A bị toà xử phạt tù 2 năm và cho hưởng án treo. Thời gian thử thách mà A phải chịu là bao nhiêu năm?
check_box 4 năm
1 năm
2 năm
5 năm
Biện pháp tư pháp áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội:
Cải tạo không giam giữ
Cảnh cáo
Giáo dục tại trường giáo dưỡng
Phạt tiền.
Biện pháp tư pháp có đặc điểm nào sau đây:
Biện pháp tư pháp chỉ có thể áp dụng đối với người đã thực hiện hành vi cấu thành tội phạm
Biện pháp tư pháp có thể được sử dụng để hỗ trợ hình phạt
Biện pháp tư pháp có thể được sử dụng để hỗ trợ và thay thế cho hình phạt
Biện pháp tư pháp có thể được sử dụng để thay thế cho hình phạt
Biện pháp tư pháp đối với người phạm tội bao gồm:
Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; khôi phục lại tình trạng ban đầu; Thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra.
Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi.
Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; Bắt buộc chữa bệnh.
Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; khôi phục lại tình trạng ban đầu.
Biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội bao gồm:
check_box Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; khôi phục lại tình trạng ban đầu; Thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra.
Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; khôi phục lại tình trạng ban đầu; Thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra.
Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; Bắt buộc chữa bệnh.
Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; khôi phục lại tình trạng ban đầu.
Biện pháp tư pháp không có đặc điểm nào sau đây:
check_box Biện pháp tư pháp chỉ có thể áp dụng đối với người đã thực hiện hành vi cấu thành tội phạm.
Biện pháp tư pháp có thể được sử dụng để hỗ trợ và thay thế cho hình phạt
Biện pháp tư pháp không có mục đích trừng trị
Biện pháp tư pháp không để lại án tích cho người phạm tội, pháp nhân thương mại phạm tội
Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực hồi tố trong trường hợp nào?
a. Nếu áp dụng thì người phạm tội sẽ bị tăng mức hình phạt;
b. Nếu áp dụng thì người phạm tội sẽ được giảm mức hình phạt;
c. Nếu Bộ luật hình sự 1999 không quy định hành vi đó là tội phạm nhưng Bộ luật hình sự 2015 có quy định là tội phạm;
d. Cả a, b, c sai
Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực trong trường hợp nào?
a. Hành vi phạm tội phải bắt đầu trên lãnh thổ Việt Nam;
b. Hành vi phạm tội phải diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam;
c. Hành vi phạm tội phải kết thúc trên lãnh thổ Việt Nam;
d. Cả a, b, c đúng
Bộ luật hình sự 2015 không có có hiệu lực trong trường hợp nào?
Công ty cổ phần tại Việt Nam phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam;
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại Việt Nam phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam;
Công ty trách nhiệm hữu hạn tại Việt Nam phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam;
Tổ chức xã hội – nghề nghiệp tại Việt Nam phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.
Bộ luật hình sự 2015 không có có hiệu lực trong trường hợp nào?
Công dân Việt Nam phạm trên lãnh thổ Việt Nam;
Người không quốc tịch phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam;
Người nước ngoài phạm trên lãnh thổ Việt Nam;
Pháp nhân là tổ chức xã hội – nghề nghiệp phạm tội.
Bộ luật hình sự 2015 không có có hiệu lực trong trường hợp nào?
check_box Pháp nhân là tổ chức xã hội – nghề nghiệp phạm tội.
Công dân Việt Nam phạm trên lãnh thổ Việt Nam;
Người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam;
Pháp nhân thương mại phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam;
Bộ luật hình sự có hiệu lực 2015 chỉ có hiệu lực đối với đối tượng nào?
a. Công dân Việt Nam phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam;
b. Người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam;
c. Người không quốc tịch phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam;
d. Cả a, b, c đúng
Bộ luật hình sự không có hiệu lực 2015 chỉ có hiệu lực đối với đối tượng nào?
a. Công dân Việt Nam phạm tội ngoài lãnh thổ lãnh thổ Việt Nam;
b. Người nước ngoài được hưởng quyền miễm trừ tư pháp phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam;
c. Người không quốc tịch phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam;
d. Cả a, b, c đúng
Bộ luật hình sự không có hiệu lực 2015 chỉ có hiệu lực đối với đối tượng nào?
check_box a. Người nước ngoài không cư trú ở Việt Nam phạm tội ngoài lãnh thổ lãnh thổ Việt Nam;
b. Người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam;
c. Người không quốc tịch phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam;
d. Cả a, b, c sai
Các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là:
Giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Hoà giải tại cộng đồng
Khiển trách
Khiển trách, hòa giải tại cộng đồng và giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là:
Cảnh cáo, phạt tiền, Cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn
Đưa vào trường giáo dưỡng
Giáo dục tại xã, phường
Khiển trách
Cải tạo không giam giữ là hình phạt:
áp dụng đối với người phạm tội đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng
áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng
áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng, đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng mà xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội
áp dụng đối với người phạm tội mà xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội
Căn cứ vào cấu trúc của cấu thành tội phạm thì cấu thành tội phạm có loại nào dưới đây?
Cấu thành tội phạm cơ bản;
Cấu thành tội phạm giảm nhẹ;
Cấu thành tội phạm tăng nặng;
Cấu thành tội phạm vật chất
Căn cứ vào cấu trúc của cấu thành tội phạm thì cấu thành tội phạm có loại nào dưới đây?
check_box Cấu thành tội phạm hình thức.
Cấu thành tội phạm cơ bản;
Cấu thành tội phạm giảm nhẹ;
Cấu thành tội phạm tăng nặng;
Căn cứ vào mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội thì cấu thành tội phạm được chia thành những loại nào?
Cả a, b, c đúng.
Cấu thành tội phạm cơ bản;
Cấu thành tội phạm giảm nhẹ;
Cấu thành tội phạm tăng nặng;
Căn cứ vào mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội thì cấu thành tội phạm không bao gồm loại nào?
Cấu thành tội phạm cơ bản
Cấu thành tội phạm giảm nhẹ
Cấu thành tội phạm tăng nặng
Cấu thành tội phạm vật chất.
Căn cứ vào mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội thì cấu thành tội phạm không bao gồm loại nào?
Cấu thành tội phạm cơ bản
Cấu thành tội phạm giảm nhẹ
Cấu thành tội phạm hình thức.
Cấu thành tội phạm tăng nặng
Căn cứ vào thái độ tâm lý của người phạm tội đối với hành vi mà họ đã thực hiện thì phạm tội chưa đạt được chia thành những loại nào sau đây?
Chỉ có a, b đúng
Chưa đạt đã kết thúc;
Phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành
Phạm tội chưa đạt đã hoàn thành
cảnh cáo là hình phạt:
áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng.
áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng chưa đến mức miễn hình phạt
áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ.
áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng.
Cấu thành tội phạm có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Các dấu hiệu trong CTTP có tính bắt buộc
Các dấu hiệu trong CTTP có tính đặc trưng
Các dấu hiệu trong CTTP đều do luật định
Cấu thành tội phạm hình thức cần có dấu hiệu nào trong mặt khách quan?
a. Hành vi khách quan;
b. Hậu quả;
c. Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả;
d. Cả a, b, c đúng.
Cấu thành tội phạm là gì?
check_box Là tổng hợp các dấu hiệu chung có tính đặc trưng cho một loại tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự;
Cả a, b, c đúng.
Là các tội phạm cụ thể được quy định trong bộ luật Hình sự
Là dấu hiệu xác định hành vi nguy hiểm cho xã hội;
Cấu thành tội phạm vật chất phải có dấu hiệu nào trong mặt khách quan?
check_box d. Cả a, b, c đúng.
a. Hành vi khách quan;
b. Hậu quả;
c. Mối quan hệ nhan quả giữa hành vi và hậu quả;
Chủ thể của tội phạm là cá nhân phải có đặc điểm nào sau đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Đạt độ tuổi luật định.
Người có năng lực trách nhiệm hình sự
Người đã thực hiện tội phạm,
Cơ sở của trách nhiệm hình sự là:
Cấu thành tội phạm.
Hành vi nguy hiểm cho xã hội trái với quy định của pháp luật hình sự.
Hậu quả nguy hiểm cho xã hội mà hành vi nguy hiểm cho xã hội gây ra.
Lỗi của chủ thể khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội.
Dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu để xác định giai đoạn phạm tội chưa đạt?
Cả a, b, c đúng.
Người phạm tội đã bắt đầu thực hiện tội phạm;
Người phạm tội không thực hiện được đến cùng là do nguyên nhân khách quan;
Người phạm tội không thực hiện được tội phạm đến cùng;
Để khẳng định sự tồn tại của mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả phải dựa vào những căn cứ nào sau đây?
check_box Cả a, b, c, đúng.
Hành vi nguy hiểm cho xã hội, trái pháp luật hình sự phải xảy ra trước hậu quả về mặt thời gian,
Hành vi nguy hiểm đã xảy ra phải đúng là sự hiện thực hoá khả năng thực tế làm phát sinh HQ
Hành vi nguy hiểm phải chứa đựng khả năng thực tế làm phát sinh HQ nguy hiểm cho xã hội,
Điều kiện để áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là:
Người dưới 18 tuổi phạm tội đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng
tội đã thực hiện là tội rất nghiêm trọng do vô ý hoặc tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc là tội rất nghiêm trọng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi
Tội đã thực hiện là tội rất nghiêm trọng do vô ý hoặc tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc là tội rất nghiêm trọng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, Người dưới 18 tuổi phạm tội đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng và xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.
Xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội
Điều kiện miễn chấp hành hình phạt sau khi đã được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù là:
Bị kết án phạt tù đến 03 năm, đã được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù theo quy định tại Điều 68 BLHS và trong thời gian tạm đình chỉ đã lập công hoặc chấp hành tốt pháp luật, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa và có đề nghị của Viện trưởng VKS.
Bị kết án phạt tù đến 03 năm.
Có đề nghị của Viện trưởng VKS
Đã được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù theo quy định tại Điều 68 BLHS, trong thời gian tạm đình chỉ đã lập công hoặc chấp hành tốt pháp luật, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa.
Điều kiện nào sau đây là điều kiện của trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội?
Hành vi phạm tội chưa gây ra thiệt hại;
Hành vi phạm tội đã gặp phải trở ngại khách quan;
Không thực hiện tội phạm đến cùng vì nạn nhân chống trả
Việc chấm dứt không thực hiện tội phạm phải xảy ra ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội hoặc phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành
Đối tượng điều chỉnh của ngành luật hình sự là gi?
a.là Quan hệ xã hội giữa Nhà nước và chủ thể đã thực hiện tội phạm.
b.là quan hệ giữa người phạm tội với Viện kiểm sát nhân dân;
c.là quan hệ giữa người bị hại với người phạm tội
d. Cả a, b, c đều đúng.
Đối tượng điều chỉnh của ngành luật hình sự là gì?
Cả a, b, c đều đúng.
Là quan hệ giữa người phạm tội với người bị hại
Là quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân với người phạm tội
Là Quan hệ xã hội giữa Nhà nước và chủ thể đã thực hiện tội phạm.
Đối tượng nào sau đây không thể bị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước
Công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội;
Vật hoặc tiền do phạm tội hoặc do mua bán, đổi chác những thứ ấy mà có; khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội;
Vật thuộc loại Nhà nước cấm tàng trữ, cấm lưu hành.
Vật, tiền bị người phạm tội chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép
Đối tượng tác động của tội phạm là gì?
Cả a, b, c đúng.
Là bộ phận của khách thể của tội phạm, bị hành vi phạm tội tác động đến để gây thiệt hại cho khách thể,
Là quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại,
Là quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức
Đông phạm có những hình thức nào sau đây?
Cả a, b, c đúng.
Đồng phạm giản đơn;
Đồng phạm không có thông mưu trước;
Đồng phạm phức tạp;
Đông phạm có những hình thức nào sau đây?
Cả a, b, c đúng.
Đồng phạm có thông mưu trước;
Đồng phạm giản đơn;
Đồng phạm phức tạp;
Đông phạm có những hình thức nào sau đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Đồng phạm có tổ chức;
Đồng phạm giản đơn;
Đồng phạm phức tạp;
Đồng phạm là trường hợp nào sau đây?
check_box Là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm;
Cả a, b, c, đúng.
Là trường hợp có hai người trở lên cố ý hoặc vô ý cùng thực hiện một tội phạm;
Là trường hợp có hai người trở lên tham gia vào thực hiện một tội phạm;
Giả sử A thực hiện hành vi phạm tội và có 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (TNHS), thì trong trường hợp nào Toà án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng đối với A theo quy định tại khoản 1 Điều 54 BLHS?
01 tình tiết thuộc khoản 1 Điều 51 BLHS và 01 tình tiết thuộc khoản 2 Điều 51 BLHS
Cả 2 tình tiết đều do Toà án xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS
Cả 2 tình tiết đều thuộc khoản 1 Điều 51 BLHS
Cứ có 02 tình tiết giảm nhẹ TNHS là Toà án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng đối với A theo quy định tại khoản 1 Điều 54 BLHS
Hành vi chuẩn bị phạm tội là không phải là hành vi nào sau đây?
Chuẩn bị công cụ phương tiện phạm tội;
Hành vi thực hiện tội phạm.
Thăm dò địa điểm phạm tội;
Tìm kiếm đồng bọn;
Hành vi chuẩn bị phạm tội là những hành vi nào sau đây?
Cả a, b, c đúng.
Chuẩn bị công cụ phương tiện phạm tội;
Thăm dò địa điểm phạm tội;
Tìm kiếm đồng bọn;
Hành vi chuẩn bị phạm tội là những hành vi nào sau đây?
Cả a, b, c đúng.
Chuẩn bị công cụ phương tiện phạm tội;
Chuẩn bị kế hoạch phạm tội;
Thăm dò địa điểm phạm tội;
Hành vi chuẩn bị phạm tội là những hành vi nào sau đây?
Cả a, b, c đúng.
Chuẩn bị công cụ phương tiện phạm tội;
Loại bỏ những trở ngại khách quan
Thăm dò địa điểm phạm tội
Hành vi nào bị coi là Tội phạm được quy định tại đâu ?
a. Trong các văn bản quy phạm pháp luật;
b. Trong các văn bản quy phạm pháp luật do Tòa án ban hành;
c. Trong Bộ luật hình sự;
d. cả a, b, c đúng.
Hành vi nào không bị coi là Tội phạm sau đây ?
check_box b. Người 19 tuổi bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi khi phạm tội ;
a. Người 16 tuổi phạm tội;
c. Người 19 tuổi say rượu khi phạm tội;
d. cả a, b, c đúng.
Hành vi phạm tội tác động vào đối tượng tác động nào sau đây để gây thiệt hại cho khách thể của tội phạm?
check_box Cả a, b, c đúng.
Chủ thể của quan hệ xã hội,
Đối tượng của các quan hệ xã hội: các sự vật của thế giới bên ngoài, các lợi ích mà qua đó các quan hệ xã hội phát sinh và tồn tại.
Nội dung của quan hệ xã hội: hoạt động của các chủ thể khi tham gia vào các quan hệ xã hội,
Hành vi phạm tội nào không phải xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam sau đây?
check_box d. Hành vi phạm tội không thuộc một trong các trường hợp a, b, c nêu trên.
a. Hành vi phạm tội bắt đầu trên lãnh thổ Việt Nam;
b. Hành vi phạm tội diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam;
c. Hành vi phạm tội kết thúc trên lãnh thổ Việt Nam;
Hậu quả của tội phạm có ý nghĩa nào sau đây trong việc xác định tội phạm và hình phạt?
check_box Cả a, b, c đúng
Là căn cứ đánh giá mức độ nguy hiểm của hành vi mà mức độ nguy hiểm cho xã hội.
Là căn cứ xác định cấu thành tội phạm tăng nặng, giảm nhẹ
Là căn cứ xác định tội phạm.
Hãy xác định thời điểm tội phạm hoàn thành đối với tội có cấu thành tội phạm hình thức?
Cả a, b, c đúng.
Khi có hậu quả xảy ra;
Khi người phạm tội chấm dứt hành vi phạm tội;
Khi người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội;
Hãy xác định thời điểm tội phạm hoàn thành đối với tội có cấu thành tội phạm vật chất?
Cả a, b, c đúng.
Khi có hậu quả xảy ra;
Khi người phạm tội chấm dứt hành vi phạm tội;
Khi người phạm tội đã thực hiện hành vi phạm tội;
Hãy xác định thời điểm tội phạm hoàn thành nào là đúng trong các loại cấu thành tội phạm sau đây?
Cả a, b, c đúng.
Tội phạm có cấu thành tội phạm cắt xén được coi là hoàn thành khi người phạm tội có những hoạt động nhằm thực hiện hành vi.
Tội phạm có cấu thành tội phạm hình thức được coi là hoàn thành khi người phạm tội đã thực hiện hành vi phạm tội
Tội phạm có cấu thành tội phạm vật chất được coi là hoàn thành khi có hậu quả xảy ra
Hình phạt nào không phải là hình phạt bổ sung áp dụng đối với người phạm tội:
Quản chế
Tịch thu tài sản
Tù có thời hạn
Tước một số quyền công dân
Hình phạt nào không phải là hình phạt bổ sung áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội:
check_box Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
Cấm huy động vốn
Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định
Phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính
Hình phạt nào không phải là hình phạt chính áp dụng đối với người phạm tội:
Cải tạo không giam giữ;
Cảnh cáo
Phạt tiền
Quản chế
Hình phạt nào không phải là hình phạt chính áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội:
Cấm huy động vốn
Đình chỉ hoạt động có thời hạn
Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
Phạt tiền
Hình phạt nào là hình phạt bổ sung áp dụng đối với người phạm tội
check_box Quản chế
Cảnh cáo
Tù có thời hạn
Tử hình
Hình phạt nào là hình phạt bổ sung khi không áp dụng là hình phạt chính:
Phạt tiền
Phạt tiền và trục xuất
Quản chế
Trục xuất
Hình phạt nào là hình phạt chính áp dụng đối với người phạm tội:
Cấm cư trú
Cảnh cáo
Quản chế
Tịch thu tài sản
Hình phạt nào là hình phạt chính áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội:
Cấm huy động vốn
Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định
Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
Tịch thu tài sản
Hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính trong các trường hợp sau:
check_box Người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do BLHS quy định và người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do BLHS quy định.
Người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường và tham nhũng.
Người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do BLHS quy định
Người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do BLHS quy định.
Hình phạt tù có thời hạn đối với người phạm tội:
có mức tối thiểu là 01 tháng và mức tối đa là 10 năm
có mức tối thiểu là 03 tháng và mức tối đa là 20 năm
có mức tối thiểu là 04 tháng và mức tối đa là 30 năm
có mức tối thiểu là 06 tháng và mức tối đa là 25 năm
Hình phạt tử hình được áp dụng đối với:
Người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử
Người dưới 18 tuổi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
Người từ đủ 18 tuổi trở lên phạm tội đặc biệt nghiêm trọng và không thuộc trường hợp là phụ nữ có thai khi phạm tội hoặc khi bị xét xử, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người dưới 18 tuổi phạm tội và người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử
Phụ nữ có thai khi phạm tội hoặc khi bị xét xử, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
Hình phạt tử hình không được áp dụng đối với:
Người chồng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng khi đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi mà người vợ đã chết.
Người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử
Người trên 18 tuổi đến dưới 75 tuổi đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng trong lúc bị ngáo đá (Phê ma túy).
Người từ đủ 18 tuổi đến dưới 75 tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử về tội đặc biệt nghiêm trọng
Khái niệm khách thể của tội phạm là:
Cả a,b,c đúng.
Quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ và bị tội phạm xâm hại.
Quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ và bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại
Quan hệ xã hội giữa người phạm tội với người bị hại
Khẳng định nào đúng?
Hình phạt không tước tự do bao gồm cải tạo không giam giữ và án treo
Hình phạt là biện pháp cưỡng chế hình sự nghiêm khắc nhất.
Miễn trách nhiệm hình sự chính là trường hợp không cấu thành tội phạm
Mọi chủ thể khi thực hiện hành vi phạm tội đều bị áp dụng hình phạt trên thực tế
Khẳng định nào đúng?
Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt có điều kiện.
Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.
Án treo là chế tài hình sự nhẹ hơn hình phạt tù có thời hạn.
Án treo là hình phạt.
Khẳng định nào là không đúng?
Án treo không phải là hình phạt.
Án treo là biện pháp do toà án áp dụng đối với người phạm tội.
Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện.
Án treo là hình phạt không buộc cách ly người phạm tội khỏi xã hội.
Khẳng định nào là sai?
Không cho người phạm tội được hưởng án treo, nếu mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội đã phạm là trên 3 năm tù.
Không cho người phạm tội được hưởng án treo, nếu người phạm tội bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội, trừ trường hợp người phạm tội là người dưới 18 tuổi.
Người phạm tội được hưởng án treo nếu hình phạt đã tuyên đối với người ấy là không quá 3 năm tù.
Người phạm tội nghiêm trọng có thể được hưởng án treo.
Khẳng định nào sau đây không phải là đặc điểm của hình phạt:
check_box Có thể áp dụng hình phạt đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật.
Hình phạt chỉ có thể áp dụng đối với người, pháp nhân thương mại thực hiện hành vi phạm tội
Hình phạt được quy định trong BLHS và do tòa án áp dụng.
Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất
Khẳng định nào sau đây là đúng:
check_box Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng
Có thể áp dụng hình phạt tiền với tính chất là hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
Hình phạt tiền có thể áp dụng là hình phạt chính đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng.
Không áp dụng hình phạt tiền đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
Khi xác định tội danh phải căn cứ xác các dấu hiệu nào sau đây?
a. Chủ thể của tội phạm;
b. Mặt khách quan của tội phạm;
c. Mặt chủ quan của tội phạm;
d. Cả a, b, c đúng
Khi xác định tội danh phải căn cứ xác các dấu hiệu nào sau đây?
check_box d. Cả a, b, c đúng
a. Khách thể của tội phạm;
b. Mặt khách quan của tội phạm;
c. Mặt chủ quan của tội phạm;
Không áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với :
Người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng
Người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng và có nơi cư trú rõ ràng
Người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng
Người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng
Không áp dụng hình phạt tử hình đối với:
Người đủ 18 tuổi đến dưới 75 tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử mà đang bị nghiện ma túy.
Người đủ 18 tuổi đến dưới 75 tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử.
Người đủ 18 tuổi trở lên đến dưới 75 tuổi khi phạm tội
Người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử
Lỗi cố ý gián tiếp có dấu hiệu nào sau đây?
a. Người phạm tội khi thực hiện HV nguy hiểm cho xã hội, nhận thức rõ hành vi của minh là nguy hiểm cho xã hội;
b. Người phạm tội thấy trước được hậu quả của hành vi do mình thực hiện;
c. Người phạm tội không mong muốn cho hậu quả xảy ra nhưng lại bỏ mặc cho hậu quả xảy ra;
d. Cả a, b, c đúng.
Lỗi vô ý vì do cẩu thả là có dấu hiệu nào sau đây?
check_box d. Cả a, b, c đúng.
a. Người phạm tội không nhận thức được hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho XH;
b. Người phạm tội không nhận thức được hậu quả của hành vi;
c. Người phạm tội không nhận thức được hành vi và hậu quả nguy hiểm do người đó cẩu thả;
Lỗi vô ý vì qua tự tin có dấu hiệu nào sau đây?
a. Người phạm tội nhận thức được hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho XH;
b. Người phạm tội nhận thức được hậu quả của hành vi;
c. Người phạm tội tin rằng hậu quả không xảy ra;
d. Cả a, b, c đúng.
Luật hình sự có các chức năng gì?
check_box Cả a, b, c đúng.
Chức năng bảo vệ
Chức năng chống và phòng ngừa tội phạm
Chức năng giáo dục
Luật hình sự có những nguyên tắc nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng;
Nguyên tắc dân chủ XHCN
Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự
Nguyên tắc pháp chế XHCN
Luật hình sự có những nguyên tắc nào dưới đây? :: LHS.B1.010:: Luật hình sự có những nguyên tắc nào dưới đây? { ~ Nguyên tắc pháp chế XHCN; ~ Nguyên tắc dân chủ XHCN; ~ Nguyên tắc kết hợp hài hoà chủ nghĩa yêu nước và tinh thần quốc tế vô sản = Cả a, b, c đúng. #### Phương án đúng là: Cả a, b, c đúng. Xem phần 1.3. Các nguyên tắc của Luật hình sự Text. }
Cả a, b, c đúng.
Nguyên tắc dân chủ XHCN;
Nguyên tắc nhân đạo
Nguyên tắc pháp chế XHCN;
Luật hình sự không có nguyên tắc nào dưới đây?
Nguyên tắc dân chủ XHCN;
Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự
Nguyên tắc pháp chế XHCN;
Nguyên tắc tự định đoạt.
Luật hình sự không có nguyên tắc nào dưới đây?
Nguyên tắc dân chủ XHCN;
Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự
Nguyên tắc pháp chế XHCN;
Nguyên tắc tự do thỏa thuận
Luật hình sự là gì?
check_box Cả a, b, c đúng.
Bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành,
Là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Xác định những hành vi nguy hiểm nào cho xã hội là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy;
Luật hình sự Việt Nam chia quá trình cố ý thực hiện tội phạm thành các giai đoạn nào sau đây?
Cả a, b, c đúng
Chuẩn bị phạm tội;
Phạm tội chưa đạt;
Tội phạm hoàn thành;
Luật hình sự Việt Nam phân biệt loại khách thể nào để chỉ mức độ khái quát khác nhau?
Cả a, b, c đúng
Khách thể chung,
Khách thể loại,
Khách thể trực tiếp
Mặt chủ quan của tội phạm bao gồm những yếu tố nào sau đây?
Cả a, b, c đúng.
Động cơ phạm tội;
Lỗi;
Mục đích phạm tội;
Mặt khách quan của tội phạm được hiểu là gì?
Cả a, b, c đúng.
Là hành vi khách quan của tội phạm
Là mặt bên ngoài của tội phạm,
Là mặt bên trong của tội phạm
Miễn chấp hành hình phạt là:
check_box Không buộc người bị kết án phải chấp hành toàn bộ hoặc phần hình phạt còn lại.
Không buộc bị cáo phải chịu hình phạt.
Không buộc người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự.
Không tuyên hình phạt đối với bị cáo.
Một tội phạm cụ thể trong một điều luật có thể có mấy loại tội phạm?
check_box d. Cả a, b, c đúng
a. 2;
b. 3;
c. 4;
Một tội phạm cụ thể trong một điều luật có thể quy định loại tội phạm?
check_box d. Cả a, b, c đúng
a. Loại tội phạm nghiêm trọng
b. Loại tội phạm rất nghiêm trọng
c. Loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
Một tội phạm cụ thể trong một điều luật có thể quy định loại tội phạm?
check_box d. Cả a, b, c đúng
a. Loại tội phạm ít nghiêm trọng
b. Loại tội phạm nghiêm trọng
c. Loại tội phạm rất nghiêm trọng
Mục đích của hình phạt là:
check_box Trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội; Giáo dục người, pháp nhân thương mại ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống; Ngăn ngừa người, pháp nhân thương mại phạm tội phạm tội mới và giáo dục người, pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.
Giáo dục người, pháp nhân thương mại ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống.
Ngăn ngừa người, pháp nhân thương mại phạm tội phạm tội mới, giáo dục người, pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.
Trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội
Mức phạt tù cao nhất có thể áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội là:
10 năm
12 năm
18 năm
20 năm
Mức phạt tù cao nhất có thể áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội là:
10 năm
12 năm
18 năm
20 năm
Mức tiền phạt được áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội không quá:
Ba phần tư mức tiền phạt mà điều luật quy định.
Hai phần ba mức tiền phạt mà điều luật quy định.
Một phần ba mức tiền phạt mà điều luật quy định.
Một phần hai mức tiền phạt mà điều luật quy định.
Người bị kết án cải tạo không giam giữ bị khấu trừ một phần thu nhập để sung quỹ Nhà nước. Hỏi phần thu nhập bị khấu trừ là bao nhiêu?
từ 05% đến 20%
từ 10% đến 20%
từ 10% đến 25%
từ 15% đến 20%
Người có nhân thân tương đối tốt để được hưởng án treo là người:
check_box Ngoài lần phạm tội này, luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.
Ngoài lần phạm tội này, luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật.
Tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể tại địa phương nơi cư trú, nơi làm việc.
Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.
Người phạm tội có thể được miễn hình phạt nếu thoả mãn điều kiện nào sau đây:
Đáng được khoan hồng đặc biệt nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự.
Người phạm tội có ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại Khoản 1 Điều 54 BLHS và Người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể, đáng được khoan hồng đặc biệt nhưng chưa đến mức được miễn trách nhiệm hình sự.
Người phạm tội có ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại Khoản 1 Điều 54 BLHS.
Người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể.
Người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự ở đoạn phạm tội chưa đạt trong trường hợp nào sau đây?
a, Người phạm tội đã thực hiện hành vi;
b, Người phạm tội chưa gây ra hậu quả;
c, Người phạm tội không thực hiện được đến cùng là do nguyên nhân khách quan;
d, Cả a, b, c sai
Người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội trong trường hợp nào sau đây?
a, Trong mọi trường hợp;
b, Trong một số trường hợp được quy định trong BLHS;
c, Trong trường hợp người phạm tội không thật thà khai báo;
d, Cả a, b, c đúng
Người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự ở đoạn phạm tội chưa đạt trong trường hợp nào sau đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
a Người phạm tội đã thực hiện hành vi;
b Người phạm tội chưa gây ra hậu quả;
c Người phạm tội không thực hiện được đến cùng là do nguyên nhân khách quan;
Người phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp là trường hợp nào sau đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Người khi thực hiện HV nguy hiểm cho xã hội, nhận thức rõ hành vi của minh là nguy hiểm cho xã hội;
Người phạm tội mong muốn cho hậu quả xảy ra;
Người phạm tội thấy trước được hậu quả của hành vi do mình thực hiện;
Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng là:
check_box Không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định
Không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định
Không quá hai phần ba mức phạt tù mà điều luật quy định
Không quá một phần ba mức phạt tù mà điều luật quy định
Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm nhiều tội thì hình phạt chung cao nhất là bao nhiêu?
12 năm tù;
20 năm tù;
30 năm tù;
Tù chung thân
Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm nhiều tội thì hình phạt chung cao nhất là bao nhiêu?
check_box d, Cả a, b, c sai
a. 10 năm tù;
b. 20 năm tù;
c. 30 năm tù;
Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng là:
Không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định
Không quá hai phần ba mức phạt tù mà điều luật quy định
Không quá một phần ba mức phạt tù mà điều luật quy định
Không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định
Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm nhiều tội thì hình phạt chung cao nhất là bao nhiêu?
12 năm tù;
18 năm tù;
30 năm tù;
Tù chung thân
Nguyên tắc xác định trách nhiệm hình sự của những người đồng phạm bao gồm những nguyên tắc nào sau đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Nguyên tắc cá thể hoá TNHS của những người đồng phạm
Nguyên tắc chịu TNHS chung về toàn bộ tội phạm
Nguyên tắc chịu trách nhiệm độc lập về việc cùng thực hiện vụ đồng phạm
Nguyễn Văn A khi 15 tuổi 11 tháng đã thực hiện hành vi cướp tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 168 BLHS với khung hình phạt là: Phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Hỏi mức hình phạt cao nhất mà A có thể phải chịu là:
10 năm tù
8 năm tù
9 năm 6 tháng tù
tất cả đều sai
Nhận định nào đúng về án treo:
check_box Không cho người phạm tội được hưởng án treo, nếu hình phạt đã tuyên đối với người ấy là trên 3 năm tù.
Không cho người phạm tội được hưởng án treo, nếu mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội đã phạm là trên 3 năm tù.
Người phạm tội nghiêm trọng trở lên không được hưởng án treo.
Trong mọi trường hợp, không cho người phạm tội được hưởng án treo nếu người này có cả tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Nhận định nào dưới đây về luật hình sự không đúng
Bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành,
Là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Xác định các hành vi vi phạm pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật
Xác định những hành vi nguy hiểm nào cho xã hội là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy;
Nhận định nào dưới đây về luật hình sự không đúng
Bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành,
Là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Là một văn bản trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Xác định những hành vi nguy hiểm nào cho xã hội là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy;
Nhận định nào dưới đây về luật hình sự không đúng
Bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành,
Là một chế định pháp luật trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Xác định những hành vi nguy hiểm nào cho xã hội là tội phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy;
Nhận định nào không đúng về miễn trách nhiệm hình sự?
check_box Miễn trách nhiệm hình sự là trường hợp người phạm tội không bị áp dụng hình phạt
Điều 29 BLHS quy định các căn cứ miễn trách nhiệm hình sự bắt buộc và tuỳ nghi.
Hành vi của người được miễn trách nhiệm hình sự đã cấu thành tội phạm.
Miễn trách nhiệm hình sự là không buộc người phạm tội phải gánh chịu hậu quả pháp lý hình sự về tội phạm mà người này đã thực hiện.
Nhận định nào là đúng về miễn trách nhiệm hình sự?
check_box Miễn trách nhiệm hình sự là không buộc người phạm tội phải gánh chịu hậu quả pháp lý hình sự về tội phạm mà người này đã thực hiện
Miễn trách nhiệm hình sự là không có trách nhiệm hình sự.
Miễn trách nhiệm hình sự là trường hợp người phạm tội không bị áp dụng hình phạt
Miễn trách nhiệm hình sự nghĩa là hành vi của người phạm tội không cấu thành tội phạm
Nhận định nào sau đây đúng nhất về hình phạt Tù có thời hạn
check_box Nghiêm khắc hơn hình phạt cải tạo không giam giữ và ít nghiêm khắc hơn hình phạt tù chung thân.
ít nghiêm khắc hơn hình phạt tù chung thân
Nghiêm khắc hơn hình phạt cải tạo không giam giữ
Nghiêm khắc hơn hình phạt cải tạo không giam giữ và hình phạt tù chung thân
Nhận định nào sau đây đúng nhất về: Người có thể bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh
Người đang chấp hành hình phạt tù mà bị bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi
Người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng trước khi bị kết án đã mắc bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi
Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi
Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi; người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng trước khi bị kết án đã mắc bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi; người đang chấp hành hình phạt tù mà bị bệnh tới mức mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi.
Nhận định nào sau đây không có trong khái niệm về thời hiệu thi hành bản án:
Khi hết thời hạn luật định
Không áp dụng hình phạt.
Người bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên.
Thời hạn do luật định.
Nhận định nào sau đây không đúng?
check_box Trong mọi trường hợp, không áp dụng hình phạt tù đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
Khiển trách là biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
Không áp dụng hình phạt tử hình, chung thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
Nhận định nào sau đây là đúng nhất về việc: Không thi hành án tử hình đối với
Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.
Người đủ 75 tuổi trở lên
Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi
Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người đủ 75 tuổi trở lên; người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.
Nhận định nào sau đây là đúng về các biện pháp tư pháp:
check_box Các biện pháp tư pháp là biện pháp cưỡng chế hình sự do Viện Kiểm Sát, Tòa Án quyết định
Các biện pháp tư pháp có mục đích trừng trị và mục đích phòng ngừa.
Các biện pháp tư pháp để lại án tích cho người, pháp nhân thương mại bị áp dụng.
Các biện pháp tư pháp được quy định trong các văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ do Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao ban hành.
Nhận định nào sau đây là đúng về các tình tiết giảm nhẹ làm căn cứ cho hưởng án treo:
check_box Có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên trong đó có ít nhất 1 tình tiết quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS.
Chỉ cần có 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên trở lên không quan trọng những tình tiết này được quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS hay quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.
Chỉ những tình tiết giảm nhẹ do tòa án xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS mới được sử dụng làm căn cứ cho hưởng án treo.
Chỉ những tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS mới được sử dụng làm căn cứ cho hưởng án treo.
Nhận định nào sau đây là đúng về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
Ngoài những tình tiết nêu tại khoản 1 Điều 51 BLHS, tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.
Những tình tiết đã được sử dụng làm tình tiết định tội, định khung giảm nhẹ hình phạt thì vẫn có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Tất cả các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đều được quy định tại Điều 51 BLHS.
Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là những tình tiết có trong cấu thành tội phạm giảm nhẹ.
Nhận định nào sau đây là đúng về hình phạt chính áp dụng đối với người phạm tội:
check_box Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.
Hình phạt chính luôn được áp dụng kèm một hình phạt bổ sung.
Ngoài áp dụng hình phạt chính đối với người phạm tội, toà án còn áp dụng ít nhất 02 hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 32 đối với người phạm tội.
Toà án có thể áp dụng một hoặc nhiều hình phạt bổ sung thay thế cho hình phạt chính nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Nhận định nào sau đây là đúng về hình phạt tiền
Hình phạt tiền có thể là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung tuỳ từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Điều 35 BLHS. Hình phạt tiền áp dụng đối với người phạm tội và pháp nhân thương mại phạm tội.
Hình phạt tiền không áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội
Hình phạt tiền không phải là hình phạt bổ sung
Hình phạt tiền luôn luôn là hình phạt chính
Nhận định nào sau đây là đúng về hình phạt trục xuất
Hình phạt trục xuất áp dụng đối với công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam
Hình phạt trục xuất chỉ áp dụng đối với người nước ngoài
Hình phạt trục xuất có thể do Cục quản lý xuất nhập cảnh áp dụng trong trường hợp cần thiết
Hình phạt trục xuất luôn là hình phạt bổ sung trong mọi trường hợp
Nhận định nào sau đây là đúng về hình phạt tù chung thân
Tù chung thân áp dụng đối với người phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
Tù chung thân áp dụng đối với người phạm tội từ đủ 16 tuổi trở lên.
Tù chung thân là hình phạt tù có thời hạn nhưng có mức tối đa cao hơn 20 năm
Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình. Không áp dụng hình phạt tù chung thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.
Nhận định nào sau đây là đúng về hình phạt tù có thời hạn
Tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là 06 tháng và mức tối đa là 25 năm
Tù có thời hạn được áp dụng đối với mọi tội phạm kể cả người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý, có nơi cư trú rõ ràng
Tù có thời hạn là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định.
Tù có thời hạn là hình phạt nhẹ hơn hình phạt cải tạo không giam giữ
Nhận định nào sau đây là đúng về hình phạt tử hình:
check_box Chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do BLHS quy định
Áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng theo phân loại tại Điều 9 BLHS
Áp dụng đối với người phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng theo phân loại tại Điều 9 BLHS
Chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia
Nhận định nào sau đây là đúng:
check_box Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách
Người được hưởng án treo không bị áp dụng hình phạt bổ sung
Người được hưởng án treo nếu thoả mãn các quy định của pháp luật thì được miễn thời gian thử thách
Thời gian thử thách ấn định đối với người được hưởng án treo là từ 06 tháng đến 03 năm
Nhận định nào sau đây là đúng:
check_box Người được miễn hình phạt thì không bị coi là có án tích
Người được miễn hình phạt có thể được xoá án tích theo quyết định của Toà án
Người được miễn hình phạt được coi như chưa bị kết án
Người được miễn hình phạt thì đương nhiên được xóa án tích
Nhận định nào sau đây là đúng?
Người dưới 18 tuổi phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung
Người dưới 18 tuổi phạm tội có thể bị khấu trừ thu nhập khi bị áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ
Người tù đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính.
Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể bị áp dụng hình phạt tiền với tư cách là hình phạt chính nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng.
Nhận định nào sau đây là đúng?
Án đã tuyên đối với người chưa đủ 16 tuổi phạm tội thì không được tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm
Án đã tuyên đối với người chưa đủ 18 tuổi phạm tội thì không được tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm
Án đã tuyên đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội thì không được tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm
Án đã tuyên đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội thì không được tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm
Nhận định nào sau đây là đúng?
Hình phạt tử hình có thể áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng
Hình phạt tử hình không áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội
Hình phạt tử hình không áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội
Không xử phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
Nhận định nào sau đây là không đúng về các biện pháp tư pháp:
check_box Các biện pháp tư pháp có mục đích trừng trị và mục đích phòng ngừa.
Các biện pháp tư pháp được quy định trong BLHS.
Các biện pháp tư pháp không để lại án tích cho người, pháp nhân thương mại bị áp dụng
Các biện pháp tư pháp là biện pháp cưỡng chế hình sự do Viện Kiểm Sát, Tòa Án quyết định.
Nhận định nào sau đây là không đúng về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
Một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 51 BLHS.
Ngoài những tình tiết nêu tại khoản 1 Điều 51 BLHS, tòa án có thể coi đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án.
Những tình tiết đã được sử dụng làm tình tiết định tội, định khung giảm nhẹ hình phạt thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là những tình tiết có trong cấu thành tội phạm giảm nhẹ.
Nhận định nào sau đây là không đúng về hình phạt cấm cư trú
Cấm cư trú là buộc người bị kết án phạt tù không được tạm trú hoặc thường trú ở một số địa phương nhất định.
Cấm cư trú là hình phạt bổ sung đối với người phạm tội
Cấm cư trú là hình phạt bổ sung đối với người phạm tội, khi không áp dụng là hình phạt chính
Thời hạn cấm cư trú là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
Nhận định nào sau đây là không đúng về hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định được áp dụng khi xét thấy nếu để người bị kết án đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc đó thì có thể gây nguy hại cho xã hội.
Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định là hình phạt bổ sung đối với người phạm tội
Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định là hình phạt bổ sung đối với người phạm tội, khi không áp dụng là hình phạt chính
Thời hạn cấm là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo
Nhận định nào sau đây là không đúng về hình phạt chính áp dụng đối với người phạm tội:
Đối với mỗi tội phạm, người phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung.
Hình phạt chính áp dụng đối với người phạm tội phải thuộc danh mục quy định tại Điều 32 BLHS
Toà án áp dụng hình phạt chính thuộc danh mục quy định tại Điều 32 BLHS và theo quy định tại các Điều luật thuộc phần các tội phạm.
Toà án có thể áp dụng một hoặc nhiều hình phạt bổ sung thay thế cho hình phạt chính nếu người phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Nhận định nào sau đây là không đúng về hình phạt quản chế
Quản chế được áp dụng đối với người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia, người tái phạm nguy hiểm hoặc trong những trường hợp khác do BLHS quy định
Quản chế là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định dưới sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương.
Thời hạn quản chế là từ 06 tháng đến 03 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
Trong thời gian quản chế, người bị kết án không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước một số quyền công dân theo quy định tại Điều 44 BLHS và bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
Nhận định nào sau đây là không đúng về hình phạt tịch thu tài sản
Tịch thu tài sản chỉ được áp dụng đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tham nhũng hoặc tội phạm khác do BLHS quy định.
Tịch thu tài sản là hình phạt bổ sung đối với người phạm tội
Tịch thu tài sản là hình phạt bổ sung đối với người phạm tội, khi không áp dụng là hình phạt chính
Tịch thu tài sản là tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án để nộp vào ngân sách nhà nước.
Nhận định nào sau đây là không đúng về hình phạt tiền:
Hình phạt tiền áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội
Hình phạt tiền có mức thấp nhất là 1.000.000 đồng
Hình phạt tiền có thể là hình phạt bổ sung
Hình phạt tiền luôn luôn là hình phạt chính
Nhận định nào sau đây là không đúng về hình phạt trục xuất
Hình phạt trục xuất áp dụng đối với công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam
Hình phạt trục xuất chỉ áp dụng đối với người nước ngoài
Hình phạt trục xuất có thể là hình phạt bổ sung
Hình phạt trục xuất có thể là hình phạt chính
Nhận định nào sau đây là không đúng về hình phạt tù chung thân
Tù chung thân áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình
Tù chung thân không áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.
Tù chung thân là hình phạt tù có thời hạn nhưng có mức tối đa cao hơn 20 năm
Tù chung thân là hình phạt tù không thời hạn được áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình. Không áp dụng hình phạt tù chung thân đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.
Nhận định nào sau đây là không đúng về hình phạt tù có thời hạn
check_box Tù có thời hạn được áp dụng đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý, có nơi cư trú rõ ràng
Tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là 03 tháng và mức tối đa là 20 năm
Tù có thời hạn là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời hạn nhất định.
Tù có thời hạn là hình phạt nghiêm khắc hơn hình phạt cải tạo không giam giữ
Nhận định nào sau đây là không đúng về hình phạt tước một số quyền công dân
Hình phạt tước một số quyền công dân áp dụng đối với công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do BLHS quy định
Hình phạt tước một số quyền công dân có thể được áp dụng độc lập so với các hình phạt chính khác
Một hoặc một số quyền công dân bị tước bao gồm: Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước, Quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
Thời hạn tước một số quyền công dân là từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.
Nhận định nào sau đây là không đúng về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại phạm tội:
check_box Pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm trong BLHS hiện hành
Chỉ pháp nhân thương mại nào phạm một tội đã được quy định tại Điều 76 BLHS mới phải chịu trách nhiệm hình sự
Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại; hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại; hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại và chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
Pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân
Nhận định nào sau đây là không đúng:
Người được hưởng án treo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung
Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách
Người được hưởng án treo nếu thoả mãn các quy định của pháp luật thì được miễn thời gian thử thách
Thời gian thử thách ấn định đối với người được hưởng án treo là từ 01 năm đến 05 năm
Nhận định nào sau đây là không đúng:
Không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh, tội tham ô tài sản quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 353 BLHS, tội nhận hối lộ quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 354 BLHS.
Người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ
Người phạm tội mà đã trốn tránh thì thời gian trốn tránh sẽ không được tính vào thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện
Nhận định nào sau đây là không đúng:
check_box Những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là những tình tiết có trong cấu thành tội phạm giảm nhẹ, cấu thành tội phạm tăng nặng
Ngoài những tình tiết nêu tại khoản 1 Điều 51, tòa án có thể coi những tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nhưng phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong trong bản án
Những tình tiết đã được sử dụng làm tình tiết định tội hoặc định khung giảm nhẹ thì không được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự
Những tình tiết đã được sử dụng làm tình tiết định tội hoặc định khung tăng nặng thì không được coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
Nhận định nào sau đây là không đúng?
Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội
Người dưới 18 tuổi phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt tiền
Người dưới 18 tuổi phạm tội không bị khấu trừ thu nhập khi bị áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ
Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể bị áp dụng hình phạt tiền với tư cách là hình phạt chính nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng.
Những biểu hiện khách quan bao gồm những biểu hiện nào sau đây?
Cả a, b, c đúng
Các điều kiện khác: công cụ, phương tiện, thủ đoạn, thời gian, địa điểm phạm tội,
Hành vi nguy hiểm cho XH
Hậu quả nguy hiểm cho XH
Những biểu hiện khách quan bao gồm những biểu hiện nào sau đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Hành vi nguy hiểm cho XH
Hậu quả nguy hiểm cho XH
Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi nguy hiểm và hậu quả nguy hiểm,
Những biểu hiện khách quan nào bắt buộc phải có trong mọi cấu thành tội phạm?
check_box a. Hành vi nguy hiểm cho XH
b. Hậu quả nguy hiểm cho XH
c. Các điều kiện khác: công cụ, phương tiện, thủ đoạn, thời gian, địa điểm phạm tội,
d. Cả a, b, c đúng
Những dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu của giai đoạn phạm tội chưa đạt?
check_box Người phạm tội không thực hiện được đến cùng là do nguyên nhân chủ quan.
Người phạm tội đã bắt đầu thực hiện tội phạm;
Người phạm tội không thực hiện được đến cùng là do nguyên nhân khách quan;
Người phạm tội không thực hiện được tội phạm đến cùng;
Những dấu hiệu nào sau đây là dấu hiệu của Lỗi vô ý do cẩu thả?
Không mong muốn cho hậu quả xảy ra.
Người phạm tội mong muốn cho hậu quả xảy ra;
Người phạm tội nhận thức được hậu quả của hành vi;
Người phạm tội nhận thức được tính nguy hiểm của hành vi;
Những dấu hiệu về mặt chủ quan nào sau đây bắt buộc phải có trong tất cả các vụ đồng phạm?
Cùng động cơ.
Cùng mục đích;
Lỗi cố ý hoặc vô ý;
Lỗi cố ý;
Những dấu hiệu về mặt khách quan của đồng phạm bao gồm những dấu hiệu nào sau đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Có từ 2 người trở lên tham gia;
Cùng thực hiện tội phạm;
Hậu quả của tội phạm;
Phân biệt tội phạm và các vi phạm pháp luật khác dựa trên những cơ sở nào?
Cả a, b, c đúng.
Mặt hậu quả pháp lý
Mặt hình thức pháp lý
Mặt nội dung chính trị xã hội
Phân loại tôi phạm dựa vào căn cứ nào dưới đây?
check_box a. Mức cao nhất của khung hình phạt;
b. Mức thấp nhất của khung hình phạt;
c. Mức án mà Tòa án tuyên;
d.Cả a, b, c đúng.
Phương pháp điều chỉnh của ngành luật hình sự là gì?
Cả a, b, c đúng.
Phương pháp mệnh lệnh
Phương pháp quyền uy
Phương pháp thỏa thuận
Phương pháp điều chỉnh của ngành luật hình sự là gì?
check_box Phương pháp quyền uy
Cả a, b, c đúng
Phương pháp bình đẳng tự định đoạt;
Phương pháp phối hợp - chế ước;
Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt tùâ có thời hạn thì hình phạt được áp dụng không quá:
Ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.
Hai phần ba mức phạt tù mà điều luật quy định.
Một phần ba mức phạt tù mà điều luật quy định.
Một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định
Sự nguy hiểm của đồng phạm so với trường hợp phạm tội đơn lẻ thể hiện ở những điểm sau đây:
Cả a, b, c đúng.
Do có nhiều người tham gia nên chúng dễ dàng thực hiện một tội phạm mà một người khó có thể hoặc không thể thực hiện được.
Do có nhiều người tham gia phạm tội nên tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội tăng lên;
Hậu quả của của tội phạm do nhiều người phạm tội gây ra thường lớn hơn so với một người phạm tội;
Sự nguy hiểm của đồng phạm so với trường hợp phạm tội đơn lẻ thể hiện ở những điểm sau đây:
Cả a, b, c đúng.
Chúng dễ dàng che dấu tội phạm gây khó khăn cho việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm
Do có nhiều người tham gia nên chúng dễ dàng thực hiện một tội phạm mà một người khó có thể hoặc không thể thực hiện được.
Do có nhiều người tham gia phạm tội nên tinhd chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội tăng lên;
Sự nguy hiểm của đồng phạm so với trường hợp phạm tội đơn lẻ thể hiện ở những điểm sau đây:
check_box Cả a, b, c đúng.
Do có nhiều người tham gia phạm tội nên chúng thường quyết tâm thực hiện tội phạm cao hơn;
Do có nhiều người tham gia phạm tội nên tinhd chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội tăng lên;
Hai hậu quả của của tội phạm do nhiều người phạm tội gây ra thường lớn hơn so với một người phạm tội;
Theo BLHS 2015 thì những trường hợp nào sau đây không loại trừ trách nhiệm hình sự?
Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội;
Người bị hại có lỗi.
Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ;
Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên;
Theo BLHS 2015 thì những trường hợp nào sau đây sẽ loại trừ trách nhiệm hình sự?
Cả a, b, c đúng.
Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội;
Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ;
Sự kiện bất ngờ;
Theo BLHS 2015 thì những trường hợp nào sau đây sẽ loại trừ trách nhiệm hình sự?
Cả a, b, c đúng.
Sự kiện bất ngờ;
Tình thế cấp thiết;
Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự;
Theo BLHS 2015 thì những trường hợp nào sau đây sẽ loại trừ trách nhiệm hình sự?
Cả a, b, c đúng
Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội;
Rủi ro trong nghiên cứu, thử nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ;
Thi hành mệnh lệnh của người chỉ huy hoặc của cấp trên;
Theo BLHS 2015 thì những trường hợp nào sau đây sẽ loại trừ trách nhiệm hình sự?
check_box Cả a, b, c đúng.
Gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội;
Sự kiện bất ngờ;
Tình thế cấp thiết;
Theo BLHS 2015 thì những trường hợp nào sau đây sẽ loại trừ trách nhiệm hình sự?
check_box Cả a, b, c đúng.
Phòng vệ chính đáng;
Sự kiện bất ngờ;
Tình thế cấp thiết;
Thời điểm nào sau đây được coi là tội phạm hoàn thành đối với tội có cấu thành tội phạm hình thức?
Cả a, b, c đúng.
Khi có hậu quả xảy ra;
Khi người phạm tội đã đạt được mục đích
Khi người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội;
Thời hạn cải tạo không giam giữ được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội không quá:
check_box Một phần hai thời hạn mà điều luật quy định.
Ba phần tư thời hạn mà điều luật quy định.
Hai phần ba thời hạn mà điều luật quy định.
Một phần ba thời hạn mà điều luật quy định.
Thời hạn quản chế là:
check_box từ 01 năm đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
từ 06 tháng đến 03 năm, kể từ ngày chấp hành xong bản án
từ 06 tháng đến 03 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
từ 06 tháng đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành xong bản án
Thời hiệu thi hành bản án được tính từ ngày:
Bản án có hiệu lực pháp luật
Kết thúc xét xử vụ án
Tống đạt bản án cho bị cáo
Tuyên án
Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm:
check_box Được thực hiện.
Bị phát hiện
Hoàn thành
Kết thúc.
Tội phạm có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đều đúng.
Là hành vi nguy hiểm cho xã hội do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện
Là hành vi nguy hiểm cho xã hội;
Là hành vi trái pháp luật hình sự;
Tội phạm có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đều đúng.
Là hành vi được thực hiện một cách có lỗi
Là hành vi nguy hiểm cho xã hội;
Là hành vi trái pháp luật hình sự;
Tội phạm có những loại nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
Tội phạm nghiêm trọng
Tội phạm rất nghiêm trọng
Tội phạm có những loại nào dưới đây?
a. Tội phạm ít nghiêm trọng;
b. Tội phạm rất nghiêm trọng;
c. Tội phạm nghiêm trọng;
d. Cả a, b, c đúng
Tội phạm có những loại nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
Tội phạm ít nghiêm trọng
Tội phạm rất nghiêm trọng
Tội phạm có những loại nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
Tội phạm ít nghiêm trọng;
Tội phạm nghiêm trọng
Tội phạm có những loại nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Tội phạm ít nghiêm trọng;
Tội phạm nghiêm trọng
Tội phạm rất nghiêm trọng
Tội phạm hoàn thành là trường hợp nào sau đây?
Cả a, b, c đúng.
Chỉ khi nào người phạm tội đạt được mục đích
Hành vi phạm tội đã kết thúc
Hành vi phạm tội đã thoả mãn hết các dấu hiệu được mô tả trong cấu thành tội phạm;
Tội phạm không có đặc điểm nào dưới đây?
Là hành vi được thực hiện bởi cá nhân ở mọi lứa tuổi khác nhau.
Là hành vi được thực hiện một cách có lỗi
Là hành vi nguy hiểm cho xã hội;
Là hành vi trái pháp luật hình sự;
Tội phạm không có đặc điểm nào dưới đây?
Là hành vi được thực hiện bởi pháp nhân phi thương mại
Là hành vi được thực hiện một cách có lỗi
Là hành vi nguy hiểm cho xã hội;
Là hành vi trái pháp luật hình sự;
Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án là:
Trường hợp một người đang phải chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh thì lại bị đưa ra xét xử về tội phạm mới.
Trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án đang phải chấp hành và Trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị đưa ra xét xử về một hành vi phạm tội mới thực hiện trong thời gian đang chấp hành hình phạt
Trường hợp một người vừa chấp hành xong một bản án mà lại phạm tội bị xét xử về tội phạm mới.
Trường hợp một người vừa hết thời gian thử thách của án treo mà lại phạm tội bị đưa ra xét xử về tội phạm mới.
Trách nhiệm hình sự đối với người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội sẽ được giải quyết như thế nào?
Được miễn trách nhiệm hình sự nếu khai báo thành khẩn
Được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm trong mọi trường hợp;
Được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm trong một số trường hợp;
Không được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm trong mọi trường hợp;
Trách nhiệm hình sự đối với người tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội sẽ được giải quyết như thế nào?
check_box Được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm trong mọi trường hợp;
Được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm trong một số trường hợp;
Không được miễn trách nhiệm hình sự về tội định phạm trong mọi trường hợp;
Trong đồng phạm bắt buộc phải có người nào sau đây?
Người giúp sức;
Người súi giục;
Người thực hành;
Người tổ chức.
Trong đồng phạm có thể có những người nào sau đây?
Cả a, b, c đúng.
Người giúp sức;
Người súi giục;
Người thực hành;
Trong đồng phạm có thể có những người nào sau đây?
check_box Cả a, b, c đúng
Người giúp sức
Người thực hành;
Người tổ chức;
Trong tất cả các vụ đồng phạm thì những người nào sau đây bắt buộc phải có?
Cả a, b, c đúng.
Người giúp sức;
Người thực hành;
Người tổ chức;
Trường hợp hỗn hợp lỗi là trong cấu thành tội phạm nào sau đây?
check_box c. Cấu thành tội phạm tăng nặng;
a. Cấu thành tội phạm cơ bản;
b. Cấu thành tội phạm giảm nhẹ;
d. Cả a, b, c đúng.
Trường hợp nào dưới đây người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích:
Người bị áp dụng biện pháp tư pháp Giáo dục tại trường giáo dưỡng
Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi
Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý; Người bị áp dụng biện pháp tư pháp Giáo dục tại trường giáo dưỡng.
Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý
Trường hợp nào sau đây được coi là tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội?
check_box Không thực hiện tội phạm đến cùng tuy không có gì ngăn cản;
Không thực hiện tội phạm đến cùng vì có người khác ngăn cản;
Không thực hiện tội phạm đến cùng vì nạn nhân chống trả;
Ngay sau khi thực hiện tội phạm người phạm tội đã có hành vi ngăn chặn hậu quả
Trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ thì thời gian đó là:
Không quá 02 giờ trong một ngày và không quá 02 ngày trong 01 tuần
Không quá 02 giờ trong một ngày và không quá 05 ngày trong 01 tuần
Không quá 03 giờ trong một ngày và không quá 03 ngày trong 01 tuần
Không quá 03 giờ trong một ngày và không quá 03 ngày trong 01 tuần
Tù chung thân là hình phạt áp dụng đối với:
check_box Người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình
Người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
Người phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
Người phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng nhưng chưa đến mức bị xử phạt tử hình
Tù chung thân là hình phạt:
Áp dụng đối với người phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
Nghiêm khắc hơn hình phạt tù có thời hạn và ít nghiêm khắc hơn hình phạt tử hình
Nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt đối với người phạm tội
Nghiêm khắc nhất trong hệ thống hình phạt và được áp dụng đối với người phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng
Tử hình là hình phạt:
Áp dụng đối với người phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng
Áp dụng đối với tất cả người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.
Áp dụng đối với tất cả pháp nhân thương mại phạm tội đặc biệt nghiêm trọng
Đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do BLHS quy định. Không áp dụng đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử
Từ khi thành lập, nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ban hành được mấy Bộ luật hình sự (không kể sửa đổi, bổ sung)?
check_box 3
2
4
5
Xét về mặt cấu trúc, hành vi khách quan của tội phạm xảy ra trên thực tế có thể là:
Cả a, b, c đúng
Hành vi diễn ra trong thời gian tương đối dài,
Hành vi xảy ra trong thời gian ngắn,
Một loại hành vi,
Xét về mặt cấu trúc, hành vi khách quan của tội phạm xảy ra trên thực tế có thể là:
Cả a, b, c đúng.
Hành vi chỉ diễn ra 1 lần,
Hành vi diễn ra trong thời gian tương đối dài,
Hành vi xảy ra trong thời gian ngắn,
Xét về mặt cấu trúc, hành vi khách quan của tội phạm xảy ra trên thực tế có thể là:
check_box Cả a, b, c đúng.
Hành vi xảy ra trong thời gian ngắn,
Một loại hành vi,
Nhiều loại hành vi,

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập