Ai là người có thẩm quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hòa giải viên lao động?
Chủ tịch công đoàn cấp cơ sở.
Chủ tịch công đoàn cấp trên cơ sở
Chủ tịch UBND cấp huyện
Chủ tịch UBND cấp tỉnh
An toàn, vệ sinh viên có nghĩa vụ nào sau đây?
Giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, nội quy an toàn, vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, những trường hợp mất an toàn, vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc.
Tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động, sơ cứu, cấp cứu, phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.
Xây dựng phương án, phương tiện sơ cứu, cấp cứu, thuốc thiết yếu và tình huống cấp cứu tai nạn lao động, tổ chức tập huấn công tác sơ cứu, cấp cứu cho người lao động tại cơ sở.
An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của ai?
Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
Bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Cả 3 đáp án trên.
Người sử dụng lao động.
Áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày; 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày mà không có lý do chính đáng. Trường hợp có lý do chính đáng là:
check_box Cả 3 đáp án A. B, C
Do thiên tai, hỏa hoạn;
Bản thân, thân nhân bị ốm có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền
Các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.
Áp dụng hình thức kỷ luật sa thải đối với người lao động tự ý bỏ việc đối với người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong một tháng, 20 ngày cộng dồn trong một năm. Trường hợp có lý do chính đáng là?
Bản thân, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố vợ, mẹ vợ, bố chồng, mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp bị ốm có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật;
Cả 3 đáp án A. B, C
Các trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.
Do thiên tai, hỏa hoạn;
Cá nhân, cơ quan nào sau đây có thẩm quyền hoãn, ngừng đình công?
check_box Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
Giám đốc Sở lao động thương binh xã hội.
Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh xã hội.
Chủ tịch UBND cấp huyện.
Cá nhân, cơ quan nào sau đây có thẩm quyền hoãn, ngừng đình công?
Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh xã hội.
Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi xảy ra cuộc đình công.
Sở lao động thương binh xã hội nơi xảy ra cuộc đình công.
Thủ tướng chính phủ.
Các hình thức kỷ luật lao động áp dụng đối với hành vi vi phạm kỷ luật của người lao động bao gồm:
check_box Khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách chức; sa thải.
Khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; sa thải.
Khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách chức; sa thải và các hình thức khác theo quy định của nội quy lao động
Doanh nghiệp tự xây dựng và ghi trong nội quy lao động.
Các hình thức kỷ luật lao động áp dụng đối với hành vi vi phạm kỷ luật của người lao động bao gồm?
Doanh nghiệp tự xây dựng và ghi trong nội quy lao động.
Khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách chức; sa thải và các hình thức theo quy định của nội quy lao động
Khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, cách chức; sa thải.
Khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; sa thải.
Căn cứ nào sau đây là căn cứ để áp dụng hình thức kỷ luật sa thải?
Người lao động bị khiển trách 3 lần trong 1 tháng
Người lao động thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ.
Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 1 tháng.
Người lao động tự ý bỏ việc 15 ngày cộng dồn trong 1 năm
Cho thuê lại lao động là gì?
Cả A, B, C đều sai
Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho doanh nghiệp khác theo thỏa thuận của các doanh nghiệp về thời gian sử dụng lao động.
Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
Cho thuê lại lao động là việc người lao động được doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động giới thiệu làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và không còn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
Cho thuê lại lao động là gì?
Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho doanh nghiệp khác theo thỏa thuận của các doanh nghiệp về thời gian sử dụng lao động.
Cho thuê lại lao động là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động
Cho thuê lại lao động là việc người lao động được doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động giới thiệu làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn còn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
Cho thuê lại lao động là việc người lao động được doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động giới thiệu làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và không còn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
Chọn phương án SAI - Khi sử dụng người lao động chưa đủ 15 tuổi, người sử dụng lao động phải thực hiện điều kiện sau:
Thời giờ làm việc không được quá 04 giờ trong 01 ngày, 20 giờ trong 01 tuần.
Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi
Chỉ được làm các công việc nhẹ theo danh mục do Bộ trưởng Lao động thương binh xã hội ban hành.
Chỉ được sử dụng người lao động làm việc ở công trường xây dựng nếu được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật.
Chọn phương án SAI, Hòa giải viên lao động miễn nhiệm khi thuộc trường hợp:
check_box Từ chối nhiệm vụ hòa giải từ 03 lần trở lên khi được cử tham gia giải quyết tranh chấp lao động mà không có lý do chính đáng theo quy chế quản lý hòa giải viên lao động
Không đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định
Có 02 năm bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ theo quy chế quản lý hòa giải viên lao động
Có đơn xin thôi làm hòa giải viên lao động
Chọn phương án SAI. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động liên quan đến thành lập, gia nhập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở:
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
Yêu cầu người lao động ra khỏi tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để được gia hạn hợp đồng.
Yêu cầu tổ chức đại diện người lao động thương lượng để ký kết thỏa ước lao động tập thể
Gây khó khăn liên quan đến công việc nhằm làm suy yếu hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.
Chọn phương án SAI. Công việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 đến chưa đủ 18 tuổi gồm:
Phá dỡ các công trình xây dựng.
Đánh bắt thủy, hải sản xa bờ.
Sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và chất gây nghiện khác.
Công nghệ thông tin.
Chọn phương án SAI. Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ không giới hạn về số giờ làm thêm mà người lao động không được từ chối trong trường hợp:
check_box Sản xuất cung cấp điện.
Thực hiện lệnh huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định.
Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người trong phòng ngừa dịch bệnh nguy hiểm.
Thực hiện các công việc việc nhằm bảo vệ tài sản trong phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai.
Chọn phương án SAI. Quyền của thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở:
Tiếp cận người lao động tại nơi làm việc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động bình thưởng của người sử dụng lao động)
Được sử dụng thời gian làm việc theo quy định để thực hiện công việc của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.
Tiếp cận người sử dụng lao động để thực hiện các nhiệm vụ đại diện của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc
Chọn phương án SAI. Trường hợp nào được xác định là thương lượng tập thể không thành?
Một bên từ chối thương lượng
Hết thời hạn quy định mà các bên không đạt được thỏa thuận
Chưa hết thời hạn thương lượng nhưng các bên cùng xác định và tuyên bố về việc thương lượng tập thể không đạt được thỏa thuận.
Tòa án nhân dân tuyên bố thương lượng không thành
Chọn phương án SAI. Trường hợp người lao động có quyền đình công:
check_box Sau khi Tòa án ra quyết định giải quyết tranh chấp nhưng tập thể lao động không đồng ý với phán quyết của Tòa án.
Hòa giải không thành hoặc hết thời hạn hòa giải theo quy định mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải.
Ban trọng tài lao động không được thành lập.
Ban trọng tài thành lập nhưng không ra quyết định giải quyết tranh chấp
Chủ thể nào có quyền tổ chức, lãnh đạo đình công?
check_box Tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng tập thể là một bên tranh chấp lao động tập thể.
Ban chấp hành công đoàn cơ sở
Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở
Đại diện do tập thể lao động cử ra
Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động nào sau đây:
check_box Tranh chấp lao động tập thể về quyền
Tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể
Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích
Không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động
Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động nào sau đây?
Tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể
Tranh chấp lao động tập thể
Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích
Tranh chấp lao động tập thể về quyền
Cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia gồm có:
check_box 17 thành viên gồm 05 thành viên đại diện của Bộ Lao động thương binh và xã hội; 05 thành viên đại diện của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; 05 thành viên đại diện của một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương; 02 thành viên là chuyên gia độc lập.
15 thành viên gồm 05 thành viên đại diện của Bộ Lao động thương binh và xã hội; 05 thành viên đại diện của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; 05 thành viên đại diện của một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương.
12 thành viên gồm 04 thành viên đại diện của Bộ Lao động thương binh và xã hội; 04 thành viên đại diện của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; 04 thành viên đại diện của một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương.
12 thành viên gồm 04 thành viên đại diện của Bộ lao động thương binh và xã hội; 03 thành viên đại diện của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; 03 thành viên đại diện của một số tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương; 02 thành viên là chuyên gia độc lập.
Có mấy loại hợp đồng lao động, đó là những loại hợp đồng nào ?
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất định dưới 12 tháng.
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng đến 48 tháng, Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc nhất định dưới 12 tháng.
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn.
Hợp đồng lao động theo mùa vụ, Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 năm đến 5 năm, Hợp đồng trên 5 năm
Cơ quan có thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công là:
check_box Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra cuộc đình công.
Sở lao động thương binh xã hội nơi xảy ra cuộc đình công.
Liên đoàn lao động cấp tỉnh nơi xảy ra cuộc đình công.
Tòa án nhân dân cấp huyện nơi xảy ra cuộc đình công.
Cơ quan có thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công là?
Liên đoàn lao động cấp tỉnh nơi xảy ra cuộc đình công.
Sở lao động thương binh xã hội nơi xảy ra cuộc đình công.
Tòa án nhân dân cấp huyện nơi xảy ra cuộc đình công.
Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra cuộc đình công.
Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu:
Thanh tra lao động
Sở Lao động thương binh xã hội nơi doanh nghiệp có trụ sở chính
Tòa án nhân dân
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi doanh nghiệp có trụ sở chính
Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu?
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Sở Lao độmg thương binh xã hội nơi doanh nghiệp có trụ sở chính
Thanh tra lao động
Tòa án nhân dân
Cơ quan nào không phải là cơ quan quản lý Nhà nước về lao động?
check_box Hội đồng nhân dân các cấp
Bộ Lao động-Thương binh và xã hội
Chính phủ
Uỷ ban nhân dân các cấp
Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện chức năng thanh tra nhà nước về lao động là?
check_box Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thanh tra Quốc hội
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Cơ quan, cá nhân nào sau đây có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân:
check_box Cả 3 đáp án A, B, C
Hòa giải viên lao động
Hội đồng Trọng tài lao động
Tòa án nhân dân
Cơ quan, cá nhân nào sau đây KHÔNG có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân?
Cả 3 đáp án A, B, C
Hòa giải viên lao động
Hội đồng Trọng tài lao động
Tòa án nhân dân
Cơ quan, cá nhân nào sau đây KHÔNG có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân?
check_box Hội đồng Trọng tài lao động
Cả 3 đáp án đều đúng
Hòa giải viên lao động
Tòa án nhân dân
Dễ - An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của ai?
check_box Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
Người sử dụng lao động.
Bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Cả 3 đáp án trên.
Điền vào chỗ trống:Ngoài các cơ quan hành chính Nhà nước là cơ quan chủ yếu có thẩm quyền quản lý Nhà nước về lao động, pháp luật còn quy định ……. và ……. có quyền tham gia giám sát việc quản lý nhà nước về lao động theo quy định của pháp luật
check_box Tổng liên đoàn lao động Việt Nam/ công đoàn các cấp
Các tổ chức cơ sở Đảng/ đảng viên
Tổ chức Đảng/ Công đoàn
Tổ chức đảng/Tổng liên đoàn lao động
Điều kiện để người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là:
Phải thuộc các trường hợp theo quy định pháp luật và phải báo trước cho Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở biết trong thời hạn 30 ngày.
Phải thuộc các trường hợp theo quy định của pháp luật và phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trong thời hạn 30 ngày.
Không cần phải có căn cứ nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động với thời hạn theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp không cần báo trước.
Phải thuộc các trường hợp theo quy định của pháp luật và phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trong thời hạn 45 ngày.
Điều kiện để người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng với người sử dụng lao động là?
Đúng các trường hợp theo quy định của pháp luật và báo cho người sử dụng lao động biết trước một khoảng thời gian nhất định
Đúng các trường hợp theo quy định của pháp luật và không cần phải báo trước.
Đúng các trường hợp theo quy định pháp luật và báo cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở biết trước một khoảng thời gian nhất định.
Tất cả phương án A, B, C đều sai.
Điều kiện để người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp?
Bị suy giảm khả năng lao động từ 10% trở lên do bị bệnh nghề nghiệp quy định tại danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành.
Bị suy giảm khả năng lao động từ 15% trở lên do bị bệnh nghề nghiệp quy định tại danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành.
Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh nghề nghiệp quy định tại danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành.
Bị suy giảm khả năng lao động với mức độ tính theo từng loại bệnh nghề nghiệp quy định tại danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành.
Điều kiện để người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động?
Bị suy giảm khả năng lao động từ 10% trở lên do bị tai nạn trong các trường hợp theo quy định của pháp luật.
Bị suy giảm khả năng lao động từ 15% trở lên do bị tai nạn trong các trường hợp theo quy định của pháp luật.
Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn trong các trường hợp theo quy định của pháp luật.
Bị tai nạn trong các trường hợp theo quy định của pháp luật.
Điều kiện để người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với người lao động là:
Phải thuộc các trường hợp theo quy định của pháp luật và phải được sự đồng ý của Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.
Phải thuộc các trường hợp theo quy định của pháp luật và phải báo trước cho người lao động với thời hạn theo quy định.
Phải thuộc các trường hợp theo quy định của pháp luật và phải thông báo với Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.
Phải thuộc các trường hợp theo quy định của pháp luật và phải báo trước cho người lao động trong thời hạn 30 ngày.
Điều kiện để người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động là?
Đúng các trường hợp theo quy định của pháp luật và phải báo trước với người lao động trong một khoảng thời gian nhất định
Đúng các trường hợp theo quy định của pháp luật và phải được sự đồng ý của Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
Đúng các trường hợp theo quy định của pháp luật và phải thông báo với Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
Tất cả phương án A, B, C đều sai.
Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi?
Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 02 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.
Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.
Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi .
Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.
Điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con?
Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con
Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con
Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con
Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 10 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con
Đình công là gì?
check_box Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của người lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động và do tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng tập thể là một bên tranh chấp lao động tập thể tổ chức, lãnh đạo.
Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện của tập thể lao động để giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
Đình công là việc tập thể người lao động nghỉ việc để gây sức ép buộc người sử dụng lao động đáp ứng những yêu cầu kinh tế mà họ đưa ra và do tổ chức đại diện người lao động tổ chức, lãnh đạo.
Đình công là sự ngừng việc, tạm thời, có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
Đình công là gì?
Đình công là hình thức người lao động đấu tranh để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện của tập thể lao động để giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
Đình công là sự ngừng việc, tạm thời, có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
Đình công là việc tập thể người lao động nghỉ việc để gây sức ép buộc người sử dụng lao động đáp ứng những yêu cầu kinh tế mà họ đưa ra
Doanh nghiệp có thể gia nhập thỏa ước lao động tập thể ngành trong trường hợp:
Có sự đồng thuận của tất cả người sử dụng lao động là thành viên của thỏa ước lao động tập thể ngành.
Có sự đồng thuận của tất cả tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp là thành viên của thỏa ước.
Có sự đồng thuận của tất cả người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp là thành viên của thỏa ước.
Có sự đồng thuận của tất cả người sử dụng lao động và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật lao động 2012 bao gồm?
Người lao động Việt Nam; người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật; Người sử dụng lao động; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Người lao động Việt Nam; người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật; Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
Người lao động Việt Nam; người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật; Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Người lao động Việt Nam; Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật lao động 2019 bao gồm:
Người lao động Việt Nam; Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Người lao động; người học nghề, người tập nghề và người làm việc không có quan hệ lao động; Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Người lao động Việt Nam; người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật; Người sử dụng lao động; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.
Người lao động Việt Nam; người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật; Người sử dụng lao động; Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
Được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động trong thời gian sau đây:
check_box Người lao động đang chịu hình thức kỷ luật khác.
Người lao động nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
Người lao động đang bị tạm giữ, tạm giam;
Lao động nữ mang thai, nghỉ thai sản;
Được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động trong thời gian sau đây?
Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản;
Người lao động đang bị tạm giữ, tạm giam;
Người lao động đang chịu hình thức kỷ luật khác.
Người lao động nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
Hành vi nào sau đây của người sử dụng lao động KHÔNG bị cấm trong thời gian người lao động đình công
Chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động
Trù dập người lao động tham gia đình công
Xử lý kỷ luật lao động đối với người lãnh đạo đình công
Yêu cầu Tòa án tuyên bố cuộc đình công là bất hợp pháp.
Hành vi nào sau đây của người sử dụng lao động KHÔNG bị cấm trước, trong và sau khi đình công?
check_box Yêu cầu Tòa án tuyên bố cuộc đình công là bất hợp pháp.
Chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động
Xử lý kỷ luật lao động đối với người lãnh đạo đình công
Trù dập người lao động tham gia đình công
Hậu quả pháp lý trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?
check_box Tất cả phương trên đều đúng
Bồi thường chi phí đào tạo (nếu có) cho người sử dụng lao động
Nếu vi phạm quy định thời hạn báo trước, phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.
Người lao động không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
Hậu quả pháp lý trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?
Bồi thường chi phí đào tạo (nếu có) cho người sử dụng lao động
Nếu vi phạm quy định thời hạn báo trước, phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.
Người lao động không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
Tất cả phương án A, B, C đều đúng
Hậu quả pháp lý trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?
Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc.
Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết.
Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng lao động xác định thời hạn kết thúc nhưng hai bên không giao kết hợp đồng mới và người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì:
Hợp đồng lao động được coi là đã chấm dứt và người lao động sẽ không được bảo vệ quyền lợi.
Hợp đồng lao động đã giao kết đương nhiên chuyển sang loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Hợp đồng lao động đã giao kết đương nhiên chuyển sang loại hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng.
Hợp đồng lao động đã giao kết đương nhiên chuyển sang loại hợp đồng lao động xác định thời hạn 24 tháng.
Hòa giải viên lao động có thẩm quyền hòa giải những loại tranh chấp lao động nào sau đây:
check_box Tranh chấp lao động cá nhân và Tranh chấp lao động tập thể
Tranh chấp lao động cá nhân và Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích
Tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.
Tranh chấp lao động cá nhân
Hòa giải viên lao động có thẩm quyền hòa giải những loại tranh chấp lao động nào sau đây?
Tranh chấp lao động cá nhân
Tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể
Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích
Tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.
Hòa giải viên lao động là:
check_box Do Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm để hòa giải tranh chấp lao động, tranh chấp đào tạo nghề; hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.
Người lao động tại cơ sở do Tổ chức đại diện tại cơ sở và người sử dụng lao động nhất trí lựa chọn để hòa giải tranh chấp lao động, tranh chấp đào tạo nghề; hỗ trợ phát triển quan hệ lao động
Do Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm để hòa giải tranh chấp lao động, tranh chấp đào tạo nghề; hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.
Do Công đoàn cấp trên cơ sở cử ra để hòa giải tranh chấp lao động tranh chấp đào tạo nghề; hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.
Hòa giải viên lao động là?
Do cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện cử đề hòa giải tranh chấp lao động.
Do cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện cử đề hòa giải tranh chấp lao động.
Do Công đoàn cấp trên cơ sở cử ra để hòa giải tranh chấp lao động
Người lao động tại cơ sở do Công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động nhất trí lựa chọn
Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết những loại tranh chấp lao động nào sau đây?
Tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích
Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích
Tranh chấp lao động tập thể về quyền
Tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.
Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh gồm các thành phần?
Chủ tịch hội đồng là Chủ tịch UBND cấp tỉnh; Thư ký hội đồng, các thành viên là đại diện tổ chức công đoàn cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao động cấp tỉnh.
Chủ tịch hội đồng là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh; Thư ký hội đồng, các thành viên là đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan do Chủ tịch hội đồng lựa chọn
Chủ tịch hội đồng là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh; Thư ký hội đồng, các thành viên là đại diện tổ chức công đoàn cấp tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh.
Chủ tịch hội đồng là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh; Thư ký hội đồng, các thành viên là đại diện tổ chức công đoàn cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao động cấp tỉnh.
Hội đồng trọng tài lao động có thẩm quyền giải quyết những loại tranh chấp lao động nào sau đây:
check_box Tranh chấp lao động cá nhân và Tranh chấp lao động tập thể.
Tranh chấp lao động cá nhân và Tranh chấp lao động tập thể về quyền.
Tranh chấp lao động tập thể về quyền và Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.
Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.
Hội đồng trọng tài lao động do chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập gồm các thành phần:
check_box Ít nhất là 15 người bao gồm: tối thiểu 05 thành viên do cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh đề cử; tối thiểu 05 thành viên do Công đoàn cấp tỉnh đề cử; tối thiểu 05 thành viên do các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thống nhất đề cử.
Ít nhất là 07 người bao gồm: 01 thành viên là chủ tịch Hội đồng do cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh đề cử; tối thiểu 03 thành viên do Công đoàn cấp tỉnh đề cử; tối thiểu 03 thành viên do các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thống nhất đề cử.
Ít nhất là 10 người bao gồm: tối thiểu 05 thành viên do cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh đề cử; tối thiểu 05 thành viên do Công đoàn cấp tỉnh đề cử.
Ít nhất là 10 người bao gồm: tối thiểu 04 thành viên do cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh đề cử; tối thiểu 03 thành viên do Công đoàn cấp tỉnh đề cử; tối thiểu 03 thành viên do các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thống nhất đề cử.
Hợp đồng lao động xác định thời hạn kết thúc nhưng hai bên không giao kết hợp đồng mới và người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì?
Hợp đồng giao kết đã chấm dứt và người lao động sẽ không được bảo vệ quyền lợi.
Hợp đồng lao động đã giao kết đương nhiên chuyển sang loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Hợp đồng lao động đã giao kết đương nhiên chuyển sang loại hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng.
Hợp đồng lao động đã giao kết đương nhiên chuyển sang loại hợp đồng lao động xác định thời hạn 12 tháng.
Ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày đóng cửa tạm thời nơi làm việc, người sử dụng lao động phải thông báo cho cơ quan, tổ chức nào sau đây?
check_box Cả 3 đáp án A, B, C
UBND cấp huyện có nơi làm việc dự kiến đóng cửa
UBND cấp tỉnh có nơi làm việc dự kiến đóng cửa
Tổ chức đại diện người lao động đang tổ chức, lãnh đạo đình công
Khi sử dụng lao động từ 13 đến dưới 15 tuổi, người sử dụng lao động phải thực hiện điều kiện sau?
Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi
Chỉ được sử dụng làm các công việc nhẹ theo danh mục do Bộ Lao động thương binh xã hội quy định
Không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm nếu không được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật.
Thời giờ làm việc không được quá 4 giờ trong một ngày, 20 giờ trong một tuần.
Khi sử dụng lao động từ 13 đến dưới 15 tuổi, người sử dụng lao động phải thực hiện điều kiện sau?
Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến giờ học tại trường học của trẻ em.
Cả 3 phương án A, B, C.
Chỉ được sử dụng làm các công việc nhẹ theo danh mục do Bộ Lao động thương binh xã hội quy định
Phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người từ 13 đến 15 tuổi.
Khi sử dụng lao động từ 13 đến dưới 15 tuổi, người sử dụng lao động phải thực hiện điều kiện sau?
check_box Tất cả các phương án đều đúng.
Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến giờ học tại trường học của trẻ em.
Chỉ được sử dụng làm các công việc nhẹ theo danh mục do Bộ Lao động thương binh xã hội quy định
Phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của người từ 13 đến 15 tuổi.
Khi sử dụng lao động từ 15 đến dưới 18 tuổi, người sử dụng lao động KHÔNG phải thực hiện điều kiện sau?
Được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định pháp luật.
Không được sử dụng sản xuất và kinh doanh cồn, bia, rượu, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và chất gây nghiện khác.
Phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của người lao động và phải được sự đồng ý của người lao động.
Phải lập sổ theo dõi riêng và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
Khi sử dụng người lao động từ 13 đến dưới 15 tuổi, người sử dụng lao động phải thực hiện điều kiện sau:
Chỉ được sử dụng làm các công việc nhẹ theo danh mục do Bộ trưởng Lao động thương binh xã hội ban hành.
Phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người đó và người đại diện theo pháp luật của người đó.
Bố trí giờ làm việc không ảnh hưởng đến thời gian học tập của người đó.
Cả 3 phương án A, B, C.
Khi xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc, người sử dụng lao động phải xây dựng nội dung chủ yếu nào?
check_box Cả 3 nội dung trên.
Phương án sơ tán người lao động ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Biện pháp sơ cứu, cấp cứu người bị nạn.
Trang thiết bị phục vụ ứng cứu.
Khi xử lý kỷ luật lao động, hành vi nào sau đây bị cấm thực hiện?
check_box Cả 3 đáp án A, B, C
Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động
Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động
Xử lý kỷ luật lao động đối với hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc pháp luậy lao động không có quy định.
Khi xử lý kỷ luật lao động, hành vi nào sau đây bị cấm thực hiện?
Cả 3 đáp án A, B, C
Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động
Xâm phạm, thân thể, nhân phẩm của người lao động
Xử lý kỷ luật lao động đối với hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động
Khi xử lý kỷ luật lao động, hành vi nào sau đây bị cấm thực hiện?
check_box Cả 3 đáp án đều đúng
Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động
Xâm phạm, thân thể, nhân phẩm của người lao động
Xử lý kỷ luật lao động đối với hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động
Kỳ hạn trả lương cho người lao động hưởng lương tháng được tính như thế nào?
check_box Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.
Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc 03 tháng một lần.
Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc 04 tháng một lần.
Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần và ấn định vào một ngày của mỗi tháng.
Kỳ hạn trả lương cho người lao động hưởng lương tháng được tính như thế nào?
Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc 03 tháng một lần.
Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa năm một lần.
Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.
Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần.
Kỷ luật lao động là gì?
check_box Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.
Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động do pháp luật quy định.
Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động.
Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo sự điều hành của người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.
LLĐ.B2.014: Trường hợp vì lý do kinh tế, người sử dụng lao động có thể cho người lao động thôi việc mà KHÔNG cần phải thực hiện điều kiện, thủ tục sau?
Phải thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh
Phải trả trợ cấp mất việc cho người lao động đầy đủ
Phải trao đổi trước với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở
Số lượng lao động cho nghỉ việc phải từ 10 người lao động trở lên
Luật lao động Việt Nam điều chỉnh quan hệ lao động nào trong những quan hệ lao động sau đây:
Quan hệ lao động giữa cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ với cơ quan nhà nước
Quan hệ lao động giữa người lao động với đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động xác định thời hạn.
Quan hệ giữa luật sư với doanh nghiệp theo hợp đồng dịch vụ pháp lý
Tất cả các quan hệ lao động ở đáp án A, B, C
Luật lao động Việt Nam điều chỉnh quan hệ lao động nào trong những quan hệ lao động sau đây:
Quan hệ lao động giữa công chức được tuyển dụng với tổ chức chính trị xã hội
Quan hệ lao động giữa viên chức với các đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng làm việc.
Quan hệ học nghề giữa người học nghề để làm việc cho người sử dụng lao động với người sử dụng lao động qua hợp đồng đào tạo.
Tất cả các quan hệ lao động ở đáp án A, B, C
Luật lao động Việt Nam điều chỉnh quan hệ lao động nào trong những quan hệ lao động sau đây?
Quan hệ giữa luật sư với doanh nghiệp theo hợp đồng dịch vụ pháp lý
Quan hệ lao động giữa cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ với cơ quan nhà nước
Quan hệ lao động giữa người lao động với đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động xác định thời hạn.
Tất cả các quan hệ lao động ở đáp án A, B, C
Luật lao động Việt Nam điều chỉnh quan hệ lao động nào trong những quan hệ lao động sau đây?
Quan hệ lao động giữa công chức được tuyển dụng với tổ chức chính trị xã hội
Quan hệ lao động giữa người lao động với doanh nghiệp theo hợp đồng lao động theo mùa vụ
Quan hệ lao động giữa viên chức với các đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng làm việc.
Tất cả các quan hệ lao động ở đáp án A, B, C
Luật lao động Việt Nam điều chỉnh quan hệ lao động nào trong những quan hệ lao động sau đây?
check_box Quan hệ lao động giữa người lao động với đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng lao động xác định thời hạn.
Quan hệ giữa luật sư với doanh nghiệp theo hợp đồng dịch vụ pháp lý
Quan hệ lao động giữa cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ với cơ quan nhà nước
Tất cả các quan hệ lao động trên
Luật lao động Việt Nam điều chỉnh quan hệ lao động nào trong những quan hệ lao động sau đây?
check_box Quan hệ lao động giữa người lao động với doanh nghiệp theo hợp đồng lao động theo mùa vụ
Quan hệ lao động giữa công chức được tuyển dụng với tổ chức chính trị xã hội
Quan hệ lao động giữa viên chức với các đơn vị sự nghiệp công lập theo hợp đồng làm việc.
Tất cả các quan hệ lao động ở đáp án trên
Mức lương tối thiểu là gì?
check_box Là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội.
Là mức lương thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường.
Là mức lương trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.
Là mức lương thấp nhất trả cho người lao động trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội.
Mức lương tối thiểu là gì?
Mức lương tối thiểu là mức lương trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Mức lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày, giờ và được xác lập theo vùng, ngành.
Mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Mức lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày, giờ và được xác lập theo vùng, ngành.
Mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường. Mức lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày, giờ và được xác lập theo vùng, ngành.
Mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Mức lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày, giờ và được xác lập theo vùng, ngành.
Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối mỗi với thân nhân trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng là bao nhiêu?
100% mức lươn cơ sở.
50% mức lương cơ sở
70% mức lương cơ sở
75% mức lương cơ sở.
Nếu bản nội quy lao động không trái pháp luật thì có hiệu lực từ thời điểm nào?
Có hiệu lực sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động
Có hiệu lực sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh trả lời về việc xác nhận nội dung đăng ký nội quy lao động
Có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động
Có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh trả lời về việc xác nhận nội dung đăng ký nội quy lao động
Ngành nghề nào sau đây KHÔNG phải là ngành nghề được thuê lại lao động?
Xử lý các vấn đề tài chính, thuế
Lập trình hệ thống máy sản xuất
Lái xe
Lái tàu biển
Ngành nghề nào sau đây KHÔNG phải là ngành nghề được thuê lại lao động?
Lái tàu biển, phục vụ trên tàu biển
Lái xe
Lập trình hệ thống máy sản xuất
Xử lý các vấn đề tài chính, thuế
Ngày có hiệu lực của Thỏa ước lao động tập thể được quy định như thế nào?
Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể được ghi trong thoả ước. Trường hợp thoả ước lao động tập thể không ghi ngày có hiệu lực thì có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết.
Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể là 03 ngày kể từ ngày các bên ký kết.
Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể là 05 ngày kể từ ngày các bên ký kết.
Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể là ngày thỏa ước lao động tập thể đã được gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Ngày có hiệu lực của Thỏa ước lao động tập thể được quy định từ thời điểm nào?
Do các bên thỏa thuận và ghi trong thoả ước, trường hợp các bên không thỏa thuận thì thoả ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày ký kết.
Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể là 03 ngày kể từ ngày các bên ký kết.
Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể là 05 ngày kể từ ngày các bên ký kết.
Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể là ngày thỏa ước lao động tập thể đã được gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Nghỉ lễ, tết đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định như thế nào?
Được nghỉ lễ, tết như đối với công dân Việt Nam.
Ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định đối với lao động Việt Nam còn được nghỉ thêm 01 ngày quốc khánh của nước họ.
Ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định đối với lao động Việt Nam còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc của họ.
Ngoài ngày nghỉ lễ theo quy định đối với lao động Việt Nam còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
Nghỉ ngày lễ, tết được hưởng nguyên lương đối với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định như thế nào?
Được nghỉ ngày lễ, tết như đối với công dân Việt Nam.
Ngoài ngày nghỉ lễ, tết theo quy định đối với lao động Việt Nam còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.
Ngoài ngày nghỉ lễ, tết theo quy định đối với lao động Việt Nam còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc của họ.
Ngoài ngày nghỉ lễ, tết theo quy định đối với lao động Việt Nam còn được nghỉ thêm 01 ngày quốc khánh của nước họ.
Nghĩa vụ chứng minh trong xử lý kỷ luật lao động thuộc về ai?
check_box Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động.
Người lao động có nghĩa vụ chứng minh mình không có lỗi
Tổ chức đại diện người lao động phải chứng minh người lao động không có lỗi.
Cả 3 đáp án A, B, C đều đúng
Nghĩa vụ chứng minh trong xử lý kỷ luật lao động thuộc về ai?
Cả 3 đáp án A, B, C đều đúng
Người lao động có nghĩa vụ chứng minh mình không có lỗi
Người sử dụng lao động có nghĩa vụ chứng minh lỗi của người lao động.
Tổ chức công đoàn có nghĩa vụ bảo vệ người lao động, chứng minh người lao động không có lỗi.
Nghĩa vụ chứng minh trong xử lý kỷ luật lao động thuộc về ai?
check_box Người sử dụng lao động có nghĩa vụ chứng minh lỗi của người lao động.
Cả 3 đáp án đều đúng
Người lao động có nghĩa vụ chứng minh mình không có lỗi
Tổ chức công đoàn có nghĩa vụ bảo vệ người lao động, chứng minh người lao động không có lỗi.
Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?
Người lao động không được trợ cấp thôi việc.
Người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
Nếu vi phạm quy định thời hạn báo trước, phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.
Tất cả phương án A, B, C đều đúng
Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?
Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết.
Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và trả tiền lương trong những ngày người lao động không được làm việc.
Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết, phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc và phải trả thêm 1 khoản tiền ít nhất bằng 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết, phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc và phải trả thêm 1 khoản tiền ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
Người có thẩm quyền đại diện cho tập thể lao động ký kết Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp là?
Chủ tịch Công đoàn cơ sở hoặc Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở.
Chủ tịch Công đoàn cơ sở hoặc người được Chủ tịch Công đoàn cơ sở ủy quyền.
Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
Đoàn viên công đoàn được tập thể lao động nhất trí cử ra làm đại diện ký kết.
Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động là ai?
check_box Người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động.
Người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động.
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Người được quy định cụ thể trong nội quy lao động.
Người lao động bị bệnh nghề nghiệp suy giảm ở mức nào thì được người sử dụng lao động bồi thường ít nhất bằng 30 tháng tiền lương?
check_box Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên.
Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên
Suy giảm khả năng lao động từ 71% trở lên
Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động trong trường hợp nào sau đây thì được người sử dụng lao động bồi thường ít nhất bằng 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động?
Suy giảm 50% khả năng lao động.
Suy giảm 60% đến 70% khả năng lao động.
Suy giảm 71% đến 80% khả năng lao động.
Suy giảm từ 81% khả năng lao động trở lên.
Người lao động có thể được tạm ứng tiền lương hay không?
check_box Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.
Người lao động được tạm ứng tối thiểu 50% tiền lương tháng và không bị tính lãi.
Người lao động được tạm ứng tối đa 100% tiền lương tháng và không bị tính lãi.
Người lao động được tạm ứng tối thiểu 100% tiền lương tháng và không bị tính lãi.
Người lao động có thể được tạm ứng tiền lương hay không?
Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận.
Người lao động được tạm ứng tối đa 100% tiền lương tháng
Người lao động được tạm ứng tối thiểu 100% tiền lương tháng.
Người lao động được tạm ứng tối thiểu 50% tiền lương tháng.
Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn được hưởng nguyên lương trong các trường hợp sau đây:
check_box Kết hôn: nghỉ 03 ngày; Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của chồng hoặc vợ; vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.
Kết hôn: nghỉ 03 ngày; Con kết hôn: nghỉ 01 ngày; Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết nghỉ 01 ngày.
Kết hôn: nghỉ 03 ngày; Con đẻ, con nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi kết hôn: nghỉ 01 ngày; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của chồng hoặc vợ; vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi chết: nghỉ 03 ngày.
Kết hôn: nghỉ 03 ngày; Con kết hôn: nghỉ 01 ngày; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn: nghỉ 01 ngày; Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết: nghỉ 01 ngày.
Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn được hưởng nguyên lương trong các trường hợp sau đây?
Kết hôn: nghỉ 03 ngày; Con kết hôn: nghỉ 01 ngày; Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.
Kết hôn: nghỉ 03 ngày; Con kết hôn: nghỉ 01 ngày; Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết nghỉ 01 ngày.
Kết hôn: nghỉ 03 ngày; Con kết hôn: nghỉ 01 ngày; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn: nghỉ 01 ngày; Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.
Kết hôn: nghỉ 03 ngày; Con kết hôn: nghỉ 01 ngày; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn: nghỉ 01 ngày; Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết: nghỉ 01 ngày.
Người lao động được quyền làm gì khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình?
Báo ngay với người phụ trách trực tiếp, tiếp tục làm việc bình thường.
Tiếp tục làm việc bình thường.
Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc và phải báo cáo với người phụ trách trực tiếp.
Từ chối làm công việc hoặc rời bỏ nơi làm việc.
Người lao động KHÔNG có quyền nào sau đây trong giải quyết tranh chấp lao động ?
check_box Hành động đơn phương chống lại bên kia.
Trực tiếp hoặc thông qua đại diện để tham gia vào quá trình giải quyết.
Rút yêu cầu hoặc thay đổi nội dung yêu cầu
Yêu cầu thay đổi người tiến hành giải quyết tranh chấp lao động nếu có lý do cho rằng người đó có thể không vô tư hoặc không khách quan.
Người lao động KHÔNG có quyền nào sau đây trong giải quyết tranh chấp lao động?
Rút đơn hoặc thay đổi nội dung yêu cầu
Tiến hành đình công.
Trực tiếp hoặc thông qua đại diện để tham gia vào quá trình giải quyết.
Yêu cầu thay đổi người tiến hành giải quyết tranh chấp lao động nếu có lý do cho rằng người đó có thể không vô tư hoặc không khách quan.
Người lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công thì được giải quyết quyền lợi như thế nào?
check_box Được trả lương ngừng việc và các quyền lợi khác theo quy định.
Được trả lương ngừng việc và các quyền lợi khác theo thỏa thuận với người sử dụng lao động
Không được trả lương ngừng việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận
Được trả nửa tháng lương tối thiểu vùng.
Người lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công thì được giải quyết quyền lợi như thế nào?
Được trả lương ngừng việc và các quyền lợi khác theo mức thỏa thuận với người sử dụng lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
Được trả lương ngừng việc và các quyền lợi khác theo thỏa thuận với người sử dụng lao động
Được trả nửa tháng lương tối thiểu vùng.
Không được trả lương ngừng việc và các quyền lợi khác.
Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng thì được trợ cấp một lần cho mỗi con là bao nhiêu?
Bằng 01 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
Bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
Bằng 03 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
Bằng 04 lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
Người sử dụng lao động có nghĩa vụ gì đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động?
Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra, đo lường.
Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra, đo lường.
Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác và các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra, đo lường.
Bảo đảm nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, các yếu tố có hại khác.
Người sử dụng lao động có quyền gì sau đây trước và trong quá trình đình công?
check_box Cả 3 đáp án A, B, C
Yêu cầu Tòa án tuyên bố cuộc đình công là bất hợp pháp
Chấp nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đại diện người lao động đang tổ chức, lãnh đạo đình công
Đóng cửa tạm thời nơi làm việc trong thời gian đình công do không đủ điều kiện để duy trì hoạt động bình thường hoặc để bảo vệ tài sản.
Người sử dụng lao động có quyền gì sau đây trước và trong quá trình đình công?
Cả 3 đáp án A, B, C
Chấp nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu và thông báo cho Ban chấp hành công đoàn tổ chức, lãnh đạo đình công
Đóng cửa tạm thời nơi làm việc trong thời gian đình công do không đủ điều kiện để duy trì hoạt động bình thường hoặc để bảo vệ tài sản.
Yêu cầu Tòa án tuyên bố cuộc đình công là bất hợp pháp
Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm cho người lao động hay không?
Có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết.
Có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động cơ sở.
Có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và và ý kiến của tổ chức đại diện người lao động cơ sở.
Có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm nhưng phải được sự đồng ý của người lao động
Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm cho người lao động hay không?
Có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở.
Có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải ghi vào nội quy lao động.
Có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.
Không có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm mà phải thỏa thuận với người lao động
Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm cho người lao động hay không?
check_box Có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi Tham khảo: ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.
Có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi Tham khảo: ý kiến của ban chấp hành công đoàn cơ sở.
Có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi Tham khảo: ý kiến của người lao động và phải ghi vào nội quy lao động.
Không có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm mà phải thỏa thuận với người lao động
Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động để xác minh xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn là:
check_box Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày.
Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 30 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày.
Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 60 ngày.
Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 30 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 60 ngày
Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp?
Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 của Bộ Luật Lao động năm 2012.
Cả 3 đáp án trên.
Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán một phần chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.
Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.
Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì đối với người lao động bị tai nạn lao động?
check_box Cả 3 đáp án A, B, C.
Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động.
Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động phải nghỉ việc trong thời gian điều trị.
Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra.
Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan nhà nước nào sau đây:
check_box Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh.
Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh
Chủ tịch UBND cấp huyện
Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan nhà nước nào sau đây?
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh
Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện
Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh
UBND cấp huyện
Người sử dụng lao động tham gia thỏa ước phải gửi Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp đến cơ quan nào sau khi thỏa ước lao động tập thể được ký kết?
Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Chủ tịch UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Phòng Lao động thương binh và xã hội thuộc UBND cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Nguồn hình thành quỹ Bảo hiểm y tế là?
Cả 3 đáp án A, B, C
Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, các thu nhập hợp pháp khác.
Tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định
Tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư của quỹ bảo hiểm y tế
Nguyên tắc nào KHÔNG phải là nguyên tắc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động?
check_box Bảo đảm quyền của người lao động chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức trong điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình lao động.
Tham vấn ý kiến của Hội đồng về an toàn vệ sinh lao động các cấp trong xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch về an toàn, vệ sinh lao động.
Bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động.
Nguyên tắc nào sau đây không phải nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật lao động:
Nguyên tắc đảm bảo quyền tự do kinh doanh theo quy định pháp luật.
Nguyên tắc tôn trọng quyền thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện của người lao động theo quy định của pháp luật.
Nguyên tắc bảo đảm quyền đình công của người lao động theo quy định của pháp luật.
Nguyên tắc tôn trọng quyền thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.
Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG phải nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật lao động:
Nguyên tắc không được phân biệt đối xử với người lao động.
Nguyên tắc bảo đảm quyền tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc và tham gia quản lý doanh nghiệp của người lao động.
Nguyên tắc bảo đảm quyền đình công của người lao động theo quy định của pháp luật.
Nguyên tắc trả lương, trả công căn cứ vào năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định
Nguyên tắc nào sau đây không phải nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật lao động?
Nguyên tắc bảo đảm quyền đình công của người lao động theo quy định của pháp luật.
Nguyên tắc bảo hộ lao động đối với người lao động
Nguyên tắc tôn trọng quyền tự do lập hội của người lao động theo quy định của pháp luật.
Nguyên tắc tôn trọng quyền tự do lập hội của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.
Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG phải nguyên tắc điều chỉnh của pháp luật lao động?
Nguyên tắc bảo đảm quyền đình công của người lao động theo quy định của pháp luật.
Nguyên tắc bảo đảm quyền tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc và chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.
Nguyên tắc thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động
Nguyên tắc trả lương, trả công căn cứ vào năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định
Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG phải nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động:
check_box Đảm bảo bí mật và lợi ích kinh doanh của người sử dụng lao động
Giải quyết tranh chấp kịp thời nhanh chóng và đúng pháp luật.
Tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua thương lượng của các bên.
Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp
Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG phải nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động?
Bảo đảm thực hiện hòa giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật.
Giải quyết không công khai, đảm bảo lợi ích kinh doanh của người sử dụng lao động.
Giải quyết tranh chấp kịp thời nhanh chóng và đúng pháp luật.
Tôn trọng, đảm bảo để các bên tự thương lượng, quyết định trong giải quyết tranh chấp lao động
Nguyên tắc xử lý bồi thường thiệt hại là:
check_box Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.
Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế của người lao động.
Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và và tài sản của người lao động.
Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình của người lao động.
Nguyên tắc xử lý bồi thường thiệt hại là?
Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế của người lao động.
Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.
Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và và tài sản của người lao động.
Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình của người lao động.
Nhiệm vụ của thanh tra Nhà nước về lao động?
check_box Thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động. Điều tra tai nạn lao động – Giải quyết khiếu nại tố cáo về lao động – Xem xét chấp thuận các đề nghị về tiêu chuẩn, giải pháp an toàn, vệ sinh lao động – xử lý vi phạm.
Thanh tra việc chấp hành các quy định về lao động an toàn lao động, vệ sinh lao động. Điều tra tai nạn lao động. Giải quyết khiếu nại tố cáo về lao động. Xử lý các vi phạm pháp luật lao động trong phạm vi thẩm quyền.
Thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động. Điều tra tai nạn lao động – Giải quyết khiếu nại tố cáo về lao động – Xem xét các đề nghị về an toàn lao động – Xử lý vi phạm pháp luật lao động.
Thanh tra việc chấp hành quy định lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động. Giải quyết khiếu nại tố cáo về lao động. Điều tra tai nạn lao động – Xét các đề nghị về tiêu chuẩn an toàn lao động, cho phép hoặc không cho phép.
Những căn cứ để người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận hình thức trả lương là:
check_box Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất kinh doanh.
Căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, năng suất lao động mà người lao động đã thực hiện.
Căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện.
Căn cứ theo năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện.
Những căn cứ để trả tiền lương cho người lao động là?
Căn cứ theo năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện.
Căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện.
Căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, năng suất lao động mà người lao động đã thực hiện.
Căn cứ theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, năng suất lao động, khối lượng và chất lượng công việc mà người lao động đã thực hiện.
Những người tham gia phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công gồm có:
check_box Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công; Thư ký tòa án; Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp; Đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động; Người sử dụng lao động; Đại diện cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của Tòa án.
Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công; Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp; Đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động; Người sử dụng lao động; Đại diện cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của Tòa án.
Hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công; Thư ký tòa án; Đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động; Người sử dụng lao động; Đại diện cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của Tòa án.
01 Thẩm phán; Thư ký tòa án; Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp; Đại diện tổ chức đại diện tập thể lao động; Người sử dụng lao động; Đại diện cơ quan, tổ chức theo yêu cầu của Tòa án.
Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động là?
Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động; Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.
Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động; Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.
Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động; Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động; Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.
Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động; Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.
Những trường hợp nào KHÔNG phải là đình công bất hợp pháp?
Cả 3 đáp án A, B, C đều sai
Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công.
Phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.
Tiến hành tại doanh nghiệp không được đình công thuộc danh mục cho Chính phủ quy định.
Nội dung nào sau đây không phải là quyền, trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn, vệ sinh lao động?
Đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện điều khoản về an toàn, vệ sinh lao động trong thỏa ước lao động tập thể; có trách nhiệm giúp đỡ người lao động khiếu nại, khởi kiện khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng bị xâm phạm.
Đối thoại với người sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động.
Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đào tạo, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; kiến nghị các giải pháp chăm lo cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
Tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động.
Nội dung nào sau đây về công tác bảo hộ lao động bắt buộc phải có trong Hợp đồng lao động?
Cả 3 đáp án trên.
Công việc có nguy cơ mất an toàn lao động.
Trách nhiệm chi trả tiền viện phí cho người lao động khi xảy ra tai nạn lao động.
Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.
Nơi nào sau đây ĐƯỢC đình công?
check_box Công ty cổ phần viễn thông FPT
Tổng công ty hạ tầng mạng thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc
Liên doanh Việt – Nga Vietsopetro
Nơi nào sau đây KHÔNG ĐƯỢC đình công?
check_box Công ty TNHH hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam
Tổng công ty lương thực Miền Nam
Công ty TNHH một thành viên Than Mạo Khê
Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank
Nội quy lao động có hiệu lực từ thời điểm nào?
check_box Có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động
Có hiệu lực sau thời hạn 05 ngày, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động
Có hiệu lực sau thời hạn 07 ngày, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động
Có hiệu lực sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động
Nội quy lao động là loại văn bản nào?
check_box Văn bản pháp lý mang tính chất quy phạm nội bộ của đơn vị sử dụng lao động
Thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về quy tắc xử sự.
Văn bản dưới luật
Văn bản quy phạm pháp luật
Ông Nguyễn Văn A là viên chức giảng dạy môn Kế toán doanh nghiệp tại một Trường Đại học công lập thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do có trình độ chuyên môn và kiến thức tiếng anh chuyên ngành tốt nên sau khi về hưu, ông A vẫn được mời giảng dạy theo hợp đồng lao xác định thời hạn 24 tháng tại Trường Đại học quốc tế RT tại Hà Nội. Ngoài ra, ông A còn được một số doanh nghiệp mời đến xử lý các công việc thuộc nghiệp vụ kế toán theo từng vụ việc cụ thể và được thanh toán theo kết quả công việc mà ông A giải quyết.Việc ông A là viên chức giảng dạy tại trường đại học công lập là quan hệ lao động nào và thuộc lĩnh vực pháp luật nào?
check_box Ông A là người lao động nhưng là viên chức và viên chức thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Viên chức 2010. Quan hệ lao động giữa viên chức với đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động
Quan hệ lao động giữa người lao động (ông A) với người sử dụng lao động (Trường ĐH quốc tế RT) là quan hệ lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động.
Quan hệ này thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật dân sự
Tất cả các đáp án đều đúng
Phụ cấp lương là gì?
Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh;
Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh;
Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến trong mức lương.
Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến trong mức lương theo công việc hoặc chức danh;
Phương án nào KHÔNG phải là nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
Phải hoàn trả chi phí đào tạo (nếu có) cho người sử dụng lao động theo quy định.
Không được trả trợ cấp thôi việc.
Phải bồi thường cho người sử dụng lao động 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước.
Phương pháp điều chỉnh của luật lao động là?
check_box Phương pháp thỏa thuận và phương pháp mệnh lệnh
Phương pháp bắt buộc
Phương pháp cấm đoán và phương pháp cho phép
Phương pháp khác
Quan hệ lao động giữa viên chức nhà nước với tổ chức sự nghiệp công lập thuộc đối tượng điều chỉnh của:
Pháp luật lao động.
Pháp luật hành chính.
Pháp luật dân sự
Công pháp
Quan hệ lao động giữa viên chức nhà nước với tổ chức sự nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của?
Công pháp
Pháp luật dân sự
Pháp luật hành chính.
Pháp luật lao động.
Quan hệ pháp luật nào sau đây KHÔNG phải là quan hệ pháp luật lao động?
Quan hệ pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
Quan hệ pháp luật về tạo lập quỹ bảo hiểm xã hội
Quan hệ pháp luật về đình công
Quan hệ pháp luật về hợp đồng cộng tác viên
Quan hệ pháp luật nào sau đây KHÔNG phải là quan hệ pháp luật lao động?
Quan hệ pháp luật về đình công
Quan hệ pháp luật về giáo dục nghề nghiệp
Quan hệ pháp luật về hợp đồng dịch vụ.
Quan hệ pháp luật về tạo lập quỹ bảo hiểm xã hội
Quan hệ pháp luật nào sau đây là quan hệ pháp luật lao động?
Quan hệ pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp
Quan hệ pháp luật về khoán việc dân sự
Quan hệ pháp luật về thuê lại lao động
Quan hệ pháp luật về trợ giúp xã hội
Quan hệ pháp luật về giáo dục nghề nghiệp là?
check_box Quan hệ pháp luật giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các chủ thể liên quan với người lao động học nghề
Quan hệ pháp luật giữa các bên tham gia bảo hiểm xã hội và cơ quan bảo hiểm xã hội
Quan hệ pháp luật giữa các chủ thể của quan hệ lao động có tranh chấp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật lao động.
Quan hệ pháp luật về việc bảo đảm những lợi ích vật chất cho người lao động trong trường hợp người lao động có quan hệ lao động với người sử dụng lao động mà bị tạm thời hoặc hoàn toàn mất khả năng lao động.
Quan hệ xã hội nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng điều chỉnh của luật lao động:
Quan hệ về dạy nghề
Quan hệ về giải quyết tranh chấp lao động
Quan hệ giữa thành viên hợp tác xã với hợp tác xã
Quan hệ về bảo hiểm xã hội
Quan hệ xã hội nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng điều chỉnh của luật lao động:
Quan hệ về việc làm
Quan hệ quản lý nhà nước về lao động
Quan hệ giữa người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
Quan hệ giữa cổ đông của công ty cổ phần với công ty cổ phần
Quan hệ xã hội nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng điều chỉnh của luật lao động?
Quan hệ giữa thành viên hợp tác xã với hợp tác xã
Quan hệ về bảo hiểm xã hội
Quan hệ về dạy nghề
Quan hệ về giải quyết tranh chấp lao động
Quan hệ xã hội nào sau đây KHÔNG thuộc đối tượng điều chỉnh của luật lao động?
Quan hệ giữa cổ đông của công ty cổ phần với công ty cổ phần
Quan hệ giữa người lao động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
Quan hệ quản lý nhà nước về lao động
Quan hệ xã hội về việc làm
Quan hệ xã hội nào sau đây thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động?
Quan hệ về góp vốn thành lập doanh nghiệp
Quan hệ về trợ giúp xã hội
Quan hệ về cho thuê lại lao động
Quan hệ về khoán việc dân sự
Quy định nào dưới đây không phải là nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động?
check_box Đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động.
Xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình cho người lao động và những người có liên quan; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.
Lấy ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.
Quy định nào dưới đây không phải là nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong công tác an toàn, vệ sinh lao động?
Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật.
Lấy ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.
Xây dựng quy định, quy chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động.
Xây dựng, tổ chức thực hiện và chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình cho người lao động và những người có liên quan; đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
Quyền thương lượng tập thể của tổ chức đại diện người lao động để ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp thuộc chủ thể nào?
Tổ chức công đoàn cơ sở.
Tổ chức đại diện người lao động tại cơ cở.
Tổ chức đại diện người lao động cơ sở đạt tỷ lệ thành viên tối thiểu trên tổng số người lao động trong doanh nghiệp và là tổ chức có nhiều thành viên nhất trong doanh nghiệp.
Tổ chức công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở.
Quyền, trách nhiệm của người lao động khi Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định về việc ngừng đình công là:
check_box Người lao động phải trở lại làm việc và được trả lương.
Người lao động phải trở lại làm việc nhưng không được trả lương.
Người lao động phải trở lại làm việc và có thể khởi kiện vụ tranh chấp ra tòa án.
Người lao động phải trở lại làm việc và có thể nộp đơn yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết.
Thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể thuộc Cơ quan nào?
Cả 3 đáp án A, B, C đều không đúng.
Thanh tra lao động.
Tòa án nhân dân
Tòa án nhân dân và Thanh tra lao động.
Thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu thuộc Cơ quan nào?
Tòa án nhân dân và Thanh tra lao động.
Tòa án nhân dân
Thanh tra lao động.
Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội.
Theo quy định hiện hành, người lao động được nghỉ chuyển ca như thế nào?
Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 10 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.
Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.
Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 6 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.
Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 8 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.
Theo quy định hiện hành, người lao động làm việc theo ca được nghỉ chuyển ca như thế nào?
Được nghỉ ít nhất 10 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.
Được nghỉ ít nhất 6 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.
Được nghỉ ít nhất 8 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.
Được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.
Theo quy định hiện hành, người sử dụng lao động có quyền sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần của người lao động vào chủ nhật hoặc một ngày xác định khác trong tuần hay không?
check_box Có quyền sắp xếp nhưng phải ghi vào nội quy lao động.
Có thể sắp xếp nhưng phải được sự đồng ý của người lao động.
Có quyền sắp xếp mà không cần sự đồng ý của người lao động.
Có quyền sắp xếp nhưng phải lấy ý kiến tham khảo của tổ chức đại diện người lao động cơ sở.
Theo quy định hiện hành, người sử dụng lao động có quyền sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào chủ nhật hoặc một ngày cố định trong tuần cho người lao động hay không?
Có quyền quyết định sắp xếp mà không cần sự đồng ý của người lao động.
Có quyền quyết định sắp xếp nhưng phải ghi vào nội quy lao động.
Có quyền quyết định sắp xếp nhưng phải lấy ý kiến tham khảo của đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
Có thể sắp xếp nhưng phải được sự đồng ý của người lao động.
Theo quy định hiện hành, người sử dụng lao động có quyền sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào chủ nhật hoặc một ngày cố định trong tuần cho người lao động hay không?
check_box Có quyền quyết định sắp xếp nhưng phải ghi vào nội quy lao động.
Có quyền quyết định sắp xếp mà không cần sự đồng ý của người lao động.
Có quyền quyết định sắp xếp nhưng phải lấy ý kiến Tham khảo: của đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
Có thể sắp xếp nhưng phải được sự đồng ý của người lao động.
Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp có thời hạn bao nhiêu lâu?
Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp có thời hạn từ 01 năm đến 02 năm. Các bên có quyền thỏa thuận thời hạn khác nhau đối với các nội dung của thỏa ước lao động tập thể.
Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp có thời hạn từ 01 năm đến 02 năm. Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên ký kết thoả ước lao động tập thể, thì có thể ký kết với thời hạn dưới 02 năm.
Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp có thời hạn 01 năm. Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên ký kết thoả ước lao động tập thể, thì có thể ký kết với thời hạn dưới 01 năm.
Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Các bên có quyền thỏa thuận thời hạn khác nhau đối với các nội dung của thỏa ước lao động tập thể.
Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp có thời hạn bao nhiêu lâu?
Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp có thời hạn 01 năm. Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên ký kết thoả ước lao động tập thể, thì có thể ký kết với thời hạn dưới 01 năm.
Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm.
Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên ký kết thoả ước lao động tập thể, thì có thể ký kết với thời hạn dưới 01 năm.
Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp có thời hạn từ 02 năm. Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên ký kết thoả ước lao động tập thể, thì có thể ký kết với thời hạn dưới 02 năm.
Thỏa ước lao động tập thể gồm những hình thức nào?
Thỏa ước lao động tập thể bộ phận doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, Thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.
Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác.
Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, Thỏa ước lao động tập thể ngành, Thỏa ước lao động tập thể liên ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.
Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể khác do chính phủ quy định.
Thỏa ước lao động tập thể gồm những hình thức nào?
Thỏa ước lao động tập thể bộ phận doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, Thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.
Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp và thỏa ước lao động tập thể ngành.
Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.
Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, Thỏa ước lao động tập thể ngành, Thỏa ước lao động tập thể liên ngành và hình thức thỏa ước lao động tập thể khác do Chính phủ quy định.
Thỏa ước lao động tập thể là gì?
Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và doanh nghiệp về các vấn đề lao động mới mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.
Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa đại diện tập thể lao động và đại diện người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.
Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản.
Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động trong trong doanh nghiệp và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mới mà hai bên đã thương lượng được.
Thỏa ước lao động tập thể là gì?
Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa đại diện tập thể lao động và đại diện người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể..
Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động trong trong doanh nghiệp và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mới mà hai bên đã thương lượng được.
Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và doanh nghiệp về các vấn đề lao động mới mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.
Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể.
Thỏa ước lao động tập thể ngành có thời hạn bao nhiêu lâu?
Thoả ước lao động tập thể ngành có thời hạn 01 năm.
Thoả ước lao động tập thể ngành có thời hạn 02 năm.
Thoả ước lao động tập thể ngành có thời hạn từ 01 năm đến 02 năm.
Thoả ước lao động tập thể ngành có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm.
Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc các trường hợp là:
Có toàn bộ nội dung trái pháp luật; Người ký kết không đúng thẩm quyền.
Có toàn bộ nội dung trái pháp luật; Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể
Có toàn bộ nội dung trái pháp luật; Người ký kết không đúng thẩm quyền; Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Có toàn bộ nội dung trái pháp luật; Người ký kết không đúng thẩm quyền; Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể; Không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc một trong những trường hợp?
Có toàn bộ nội dung trái pháp luật; Người ký kết không đúng thẩm quyền.
Có toàn bộ nội dung trái pháp luật; Người ký kết không đúng thẩm quyền; Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể.
Có toàn bộ nội dung trái pháp luật; Người ký kết không đúng thẩm quyền; Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể; Không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Có toàn bộ nội dung trái pháp luật; Việc ký kết không đúng quy trình thương lượng tập thể
Thời gian hưởng chế độ đối với mỗi con trong một năm khi con dưới 03 tuổi ốm đau là bao nhiêu lâu?
Tối đa là 10 ngày làm việc để chăm sóc con.
Tối đa là 15 ngày làm việc để chăm sóc con .
Tối đa là 20 ngày làm việc để chăm sóc con.
Tối đa là 30 ngày làm việc để chăm sóc con.
Thời gian nghỉ việc tối đa hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý đối với lao động nữ có thai dưới 05 tuần tuổi tháng là bao nhiêu lâu?
10 ngày.
15 ngày.
20 ngày.
30 ngày .
Thời giờ làm việc ban đêm được tính trong khoảng thời gian như thế nào?
Từ 21 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.
Từ Huế trở ra Bắc là 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau; từ Huế trở về Nam là 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.
Theo thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động căn cứ vào đặc thù công việc.
Từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau
Thời giờ làm việc ban đêm được tính trong khoảng thời gian như thế nào?
Theo thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động căn cứ vào đặc thù công việc.
Từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.
Từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau
Từ Huế trở ra Bắc là 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau; từ Quảng Nam – Đà Nẵng về Nam là 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.
Thời giờ làm việc bình thường được quy định như thế nào?
Không quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần
Không quá 08 giờ trong 01 ngày và 44 giờ trong 01 tuần
Không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.
Không quá 10 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần
Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong một ngày đối với những người làm những công việc gì?
Các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành
Các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành
Các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành
Các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Y tế ban hành
Thời hạn để Ban trọng tài lao động ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp là bao nhiêu lâu?
check_box Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban Trọng tài lao động được thành lập.
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Ban Trọng tài lao động được thành lập.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Ban Trọng tài lao động được thành lập.
Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày Ban Trọng tài lao động được thành lập.
Thời hạn để Chủ tịch UBND cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là?
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.
Thời hạn để Hội đồng trọng tài lao động phải kết thúc việc hòa giải là bao nhiêu lâu?
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.
Thời hạn để Tòa án có thẩm quyền chuẩn bị xét yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu là bao nhiêu ngày?
Thời hạn để Tòa án có thẩm quyền chuẩn bị xét yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu là 07 ngày, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu là 10 ngày kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu.
Thời hạn để Tòa án có thẩm quyền chuẩn bị xét yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu là 10 ngày, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu là 15 ngày kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu
Thời hạn để Tòa án có thẩm quyền chuẩn bị xét yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu và thỏa ước lao động tập thể vô hiệu là 10 ngày kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu
Thời hạn để Tòa án có thẩm quyền chuẩn bị xét yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu và thỏa ước lao động tập thể vô hiệu là 15 ngày kể từ ngày Tòa án thụ lý đơn yêu cầu
Thời hạn người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động để xác minh xử lý kỷ luật lao động trong những trường hợp quy định là?
Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 60 ngày.
Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày.
Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 30 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 60 ngày.
Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 30 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày.
Thời hạn người sử dụng lao động tham gia thỏa ước phải gửi thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh là bao nhiêu ngày kể từ ngày ký kết?
07 ngày.
05 ngày
03 ngày
10 ngày .
Thời hạn phải gửi thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh là bao nhiêu ngày kể từ ngày ký kết?
03 ngày
05 ngày
07 ngày.
10 ngày .
Thời hạn phải gửi thỏa ước lao động tập thể ngành đến Bộ Lao động thương binh và Xã hội là bao nhiêu ngày kể từ ngày ký kết?
03 ngày
05 ngày
07 ngày.
10 ngày .
Thời hiệu để Hòa giải viên lao động hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là?
03 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
04 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm
06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
12 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
Thời hiệu tối đa xử lý kỷ luật lao động kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm đối với trường hợp hành vi vi phạm có liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động là?
03 tháng
06 tháng
12 tháng
24 tháng
Thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại đối với việc người lao động làm hư hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc làm mất tài sản của người sử dụng lao động giao hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép là:
check_box 03 tháng kể từ ngày người lao động có hành vi.
06 tháng kể từ ngày người lao động có hành vi.
09 tháng kể từ ngày người lao động có hành vi.
12 tháng kể từ ngày người lao động có hành vi.
Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đối với hành vi vi phạm có liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động là
check_box 12 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm
06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm
24 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm
03 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm
Thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động được quy định như thế nào?
check_box Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm;.
Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 03 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm;.
Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm;.
Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 04 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm;.
Thời hiệu xử lý vi phạm kỷ luật lao động được quy định như thế nào?
Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 03 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm;.
Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 04 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm;.
Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm;.
Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm;.
Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là?
01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
01 năm kể từ ngày thực hiện hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
02 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
02 năm kể từ ngày thực hiện hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
Thời hiệu yêu cầu Hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là:
check_box 06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
12 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
03 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
04 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm
Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động tranh chấp lao động cá nhân là:
check_box 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
12 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
02 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm
Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là:
check_box 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
02 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
01 năm kể từ ngày thực hiện hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
02 năm kể từ ngày thực hiện hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền hợp pháp của mình bị vi phạm.
Tiền lương bao gồm những khoản gì?
check_box Mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác.
Mức lương theo công việc và các khoản bổ sung khác
Mức lương tối thiểu cộng với phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác
Mức lương theo công việc hoặc chức danh và phụ cấp lương.
Tiền lương bao gồm những khoản gì?
Mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác.
Mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương.
Mức lương theo công việc và phụ cấp lương
Mức lương theo thỏa thuận, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác
Tiền lương làm căn cứ để khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị là?
Tiền lương thực tế người lao động nhận được hằng tháng sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định.
Tiền lương tối thiểu vùng.
Tiền lương trung bình 06 tháng liền kề của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định.
Tiền lương trung bình 3 tháng liền kề của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và nộp thuế thu nhập cá nhân (nếu có) theo quy định.
Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương là:
check_box Tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm nghỉ
Tiền lương theo hợp đồng lao động sau khi đã trừ các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Tiền lương tối thiểu vùng.
Tiền lương trung bình 06 tháng liền kề của người lao động
Tiền lương làm thêm giờ (ban ngày) của người lao động được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như thế nào?
check_box Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; Vào ngày nghỉ lễ, tết ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
Vào ngày thường, ít nhất bằng 100%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 150%; Vào ngày nghỉ lễ, tết ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 200% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 250%; Vào ngày nghỉ lễ, tết ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
Vào ngày thường, ít nhất bằng 100%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; Vào ngày nghỉ lễ, tết ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
Tiền lương làm thêm giờ (ban ngày) của người lao động được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như thế nào?
Vào ngày thường, ít nhất bằng 100%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 250%; Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 250%; Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
Tiền thưởng là gì?
check_box Tiền thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
Tiền thưởng là số tiền hoặc tài sản mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm.
Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
Tiền thưởng là gì?
Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả theo thỏa thuận cho người lao động nếu người lao động hoàn thành vượt mức công việc được giao.
Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm.
Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
Tiêu chuẩn nào sau đây không phải tiêu chuẩn của hòa giải viên lao động?
Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt
Không phải là người bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành án
Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
Tốt nhiệp cử nhân luật
Tiêu chuẩn nào sau đây không phải tiêu chuẩn của Hòa giải viên lao động?
check_box Tốt nhiệp cử nhân luật
Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
Không thuộc diện đang truy cứu trách nhiệm hình sự
Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt
Tìm đáp án chính xác nhất trong các phương án sau về khái niệm hợp đồng lao động:
Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương và quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ lao động về việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Hợp đồng lao động là sự xác lập quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc và chế độ bảo hiểm xã hội.
Tìm đáp án chính xác nhất trong các phương án sau về khái niệm hợp đồng lao động?
Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa các bên trong quan hệ lao động về việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên.
Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương và quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Hợp đồng lao động là sự xác lập quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc và chế độ bảo hiểm xã hội.
Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bao gồm:
Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở
Công đoàn cơ sở và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp
Công đoàn các cấp
Công đoàn các cấp và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp
Tổ chức nào có quyền tổ chức, lãnh đạo đình công?
Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở
Ban chấp hành công đoàn cơ sở
Đại diện do tập thể lao động cử ra
Nơi có tổ chức công đoàn cơ sở thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở, ở nơi chưa có ban chấp hành công đoàn cơ sở thì do công đoàn cấp trên cơ sở lãnh đạo theo đề nghị của người lao động.
Trách nhiệm của Người sử dụng lao động đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nào?
check_box Tất cả đáp án A, B, C
Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015
Bộ luật lao động 2019
Luật chuyên ngành
Tranh chấp lao động cá nhân nào sau đây KHÔNG bắt buộc phải qua hòa giải mà có thể khởi kiện thẳng ra Tòa án nhân dân?
check_box Tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động
Tranh chấp về hợp đồng thử việc.
Tranh chấp về học nghề.
Tranh chấp về người lao động vị thành niên.
Tranh chấp lao động cá nhân nào sau đây KHÔNG bắt buộc phải qua hòa giải mà có thể khởi kiện thẳng ra Tòa án nhân dân?
Tranh chấp về hợp đồng thử việc.
Tranh chấp về người lao động giúp việc gia đình với người sử dụng lao động
Tranh chấp về người lao động vị thành niên.
Tranh chấp về quyền gia nhập công đoàn.
Tranh chấp nào sau đây KHÔNG phải là tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân:
check_box Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Tranh chấp về học nghề, tập nghề
Tranh chấp về thuê lại lao động
Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với đơn vị sự nghiệp công lập đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Tranh chấp nào sau đây KHÔNG phải là tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân?
Tranh chấp về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với đơn vị sự nghiệp công lập đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Tranh chấp về học nghề, tập nghề
Tranh chấp về thuê lại lao động
Tranh chấp nào sau đây là tranh chấp lao động thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân?
Tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty.
Tranh chấp về cấp dưỡng
Tranh chấp về quyền công đoàn
Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản.
Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào KHÔNG PHẢI đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động:
Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo.
Người lao động bị tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự.
Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Cả A, B, C đều đúng
Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào KHÔNG PHẢI đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động?
Cả A, B, C đều đúng
Người lao động bị kết án tù giam.
Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.
Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định pháp luật.
Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào KHÔNG PHẢI đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động?
check_box Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.
Người lao động bị kết án tù giam.
Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định pháp luật.
Tất cả các đáp án trên đều đúng
Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào là đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động:
Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.
Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Người lao động thực hiên nghĩa vụ quân sự.
Cả A, B, C đều đúng
Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào là đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động?
Cả A, B, C đều đúng
Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.
Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.
Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định pháp luật.
Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào là đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động?
check_box Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định pháp luật.
Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.
Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.
Tất cả các đáp án trên đều đúng
Trong Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án lao động bắt buộc phải có:
check_box Hội thẩm nhân dân là người đã hoặc đang công tác trong tổ chức đại diện tập thể lao động hoặc người có kiến thức pháp luật lao động.
Hội thẩm nhân dân là người đang công tác trong tổ chức đại diện tập thể lao động
Hội thẩm nhân dân là người có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực lao động.
Hội thẩm nhân dân đã được sự đồng ý của người lao động.
Trong Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án lao động yêu cầu bắt buộc phải có?
Hội thẩm nhân dân đã được sự đồng ý của người lao động.
Hội thẩm nhân dân là người có kiến thức pháp luật lao động.
Hội thẩm nhân dân là người đã hoặc đang công tác trong tổ chức đại diện tập thể lao động
Hội thẩm nhân dân là người đã hoặc đang công tác trong tổ chức đại diện tập thể lao động hoặc người có kiến thức pháp luật lao động.
Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho cơ quan quản lý nhà nước?
05 ngày
07 ngày
10 ngày
15 ngày
Trong thời hạn người sử dụng lao động tạm đình chỉ công việc của người lao động để xác minh xử lý kỷ luật lao động thì người lao động được tạm ứng 50% tiền lương và số tiền tạm ứng này sẽ được xử lý như thế nào?
check_box Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.
Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.
Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả gấp 2 lần tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.
Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả gấp 2 lần tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.
Trong thời hạn người sử dụng lao động tạm đình chỉ công việc của người lao động để xác minh xử lý kỷ luật lao động thì người lao động được tạm ứng 50% tiền lương?
Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.
Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả gấp 2 lần tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.
Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.
Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả gấp 2 lần tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.
Trong trường hợp nào sau đây người sử dụng lao động có thể áp dụng hình thức kỷ luật sa thải với người lao động?
check_box Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày.
Người lao động thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ.
Người lao động bị khiển trách 03 lần trong 1 tháng
Người lao động tự ý bỏ việc tổng cộng 15 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày
Trong xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp, người sử dụng lao động có trách nhiệm gì?
Cả 3 nội dung trên.
Thực hiện ngay những biện pháp khắc phục hoặc ra lệnh ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị, nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động.
Xây dựng phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp và định kỳ tổ chức diễn tập.
Trường hợp đình công hợp pháp, tiền lương và quyền lợi của người lao động tham gia đình công trong thời gian đình công được giải quyết như sau:
check_box Người lao động không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Người lao động được trả lương và các quyền lợi khác theo mức lương tối thiểu vùng.
Người lao động được trả lương và các quyền lợi khác theo mức lương thỏa thuận hợp đồng lao động.
Người lao động được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật nhưng tối đa không quá 10 ngày làm việc.
Trường hợp đình công hợp pháp, tiền lương và quyền lợi hợp pháp của người lao động trong thời gian đình công được giải quyết như sau?
Người lao động tham gia đình công được trả lương và các quyền lợi khác theo mức lương thỏa thuận hợp đồng lao động.
Người lao động tham gia đình công được trả lương và các quyền lợi khác theo mức lương tối thiểu vùng.
Người lao động tham gia đình công được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật nhưng tối đa không quá 05 ngày làm việc.
Người lao động tham gia đình công không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở thì đại diện thương lượng tập thể tại doanh nghiệp là:
Số lượng người tham gia thương lượng của mỗi bên do các bên thỏa thuận, thành phần tham gia thương lượng của mỗi bên do bên đó quyết định.
Số lượng người tham gia thương lượng của mỗi bên do các bên là 03 người, thành phần tham gia thương lượng của mỗi bên do bên đó quyết định.
Số lượng người tham gia thương lượng của mỗi bên là 05 người, thành phần tham gia thương lượng của mỗi bên do bên đó quyết định.
Số lượng người tham gia thương lượng của mỗi bên do các bên thỏa thuận nhưng không quá 05 người, thành phần tham gia thương lượng của mỗi bên do bên đó quyết định.
Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ bao lâu?
check_box Ít nhất 45 phút liên tục.
Ít nhất 60 phút liên tục
Ít nhất 30 phút liên tục.
Từ 30 đến 45 phút liên tục.
Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ bao lâu?
Ít nhất 30 phút tính vào giờ làm việc.
Ít nhất 45 phút tính vào giờ làm việc.
Ít nhất 60 phút tính vào giờ làm việc
Từ 30 đến 45 phút tính vào giờ làm việc.
Trường hợp nào KHÔNG phải là nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?
Không được trả trợ cấp thôi việc.
Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường một khoản tiền tương ứng với tiền lương trong những ngày không báo trước.
Phải bồi thường cho người sử dụng lao động 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.
Phải hoàn trả chi phí đào tạo (nếu có) cho người sử dụng lao động theo quy định.
Trường hợp nào người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động khi bị tai nạn lao động?
Cả 3 trường hợp A, B, C.
Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động.
Do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân
Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật.
Trường hợp nào người sử dụng lao động KHÔNG có quyền được huy động làm thêm giờ mà người lao động không có quyền từ chối?
check_box Yêu cầu cấp thiết, không thể trì hoãn của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thực hiện lệnh huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;
Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn.
Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người trong phòng ngừa và khắc phục thảm họa.
Trường hợp nào người sử dụng lao động KHÔNG có quyền được huy động làm thêm giờ và người lao động không có quyền từ chối?
Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn.
Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả dịch bệnh.
Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;
Yêu cầu cấp thiết, không thể trì hoãn của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Trường hợp nào sau đây hợp đồng lao động KHÔNG bị vô hiệu toàn bộ:
Công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc mà pháp luật cấm
Các bên vi phạm về hình thức hợp đồng lao động
Các bên giao kết vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động tại khoản 1 Điều 15 Bộ luật lao động 2019.
Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền
Trường hợp nào sau đây hợp đồng lao động KHÔNG bị vô hiệu toàn bộ?
Các bên vi phạm về hình thức hợp đồng
Công việc mà hai bên giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm
Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền
Nội dung hợp đồng hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động
Trường hợp nào sau đây KHÔNG bị hoãn đình công?
check_box Đình công khi có đoàn ngoại giao cấp cao đến thăm tỉnh nơi xảy ra có đình công.
Đình công dự kiến tổ chức tại địa bàn đang diễn ra các hoạt động nhằm phòng nguwxam khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật.
Đình công dự kiến tổ chức tại các đơn vị cung cấp dịch vụ về vận tải công cộng trực tiếp phục vụ tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày quốc khánh.
Đình công dự kiến tổ chức tại các đơn vị cung cấp dịch vụ về điện, nước trực tiếp phục vụ tổ chức mít tinh nhân dịp ngày tết cổ truyền của dân tộc.
Trường hợp nào sau đây KHÔNG bị hoãn hoặc ngừng đình công?
Đình công diễn ra có các hành vi bạo động, gây rối làm ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của nhà đầu tư, làm mất an ninh trật tự công cộng ảnh hưởng đến các hoạt động của cộng đồng dân cư tại nơi xảy ra đình công
Đình công diễn ra trên địa bàn xuất hiện thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
Đình công dự kiến tổ chức tại các đơn vị cung cấp dịch vụ về điện, nước vận tải công cộng và các dịch vụ khác trực tiếp phục vụ tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Chiến thắng, ngày quốc tế lao động và ngày quốc khánh.
Đình công khi có đoàn ngoại giao cấp cao đến thăm tỉnh nơi xảy ra có đình công.
Trường hợp nào sau đây KHÔNG phải là đình công bất hợp pháp?
check_box Phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.
Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công của cơ quan có thẩm quyền
Tiến hành tại nơi sử dụng lao động mà việc đình công có thể đe dọa đến quốc phòng, an ninh trật tự công cộng.
Vi phạm trình tự, thủ tục đình công theo quy định
Trường hợp nào sau đây người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước cho người sử dụng lao động:
Khi ra nước ngoài sinh sống hoặc làm việc.
Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước
Lao động nữ mang thai phải nghỉ vệc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
Cả 3 đáp án A, B, C đều đúng
Trường hợp nào sau đây người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?
Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước
Khi ra nước ngoài sinh sống hoặc làm việc.
Lao động nữ có thai phải nghỉ vệc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
Tất cả phương án A, B, C đều đúng.
Trường hợp nào sau đây người lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?
check_box Tất cả phương án trên đều đúng.
Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước
Khi ra nước ngoài sinh sống hoặc làm việc.
Lao động nữ có thai phải nghỉ vệc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
Trường hợp nào sau đây người sử dụng lao động được xử lý kỷ luật lao động?
Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động là cha đẻ, mẹ đẻ đang nuôi con nhỏ dưới 06 tháng tuổi.
Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động là cha đẻ, mẹ đẻ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.
Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động là cha đẻ, mẹ đẻ hoặc cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp đang nuôi con nhỏ dưới 06 tháng tuổi.
Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động là cha đẻ, mẹ đẻ hoặc cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.
Trường hợp nào sau đây người sử dụng lao động không phải đăng ký nội quy lao động?
Người Người sử dụng lao động sử dụng dưới 15 lao động
Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 lao động
Người sử dụng lao động sử dụng dưới 20 lao động
Người sử dụng lao động sử dụng dưới 30 lao động
Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường:
check_box Nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định.
Nhiều nhất là 02 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định.
Nhiều nhất là 04 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định.
Nhiều nhất là 05 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định.
Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường?
Nhiều nhất là 02 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định.
Nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định.
Nhiều nhất là 04 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định.
Nhiều nhất là 05 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định.
Trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao đồng thì người lao động được trả lương như thế nào?
check_box Người lao động được trả đủ tiền lương theo tiền lương theo hợp đồng lao động
Người lao động được trả 50% tiền lương theo tiền lương theo hợp đồng lao động.
Người lao động được trả đủ theo mức lương tối thiểu vùng
Người lao động được trả lương theo thỏa thuận.
Trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao đồng thì người lao động được trả lương như thế nào?
Người lao động được trả 50% tiền lương theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động.
Người lao động được trả đủ theo mức lương tối thiểu vùng
Người lao động được trả đủ tiền lương theo tiền lương ghi trong hợp đồng lao động
Người lao động được trả theo thỏa thuận.
Trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ, người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm và cho người lao động thôi việc thì phải thực hiện điều kiện, thủ tục sau:
Thuộc các trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ theo quy định pháp luật.
Thay đổi cơ cấu công nghệ ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người và đã xây dựng, thực hiện phương án sử dụng lao động
Phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho UBND cấp tỉnh và cho người lao động
Cả 3 đáp án A, B, C
Trường hợp vì lý do kinh tế, người sử dụng lao động có thể cho người lao động thôi việc mà KHÔNG cần phải thực hiện điều kiện, thủ tục sau?
Phải thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh
Phải trả trợ cấp mất việc cho người lao động đầy đủ
Phải trao đổi trước với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở
Xây dựng, thực hiện phương án sử dụng lao động
Trường hợp vì lý do kinh tế, người sử dụng lao động có thể cho người lao động thôi việc mà KHÔNG cần phải thực hiện điều kiện, thủ tục sau?
check_box Số lượng lao động cho nghỉ việc phải từ 10 người lao động trở lên
Phải thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh
Phải trả trợ cấp mất việc cho người lao động đầy đủ
Phải trao đổi trước với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở
Trường hợp vì lý do kinh tế, người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm và cho người lao động thôi việc thì phải thực hiện điều kiện, thủ tục sau:
Phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho UBND cấp tỉnh và cho người lao động
Phải trả trợ cấp mất việc cho người lao động theo quy định
Phải xây dựng, thực hiện phương án sử dụng lao động
Cả 3 đáp án A, B, C
Yêu cầu nào sau đây KHÔNG phải là yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân?
check_box Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên
Yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công
Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.
Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của lao động của Trọng tài nước ngoài.
Yêu cầu nào sau đây KHÔNG phải là yêu cầu về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân?
Yêu cầu công nhận kết quả hòa giải thành ngoài tòa án
Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của lao động của Trọng tài nước ngoài.
Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.
Yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập