Bảng kiểm soát môi trường bên ngoài không bao gồm các chỉ tiêu
check_box Hậu cần đầu vào
Các yếu tố khoa học- công nghệ
Các yếu tố kinh tế
Các yếu tố luật pháp và chính trị
Bảng kiểm soát môi trường bên trong không bao gồm các chỉ tiêu
Điều kiện khí hậu
Hậu cần đầu vào
Phát minh công nghệ mới
Tài nguyên mới
Báo cáo kiểm soát cần đề cập đến nội dung
check_box thông tin khái quát và tóm tắt, mục tiêu cuộc kiểm soát, phạm vi kiểm soát, tổng hợp các bằng chứng kiểm soát và nêu ý kiến kiểm soát
mục tiêu và phạm vi kiểm soát, tổng hợp các bằng chứng kiểm soát và nêu ý kiến kiểm soát
thông tin khái quát và tóm tắt về đơn vị/nghiệp vụ, mục tiêu và phạm vi kiểm soát
thông tin khái quát và tóm tắt về đơn vị/nghiệp vụ, phạm vi kiểm soát, tổng hợp các bằng chứng kiểm soát và nêu ý kiến kiểm soát
Bộ phận kiểm soát công ty có thể, ngoại trừ
check_box Áp dụng các chuẩn mực quốc tế về mức độ an toàn khả năng thanh toán để kiểm soát sản xuất
Áp dụng các chuẩn mực quốc tế để đánh giá việc thực hiện pháp luật khi hoạt động ở lãnh thổ nước ta
Áp dụng các chuẩn mực quốc tế về mức độ an toàn sử dụng vốn để kiểm soát vốn
Áp dụng các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro để kiểm soát rủi ro
Bộ phận kiểm soát công ty không áp dụng
Các chuẩn mực quốc tế để đánh giá hiệu quả kinh doanh
Các chuẩn mực quốc tế về mức độ an toàn khả năng thanh toán để kiểm soát khả năng thanh toán
Các chuẩn mực quốc tế về mức độ an toàn sử dụng vốn để kiểm soát vốn
Các chuẩn mực quốc tế về quản trị rủi ro để kiểm soát rủi ro
Các qui trình kiểm soát quản trị nguồn nhân lực chủ yếu không bao gồm
Chấm dứt hợp đồng lao động
Đánh giá môi trường làm việc
Điều chỉnh các hoạt động liên quan đến người lao động
Tuyển dụng nhân lực
Các tiêu chí đo lường của phiếu điểm cân bằng BSC là
Tài chính, khách hàng, chu trình nội bộ
Tài chính, khách hàng, chu trình nội bộ, học tập và phát triển
Tài chính, khách hàng, chu trình nội bộ, nghiên cứu và phát triển
Tài chính, người lao động, chu trình nội bộ, học tập và phát triển
Các tiêu chí trong phiếu điểm cân bằng BSC phải đáp ứng yêu cầu sau
Cân bằng các tiêu chí của doanh nghiệp với tiêu chí của đối thủ cạnh tranh
Cân bằng giữa các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính
Cân bằng giữa các tiêu chí của doanh nghiệp với tiêu chí ngành
Cân bằng giữa các tiêu chí đo lường của các bộ phận khác nhau trong cùng doanh nghiệp
Các tiêu chuẩn nào sau đây là tiêu chuẩn định lượng trong kiểm soát chiến lược
Tính nhanh nhạy
Tính nhất quán
Tính phù hợp
Tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng của doanh nghiệp
căn cứ để xác định một bộ phận trong một tổ chức thuộc loại trung tâm nào, phụ thuộc vào
khả năng tài chính
mục tiêu của doanh nghiệp
nguồn lực
trách nhiệm, quyền hạn của nhà quản lý trung tâm
Chức năng hỗ trợ của kiểm soát
là cơ sở để chuẩn bị thước đo đánh giá hoạt động
phối hợp bên trong hệ thống quản trị bộ phận
phối hợp giữa các hệ thống quản trị bộ phận
trợ giúp cho việc ra quyết định
Chức năng phối hợp của kiểm soát
cung cấp thông tin
đưa ra các mô hình thích hợp
nhằm phối hợp giữa các hệ thống quản trị bộ phận
nhằm trợ giúp cho việc ra quyết định
Cơ chế kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro do đánh giá không chính xác giá trị lưu kho
Báo cáo định kỳ tình hình lưu kho và tuổi của hàng hóa lưu kho
Qui định cụ thể cách thức định giá hàng lưu kho
Theo dõi vòng quay hàng hóa lưu kho
Xác định mức lưu kho tối ưu
Cơ chế kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro do lưu kho vượt mức hoặc không đáp ứng yêu cầu
Báo cáo định kỳ tình hình lưu kho và tuổi của hàng hóa lưu kho
Các yêu cầu khi lưu kho như “một vào, một ra”
Theo dõi vòng quay hàng hóa lưu kho
Xác định mức lưu kho tối ưu
Cơ chế kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro do mua hàng không đúng qui cách, phẩm chất
Chọn nhà cung ứng có uy tín, độ tin cậy cao,…
Duyệt kế hoạch mua hàng chi tiết
Phê duyệt quy trình kiểm tra chất lượng
Yêu cầu báo cáo bất thường
Cơ chế kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro do mua hàng với giá cao
check_box Chỉ trả tiền khi có đủ các chứng từ nhận hàng đã được phê duyệt
Duyệt kế hoạch mua hàng chi tiết
Phê duyệt quy trình kiểm tra chất lượng
Yêu cầu báo cáo bất thường
Cơ chế kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro do trả tiền hàng không đúng hạn, trừ
Chỉ trả tiền khi có đủ các chứng từ nhận hàng đã được phê duyệt
Định kỳ báo cáo công nợ phải trả
Phê duyệt cam kết trả tiền
Phê duyệt thời điểm và số tiền phải trả
Cơ chế kiểm soát nhằm giảm thiểu rủi ro do yêu cầu hàng không đúng nhu cầu thực tế
Bộ phận nhận hàng đối chiếu giữa thực tế với hóa đơn mua hàng và phê duyệt mua hàng
Chỉ trả tiền khi có đủ các chứng từ nhận hàng đã được phê duyệt
Chọn nhà cung ứng có uy tín, độ tin cậy cao,…
Duyệt kế hoạch mua hàng chi tiết
Cơ sở để hình hình trung tâm kiểm soát, không bao gồm
check_box Thái độ của nhân viên
Các dòng sản phẩm khác nhau căn bản
Loại khách hàng
Vị trí địa lý
Công cụ nào dưới đây không thuộc kiểm soát nguồn nhân lực
Báo cáo từ nhân viên
Hệ thống đánh giá năng lực, thành tích
Hệ thống đánh giá thông tin
Hệ thống điểm đánh gi
Công cụ thường được sử dụng trong kiểm soát nguồn nhân lực, trừ
Báo cáo của kiểm soát viên
Báo cáo của kiểm toán nội bộ
Báo cáo từ nhân viên
Hệ thống đánh giá năng lực, thành tích
Công ty cổ phần là loại hình công ty cần thành lập
Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát hoạt động theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị
Thành viên kiểm soát hoạt động độc lập
Thành viên kiểm soát hoạt động theo sự chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần là loại hình công ty tổ chức hoạt động kiểm soát giống với
Công ty cổ phần nhà nước
Công ty hợp danh
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Doanh nghiệp tư nhân
Công ty là loại hình doanh nghiệp mà ở đó
Không có sự tách biệt giữa người góp vốn và người sử dụng vốn
Không sử dụng vốn để qui định quyền và trách nhiệm pháp lý về tài sản và nợ
Quyền và trách nhiệm pháp lý về tài sản và nợ do lượng vốn góp qui định
Tuy cùng góp vốn nhưng có thể có người có quyền biểu quyết với giá trị lớn hơn
Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên là loại hình công ty cần thành lập:
check_box Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát hoạt động theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị
Thành viên kiểm soát hoạt động độc lập
Thành viên kiểm soát hoạt động theo sự chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông
Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên là loại hình công ty tổ chức hệ thống kiểm soát giống với
check_box Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
Công ty TNHH nhà nước một thành viên
Doanh nghiệp tư nhân
Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên là loại hình công ty tổ chức hoạt động kiểm soát giống với
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
Công ty TNHH nhà nước một thành viên
Doanh nghiệp tư nhân
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là loại hình công ty cần thành lập
check_box Thành viên kiểm soát hoạt động độc lập
Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng thành viên
Ban kiểm soát hoạt động theo sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị
Thành viên kiểm soát hoạt động theo sự chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông
công việc nào không thuộc chu trình tiêu thụ
check_box xét duyệt mua hàng
lập lệnh bán hàng
theo dõi nợ phải thu
xét duyệt bán chịu
Đặc điểm của trung tâm chi phí
check_box đầu vào có thể được lượng hóa và đo lường bằng đơn vị tiền tệ nhưng đầu ra thông thường được đo lường bằng đơn vị hiện vật hoặc theo mục tiêu hoạt động.
Đầu vào và đầu ra đều được đo lường bằng đơn vị tiền tệ
người quản lý chịu trách nhiệm về việc tạo ra doanh thu, không chịu trách nhiệm về lợi nhuận
nhà quản lý trung tâm có quyền mua đầu vào với mức giá hợp lý và bán sản phẩm tại mức giá tối đa hóa doanh thu.
đánh giá trung tâm chi phí tự do thông qua
check_box so sánh giữa đầu ra và mục tiêu đạt được của trung tâm
đảm bảo đúng thời hạn
đúng theo tiêu chuẩn ký thuật qui định
tất cả câu trên
để hình thành trung tâm kiểm soát theo không gian hoạt động cần
có dấu hiệu chia cắt về không gian
có dấu hiệu chia cắt về không gian và khả năng bao quát của nhà quản lý trung tâm
khả năng bao quát của nhà quản lý trung tâm
không có dấu hiệu chia cắt về không gian
để hình thành trung tâm kiểm soát, doanh nghiệp cần tuân thủ theo qui trình
nghiên cứu cơ cấu tổ chức
nghiên cứu xác định được nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi trung tâm
phân tích chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
tìm hiểu môi trường kinh doanh
Để kiểm soát chiến lược, cần thực hiện các công việc sau trừ:
Đo lường so sánh thực tế với mức chuẩn
Tạo ra các chính sách và giải pháp thực hiện phù hợp với chiến lược đã đề xuất
Xác định nội dung kiểm tra
Xác định tiêu chuẩn kiểm tra
Để kiểm soát tốt hoạt động thu quỹ trong trường hợp bán hàng thu tiền ngay của khách hàng, vấn đề cơ bản:
Khuyến khích khách hàng đòi hóa đơn
Tách rời 2 chức năng bán hàng và thu tiền
Tách rời 2 chức năng kế toán và thủ quỹ
Yêu cầu khách hàng nộp tiền trước khi lấy hàng
để kiểm soát tốt khâu xét duyệt bán chịu trong chu trình tiêu thụ, vấn đề cơ bản
check_box bộ phận xét duyệt bán chịu phải độc lập với nhân viên/bộ phận bán hàng
bộ phận xét duyệt bán chịu nên độc lập với bộ phận lập hóa đơn
cần có một nhân viên độc lập kiểm tra thường xuyên các hợp đồng bán hàng
tách biệt bộ phận bán hàng và thu tiền
Để kiểm soát vốn đầu tư ở tầm chiến lược bắt buộc phải sử dụng công cụ
check_box Ma trận GE và BCG
Ma trận BCG và SWOT
Ma trận GE và ma trận SWOT
Ma trận SWOT
để tránh tình trạng quên lập hóa đơn cho hàng hóa đã giao, khi lập hóa đơn cần căn cứ, trừ
chứng từ vận chuyển đã được khách hàng ký nhận
Đơn đặt hàng được đối chiếu với chứng từ vận chuyển
hợp đồng giao hàng
những cuộc trao đổi với nhân viên trong doanh nghiệp
Để xây dựng các tiêu chuẩn kiểm soát, người ta cần
check_box Kết hợp giữa các tiêu chuẩn định tính và tiêu chuẩn định lượng
Chủ yếu sử dụng tiêu chuẩn định lượng
Chủ yếu sử dụng tiêu chuẩn định tính
Sử dụng các bộ tiêu chuẩn giống nhau cho các bộ phận của doanh nghiệp
Doanh nghiệp tổ chức theo mô hình truyền thống thường dẫn đến qui mô của trung tâm kiểm soát
check_box lớn hơn mô hình hiện đại
giống như mô hình hiện đại
không xác định được
nhỏ hơn mô hình hiện đại
Đối tượng kiểm soát
chỉ là các chính sách thủ tục
chỉ là tài sản
chỉ là thông tin
là các đối tượng trong doanh nghiệp cần được giám sát
Đối tượng kiểm soát trong quá trình sản xuất, trừ
Các quy trình cung ứng trong sản xuất
Chất lượng trong quá trình sản xuất
chi phí quá trình sản xuất sản phẩm/dịch vụ
khách hàng và thị trường
Giữa các tiêu chí của BSC có mối quan hệ
Ngoại lai
Ngoại suy
Nhân quả
Tương tác
Hạn chế khi hình thành trung tâm lợi nhuận
check_box Các nhà quản trị cấp cao không nắm được các điều kiện cơ sở
Nâng cao tính cạnh tranh của các bộ phận
Nhà quản trị cấp cao có điều kiện tập trung vào các hoạt động định hướng chiến lược
Tốc độ các quyết định đưa ra sẽ nhanh hơn
hạn chế lớn nhất của trung tâm thu nhập
chú ý đến lợi ích ngắn hạn hơn dài hạn
không có quyền quyết định hoạt động đầu tư
không được quyền xác định giá bán và giá mua mà tuân theo giá của doanh nghiệp
tạo ra sự cạnh tranh lẫn nhau giữa các đơn vị thành viên
hệ thống kiểm soát được thiết lập nhằm
check_box thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp
hạn chế tất cả các gian lận xảy ra cho doanh nghiệp
phục vụ cho kiểm toán nội bộ
thực hiện chế độ tài chính kế toán của nhà nước
hệ thống kiểm soát trong doanh nghiệp
chỉ cung cấp một sự đảm bảo hợp lý chứ không phải đảm bảo tuyệt đối các mục tiêu được thực hiện
ngăn ngừa mọi gian lận có thể xảy ra cho doanh nghiệp
phát hiện được tất cả các sai sót xảy ra
phát hiện mọi gian lận diễn ra trong doanh nghiệp
Hoạt động kiểm soát
là một bộ phận của doanh nghiệp
là một qui trình
là một sự kiện
là một tình huống
Hoạt động kiểm soát
check_box nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh và quản trị kinh doanh của doanh nghiệp
chỉ nhằm đảm bảo nguồn vốn không bị thất thoát và lãng phí
chỉ nhằm kiểm soát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
chỉ nhằm kiểm soát hoạt động quản trị của doanh nghiệp
Hoạt động kiểm soát được thiết kế
đảm bảo mọi mục tiêu của doanh nghiệp đều hoàn thành
đảm bảo mọi nguồn vốn của doanh nghiệp hoạt động hiệu quả
đạt được mục tiêu ở các hạng mục riêng rẽ nhau
đạt được mục tiêu ở các hạng mục riêng rẽ nhau nhưng bổ trợ nhau
Hoạt động kiểm soát trong doanh nghiệp nhằm
cung cấp thông tin đáng tin cậy
đảm bảo không còn gian lận trong doanh nghiệp
đảm bảo mọi mục tiêu của của doanh nghiệp đều được thực hiện
giúp doanh nghiệp loại trừ được tất cả các rủi ro
Khi kiểm soát thù lao lao động không dựa vào nguyên tắc nào dưới đây
check_box Đảm bảo cân đối thu nhập giữa các tầng lớp dân cư
Kết hợp nguyên tắc phân phối theo lao động với các vấn đề xã hội khác
Nguyên tắc phân phối theo lao động
Thù lao lao động phải mang tính cạnh tranh
Khi thử nghiệm kiểm soát cơ bản không có các bước
Phân tích tỷ suất
Phương pháp cân đối
Phương pháp kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và các số dư tài khoản
Phương pháp phân tích đánh giá chi tiết
Khi thử nghiệm kiểm soát cơ bản không có các bước
Phân tích so sánh về lượng dựa trên các chỉ tiêu
Phân tích tỷ suất
Phương pháp cân đối
Phương pháp phân tích đánh giá tổng quát
Kiểm soát chi phí sản xuất dựa trên cơ sở
check_box hệ thống kế toán quản trị độc lập tương đối với kế toán tài chính
hệ thống kế toán quản trị
hệ thống kế toán quản trị thống nhất với kế toán tài chính
hệ thống kế toán tài chính
Kiểm soát chiến lược
chỉ diễn ra trong quá trình hoạch định chiến lược
chú trọng kiểm soát các nhân tố bên trong doanh nghiệp
là kiểm soát đối tượng ở tầm tác nghiệp
ngày càng có ý nghĩa quan trọng
Kiểm soát chiến lược
bản chất giống kiểm soát tác nghiệp
bản chất khác kiểm soát tác nghiệp
đối tượng giống kiểm soát tác nhiệp
nội dung giống kiểm soát tác nghiệp
Kiểm soát chiến lược
check_box chủ yếu hướng vào tương lai
các vấn đề rõ ràng
chủ yếu hướng vào sự phản hồi
hướng vào môi trường bên trong doanh nghiệp
Kiểm soát chiến lược có thể giúp doanh nghiệp
check_box Tạo lợi thế cạnh tranh nhờ nâng cao tính hiệu quả
Có cái nhìn tức thời về tình hình hiện tại và khả năng thực hiện mục tiêu
Xác định được nguyên nhân sai lệch
Xác định sự sai lệch, chiều hướng và mức độ sai lệch
Kiểm soát chiến lược đặc biệt được thực hiện
ở giai đoạn cuối cùng của quy trình quản trị chiến lược
ở giai đoạn thực hiện chiến lược
ở giai đoạn xây dựng chiến lược
Xuyên suốt trong quy trình quản trị chiến lược
Kiểm soát chiến lược đặc biệt tập trung vào
check_box tiến hành soát xét điều chỉnh chiến lược khi có những sự kiện đột ngột không mong muốn xảy ra
tiến hành soát xét điều chỉnh chiến lược định kỳ
tiến hành soát xét điều chỉnh chiến lược khi phát hiện thấy mục tiêu ngắn hạn và dài hạn có sự mâu thuẫn nhau
tiến hành soát xét điều chỉnh chiến lược theo từng năm
Kiểm soát chiến lược được thực hiện
check_box Tập trung ở những bộ phận quan trọng của doanh nghiệp
Tập trung ở bộ phận tài chính của doanh nghiệp
Tập trung ở những bộ phận có nhiều lao động tại doanh nghiệp
Tập trung ở những bộ phận mới hoạt động tại doanh nghiệp
Kiểm soát chiến lược được thực hiện
check_box Xuyên suốt trong quy trình quản trị chiến lược
ở giai đoạn cuối cùng của quy trình quản trị chiến lược
ở giai đoạn thực hiện chiến lược
ở giai đoạn xây dựng chiến lược
kiểm soát chiến lược được thực hiện ở cả ba cấp chiến lược, không bao cấp
check_box Cấp độ cá nhân
Cấp độ chức năng
Cấp độ doanh nghiệp
Ở các bộ phận
Kiểm soát chiến lược được tiến hành soát xét điều chỉnh nhanh chóng chiến lược khi có những sự kiện đột ngột không mong muốn xảy ra là nội dung của
Kiểm soát đặc biệt
Kiểm soát giả thuyết
Kiểm soát quá trình thực hiện
Kiểm soát tính phù hợp
Kiểm soát chiến lược giúp các nhà quản trị, trừ
check_box Tạo lợi thế cạnh tranh nhờ nâng cao chất lượng
Dự kiến các biện pháp để điều chỉnh hoạt động
Xác định được nguyên nhân sai lệch
Xác định sự sai lệch, chiều hướng và mức độ sai lệch
Kiểm soát chiến lược gồm các nội dung, trừ
Đo lường và đánh giá chiến lược theo tiêu chuẩn đã xây dựng
Xác định nội dung kiểm tra
Xây dựng các tiêu chuẩn đo lường hoặc chỉ tiêu kiểm tra
Xây dựng mục tiêu
Kiểm soát chiến lược phải đáp ứng các yêu cầu sau đây, trừ:
phải có tính lường trước
phải có tính tiết kiệm
phải đảm bảo tính phù hợp
phải tập trung các điểm thiết yếu
Kiểm soát chính sách tuyển dụng không bao gồm kiểm soát
Các tiêu chuẩn về đối tượng cần tuyển dụng
Chính sách và cơ hội công bằng
Khối lượng công việc cần thực hiện
Triết lý tuyển dụng cho nhu cầu trước mắt và lâu dài
Kiểm soát chủ động
check_box Chủ thể thực hiện là nhà quản trị
Biện pháp tác động gián tiếp
điều chỉnh hoạt động dựa trên các biện pháp đã được xác lập từ trước
việc kiểm tra các hoạt động ở từng bộ phận theo những quy định đã được doanh nghiệp thiết lập
Kiểm soát chủ động là
check_box Điều chỉnh hoạt động dựa trên từng trường hợp cụ thể
Biện pháp xử lý đã được xác lập trước
Điều chỉnh hoạt động theo những qui định đã được doanh nghiệp thiết lập
Hoạt động mang tính thụ động
Kiểm soát đang thực hiện là loại kiểm soát được tiến hành khi
check_box Hoạt động đang diễn ra
Hoạt động chưa diễn ra
Hoạt động đã diễn ra
Hoạt động đang và đã diễn ra
Kiểm soát đang thực hiện nhằm mục tiêu
check_box thu thập thông tin phản hồi nhằm có biện pháp can thiệp kịp thời
Cải tiến hoạt động giúp nhân viên làm việc tốt hơn
cung cấp cho nhà quản trị những thông tin cần thiết giúp giai đoạn hoạch định được tốt hơn
ngăn ngừa sai phạm xảy ra
Kiểm soát đo lường và điều chỉnh
cả hoạt động kinh doanh và quản trị
hoạt động kinh doanh
hoạt động quản trị
hoạt động tài chính
Kiểm soát giả thiết là:
check_box việc kiểm tra một cách có hệ thống và liên tục liệu các dự báo làm cơ sở cho xây dựng chiến lựơc còn đúng hay không
việc kiểm tra sự phù hợp giữa chiến lược và hệ thống giải pháp
việc kiểm tra sự phù hợp giữa chiến lược và hệ thống mục tiêu
Việc kiểm tra xem việc triển khai thực hiện có diễn ra đúng như nó cần phải diễn ra không
Kiểm soát giả thuyết được thực hiện
ở giai đoạn cuối cùng của quy trình quản trị chiến lược
ở giai đoạn thực hiện chiến lược
ở giai đoạn xây dựng chiến lược
Xuyên suốt trong quy trình quản trị chiến lược
Kiểm soát gồm các chức năng cơ bản
Chức năng hỗ trợ
Chức năng phối hợp
chức năng phối hợp và hỗ trọ
Chức năng quản trị
Kiểm soát gồm có chức năng
Chỉ có chức năng dịch vụ
Chỉ có chức năng phối hợp
Phối hợp và dịch vụ
Trợ giúp cho nhà quản trị ra quyết định
Kiểm soát hoạt động kinh doanh và kiểm soát hoạt động quản trị
Giống nhau về đối tượng
Giống nhau về đối tượng và nội dung
Giống nhau về nội dung
Khác nhau về đối tượng và nội dung
Kiểm soát hoạt động tiêu thụ không bao gồm các vấn đề
Các chính sách tiêu thụ của doanh nghiệp
Các đối tượng khách hàng và thị trường
Các rủi ro trong hoạt động bán hàng
Kiểm tra tiến độ sản xuất và cung ứng nguồn lực
Kiểm soát kế hoạch sản xuất năm ở doanh nghiệp đa sản xuất trên cơ sở
đánh giá lại cầu thị trường của doanh nghiệp
hàm tối đa hóa lợi nhuận ròng
hàm tối đa hóa lợi nhuận thô
tổng hợp các dự án phải thực hiện trong năm kế hoạch
Kiểm soát kế hoạch sản xuất năm ở doanh nghiệp đơn sản xuất trên cơ sở
đánh giá lại cầu thị trường của doanh nghiệp
hàm tối đa hóa lợi nhuận ròng
hàm tối đa hóa lợi nhuận thô
tổng hợp các dự án phải thực hiện trong năm kế hoạch
Kiểm soát kế hoạch sản xuất quí, tháng, tuần lễ,… ở
doanh nghiệp đa sản xuất trên cơ sở hàm tối đa hóa lợi nhuận ròng
doanh nghiệp đa sản xuất trên cơ sở sơ đồ ngang
doanh nghiệp đơn sản xuất trên cơ sở loạt sản xuất tối ưu
doanh nghiệp đơn sản xuất trên cơ sở sơ đồ mạng
Kiểm soát kế hoạch tuyển dụng không bao gồm kiểm soát
Kế hoạch tiến độ tuyển dụng
Khối lượng công việc cần thực hiện
Mục tiêu cần đạt được
Triết lý tuyển dụng cho nhu cầu trước mắt và lâu dài
Kiểm soát khâu bán hàng nhằm xác định
Các khách hàng và thị trường
Hệ thống phân phối của doanh nghiệp
Sự gian lận trong bán hàng
Thị trường mục tiêu
Kiểm soát là đánh giá và chỉnh sửa từ
mục tiêu phát triển bền vững
mục tiêu phát triển ngắn hạn
thực tế
tiêu chuẩn
Kiểm soát là một chức năng hoạt động của
Doanh nghiệp
Kinh doanh
Quản trị doanh nghiệp
Tổ chức
Kiểm soát liên quan đến trách nhiệm
chỉ của ban kiểm soát
chỉ của nhà quản trị cấp cao
chỉ của nhà quản trị cấp trung
của mọi thành viên trong doanh nghiệp
Kiểm soát luôn là kiểm soát hoạt động
Kinh doanh
Quản trị
Quản trị và kinh doanh
Tài chính
Kiểm soát lường trước
diễn ra trước quá trình ra quyết định
hướng vào thực trạng đang diễn ra
sau quá trình thực hiện quyết định
thực hiện trên cơ sở so sánh giữa thực tế với kế hoạch
Kiểm soát lường trước nhằm mục tiêu
check_box ngăn ngừa sai phạm xảy ra
nâng cao chất lượng các hoạt động của doanh nghiệp
thu thập thông tin phản hồi nhằm có biện pháp can thiệp kịp thời
Xem xét để rút kinh nghiệm
Kiểm soát mua sắm tài sản thiết bị cần tập trung giảm thiểu rủi ro chủ yếu
Bố trí máy móc, thiết bị
không tuân thủ quy trình vận hành máy móc, thiết bị
sử dụng không hết hoặc quá công suất
thiếu nhân viên có đủ khả năng về kỹ thuật để vận hành thiết bị tốt
Kiểm soát nghiên cứu thị trường nhằm mục tiêu
check_box Định vị thị trường – khách hàng phù hợp
Phát hiện sự gian lận của nhân viên bán hàng
Tìm kiếm sự sai sót trong các đơn hàng
Xác định chính sách phân phối phù hợp
Kiểm soát nguồn nhân lực không bao gồm
check_box Điều chỉnh các hoạt động liên quan người lao động
Các vấn đề tác nghiệp liên quan người lao động
Đánh giá hoạt động liên quan người lao động
Lập kế hoạch các hoạt động liên quan người lao động
Kiểm soát nhà nước và kiểm soát hoạt động kinh doanh
check_box Khác nhau về cả mục đích và nội dung
Giống nhau cả mục đích và nội dung
Giống nhau về mục đích
Giống nhau về nội dung
Kiểm soát nhằm đánh giá và chỉnh sửa lệch lạc từ
Định mức
Kế hoạch
Thực tế
Tiêu chuẩn
Kiểm soát quá trình mua sắm và nhập kho nguyên vật liệu không bao gồm nội dung
Ghi nhân báo báo
Mua hàng
Thanh toán
Theo dõi nợ phải thu
Kiểm soát sản xuất nhằm phát hiện rủi ro
Gian lận bán hàng, biển thủ tiền khách
Sản phẩm sai hỏng, chất lượng kém
Thị trường – khách hàng thay đổi
Trung gian thương mại ăn bớt quà của khách hàng
Kiểm soát tác nghiệp
bản chất giống kiểm soát chiến lược
đối tượng giống kiểm soát chiến lược
nội dung giống kiểm soát chiến lược
nội dung khác kiểm soát chiến lược
Kiểm soát tác nghiệp
chủ yếu hướng vào sự phản hồi
gắn với khoảng thời gian mở
hướng vào kiểm soát quan hệ với môi trường bên ngoài
thường gặp phải các vấn đề không rõ ràng
Kiểm soát tác nghiệp
biện pháp tác động đa dạng
chủ thể kiểm soát là nhà quản trị cấp cao
là kiểm soát từng nghiệp vụ cụ thể trong doanh nghiệp
mang tính chất chủ động
Kiểm soát tác nghiệp
check_box chủ yếu hướng vào sự phản hồi
các vấn đề thường không rõ ràng
chủ yếu hướng vào tương lai
khoảng thời gian mở
Kiểm soát thụ động
Biện pháp tác động trực tiếp
Chủ thể thực hiện là nhà quản trị
điều chỉnh hoạt động dựa trên các biện pháp đã được xác lập từ trước
Điều chỉnh hoạt động dựa vào từng trường hợp
Kiểm soát thực hiện chiến lược bao gồm các hoạt động
check_box đánh giá xem việc triển khai thực hiện có diễn ra đúng như nó cần phải diễn ra không
kiểm tra các đột biến trong môi trường kinh doanh
Kiểm tra các dự báo về môi trường kinh doanh
Kiểm tra các giải pháp chiến lược có phù hợp với điều kiện môi trường kinh doanh
Kiểm soát tính tối ưu về kỹ thuật chính là đánh giá dựa trên, trừ
Có đảm bảo tính phù hợp với ngân sách doanh nghiệp
Có đảm bảo tính phù hợp với trình độ công nghệ - kỹ thuật khu vực và trong nước
Có đảm bảo tính phù hợp với trình độ công nghệ - kỹ thuật thế giới,
Có đảm bảo tính phù hợp với trình độ của đội ngũ lao động của doanh nghiệp
Kiểm soát trong sử dụng tài sản thiết bị cần tập trung giảm thiểu rủi ro chủ yếu
không tuân thủ quy trình vận hành máy móc thiết bị
máy móc, thiết bị không phù hợp với cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp
thỏa thuận không rõ hoặc không đầy đủ về các điều kiện bảo hành;
tìm kiếm phụ tùng thay thế khó khăn
Kiểm soát việc thực hiện chính sách, chế độ đãi ngộ người lao động không bao gồm
check_box Kiểm soát việc giao nhiệm vụ cho công nhân viên
Kiểm soát chế độ tiền lương nói chung và mức lương cụ thể dựa trên cơ sở nguyên tắc công bằng
Kiểm soát công tác thống kê và báo cáo đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu về tất cả các nghiệp vụ liên quan đến đãi ngộ người lao động
Kiểm soát việc chi trả tiền lương đầy đủ, chính xác, kịp thời cho công nhân viên
Loại bằng chứng về thanh toán với người bán có ít tính thuyết phục nhất
bảng kê của ngân hàng do khách hàng cung cấp
bằng miệng
hóa đơn bán hàng của nhà cung cấp
những tính toán do kế toán thực hiện
loại gian lận nhằm chiếm đoạt số nợ phải thu do khách hàng đã trả thường xảy ra khi
cá nhân/bộ phận kiêm nhiệm nhiều chức năng
đặt quá nhiều lòng tin vào nhân viên
thiếu chỉ dẫn rõ ràng về nhiệm vụ và quyền hạn
thiếu thủ tục phê chuẩn thích hợp
Lựa chọn công nghệ, máy móc, thiết bị không cần đạt được mục tiêu
đảm bảo bố trí máy móc, thiết bị hợp lý
đảm bảo lựa chọn công nghệ - thiết bị tối ưu
Tính linh hoạt
tính phù hợp
Mệnh đề đúng cho công ty hợp danh
Ai cũng có thể được tiếp nhận làm thành viên hợp danh mới
Có thành viên hợp danh và thành viên góp vốn
Hội đồng thành viên có quyền chỉ đạo ban kiểm soát công ty
Thành viên hợp danh bất kỳ đều có thể đảm đương chức danh kiểm soát
Mệnh đề đúng cho doanh nghiệp nhà nước
Kiểm soát viên được đào tạo ở chuyên ngành tài chính, kế toán, luật hoặc kiểm toán
Kiểm soát viên phải được đào tạo ở chuyên ngành tài chính
Kiểm soát viên phải được đào tạo ở chuyên ngành tài chính, kế toán
Kiểm soát viên phải được đào tạo ở chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán
Mệnh đề nào dưới đây về bộ phận kiểm soát công ty sai
Chỉ được tiếp nhận những dữ liệu nhất định có trong công ty
Tiếp nhận bất kỳ dữ liệu nào có trong công ty
Tiếp nhận mọi dữ liệu mà bộ phận kiểm soát do bộ máy quản trị điều hành tổ chức
Yêu cầu những người quản trị công ty báo cáo về thực trạng tài chính, thực trạng và kết quả kinh doanh của công ty
Mệnh đề nào không đúng cho đặc trưng của kiểm soát hệ thống
check_box Công việc kiểm soát cần dựa vào các quy chế kiểm soát
Các kiểm tra dựa vào các quy chế kiểm soát của đơn vị
Các thử nghiệm dựa vào các quy chế kiểm soát của đơn vị
Phương pháp kiểm soát hệ thống còn được gọi là bước kiểm nghiệm dựa vào kiểm soát
Mệnh đề sai đối với nhiệm vụ của Ban kiểm soát ở doanh nghiệp nhà nước
Giám sát tổ chức thực hiện công tác kế toán
Giám sát tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị
Giám sát tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên
Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của công ty
Mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của trung tâm không chặt chẽ
check_box Trung tâm chi phí tự do
Trung tâm chi phí định mức
Trung tâm đầu tư
Trung tâm lợi nhuận
Mục đích của kiểm soát đơn hàng
Đảm bảo tính pháp lý của giao dịch
Kiểm soát hoạt động giao hàng
Phát hiện rủi ro trong thanh toán đơn hàng
Xác định các đối tượng khách hàng
Mục tiêu của giám đốc trung tâm thu nhập
Lựa chọn sản phẩm để bán
Tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng
Tối đa doanh thu của trung tâm
Tối đa hóa thu nhập thuần của trung tâm
Mục tiêu của kiểm soát quá trình sản xuất
check_box Bản kế hoạch phải chính xác, đầy đủ, rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu
Phát hiện các rủi ro trong chính sách tiêu thụ
Xác định đúng đối tượng khách hàng
Xác định đúng thị trường mục tiêu
Mục tiêu dài hạn của quá trình kiểm soát nguồn nhân lực
hướng tới việc xây dựng và thực hiện một hệ thống hoạt động hợp lý và hiệu quả kế hoạch hóa nguồn nhân lực
Kiểm soát chế độ tiền lương nói chung và mức lương cụ thể trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc công bằng
Kiểm soát việc chi trả đầy đủ, chính xác, kịp thời cho công nhân viên
Tuyển đúng người theo các tiêu chuẩn phù hợp với công việc
Mục tiêu kiểm soát các chính sách tiêu thụ
Đảm bảo tính hợp lý của thị trường về nhu cầu và khả năng cung ứng của doanh nghiệp
Định vị sản phẩm – thị trường hợp lý
Làm chủ được hệ thống kênh
Thoả mãn và đáp ứng nhu cầu từng nhóm khách hàng
Mục tiêu kiểm soát hệ thống kênh phân phối nhằm, trừ
Đảm bảo bán cho khách hàng có khả năng trả nợ
làm chủ được hệ thống kênh
phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp
phù hợp với thị trường
Mục tiêu ngắn hạn của quá trình kiểm soát nguồn nhân lực
đáp ứng nhu cầu của các bên có liên quan (chủ sở hữu, người lao động, khách hàng, đối tác,…).
hướng tới việc xây dựng và thực hiện một hệ thống hoạt động hợp lý và hiệu quả chính sách nguồn nhân lực
hướng tới việc xây dựng và thực hiện một hệ thống hoạt động hợp lý và hiệu quả sử dụng và phát triển đội ngũ những người lao động
Tuyển đúng người theo các tiêu chuẩn phù hợp với công việc
Muốn có bảng tự đánh giá rủi ro thì bộ phận kiểm soát phải gửi bảng hỏi xuống cho từng lãnh đạo đơn vị để xác định:
Danh mục đối tượng kiểm soát, mục tiêu của đối tượng kiểm soát, các rủi ro có thể và đo lường rủi ro
Danh mục đối tượng kiểm soát, mục tiêu của đối tượng kiểm soát, danh mục rủi ro và đo lường rủi ro
Danh mục đối tượng kiểm soát, nhiệm vụ của đối tượng kiểm soát, danh mục rủi ro và đo lường rủi ro
Số đối tượng kiểm soát, mục tiêu của đối tượng kiểm soát, các rủi ro có thể và đo lường rủi ro
ngân sách chiến lược tập trung chủ yếu vào phân phối và sử dụng các nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp, không bao gồm nguồn lực
check_box Các chi tiêu liên quan tới khách hàng và nhà cung cấp
Các chi tiêu liên quan tới nghiên cứu phát triển và nghiên cứu thị trường
Đầu tư vào tài sản cố định
Đầu tư vào vốn hoạt động
nhà quản lý trung tâm lợi nhuận và trung tâm đầu tư đều có đặc điểm
có quyền quyết định hoạt động đầu tư
có quyền quyết định trong phạm vi trung tâm mình
không chịu trách nhiệm về hoạt động của trung tâm
là bộ phận hỗ trợ trong doanh nghiệp
nhà quản lý trung tâm thu nhập chịu trách nhiệm
check_box tạo doanh thu
lập dự toán về chi phí của trung tâm
quyền quyết định cơ cấu các yếu tố đầu vào (lao động, dịch vụ mua ngoài và nguyên vật liệu) để tạo ra đầu ra
thiết lập giá bán sản phẩm
nhân tố ảnh hưởng đến thiết kế và vận hành hệ thống kiểm soát
chất lượng sản phẩm
khả năng tài chính
qui mô và cơ cấu sản xuất của doanh nghiệp
trình độ khoa học kĩ thuật
nhân viên bán hàng bán cho khách hàng không có khả năng thanh toán, loại gian lận thường xảy ra khi
bộ phận kiêm quá nhiều chức năng
cá nhân kiêm nhiệm quá nhiều chức năng
doanh nghiệp không có chính sách bán hàng
doanh nghiệp không theo dõi chi tiết các hoạt động
Nhân viên bán hàng biển thủ tiền khách hàng nợ bằng cách ghi sổ đây là khoản thu khó đòi. Hành vi đó là
Gian lận
Nhầm lẫn
Sai sót
Vô ý
Nhiệm vụ quạn trọng nhất của Bộ phận kiểm soát công ty, ngoại trừ
Đánh giá hệ thống kiểm soát công ty
Đánh giá thao tác của nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ của mình
Đánh giá tình hình hoạt động của các qui trình ở công ty
Đánh giá tình hình quản trị rủi ro ở công ty
những người có thể nằm trong ban kiểm soát
các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực kiểm soát
thành viên ban giám đốc
thành viên hội đồng quản trị
thành viên hội đồng quản trị kiêm nhiệm các chức vụ quản lý
Ở doanh nghiệp có quy mô hoạt động và khối lượng giao dịch kinh doanh lớn, khi thử nghiệm kiểm soát cơ bản không có các bước
check_box Phương pháp kiểm tra chi tiết các nghiệp vụ và các số dư tài khoản
Phân tích tỷ suất
Phương pháp cân đối
Phương pháp phân tích đánh giá tổng quát
Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ nhân quả giữa các tiêu chí BSC là đúng
check_box Chu trình nội bộ được cải thiện là cơ sở để gia tăng thỏa mãn khách hàng
Chu trình nội bộ được cải thiện là cơ sở để phát triển học tập trong tổ chức
Khách hàng thỏa mãn hơn là cơ sở để cải thiện chu trình nội bộ
Tài chính tốt là cơ sở để thỏa mãn khách hàng gia tăng
Quy định thủ tục kiểm tra và theo dõi không bao gồm
Cần kiểm tra định kỳ và đột xuất.
Chỉ cần kiểm tra định kỳ
Hệ thống báo cáo tập trung vào các rủi ro mà Ban giám đốc quan tâm
Phát hiện các dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý trên cơ sở điều tra và xác định trách nhiệm rõ ràng
Quy trình kiểm soát công ty có thể chia ra thành 4 bước
Lập kế hoạch kiểm soát, kiểm soát, lập báo cáo kiểm soát và đánh giá báo cáo kiểm soát
Lập kế hoạch kiểm soát, thực hiện kiểm soát, đánh giá kiểm soát và điều chỉnh kiểm soát
Lập kế hoạch kiểm soát, thực hiện kiểm soát, lập báo cáo kiểm soát và giám sát sau kiểm soát
Lập tổ kiểm soát, thực hiện kiểm soát, lập báo cáo kiểm soát, giám sát sau kiểm soát
Rủi ro có thể xảy ra trước khi quá trình sản xuất diễn ra
Gian lận khi xét duyệt hàng
Kế hoạch sản xuất không phù hợp
Khách hàng dừng tiêu dùng sản phẩm
Nhân viên bán hàng biển thủ tiền khách hàng
Rủi ro nào không thuộc lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực
check_box Rủi ro trong bảo dưỡng máy móc, thiết bị
Rủi ro trong bố trí sử dụng không đúng năng lực của công nhân viên
Rủi ro trong đào tạo không phù hợp với chuyên môn
Rủi ro trong khâu tuyển dụng
rủi ro nào sau đây không nằm ở khâu bán hàng
chính sách sản phẩm không phù hợp
giao hàng không đúng số lượng, chủng loại
khách hàng quỵt tiền bán hàng
không có số lượng khách đến mua hàng như khi lập kế hoạch
Rủi ro nào sau đây nằm ở khâu bán hàng
check_box không đủ sản phẩm theo yêu cầu của khách mua hàng
chính sách giá cả sản phẩm không phù hợp
chính sách tiếp thị, khuyến mại không phù hợp
sản phẩm không phù hợp với yêu cầu của khách mua hàng
rủi ro ở khâu hoạch định cung ứng nguyên vật liệu
check_box Hoạch định không chính xác người cung ứng
Chậm quyết toán nguyên vật liệu sử dụng hàng tháng
Định mức tiêu hao nguyên vật liệu không phù hợp
Thiếu định mức tiêu hao nguyên vật liệu
rủi ro ở khâu hoạch định cung ứng nguyên vật liệu, trừ
Cung ứng không phù hợp cầu về chủng loại nguyên vật liệu
Hoạch định đúng về chủng loại nhưng không đúng về số và chất lượng nguyên vật liệu
Hoạch định không đầy đủ theo yêu cầu
Không hoạch định cung ứng nguyên vật liệu
rủi ro ở khâu lưu kho nguyên vật liệu
Hỏa hoạn, mất cắp nguyên vật liệu, hàng hóa lưu kho,…
Mua không đúng nhà cung cấp
Mua không đúng thời điểm cần thiết
Mua nguyên vật liệu với giá cao, không tương xứng với chất lượng
rủi ro ở khâu lưu kho nguyên vật liệu
check_box Hao hụt, mất mát nguyên vật liệu khi kiểm kê kho
Không kiểm tra, kiểm nghiệm trước khi nhập kho
Trả tiền nhầm giá so với giá đã thoả thuận
Trả tiền nhầm lô nguyên vật liệu mua về
rủi ro ở khâu lưu kho nguyên vật liệu, trừ
Chưa xây dựng quy chế lưu kho nguyên vật liệu
Hỏa hoạn, mất cắp nguyên vật liệu, hàng hóa lưu kho,…
Lưu kho quá nhiều hoặc quá ít
Trả tiền nhầm nhà cung cấp
Rủi ro ở khâu phát triển nguồn nhân lực có thể xảy ra ở
bố trí sử dụng không đúng năng lực của người lao động
bố trí sử dụng không đúng sở trường của người lao động
không công bằng trong theo dõi, đánh giá thành quả của người lao động
không sử dụng và phát triển được người có năng lực
rủi ro ở khâu xuất kho nguyên vật liệu, trừ
check_box Các hoá đơn đến cuối tháng nhà cung cấp mới lập trong đó thống kê tất cả các loại nguyên vật liệu mà doanh nghiệp đã mua trong tháng
phiếu xuất kho nguyên vật liệu chỉ ghi số lượng, không ghi giá trị
Xuất kho không có hoá đơn, chứng từ hợp lệ và không đúng thủ tục
Xuất kho không đúng với số lượng ghi trên hoá đơn
rủi ro ở kiểm kê nguyên vật liệu, trừ
Báo cáo kiểm kê không kịp thời, báo cáo không rõ ràng
Báo cáo sai, báo cáo không đầy đủ về kiểm kê nguyên vật liệu
Chênh lệch kiểm kê thực tế và sổ kế toán nguyên vật liệu
Không lập biên bản chênh lệch kiểm kê thực tế và sổ kế toán nguyên vật liệu
rủi ro ở mua sắm nguyên vật liệu, trừ
check_box Mua không đúng chủng loại, kích cỡ, quy cách, thông số kỹ thuật nguyên vật liệu
mua nguyên vật liệu với giá cao
Người không đủ thẩm quyền yêu cầu mua
Nguyên vật liệu bị hư hỏng do bảo quản không đúng qui cách
Rủi ro trong quá trình sử dụng lao động có thể xảy ra ở, trừ
bố trí sử dụng không đúng năng lực, sở trường của người lao động
không công bằng trong theo dõi, đánh giá thành quả của người lao động
thực hiện không đúng các chính sách, chế độ chấm dứt lao động
xác định mức lương, thưởng không đảm bảo nguyên tắc công bằng
sai phạm nào có thể xảy ra trong quá trình xử lý đơn đặt hàng của khách
bán cho những khách hàng không đủ tiêu chuẩn
bán hàng nhưng quên lập hóa đơn
đồng ý bán hàng nhưng không có khả năng cung ứng
ghi sai tên khách hàng và thời hạn thanh toá
Thẻ điểm cân bằng gồm
con người, học tập, qui trình nội bộ và tài chính
khách hàng, con người, học tập và qui trình nội bộ
khách hàng, con người, học tập, qui trình nội bộ và tài chính
khách hàng, học tập, qui trình nội bộ và tài chính
theo chức năng hoạt động, trung tâm kiểm soát có thể thiết kế thành
Trung tâm chi phí
Trung tâm đầu tư
Trung tâm kiểm soát nguyên vật liệu
Trung tâm lợi nhuận
theo chức năng hoạt động, trung tâm kiểm soát có thể thiết kế thành
trung tâm chi phí
trung tâm đầu tư
trung tâm lợi nhuận
trung tâm tiêu thụ
Theo chức năng hoạt động, trung tâm kiểm soát có thể thiết kế thành các trung tâm không bao gồm
check_box Trung tâm thu nhập
Trung tâm kiểm soát nghiên cứu và phát triển
Trung tâm kiểm soát nguyên vật liệu
Trung tâm kiểm soát tiêu thụ
theo chức năng hoạt động, trung tâm nào không thuộc trung tâm kiểm soát
trung tâm chi phí
trung tâm kiểm soát chung
trung tâm kiểm soát quản trị
trung tâm tiêu thụ
theo kỹ thuật kiểm soát, trung tâm kiểm soát có thể thiết kế thành
check_box trung tâm thu nhập, lợi nhuận, chi phí và đầu tư
trung tâm lợi nhuận, chi phí, tiêu thụ
trung tâm lợi nhuận, thu nhập, tiêu thụ
trung tâm thu nhập, chi phí, nghiên cứu và phát triển
Theo lĩnh vực hoạt động, kiểm soát có thể phân thành
check_box Kiểm soát kinh doanh và kiểm soát quản trị
Kiểm soát kinh doanh và kiểm soát nguồn nhân lực
Kiểm soát quản trị và kiểm soát tài chính
Kiểm soát tài chính và kiểm soát nguồn nhân lực
Thiết kế trung tâm kiểm soát có vai trì quan trong do
cho phép nhà quản trị cấp cao đánh giá năng lực của nhà quản trị cấp trung
cung cấp nền tảng đào tạo tốt cho nhân viên
giảm nhẹ công việc của các nhà quản trị
tiếp cận tốt hơn các thông tin
thiết kế trung tâm kiểm soát có vai trò quan trọng do
cung cấp nền tảng đào tạo tốt cho nhân viên
giảm nhẹ công việc của các nhà quản trị
tăng tính cạnh tranh
tiếp cận tốt hơn các thông tin
thư trả lời của khách hàng xác nhận đồng ý về số nợ đó là bằng chứng về
check_box không thể khẳng định được họ có trả nợ hay không
kế toán ghi nhận đúng về các khoản nợ
khả năng thu hồi được nợ
khoản phải thu đó được đánh giá đúng
Thủ tục báo cáo bất thường không bao gồm
Mô tả hành vi định dạng trước
Người thực hiện nhiệm vụ xác định trường hợp báo cáo bất thường
Người xem xét các báo cáo bất thường không được xử lý trường hợp đó
Phải qui định rõ trường hợp nào thì báo cáo bất thường
Thủ tục bảo vệ tài sản cho phép
Không bảo gồm việc kiểm kê tài sản
Không liên quan đến sử dụng các thiết bị quan sát như camera, thẻ an ninh, máy kiểm tiền giả,…
Quy định giới hạn người vào
Quyền tự do tiếp cận, sử dụng tài sản
Thủ tục bất kiêm nhiệm không bao gồm hoạt động
Đối chiếu
Ghi nhận
Phê duyệt
Thực hiện
thủ tục bất kiêm nhiệm trong thiết chế của hệ thống kiểm soát
giúp phát hiện và ngăn ngừa các gian lận sai sót trong ghi chép hay xử lý nghiệp vụ
ngăn ngừa sự câu kết giữa các nhân viên ở các bộ phận
nhằm tránh sự chồng chéo trong phê duyệt
Phát hiện các dấu hiệu bất thường để kịp thời xử lý
Thủ tục định dạng trước
check_box Phải quy định người được phép thay đổi đã định dạng
Đảm bảo tính pháp lý
Không được sử dụng công nghệ tin học khi định dạng trước vì nếu sai sót dễ sai sót cả loạt
Mô tả hành vi đang diễn ra
Thủ tục đối chiếu không bao gồm
Đảm bảo tính kịp thời
Đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn
Không cần người khác theo dõi
Phải điều tra và khẳng định rõ ràng sự khác biệt
thủ tục kiểm soát do nhà quản trị xây dựng dựa trên các nguyên tắc
bất kiêm nhiệm và phân công nhiệm vụ rõ ràng
bất kiêm nhiệm, phân công nhiệm vụ rõ ràng, ủy quyền và phê chuẩn
phân công nhiệm vụ rõ ràng và tự kiểm tra
ủy quyền, phê chuẩn và tự kiểm tra
thủ tục kiểm soát quá trình nhận đơn đặt hàng của khách, nhằm mục tiêu
bán được hàng với mức giá tốt nhất
bảo vệ tài sản
đảm bảo khả năng thu nợ từ khách
sử dụng các nguồn lực hiệu quả
thủ tục nào sau đây không thuộc thủ tục kiểm soát doanh thu và thanh toán
Gửi thông báo nợ cho khách hàng và tiếp nhận thông tin phản hồi
Kiểm tra việc độc lập tính toán trên hoá đơn trước khi gửi đi
Thủ quỹ phải độc lập với kế toán
Tiền thu phải được ghi chép và nộp vào ngân hàng
thủ tục nào sau đây không thuộc thủ tục kiểm soát giao hàng
check_box Lệnh bán chịu phải được xét duyệt bởi bộ phận bán chịu độc lập
Hệ thống thông tin với kho và bộ phận sản xuất
Lập phiếu giao hàng trên cơ sở lệnh bán hàng
Tổ chức bộ phận giao hàng độc lập
thủ tục nào sau đây không thuộc thủ tục kiểm soát hóa đơn
Đối chiếu định kì giữa bộ phân giao hàng và bộ phận lập hoá đơn
Gửi thông báo tình hình nợ hàng tháng cho khách hàng
Lập báo cáo các trường hợp chênh lệch giữa hai bên
Thủ tục xét duyệt xoá sổ nợ khó đòi
thủ tục nào sau đây thuộc thủ tục kiểm soát bán chịu
Có chính sách bán chịu rõ ràng
Ghi sổ nợ phải thu và kiểm tra định kì
Xác nhận thông tin trong trường hợp đặt hàng qua điện thoại
Xét duyệt đơn đặt hàng của khách hàng trước khi chấp thuận
Tiêu chuẩn tối ưu của công nghệ - thiết bị trên cơ sở đảm bảo
tính tối ưu về kinh tế
tính tối ưu về kỹ thuật
tính tối ưu về tài chính
Tính tối ưu về thời gian
tính hiệu quả trong hình thành trung tâm kiểm soát thể hiện
check_box hoạt động kiểm soát diễn ra với chi phí kinh doanh phát sinh thấp nhất
chức năng của mỗi bộ phận rõ ràng
đảm bảo thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp
nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bộ phận rõ ràng
Tính linh hoạt của hoạt động kiểm soát thể hiện ở
Kiểm soát chiến lược thường hướng tới tương lai
Kiểm tra có thể diễn ra bất cứ khi nào
Thường diễn ra theo lịch trình định sẵn
Thường tập trung vào những bộ phận quan trọng cốt yếu của doanh nghiệp
Tính phù hợp của hoạt động kiểm soát chiến lược thể hiện ở
check_box công cụ kiểm soát thích hợp với đối tượng kiểm tra
Có tầm nhìn dài hạn.
Có tính linh hoạt cao, sẵn sàng thích nghi và thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh.
hướng hoạt động kiểm tra vào tương lai
Tính tất yếu khách quan của kiểm soát với tư cách chức năng quản trị
check_box Sự phát triển của khoa học kiểm soát
Nhu cầu kiểm soát của các cơ quan thuế quan
Nhu cầu kiểm soát của các đối tượng hữu quan
Nhu cầu kiểm soát của khách hàng
tránh trường hợp giao hàng sai qui cách, phẩm chất và số lượng. Thủ tục kiểm soát cần thiết
đơn đặt hàng phải được người có thẩm quyền phê duyệt
khi nhận hàng để giao, nhân viên giao hàng cần so sánh mặt hàng thực nhận với đơn đặt hàng của khách
tách biệt chức năng bán hàng và giao hàng
tách biệt chức năng bán hàng và thu tiền
Trình tự nào sau đây là thích hợp cho quá trình đánh giá rủi ro
Đánh giá rủi ro và tổn thất, xác định thủ tục kiểm soát, nhận dạng nguy cơ, ước tính lợi ích chi phí
Nhận dạng nguy cơ, đánh giá rủi ro và tổn thất, xác định thủ tục kiểm soát, ước tính lợi ích chi phí
Ước tính lợi ích chi phí, nhận dạng nguy cơ, xác định thủ tục kiểm soát, đánh giá rủi ro và tổn thất
Xác định thủ tục kiểm soát, đánh giá rủi ro và tổn thất, nhận dạng nguy cơ, ước tính lợi ích chi phí
Trong các bằng chứng sau đây, bằng chứng nào có độ tin cậy thấp nhất:
Hóa đơn bán hàng của doanh nghiệp
Hóa đơn của nhà cung cấp
những cuộc trao đổi với nhân viên trong doanh nghiệp
thư xác nhận của ngân hàng
Trong kiểm soát chiến lược người ta thường dùng các tiêu chuẩn định tính nào sau đây:
check_box Sẵn sàng đón nhận cái mới, tư duy sáng tạo.
chi phí trung bình
Thời gian phục vụ khách hàng trung bình
Tỷ suất hoàn vốn đầu tư
trung tâm chi phí có thể trở thành trung tâm lợi nhuận nếu
check_box tự quyết định mặt hàng sản xuất và xác định được giá sản phẩm đầu ra
tự quyết định mặt hàng sản xuất
tự quyết định việc đầu tư vào các thành viên khác trong doanh nghiệp
xác định được giá sản phẩm đầu ra
trung tâm chi phí tự do có đặc điểm
đầu ra có thể lượng hóa bằng đơn vị tiền tệ
đầu ra đo lường bằng đơn vị hiện vật
đầu ra đo lường theo mục tiêu hoạt động
Đầu theo theo kế hoạch
trung tâm có đặc điểm, người quản lý chịu trách nhiệm về việc tạo ra doanh thu, không chịu trách nhiệm về lợi nhuận
check_box Trung tâm thu nhập
Trung tâm chi phí
Trung tâm đầu tư
Trung tâm lợi nhuận
trung tâm có đặc điểm, nhà quản lý có quyền mua đầu vào với mức giá hợp lý và bán sản phẩm tại mức giá tối đa hóa doanh thu.
check_box Trung tâm lợi nhuận
Trung tâm chi phí
Trung tâm đầu tư
Trung tâm thu nhập
trung tâm kiểm soát nghiên cứu và phát triển được hình thành khi
check_box doanh nghiệp có qui mô lớn và hoạt động nghiên cứu phát triển tại đây là cần thiết
doanh nghiệp có qui mô lớn
doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm
khả năng bao quát của người phụ trách là tốt
trung tâm kiếm soát soát nguyên vật liệu gắn với chức năng
check_box mua sắm, vận chuyển, dự trữ nguyên vật liệu
mua sắm, dự trữ nguyên vật liệu
mua sắm, vận chuyển nguyên vật liệu
sản xuất ra sản phẩm
trung tâm lợi nhuận có quyền quyết định về
chất lượng sản phẩm
giá bản sản phẩm
giá bán và chất lượng sản phẩm
hoạt động đầu tư
Trung tâm lợi nhuận không có quyền
mua các yếu tố đầu vào
Quyết định giá bán sản phẩm
Quyết định hoạt động đầu tư
quyết định sản xuất sản phẩm gì
Vai trò của BSC trong kiểm soát chiến lược là
Công cụ đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Công cụ gắn kết các hoạt động ngắn hạn với chiến lược của công ty
Công cụ kiểm soát các điều kiện của môi trường kinh doanh
Công cụ truyền tải thông tin
Về mặt hiệu quả, trung tâm thu nhập được đánh giá dựa trên
So sánh doanh thu đạt được thực tế so với doanh thu dự toán của bộ phận
so sánh giữa chi phí thực tế và chi phí dự toán của trung tâm.
so sánh giữa đầu ra và mục tiêu đạt được của trung tâm.
so sánh lợi nhuận thực tế đạt được với lợi nhuận theo kế hoạch
về mặt kết quả, trung tâm đầu tư được đánh giá tương tự như
check_box trung tâm lợi nhuận
trung tâm chi phí định mức
trung tâm chi phí tự do
trung tâm thu nhập
Về mặt kết quả, trung tâm thu nhập được đánh giá dựa trên
có hoàn thành được kế hoạch sản xuất trên cơ sở đảm bảo đúng thời hạn và tiêu chuẩn kỹ thuật qui định không.
So sánh doanh thu đạt được thực tế so với doanh thu dự toán của bộ phận
so sánh giữa đầu ra và mục tiêu đạt được của trung tâm.
so sánh lợi nhuận thực tế đạt được với lợi nhuận theo kế hoạch
Việc kiểm soát chiến lược để đánh giá xem các chính sách, giải pháp chiến lược có đang được thực hiện như đã hoạch định không là nội dung của
Kiểm soát giả thiết
Kiểm soát hoạch định
Kiểm soát quá trình thực hiện
Kiểm soát tính phù hợp
Việc kiểm soát chiến lược để đánh giá xem các chính sách, giải pháp chiến lược có đang được thực hiện như đã hoạch định không là nội dung của
check_box Kiểm soát thực hiện
Kiểm soát giả thiết
Kiểm soát hoạch đinh
Kiểm soát tính phù hợp
Việc kiểm soát chiến lược liên quan tới kiểm tra điều kiện môi trường kinh doanh và các dự báo là nội dung của
Kiểm soát đặc biệt
Kiểm soát giả thuyết
Kiểm soát quá trình thực hiện
Kiểm soát tính phù hợp
Với mỗi loại cơ cấu tổ chức khác nhau thì
Trách nhiệm khác nhau nhưng hình thức kiểm soát như nhau
Trách nhiệm như nhau nhưng hình thức kiểm soát thì khác nhau
Trách nhiệm và hình thức kiểm soát khác nhau
Trách nhiệm và hình thức kiểm soát như nhau
Xem xét mối quan hệ nhân quả giữa các tiêu chí của BSC để
check_box Xác định nguyên nhân không đạt được mục tiêu chiến lược
Xác định các công cụ kiểm tra.
Xác định các nội dung kiểm tra
Xác định các tiêu chí đo lường kiểm soát chiến lược
Yêu cầu để cơ chế kiểm soát đạt kết quả và hiệu quả như mong muốn
Chỉ cần quan tâm đén lợi ích đạt được, không cần quan tâm đến chi phí phát sinh
đáp ứng yêu cầu ngăn ngừa và phát hiện rủi ro
Được thực hiện trước khi nghiệp vụ phát sinh
Phải ngăn ngừa được mọi rủi ro có thể xảy ra

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập