BLDS 2015 quy định cá nhân được cơ quan, tổ chức giám hộ trong những trường hợp nào sau đây:
Các trường hợp khác
Giám hộ cho người chưa thành niên không còn cha mẹ, không xác định được cha mẹ hoặc cha mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; người mất năng lực hành vi dân sự.
Giám hộ cho người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi
Giám hộ cho người hạn chế năng lực hành vi, người mất năng lực hành vi.
BLDS 2015 quy định hình thức của giao dịch dân sự có thể là:
check_box Lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể
Hành vi cụ thể
Lời nói
Văn bản
BLDS 2015 quy định những chủ thể nào có thể tham gia vào các quan hệ dân sự?
check_box Cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức không có tư cách pháp nhân trong quan hệ pháp luật dân sự.
Cá nhân
Hộ gia đình
Pháp nhân
BLDS 2015 quy định những chủ thể nào có thể thực hiện việc giám hộ:
Cá nhân
Cá nhân, pháp nhân có đủ điều kiện theo quy định
Mọi chủ thể
Pháp nhân
BLDS 2015 quy định tài sản của pháp nhân bao gồm
Vốn góp của chủ sở hữu
Vốn góp của chủ sở hữu và sáng lập viên
Vốn góp của chủ sở hữu, sáng lập viên, thành viên của pháp nhân và tài sản mà pháp nhân xác lập quyền sở hữu
Vốn góp của thành viên
BLDS 2015 quy định về việc thay đổi họ tên của một người từ bao nhiêu tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó
Từ đủ 15 tuổi trở lên
Từ đủ 18 tuổi trở lên
Từ đủ 6 tuổi
Từ đủ 9 tuổi trở lên
Bộ luật dân sự 2015 quy định trường hợp nào phải được khai sinh và khai tử
Trẻ sơ sinh chết ngay sau khi sinh
Trẻ sơ sinh sống được 24 giờ sau khi sinh ra
Trẻ sơ sinh sống được 36 giờ sau khi sinh ra
Trẻ sơ sinh sống được 48 giờ sau khi sinh ra
Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của những đối tượng nào, chọn phương án trả lời đúng nhất?
Cá nhân, pháp nhân
Cơ quan hành chính nhà nước
Nhà nước
Tổ chức chính trị
Bộ luật dân sự quy định pháp nhân phi thương mại là pháp nhân có đặc điểm nào sau đây, chọn phương án đúng nhất?
Không có mục tiêu là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.
Mục đích chia lợi nhuận cho các thành viên
Mục đích là lợi nhuận
Mục đích vì lợi ích của chủ sở hữu
Bộ luật dân sự quy định pháp nhân thương mại là pháp nhân có đặc điểm nào sau đây, chọn phương án đúng nhất?
Mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên
Mục đích công ích
Mục đích tìm kiếm lợi nhuận
Mục đích tư lợi
Cách tính thời hiệu được tính:
check_box Từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hiệu
Theo quy định của Tòa án
Theo thỏa thuận
Từ sau ngày đầu tiên của thời hiệu
Căn cứ xác lập quyền bề mặt:
check_box Theo di chúc hoặc do các bên thỏa thuận và phù hợp với quy định của luật
Theo di chúc
Theo quy định của luật
Theo thỏa thuận
Căn cứ xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự được hình thành từ các giao dịch dân sự thỏa mãn điều kiện nào sau đây, chọn phương án trả lời đúng nhất?
. Chỉ khi giao dịch đó hợp pháp, có hiệu lực pháp luật
. Được các bên thỏa thuận
. Theo thỏa thuận của các bên và Nhà nước.
. Theo ý chí của bên thứ ba có liên quan
Chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề trong những trường hợp nào sau đây :
check_box Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc sở hữu của một người; việc sử dụng, khai thác bất động sản không còn làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền; theo thỏa thuận của các bên hoặc trường hợp khác theo quy định của luật.
Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc sở hữu của một người
Theo thỏa thuận của các bên
Việc sử dụng, khai thác bất động sản không còn làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền
Chủ thể nào sau đây không có người giám hộ:
. Người chưa thành niên;
. Người hạn chế năng lực hành vi dân sự.
. Người khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi;
. Người mất năng lực hành vi dân sự;
Chủ thể nào sau đây là người giám hộ:
. Bình là người được ông Cường (Giám đốc công ty) uỷ quyền giao kết hợp đồng;
. Không có người giám hộ trong các quan hệ nói trên.
. Nam là bố của Minh 15 tuổi;
. Tuyết là vợ của Tiến được Toà án chỉ định là người đại diện cho Tiến do Tiến nghiện ma tuý.
Đại diện của pháp nhân có thể là:
Đại diện của chủ sở hữu
Đại diện tập thể
Đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền
Đại diện theo quy định của tổ chức
Đại điện theo pháp luật của cá nhân là ai trong các phương án dưới đây:
check_box Cha, mẹ đối với con chưa thành niên
Người do ủy ban nhân dân chỉ định
Người được chỉ định theo Điều lệ
Người trên 70 tuổi.
Điều kiện để tuyên bố một người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
Bị bệnh tâm thần
Nghiện các chất kích thích khác
Nghiện ma túy hoặc các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản và có đơn yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan
Nghiện ma túy hoặc chất kích thích khác
Điều kiện nào sau đây là điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực:
check_box Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện
Chủ thể bị lừa dối dẫn đến tham gia giao dịch
Chủ thể tham gia bị cưỡng ép
Chủ thể tham gia bị mất năng lực hành vi
Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự
Quan hệ mệnh lệnh phục tùng bằng sức mệnh cưỡng chế của Nhà nước
Quan hệ nhân thân
Quan hệ tài sản
Quan hệ về nhân thân và tài sản giữa các chủ thể độc lập về mặt pháp lý
Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự bao gồm:
. Tất cả các quan hệ xã hội nói trên
. Quan hệ giữa cá nhân với cá nhân;
. Quan hệ giữa Nhà nước và cá nhân;
. Quan hệ giữa pháp nhân và cá nhân ;
Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự không bao gồm:
. Quan hệ có tính chất chấp hành và điều hành;
. Quan hệ giữa Nhà nước và cá nhân;
. Quan hệ giữa pháp nhân và cá nhân ;
. Quan hệ tài sản và nhân thân.
Được biết Luật hôn nhân và gia đình có quy phạm điều chỉnh quan hệ tài sản giữa vợ và chồng, vậy văn bản pháp luật nào sau đây điều chỉnh quan hệ tài sản giữa 2 cá nhân đó:
. Bộ luật Dân sự
. Cả 2 văn bản pháp luật trên
. Chỉ một trong 2 văn bản pháp luật trên
. Luật hôn nhân và gia đình
Giải thích giao dich dân sự có nội dung không rõ ràng, khó hiểu, được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì có thể được giải thích thế nào?
Theo nghĩa của bên có nghĩa vụ trong giao dịch
Theo nghĩa của bên có quyền trong giao dịch
Theo nghĩa tương tự với mục đích của giao dịch
Theo ‎ý chí đích thực của các bên khi xác lập giao dịch
Giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi do:
Bản thân người đó thực hiện với giao dịch lớn với mục đích thương mại
Bản thân người đó xác lập, thực hiện đối với những giao dịch nhỏ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
Do Nhà nước quyết định
Người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện
Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng chứng thực thì:
check_box Một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.
Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu buộc các bên thực hiện quy định về hình thức trong một thời hạn
Tòa án tuyên vô hiệu do vi phạm hình thức
Tùy theo giá trị hợp đồng mà Tòa án quyết định
Giao dịch dân sự được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật thì:
check_box Trường hợp một hoặc các bên đã thực hiện được ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một trong các bên Tòa án quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch.
Cơ quan có thẩm quyền bắt buộc các bên thực hiện quy định về hình thức
Giao dịch vô hiệu do không tuân thủ về hình thức
Tùy đối tượng hợp đồng mà Tòa án ra quyết định
Giao dịch dân sự giữa người giám hộ và người được giám hộ có liên quan đến tài sản của người được giám hộ:
check_box Vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ và có sự đồng y của người giám sát việc giám hộ.
Không vô hiệu nếu được giám sát việc giám hộ đồng ‎y
Luôn vô hiệu
Nếu vì lợi ích của người được giám hộ
Giao dịch dân sự là:
check_box Hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương
Hành vi pháp lý đơn phương
Hành vi song phương
Hợp đồng
Khi quyền dân sự quyền dân sự bị xâm phạm hoặc có tranh chấp thì việc bảo vệ quyền dân sự thông qua cơ quan có thẩm quyền được thực hiện:
Theo pháp luật tố tụng tại Tòa án hoặc trọng tài
Theo sự tư vấn của chuyên gia
Thông qua hòa giải
Tự thương lượng
Loại thời hạn nào sau đây là thời hiệu?
check_box . Thời hạn do luật quy định mà việc kết thúc thời hạn đó làm phát sinh hậu quả pháp lý theo điều kiện do luật quy định.
. Thời hạn do các bên thoả thuận;
. Thời hạn do luật quy định;
. Thời hạn do Toà án quyết định trong bản án;
Lợi tức là khoản lợi thu được từ đâu, chọn phương án trả lời đúng nhất:
Việc bảo quản tài sản
Việc bắt giữ tài sản trái pháp luật
Việc cầm giữ tài sản
Việc khai thác tài sản
Luật dân sự có những loại nguồn nào?
Án lệ và các nguồn khác
Tập quán
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật, tập quán, áp dụng tương tự pháp luật, án lệ, lẽ công bằng.
Mỗi chủ sở hữu trong sở hữu chung theo phần đều có quyền :
check_box Định đoạt phần quyền sở hữu của mình
Định đoạt nhiều hơn phần quyền sở hữu của mình
Định đoạt phần sở hữu của người khác
Định đoạt toàn bộ tài sản chung
Một trong những điều kiện để tuyên bố một người mất tích là:
Người đó biệt tích ba năm liền trở lên
Người đó biệt tích hai năm liền trở lên
Người đó biệt tích một năm liền trở lên
Người đó biệt tích năm năm liền trở lên
Năng lực pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi nào
Bất kể khi nào
Kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân
Theo cơ quan nhà nước quyết định
Vĩnh viễn tồn tại
Năng lực pháp luật của pháp nhân phát sinh từ thời điểm nào:
Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập
Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập
Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc từ thời điểm ghi vào sổ đăng k‎ý nếu pháp nhân phải đăng k‎ý hoạt động.
Từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký
Nếu có sự xâm phạm đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng thì quyền dân sự của cá nhân được pháp luật dân sự quy định như thế nào?
. Có thể bị hạn chế
. Hoàn toàn bị hạn chế
. Không bị hạn chế
. Sẽ bị hạn chế
Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ là người thành niên và không thuộc trường hợp nào?
check_box Không thuộc tất cả phương án trên
Có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
Hạn chế năng lực hành vi dân sự
Mất năng lực hành vi dân sự
Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết nếu không có tin xác thực là còn sống trong trường hợp nào:
1 năm kể từ ngày thiên tai chấm dứt
18 tháng kể từ ngày thiên tai chấm dứt
2 năm kể từ ngày thiên tai chấm dứt
6 tháng kể từ ngày thiên tai chấm dứt
Người có quyền, lợi ích liên quan yêu cầu Tòa án tuyên bố một người bị biệt tích là :
Bất kỳ ai
Chỉ những người đang có giao dịch dân sự với người đó.
Chỉ những người thân thích thuộc hành thừa kế thứ nhất
Người có quyền, lợi ích liên quan
Người đại diện nào sau đây không phải là người giám hộ:
check_box . Cha, mẹ đại diện cho con dưới 18 tuổi;
. Anh đại diện cho em dưới 18 tuổi.
. Người đại diện cho người bị mất năng lực hành vi;
. Người đại diện cho người khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi;
Người đại diện theo pháp luật phải có:
Đủ năng lực nhận thức
Đủ tuổi theo quy định
Năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Năng lực pháp luật
Người không phải chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản hay không ?
check_box Có thể có quyền định đoạt tài sản
Chỉ được định đoạt một phần theo thỏa thuận trong giao kết
Được quyền định đoạt nhiều hơn chủ sở hữu
Không thể có quyền định đoạt tài sản
Người thành niên theo quy định của pháp luật dân sự
Người từ đủ 16 tuổi trở lên.
Người từ đủ 18 tuổi trở lên.
Người từ đủ 19 tuổi trở lên.
Người từ đủ 20 tuổi trở lên.
Nguồn của Luật Dân sự bao gồm:
. Bộ luật Dân sự và tập quán;
. Các Bộ luật, tập quán, án lệ;
. Ngoài các nguồn kể trên còn có các nguồn khác.
. Văn bản quy phạm pháp luật và án lệ;
Nguồn của Luật Dân sự bao gồm:
. Bộ luật Dân sự và tập quán;
. Các loại nguồn do thẩm phán quyết định.
. Văn bản quy phạm pháp luật và án lệ;
. Văn bản quy phạm pháp luật, tập quán, án lệ; lẽ công bằng
Nguyên tắc nào dưới đây không phải nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự:
Nguyên tắc bình đẳng
Nguyên tắc chấp hành mệnh lệnh
Nguyên tắc thiện chí trung thực
Nguyên tắc tự do, tự nguyện
Nguyên tắc nào là nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự trong các phương án dưới dây:
Nguyên tắc bình đẳng trong mọi quan hệ được quy phạm pháp luật dân sự điều chỉnh
Nguyên tắc hình sự hóa
Nguyên tắc mệnh lệnh, phục tùng
Nguyên tắc tuân theo ‎ý chí của Nhà nước
Nhận định nào sau đây không đúng về pháp nhân:
check_box . Pháp nhân có quyền dùng tài sản của thành viên pháp nhân để thực hiện nghĩa vụ của mình.
. Cá nhân có thể thành lập pháp nhân;
. Pháp nhân là tổ chức có tài sản riêng.
. Pháp nhân là tổ chức được thành lập theo quy định của luật;
Nhận định nào trong số các nhận định sau đây về cá nhân là KHÔNG đúng?
. Cá nhân 10 tuổi không thể tự mình xác lập giao dịch dân sự;
. Cá nhân 15 tuổi có thể tự mình xác lập giao dịch dân sự .
. Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có thể không có khả năng xác lập giao dịch dân sự.
. Cá nhân từ đủ 6 tuổi trở lên có thể tự mình xác lập giao dịch dân sự;
Những trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện
check_box Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản; yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp luật có quy định khác; tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.
Tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.
Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản
Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp luật có quy định khác.
Pháp nhân chấm dứt tồn tại kể từ thời điểm:
Do chủ sở hữu doanh nghiệp quyết định
Trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Xóa tên trong sổ đăng ký pháp nhân
Xóa tên trong sổ đăng ký pháp nhân hoặc được xác định trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Pháp nhân thành lập theo:
Sáng kiến của cá nhân
Sáng kiến của cá nhân, pháp nhân hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Sáng kiến của pháp nhân
Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Pháp nhân thương mại là pháp nhân:
Mục đích chia lợi nhuận cho mọi người dân
Mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận
Mục đích chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên
Mục đích công ích
Pháp nhân Việt Nam là pháp nhân:
Được thành lập theo pháp luật địa phương
Được thành lập theo pháp luật Việt Nam
Theo điều ước quốc tế
Theo tập quán quốc tế
Phương án nào sau đây là điều kiện về thời gian để tuyên bố một người mất tích?
Người đó biệt tích dưới 1 năm
Người đó biệt tích hai năm không liên lục
Người đó biệt tích hai năm liền trở lên
Người đó biệt tích một năm trở lên
Phương án nào sau đây là một trong những điều kiện để tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự?
Mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không thể nhận thức làm chủ hành vi và được tổ chức giám định kết luận về việc mất khả năng nhận thức, làm chủ hành vi.
Người nghiện rượu
Người thể lực yếu
Người vị thành niên
Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của ngành luật dân sự
Bình đẳng thỏa thuận và phục tùng
Bình đẳng, thỏa thuận
Mệnh lệnh
Phục tùng
Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự được áp dụng cho quan hệ pháp luật nào sau đây:
. A bị Toà án quyết định phạt 5 triệu do phạm tội đánh bạc;
. A lập di chúc quyết định việc chia tài sản của mình sau khi chết.
. A nộp 4 triệu đồng tiền thuế;
. A nộp lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp;
Phương pháp thoả thuận được áp dụng trong quan hệ pháp luật nào sau đây:
. A bị Toà án quyết định phạt 5 triệu do phạm tội đánh bạc.
. A mua một tài sản của B;
. A nộp 4 triệu đồng tiền thuế;
. A nộp lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp;
Phương pháp thoả thuận không được áp dụng trong quan hệ pháp luật nào sau đây:
. A bị Toà án quyết định phạt 5 triệu do phạm tội đánh bạc;
. A nộp 4 triệu đồng tiền thuế;
. A nộp lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp;
. Tất cả các quan hệ nói trên
Phương thức nào dưới đây là phương thức bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự, chọn phương án đúng nhất?
Cách chức
Phạt tù có thời hạn
Quyền tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ quyền dân sự
Trục xuất
Quan hệ dân sự được hình thành trên cơ sở nào?
Bình đẳng
Bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm
Độc lập về tài sản
Tự do ý chí
Quyền bề mặt bao gồm
check_box Quyền đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác
Quyền đối với bất động sản liền kề
Quyền đối với bất động sản, động sản
Quyền đối với mặt đất.
Quyền bề mặt bị chấm dứt trong trường hợp nào dưới đây:
Chủ thể có quyền bề mặt đang thực hiện quyền của mình
Chủ thể có quyền bề mặt và chủ thể có quyền sử dụng đất là hai người khác nhau.
Đang trong thời hạn hưởng quyền bề mặt
Quyền sử dụng đất có quyền bề mặt bị thu hồi theo quy định của Luật đất đai
Quyền bề mặt là:
check_box Quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác.
Quyền của chủ sở hữu đối với mặt đất.mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất.
Quyền của một chủ thể đối với khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác.
Quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước mà quyền đó thuộc về chủ thể khác.
Quyền đối với bất động sản liền kề gồm những quyền nào sau đây, chọn phương án đúng nhất :
Quyền khai thác lợi tức từ bất động sản
Quyền phục vụ việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác
Quyền thực hiện trên một bất động sản khác
Quyền thực hiện và khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác
Quyền hưởng dụng bao gồm những quyền của chủ thể đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định :
Quyền hưởng hoa lợi, lợi tức
Quyền khai thác công dụng tài sản
Quyền khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.
Quyền sở hữu đối với tài sản
Quyền hưởng dụng là một quyền mới được quy định trong BLDS 2015 :
check_box Đây là điểm mới của BLDS 2015
Điểm kế thừa từ BLDS 2005
Điểm sửa đổi, bổ sung.
Không được quy định trong BLDS 2015
Quyền khác đối với tài sản theo quy định của pháp luật dân sự là các quyền nào sau đây :
check_box Quyền bề mặt, quyền hưởng dụng, quyền đối với bất động sản liền kề
Quyền chiếm hữu
Quyền định đoạt
Quyền lưu cư
Quyền nào sau đây của chủ thể được thực hiện trực tiếp trên tài sản:
check_box . Quyền hưởng dụng tài sản, quyền bề mặt, quyền đối với bất động sản liền kề
. Quyền bề mặt
. Quyền đối với bất động sản liền kề
. Quyền hưởng dụng tài sản
Quyền nào sau đây của chủ thể không được thực hiện trực tiếp trên tài sản:
. Quyền bề mặt
. Quyền đòi tài sản từ con nợ
. Quyền đối với bất động sản liền kề.
. Quyền hưởng dụng tài sản
Quyền sở hữu bị chấm dứt trong trường hợp nào trong các phương án dưới đây:
Chủ sở hữu chuyển quyền sở hữu của mình cho người khác
Chủ sở hữu vẫn giữ quyền sở hữu của mình
Tài sản chưa bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu
Tài sản không bị tiêu hủy
Quyền sở hữu được bảo vệ bởi biện pháp:
check_box . Các biện pháp dân sự, hành chính, hình sự
. Dân sự
. Hành chính
. Hình sự
Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền bao gồm những quyền nào, chọn phương án đúng nhất:
check_box Quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.
Quyền đối với danh dự, nhân phẩm
Quyền sử dụng đất
Quyền xác định dân tộc
Sở hữu chung của vợ chồng thuộc loại sở hữu nào, chọn phương án đúng nhất :
Sở hữu chung hợp nhất
Sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia
Sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia
Sở hữu chung tập thể
So với BLDS 2005 thì BLDS 2015 lần đầu tiên có quy định về việc nào:
Việc chuyển đổi giới tính
Việc hiến tặng bộ phận cơ thể
Việc sử dụng hình ảnh
Việc xác định lại giới tính
Tài sản theo quy định của pháp luật dân sự bao gồm những loại nào, chọn phương án đúng nhất:
check_box Vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản
Giấy tờ có giá
Ngoại tệ
Vật
Tên gọi của pháp nhân Việt Nam bắt buộc phải có:
Không bắt buộc
Không bắt buộc phải là tên gọi bằng tiếng Việt
Tên gọi bằng tiếng Việt
Tên gọi bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài
Theo BLDS 2015, người chưa thành niên có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự ở độ tuổi nào, chọn phương án đúng nhất?
Dưới 6 tuổi
Từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.
Từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.
Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi.
Theo pháp luật hiện hành, quy phạm pháp luật dân sự bao gồm :
. Các quy phạm tuỳ nghi thoả thuận và tuỳ nghi lựa chọn;
. Các quy phạm tuỳ nghi và quy phạm mệnh lệnh;
. Các quy phạm tuỳ nghi, quy phạm mệnh lệnh và quy phạm đặc biệt.
C. Các quy phạm mệnh lệnh và quy phạm tuỳ nghi thoả thuận;
Theo quy định của BLDS 2015, những chủ thể nào có thể thực hiện việc giám hộ
Cá nhân
Cá nhân, pháp nhân
Hộ gia đình và các tổ chức có tư cách pháp nhân
Pháp nhân
Theo quy định của Bộ luật dân sự thì phương án nào sau đây là một trong những điều kiện tuyên bố một người mất tích?
Đã biệt tích rất nhiều năm
Khi nghe tin là người đó đã chết
Người có quyền, lợi ích liên quan yêu cầu Tòa án tuyên bố người đó mất tích
Sau 6 tháng biệt tích và có người xác nhận là không còn sống
Theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam khi các bên không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì nguồn luật nào sẽ được lựa chọn để giải quyết tại nơi xảy ra tranh chấp, chọn phương án trả lời đúng nhất?
. Áp dụng quy định tương tự pháp luật.
. Tập quán quốc tế
. Tập quán tại địa phương nơi xảy ra tranh chấp
. Tập quán tại địa phương và tập quán quốc tế.
Thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác bỏ quên là:
check_box . Thời điểm do luật quy định;
. Có thể xác định thời điểm nói trên trong các trường hợp cụ thể.
. Thời điểm do các chủ thể thoả thuận;
. Thời điểm tài sản được phát hiện;
Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng là khoảng thời gian:
Được tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án
Không được tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án
Theo thỏa thuận của các bên
Theo Tòa án quyết định
Thời hạn của quyền bề mặt:
Do các bên thỏa thuận
Do các bên thỏa thuận và phù hợp với quy định của luật
Do pháp luật quy định
Theo di chúc nhưng không vượt quá thời hạn của quyền sử dụng đất
Thời hạn của quyền hưởng dụng:
check_box Do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật
Do các bên thỏa thuận
Do pháp luật quy định
Vô thời hạn
Thời hạn được tính theo:
check_box Dương lịch, trừ trường hợp có thỏa thuận khác
Âm lịch
Luật quy định cụ thể
Theo thỏa thuận
Thời hạn xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên sau khi đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật
check_box Sau 1 năm
Sau 15 tháng
Sau 2 năm
Sau 3 năm
Thời hiệu bao gồm những loại nào:
check_box Thời hiệu hưởng quyền dân sự; thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự; thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự.
Thời hiệu hưởng quyền dân sự
Thời hiệu khởi kiện và thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự
Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự
Thời hiệu hưởng quyền dân sự phải bảo đảm:
check_box Tính liên tục về thời gian
Không có tranh chấp
Không trái thỏa thuận của các bên
Tất cả phương án trên
Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội và do giả tạo là:
check_box Vô thời hạn
10 năm
3 năm
5 năm
Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu tương đối là bao nhiêu năm:
check_box 2 năm
1 năm
18 tháng
3 tháng
Thứ tự áp dụng các loại nguồn trong trường hợp nào sau đây là đúng:
. Án lệ, tập quán, văn bản quy phạm pháp luật.
. Tập quán, án lệ, văn bản quy phạm pháp luật;
. Văn bản quy phạm pháp luật, án lệ, tập quán;
. Văn bản quy phạm pháp luật, tập quán, án lệ;
Trong các giao dịch dân sự vô hiệu sau đây, giao dịch dân sự nào là giao dịch dân sự vô hiệu tuyệt đối? :: LDS.B3.062:: Trong các giao dịch dân sự vô hiệu sau đây, giao dịch dân sự nào là giao dịch dân sự vô hiệu tương đối? { ~. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm đạo đức xã hội ; =. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối; ~. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật; ~. Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo. #### Đáp án: B. Xem phân loại giao dịch dân sự vô hiệu. Tham khảo Bài giảng LDS 1 } :: LDS.B3.063:: Trong pháp luật dân sự, ý chí của chủ thể nào sau đây là quan trọng nhất trong việc quyết định áp dụng thời hiệu: { =. Bên được hưởng quyền do thời hiệu; ~. Bên phải chịu sự bất lợi do áp dụng thời hiệu; ~.Toà án giải quyết vụ việc của các bên; ~. Tất cả các chủ thể trên. #### Đáp án: A. Xem vấn đề quyền áp dụng thời hiệu. Tham khảo Bài giảng LDS 1 }
check_box . Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật;
. Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối;
. Giao dịch dân sự vô hiệu do người bị hạn chế năng lực hành vi xác lập .
. Giao dịch dân sự vô hiệu do nhầm lẫn;
Trong các quan hệ dân sự sau đây, quan hệ nào là quan hệ dân sự tuyệt đối:
. A sử dụng tài sản thuộc sở hữu của mình
. B mượn của A một tài sản
. C thuê của A một tài sản
. Tất cả việc sử dụng tài sản trong các quan hệ nói trên.
Trong các quan hệ pháp luật sau đây, quan hệ xã hội nào thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự:
. Bà T đến cơ quan thuế quận H để nộp trước bạ cho chiếc xe của bà mới mua.
. Do lấy trộm tài sản của A, B đã bị Toà án kết án 3 năm tù.
. Ông M bị UBND phường xử phạt vì có hành vi vứt rác thải làm ô nhiễm môi trường.
. Uỷ ban nhân dân tỉnh X mua 10 chiếc máy tính của công ty Y để trang bị cho Văn phòng của Uỷ ban.
Trong các sự kiện sau đây, đối với A đâu là sự biến tuyệt đối:
. A chết do ốm
. A giết C;
. A ký hợp đồng mua tài sản của B;
. A lập di chúc để lại tài sản của mình sau khi chết
Trong các trường hợp sau, người đại diện nào là người giám hộ?
check_box . Người đại diện của người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi;
. Người đại diện cho người bị hạn chế năng lực hành vi;
. Người đại diện con chưa thành niên;
. Người đại diện xác lập do uỷ quyền của người được đại diện.
Trong trường hợp các bên thỏa thuận thời hạn là nửa năm thì khoảng thời gian được xác định là:
check_box 180 ngày
183 ngày
185 ngày
Theo thỏa thuận của các bên
Trụ sở của pháp nhân phải đặt tại:
Nơi đặt chi nhánh
Nơi đặt cơ quan điều hành của pháp nhân
Nơi đặt văn phòng đại diện
Nơi kinh doanh của pháp nhân
Trường hợp nào không áp dụng thời hiệu khởi kiện trong các phương án dưới đây:
Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân gắn với tài sản.
Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản
Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp
Yêu cầu bảo vệ quyền tác giả
Trường hợp nào người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện giao dịch vẫn làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của người được đại diện
Người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp l‎ý
Người được đại diện công nhận giao dịch
Người được đại diện công nhận giao dịch hoặc người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý
Tùy theo thỏa thuận
Vật tiêu hao được hiểu là:
check_box Vật khi đã qua một lần sử dụng thì mất đi hoặc không giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu.
Chỉ là những vật mất đi khi đã qua một lần sử dụng
Vật bị mất đi khi đã sử dụng một lần hoặc nhiều lần
Vật có thể được sử dụng qua nhiều lần
Vị trí của luật dân sự trong hệ thống pháp luật
Luật chung của hệ thông luật tư và hệ thống pháp luật
Luật chung của hệ thống pháp luật
Luật chung trong hệ thống luật tư
Luật công
Việc áp dụng Luật Dân sự do chủ thể nào sau đây thực hiện:
. Cá nhân
. Cá nhân, pháp nhân và Tòa án
. Pháp nhân
. Toà án
Việc chiếm hữu tài sản trong trường hợp nào sau đây là hợp pháp:
. Các cách thức chiếm hữu nói trên.
. Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản;
. Người chiếm hữu được chủ sở hữu giao quản lý tài sản;
. Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình;
Việc chiếm hữu tài sản trong trường hợp nào sau đây là không hợp pháp:
. Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản;
. Người chiếm hữu được chủ sở hữu giao quản lý tài sản;
. Người chiếm hữu không ngay tình;
. Người chiếm hữu ngay tình.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập