Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện như thế nào?
Cả a, b, c đúng
Nhà nước chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có sự phân hóa và phân chia thành các giai cấp khác nhau;
Nhà nước do giai cấp thống trị lập ra, bảo vệ địa vị, quyền lợi của giai cấp thống trị trong xã hội
Tồn tại giai cấp thống trị chiếm vị cao nhất trong các giai cấp;
Bản chất giai cấp của nhà nước không được thể hiện ở đặc điểm nào dưới đây:
Các giai cấp bình đẳng về địa vị và quyền lợi
Nhà nước chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có sự phân hóa và phân chia thành các giai cấp khác nhau;
Nhà nước do giai cấp thống trị lập ra, bảo vệ địa vị, quyền lợi của giai cấp thống trị trong xã hội
Tồn tại giai cấp thống trị chiếm vị trí cao nhất trong các giai cấp
Bản chất giai cấp của nhà nước phong kiến được thể hiện như thế nào?
check_box Cả a, b, c đúng
Có nhiệm vụ bảo vệ địa vị cho giai cấp địa chủ phong kiến
Có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho giai cấp địa chủ phong kiến
Nhà nước phong kiến là công cụ để giai cấp địa chủ phong kiến thực hiện sự thống trị của mình đối với các giai cấp khác trong xã hội
Bản chất giai cấp và bản chất xã hội của nhà nước có đặc điểm gì?
check_box Cả a, b, c đều đúng.
Không có nhà nước nào chỉ có bản chất giai cấp
Không nhà nước nào chỉ có bản chất xã hội
Mức độ thể hiện của tính giai cấp, tính xã hội của nhà nước là khác nhau tủy thuộc vào mỗi kiểu nhà nước và mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau
Bản chất xã hội của nhà nước được thể hiện như thế nào?
Cả a, b, c đúng
Mọi người đều được bảo vệ và hưởng những lợi ích như nhau, không phụ thuộc vào vị trí giai cấp của họ trong xã hội
Nhà nước thiết lập trật tự chung của xã hội, bảo vệ những lợi ích chung của tất cả mọi người.
Xã hội có nhiều giai cấp khác nhau
Bản chất xã hội của nhà nước không được thể hiện ở đặc điểm nào dưới đây?
check_box Lợi ích của mọi người trong xã hội được hưởng phụ thuộc vào vị trí giai cấp của họ
Mọi người đều được bảo vệ và hưởng những lợi ích như nhau, không phụ thuộc vào vị trí giai cấp của họ trong xã hội
Nhà nước thiết lập trật tự chung của xã hội, bảo vệ những lợi ích chung của tất cả mọi người.
Xã hội có nhiều giai cấp khác nhau
Bản chất xã hội của nhà nước không được thể hiện ở đặc điểm nào dưới đây?
Lợi ích của mọi người trong xã hội được hưởng phụ thuộc vào vị trí giai cấp của họ
Mọi người đều được bảo vệ và hưởng những lợi ích như nhau, không phụ thuộc vào vị trí giai cấp của họ trong xã hội
Nhà nước thiết lập trật tự chung của xã hội, bảo vệ những lợi ích chung của tất cả mọi người.
Nhà nước ưu tiên bảo vệ lợi ích cho giai cấp thống trị trong xã hội.
Bộ máy nhà nước có đặc điểm gì?
check_box Cả a, b, c đúng
Các cơ quan được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc nhất định
Được lập ra để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước
Gồm nhiều cơ quan nhà nước hợp thành
Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không áp dụng nguyên tắc tổ chức nào dưới đây?
check_box Nguyên tắc tam quyền phân lập
Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản
Nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Nguyên tắc tập trung dân chủ
Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không áp dụng nguyên tắc tổ chức nào dưới đây?
Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản
Nguyên tắc quyền lực là thống nhất
Nguyên tắc tam quyền phân lập
Nguyên tắc tập trung dân chủ
Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không có các chức danh nào dưới đây?
check_box Vua
Bộ trưởng
Chủ tịch nước
Thủ tướng
Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không có các chức danh nào dưới đây?
Bộ trưởng
Chủ tịch nước
Thủ tướng
Tổng thống
Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không có cơ quan nào dưới đây?
Bộ
Chính phủ
Nghị viện
Tòa án nhân dân
Bộ máy nhà nước tư sản có cơ quan nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Chính phủ
Nghị viện
Tòa án
Bộ máy nhà nước tư sản không có cơ quan nào dưới đây?
Chính phủ
Hạ nghị viện
Thượng nghị viện
Tòa án nhân dân
Bộ máy nhà nước tư sản không có cơ quan nào dưới đây?
Chính phủ
Nguyên thủ quốc gia
Quốc hội
Tòa án
Bộ máy nhà nước tư sản không có cơ quan nào dưới đây?
Chính phủ
Hạ nghị viện
Thượng nghị viện
Viện kiểm sát nhân dân
Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước gồm có:
Chính phủ, Ủy ban nhân dân
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
Quốc hội, chính phủ
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân
Các cơ quan quyền lực nhà nước gồm có:
Quốc hội, Chính phủ
Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân.
Quốc hội, Hội đồng nhân dân
Các hình thức hoạt động cơ bản để thực hiện chức năng của nhà nước là?
Bảo vệ pháp luật
Cả a, b, c đều đúng.
Tổ chức thực hiện pháp luật
Xây dựng pháp luật
Chế độ chính trị là gì?
Là đảng phái chính trị có vị trí thống trị trong xã hội
Là hệ thống các tổ chức chính trị của một quốc gia
Là tổng thể các phương pháp, thủ đoạn được sử dụng để tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước
Là tổng thể các quy định pháp luật về chính trị
Cho biết nhận định nào dưới đây không đúng?
Các nhà nước phong kiến đều được hình thành từ sự tan rã của xã hội chiếm hữu nô lệ
Có nhà nước phong kiến được hình thành từ sự tan rã của xã hội chiếm hữu nô lệ
Có nhà nước phong kiến được hình thành từ sự tan rã của xã hội cộng sản nguyên thủy
Nhà nước phong kiến tồn tại gắn liền với xã hội phong kiến
Cho biết nhận định nào dưới đây là đúng?
Cả a, b, c đúng
Nhà nước phong kiến là kiểu nhà nước thứ hai xuất hiện trong lịch sử
Tất cả các nhà nước phong kiến đều hình thành từ sự tan rã của nhà nước chủ nô;
Tất cả các nhà nước phong kiến đều hình thành từ sự tan rã của xã hội cộng sản nguyên thủy
Chủ quyền quốc gia được hiểu như thế nào?
check_box Là quyền của chủ thể làm chủ một quốc gia
Cả a, b, c đều đúng
Là chủ thể làm chủ một quốc gia
Là quyền của một quốc gia
Chức năng của nhà nước gồm những loại nào?
Cả a, b, c đều đúng.
Chỉ có chức năng đối ngoại
Chỉ có chức năng đối nội
Có cả chức năng đối nội và chức năng đối ngoại
Chức năng của nhà nước là gì?
Cả a, b, c đều đúng.
Là những hoạt động cụ thể của nhà nước nhằm để thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước
Là những nguyên tắc mà nhà nước phải tuân thủ
Là những phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước nhằm để thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước
Chức năng đối ngoại của nhà nước là gì?
Cả a, b, c đều đúng.
Nhằm thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước
Những phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước
Phạm vi hoạt động vượt ra khỏi những việc nội bộ của đất nước
Chức năng đối ngoại của nhà nước XHCN được thể hiện như thế nào?
Bảo vệ tổ quốc, chống kẻ thù xâm lược;
Cả a, b, c đúng
Thiết lập các quan hệ đối ngoại giữa các nước trong khối XHCN
Thiết lập quan hệ đối ngoại với các tổ chức quốc tế, khu vực nhằm hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế và khu vực.
Chức năng đối nội của nhà nước là gì?
Cả a, b, c đều đúng.
Nhằm thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước
Những phương diện hoạt động cơ bản của nhà nước
Phạm vi hoạt động chỉ diễn ra trong nội bộ đất nước
Chức năng đối nội của nhà nước XHCN được thể hiện như thế nào?
check_box Cả a, b, c đúng
Bảo đảm trật tự và an toàn xã hội;
Củng cố và bảo vệ chế độ công hữu và làm chủ tập thể đối với tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội;
Thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội;
Cơ quan là việc theo chế độ thủ trưởng lãnh đạo là cơ quan nào trong số các cơ quan sau đây:
check_box Bộ
Chính phủ
Quốc hội
Ủy ban nhân dân
Cơ quan tư pháp của nhà nước ta gồm có:
Bộ tư pháp
Chính phủ
Quốc hội
Tòa án nhân dân
Cơ sở nền tảng của xã hội phong kiến có đặc điểm gì dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Địa chủ sở hữu đối với tư liệu sản xuất, nhưng không sở hữu đối với người nông dân.
Giai cấp địa chủ có vị trí thống trị trong xã hội
Xã hội tồn tại nhiều giai cấp khác nhau
Đặc điểm của nhà nước có ý nghĩa gì?
Cả a, b, c đúng
Để biết nguồn gốc của pháp luật
Để biết sự hình thành nhà nước
Để nhận biết được sự tồn tại của nhà nước và sự khác biệt với các tổ chức khác trong xã hội.
Hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất có đặc điểm gì?
Cả a, b, c đúng.
Có một bộ máy nhà nước duy nhất được tổ chức từ trung ương đến địa phương
Có một hệ thống pháp luật duy nhất được áp dụng trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ
Là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước theo chiều dọc từ trung ương đến địa phương
Hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Lãnh thổ được hình thành do sự kết hợp của nhiều bang, mỗi bang gần như một nhà nước đơn nhất
Có một bộ máy nhà nước duy nhất được tổ chức từ trung ương đến địa phương
Có một hệ thống pháp luật duy nhất được áp dụng trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ
Là cách thức tổ chức quyền lực nhà nước theo chiều dọc từ trung ương đến địa phương
Hình thức cấu trúc nhà nước liên bang có đặc điểm gì?
check_box Cả a, b, c đúng.
Có chủ quyền quốc gia chung trên lãnh thổ nhiều bang hợp thành
Luôn tồn tại đồng thời bộ máy nhà nước liên bang, hệ thống pháp luật liên bang và bộ máy nhà nước, hệ thống pháp luật của bang
Mỗi bang có tổ chức bộ máy và hệ thống pháp luật riêng
Hình thức chính thể cộng hòa đại nghị có những đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Tổng thống do Nghị viện bầu ra
Tổng thống là người đứng đầu nhà nước, không đứng đầu Chính phủ
Vừa có chức danh Tổng thống vừa có Thủ tướng chính phủ
Hình thức chính thể cộng hòa đại nghị có những đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Chính phủ do các đảng chiếm đa số trong Nghị viện thành lập
Nghị viện có quyền lực lớn, Tổng thống và Chính phủ phải chịu trách nhiệm trước Nghị viện
Tổng thống do Nghị viện bầu ra
Hình thức chính thể cộng hòa đại nghị có những đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Chính phủ do các đảng chiếm đa số trong Nghị viện thành lập
Nghị viện có quyền bỏ phiếu tín nhiệm với Chính phủ
Tổng thống là nguyên thủ quốc gia
Hình thức chính thể cộng hòa đại nghị không có đặc điểm nào dưới đây?
Chính phủ do các đảng chiếm đa số trong Nghị viện thành lập
Nghị viện có quyền bỏ phiếu tín nhiệm với Chính phủ
Tổng thống là nguyên thủ quốc gia
Tổng thống trực tiếp hoặc gián tiếp do nhân dân bầu ra, làm việc theo nhiệm kỳ
Hình thức chính thể cộng hòa đại nghị không có đặc điểm nào dưới đây?
Chính phủ do các đảng chiếm đa số trong Nghị viện thành lập
Nghị viện có quyền bỏ phiếu tín nhiệm với Chính phủ
Tổng thống không có quyền giải tán Nghị viện trước thời hạn
Tổng thống là nguyên thủ quốc gia
Hình thức chính thể cộng hòa gồm có những loại nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Cộng hòa đại nghị
Cộng hòa lưỡng tính
Cộng hòa tổng thống
Hình thức chính thể cộng hòa gồm có những loại nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Cộng hòa đại nghị
Cộng hòa dân chủ
Cộng hòa quý tộc
Hình thức chính thể cộng hòa gồm có những loại nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Cộng hòa đại nghị
Cộng hòa quý tộc
Cộng hòa tổng thống
Hình thức chính thể cộng hòa tổng thống có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Tổng thống không có quyền giải tán Nghị viện trước thời hạn
Tổng thống thành lập Chính phủ và đứng đầu hành pháp
Tổng thống trực tiếp hoặc gián tiếp do nhân dân bầu ra, làm việc theo nhiệm kỳ
Hình thức chính thể cộng hòa tổng thống có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Nguyên thủ quốc gia là tổng thống
Tổng thống thành lập Chính phủ và đứng đầu hành pháp
Tổng thống trực tiếp hoặc gián tiếp do nhân dân bầu ra, làm việc theo nhiệm kỳ
Hình thức chính thể cộng hòa tổng thống có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Nghị viện không có quyền giải tán Chính phủ
Tổng thống thành lập Chính phủ và đứng đầu hành pháp
Tổng thống trực tiếp hoặc gián tiếp do nhân dân bầu ra, làm việc theo nhiệm kỳ
Hình thức chính thể cộng hòa tổng thống không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Nghị viện có quyền giải tán Chính phủ
Nguyên thủ quốc gia là tổng thống
Tổng thống thành lập Chính phủ và đứng đầu hành pháp
Tổng thống trực tiếp hoặc gián tiếp do nhân dân bầu ra, làm việc theo nhiệm kỳ
Hình thức chính thể cộng hòa tổng thống không có đặc điểm nào dưới đây?
Nguyên thủ quốc gia là tổng thống
Tổng thống có quyền giải tán Nghị viện trước thời hạn
Tổng thống thành lập Chính phủ và đứng đầu hành pháp
Tổng thống trực tiếp hoặc gián tiếp do nhân dân bầu ra, làm việc theo nhiệm kỳ
Hình thức chính thể gồm có loại nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Hình thức chính thể cộng hòa
Hình thức chính thể quân chủ hạn chế
Hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối
Hình thức chính thể gồm có loại nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Hình thức cấu trúc
Hình thức chính thể cộng hòa
Hình thức pháp luật
Hình thức chính thể gồm có loại nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ
Hình thức chính thể cộng hòa quý tộc
Hình thức chính thể quân chủ
Hình thức chính thể gồm có loại nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Hình thức cấu trúc
Hình thức chính thể quân chủ
Hình thức pháp luật
Hình thức chính thể là gì?
check_box Cả a, b, c đúng
Cách thức tổ chức quyền lực nhà nước theo chiều ngang
Cách thức tổ chức và trình tự thành lập các cơ quan có quyền lực cao nhất của nhà nước
Xác lập mối quan hệ giữa các cơ quan có quyền lực cao nhất của nhà nước
Hình thức chính thể quân chủ bao gồm loại nào dưới đây?
check_box Hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối
Cả a, b, c đều đúng
Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ
Hình thức chính thể cộng hòa quý tộc
Hình thức chính thể quân chủ bao gồm loại nào dưới đây?
Cả a, b, c đều đúng
Hình thức chính thể cộng hòa dân chủ
Hình thức chính thể cộng hòa quý tộc
Hình thức chính thể quân chủ hạn chế
Hình thức chính thể quân chủ không bao gồm loại nào dưới đây?
Hình thức chính thể cộng hòa lưỡng tính
Hình thức chính thể quân chủ hạn chế
Hình thức chính thể quân chủ lập hiến
Hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối
Hình thức chính thể quân chủ không bao gồm loại nào dưới đây?
check_box Hình thức chính thể cộng hòa quý tộc
Hình thức chính thể quân chủ hạn chế
Hình thức chính thể quân chủ lập hiến
Hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối
Hình thức chính thể quân chủ không bao gồm loại nào dưới đây?
check_box Hình thức chính thể cộng hòa đại nghị
Hình thức chính thể quân chủ hạn chế
Hình thức chính thể quân chủ lập hiến
Hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối
Hình thức chính thể quân chủ không bao gồm loại nào dưới đây?
check_box Hình thức chính thể cộng hòa tổng thống
Hình thức chính thể quân chủ hạn chế
Hình thức chính thể quân chủ lập hiến
Hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối
Hình thức chính thể quân chủ không có đặc điểm nào dưới đây?
Người đứng đầu nhà nước là tổng thống
Người đứng đầu nhà nước làm việc không theo nhiệm kỳ
Vua được hình thành chủ yếu theo con đường thế tập
Vua nắm một phần hoặc toàn bộ quyền lực nhà nước
Hình thức chính thể quân chủ là gì?
Cả a, b, c đúng
Người đứng đầu nhà nước là vua (hoặc chức danh tương đương)
Người đứng đầu nhà nước làm việc không theo nhiệm kỳ
Người đứng đầu nhà nước nắm toàn bộ quyền lực hoặc một phần quyền lực nhà nước
Hình thức nhà nước được xem xét trên các góc độ nào?
check_box Cả a, b, c đúng
Chế độ chính trị
Hình thức cấu trúc
Hình thức chính thể
Hình thức nhà nước không được xem xét trên góc độ nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Hình thức cấu trúc
Hình thức chính thể
Hình thức pháp luật
Học thuyết nào được phổ biến giảng dạy trong phạm vi trường học ở Việt Nam?
Học thuyết của Mác - Lê nin
Thuyết gia trưởng
Thuyết khế ước xã hội
Thuyết thần học
Học thuyết nào được phổ biến giảng dạy trong phạm vi trường học ở Việt Nam?
Học thuyết của Mác - Lê nin
Thuyết khế ước xã hội
Thuyết siêu trái đất
Thuyết thần học
Học thuyết nào dưới đây luận giải sự hình thành nhà nước do yếu tố “bạo lực”
Cả a, b, c đều đúng
Thuyết bạo lực
Thuyết gia trưởng
Thuyết khế ước xã hội
Học thuyết nào dưới đây luận giải sự hình thành nhà nước do yếu tố “ngoài trái đất”
check_box Thuyết siêu trái đất
Thuyết gia trưởng
Thuyết khế ước xã hội
Thuyết thần học
Học thuyết nào dưới đây luận giải sự hình thành nhà nước do yếu tố “tâm lý”
check_box Thuyết tâm lý
Thuyết gia trưởng
Thuyết khế ước xã hội
Thuyết thần học
Học thuyết nào dưới đây luận giải sự hình thành nhà nước do yếu tố “thần”
check_box Thuyết thần học
Cả a, b, c đều đúng
Thuyết bạo lực
Thuyết siêu trái đất
Học thuyết nào dưới đây luận giải sự hình thành nhà nước do yếu tố “thần”
Cả a, b, c đều đúng
Thuyết gia trưởng
Thuyết khế ước xã hội
Thuyết thần học
Học thuyết nào dưới đây luận giải sự hình thành nhà nước trên cơ sở “thỏa ước”
check_box Thuyết khế ước xã hội
Cả a, b, c đều đúng
Thuyết gia trưởng
Thuyết thần học
Kiểu nhà nước là gì?
Cả a, b, c đúng
Là tổng thể những dấu hiệu cơ bản đặc thù của nhà nước
Thể hiện bản chất của nhà nước
Thể hiện những điều kiện tồn tại và phát triển của nhà nước gắn với một hình thái kinh tế xã hội nhất định
Kiểu nhà nước xuất hiện đầu tiên của xã hội loài người là?
Kiểu nhà nước Chủ nô
Kiểu nhà nước Cộng sản
Kiểu nhà nước Phong kiến
Kiểu nhà nước Tư sản
Mục đích chính của các học thuyết về nguồn gốc nhà nước
Cả a, b, c đều đúng
Chứng minh nhà nước ra đời từ chế độ cộng sản nguyên thủy
Giải thích lý do Nhân dân là chủ đất nước
Giải thích về quá trình hình thành của các nhà nước
Nguyên tắc tam quyền phân lập trong tổ chức quyền lực nhà nước không được thể hiện ở phương án nào dưới đây?
check_box Quyền lực nhà nước là thống nhất, tập trung về một cơ quan do nhân dân bầu ra.
Các nhánh quyền lực được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước khác nhau
Quyền lực nhà nước được phân chia thành các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
Thiết lập cơ chế kiềm chế, đối trọng giữa các nhánh quyền lực để tránh sự lạm dụng quyền lực của các cơ quan nhà nước.
Nhà nước ban hành ra pháp luật để nhằm mục đích gì?
check_box Sử dụng pháp luật như một công cụ để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của nhà nước
Cả a, b, c đều đúng
Để nhằm xây dựng một hệ thống quy tắc duy nhất điều chỉnh mọi quan hệ xã hội
Sử dụng pháp luật để thay thế toàn bộ các phong tục, tập quán trong xã hội.
Nhà nước chủ nô có các chức năng đối ngoại nào?
check_box Cả a, b, c đúng.
Phòng thủ đất nước
Thực hiện các quan hệ đối ngoại, buôn bán với các quốc gia khác.
Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược;
Nhà nước chủ nô có đặc điểm gì?
Cả a, b, c đúng
Là kiểu nhà nước đầu tiên được hình thành trên thế giới
Nhà nước chủ nô do giai cấp chủ nô lập ra để bảo vệ địa vị và quyền lợi cho giai cấp chủ nô
Tồn tại trong xã hội chiếm hữu nô lệ
Nhà nước chủ nô không có chức năng đối nội nào dưới đây?
check_box Tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược;
Bảo vệ và củng cố chế độ sở hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất và đối với nô lệ, duy trì các hình thức bóc lột của chủ nô đối với nô lệ và những người lao động khác;
Thực hiện các hoạt động kinh tế -xã hội.
Trấn áp nô lệ và các tầng lớp người lao động trong xã hội về mọi mặt;
Nhà nước chủ nô không có chức năng đối nội nào dưới đây?
check_box Thực hiện các quan hệ đối ngoại, buôn bán với các quốc gia khác.
Bảo vệ và củng cố chế độ sở hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất và đối với nô lệ, duy trì các hình thức bóc lột của chủ nô đối với nô lệ và những người lao động khác;
Thực hiện các hoạt động kinh tế - xã hội.
Trấn áp nô lệ và các tầng lớp người lao động trong xã hội về mọi mặt;
Nhà nước chủ nô không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Tồn tại trong xã hội cộng sản nguyên thủy
Do giai cấp chủ nô lập ra
Là kiểu nhà nước hình thành đầu tiên trên thế giới
Xuất hiện từ quá trình tan rã của xã hội cộng sản nguyên thủy
Nhà nước chủ nô phương Đông không có đặc điểm nào dưới đây?
Có nhiệm vụ bảo vệ địa vị, quyền lợi cho giai cấp chủ nô
Là kiểu nhà nước đầu tiên hình thành trên thế giới
Tồn tại trong xã hội phong kiến
Xuất hiện trước các nhà nước chủ nô phương Tây
Nhà nước chủ nô phương Đông không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Xuất hiện sau các nhà nước chủ nô phương Tây
Có nhiệm vụ bảo vệ địa vị và quyền lợi cho giai cấp chủ nô
Do giai cấp chủ nô lập ra
Tồn tại trong xã hội chiếm hữu nô lệ
Nhà nước chủ nô phương Đông tồn tại trên nền tảng xã hội có đặc điểm gì?
check_box Cả a, b, c đúng
Giai cấp nô lệ có số lượng không nhiều, không là lực lượng lao động sản xuất chính trong xã hội
Mâu thuẫn giữa giai cấp chủ nô và nô lệ không quá sâu sắc
Xã hội có giai cấp chủ nô và nô lệ
Nhà nước chủ nô phương Đông tồn tại trên nền tảng xã hội không có đặc điểm nào dưới đây?
Giai cấp nô lệ có số lượng không nhiều, không là lực lượng lao động sản xuất chính trong xã hội
Mâu thuẫn giữa giai cấp chủ nô và nô lệ rất sâu sắc
Tư hữu đối với tư liệu sản xuất không phát triển
Xã hội có giai cấp chủ nô và nô lệ
Nhà nước chủ nô phương Tây tồn tại trên nền tảng xã hội có đặc điểm gì?
Cả a, b, c đúng
Giai cấp nô lệ có số lượng đông đảo, là lực lượng lao động sản xuất chính trong xã hội
Mâu thuẫn giữa chủ nô và nô lệ sâu sắc
Xã hội có giai cấp chủ nô và nô lệ
Nhà nước chủ nô phương Tây tồn tại trên nền tảng xã hội không có đặc điểm nào dưới đây?
Giai cấp nô lệ có số lượng đông đảo, là lực lượng lao động sản xuất chính trong xã hội
Mâu thuẫn giữa chủ nô và nô lệ không quá sâu sắc
Tư hữu đối với tư liệu sản xuất phát triển
Xã hội có giai cấp chủ nô và nô lệ
Nhà nước có bao nhiêu đặc điểm?
4 đặc điểm
5 đặc điểm
6 đặc điểm
Vô số đặc điểm
Nhà nước có chủ quyền quốc gia được hiểu như thế nào?
check_box Nhà nước đại diện cho nhân dân cả nước thực hiện một số quyền của chủ quốc gia
Nhà nước có quyền làm chủ quốc gia
Nhà nước đại diện cho nhân dân cả nước thực hiện tất cả quyền của chủ quốc gia
Nhà nước là chủ của quốc gia
Nhà nước đặt ra các loại thuế và bắt các cá nhân, tổ chức phải đóng góp nhằm mục đích gì?
Cả a, b, c đúng
Để có nguồn chi từ ngân sách nhà nước cung cấp cho các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình
Để có nguồn chi từ ngân sách nhà nước trả lương cho các cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ, công vụ được cơ quan, đơn vị giao.
Để có nguồn thu cho ngân sách nhà nước
Nhà nước do ai lập ra ?
Do các giai cấp bị trị trong xã hội lập ra.
Do giai cấp thống trị lập ra.
Do thượng đế lập ra.
Do toàn dân thế giới lập ra.
Nhà nước được giai cấp thống trị lập ra KHÔNG nhằm mục đích chính là gì ?
Để bảo vệ địa vị của kẻ yếu trong xã hội.
Để bảo vệ địa vị, quyền lợi của giai cấp thống trị.
Để quản lý xã hội.
Để thiết lập trật tự, ổn định của xã hội.
Nhà nước phong kiến có chức năng đối ngoại nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng
Phòng thủ đất nước
Thiết lập quan hệ đối ngoại với các nước khác.
Tiến hành các cuộc chiến tranh nhằm mở rộng lãnh thổ;
Nhà nước phong kiến có chức năng đối nội nào dưới đây?
Bảo vệ chế độ sở hữu của địa chủ phong kiến, duy trì các hình thức bóc lột phong kiến đối với nông dân và các tầng lớp người lao động khác;
Cả a, b, c đúng
Thực hiện các hoạt động kinh tế - xã hội.
Trấn áp nông dân và những người lao động khác trong xã hội;
Nhà nước phong kiến có đặc điểm gì?
Cả a, b, c đúng.
Đặc điểm của xã hội phong kiến quy định tính chất, đặc điểm của nhà nước phong kiến
Nhà nước phong kiến được hình thành trên nền tảng của xã hội phong kiến
Nhà nước phong kiến là công cụ chuyên chính chủ yếu của giai cấp địa chủ phong kiến đối với nông dân và những người lao động khác, nhằm để củng cố và bảo vệ sự thống trị về mọi mặt của địa chủ phong kiến.
Nhà nước phong kiến không có chức năng đối nội nào dưới đây?
Bảo vệ chế độ sở hữu của địa chủ phong kiến, duy trì các hình thức bóc lột phong kiến đối với nông dân và các tầng lớp người lao động khác;
Thực hiện các hoạt động kinh tế - xã hội.
Tiến hành các cuộc chiến tranh nhằm mở rộng lãnh thổ;
Trấn áp nông dân và những người lao động khác trong xã hội;
Nhà nước phong kiến phương Đông có đặc điểm gì?
Cả a, b, c đúng
Chịu ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo
Chủ yếu tồn tại dưới hình thức trung ương tập quyền
Dựa trên cơ sở công hữu đối với tư liệu sản xuất
Nhà nước phong kiến phương Đông có đặc điểm gì?
Cả a, b, c đúng
Có sự gắn kết giữa vương quyền và thần quyền
Không phổ biến hình thức phân quyền cát cứ
Sự chuyển hóa từ nhà nước chủ nô sang nhà nước phong kiến diễn ra từ từ, không rõ ràng
Nhà nước phong kiến phương Đông không có đặc điểm nào dưới đây?
Chịu ảnh hưởng nhiều của Thiên chúa giáo
Có sự gắn kết giữa vương quyền và thần quyền
Không phổ biến hình thức phân quyền cát cứ
Sự chuyển hóa từ nhà nước chủ nô sang nhà nước phong kiến diễn ra từ từ, không rõ ràng
Nhà nước phong kiến phương Đông không có đặc điểm nào dưới đây?
Chịu ảnh hưởng nhiều của Nho giáo
Chủ yếu là hình thức phân quyền cát cứ
Có sự gắn kết giữa vương quyền và thần quyền
Không phổ biến hình thức phân quyền cát cứ
Nhà nước phong kiến phương Tây có đặc điểm gì?
check_box Cả a, b, c đúng
Chịu ảnh hưởng nhiều của Thiên chúa giáo
Phổ biến là hình thức phân quyền cát cứ
Sự chuyển hóa từ nhà nước chủ nô sang nhà nước phong kiến rõ ràng
Nhà nước phong kiến phương Tây có đặc điểm gì?
Cả a, b, c đúng
Chủ yếu tồn tại dưới hình thức phân quyền cát cứ
Dựa trên chế độ tư hữu đối với ruộng đất
Lãnh thổ chia thành nhiều lãnh địa do lãnh chúa quản lý
Nhà nước thiết lập một quyền lực công cộng đặc biệt trên phạm vi lãnh thổ được hiểu như thế nào?
Cả a, b, c đều đúng.
Các cơ quan nhà nước có sự phân công và phối hợp với nhau để thực hiện quyền lực của nhà nước
Các cơ quan nhà nước thực hiện quyền lực thông qua hành vi của các cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan của mình.
Nhà nước tổ chức thực hiện quyền lực thông qua một hệ thống các cơ quan nhà nước được tổ chức thành mạng lới hệ thống từ trung ương đến địa phương
Nhà nước tư sản có chức năng đối ngoại nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Gay ảnh hưởng quốc tế, khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế;
Phòng thủ đất nước và phát triển quan hệ đối ngoại
Tiến hành chiến tranh xâm lược khi có điều kiện, phát triển các liên minh quân sự, kinh tế nhằm bảo vệ chủ nghĩa tư bản trên toàn cầu;
Nhà nước tư sản có chức năng đối nội nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Củng cố và bảo vệ chế độ tư hữu tư sản;
Đàn áp giai cấp công nhân và nhân dân lao động khác về chính trị, tư tưởng;
Thực hiện các hoạt động kinh tế - xã hội
Nhà nước tư sản không tồn tại hình thức chính thể nào dưới đây?
check_box Quân chủ tuyệt đối
Cộng hòa đại nghị
Cộng hòa tổng thống
Quân chủ lập hiến
Nhà nước tư sản không tồn tại hình thức chính thể nào dưới đây?
Cộng hòa đại nghị
Cộng hòa tổng thống
Cộng hòa XHCN
Quân chủ lập hiến
Nhà nước XHCN áp dụng hình thức chính thể nào dưới đây?
Cộng hòa đại nghị
Cộng hòa dân chủ
Cộng hòa tổng thống
Quân chủ lập hiến
Nhận định nào dưới đây đúng nhất?
Các học thuyết đều giải thích được đúng nguồn gốc của nhà nước
Các học thuyết đều giải thích nguồn gốc của nhà nước theo các góc độ tiếp cận khác nhau
Các học thuyết đều không giải thích được về nguồn gốc của nhà nước
Chỉ có học thuyết hiện đại mới giải thích rõ được nguồn gốc của nhà nước
Nhận định nào dưới đây đúng?
Các nhà nước luôn có mức độ biểu hiện của tính giai cấp như nhau
Nhà nước càng phát triển thì tính giai cấp càng biểu hiện rõ
Nhà nước chưa phát triển, nguồn lực còn hạn chế, hoặc trong những giai đoạn khủng hoảng, bất ổn thì tính giai cấp lại thể hiện rõ
Trong tính xã hội và tính giai cấp của nhà nước, thì tính xã hội mang tính quyết định đối với tính giai cấp của nhà nước.
Nhận định nào dưới đây đúng?
check_box Cả a, b, c đúng
Giai cấp công nhân và nhân dân lao động giữ vị trí thống trị trong xã hội XHCN
Xã hội XHCN có nhiều giai cấp khác nhau
Xã hội XHCN dựa trên nền tảng công hữu đối với tư liệu sản xuất
Nhận định nào dưới đây đúng?
Cả a, b, c đúng.
Nhà nước XHCN bảo vệ địa vị và quyền lợi cho giai cấp vô sản
Nhà nước XHCN đều được xây dựng trên nền tảng xã hội XHCN
Nhà nước XHCN là nhà nước do Nhân dân lập ra
Nhận định nào dưới đây đúng?
Thuế do các cơ quan nhà nước và các tổ chức trong xã hội đặt ra
Thuế do các cơ quan, tổ chức và gia đình tự đặt ra.
Thuế do giai cấp thống trị đặt ra
Thuế do Nhà nước đặt ra
Nhận định nào dưới đây đúng?
Cả a, b, c đều đúng.
Chức năng đối ngoại có tác động hỗ trợ cho sự phát triển của chức năng đối nội
Chức năng đối ngoại không có ảnh hưởng gì đến chức năng đối nội
Chức năng đối ngoại quyết định tính chất, mức độ của chức năng đối nội
Nhận định nào dưới đây đúng?
Cả a, b, c đều đúng.
Chức năng đối ngoại là cơ bản, quyết định tính chất, mức độ của chức năng đối nội
Chức năng đối nội là cơ bản, quyết định tính chất, mức độ của chức năng đối ngoại
Không chức năng nào là cơ bản và quyết định tính chất, mức độ của chức năng còn lại
Nhận định nào dưới đây không đúng?
Nhà nước XHCN bảo vệ địa vị và quyền lợi cho giai cấp vô sản
Nhà nước XHCN đều được xây dựng trên nền tảng xã hội XHCN
Nhà nước XHCN đều hình thành từ sự tan rã của nhà nước tư sản
Nhà nước XHCN là nhà nước do Nhân dân lập ra
Nhận định nào dưới đây không đúng?
Nhà nước tư sản có nhiệm vụ bảo vệ địa vị của giai cấp tư sản
Nhà nước tư sản đều hình thành từ sự tan rã của nhà nước phong kiến
Nhà nước tư sản được hình thành và tồn tại trong hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa
Nhà nước tư sản là công cụ để giai cấp tư sản thực hiện sự thống trị của mình đối với các giai cấp khác trong xã hội.
Nhận định nào dưới đây không đúng?
Giai cấp công nhân và nhân dân lao động giữ vị trí thống trị trong xã hội XHCN
Xã hội XHCN có nhiều giai cấp khác nhau
Xã hội XHCN dựa trên nền tảng công hữu đối với tư liệu sản xuất
Xã hội XHCN dựa trên nền tảng tư hữu đối với tư liệu sản xuất
Nhận định nào dưới đây không đúng?
check_box Xã hội tư bản chủ nghĩa dựa trên nền tảng công hữu đối với tư liệu sản xuất
Nhà nước tư sản được hình thành gắn liền với nền tảng xã hội tư bản chủ nghĩa
Xã hội tư bản chủ nghĩa có hai giai cấp cơ bản là giai cấp tư sản và giai cấp vô sản
Xã hội tư bản chủ nghĩa dựa trên nền tảng tư hữu đối với tư liệu sản xuất
Nhận định nào dưới đây không đúng?
check_box Nhà nước phân chia dân cư theo huyết thống để quản lý
Nhà nước ban hành ra pháp luật và bắt buộc đối với mọi cá nhân, tổ chức trên phạm vi lãnh thổ phải tuân thủ
Nhà nước phân chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính và quản lý dân cư theo các đơn vị này.
Nhà nước thiết lập một thứ quyền lực công cộng trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ
Nhận định nào dưới đây là đúng?
check_box Nhà nước chưa phát triển, nguồn lực còn hạn chế, hoặc trong những giai đoạn khủng hoảng, bất ổn thì tính giai cấp lại thể hiện rõ
Các nhà nước luôn có mức độ biểu hiện của tính giai cấp như nhau
Các nhà nước phi XHCN đều thể hiện rõ tính giai cấp hơn nhà nước XHCN
Nhà nước càng phát triển thì tính giai cấp càng biểu hiện rõ
Nhận định nào dưới đây là đúng?
Các nhà nước luôn có mức độ biểu hiện của tính xã hội như nhau
Các nhà nước phi XHCN đều thể hiện rõ tính xã hội hơn nhà nước XHCN
Nhà nước càng kém phát triển thì tính xã hội càng biểu hiện rõ
Nhà nước càng phát triển, ổn định, nguồn lực dồi dào thì tính xã hội càng biểu hiện rõ
Nhận định nào dưới đây là đúng?
Cả a, b, c đúng
Một số nhà nước tư sản hình thành từ sự tan rã của nhà nước phong kiến, một số khác được hình thành từ sự tan rã của các nhà nước XHCN
Tất cả các nhà nước tư sản đều hình thành từ sự tan rã của nhà nước phong kiến
Tất cả các nhà nước tư sản đều hình thành từ sự tan rã của nhà nước XHCN
Nhận định nào dưới đây về hình thức chính thể quân chủ hạn chế là không chính xác?
Vua (hoặc chức danh tương đương) đứng đầu nhà nước
Vua chỉ nắm thần quyền, không nắm vương quyền
Vua được lập ra chủ yếu bằng con đường thế tập truyền ngôi
Vua nắm một phần quyền lực nhà nước
Nhận định nào dưới đây về hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối là không chính xác?
check_box Vua chỉ nắm thần quyền, không nắm vương quyền
Vua (hoặc chức danh tương đương) đứng đầu nhà nước
Vua có quyền lực tối cao về lập pháp, hành pháp và tư pháp
Vua được lập ra chủ yếu bằng con đường thế tập truyền ngôi
Nhận định nào dưới đây về Nhà nước phong kiến là đúng?
Cả a, b, c đúng
Nhà nước phong kiến có nhiều điểm tiến bộ hơn nhà nước chủ nô
Nhà nước phong kiến đều hình thành từ sự tan rã của nhà nước chủ nô.
Nhà nước phong kiến luôn áp dụng hình thức chính thể quân chủ
Nhận định nào dưới đây về xã hội cộng sản nguyên thủy là đúng?
Cả a, b, c đúng
Quyền lực chưa xuất hiện
Quyền lực đã xuất hiện nhưng thuộc về cả cộng đồng
Quyền lực nhà nước đã xuất hiện
Nhận định nào sau đây không đúng?
check_box Kiểu nhà nước sau luôn chứa đựng những tàn dư của kiểu nhà nước trước đó
Cả a, b, c đúng
Các kiểu nhà nước luôn xuất hiện theo thứ tự nhất định: chủ nô; phong kiến; tư sản; xã hội chủ nghĩa.
Kiểu nhà nước sau luôn tiến bộ hơn kiểu nhà nước trước đó
Phương án nào dưới đây không thể hiện chức năng đối ngoại của nhà nước tư sản?
Đàn áp giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong nước về chính trị, tư tưởng;
Gây ảnh hưởng quốc tế, khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế;
Phòng thủ đất nước và phát triển quan hệ đối ngoại
Tiến hành chiến tranh xâm lược khi có điều kiện, phát triển các liên minh quân sự, kinh tế nhằm bảo vệ chủ nghĩa tư bản trên toàn cầu;
Phương án nào dưới đây không thể hiện chức năng đối ngoại của nhà nước XHCN?
check_box Củng cố và bảo vệ chế độ công hữu và làm chủ tập thể đối với tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội;
Bảo vệ tổ quốc, chống kẻ thù xâm lược;
Thiết lập các quan hệ đối ngoại giữa các nước trong khối XHCN
Thiết lập quan hệ đối ngoại với các tổ chức quốc tế, khu vực nhằm hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế và khu vực.
Phương án nào dưới đây không thể hiện chức năng đối nội của nhà nước XHCN?
check_box Bảo vệ tổ quốc, chống kẻ thù xâm lược;
Bảo đảm trật tự và an toàn xã hội;
Củng cố và bảo vệ chế độ công hữu và làm chủ tập thể đối với tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội;
Thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội;
Phương án nào dưới đây không thể hiện chức năng đối nội của nhà nước XHCN?
Bảo đảm trật tự và an toàn xã hội;
Củng cố và bảo vệ chế độ công hữu và làm chủ tập thể đối với tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội;
Thiết lập các quan hệ đối ngoại giữa các nước trong khối XHCN
Thực hiện các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội;
Phương án nào không thể hiện chức năng đối nội của nhà nước tư sản
check_box Gây ảnh hưởng quốc tế, khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế;
Củng cố và bảo vệ chế độ tư hữu tư sản;
Đàn áp giai cấp công nhân và nhân dân lao động khác về chính trị, tư tưởng;
Thực hiện các hoạt động kinh tế - xã hội
Phương án nào không thể hiện chức năng đối nội của nhà nước tư sản
Củng cố và bảo vệ chế độ tư hữu tư sản;
Đàn áp giai cấp công nhân và nhân dân lao động khác về chính trị, tư tưởng;
Thực hiện các hoạt động kinh tế - xã hội
Tiến hành chiến tranh xâm lược khi có điều kiện, phát triển các liên minh quân sự, kinh tế nhằm bảo vệ chủ nghĩa tư bản trên toàn cầu;
Phương án nào không thể hiện chức năng đối nội của nhà nước tư sản
Củng cố và bảo vệ chế độ tư hữu tư sản;
Đàn áp giai cấp công nhân và nhân dân lao động khác về chính trị, tư tưởng;
Phòng thủ đất nước và phát triển quan hệ đối ngoại
Thực hiện các hoạt động kinh tế - xã hội
Phương thức quản lý đặc trưng của Nhà nước để quản lý dân cư được thực hiện như thế nào?
Cả dân theo chính kiến để quản lý
Chia dân theo huyết thống để quản lý
Chia dân theo từng đơn vị hành chính lãnh thổ để quản lý
Chia dân theo từng giai cấp để quản lý
Quyền lực công cộng đặc biệt được thiết lập trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ của nhà nước có đặc điểm gì?
Cả a, b, c đúng.
Là quyền lực của cả cộng đồng, xã hội
Là quyền lực của giai cấp thống trị
Là quyền lực của nhà nước
Quyền lực là gì?
Cả a, b, c đúng
Quyền được bảo vệ địa vị
Quyền được bảo vệ lợi ích
Quyền tác động lên các chủ thể khác
Thành viên Chính phủ không bao gồm chức danh nào dưới đây?
check_box Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.
Phó thủ tướng Chính phủ
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
Thủ tướng Chính phủ
Theo học thuyết Mác, Nhà nước bắt đầu xuất hiện từ khi nào?
Khi mâu thuẫn giữa các tầng lớp, giai cấp trong xã hội đã phát triển đến mức không thể điều hòa.
Khi xã hội bước vào chế độ phong kiến.
Ngay từ khi các tầng lớp, giai cấp xuất hiện
Ngay từ khi con người xuất hiện trên trái đất.
Tính giai cấp của nhà nước chủ nô được thể hiện như thế nào?
check_box Cả a, b, c đúng
Có nhiệm vụ bảo vệ địa vị, quyền lợi cho giai cấp chủ nô
là công cụ để duy trì sự thống trị về mọi mặt của chủ nô đối với nô lệ và những người lao động khác.
Nhà nước chủ nô do giai cấp chủ nô lập ra
Tính giai cấp của nhà nước tư sản không thể hiện ở phương án nào dưới đây?
Giai cấp tư sản nắm giữ phần lớn tư liệu sản xuất và chiếm vị trí thống trị trong xã hội
Giai cấp tư sản sử dụng nhà nước để bảo vệ những lợi ích chung của toàn xã hội
Giai cấp tư sản sử dụng nhà nước như một công cụ để bảo vệ địa vị và quyền lợi cho giai cấp mình.
Nhà nước tư sản được hình thành gắn liền với nền tảng xã hội tư bản chủ nghĩa
Tính giai cấp của nhà nước tư sản thể hiện như thế nào?
Cả a, b, c đúng
Giai cấp tư sản nắm giữ phần lớn tư liệu sản xuất và chiếm vị trí thống trị trong xã hội
Giai cấp tư sản sử dụng nhà nước như một công cụ để bảo vệ địa vị và quyền lợi cho giai cấp mình
Nhà nước tư sản tồn tại trong xã hội có nhiều giai cấp khác nhau
Tính xã hội của nhà nước tư sản không thể hiện ở phương án nào dưới đây?
Giai cấp tư sản nắm giữ phần lớn tư liệu sản xuất và chiếm vị trí thống trị trong xã hội
Giai cấp tư sản sử dụng nhà nước để bảo vệ những lợi ích chung của toàn xã hội
Giai cấp tư sản sử dụng nhà nước như một công cụ để bảo vệ địa vị và quyền lợi cho giai cấp mình.
Nhà nước tư sản được hình thành trong xã hội có nhiều giai cấp khác nhau
Trong hình thức chính thể cộng hòa đại nghị, bộ máy nhà nước không có các chức danh nào dưới đây?
Bộ trưởng
Thủ tướng
Tổng thống
Vua
Trong hình thức chính thể cộng hòa tổng thống, bộ máy nhà nước không có chức danh nào dưới đây?
Bộ trưởng
Phó tổng thống
Thủ tướng
Tổng thống
Trong hình thức chính thể quân chủ lập hiến, bộ máy nhà nước không có các chức danh nào dưới đây?
Bộ trưởng
Thủ tướng
Tổng thống
Vua
Trong hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối, bộ máy nhà nước không có chức danh nào dưới đây?
check_box Thủ tướng
Quan văn
Quan võ
Vua
Trong lịch sử các kiểu nhà nước nào sau đây đã tồn tại?
Chủ nô, phong kiến, tư bản.
Chủ nô, phong kiến, tư sản, xã hội chủ nghĩa.
Cổ đại, Trung đại, hiện đại.
Quân chủ, cộng hòa.
Trong lịch sử KHÔNG tồn tại hình thức chính thể nào?
Hình thức chính thể cộng hòa
Hình thức chính thể dân chủ
Hình thức chỉnh thể quân chủ lập hiến
Hình thức chính thể quân chủ tuyệt đối
Trong lịch sử KHÔNG tồn tại kiểu nhà nước nào?
check_box Cộng sản nguyên thủy
Chủ nô.
Phong kiến
Tư sản
Trong tất cả các bộ máy nhà nước tư sản, không có chức danh nào dưới đây?
Bộ trưởng
Nữ hoàng
Tổng bí thư
Tổng thống
Trong tất cả các bộ máy nhà nước tư sản, không có chức danh nào dưới đây?
check_box Chủ tịch nước
Bộ trưởng
Thủ tướng
Vua

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập