Ban bầu cử có trách nhiệm gì?
Phụ trách việc bầu cử trên phạm vi cả nước.
Phụ trách việc bầu cử trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Phụ trách việc tổ chức bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu.
Phụ trách việc tổ chức bầu cử tại một đơn vị bầu cử.
Bản chất giai cấp của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?
Cả a, b, c đúng.
Hiến pháp bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội;
Hiến pháp chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có sự phân hóa và phân chia thành các giai cấp khác nhau;
Hiến pháp thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ địa vị, quyền lợi của giai cấp thống trị trong xã hội;
Bản chất giai cấp của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?
check_box Bảo vệ quyền lợi của mọi người ở những mức độ khác nhau, tùy theo vị trí giai cấp của họ trong xã hội;
Bảo vệ quyền lợi của mọi người trong xã hội ở mức độ như nhau, không phụ thuộc vào vị trí giai cấp của họ trong xã hội;
Cả a, b, c đúng.
Nội dung Hiến pháp thể hiện ý chí của toàn dân;
Bản chất giai cấp và bản chất xã hội của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?
Cả a, b, c đúng.
Hiến pháp chỉ thể hiện bản chất giai cấp.
Hiến pháp chỉ thể hiện bản chất xã hội.
Hiến pháp luôn thể hiện cả bản chất giai cấp và bản chất xã hội ở những mức độ nhất định.
Bản chất xã hội của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?
Hiến pháp bảo vệ địa vị cho giai cấp thống trị trong xã hội.
Hiến pháp bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị trong xã hội.
Hiến pháp thể hiện ý chí của đa số mọi người trong xã hội.
Hiến pháp thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội.
Bản chất xã hội của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?
Bảo vệ địa vị cho giai cấp thống trị.
Bảo vệ quyền lợi của mọi người ở những mức độ khác nhau, tùy theo vị trí giai cấp của họ trong xã hội;
Bảo vệ quyền lợi của mọi người trong xã hội ở mức độ như nhau, không phụ thuộc vào vị trí giai cấp của họ trong xã hội;
Thể hiện ý chí của giai cấp thống trị
Bầu cử thêm đại biểu Quốc hội do cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền quyết định ?
Chính phủ.
Hội đồng bầu cử quốc gia.
Quốc hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không áp dụng nguyên tắc tổ chức nào dưới đây?
Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản
Nguyên tắc quyền lực là thống nhất
Nguyên tắc tam quyền phân lập
Nguyên tắc tập trung dân chủ
Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?
Hội đồng bầu cử quốc gia.
Hội đồng bộ trưởng.
Kiểm toán nhà nước.
Quốc hội.
Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?
Hội đồng bầu cử quốc gia.
Hội đồng nhân dân.
Nghị viện nhân dân.
Viện kiểm sát nhân dân.
Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?
Hội đồng bầu cử quốc gia
Hội đồng Chính phủ.
Hội đồng nhân dân
Quốc hội
Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?
Chủ tịch nước.
Hội đồng bầu cử quốc gia.
Hội đồng nhân dân.
Kế toán nhà nước.
Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?
Chính phủ.
Hội đồng bầu cử quốc gia.
Hội đồng nhà nước.
Kiểm toán nhà nước.
Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?
Hội đồng bầu cử quốc gia.
Hội đồng nhân dân.
Ủy ban hành chính.
Ủy ban nhân dân.
Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?
Hội đồng bầu cử quốc gia.
Hội đồng nhà nước.
Hội đồng nhân dân.
Ủy ban nhân dân.
Bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 2013 không có cơ quan nào dưới đây?
Chủ tịch nước
Kiểm toán nhà nước
Viện công tố.
Viện kiểm sát nhân dân
Bộ máy nhà nước trong Hiến pháp nào dưới đây không chịu ảnh hưởng của bộ máy nhà nước Xô Viết?
Hiến pháp 1946.
Hiến pháp 1959.
Hiến pháp 1980.
Hiến pháp 1992.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 có những đặc điểm gì?
Cả a, b, c đúng.
Chính quyền cách mạng còn yếu, phải đương đầu với nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước.
Lực lượng cách mạng phải nhượng bộ để nhanh chóng ban hành được Hiến pháp.
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 có những đặc điểm nào dưới đây?
Các đảng phái thống nhất lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN.
Có duy nhất 1 Đảng cộng sản tồn tại.
Có nhiều đảng phái khác nhau cùng tồn tại.
Đất nước vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 có những đặc điểm nào dưới đây?
check_box Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập và mong muốn nhanh chóng có bản Hiến pháp;
Có duy nhất Đảng cộng sản tồn tại.
Thực hiện đổi mới về kinh tế.
Thực hiện xây dựng CNXH trên phạm vi miền Bắc.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?
Chính quyền cách mạng còn yếu, phải đương đầu với nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước.
Có 1 Đảng cộng sản tồn tại duy nhất.
Lực lượng cách mạng phải nhượng bộ để nhanh chóng ban hành được Hiến pháp.
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?
Chính quyền cách mạng còn yếu, phải đương đầu với nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước.
Lực lượng cách mạng phải nhượng bộ để nhanh chóng ban hành được Hiến pháp.
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.
Nhà nước Việt Nam vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Các đảng phái thống nhất lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN.
Chính quyền cách mạng còn yếu, phải đương đầu với nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước.
Lực lượng cách mạng phải nhượng bộ để nhanh chóng ban hành được Hiến pháp.
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Có nhiều đảng phái khác nhau tồn tại, thống nhất không lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN.
Có nhiều đảng phái khác nhau tồn tại, nhưng có quan điểm đồng thuận về lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN.
Đang thực hiện xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước.
Đất nước vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Nhà nước Việt Nam cộng hòa vừa mới được thành lập.
Chính quyền cách mạng còn yếu, phải đương đầu với nhiều thế lực thù địch trong và ngoài nước.
Lực lượng cách mạng phải nhượng bộ để nhanh chóng ban hành được Hiến pháp.
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 có đặc điểm gì?
check_box Cả a, b, c đúng.
Lực lượng cách mạng nước ta vừa giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ.
Miền Bắc do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH.
Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?
Cả hai miền cùng xây dựng CNXH.
Đất nước vừa được thống nhất.
Miền Bắc xây dựng kiểu nhà nước XHCN.
Miền Nam tiếp tục kháng chiến chống Pháp.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Quân cách mạng tiếp quản miền Bắc, xây dựng CNXH trên địa bàn này.
Có nhiều đảng phái khác nhau cùng tồn tại ở miền Bắc.
Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Pháp.
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới được thành lập.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?
Cả hai miền Nam, Bắc vừa thống nhất.
Lực lượng cách mạng nước ta vừa giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ.
Miền Bắc do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH.
Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Miền Nam do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH.
Lực lượng cách mạng nước ta vừa giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ.
Miền Bắc do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH.
Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?
Chỉ xây dựng CNXH trên phạm vi miền Bắc.
Thừa nhận sự tồn tại của nhiều Đảng phái khác nhau.
Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.
Tiếp tục kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.
Cả nước cùng xây dựng CNXH.
Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Cả nước cùng xây dựng CNXH.
Chỉ xây dựng CNXH trên phạm vi miền Bắc.
Thừa nhận sự tồn tại của nhiều Đảng phái khác nhau.
Tiếp tục kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.
Cả a, b, c đúng.
Kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam.
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới thành lập.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.
Cả nước cùng xây dựng CNXH.
Chỉ áp dụng CNXH trên phạm vi miền Bắc ở mức độ hạn chế.
Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.
Cả nước cùng xây dựng CNXH.
Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.
Tiếp tục kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.
Cả nước cùng xây dựng CNXH.
Đất nước vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp.
Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.
Cả nước cùng xây dựng CNXH.
Chỉ xây dựng CNXH trên phạm vi miền Bắc.
Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.
Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Thừa nhận sự tồn tại của nhiều Đảng phái khác nhau.
Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.
Cả nước cùng xây dựng CNXH.
Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.
Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.
Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.
Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.
Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.
Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vừa mới được thống nhất.
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.
Thừa nhận sự tồn tại của nhiều đảng phái khác nhau.
Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.
Cả a, b, c đúng.
Cả hai miền Nam, Bắc vừa mới được thống nhất.
Thừa nhận sự tồn tại của nhiều đảng phái khác nhau.
Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam;
Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vừa mới được thống nhất;
Thành công trong đổi mới ở Xô Viết dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam;
Việc áp dụng rập khuôn mô hình CNXH ở Xô Viết đã thu được những thành tựu rực rỡ ở Việt Nam;
Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.
Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.
Thực hiện việc xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước theo mô hình Xô Viết.
Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.
Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.
Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.
Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam đạt được thành công rực rỡ.
Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.
Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam mới được thành lập.
Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.
Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.
Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.
Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Các nước XHCN ở đông Âu thực hiện việc đổi mới thành công.
Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.
Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.
Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.
Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu vừa mới được thành lập.
Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu sụp đổ.
Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam.
Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.
Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?
Các nước XHCN ở đông Âu vừa mới được thành lập.
Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu vừa sụp đổ.
Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.
Việc triển khai áp dụng rập khuôn mô hình CNXH ở Xô Viết đã thu được những thành tựu rực rỡ.
Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Đường lối đổi mới về kinh tế trong Hiến pháp 1992 đã có những kết quả tốt.
Cả a, b, c đúng.
Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu vừa sụp đổ.
Việc triển khai áp dụng rập khuôn mô hình CNXH ở Xô Viết đã thu được những thành tựu rực rỡ.
Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Đường lối đổi mới về kinh tế trong Hiến pháp 1992 đã có những kết quả tốt.
Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.
Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.
Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?
Đường lối đổi mới về kinh tế trong Hiến pháp 1992 đã có những kết quả tốt.
Hai miền Nam, Bắc vừa thống nhất, cùng xây dựng CNXH.
Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.
Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.
Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Thực hiện chủ trương áp dụng triệt để mô hình XHCN ở Xô Viết.
Đường lối đổi mới về kinh tế trong Hiến pháp 1992 đã có những kết quả tốt.
Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.
Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.
Các chủ thể nào có trách nhiệm bảo vệ quyền con người?
Cả a, b, c đúng.
Cá nhân, tổ chức tự bảo vệ mình;
Các cơ quan nhà nước (cơ quan quyền lực, cơ quan hành pháp, cơ quan tòa án, cơ quan kiểm sát); Các tổ chức phi chính phủ: tổ chức chính trị; tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội;
Các tổ chức quốc tế, khu vực; Cư dân trong nước và quốc tế (công luận xã hội).
Các nước tư sản đã thực hiện giải pháp nào để Hiến pháp tư sản thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng?
check_box Mở rộng các quyền lợi cho mọi người trong xã hội.
Công nhận giai cấp công nhân là giai cấp thống trị trong xã hội.
Không sử dụng Hiến pháp nữa.
Sử dụng Hiến pháp XHCN thay thế cho Hiến pháp tư sản.
Chế độ chính trị có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ chính trị cơ bản nhất;
Là chế định quy định về nguồn gốc của quyền lực nhà nước và phương pháp tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước.
Là một chế định của ngành luật Hiến pháp;
Chế độ chính trị có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Là chế định quy định về nguồn gốc của quyền lực nhà nước và phương pháp tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước.
Là một văn bản quy định về chính trị
Là tổng hợp các QPPL quy định về các tổ chức chính trị.
Là tổng hợp các QPPL quy định về hệ thống chính trị
Chế độ chính trị có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ chính trị cơ bản nhất.
Là một văn bản quy định về chính trị.
Là tổng hợp các QPPL quy định về các tổ chức chính trị.
Là tổng hợp các QPPL quy định về hệ thống chính trị.
Chế độ chính trị có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Là một chế định của ngành luật Hiến pháp;
Là một văn bản quy định về chính trị
Là tổng hợp các QPPL quy định về các tổ chức chính trị.
Là tổng hợp các QPPL quy định về hệ thống chính trị
Chế độ chính trị không có đặc điểm nào dưới đây?
Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ chính trị cơ bản nhất.
Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ kinh tế cơ bản nhất.
Là chế định quy định về nguồn gốc của quyền lực nhà nước và phương pháp tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước.
Là một chế định của ngành luật Hiến pháp.
Chế độ chính trị không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Là một văn bản quy định về chính trị.
Gồm tổng hợp tất cả các QPPL điều chỉnh các quan hệ chính trị cơ bản nhất.
Là chế định quy định về nguồn gốc của quyền lực nhà nước và phương pháp tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước.
Là một chế định của ngành luật Hiến pháp.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1946 có đặc điểm nào dưới đây?
Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;
Khẳng định tất cả quyền bính tập trung vào Nghị viện nhân dân;
Nhân dân thực hiện quyền quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước, những công việc khác được trao cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân quyết định.
Nhân dân trao tất cả quyền lực cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân thực hiện.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1946 có đặc điểm nào dưới đây?
Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;
Khẳng định nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hoà, hình thức cấu trúc là nhà nước đơn nhất.
Khẳng định tất cả quyền bính tập trung vào Nghị viện nhân dân;
Nhân dân trao tất cả quyền lực cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân thực hiện.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1946 có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Khẳng định Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hoà, hình thức cấu trúc là nhà nước đơn nhất.
Nhân dân thực hiện quyền quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước, những công việc khác được trao cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân quyết định.
Tất cả quyền bính trong nước thuộc về nhân dân.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1946 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Tất cả quyền bính trong nước thuộc về nhân dân.
Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;
Khẳng định tất cả quyền bính trong nước tập trung vào Nghị viện nhân dân;
Nhân dân trao tất cả quyền lực cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân thực hiện.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?
Khẳng định Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hoà, hình thức cấu trúc là nhà nước đơn nhất.
Nhân dân thực hiện quyền quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước, những công việc khác được trao cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân quyết định.
Nhân dân trao tất cả quyền lực cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân thực hiện.
Tất cả quyền bính trong nước thuộc về nhân dân.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?
Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất.
Khẳng định Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hoà, hình thức cấu trúc là nhà nước đơn nhất.
Nhân dân thực hiện quyền quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước, những công việc khác được trao cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân quyết định.
Tất cả quyền bính trong nước thuộc về nhân dân.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1946 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Khẳng định tất cả quyền bính trong nước tập trung vào Nghị viện nhân dân.
Khẳng định Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hoà, hình thức cấu trúc là nhà nước đơn nhất.
Nhân dân thực hiện quyền quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước, những công việc khác được trao cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân quyết định.
Tất cả quyền bính trong nước thuộc về nhân dân.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Khẳng định Nhà nước do nhân dân lập ra, có hình thức chính thể cộng hòa, hình thức cấu trúc đơn nhất;
Quốc hội được Nhân dân trao quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.
Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân;
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?
Chấp nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị.
Khẳng định nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hoà, hình thức cấu trúc đơn nhất.
Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;
Khẳng định tất cả quyền lực thuộc về Quốc hội;
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Quốc hội được Nhân dân trao quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.
Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;
Khẳng định tất cả quyền bính tập trung vào Nghị viện nhân dân;
Nhân dân thực hiện quyền quyết định những việc quan trọng nhất của đất nước, những công việc khác được trao cho Nghị viện nhân dân và Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện của nhân dân quyết định.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?
Chấp nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị.
Khẳng định Nhà nước do nhân dân lập ra, có hình thức chính thể cộng hòa, hình thức cấu trúc đơn nhất;
Quốc hội được Nhân dân trao quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.
Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân;
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Khẳng định tất cả quyền lực thuộc về Quốc hội;
Khẳng định Nhà nước do nhân dân lập ra, có hình thức chính thể cộng hòa, hình thức cấu trúc đơn nhất;
Quốc hội được Nhân dân trao quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.
Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân;
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;
Khẳng định Nhà nước do nhân dân lập ra, có hình thức chính thể cộng hòa, hình thức cấu trúc đơn nhất;
Quốc hội được Nhân dân trao quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.
Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân;
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Khẳng định nhà nước ta là nhà nước chuyên chính vô sản.
Quốc hội có quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.
Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?
Chấp nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị.
Khẳng định nhà nước ta là nhà nước chuyên chính vô sản.
Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;
Khẳng định tất cả quyền lực thuộc về Quốc hội;
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Quốc hội có quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.
Chấp nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị.
Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;
Khẳng định tất cả quyền lực thuộc về Quốc hội;
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Khẳng định sự tồn tại duy nhất một Đảng trong hệ thống chính trị, Đảng cộng sản là lực lượng lãnh đạo xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội.
Chấp nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị.
Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;
Khẳng định tất cả quyền lực thuộc về Quốc hội;
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
Khẳng định nhà nước ta là nhà nước chuyên chính vô sản.
Khẳng định tất cả quyền lực thuộc về Quốc hội;
Quốc hội có quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.
Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
Khẳng định nhà nước ta là nhà nước chuyên chính vô sản.
Khẳng định nhà nước ta theo hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc nhà nước đơn nhất;
Quốc hội có quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.
Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
Chấp nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị.
Khẳng định nhà nước ta là nhà nước chuyên chính vô sản.
Quốc hội có quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.
Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?
Khẳng định nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc đơn nhất.
Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực trực tiếp đối với một số công việc nhất định, và thực hiện gián tiếp quyền lực thông qua các cơ quan đại diện của mình là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp;
Thừa nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
Khẳng định nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hòa, hình thức cấu trúc đơn nhất.
Quốc hội có quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.
Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực trực tiếp đối với một số công việc nhất định, và thực hiện gián tiếp quyền lực thông qua các cơ quan đại diện của mình là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Quốc hội;
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
Khẳng định nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể cộng hòa, hình thức cấu trúc đơn nhất.
Quốc hội có quyền lập Hiến và quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.
Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực trực tiếp đối với một số công việc nhất định, và thực hiện gián tiếp quyền lực thông qua các cơ quan đại diện của mình là Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Thừa nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Quốc hội không còn là cơ quan duy nhất có quyền lập Hiến và tự quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.
Khẳng định nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc đơn nhất.
Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Quốc hội;
Thừa nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Nhà nước do Nhân dân lập ra, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân.
Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước.
Quốc hội không còn là cơ quan duy nhất có quyền lập Hiến và tự quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?
Nhà nước do Nhân dân lập ra, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân.
Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước.
Quốc hội không còn là cơ quan duy nhất có quyền lập Hiến và tự quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước
Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Quốc hội;
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?
Khẳng định nhà nước do nhân dân lập ra, hình thức chính thể quân chủ, hình thức cấu trúc đơn nhất.
Nhà nước do Nhân dân lập ra, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân.
Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước.
Quốc hội không còn là cơ quan duy nhất có quyền lập Hiến và tự quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.
Chế độ chính trị trong Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Thừa nhận nhiều đảng trong hệ thống chính trị.
Nhà nước do Nhân dân lập ra, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân.
Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình bằng hình thức trực tiếp và gián tiếp thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước.
Quốc hội không còn là cơ quan duy nhất có quyền lập Hiến và tự quyết định những công việc quan trọng nhất của đất nước.
Chế độ kinh tế có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế cơ bản nhất, quan trọng nhất;
Là một chế định của ngành luật Hiến pháp;
Quy định mục đích, phương hướng phát triển kinh tế; xác định các hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; xác định phương pháp quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế;
Chế độ kinh tế không có đặc điểm nào dưới đây?
Gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế cơ bản nhất, quan trọng nhất;
Là một chế định của ngành luật Hiến pháp;
Quy định các loại tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội;
Quy định mục đích, phương hướng phát triển kinh tế; xác định các hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; xác định phương pháp quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế;
Chế độ kinh tế không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Là một văn bản pháp luật
Gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ kinh tế cơ bản nhất, quan trọng nhất;
Là một chế định của ngành luật Hiến pháp;
Quy định mục đích, phương hướng phát triển kinh tế; xác định các hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; xác định phương pháp quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế;
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1946 có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Chế độ kinh tế chưa được quan tâm trong Hiến pháp 1946.
Ghi nhận quyền tư hữu tài sản.
Những nội dung về mục đích, phương hướng phát triển kinh tế, hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, cũng như nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước về kinh tế chưa được định hình.
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1946 có đặc điểm nào dưới đây?
Ghi nhận công hữu đối với tất cả tư liệu sản xuất trong đời sống xã hội;
Ghi nhận phương pháp quản lý đối với nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung.
Ghi nhận quyền tư hữu đối với tài sản;
Ghi nhận việc áp dụng mô hình phát triển kinh tế XHCN ở Xô Viết
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Ghi nhận mục đích phát triển kinh tế là nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho mọi người;
Ghi nhận nền kinh tế có hai thành phần chủ yếu là kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể.
Ghi nhận việc quản lý nền kinh tế bằng phương pháp kế hoạch hóa tập trung bao cấp
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Áp dụng chưa triệt để mô hình kinh tế XHCN ở Xô Viết, khi cho phép các nhà tư sản dân tộc, người lao động riêng lẻ tham gia hoạt động trong nền kinh tế;
Không thừa nhận tư hữu đối với tư liệu sản xuất.
Mục đích phát triển kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần cho mọi người;
Quản lý nền kinh tế bằng pháp luật;
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết
Áp dụng dập khuôn, máy móc theo mô hình phát triển kinh tế XHCN ở Xô Viết;
Không thừa nhận tư hữu đối với tư liệu sản xuất.
Quản lý nền kinh tế bằng pháp luật;
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Áp dụng chưa triệt để mô hình kinh tế XHCN ở Xô Viết, khi cho phép các nhà tư sản dân tộc, người lao động riêng lẻ tham gia hoạt động trong nền kinh tế;
Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết
Quản lý nền kinh tế bằng phương pháp kế hoạch hóa tập trung bao cấp chưa cao độ;
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?
Áp dụng chưa triệt để mô hình kinh tế XHCN ở Xô Viết, khi cho phép các nhà tư sản dân tộc, người lao động riêng lẻ tham gia hoạt động trong nền kinh tế;
Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết
Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần;
Quản lý nền kinh tế bằng phương pháp kế hoạch hóa tập trung bao cấp chưa cao độ;
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Không thừa nhận tư hữu đối với tư liệu sản xuất;
Áp dụng chưa triệt để mô hình kinh tế XHCN ở Xô Viết, khi cho phép các nhà tư sản dân tộc, người lao động riêng lẻ tham gia hoạt động trong nền kinh tế;
Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết;
Quản lý nền kinh tế bằng phương pháp kế hoạch hóa tập trung bao cấp chưa cao độ.
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Mục đích phát triển kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần cho mọi người;
Áp dụng chưa triệt để mô hình kinh tế XHCN ở Xô Viết, khi cho phép các nhà tư sản dân tộc, người lao động riêng lẻ tham gia hoạt động trong nền kinh tế;
Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết
Quản lý nền kinh tế bằng phương pháp kế hoạch hóa tập trung bao cấp chưa cao độ;
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Ghi nhận nền kinh tế với hai thành phần: kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể.
Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết;
Mục đích phát triển kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần cho mọi người;
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
Áp dụng triệt để mô hình phát triển kinh tế XHCN ở Xô Viết
Ghi nhận công hữu đối với tư liệu sản xuất;
Những cơ sở kinh tế của địa chủ phong kiến và tư sản mại bản đều bị quốc hữu hoá không bồi thường.
Phát triển nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Mục đích phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mọi người;
Ghi nhận nền kinh tế với hai thành phần: kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể.
Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết;
Mục đích phát triển kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần cho mọi người;
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Ghi nhận nền kinh tế có nhiều thành phần;
Ghi nhận nền kinh tế với hai thành phần: kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể.
Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết;
Mục đích phát triển kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần cho mọi người;
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Ghi nhận quyền tư hữu đối với tư liệu sản xuất trong xã hội;
Áp dụng triệt để mô hình phát triển kinh tế XHCN ở Xô Viết
Ghi nhận công hữu đối với tư liệu sản xuất;
Những cơ sở kinh tế của địa chủ phong kiến và tư sản mại bản đều bị quốc hữu hoá không bồi thường
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Ghi nhận thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, được ưu tiên phát triển;
Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường;
Thừa nhận nhiều thành phần kinh tế khác nhau;
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Ghi nhận nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần;
Thực hiện quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chính sách;
Xóa bỏ phương pháp quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung bao cấp
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Duy trì nhiều hình thức sở hữu đối với tư liệu sản xuất
Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường
Thực hiện đổi mới về kinh tế
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
Duy trì nhiều hình thức sở hữu đối với tư liệu sản xuất
Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường
Ghi nhận việc quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung.
Thực hiện đổi mới về kinh tế
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
Các thành phần kinh tế đều bình đẳng;
Ghi nhận nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần;
Thực hiện quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chính sách;
Xóa bỏ phương pháp quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung bao cấp
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
Ghi nhận mục đích phát triển kinh tế nhằm thỏa mãn về vật chất và tinh thần cho mọi người;
Ghi nhận thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, được ưu tiên phát triển;
Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường;
Thừa nhận nhiều thành phần kinh tế khác nhau;
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Ghi nhận nền kinh tế chỉ có hai thành phần: kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể;
Duy trì nhiều hình thức sở hữu đối với tư liệu sản xuất.
Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường;
Thực hiện đổi mới về kinh tế;
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Ghi nhận việc xây dựng nền kinh tế theo mô hình XHCN ở Xô Viết;
Duy trì nhiều hình thức sở hữu đối với tư liệu sản xuất.
Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường;
Thực hiện đổi mới về kinh tế;
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Ghi nhận việc áp dụng mô hình phát triển kinh tế XHCN ở Xô Viết
Ghi nhận thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, được ưu tiên phát triển;
Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường;
Thừa nhận nhiều thành phần kinh tế khác nhau;
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Ghi nhận các thành phần kinh tế đều bình đẳng.
Ghi nhận thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, được ưu tiên phát triển;
Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường;
Thừa nhận nhiều thành phần kinh tế khác nhau;
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Không thừa nhận tư hữu đối với tư liệu sản xuất;
Ghi nhận nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần;
Thực hiện quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chính sách;
Xóa bỏ phương pháp quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung bao cấp
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Ghi nhận nền kinh tế chỉ có hai thành phần: kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể;
Ghi nhận nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần;
Thực hiện quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, chính sách;
Xóa bỏ phương pháp quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung bao cấp
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 1992 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Áp dụng phương pháp quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung.
Ghi nhận thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, được ưu tiên phát triển;
Ghi nhận việc áp dụng nền kinh tế thị trường;
Thừa nhận nhiều thành phần kinh tế khác nhau;
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Các thành phần kinh tế đều bình đẳng;
Ghi nhận việc phát triển nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần
Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường.
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?
Các thành phần kinh tế đều bình đẳng;
Ghi nhận mục đích phát triển nền kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu vật, chất, tinh thần cho mọi người;
Ghi nhận việc phát triển nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần
Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường.
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?
Các thành phần kinh tế đều bình đẳng;
Ghi nhận việc phát triển nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần
Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng kế hoạch hóa tập trung thống nhất;
Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường.
Chế độ kinh tế theo Hiến pháp 2013 không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Ghi nhận nền kinh tế nhiều thành phần, thành phần kinh tế quốc doanh được ưu tiên phát triển;
Các thành phần kinh tế đều bình đẳng;
Ghi nhận việc phát triển nền kinh tế thị trường hàng hóa nhiều thành phần
Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng pháp luật, trên cơ sở tôn trọng các quy luật thị trường.
Chính phủ không có thẩm quyền nào dưới đây ?
Ban hành Nghị định.
Giám sát tối cao đối với các cơ quan nhà nước.
Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Thống nhất quản lý các mặt của đời sống xã hội.
Chính phủ không có thẩm quyền nào dưới đây ?
Ban hành Nghị định.
Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Thống nhất quản lý các mặt của đời sống xã hội.
Xét xử các vụ án.
Cơ quan, tổ chức nào có quyền ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội ?
Chính phủ.
Hội đồng bầu cử quốc gia.
Quốc hội .
Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cơ quan, tổ chức nào có quyền điều chỉnh đối với kết quả hiệp thương lần 1 về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu?
Chính phủ.
Hội đồng bầu cử quốc gia.
Quốc hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cơ quan, tổ chức nào có quyền điều chỉnh đối với kết quả hiệp thương lần 2 về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu?
Chính phủ.
Hội đồng bầu cử quốc gia.
Quốc hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cơ quan, tổ chức nào có quyền thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội?
Hội đồng nhân dân các cấp.
Hội đồng nhân dân tỉnh.
Ủy ban nhân dân các cấp.
Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan, tổ chức nào có quyền thành lập Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội?
Hội đồng nhân dân cấp xã.
Hội đồng nhân dân tỉnh.
Ủy ban nhân dân cấp xã.
Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm lập danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội?
Thông thường do HĐND cấp xã lập
Thông thường do UBND huyện lập.
Thông thường do UBND tỉnh lập..
Thông thường do UBND xã lập.
Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm niêm yết danh sách cử tri bầu đại biểu Quốc hội?
Ban bầu cử.
Hội đồng nhân dân xã..
Tổ bầu cử.
Ủy ban nhân dân xã..
Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 1?
Chính phủ.
Hội đồng bầu cử quốc gia.
Mặt trận tổ quốc.
Quốc hội.
Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3?
Chính phủ.
Hội đồng bầu cử quốc gia.
Mặt trận tổ quốc.
Quốc hội.
Cơ quan, tổ chức nào dưới đây có quyền dự kiến về cơ cấu thành phần, số lượng ĐBQH được bầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và ở địa phương?
Chính phủ.
Hội đồng bầu cử quốc gia.
Quốc hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cơ quan, tổ chức nào dưới đây có quyền Thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH ?
Chính phủ.
Quốc hội.
UBND cấp tỉnh.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Cuộc cách mạng tư sản có đặc điểm gì?
Cả a, b, c đúng.
Chống lại vua, chúa phong kiến.
Do giai cấp tư sản lãnh đạo.
Sử dụng học thuyết phân quyền để tiến hành cách mạng.
Danh sách cử tri do cơ quan nào lập?
check_box Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập theo khu vực bỏ phiếu.
Ban bầu cử.
Tổ bầu cử.
Ủy ban bầu cử.
độ kinh tế theo Hiến pháp 1980 có đặc điểm nào dưới đây?
Áp dụng triệt để mô hình phát triển kinh tế XHCN ở Xô Viết
Cả a, b, c đúng.
Ghi nhận công hữu đối với tư liệu sản xuất;
Những cơ sở kinh tế của địa chủ phong kiến và tư sản mại bản đều bị quốc hữu hoá không bồi thường.
Hiến pháp bất thành văn có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Hiến pháp thừa nhận và áp dụng các quy tắc xử sự trong tập quán chính trị, truyền thống, án lệ của quốc gia đó.
Cả a, b, c đúng.
Hiến pháp được biểu hiện dưới dạng 1 hoặc nhiều văn bản.
Hiến pháp được biểu hiện dưới dạng 1 văn bản duy nhất.
Hiến pháp có bản chất nào dưới đây?
check_box Luôn có cả bản chất giai cấp và bản chất xã hội
Chỉ có bản chất giai cấp
Chỉ mang bản chất xã hội
Không có cả bản chất giai cấp và bản chất xã hội.
Hiến pháp cổ điển có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Nội dung Hiến pháp quy định nhiều về quyền tự do, dân chủ.
Nội dung quy định nhiều về tổ chức nhà nước, ít các quyền tự do, dân chủ.
Nội dung quy định toàn diện về các chế độ nền tảng xã hội; các quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân; tổ chức quyền lực nhà nước.
Hiến pháp có tính nhân bản được hiểu như thế nào?
check_box Hiến pháp ghi nhận và bảo vệ các quyền cơ bản của con người;
Hiến pháp ghi nhận các vấn đề cơ bản, quan trọng nhất của đời sống xã hội.
Từ một bản Hiến pháp có khả năng nhân thành nhiều bản Hiến pháp khác;
Từ một bản Hiến pháp, mọi người đều được quyền được nhân thành nhiều bản Hiến pháp khác;
Hiến pháp cương tính có đặc điểm nào dưới đây?
Hiến pháp này không cho phép sửa đổi, bổ sung.
Việc làm mới hoặc sửa đổi Hiến pháp dễ hơn so với các đạo luật thông thường
Việc làm mới hoặc sửa đổi Hiến pháp khó hơn so với các đạo luật thông thường
Việc làm mới hoặc sửa đổi Hiến pháp tương tự như các đạo luật thông thường
Hiến pháp đầu tiên xuất hiện trên thế giới có đặc điểm gì?
check_box Xuất hiện gắn liền với cuộc cách mạng tư sản.
Tồn tại trong các nhà nước XHCN.
Tồn tại trong nhà nước phong kiến.
Xuất hiện gắn liền với cuộc cách mạng vô sản.
Hiến pháp được coi là luật gốc, được hiểu như thế nào?
Bất cứ một văn bản pháp luật nào trái với các nguyên tắc trong Hiến pháp đều bị coi là vi hiến và bị hủy bỏ, bãi bỏ theo những thủ tục nhất định.
Cả a, b, c đúng.
Các quy định của Hiến pháp trở thành những nguyên tắc tối cao trong hệ thống pháp luật quốc gia.
Xuất phát từ những nguyên tắc cơ bản trong Hiến pháp, nhiều văn bản luật và dưới luật được ban hành để triển khai, thực hiện những nguyên tắc ấy.
Hiến pháp ghi nhận quyền con người thế nào?
check_box Cả a, b, c đúng.
Các văn bản khác được trao thêm các quyền cho mọi người, ngoài các quyền đã được ghi nhận trong Hiến pháp.
Các văn bản khác không được hạn chế bớt các quyền của con người đã được ghi nhận trong Hiến pháp.
Hiến pháp chỉ ghi nhận các quyền cơ bản của con người.
Hiến pháp giới hạn quyền lực của các cơ quan nhà nước bằng cách nào?
check_box Ghi nhận các quyền tối đa, nghĩa vụ tối thiểu của các cơ quan nhà nước.
Ghi nhận các quyền tối thiểu, nghĩa vụ tối đa của các cơ quan nhà nước.
Ghi nhận các quyền, nghĩa vụ tối đa của các cơ quan nhà nước.
Ghi nhận các quyền, nghĩa vụ tối thiểu của các cơ quan nhà nước.
Hiến pháp hiện đại có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Nội dung quy định toàn diện về các chế độ nền tảng xã hội; các quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân; tổ chức quyền lực nhà nước.
Nội dung chỉ quy định về các chế độ nền tảng của xã hội và các quyền tự do, dân chủ của con người.
Nội dung chỉ quy định về các quyền tự do, dân chủ của con người.
Nội dung quy định nhiều về tổ chức nhà nước, ít các quyền tự do, dân chủ.
Hiến pháp hiện đại không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Nội dung quy định nhiều về tổ chức nhà nước, ít các quyền tự do, dân chủ.
Cả a, b, c đúng.
Nội dung Hiến pháp quy định nhiều về quyền tự do, dân chủ.
Nội dung quy định toàn diện về các chế độ nền tảng xã hội; các quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân; tổ chức quyền lực nhà nước.
Hiến pháp nhu tính có đặc điểm nào dưới đây?
Hiến pháp này không cho phép sửa đổi, bổ sung.
Việc làm mới hoặc sửa đổi Hiến pháp dễ hơn so với các đạo luật thông thường.
Việc làm mới hoặc sửa đổi Hiến pháp khó hơn so với các đạo luật thông thường.
Việc làm mới hoặc sửa đổi Hiến pháp tương tự như các đạo luật thông thường
Hiến pháp ra đời khi cuộc cách mạng tư sản không dành được thắng lợi hoàn toàn nhằm mục đích gì?
Ghi nhận sự thất bại của cuộc cách mạng tư sản.
Ghi nhận thắng lợi của cuộc cách mạng vô sản.
Ghi nhận việc hạn chế quyền của nhà vua.
Ghi nhận việc tổ chức một nhà nước kiểu mới không có vua.
Hiến pháp thành văn có đặc điểm nào dưới đây?
Cả a, b, c đúng.
Hiến pháp được biểu hiện dưới dạng 1 hoặc nhiều văn bản.
Hiến pháp được biểu hiện dưới dạng 1 văn bản duy nhất.
Hiến pháp vừa được biểu hiện dưới dạng văn bản vừa biểu hiện qua các tập quán chính trị.
Hiến pháp tư sản có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Về hình thức biểu hiện, có cả Hiến pháp thành văn và Hiến pháp bất thành văn.
Về nguồn gốc, xuất hiện sớm hơn so với Hiến pháp XHCN.
Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp tư sản.
Hiến pháp tư sản không có đặc điểm nào dưới đây?
Về hình thức biểu hiện, có cả Hiến pháp thành văn và Hiến pháp bất thành văn.
Về nguồn gốc, xuất hiện sớm hơn so với Hiến pháp XHCN.
Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp tư sản.
Hiến pháp Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?
Hiến pháp bất thành văn.
Hiến pháp cổ điển.
Hiến pháp nhu tính.
Hiến pháp XHCN.
Hiến pháp Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?
Hiến pháp cổ điển.
Hiến pháp nhu tính.
Hiến pháp thành văn.
Hiến pháp tư sản.
Hiến pháp Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Hiến pháp cương tính.
Hiến pháp bất thành văn.
Hiến pháp cổ điển.
Hiến pháp tư sản.
Hiến pháp Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Hiến pháp hiện đại.
Hiến pháp bất thành văn.
Hiến pháp nhu tính.
Hiến pháp tư sản.
Hiến pháp Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Là Hiến pháp hiện đại.
Là Hiến pháp thành văn.
Là Hiến pháp XHCN.
Hiến pháp XHCN có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Cả a, b, c đúng.
Về hình thức, chỉ áp dụng hiến pháp thành văn.
Về nguồn gốc, ra đời sau Hiến pháp tư sản, gắn liền với thắng lợi của cuộc cách mạng vô sản.
Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
LHP.B1.034: Hiến pháp XHCN không có đặc điểm nào dưới đây?
check_box Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi cho giai cấp tư sản.
Về hình thức, chỉ áp dụng hiến pháp thành văn.
Về nguồn gốc, xuất hiện sau Hiến pháp tư sản.
Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Nếu xét theo lĩnh vực điều chỉnh, quyền con người gồm các nhóm quyền gì?
Cả a, b, c đúng.
Các quyền về chính trị, dân sự;
Các quyền về kinh tế,
Các quyền về văn hóa, xã hội.
Ngày bầu cử do Cơ quan nào sau đây ấn định và công bố?
Cả a, b, c đúng.
Hội đồng bầu cử ở Trung ương.
Quốc hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ngày bầu cử là ngày nào?
check_box Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử.
Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 103 ngày trước ngày bầu cử.
Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 104 ngày trước ngày bầu cử.
Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 106 ngày trước ngày bầu cử.
Người nào dưới đây được ghi tên vào danh sách cử tri?
Người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo;
Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
Người mất năng lực hành vi dân sự.
Người vừa mù, vừa câm, vừa điếc.
Người nào không có quyền biểu quyết trong phiên họp thường kỳ của Chính phủ ?
Phó thủ tướng Chính phủ.
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ.
Người nào không được ghi tên vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội?
Cả a, b, c đúng.
Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
Người đang bị khởi tố bị can.
Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.
Người nào không được ghi tên vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội?
Cả a, b, c đúng.
Người đang bị khởi tố bị can.
Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Người đang chấp hành hình phạt tù.
Nguyên nhân chính dẫn đến Hiến pháp tư sản bị rơi vào giai đoạn khủng hoảng là gì?
check_box Do xuất hiện Hiến pháp XHCN và Hiến pháp XHCN trao nhiều quyền lợi hơn cho người dân lao động.
Cả a, b, c đúng.
Do các nội dung của Hiến pháp tư sản chỉ bảo vệ giai cấp tư sản, không bảo vệ quyền lợi của mọi người trong xã hội.
Do các nước tư sản thất bại liên tiếp trong đại chiến thế giới lần thứ II.
Nguyên tắc bầu cử đòi hỏi có hầu hết mọi người tham gia là nguyên tắc nào?
check_box Nguyên tắc phổ thông.
Nguyên tắc bình đẳng.
Nguyên tắc bỏ phiếu kín.
Nguyên tắc trực tiếp.
Nguyên tắc bầu cử đòi hỏi mọi người có cơ hội ngang nhau trong bầu cử là nguyên tắc nào?
Nguyên tắc bình đẳng.
Nguyên tắc bỏ phiếu kín.
Nguyên tắc phổ thông.
Nguyên tắc trực tiếp.
Nguyên tắc bầu cử đòi hỏi việc cử tri bầu hoặc không bầu ai, không ai biết là nguyên tắc nào?
Nguyên tắc bình đẳng.
Nguyên tắc bỏ phiếu kín.
Nguyên tắc phổ thông.
Nguyên tắc trực tiếp.
Nhận định nào dưới đây đúng?
Cả a, b, c đúng.
Nếu xét về đối tượng hưởng quyền, thì đối tượng hưởng quyền con người hẹp hơn đối tượng được hưởng quyền công dân.
Nếu xét về phạm vi của quyền, công dân có phạm vi quyền hẹp hơn so với quyền con người.
Nếu xét về phạm vi của quyền, công dân có phạm vi quyền rộng hơn so với quyền con người.
Nhận định nào dưới đây đúng?
Cả a, b, c đúng.
Nếu xét về đối tượng hưởng quyền, thì đối tượng hưởng quyền con người hẹp hơn đối tượng được hưởng quyền công dân.
Nếu xét về đối tượng hưởng quyền, thì đối tượng hưởng quyền con người rộng hơn đối tượng được hưởng quyền công dân.
Nếu xét về phạm vi của quyền, công dân có phạm vi quyền hẹp hơn so với quyền con người.
Nhận định nào dưới đây về giai đoạn đầu xuất hiện Hiến pháp tư sản là đúng?
check_box Hiến pháp tư sản đem lại cho người dân cuộc sống tốt đẹp hơn, nhiều quyền lợi hơn trong xã hội phong kiến.
Cả a, b, c đúng.
Đem lại cho người dân một cuộc sống khổ cực hơn, bị bóc lột nhiều hơn, ít quyền lợi hơn so với thời phong kiến.
Hiến pháp đã xóa bỏ hoàn toàn quyền lợi của vua, chúa phong kiến.
Nhận định nào dưới đây về Hiến pháp XHCN là đúng?
check_box Hiến pháp XHCN quy định rất nhiều quyền lợi cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động.
Hiến pháp XHCN chỉ có tính xã hội, không có tính giai cấp.
Hiến pháp XHCN xuất hiện trước Hiến pháp tư sản.
Sau chiến tranh thế giới II kết thúc, tất cả các nước đều sử dụng Hiến pháp XHCN.
Nhận định nào dưới đây về Hội đồng nhân dân là không đúng ?
Hội đồng nhân dân do nhân dân địa phương bầu ra.
Hội đồng nhân dân là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Hội đồng nhân dân là cơ quan do nhân dân cả nước bầu ra.
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
Nhận định nào dưới đây về Ủy ban nhân dân là không đúng?
Ủy ban nhân dân do Chính phủ bầu ra.
Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân bầu ra.
Ủy ban nhân dân là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân.
Ủy ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
Nhận định nào về Quyền tự do kinh doanh dưới đây là đúng?
Cả a, b, c đúng.
Quyền tự do kinh doanh được hiểu là được quyền tự quyết định, thực hiện các công việc trong kinh doanh nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật và không được thực hiện các điều pháp luật cấm; không được lợi dụng quyền tự do của mình xâm hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; không được xâm phạm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
Quyền tự do kinh doanh là bất cứ ai cũng có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp
Quyền tự do kinh doanh là muốn kinh doanh ngành nghề nào cũng được;
Nhận định nào về Quyền tự do ngôn luận dưới đây là đúng?
Cả a, b, c đúng.
Là quyền muốn nói gì thì nói;
Là quyền muốn viết gì thì viết;
Là quyền tự do tiếp nhận và thể hiện ý chí, quan điểm thông qua các hình thức khác nhau nhưng không được chống lại đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; không được xâm hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác; không được xâm hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội, đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Nhận định nào về việc bỏ phiếu tại các khu vực bỏ phiếu dưới đây là đúng?
Cả a, b, c đúng.
Hầu hết các khu vực bỏ phiếu đều không tiến hành trong cùng một ngày.
Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều tiến hành trong cùng một ngày, trừ một số khu vực đặc biệt được quyết định bỏ phiếu trước.
Tất cả các khu vực bỏ phiếu đều tiến hành trong cùng một ngày.
Nội dung chính của Hiến pháp XHCN điều chỉnh để thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng là gì?
Cả a, b, c đúng.
Hạ bớt quyền lợi của giai cấp thống trị.
Nâng cao quyền lợi cho giai cấp thống trị.
Tiếp thu một số nội dung của Hiến pháp tư sản để phát triển đất nước.
Nội dung của quyền bình đẳng gồm những gì?
Cả a, b, c đúng.
Trong những điều kiện như nhau, được hưởng quyền, lợi ích như nhau;
Trong những điều kiện như nhau, phải thực hiện nghĩa vụ như nhau;
Trong những điều kiện vi phạm như nhau, phải gánh chịu các hậu quả pháp lý như nhau;
Quyền bình đẳng trước pháp luật được hiểu thế nào đúng nhất?
Mọi người có quyền và nghĩa vụ như nhau;
Mọi người đều có nghĩa vụ ngang nhau;
Mọi người đều có quyền ngang nhau;
Trong những điều kiện như nhau, được hưởng sự đối xử của pháp luật như nhau, mà không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào.
Quyền con người được bảo vệ bằng cơ chế nào?
Cả a, b, c đúng.
Có cơ chế bảo vệ khi quyền con người bị xâm hại;
Có cơ chế ngăn ngừa, phòng ngừa hành vi xâm phạm quyền con người;
Ghi nhận các quyền con người;
Quyền, nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp như thế nào?
Ghi nhận các quyền tối đa, nghĩa vụ tối thiểu của công dân.
Ghi nhận các quyền tối thiểu, nghĩa vụ tối đa của các công dân.
Ghi nhận các quyền, nghĩa vụ tối đa của công dân.
Ghi nhận các quyền, nghĩa vụ tối thiểu của công dân.
Sau thắng lợi hoàn toàn của cuộc cách mạng tư sản, Hiến pháp ra đời không nhằm mục đích nào dưới đây?
Ghi nhận các quyền công dân.
Ghi nhận thắng lợi của cuộc cách mạng tư sản.
Ghi nhận việc tổ chức một nhà nước kiểu mới có vua, nhưng quyền lực của vua bị hạn chế.
Ghi nhận việc tổ chức một nhà nước kiểu mới không có vua.
Sau thắng lợi hoàn toàn của cuộc cách mạng tư sản, Hiến pháp ra đời nhằm mục đích gì?
Cả a, b, c đúng.
Ghi nhận các quyền công dân.
Ghi nhận thắng lợi của cuộc cách mạng tư sản.
Ghi nhận việc tổ chức một nhà nước kiểu mới không có vua.
Tại sao Hiến pháp XHCN lâm vào giai đoạn khủng hoảng?
check_box Do sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN ở đông Âu.
Cả a, b, c đúng.
Do Hiến pháp XHCN ghi nhận ít quyền lợi cho người dân hơn Hiến pháp tư sản.
Do Hiến pháp XHCN hết hiệu lực.
Tại sao sau khi xuất hiện Hiến pháp XHCN, Hiến pháp tư sản phải nhanh chóng có sự điều chỉnh?
check_box Do các nước tư sản muốn nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng.
Cả a, b, c đúng.
Do các nước tư sản muốn nhanh chóng tiến lên CNXH.
Do các nước XHCN ép buộc.
Tại sao sau sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN ở đông Âu, các nước XHCN còn lại phải tìm cách sửa đổi Hiến pháp?
check_box Để đất nước tồn tại và phát triển được.
Cả a, b, c đều đúng.
Để đáp ứng đòi hỏi của các nước tư sản.
Để nhanh chóng chuyển thành nước tư sản.
Thẩm quyền của Quốc hội được quy định tại Điều nào trong Hiến pháp 2013 ?
69.
70.
86.
88.
Thành viên Chính phủ không bao gồm chức danh nào dưới đây ?
Phó thủ tướng Chính phủ
Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ
Theo Hiến pháp 2013, bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không áp dụng nguyên tắc tổ chức nào dưới đây?
Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
Nguyên tắc phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Nguyên tắc tam quyền phân lập.
Nguyên tắc tập trung dân chủ.
Theo Hiến pháp 2013, bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không có các chức danh nào dưới đây?
Bộ trưởng.
Chủ tịch nước.
Thủ tướng.
Tổng thống.
Theo Hiến pháp 2013, bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không có các chức danh nào dưới đây?
Bộ trưởng.
Chủ tịch nước.
Thủ tướng.
Vua.
Theo Hiến pháp 2013, bộ máy nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không có cơ quan nào dưới đây?
Bộ.
Chính phủ.
Nghị viện.
Tòa án nhân dân.
Theo Hiến pháp 2013, chức vụ nào dưới đây không do Quốc hội bầu?
Các ủy viên Ủy ban của Quốc hội.
Chủ tịch Hội đồng dân tộc.
Chủ tịch Quốc hội.
Chủ tịch Ủy ban của Quốc hội.
Theo Hiến pháp 2013, chức vụ nào dưới đây không do Quốc hội bầu?
Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội.
Chủ tịch Hội đồng dân tộc.
Chủ tịch Quốc hội.
Đại biểu Quốc hội.
Theo Hiến pháp 2013, nhận định nào dưới đây về vị trí pháp lý của Quốc hội là không đúng?
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp.
Quốc hội là cơ quan xét xử cao nhất của nước cộng hòa XHCN Việt Nam.
Theo Hiến pháp 2013, nhận định nào dưới đây về vị trí pháp lý của Quốc hội là không đúng?
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.
Quốc hội là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp.
Theo Hiến pháp 2013, nhận định nào dưới đây về vị trí pháp lý của Quốc hội là không đúng?
Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp.
Quốc hội là cơ quan tư pháp cao nhất.
Theo Hiến pháp 2013, phương án nào dưới đây không phải là sự thể hiện tính quyền lực nhà nước cao nhất của Quốc hội?
Có sự tập trung, thống nhất cả 3 thứ quyền lực: lập pháp, hành pháp, tư pháp.
Lập hiến, lập pháp.
Quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Trực tiếp lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
Theo Hiến pháp 2013, Quốc hội không có dạng hoạt động nào dưới đây?
Hoạt động của đại biểu QH.
Hoạt động của Hội đồng dân tộc
Kỳ họp Quốc hội.
Phiên họp thường kỳ hàng tháng của Quốc hội.
Theo Hiến pháp 2013, Quốc hội không có thẩm quyền nào dưới đây ?
Quyền giám sát tối cao đối với các cơ quan trong bộ máy nhà nước.
Quyền lập hiến, lập pháp
Quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước
Quyền xét xử tối cao.
Theo Hiến pháp 2013, Quốc hội không có thẩm quyền nào dưới đây ?
Quyền giám sát tối cao đối với các cơ quan trong bộ máy nhà nước.
Quyền lập hiến, lập pháp.
Quyền quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Thực hiện quyền công tố và kiểm sát đối với hoạt động tư pháp.
Theo Hiến pháp 2013, Tòa án nhân dân có vị trí là là:
Cơ quan hành pháp.
Cơ quan lập pháp.
Cơ quan thực hành quyền công tố.
Cơ quan tư pháp.
Theo Hiến pháp 2013, Viện kiểm sát nhân dân là:
Cơ quan đại biểu.
Cơ quan hành chính.
Cơ quan thực hành quyền công tố.
Cơ quan xét xử.
Theo quan niệm của Việt Nam, quyền con người là gì?
Cả a, b, c đúng.
Là các quyền tự nhiên vốn có, không cần ghi nhận trong pháp luật;
Là các quyền tự nhiên vốn có, không phụ thuộc vào nhà nước;
Quyền con người là các quyền tự nhiên, vốn có và khách quan của con người được pháp luật ghi nhận và bảo vệ.
Thời gian bỏ phiếu được quy định như thế nào?
Bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm.
Bắt đầu từ 7 giờ đến 17 giờ.
Bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 10 giờ đêm.
Bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu sớm hơn nhưng không được trước 6 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 8 giờ đêm.
Tổ bầu cử có trách nhiệm gì?
check_box Phụ trách việc tổ chức bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu.
Phụ trách việc bầu cử trên phạm vi cả nước.
Phụ trách việc bầu cử trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Phụ trách việc tổ chức bầu cử tại một đơn vị bầu cử.
Tổng số đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội là bao nhiêu?
Tối đa không quá 400 đại biểu.
Tối đa không quá 450 đại biểu.
Tối đa không quá 500 đại biểu.
Tối thiểu không quá 500 đại biểu.
Trong việc lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, hiệp thương lần 1 nhằm mục đích gì?
Cả a, b, c đúng..
Để chốt danh sách chính thức ứng cử viên.
Để lân danh sách sơ bộ ứng cử viên.
Để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu.
Trong việc lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, hiệp thương lần 2 nhằm mục đích gì?
Cả a, b, c đúng.
Để chốt danh sách chính thức ứng cử viên.
Để lân danh sách sơ bộ ứng cử viên.
Để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu.
Trong việc lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, hiệp thương lần 3 nhằm mục đích gì?
Cả a, b, c đúng.
Để chốt danh sách chính thức ứng cử viên.
Để lân danh sách sơ bộ ứng cử viên.
Để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu.
Trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không thể đến phòng bỏ phiếu thì việc bỏ phiếu được tiến hành như thế nào.
Cử tri bầu qua hình thức gửi thư.
Cử tri nhờ người nhà bầu thay.
Cử tri tự viết phiếu bầu và nhờ người khác đến phòng bỏ phiếu để bỏ phiếu thay.
Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu.
Trường hợp nào để đứa trẻ sinh ra có cha là người Việt Nam được mang quốc tịch Việt Nam?
Cả a, b, c đúng.
Mẹ là người không quốc tịch;
Mẹ là người nước ngoài và bố mẹ có thỏa thuận để đứa trẻ mang quốc tịch Việt Nam;
Mẹ là người Việt Nam;
Trường hợp nào dưới đây đứa trẻ sinh ra có quốc tịch Việt Nam?
Cả a, b, c đúng.
Cả cha và mẹ mang quốc tịch nước ngoài
Cha là người không quốc tịch, mẹ là người nước ngoài
Cha là người không quốc tịch, mẹ là người Việt Nam
Trường hợp nào dưới đây một đứa trẻ được sinh ra có mẹ là người Việt Nam được mang quốc tịch Việt Nam?
Cả a, b, c đúng.
Cha là người không quốc tịch hoặc không biết là ai;
Cha là người nước ngoài và có thỏa thuận để đứa trẻ mang quốc tịch Việt Nam;
Cha là người Việt Nam
Văn bản có tính chất Hiến pháp đầu tiên trên thế giới ra đời ở đâu?
check_box Anh.
Liên Xô.
Mỹ.
Nhật bản.
Vị trí pháp lý của Quốc hội được quy định tại Điều nào trong Hiến pháp 2013 ?
60
67
69
76
Vị trí pháp lý của Quốc hội được quy định tại Điều nào trong Hiến pháp 2013 ?
69
83
89
96
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành theo nguyên tắc nào?
Bỏ phiếu kín
Cả a, b, c đúng
Phổ thông
Trực tiếp
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành theo nguyên tắc nào?
Bình đẳng.
Bỏ phiếu kín.
Cả a, b, c đúng.
Phổ thông.
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội được tiến hành theo nguyên tắc nào?
Bình đẳng.
Bỏ phiếu kín.
Cả a, b, c đúng.
Trực tiếp.
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội không được tiến hành theo nguyên tắc nào?
Bình đẳng.
Bỏ phiếu kín..
Bỏ phiếu qua hệ thống mạng điện tử.
Phổ thôn.
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội không được tiến hành theo nguyên tắc nào?
Bầu cử qua nhiều vòng.
Bình đẳng.
Bỏ phiếu kín.
Phổ thông.
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội không được tiến hành theo nguyên tắc nào?
Bình đẳng.
Bỏ phiếu kín.
Bỏ phiếu qua đại cử tri.
Phổ thông.
Việc bầu cử đại biểu Quốc hội không được tiến hành theo nguyên tắc nào?
check_box Biểu quyết theo đa số.
Bình đẳng.
Bỏ phiếu kín.
Phổ thông.
Việt Nam đã có các bản Hiến pháp nào?
Hiến pháp 1945, 1959, 1980, 1992, 2013.
Hiến pháp 1946, 1959, 1976, 1992, 2013.
Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992, 2013.
Hiến pháp 1946, 1960, 1980, 1992, 2013.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập