“Một nhân viên đã ghi thẻ chấm công cho bạn mình từ 1:00 p.m. đến 5:00 p.m trong khi người bạn đó đã đi hát karaoke cả buổi chiều”. Doanh nghiệp cần làm gì để kiểm soát rủi ro này?
Dùng nhận dạng sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt… để chấm công.
Giám sát việc kiểm tra lại.
Kết hợp công nghệ hiện đại để chấm công, đồng thời phân tách nhiệm vụ giữa việc chấm công và thẻ thời gian, giám sát việc kiêm tra lại.
Phân tách nhiệm vụ giữa việc chấm công và thẻ thời gian làm việc.
Bảng cân đối kế toán được lập dựa trên cân đối?
check_box Tài sản – Nguồn vốn
Doanh thu – chi phí – kết quả
Luồng tiền vào – ra
Phát sinh Nợ - Có các tài khoản
Bảng cân đối tài khoản phản ánh mối quan hệ?
Cả a, b, c
Các đối tượng kế toán thuộc tài sản, nguồn vốn, doanh thu và chi phí
Các tài khoản từ loại 1 đến loại 9
Tài sản và nguồn vốn
Bảng chấm công dùng để?
Kê khai số lượng sản phẩm hoàn thành trong tháng.
Lập hóa đơn cho khách hàng.
Theo dõi thời gian lao động thực tế.
Theo dõi thời gian và hiệu quả công việc của người lao động.
Bảng chấm công là?
A, B, C đều sai
Chứng từ chấp hành
Chứng từ ghi sổ
Chứng từ mệnh lệnh
Bảng thanh toán lương được lập trên cơ sở?
Bảng chấm công và phiếu nghỉ hưởng BHXH.
Bảng chấm công và phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành.
Bảng chấm công.
Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành.
Biện pháp nào dưới đây ít có ý nghĩa trong việc hạn chế rủi ro khi một người lập trình lấy được hồ sơ về lương và tự tăng lương của mình?
Bố trí nhân sự chịu trách nhiệm kiểm tra lại và phê duyệt tất cả những thay đổi liên quan đến tệp gốc tiền lương.
Chỉ giao cho bộ phận quản lý nhân sự quyền được cập nhật tệp dữ liệu gốc tiền lương về tuyển dụng, thôi việc, tăng lương và khen thưởng.
Sa thải nhân viên lập trình đã có hành vi gian lận.
Ứng dụng hệ thống có thể định dạng để tạo ra những báo cáo liệt kê tất cả những thay đổi liên quan đến tiền lương và được gửi tới cho những người giám sát.
Biểu tượng nào sau đây trong lưu đồ mang ý nghĩa là Bắt đầu/kết thúc?
Pa: A
Pa:B
Pa:C
Pa:D
Bộ phận nào trong doanh nghiệp chịu trách nhiệm cập nhật những thay đổi về nhân sự?
Bộ phận bảo vệ.
Bộ phận kế toán.
Bộ phận phân tích.
Bộ phận quản lý nhân sự.
Các công cụ mô tả hệ thống thông tin kế toán KHÔNG mang nhiều ý nghĩa trong việc?
Giúp đánh giá hệ thống hiện tại và thiết kế hệ thống mới phù hợp hơn.
Giúp phân tích hiệu quả của hệ thống thông tin quản lý.
Hướng dẫn sử dụng hệ thống và hỗ trợ kiểm toán
Mô tả hoàn chỉnh hệ thống thông tin kế toán.
Các doanh nghiệp lựa chọn phương pháp nào để xác định chi phí?
Doanh nghiệp có thể thay đổi liên tục các phương pháp áp dụng.
Doanh nghiệp không bị bắt buộc phải lựa chọn phương pháp nào.
Phương pháp xác định chi phí theo đơn đặt hàng (job–order costing).
Phương pháp xác định chi phí theo quá trình sản xuất (process costing).
Các dữ liệu cơ bản về đặt hàng cần lưu trữ bao gồm?
check_box Tất cả các thông tin về đặt hàng, nhà cung cấp và hàng tồn kho.
Thông tin đặt hàng.
Thông tin hàng tồn kho.
Thông tin nhà cung cấp.
Các hoạt động cần thiết để đảm bảo an toàn cho dữ liệu và chương trình xử lý chu trình mua hàng là?
Kiếm soát truy cập.
Lưu trữ và tạo các tệp tin dự phòng.
Phân chia trách nhiệm, kiểm soát truy cập, tạo tệp tin dự phòng.
Phân chia trách nhiệm.
Các hoạt động cơ bản của chu trình mua hàng KHÔNG bao gồm?
Nhận hàng từ người cung cấp.
Nhận yêu cầu mua hàng hoặc dịch vụ trong nội bộ.
Tìm kiếm người cung cấp phù hợp và đặt hàng.
Vay ngân hàng.
Các hoạt động cơ bản trong chu trình bán hàng thường được thực hiện theo trình tự nào?
Lập hoá đơn và theo dõi công nợ phải thu – thu tiền – xử lí đơn hàng – cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
Xử lí đơn hàng – cung cấp hàng hóa, dịch vụ – lập hoá đơn và theo dõi công nợ phải thu – thu tiền.
Xử lí đơn hàng – lập hoá đơn và theo dõi công nợ phải thu – cung cấp hàng hóa, dịch vụ – thu tiền.
Xử lí đơn hàng – lập hoá đơn và theo dõi công nợ phải thu – thu tiền – cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
Các hoạt động trong chu trình sản xuất được thực hiện theo trình tự nào?
Không có trình tự nào phù hợp.
Lập kế hoạch sản xuất, thiết kế sản phẩm, tiến hành sản xuất và tính giá thành.
Thiết kế sản phẩm, lập kế hoạch sản xuất, đặt mua nguyên vật liệu, tiến hành sản xuất và tính giá thành.
Thiết kế sản phẩm, lập kế hoạch sản xuất, tiến hành sản xuất và tính giá thành.
Các hoạt động trong chu trình sản xuất KHÔNG bao gồm?
check_box Lựa chọn nhà cung cấp.
Lập kế hoạch sản xuất.
Thiết kế sản phẩm.
Tiến hành sản xuất và tính giá thành.
Các loại biên bản sau đây thì biên bản nào là chứng từ kế toán?
Biên bản cuộc họp bình bầu cuối năm của phòng kế toán
Biên bản cuộc họp công đoàn
Biên bản vi phạm luật giao thông
Không có
Các loại giấy tờ sau đây thì loại nào được xác định là loại chứng từ kế toán trực tiếp?
Đợt đặt hàng
Giấy đề nghị tạm ứng được phê duyệt
Hợp đồng lao động
Không có
Các loại sổ của hình thức Nhật ký chung bao gồm?
Nhật ký chung, Nhật ký chứng từ, Sổ cái, Sổ chi tiết
Nhật ký chung, Nhật ký đặc biệt, Sổ cái, Sổ chi tiết
Nhật ký chung, Nhật ký đặc biệt, sổ Nhật ký – Sổ cái
Nhật ký chung, Sổ cái, Nhật ký chứng từ, Chứng từ ghi sổ
Các rủi ro thường gặp trong chu trình nhân sự là?
check_box Tất cả các rủi ro như thiếu dữ liệu, chấm công sai, thanh toán lương không kịp thời…
Cập nhật dữ liệu lương chưa đầy đủ, thiếu chính xác.
Chấm thời gian lao động và tính kết quả lao động sai.
Thanh toán lương không đầy đủ, kịp thời.
Các rủi ro tiềm tàng trong quá trình chấp thuận hóa đơn và theo dõi công nợ là?
check_box Chấp nhận hóa đơn khống, ghi chép nhầm lẫn, bỏ lỡ khoản chiết khấu được hưởng.
Chấp nhận hóa đơn khống dẫn tới thanh toán cho những hàng hóa, dịch vụ không nhận.
Mất khoản ưu đãi do thanh toán không kịp thời.
Nhầm lẫn khi ghi dữ liệu công nợ và thanh toán.
Các rủi ro tiềm tàng trong quá trình đặt hàng là?
Đặt hàng không cần, giá mua hàng không hợp lý, dự trữ không phù hợp.
Đặt những hàng không cần thiết.
Dự trữ quá nhiều hoặc quá ít hàng tồn kho.
Mua hàng với giá cao và chất lượng kém.
Các rủi ro tiềm tàng trong quá trình nhận hàng là?
Không phát hiện được sai sót về số lượng, chất lượng hàng.
Kiểm sai hàng nhận.
Nhận hàng không yêu cầu, kiểm đếm sai, không phát hiện được sai sót.
Nhận hàng không yêu cầu.
Các rủi ro tiềm tàng trong quá trình thanh toán là?
check_box Thanh toán bỏ sót hoặc trùng lặp, không phát hiện được sai sót.
Không phát hiện được các sai sót trên đơn hàng.
Thanh toán cho số hàng không mua.
Thanh toán trùng lặp.
Các thành phần cơ bản của hệ thống gồm
Các yếu tố đầu vào; các bộ phận; và các yếu tố đầu ra.
Các yếu tố đầu vào; một hệ thống con; và các yếu tố đầu ra.
Các yếu tố đầu vào; nhiều hệ thống con; và các yếu tố đầu ra.
Các yếu tố đầu vào; xử lý, chế biến; và các yếu tố đầu ra.
Các thành phần của hệ thống trong mỗi cột của lưu đồ được sắp xếp theo trật tự nào?
Các thành phần đi vào – các hoạt động xử lý – các thành phần đi ra – phương thức lưu trữ.
Các thành phần đi vào – các thành phần đi ra – các hoạt động xử lý – phương thức lưu trữ.
Không cần theo trật tự nào.
Phương thức lưu trữ – các thành phần đi vào – các hoạt động xử lý – các thành phần đi ra.
Các thành phần vật lý của hệ thống thông tin không bao gồm:
Bộ phận kết xuất thông tin
Phần cứng và phần mềm máy tính
Quy trình nghiệp vụ và môi trường
Viễn thông và hệ thống mạng
Các thông tin cơ bản của yêu cầu mua hàng gồm?
Đặc điểm hàng mua, các yêu cầu khác và chữ ký của bộ phận yêu cầu.
Ký duyệt của trưởng bộ phận yêu cầu.
Tên hàng, chủng loại hàng, xuất xứ, số lượng và chất lượng hàng.
Yêu cầu giao hàng về thời gian, địa điểm, phương thức giao hàng.
Cập nhật cơ sở dữ liệu tiền lương KHÔNG bao gồm hoạt động nào dưới đây?
Các khoản trích nộp BHXH, BHYT.
Quyết định nâng lương trước thời hạn.
Tình trạng hôn nhân của nhân viên.
Tuyển dụng mới hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.
Câu nào dưới đây là đúng?
Bảng chấm công là chứng từ bắt buộc phải có trong mỗi doanh nghiệp.
Các báo cáo tài chính cần trình bày giá trị của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
Tất cả người lao động đều phải chấm công để theo dõi thời gian lao động.
Tình trạng nhân viên thường xuyên vắng mặt là hao phí của doanh nghiệp.
Chu trình mua hàng KHÔNG nhất thiết phải liên quan đến?
check_box Chu trình nhân sự.
Chu trình doanh thu.
Chu trình sản xuất.
Nhà cung cấp.
Chu trình mua hàng KHÔNG thể thiếu hoạt động?
Kiểm kê kho.
Quảng cáo.
Thiết kế sản phẩm.
Tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp và đặt hàng.
Chức năng cơ bản của hoạt động Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm là?
Cung cấp số liệu về chi phí để định giá và xác định cơ cấu sản phẩm.
Cung cấp thông tin về quá trình sản xuất; cung cấp số liệu để định giá, xác định cơ cấu sản phẩm cũng như số liệu về hàng tồn kho để lập báo cáo tài chính.
Cung cấp thông tin về việc lập kế hoạch, kiểm soát và đánh giá quá trình sản xuất.
Tập hợp và xử lý thông tin để xác định giá trị hàng tồn kho cũng như giá vốn hàng bán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Chức năng của hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp KHÔNG bao gồm?
Ghi nhận, lưu trữ các dữ liệu của các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.
Lập và cung cấp các báo cáo cho các đối tượng bên ngoài.
Phân tích tình hình kinh tế - xã hội địa phương.
Thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ và hỗ trợ ra quyết định cho nhà quản lý doanh nghiệp.
Chứng từ của hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ KHÔNG bao gồm?
Biên bản nghiệm thu dịch vụ hoàn thành.
Phiếu giao hàng.
Phiếu thu.
Phiếu xuất kho.
Chứng từ hạch toán thời gian lao động là?
check_box Bảng chấm công.
Biên bản kiểm tra chất lượng sản phẩm, công việc hoàn thành.
Phiếu giao khoán.
Phiếu giao nộp sản phẩm.
Chứng từ kế toán cần phải được lưu trữ trong thời gian?
10 năm
20 năm
5 năm
Tùy theo loại chứng từ kế toán mà có thời gian lưu trữ khác nhau
Chứng từ mệnh lệnh dùng để?
Ghi nhận lệnh sản xuất, kinh doanh đã được thực hiện
Làm căn cứ ghi sổ
Tập hợp số liệu của các chứng từ gốc cùng loại
Truyền đạt các lệnh sản xuất kinh doanh hoặc công tác nhất định
Chứng từ nào cung cấp thông tin số lượng và chất lượng vật tư cần thiết để sản xuất một sản phẩm cụ thể?
Kế hoạch sản xuất tổng thể.
Lệnh sản xuất.
Mô tả quy trình sản xuất.
Phiếu xuất kho.
Chứng từ nào được sử dụng để lập hợp đồng mua bán hàng hóa với nhà cung cấp?
Chứng từ thanh toán tiền hàng.
Đơn đặt hàng.
Giấy yêu cầu mua hàng.
Hóa đơn bán hàng.
Chứng từ nào sau đây được gửi kèm với hàng giao cho khách?
Chứng từ ghi Có
Lệnh bán hàng
Phiếu đóng gói hàng
Phiếu kiểm tra
Chứng từ nào sau đây xem như là một hợp đồng ràng buộc giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp trong nghiệp vụ mua hàng?
Chứng từ thanh toán
Đơn đặt hàng
Hóa đơn nhà cung cấp
Phiếu yêu cầu mua hàng
Chứng từ nào sử dụng trong hoạt động lập kế hoạch sản xuất?
Bảng phân bổ vật liệu (Cost allocation).
Danh mục nguyên vật liệu (Bill of materials).
Phiếu xuất kho (Dispatched note).
Yêu cầu nguyên vật liệu (Materials requisition).
Chứng từ nào sử dụng trong hoạt động tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm?
Bảng phân bổ vật liệu (Cost allocation).
Danh mục nguyên vật liệu (Bill of materials).
Phiếu xuất kho (Dispatched note).
Yêu cầu nguyên vật liệu (Materials requisition).
Chứng từ nào sử dụng trong hoạt động thiết kế sản phẩm?
Bảng phân bổ vật liệu (Cost allocation).
Danh mục nguyên vật liệu (Bill of materials).
Phiếu xuất kho (Dispatched note).
Yêu cầu nguyên vật liệu (Materials requisition).
Chứng từ nào sử dụng trong hoạt động thực hiện sản xuất?
check_box Phiếu xuất kho (Dispatched note).
Bảng phân bổ vật liệu (Cost allocation).
Danh mục nguyên vật liệu (Bill of materials).
Yêu cầu nguyên vật liệu (Materials requisition).
Chứng từ nào thể hiện tổng số tiền phải trả người lao động, các khoản giảm trừ và số tiền người lao động được thực nhận?
Bảng chấm công làm thêm giờ.
Bảng chấm công.
Bảng thanh toán tiền lương.
Bảng thanh toán tiền thưởng.
Có nhiều khả năng công ty sẽ không thu được tiền hàng do áp dụng chính sách bán hàng trả sau cho một khách hàng đã quá hạn thanh toán 4 tháng. Thủ tục kiểm soát tốt nhất để ngăn chặn rủi ro này là?
Chấm dứt hợp đồng với khách hàng này.
Lập lịch trình thu nợ theo thời hạn để xác định những khách hàng có số dư quá hạn nhằm hạn chế bán thêm hàng cho những khách hàng đó.
Tố cáo hành vi của khách hàng này với cơ quan pháp luật.
Xóa sổ khoản phải thu của khách hàng này.
Cơ sở dữ liệu(database) là?
check_box Một tập hợp các tệp dữ liệu tập trung và có mối liên hệ với nhau
Một hệ thống các bản ghi có liên quan tới nhau
Một hệ thống các thuộc tính liên quan đến nhau
Một số tệp dữ liệu về các thực thể
Đặc điểm nào dưới đây của thông tin không hỗ trợ quá trình ra quyết định?
Cung cấp phản hồi về sự hữu ích của quyết định trước
Giảm thiểu sự không chắc chắn
Nhận diện được các vấn đề cần sự hỗ trợ của nhà quản trị
Quá tải trong quá trình tiếp nhận thông tin
Đặc điểm nào KHÔNG phù hợp với hệ thống chứng từ thanh toán (hệ thống voucher)?
Dễ dàng xác định quá trình thanh toán công nợ và số dư nợ hiện hành với từng nhà cung cấp.
Giảm bớt số lượng chứng từ cần lập.
Hạn chế sai sót, nhầm lẫn về kỳ hạn thanh toán.
Kiểm soát chi tiêu tốt.
Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phù hợp với sơ đồ?
Được dùng khi thiết kế hệ thống mới.
Không trình bày phương tiện lưu trữ, xử lý, luân chuyển dữ liệu.
Nhấn mạnh sự luân chuyển logic của dữ liệu.
Phải trình bày người tham gia trong hệ thống.
Đặc tính nào dưới đây liên quan gần nhất đến khả năng của thông tin, làm giảm tính không chắc chắn của thông tin?
Tính có thể hiểu được
Tính đầy đủ
Tính kịp thời
Tính tương thích
Để được hưởng chiết khấu do thanh toán đúng hạn, doanh nghiệp cần?
Lưu hóa đơn theo thời hạn thanh toán.
Lưu hóa đơn theo từng nhà cung cấp.
Lưu hóa đơn theo tỷ lệ chiết khấu.
Thường xuyên đối chiếu sổ chi tiết và sổ cái tài khoản phải trả người bán.
Để giảm bớt rủi ro về sai sót của dữ liệu đầu vào, doanh nghiệp cần?
check_box Áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết như hạn chế truy cập, giới hạn đối tượng được quyền thay đổi dữ liệu và yêu cầu lập báo cáo khi có thay đổi.
Chỉ cho phép những nhân viên được phân quyền và phải có trách nhiệm mới được thay đổi những dữ liệu gốc.
Hạn chế sự truy cập vào những dữ liệu gốc.
Yêu cầu lập báo cáo về toàn bộ sự thay đổi của dữ liệu gốc.
Để hạn chế rủi ro bị tiết lộ trái phép thông tin về giá thành sản phẩm mới doanh nghiệp cần phải làm gì?
Ban hành thủ tục kiểm soát nhập liệu và xử lý dữ liệu.
Kiểm soát mọi thay đổi của hệ thống dữ liệu.
Kiểm soát việc tiếp cận dữ liệu.
Xây dựng qui trình phục hồi và sao lưu dữ liệu.
Để hạn chế rủi ro do tuyển dụng nhân viên thiếu trình độ, thiếu đạo đức, doanh nghiệp cần?
check_box Áp dụng tất cả các thủ tục có thể kiểm soát hoạt động tuyển dụng như xây dựng qui chế tuyển dụng, kiểm tra kỹ năng, lý lịch của cả người tuyển dụng và người được tuyển dụng.
Kiểm tra thủ tục tuyển dụng bao gồm kỹ năng, lý lịch người tuyển dụng…
Kiểm tra, điều tra lai lịch phạm tội của tất cả các vị trí, đặc biệt là vị trí liên quan đến tài chính – kế toán.
Xây dựng qui chế tuyển dụng.
Để hạn chế rủi ro mất hàng trong quá trình giao hàng, thủ tục kiểm soát tốt nhất mà doanh nghiệp có thể áp dụng là?
Kiểm tra lý lịch của nhân viên giao hàng.
Thuê thêm bảo vệ.
Yêu cầu các bên liên quan đếm, kiểm tra, ký xác nhận về số hàng giao nhận.
Yêu cầu thủ kho bồi thường khi để mất hàng.
Để kiểm tra khả năng tín dụng của khách hàng, KHÔNG cần quan tâm đến thông tin về?
Hạn mức tín dụng dành cho khách hàng.
Số dư hiện tại nợ phải thu của khách hàng.
Số hàng có sẵn trong kho có đủ đáp ứng đơn đặt hàng hay không.
Số ngày quá hạn theo từng lần bán hàng.
Để mô tả hoạt động của hệ thống, công cụ sử dụng thường là?
Lưu đồ tài liệu và lưu đồ hệ thống.
Lưu đồ tài liệu và lưu đồ tổng quát.
Lưu đồ tổng quát và lưu đồ chi tiết.
Lưu đồ tổng quát và lưu đồ hệ thống.
Để mô tả một hệ thống có thể sử dụng?
01 sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát và 01 sơ đồ dòng dữ liệu cấp 0.
01 sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát và các sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết.
01 sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát và nhiều sơ đồ dòng dữ liệu cấp 0.
Không hạn chế số sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát và sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết.
Để theo dõi chi tiết công nợ phải trả, kế toán KHÔNG?
check_box Sử dụng sổ nhật ký chung.
Lập chứng từ thanh toán theo từng thời hạn thanh toán.
Sử dụng máy tính để kết hợp theo dõi theo từng người bán và từng thời hạn thanh toán.
Sử dụng sổ chi tiết phải trả theo từng người bán.
Để tối thiểu hóa lượng hàng tồn kho, các doanh nghiệp áp dụng?
Phương pháp lập kế hoạch nguồn lực sản xuất (MRP).
Phương pháp sản xuất tinh gọn (Lean Prodution).
Phương pháp xác định hàng tồn kho tức thời (Just in time).
Phương pháp xác định lượng đặt hàng kinh tế (EOQ).
Để tránh mất dữ liệu về chi phí sản xuất, doanh nghiệp cần?
check_box Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp như hạn chế truy cập dữ liệu,cài mã bảo vệ, xây dựng quy trình khôi phục và sao lưu dữ liệu.
Cài mã bảo vệ.
Hạn chế truy cập dữ liệu.
Xây dựng quy trình khôi phục và sao lưu dữ liệu.
Để tránh mất hàng hóa trong quá trình giao hàng KHÔNG cần
Đếm, kiểm tra hàng trong quá trình xuất kho, giao hàng.
Đối chiếu chứng từ xét duyệt bán hàng, xuất kho giao hàng.
Kiểm tra số dư khách của khách hàng.
Phân chia trách nhiệm giữa bộ phận kho hàng và bộ phận giao hàng.
Để tránh mất hàng trong quá trình giao nhận, doanh nghiệp cần?
check_box Hạn chế người ra vào khu vực kho hàng.
Đối chiếu sổ chi tiết và sổ cái tài khoản phải trả người bán.
Hạn chế quyền truy cập cơ sở dữ liệu.
Kiểm soát ngân sách.
Để tránh nhầm lẫn khi chấm công và tính kết quả lao động hàng tháng, doanh nghiệp cần?
Chỉ cần bộ phận kế toán xác nhận.
Đánh giá sự thay đổi của luật lao động.
Giao toàn quyền chấm công và tính kết quả lao động của toàn doanh nghiệp cho bộ phận nhân sự.
Phân quyền giữa các bộ phận quản lý nhân sự, bộ phận sử dụng lao động và bộ phận kế toán.
Để tránh nhân viên mua hàng nhận hối lộ từ nhà cung cấp, doanh nghiệp cần?
Đào tạo nhân viên cách ứng xử khi nhà cung cấp trao quà tặng.
Luân chuyển cán bộ, đào tạo nhân viên, yêu cầu trung thực, công khai.
Luân chuyển cán bộ.
Yêu cầu nhân viên mua hàng công khai các lợi ích cá nhân có thể nhận được từ nhà cung cấp.
Điểm khác biệt của hệ thống kết hợp sổ chi tiết và voucher với các hệ thống khác là?
check_box Yêu cầu áp dụng xử lý thông tin bằng máy.
Dễ dàng xác định quá trình thanh toán công nợ và số dư nợ hiện hành với từng nhà cung cấp.
Hạn chế sai sót, nhầm lẫn về kỳ hạn thanh toán.
Kiểm soát chi tiêu tốt.
Điểm khác biệt giữa dữ liệu và thông tin là?
Dữ liệu là các thành phần có nghĩa của thông tin.
Dữ liệu là đầu ra, thông tin là đầu vào.
Dữ liệu là đầu vào, thông tin là đầu ra.
Không có sự khác biệt.
Điều nào sau đây không phải là một trong ba chức năng quan trọng của việc thực hiện một hê thống thông tin kế toán?
Cung cấp một sự kiểm soát thích hợp để đảm bảo tài sản của tổ chức (bao gồm cả dữ liệu). Những sự kiểm soát này đảm bảo rằng dữ liệu luôn sẵn sàng khi có nhu cầu và ở một mức độ chính xác và hợp lý
Đảm bảo rằng các hoạt động của nhà quản trị phản ánh một cách độc lập với lợi nhuận công ty
Tập hợp và lưu trữ dữ liệu về các hoạt động và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để mà đơn vị có thể kiểm tra những gì xảy ra trong doanh nghiệp của mình
Tiến hành xử lý dữ liệu thông tin nhằm cung cấp cho những người ra quyết định về những vấn đề quản lý, thi hành và kiểm soát các hoạt động
Định kỳ kiểm kê quỹ, đối chiếu giữa kế toán và thủ quỹ, sổ quỹ và sổ kế toán để?
check_box Tránh mất tiền.
Tránh lỗi trên hóa đơn.
Tránh thất thoát hàng hóa trong kho.
Tránh xuất kho giao hàng sai đối tượng.
Đối tượng của hệ thống thông tin kế toán là:
Tất cả các nghiệp tài chính và những nghiệp vụ phi tài chính có ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình xử lý các nghiệp vụ tài chính của đơn vị/tổ chức.
Tất cả các nghiệp vụ phi tài chính của đơn vị/tổ chức.
Tất cả các nghiệp vụ tài chính của đơn vị/tổ chức.
Tất cả các nghiệp vụ tài chính và phi tài chính của đơn vị/tổ chức.
Đơn đặt hàng là văn bản?
check_box Thể hiện cam kết thanh toán cho số hàng mua.
Không được lập chứng từ điện tử.
Không nhất thiết bao gồm tên nhà cung cấp.
Nhất thiết phải in ra giấy.
Đơn vị kế toán là? :: HTTTKT.B2.018:: Đơn vị tiền tệ trong kế toán là? { ~ Đồng việt nam ~ Dollar Mỹ ~ Đồng tiền của quốc gia mà đơn vị kế toán đang hoạt động = A, B, C, D đều đúng #### Phương án đúng là: A, B, C, D đều đúng. Vì Đơn vị tiền tệ là loại tiền tệ do DN đăng ký với cơ quan chức năng để phản ánh giá trị của các nghiệp vụ kinh tế Text }
A, B, C, D đều đúng
Một khoa đào tạo trong trường đại học
Một phân xưởng trong doanh nghiệp sản xuất
Một tổ chức phải lập báo cáo tài chính vào cuối mỗi kỳ kế toán
Phòng tài chính kế toán của một bệnh viện
Dòng thông tin đầu vào cho hoạt động Lập kế hoạch sản xuất gồm?
check_box Dự toán tiêu thụ do chu trình bán hàng cung cấp và kết cấu của sản phẩm do hoạt động thiết kế sản phẩm cung cấp.
Dự toán tiêu thụ do chu trình bán hàng cung cấp.
Kết cấu của sản phẩm do hoạt động thiết kế sản phẩm cung cấp.
Không có dòng thông tin nào phù hợp cho hoạt động lập kế hoạch.
Đợt đặt hàng là?
A, B, C đều sai
Chứng từ chấp hành
Chứng từ ghi sổ
Chứng từ mệnh lệnh
Dữ liệu là?
Các kết quả của quá trình xử lý thông tin.
Các yếu tố chưa qua xử lý bởi hệ thống thông tin.
Một thành phần của hệ thống thông tin.
Toàn bộ hệ thống thông tin.
Dữ liệu là?
Khái niệm gần giống như khái niệm “thông tin”
Tất cả các nội dung xuất phát từ các phòng ban trong doanh nghiệp
Tất cả các sự kiện được thu thập, lưu trữ và xử lý bởi hệ thống thông tin
Tất cả các thông tin nợ và có đối với tất cả các nghiệp vụ trong đơn vị
Hạn chế truy cập dữ liệu tiền lương sẽ giúp doanh nghiệp?
Đánh giá đúng kết quả lao động.
Khen thưởng người lao động kịp thời.
Không bị rò rỉ các thông tin về thu nhập cá nhân.
Tuyển dụng đúng người, đúng việc.
Hệ thống con là?
Hệ thống chưa đủ các thành phần cơ bản.
Hệ thống độc lập không liên quan đến hệ thống khác.
Hệ thống không chứa đựng hệ thống nào khác.
Hệ thống nhưng là một thành phần của hệ thống khác.
Hệ thống hoạch định nguồn lực (Enterprise Resource Planning -ERP) là?
Hệ thống hợp nhất tất cả quá trình kinh doanh và chức năng trên một hệ thống phần mềm và sử dụng một cơ sở dữ liệu chung
Hệ thống hợp nhất tất cả quá trình kinh doanh và chức năng trên một hệ thống phần mềm và sử dụng một cơ sở dữ liệu phân tán tại các phòng ban khác nhau
Một Phần mềm hệ thống
Một phần mềm kế toán
Hệ thống thông tin kế toán bao gồm những thành phần nào?
Con người, mẫu biểu và báo cáo
Con người, thủ tục và công nghệ thông tin
Con người, thủ tục và giấy tờ
Thủ tục, giấy tờ và công nghệ thông tin
Hệ thống thông tin kế toán chu trình mua hàng thu thập, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin liên quan tới?
check_box Quá trình mua hàng hóa, dịch vụ và thanh toán với nhà cung cấp.
Quá trình mua hàng hóa, dịch vụ, thanh toán với nhà cung cấp và ngân hàng.
Quá trình mua hàng hóa, dịch vụ, thanh toán với nhà cung cấp và nộp thuế.
Quá trình mua hàng hóa, dịch vụ.
Hệ thống thông tin kế toán là?
Một hệ thống cấu thành hệ thống thông tin của đơn vị.
Một hệ thống có thể độc lập hoặc cấu thành hệ thống thông tin tùy theo đặc điểm tổ chức của đơn vị.
Một hệ thống độc lập với hệ thống thông tin của đơn vị.
Một hệ thống không bao gồm các hệ thống con khác của đơn vị.
Hệ thống thông tin nào dưới đây có tác dụng hỗ trợ phân tích tổng quát hiệu quả và năng lực hoạt động của tổ chức?
Hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành ESS.
Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định DSS.
Hệ thống thông tin quản lý MIS.
Hệ thống xử lý nghiệp vụ TPS.
Hình thức kế toán quy định?
Cả A,B,C đúng
Hệ thống các sổ kế toán, số lượng sổ, kết cấu, các loại sổ
Mối quan hệ giữa các loại sổ với nhau
Trình tự và phương pháp ghi vào từng sổ
Hình vẽ sau mô tả?
Lưu đồ hệ thống.
Lưu đồ tài liệu.
Sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết.
Sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát.
Hóa đơn bán hàng là?
A, B, C đều sai
Chứng từ ghi sổ
Chứng từ gốc
Chứng từ mệnh lệnh
Hóa đơn mua hàng là chứng từ do?
check_box Nhà cung cấp lập.
Bộ phận mua hàng lập.
Bộ phận nhận hàng lập.
Kế toán phải trả lập.
Hoạt động “cập nhật dữ liệu” trong chu trình nhân sự KHÔNG mang ý nghĩa là?
Cập nhật ngay thông tin khi tuyển dụng mới.
Điều chỉnh ngay tỷ lệ đóng bảo hiểm khi có hướng dẫn của cơ quan chức năng.
Nâng ngay mức lương khi đến thời điểm tăng lương cho người lao động.
Xóa ngay thông tin khi chấm dứt hợp đồng.
Hoạt động “Cung cấp hàng hóa, dịch vụ” trong chu trình bán hàng bao gồm?
Giao hàng và thu tiền.
nhập kho và xuất kho.
Thu tiền và lập báo cáo.
Xuất kho và giao hàng.
Hoạt động đặt hàng có thể xử lý thủ công hay bằng máy nhưng chứng từ đặt hàng được chấp nhận nên là văn bản?
check_box Bằng giấy.
Có xác nhận của cơ quan thuế.
Có xác nhận của ngân hàng.
Online (chứng từ điện tử).
Hoạt động kiểm soát nào dưới đây KHÔNG có tác dụng đối với rủi ro mua hàng kém chất lượng?
Chỉ mua hàng từ các nhà cung cấp truyền thống của doanh nghiệp.
Lập ngân sách mua hàng.
Theo dõi và kiểm tra chất lượng hàng do nhà cung cấp chuyển đến.
Xem xét và chấp nhận mua hàng của các nhà cung cấp mới.
Hoạt động kiểm soát nào ít có tác dụng giảm rủi ro mất sản phẩm?
Báo cáo tình hình sử dụng vật tư theo định mức.
Định kỳ kiểm đếm thành phẩm trong kho.
Hạn chế người ra vào khu vực kho hàng.
Lập chứng từ cho tất cả các nghiệp vụ nhập – xuất hàng.
Hoạt động nào có liên quan trực tiếp đến bộ phận kế toán trong chu trình nhân sự?
check_box Hoạt động thanh toán tiền lương.
Hoạt động đánh giá hiệu quả lao động.
Hoạt động đào tạo nhân viên.
Hoạt động tuyển dụng.
Hoạt động nào KHÔNG thuộc chu trình nhân sự?
check_box Vay ngân hàng để chuẩn bị trả lương.
Cập nhật dữ liệu gốc.
Chấm công.
Chi trả thuế và các khoản giảm trừ.
Hợp đồng bán hàng là?
check_box Chứng từ thể hiện sự cam kết, ràng buộc giữa khách hàng và doanh nghiệp về nội dung yêu cầu đã được cho phép thực hiện.
Chứng từ thể hiện kết quả của quá trình xét duyệt đơn hàng sau khi xem xét khả năng đáp ứng hàng hóa và khả năng thanh toán của khách hàng.
Chứng từ thể hiện nội dung hàng hóa thực tế bàn giao cho khách hàng hoặc cho đơn vị vận chuyển để giao cho khách hàng.
Chứng từ thể hiện nội dung hàng hóa, dịch vụ sẽ thực hiện theo yêu cầu của khách hàng đối với những đơn hàng được chấp nhận.
Kế hoạch sản xuất tổng thể cho biết?
check_box Số lượng sản phẩm cần sản xuất trong khoảng thời gian kế hoạch.
Hoạt động sản xuất không hiệu quả.
Nguyên vật liệu sẽ bị mất cắp.
Vật liệu được chuyển từ kho đến phân xưởng.
Kế toán đã ghi giảm khoản phải thu của một khách hàng như một khoản nợ không thể thu hồi để che giấu việc ăn cắp các khoản thanh toán bằng tiền mặt của khách hàng đó. Thủ tục kiểm soát tốt nhất để ngăn chặn rủi ro này là?
Không chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng tiền mặt.
Sa thải nhân viên kế toán đó.
Tách biệt chức năng phê duyệt xóa sổ khoản phải thu với chức năng thu tiền.
Yêu cầu khách hàng lưu giữ biên lai thu tiền.
Kế toán quản trị có đặc điểm?
check_box A, B và D
Cung cấp chủ yếu cho bên ngoài
Không có tính pháp lệnh
Phản ánh tại một thời kỳ
Sử dụng cùng lúc 3 loại thước đo: tiền, hiện vật và thời gian lao động
Kế toán tài chính có đặc điểm là?
Chỉ sử dụng thước đo tiền tệ
Phản ánh các sự kiện đã xảy ra
Phản ánh tại một thời điểm
Tất cả các đáp án trên
Thông tin có tính linh hoạt
Kế toán viên là người?
Người tư vấn xây dựng hệ thống thông tin kế toán
Người tư vấn xây dựng, tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế và trực tiếp sử dụng hệ thống thông tin kế toán
Sử dụng hệ thống thông tin kế toán
Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán
Khẳng định nào sau đây là Đúng
check_box Mỗi dòng bao gồm dữ liệu về các thuộc tính của đối tượng trong một bảng
Mỗi cột trong bảng bao gồm các thông tin về nhiều thuộc tính của đối tượng
Mỗi dòng bao gồm dữ liệu về một thuộc tính duy nhất của đối tượng trong một bảng lưu trữ.
Mỗi ô là một giá trị của nhiều thực thể khác nhau
Khẳng định nào sau đây là Đúng?
check_box Mỗi cột trong bảng bao gồm các thông tin về thuộc tính của đối tượng
Mỗi cột trong bảng bao gồm các thông tin về nhiều thuộc tính của đối tượng
Mỗi dòng bao gồm dữ liệu về một thuộc tính của đối tượng trong một bảng
Mỗi ô là một giá trị của nhiều thực thể khác nhau
Khi đặt hàng KHÔNG cần lưu trữ thông tin nào dưới đây?
check_box Thông tin về thiết bị lưu trữ.
Thông tin về đơn hàng.
Thông tin về nhà cung cấp.
Thông tin về tình hình kho hàng hiện tại
Khi hàng nhận không đạt các yêu cầu về chất lượng hoặc sai lệch về số lượng so với đặt hàng thì?
check_box Bộ phận nhận hàng sẽ từ chối hàng đồng thời thông báo cho bộ phận mua hàng và người bán.
Bộ phận nhận hàng sẽ từ chối hàng và không cần thông báo lại cho các bên liên quan.
Bộ phận nhận hàng tiến hành nhập kho theo các thông số thực tế.
Bộ phận nhận hàng tiến hành nhập kho và gửi yêu cầu người bán giảm giá.
Khi nhận được chứng từ kế toán, nhân viên kế toán phải xử lý theo trình tự như sau? :: HTTTKT.B2.030:: Những người nào phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán? { ~ Người lập chứng từ kế toán ~ Người ký duyệt chứng từ kế toán ~ Những người khác ký tên trên chứng từ kế toán = Tất cả #### Phương án đúng là: Tất cả. Vì tất cả những người này phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán – Tham khảo Mục 2.1 của Bài học 2 Text }
Hoàn chỉnh, kiểm tra, tổ chức luân chuyển, lưu trữ - bảo quản chứng từ
Kiểm tra, hoàn chỉnh, lưu trữ - bảo quản chứng từ, tổ chức luân chuyển
Kiểm tra, hoàn chỉnh, tổ chức luân chuyển, lưu trữ - bảo quản chứng từ
Kiểm tra, tổ chức luân chuyển, hoàn chỉnh, lưu trữ - bảo quản chứng từ
Khi nhận được hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp, nhiệm vụ của kế toán phải trả là?
Ghi sổ theo dõi công nợ với nhà cung cấp.
Kiểm tra tính chính xác của thông tin trên hóa đơn; nếu chấp nhận hóa đơn thì ghi nhận thông tin về nghĩa vụ thanh toán với nhà cung cấp và lưu trữ hồ sơ liên quan.
Kiểm tra, đối chiếu thông tin trên hóa đơn với các thông tin về đặt hàng, nhận hàng và thanh toán cho nhà cung cấp.
Thanh toán cho nhà cung cấp.
Khi nhận yêu cầu sản xuất sản phẩm từ chu trình bán hàng, bộ phận sản xuất cần?
check_box Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
Đảm bảo thanh toán cho số hàng mua trong kỳ.
Kiểm tra số lượng và chất lượng vật tư nhập kho.
Xây dựng quy trình khôi phục và sao lưu dữ liệu.
Khi thanh toán tiền lương cho người lao động qua ngân hàng cần?
Chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp tới tài khoản của người lao động bằng dữ liệu điện tử.
Đánh giá báo cáo thu nhập của người lao động.
Đối chiếu bảng chấm công và bảng thanh toán tiền lương.
Kiểm tra tiền giả.
Khi vẽ lưu đồ, biểu tượng nào dưới đây KHÔNG thuộc nhóm biểu tượng lưu trữ?
Pa: A
Pa: B
Pa: C
Pa: D
Khi vẽ sơ đồ dòng dữ liệu KHÔNG nhất thiết phải?
check_box Thể hiện các quy trình kiểm soát và hoạt động kiểm soát.
Vẽ sơ đồ tổng quát trước, sơ đồ chi tiết sau.
Vẽ sơ đồ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
Xác định đúng nơi hệ thống bắt đầu và kết thúc.
Khi xuất kho sản phẩm bán cho khách hàng, giá ghi trên phiếu xuất kho là?
Giá bán bao gồm cả thuế GTGT
Giá bán chưa có thuế GTGT
Giá vốn
Không phải các loại giá trên
Khóa ngoại (foreign key) là?
check_box Một thuộc tính trong một bảng nhưng là khóa chính (primary key) trong một bảng khác dùng để kết nối hai bảng với nhau
Một dòng dữ liệu.
Một ô dữ liệu
Một thuộc tính trong một bảng
Khoản tiền ứng trước của khách hàng sẽ được trình bày
Bên nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán
Bên tài sản của Bảng cân đối kế toán sau khi bù trừ với khoản phải thu khách hàng
Dưới dạng số âm bên Tài sản của Bảng cân đối kế toán (không bù trừ)
Không phải các cách trên
Khuyến nghị nào sau đây KHÔNG phù hợp để thiết kế một lưu đồ ngắn gọn, dễ hiểu?
Biểu hiện của mỗi dòng xử lý trên lưu đồ phải có cả yếu tố đầu vào và đầu ra.
Chia lưu đồ thành các cột có tên.
Dòng xử lý trên lưu đồ thường được thiết kế từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
Lập lưu đồ tất cả các dòng thông tin, kể cả các thủ tục kiểm soát.
Lệnh bán hàng được lập trên cơ sở?
Đơn đặt hàng đã được chấp nhận.
Hóa đơn bán hàng.
Hợp đồng mua bán.
Phiếu giao hàng.
Lệnh bán hàng thường được lập bởi?
check_box Bộ phận bán hàng.
Bộ phận giao hàng.
Bộ phận kho.
Bộ phận lập hóa đơn.
Liên kết giữa các bảng dựa trên?
Khóa chính
Khóa ngoại.
Thuộc tính
Ý định của người quản trị
Lợi nhuận kinh doanh trong kỳ được thể hiện trong?
check_box Báo cáo kết quả kinh doanh
A và B
Bảng cân đối kế toán
Không phải các báo cáo trên
Lưu đồ sau mô tả tình huống nào?
check_box Căn cứ vào hóa đơn của nhà cung cấp để viết phiểu chi.
Phê duyệt chứng từ.
Sao chứng từ bằng phương pháp thủ công.
Sắp xếp chứng từ để lưu trữ.
Mô tả nào phù hợp với lưu đồ sau?
check_box Hóa đơn bán hàng được lập thủ công và gửi cho khách hàng.
Hóa đơn bán hàng được in bằng máy và chuyển sang chờ phê duyệt.
Lập hóa đơn bán hàng và chuyển vào lưu trữ.
Phê duyệt hóa đơn bán hàng và chuyển vào lưu trữ.
Mô tả nào phù hợp với lưu đồ sau?
Cập nhật dữ liệu trong kho lưu trữ.
In báo cáo do máy tính kết xuất từ dữ liệu trong kho lưu trữ.
Lập báo cáo từ dữ liệu trong kho lưu trữ bằng phương pháp thủ công.
Sử dụng dữ liệu do khách hàng cung cấp để lập chứng từ.
Một bản chứng từ kế toán cần
Chứng minh tính hợp pháp, hợp lý của nghiệp vụ kinh tế
Cung cấp thông tin về nghiệp vụ đã xảy ra
Tất cả các trường hợp trên
Thể hiện trách nhiệm của các đối tượng có liên quan
Một hệ thống con có thể?
Chứa đựng các hệ thống con khác.
Không thuộc một hệ thống nào khác.
Phải chứa đựng nhiều hệ thống con khác.
Phải độc lập với các hệ thống con khác.
Một quản đốc phân xưởng đã không thông báo cho bộ phận nhân sự về việc sa thải một nhân viên. Do đó, nhân viên này vẫn được thanh toán lương và người quản đốc đã lĩnh hộ rồi “đút túi” số tiền đó. Giải pháp nào sẽ là hữu hiệu để giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro dạng này?
check_box Áp dụng chính sách không cho phép lĩnh hộ lương.
Bố trí thùng thư tố giác các hành vi gian lận.
Sa thải người quản đốc sau khi phát hiện hành vi gian lận.
Thay đổi mật khẩu truy cập hệ thống tính lương.
Một quản lý nhà máy đã ghi giảm một thiết bị robot tự động như là thanh lý tài sản, nhưng trên thực tế, anh ta đã bán máy và đút túi số tiền thu được. Biện pháp nào trong số các biện pháp sau có thể giúp hạn chế rủi ro dạng này hiệu quả nhất?
check_box Hạn chế quyền được phê duyệt nghiệp vụ thanh lý hay nhượng bán tài sản đồng thời yêu cầu các nghiệp vụ thanh lý, nhượng bán tài sản phải được sự phê duyệt của ít nhất 2 người đại diện bộ phận quản lý và bộ phận sử dụng tài sản.
Kiểm kê định kỳ tài sản và ghi nhận sự điều chỉnh nếu có.
Lập chứng từ cho tất cả các nghiệp vụ thay đổi TSCĐ, kể cả nghiệp vụ thanh lý.
Phân công theo dõi chi tiết từng loại tài sản từ việc ghi sổ đến việc điều chuyển theo lệnh.
Một trong những chức năng của hệ thống thông tin kế toán là
Chuyển hóa dữ liệu thành thông tin hữu ích.
Giảm sự cần thiết phải xác định một vị trí chiến lược
Phân bổ các nguồn lực.
Tự động hóa mọi việc ra quyết định.
Một trong những chức năng của hệ thống thông tin kế toán là:
Chuyển hóa dữ liệu thành thông tin hữu ích.
Giảm sự cần thiết phải xác định một vị trí chiến lược.
Phân bổ các nguồn lực.
Tự động hóa mọi việc ra quyết định.
Một trong những lợi ích của cơ sở dữ liệu là?
Dễ cập nhật dữ liệu.
Dễ khai thác dữ liệu.
Dễ kiểm tra dữ liệu.
Quản lý dữ liệu trung tâm
Một trong những lợi ích của cơ sở dữ liệu là?
Không có dị thường thông tin.
Không xuất hiện mâu thuẫn thông tin.
Phản ánh đúng sự thật khách quan của dữ liệu.
Tích hợp dữ liệu.
Một trong những mục tiêu cơ bản cần được kiểm soát của chu trình bán hàng là?
check_box Theo dõi chính xác, kịp thời và đầy đủ công nợ với khách hàng.
Theo dõi chính xác, kịp thời và đầy đủ công nợ với cơ quan Nhà nước.
Theo dõi chính xác, kịp thời và đầy đủ công nợ với người lao động.
Theo dõi chính xác, kịp thời và đầy đủ công nợ với nhà cung cấp.
Một trong những nhược điểm của Hệ thống hoạch định nguồn lực (Enterprise Resource Planning -ERP) là?
Chi phí lớn
Không dùng chung cơ sở dữ liệu
Không kiểm soát được quá trình truy cập
Thời gian triển khai nhanh.
Một trong những nhược điểm của Hệ thống hoạch định nguồn lực (Enterprise Resource Planning -ERP) là?
Không dùng chung cơ sở dữ liệu
Không kiểm soát được quá trình truy cập
Không tăng cường sự giám sát
Tốn nhiều thời gian để ứng dụng.
Một trong những nhược điểm của Hệ thống hoạch định nguồn lực (Enterprise Resource Planning -ERP) là?
Có sự phản đối khi thay đổi
Không dùng chung cơ sở dữ liệu
Không kiểm soát được quá trình truy cập
Không tăng cường sự giám sát
Một trong những ưu điểm của Hệ thống hoạch định nguồn lực (Enterprise Resource Planning -ERP) là?
Đỡ tốn chi phí
Không có sự phản đối khi thay đổi
Sản xuất-Kinh doanh hiệu quả hơn
Tiết kiệm thời gian khi triển khai
Một trong những Ưu điểm của Hệ thống hoạch định nguồn lực (Enterprise Resource Planning -ERP) là?
check_box Chỉ có một cơ sở dữ liệu (để thu thập, lưu trữ dữ liệu)
Đỡ tốn chi phí
Không có sự phản đối khi thay đổi
Tiết kiệm thời gian khi triển khai
Mục đích của việc thâm nhập kho dữ liệu là?
check_box Để lưu trữ và sử dụng dữ liệu.
Để cập nhật dữ liệu.
Để khai thác dữ liệu.
Để kiểm tra dữ liệu.
Mục tiêu của chu trình mua hàng thường KHÔNG phải là?
check_box Mua hàng từ những nhà cung cấp mới.
Mua hàng với chất lượng cao.
Mua hàng với giá cả tốt nhất.
Mua những khoản mục được yêu cầu.
Mục tiêu của phương pháp lập kế hoạch nhu cầu vật tư (MRP) là?
check_box Giảm mức hàng tồn kho bằng việc lập kế hoạch chính xác.
Cố gắng tối thiểu hóa, gần như giảm hoàn toàn, chi phí lưu trữ hàng tồn kho thông qua việc mua và sản xuất các loại hàng hóa theo thực tế tiêu thụ.
Duy trì một lượng hàng tồn kho đủ cho quá trình kinh doanh không bị gián đoạn.
Không cần lập dự toán hàng tồn kho.
Mục tiêu của phương pháp xác định hàng tồn kho tức thời (Just in time) là?
Cố gắng tối thiểu hóa, gần như giảm hoàn toàn, chi phí lưu trữ hàng tồn kho thông qua việc mua và sản xuất các loại hàng hóa theo thực tế tiêu thụ.
Duy trì lượng hàng tồn kho vượt mức yêu cầu.
Duy trì một lượng hàng tồn kho đủ cho quá trình kinh doanh không bị gián đoạn.
Giảm mức hàng tồn kho bằng việc lập kế hoạch chính xác.
Mục tiêu của phương pháp xác định lượng đặt hàng kinh tế (EOQ) là?
check_box Duy trì một lượng hàng tồn kho đủ cho quá trình kinh doanh không bị gián đoạn.
Cố gắng tối thiểu hóa, gần như giảm hoàn toàn, chi phí lưu trữ hàng tồn kho thông qua việc mua và sản xuất các loại hàng hóa theo thực tế tiêu thụ.
Giảm mức hàng tồn kho bằng việc lập kế hoạch chính xác.
Không có hàng tồn kho.
Mục tiêu nào phù hợp với hoạt động thiết kế sản phẩm?
check_box Đáp ứng yêu cầu của khách hàng về hình thức, chất lượng và các tính năng nhưng với điều kiện tối thiểu hóa chi phí.
Cắt giảm tối đa chi phí rồi mới tính đến yêu cầu của khách hàng về hình thức, chất lượng.
Chỉ cần đáp ứng yêu cầu của khách hàng về hình thức, chất lượng và các tính năng.
Thiết kế sản phẩm cho khách hàng dựa theo sản phẩm doanh nghiệp có sẵn.
Nếu phân loại theo mức độ phản ánh thì sổ nhật ký chung thuộc loại?
Không phải các đáp án trên
Sổ kế toán chi tiết
Sổ kế toán kết hợp tổng hợp và chi tiết
Sổ nhật ký tổng hợp
Nếu phân loại theo phương pháp ghi chép thì sổ ghi theo hệ thống bao gồm?
Sổ cái và sổ chi tiết
Sổ nhật ký và Sổ cái
Sổ nhật ký và sổ chi tiết
Tất cả các loại sổ trên
Nghiệp vụ “xuất kho thành phẩm gửi bán” làm ảnh hưởng đến:
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả kinh doanh
Cả hai báo cáo trên
Không báo cáo nào
Người quản trị cơ sở dữ liệu (database administrator)?
check_box Người chịu trách nhiệm về cơ sở dữ liệu
Giám đốc
Phó giám đốc tài chính.
Trưởng phòng kế toán.
Người sử dụng có thể truy cập?
check_box Phụ thuộc vào quyền truy nhập.
Hạn chế.
Một phần cơ sở dữ liệu.
Toàn bộ cơ sở dữ liệu.
Nguồn dữ liệu chủ yếu cho hệ thống thông tin kế toán là?
Các nghiệp vụ phi tài chính bên ngoài đơn vị/tổ chức.
Các nghiệp vụ phi tài chính bên trong đơn vị/tổ chức.
Các nghiệp vụ tài chính bên ngoài đơn vị/tổ chức.
Các nghiệp vụ tài chính bên trong đơn vị/tổ chức.
Nguyên tắc ghi chép nghiệp vụ theo giá vốn được gọi là
Ghi nhận giá trị
Nguyên tắc giá gốc
Phân loại chi phí
Vấn đề đánh giá
Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG đúng khi vẽ lưu đồ?
check_box Trình bày đủ các thành phần của hệ thống trong mỗi cột nhưng không nhất thiết phải theo thứ tự.
Các cột được sắp xếp theo trình tự tham gia của các đối tượng bên trong hệ thống, hướng từ trái sang phải.
Chia lưu đồ thành các cột, mỗi đối tượng bên trong là một cột trong lưu đồ.
Sắp xếp các thành phần của lưu đồ theo hướng từ trên xuống dưới.
Nhằm hạn chế rủi ro do dữ liệu gốc không chính xác hoặc không hiệu lực, cần áp dụng các thủ tục kiểm soát nào?
Áp dụng đồng thời các thủ tục như kiểm soát tính nguyên trạng của quá trình xử lý, hạn chế truy cập dữ liệu gốc, giám sát toàn bộ những thay đổi dữ liệu gốc.
Hạn chế truy cập dữ liệu gốc.
Kiểm soát tính nguyên trạng của quá trình xử lý dữ liệu.
Xem xét lại toàn bộ những thay đổi của dữ liệu gốc.
Nhận định nào sau đây chưa chính xác?
check_box “Mất dữ liệu, bị thay thế hoặc công khai những thông tin không được phép” không thể là rủi ro của chu trình nhân sự.
Dữ liệu gốc không cập nhật có thể gây ra sự thiếu hay thừa nhân viên.
Thông tin tiền lương không chính xác khiến cho chi phí của doanh nghiệp không chính xác.
Việc thanh toán lương qua tài khoản ngân hàng có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí.
Nhận định nào sau đây CHƯA chính xác?
Lưu đồ dễ lập và sửa đổi khi người thiết kế sử dụng phần mềm vẽ lưu đồ.
Lưu đồ hệ thống là biểu diễn có tính mô tả một hệ thống thông tin.
Lưu đồ là một kỹ thuật được sử dụng để mô tả một số khía cạnh của hệ thống thông tin theo cách rõ ràng, ngắn gọn và logic.
Lưu đồ sử dụng một loạt các ký hiệu chuẩn để mô tả bằng hình ảnh các dòng luân chuyển chứng từ và dữ liệu qua 1 hệ thống.
Nhận định nào sau đây CHƯA chính xác?
Lưu đồ không trình bày quá trình luân chuyển, xử lý dữ liệu và phương tiện lưu trữ.
Lưu đồ nhấn mạnh khía cạnh vật lý của dữ liệu luân chuyển cũng như xử lý.
Lưu đồ thường được dùng khi mô tả hệ thống hiện hành.
Lưu đồ trình bày người tham gia trong quá trình luân chuyển và xử lý dữ liệu.
Nhận định nào sau đây CHƯA chính xác?
Cập nhật dữ liệu gốc không phải là hoạt động của chu trình nhân sự.
Chấm công không phải là hoạt động của chu trình mua hàng.
Hoạt động chi trả thuế và các khoản giảm trừ thường là hoạt động cuối trong chu trình nhân sự.
Thanh toán lương là một trong những hoạt động chủ yếu của chu trình nhân sự.
Nhận định nào sau đây CHƯA chính xác?
Biên bản kiểm tra và từ chối nhận hàng chỉ cần lập 01 liên để lưu.
Biên bản kiểm tra và từ chối nhận hàng do bộ phận nhận hàng lập.
Biên bản kiểm tra và từ chối nhận hàng được lập trong trường hợp không chấp nhận hàng do người bán giao.
Biên bản kiểm tra và từ chối nhận hàng được sử dụng để cập nhật hồ sơ nhà cung cấp.
Nhận định nào sau đây CHƯA chính xác?
check_box Trong chu trình bán hàng, hoạt động thu tiền chỉ được thực hiện khi khách hàng thanh toán bằng tiền mặt.
Hoạt động thu tiền là một trong những hoạt động cơ bản của chu trình bán hàng.
Nội dung của hoạt động thu tiền bao gồm: lựa chọn thanh toán, lập phiêu thu và xác nhận thu tiền.
Trong chu trình bán hàng, hoạt động thu tiền không bao gồm tiền lãi từ các khoản đầu tư.
Nhận định nào sau đây KHÔNG chính xác?
Dòng thông tin đầu ra từ hoạt động thiết kế sản phẩm là hệ thống định mức về nguyên vật liệu, nhân công và các yếu tố khác để sản xuất ra một sản phẩm hoàn thành.
Hoạt động lập kế hoạch sản xuất không thể thực hiện trước hoạt động thiết kế sản phẩm.
Thiết kế sản phẩm và lập kế hoạch sản xuất là hai hoạt động độc lập.
Thông tin đầu ra của hoạt động thiết kế sản phẩm là dữ liệu đầu vào cho hoạt động lập kế hoạch trong chu trình sản xuất.
Nhận định nào sau đây KHÔNG phải là một hướng dẫn phải theo khi đặt tên các thành phần của sơ đồ dòng dữ liệu?
Chọn các tên tích cực và có tính mô tả.
Đảm bảo tên mô tả tất cả dữ liệu hoặc toàn bộ quá trình.
Tên là điều quan trọng nhất đối với các thành phần của sơ đồ dòng dữ liệu.
Tên quá trình xử lý cần bao gồm động từ hành động như cập nhật, sửa chữa, lập và ghi.
Nhận định nào sau đây là chính xác?
Đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp là một “tài sản” có giá trị lớn nhưng giá trị của nguồn lực này hiện chưa được ghi nhận trên báo cáo tài chính.
Đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp là một “tài sản” có giá trị lớn và giá trị của nguồn lực này đã được ghi nhận trên báo cáo tài chính của tât cả các doanh nghiệp.
Đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp là một “tài sản” có giá trị lớn, điều này thể hiện qua các số liệu về chi phí lương trên báo cáo tài chính.
Đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp là một “tài sản” có giá trị lớn, vì thế càng tăng qui mô nhân viên giá trị của doanh nghiệp càng tăng.
Nhận định nào sau đây là đúng?
check_box Có thể mua bảo hiểm để hạn chế rủi ro trong trường hợp tài sản bị hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn.
Sau khi tài sản bị hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn có thể mua bảo hiểm để hạn chế rủi ro.
Tài sản bị hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn là rủi ro không thể khắc phục.
Tài sản đã được mua bảo hiểm sẽ không thể bị hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn.
Nhiệm vụ của hệ thống thông tin kế toán chu trình sản xuất là?
check_box Tất cả các nhiệm vụ từ tập hợp và xử lý dữ liệu về các hoạt động thuộc chu trình, đến lưu trữ và tổ chức thông tin phục vụ ra quyết định, đồng thời tổ chức kiểm soát rủi ro có thể phát sinh.
Lưu trữ và tổ chức thông tin để phục vụ việc ra các quyết định kinh doanh.
Tập hợp và xử lý dữ liệu về các hoạt động kinh doanh thuộc chu trình sản xuất.
Tổ chức kiểm soát rủi ro để đảm bảo độ tin cậy và an toàn của thông tin.
Những câu phát biểu là ĐÚNG đối với PHIẾU XUẤT KHO được sử dụng trong chu trình doanh thu?
Câu A,B đều đúng
Có thể lập sau khi phát hành hóa đơn
Được lập ra để xác nhận tính có thật của nghiệp vụ bán hàng
Được lập ra để xác nhận tính hợp lệ của nghiệp vụ bán hàng
Làm căn cứ ghi nhận nợ phải thu khách hàng
Những hoạt động nào chỉ có thể xảy ra một lần trong suốt thời gian người lao động làm việc tại đơn vị?
check_box Tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng.
Tuyển dụng và đánh giá hoạt động.
Tuyển dụng và giao việc.
Tuyển dụng và thanh toán lương.
Những hoạt động nào thường lặp đi – lặp lại trong suốt thời gian người lao động làm việc tại đơn vị?
check_box Đào tạo, giao việc, thanh toán tiền lương, đánh giá hoạt động.
Giao việc, thanh toán tiền lương, đánh giá hoạt động, chấm dứt hợp đồng.
Tuyển dụng, giao việc, thanh toán tiền lương, đánh giá hoạt động.
Tuyển dụng, thanh toán tiền lương, đánh giá hoạt động, chấm dứt hợp đồng.
Những yếu tố nào sau đây là yếu tố bắt buộc của bản chứng từ?
Cả A, C, D.
Cả A,B,C, D
Phương thức thanh toán
Quy mô của nghiệp vụ
Tên chứng từ
Thời gian lập bản chứng từ
Nội dung chính của hoạt động Lập kế hoạch sản xuất bao gồm?
check_box Xác định và cho phép sản xuất sản phẩm từng loại theo yêu cầu, đồng thời xác định nhu cầu nguyên vật liệu cần cho sản xuất.
Cho phép sản xuất các loại sản phẩm theo số lượng và yêu cầu đã xác định.
Xác định nhu cầu nguyên vật liệu cần thiết cho hoạt động sản xuất.
Xác định số lượng từng loại sản phẩm được sản xuất trong mỗi giai đoạn.
Nội dung chính của hoạt động Thiết kế sản phẩm KHÔNG bao gồm?
Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
Tìm nhà cung cấp nguyên vật liệu phù hợp.
Xác định kết cấu nguyên vật liệu của sản phẩm hoàn thành.
Xây dựng trình tự sản xuất, đồng thời xác định nhu cầu về nhân công và tư liệu lao động khác phục vụ cho quá trình sản xuất ra sản phẩm.
Nội dung chính của hoạt động thực hiện sản xuất KHÔNG bao gồm?
check_box Chuẩn bị nguồn lực.
Hoàn thành sản xuất.
Sử dụng nguồn lực.
Tổ chức sản xuất theo qui trình xác định.
Nội dung hoạt động “cập nhật dữ liệu gốc” trong chu trình nhân sự gồm?
Chấm dứt hợp đồng.
Thay đổi mức lương.
Tuyển dụng mới, chấm dứt hợp đồng, thay đổi mức lương…
Tuyển dụng mới.
Nội dung nào vượt quá phạm vi của hoạt động tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm?
Đánh giá sản phẩm dở dang.
Tập hợp từng loại chi phí sản xuất.
Tính giá thành sản phẩm.
Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp.
Phần lớn các chi phí sản xuất được xác định ở giai đoạn nào của chu trình sản xuất?
check_box Thiết kế sản phẩm.
Lập kế hoạch sản xuất.
Tiến hành sản xuất.
Tính giá thành.
Phần mềm kế toán là?
check_box Một hệ thống được tổ chức dưới dạng chương trình máy tính có thể thu thập, xử lý các giao dịch về kinh tế tài chính và cung cấp các thông tin dưới dạng các báo cáo tài chính
Phần mềm hệ thống
Phần mềm quản trị dữ liệu
Thu một hệ thống được tổ chức dưới dạng chương trình máy tính chủ yếu thu thập, xử lý các giao dịch phi tài chính cung cấp các thông tin dưới dạng các báo cáo
Phiếu chi là chứng từ do?
check_box Kế toán thanh toán lập.
Bộ phận mua hàng lập.
Bộ phận nhận hàng lập.
Thủ quỹ lập.
Phiếu giao hàng KHÔNG nhất thiết phải giao cho?
Bộ phận kho.
Bộ phận lập hóa đơn.
Bộ phận theo dõi công nợ phải thu.
Khách hàng.
Phương pháp lập kế hoạch nguồn lực sản xuất thường được gọi là?
check_box Sản xuất “kéo”.
Sản xuất “đẩy”.
Sản xuất tối ưu.
Sản xuất vừa đủ.
Phương pháp sản xuất tinh gọn được thực hiện khi?
Có báo cáo nghiên cứu đánh giá thị trường.
Dự đoán được nhu cầu của khách hàng.
Kế hoạch sản xuất được xây dựng.
Nhận được đơn đặt hàng của khách hàng.
Phương pháp xác định hàng tồn kho tức thời (Just in time) là phương pháp?
Loại bỏ việc dự trữ hàng tồn kho.
Phù hợp với các loại hàng tồn kho có thể dự toán được.
Phù hợp với các loại hàng tồn kho có thể xác định nhu cầu rõ ràng.
Xác định được một lượng hàng tồn kho tối ưu.
Qui định: “Lập chứng từ cho tất cả các nghiệp vụ nhập xuất hàng tồn kho, thay đổi TSCĐ, kể cả nghiệp vụ thanh lý” được áp dụng nhằm hạn chế rủi ro nào?
Tài sản trong doanh nghiệp bị hư hỏng do hoạt động quá công suất.
Tài sản trong doanh nghiệp bị hư hỏng do thiên tai, hỏa hạn.
Tài sản trong doanh nghiệp bị mất cắp.
Tài sản trong doanh nghiệp sử dụng không hiệu quả.
Rủi ro của chu trình nhân sự KHÔNG bao gồm?
check_box Biểu phí dịch vụ của ngân hàng bị điều chỉnh.
Dữ liệu gốc bị mất hoặc bị phá hủy, phá hoại.
Tuyển dụng người lao động không có trình độ phù hợp hay không có đạo đức.
Vi phạm luật áp dụng và những quy định về tuyển dụng và sa thải người lao động.
Rủi ro nào KHÔNG thuộc phạm vi của quá trình đặt hàng?
check_box Nhận hàng không yêu cầu.
Đặt những hàng không cần thiết.
Dự trữ quá nhiều hoặc quá ít hàng tồn kho.
Mua hàng với giá cao và chất lượng kém.
Rủi ro nào trong số các rủi ro sau không thuộc phạm vi của hoạt động tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm?
check_box Không mua được nguyên vật liệu phù hợp.
Báo cáo sai lệch.
Dữ liệu chi phí không chính xác.
Phân bổ chi phí sản xuất chung không hợp lý.
Sổ cái tài khoản tiền mặt là loại sổ kế toán?
Sổ ghi theo hệ thống
Sổ ghi theo thứ tự thời gian
Sổ liên hợp
Sổ chi tiết nguyên vật liệu A là loại sổ kế toán?
Sổ ghi theo hệ thống
Sổ ghi theo thứ tự thời gian
Sổ liên hợp
Sơ đồ dòng dữ liệu bao gồm các thành phần cơ bản sau?
Lưu trữ dữ liệu.
Nguồn dữ liệu và điểm đến, dòng dữ liệu, quá trình xử lý và lưu trữ dữ liệu.
Nguồn dữ liệu và điểm đến.
Quá trình xử lý.
Sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát thường KHÔNG thể hiện?
Hệ thống này có dữ liệu bắt đầu từ đâu.
Hệ thống này có dữ liệu kết thúc ở đâu.
Hệ thống này gồm bao nhiêu hoạt động.
Hệ thống này là gì.
Sơ đồ sau mô tả tình huống nào?
Thu tiền hàng của khách hàng bằng chuyển khoản.
Thu tiền hàng của khách hàng bằng tiền mặt.
Thu tiền hàng của khách hàng và gửi vào ngân hàng.
Trả nợ khách hàng và gửi vào ngân hàng.
Sơ đồ sau mô tả tình huống nào?
Nhận hóa đơn vận chuyển cho hàng đã mua, ghi nhận, kiểm tra và đối chiếu với đơn đặt hàng.
Nhận hóa đơn vận chuyển cho hàng đã mua, ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu và lưu đơn đặt hàng.
Nhận hóa đơn vận chuyển cho hàng đã mua, ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu với đơn đặt hàng và lưu vận đơn.
Nhận hóa đơn vận chuyển cho hàng đã mua, ghi nhận, kiểm tra, đối chiếu với đơn đặt hàng và thanh toán.
Sơ đồ sau mô tả tình huống nào?
Lập Bản đối chiếu công nợ và gửi cho khách hàng.
Lập Bản đối chiếu công nợ, gửi cho khách hàng và lưu kho dữ liệu khoản Phải thu khách hàng.
Sử dụng dữ liệu lưu trong kho dữ liệu khoản Phải thu khách hàng để lập Bản đối chiếu công nợ theo yêu cầu của khách hàng.
Sử dụng dữ liệu lưu trong kho dữ liệu khoản Phải thu khách hàng để lập Bản đối chiếu công nợ và gửi cho khách hàng.
Sơ đồ sau mô tả tình huống nào?
Bộ phận kho hàng gửi yêu cầu mua hàng để bộ phận mua hàng lập và gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp.
Bộ phận kho hàng gửi yêu cầu mua hàng và đơn đặt hàng cho nhà cung cấp.
Bộ phận kho hàng gửi yêu cầu mua hàng và nhà cung cấp gửi đơn đặt hàng.
Bộ phận mua hàng gửi yêu cầu mua hàng cho bộ phận kho hàng đồng thời lập và gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp.
Sơ đồ sau mô tả tình huống nào?
Khách hàng đặt hàng và đơn hàng được chấp nhận.
Khách hàng đặt hàng, đơn hàng được chấp nhận và nhận được hóa đơn thanh toán.
Khách hàng đặt hàng, đơn hàng được chấp nhận, đã thanh toán theo hóa đơn.
Khách hàng đặt hàng.
Số dư bên Có của Tài khoản “Lợi nhuận chưa phân phối” được:
a. Ghi số dương bên Nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán b. Ghi số âm bên Nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán c. Ghi số dương bên Tài sản của Bảng cân đối kế toán d. Không phải các cách trên
Tài liệu hóa hệ thống thông tin kế toán là?
Sử dụng các công cụ phù hợp để mô tả lại cấu trúc và toàn bộ hoạt động của hệ thống thông tin kế toán.
Sử dụng hệ thống chứng từ để mô tả lại cấu trúc và toàn bộ hoạt động của hệ thống thông tin kế toán.
Sử dụng hệ thống sổ để mô tả lại cấu trúc và toàn bộ hoạt động của hệ thống thông tin kế toán.
Sử dụng hệ thống tài khoản để mô tả lại cấu trúc và toàn bộ hoạt động của hệ thống thông tin kế toán.
Tệp dữ liệu (file) là?
Được tạo thành từ một các thuộc tính
Được tạo thành từ một ô dữ liệu
Được tạo thành từ một tập hợp các bản ghi có liên quan với nhau
Được tạo thành từ một thuộc tính
Thành phần nào dưới đây không thuộc thành phần của hệ thống thông tin?
Dữ liệu và thông tin
Lưu trữ dữ liệu
Quá trình xử lý dữ liệu
Rủi ro thông tin
Theo Báo cáo hàng tồn kho ngày 31/12, số sản phẩm A tồn kho là – 500 chiếc. Doanh nghiệp cần làm gì để hạn chế và khắc phục sai sót này?
check_box Áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp như: yêu cầu kiểm tra, đối chiếu số dư sau mỗi lần cập nhật dữ liệu; thường xuyên kiểm kê và điều chỉnh số liệu ghi sổ theo kết quả kiểm kê thực tế; xác định nguyên nhân gây sai sót để sửa chữa.
Điều chỉnh số liệu ghi sổ theo kết quả kiểm kê thực tế.
Xác định nguyên nhân gây sai sót để sửa chữa.
Yêu cầu kiểm tra, đối chiếu số dư sau mỗi lần cập nhật dữ liệu.
Theo đối tượng sử dụng, hệ thống thông tin kế toán bao gồm:
Hệ thống thông tin kế toán tài chính và hệ thống thông tin kế toán chi tiết.
Hệ thống thông tin kế toán tài chính và hệ thống thông tin kế toán máy.
Hệ thống thông tin kế toán tài chính và hệ thống thông tin kế toán quản trị.
Hệ thống thông tin kế toán tài chính và hệ thống thông tin kế toán thủ công.
Theo nội dung thanh toán, chứng từ có các loại như:
Cả A và B
Cả A,B,C
Chứng từ mệnh lệnh
Hóa đơn
Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất
Theo nội dung thanh toán, chứng từ có các loại như:
check_box Cả A và B
Cả A,B,C
Chứng từ mệnh lệnh
Hóa đơn
Phiếu thu, phiếu chi
Thông tin giữa chu trình sản xuất và chu trình doanh thu KHÔNG bao gồm?
Dự báo về tình hình tiêu thụ.
Tình hình sản phẩm hoàn thành phục vụ quá trình tiêu thu.
Tình hình sử dụng nguyên vật liệu.
Yêu cầu của khách hàng đối với sản phẩm.
Thông tin giữa chu trình sản xuất và chu trình mua hàng gồm?
Dự báo về tình hình tiêu thụ.
Tình hình sản phẩm hoàn thành phục vụ quá trình tiêu thu.
Yêu cầu của khách hàng đối với sản phẩm.
Yêu cầu và chi phí về nguyên vật liệu cũng như các chi phí khác phục vụ cho quá trình sản xuất, tính giá thành sản phẩm.
Thông tin giữa chu trình sản xuất và chu trình nhân sự gồm?
Nhu cầu nhân sự phục vụ cho quá trình sản xuất và thông tin về chi phí nhân công để tính giá thành sản phẩm.
Tình hình sản phẩm hoàn thành phục vụ quá trình tiêu thu.
Yêu cầu của khách hàng đối với sản phẩm.
Yêu cầu và chi phí về nguyên vật liệu cũng như các chi phí khác phục vụ cho quá trình sản xuất, tính giá thành sản phẩm.
Thông tin hữu ích KHÔNG nhất thiết phải?
Ít tốn kém.
Kịp thời.
Phù hợp.
Tin cậy.
Thông tin kế toán chu trình sản xuất là cơ sở thiết yếu để ra các quyết định liên quan đến?
check_box Tất cả các nội dung từ giá bán sản phẩm, kế hoạch sản xuất và phân bổ nguồn lực, đến quản trị chi phí.
Giá bán sản phẩm.
Kế hoạch sản xuất và phân bổ các nguồn lực.
Quản trị chi phí (lập kế hoạch và kiểm soát chi phí sản xuất, đánh giá kết quả thực hiện).
Thông tin là?
Các dữ liệu chưa được sắp xếp và xử lý
Các dữ liệu được sắp xếp phù hợp với người sử dụng
Những con số chưa được xử lý
Những sự kiện, những con số, những hình ảnh được xử lý để phù hợp với người sử dụng
Thủ tục kiểm soát nào có thể giúp hạn chế rủi ro phát sinh do “Sản xuất thừa một loại sản phẩm luân chuyển chậm dẫn đến hàng tồn kho vượt mức nên phải giảm giá, bán ở mức thua lỗ”?
check_box Xây dựng kế hoạch sản xuất tổng thể dựa trên thông tin về doanh số tiêu thụ dự kiến và có điều chỉnh bởi lượng sản phẩm tồn kho.
Kiểm tra chất lượng của nguyên vật liệu để xem mức độ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Rà soát lại hoạt động thiết kế sản phẩm để tìm lỗi khiến sản phẩm luân chuyển chậm.
Tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới để không phải giảm giá bán sản phẩm đến mức lỗ.
Thủ tục kiểm soát nào ít có ý nghĩa trong việc hạn chế rủi ro về gian lận trong việc thanh toán lương cho người lao động?
Cập nhật những thay đổi của Luật Lao động.
Hạn chế những truy cập có thể xóa mất dữ liệu tiền lương.
Hạn chế truy cập hệ thống chuyển tiền điện tử.
Kiểm tra sự xác nhận của tất cả người lao động đã nhận được thanh toán.
Thủ tục kiểm soát nào KHÔNG có ý nghĩa trong việc tránh hành vi thanh toán khống cho nhà cung cấp mới?
check_box Hạn chế người ra vào khu vực thanh toán.
Đối chiếu sổ chi tiết và sổ cái tài khoản phải trả người bán.
Hạn chế quyền truy cập cơ sở dữ liệu của kế toán phải trả.
Kiểm soát ngân sách.
Thủ tục kiểm soát nào sau đây có thể giúp hạn chế rủi ro do sản phẩm thiết kế không phù hợp làm tăng chi phí?
check_box Phân tích sự thay đổi chi phí khi thay đổi các phương án thiết kế.
Hạn chế tiếp cận hệ thống dữ liệu.
Rà soát lại hệ thống kế hoạch sản xuất.
Theo dõi, giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất.
Thủ tục kiểm soát nào sẽ giúp hạn chế rủi ro do trong quá trình nhập dữ liệu, cụ thể là số giờ làm việc một ngày của nhân viên trên Bảng chấm công bị ghi sai là 80 trong khi thực tế chỉ là 8?
check_box Sử dụng biện pháp kiểm soát giới hạn trong quá trình nhập dữ liệu để kiểm tra việc ghi chép số giờ làm việc của nhân viên (ví dụ: đặt ra giới hạn tối đa là 8h/ngày, việc vượt quá số giờ đó là không được phép).
Áp dụng chính sách trừ lương nhân viên nhập dữ liệu khi phát hiện sai sót.
Dừng việc thanh toán khi phát hiện sự thay đổi đột biến trong số tiền lương phải trả nhân viên.
Kiểm tra lại thông tin liên quan để xem sai sót này là do vô tình hay cố ý.
Thủ tục kiểm soát tốt nhất để giảm rủi ro của công bố trái phép dữ liệu tiền lương là?
check_box Sử dụng xác nhận đa yếu tố và kiểm soát an ninh để hạn chế truy cập dữ liệu gốc.
Chấm dứt hợp đồng lao động khi phát hiện hành vi công bố thông tin trái phép.
Có chính sách trừ lương khi phát hiện hành vi công bố thông tin trái phép.
Yêu cầu nhân viên cam kết bảo mật thông tin khi ký hợp đồng lao động.
Thủ tục kiểm soát tốt nhất để hạn chế rủi ro do chấp nhận đơn đặt hàng nhưng không có khả năng thực hiện là?
check_box Kiểm tra hàng tồn kho trước khi chấp nhận bán hàng.
Hủy đơn đặt hàng.
Kiểm tra lại đơn đặt hàng.
Kiểm tra tài chính và tín dụng khách hàng.
Thực thể là?
check_box Những sự vật, sự việc tồn tại mà tổ chức muốn lưu trữ dữ liệu về nó.
Các đối tượng và mối liên kết giữa các đối tượng.
Các quan hệ.
Thông tin cần lưu trữ.
Tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp bao gồm?
Cả 3 tiêu chuẩn: giá cả hợp lý, chất lượng hàng đáp ứng yêu cầu, nhà cung cấp tin cậy.
Chất lượng hàng đáp ứng yêu cầu.
Giá cả hợp lý.
Nhà cung cấp tin cậy.
Tiêu thức nào KHÔNG được sử dụng để phân nhóm các hoạt động khi vẽ sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết?
Các hoạt động xảy ra có liên quan đến cùng một nội dung.
Các hoạt động xảy ra cùng một nơi, cùng một thời điểm.
Các hoạt động xảy ra khác nơi, cùng một thời điểm.
Các hoạt động xảy ra khác nơi, khác thời điểm.
Tình huống nào có thể gây rủi ro cho doanh nghiệp? :: HTTTKT.B4.143:: Để hạn chế rủi ro do chấp nhận đơn đặt hàng của khách hàng không đảm bảo tính pháp lý, doanh nghiệp cần phải? { = Phân chia trách nhiệm giữa xét duyệt và thực hiện bán hàng. ~ Hủy đơn đặt hàng. ~Yêu cầu sự can thiệp của cơ quan chức năng. ~ Sa thải người phê duyệt đơn đặt hàng. #### Phương án đúng là: Phân chia trách nhiệm giữa xét duyệt và thực hiện bán hàng. Vì Theo nội dung các thủ tục kiểm soát trong chu trình. Tham khảo Bài 4, mục 4.4. Chu trình doanh thu (BG text). Text }
check_box Chấp nhận đơn đặt hàng của khách hàng dù lượng hàng tồn kho hiện tại chưa đủ đáp ứng yêu cầu.
Chấp nhận đơn đặt hàng giá trị lớn của khách hàng mới nhưng có bảo lãnh của ngân hàng.
Từ chối đơn đặt hàng của khách hàng do đối tác không cung cấp đủ thông tin theo yêu cầu.
Từ chối đơn đặt hàng của một khách hàng đã nợ quá hạn mức.
Trên lưu đồ, hình chữ nhật là biểu tượng của?
check_box Hoạt động xử lý bằng máy tính.
Kho dữ liệu.
Nguồn dữ liệu và đích đến.
Sổ sách hoặc báo cáo đầu ra.
Trên lưu đồ, hình tròn là biểu tượng của?
Bắt đầu/kết thúc.
Điểm nối trong cùng 1 trang.
Nhập chứng từ vào máy tính.
Quá trình xử lý.
Trên sơ đồ dòng dữ liệu, một quá trình xử lý KHÔNG nhất thiết phải có?
Ít nhất một dòng dữ liệu ra.
Ít nhất một dòng dữ liệu vào.
Tên của đối tượng lưu trữ.
Tên của quá trình xử lý.
Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào thể hiện hệ thống có sử dụng máy tính?
Pa: A
Pa: D
Pa:B
Pa:C
Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào thể hiện hoạt động không cần sử dụng máy tính?
Pa: A
Pa: C
Pa: D
Pa:B
Trong các phần mềm sau đây, phần mềm nào không phải là hệ quản trị dữ liệu quan hệ ?
Microsoft Access.
Microsoft excel.
Microsoft SQL Server
Oracle
Trong chu trình bán hàng, bộ phận lập hóa đơn bán hàng và theo dõi công nợ sẽ KHÔNG thực hiện các công việc nào sau đây?
Đối chiếu xác nhận.
Lập hóa đơn.
Theo dõi công nợ phải thu.
Theo dõi công nợ phải trả.
Trong chu trình bán hàng, hoá đơn bán hàng được lập bởi?
check_box Không ai trong số 3 đối tượng: khách hàng, ngân hàng hay bộ phận quản lý doanh thu.
Bộ phận quản lý doanh thu.
Khách hàng.
Ngân hàng.
Trong chu trình bán hàng, hoạt động “Lập hóa đơn và theo dõi công nợ” KHÔNG bao gồm?
Đối chiếu xác nhận.
Lập hóa đơn bán hàng.
Nhận lại hàng.
Theo dõi công nợ.
Trong chu trình bán hàng, nội dung hoạt động thu tiền KHÔNG bao gồm công việc nào?
check_box Lập hóa đơn.
Lập phiếu thu.
Lựa chọn thanh toán.
Xác nhận thu tiền.
Trong chu trình nhân sự, đơn vị bảo hiểm có nhiệm vụ?
Cung cấp dữ liệu thực tế về số giờ làm việc và kết quả làm việc của người lao động do bộ phận mình quản lý.
Cung cấp thông tin hướng dẫn về cách tính bảo hiểm và miễn giảm các khoản giảm trừ.
Cung cấp thông tin về thuế suất và những hướng dẫn về thủ tục luật lệ liên quan đến tiền lương.
Cung cấp thông tin về tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng, thay đổi thang bậc lương do tăng lương, khuyến khích, khen thưởng…
Trong chu trình nhân sự, phòng nhân sự có chức năng?
Cung cấp dữ liệu thực tế về số giờ làm việc và kết quả làm việc của người lao động do bộ phận mình quản lý.
Cung cấp thông tin hướng dẫn về cách tính bảo hiểm và miễn giảm các khoản giảm trừ.
Cung cấp thông tin về thuế suất và những hướng dẫn về thủ tục luật lệ liên quan đến tiền lương.
Cung cấp thông tin về tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng, thay đổi thang bậc lương do tăng lương, khuyến khích, khen thưởng…
Trong chu trình nhân sự, vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước là?
check_box Cung cấp thông tin về thuế suất và những hướng dẫn về thủ tục luật lệ liên quan đến tiền lương.
Cung cấp dữ liệu thực tế về số giờ làm việc và kết quả làm việc của người lao động do bộ phận mình quản lý.
Cung cấp thông tin hướng dẫn về cách tính bảo hiểm và miễn giảm các khoản giảm trừ.
Cung cấp thông tin về tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng, thay đổi thang bậc lương do tăng lương, khuyến khích, khen thưởng…
Trong hình thức Nhật ký chung, cơ sở ghi vào Sổ cái là?
Báo cáo tài chính
Chứng từ kế toán
Sổ chi tiết
Sổ Nhật ký chung, sổ Nhật ký đặc biệt
Trong hình thức Nhật ký chung, cơ sở ghi vào sổ chi tiết là?
Báo cáo tài chính
Chứng từ kế toán
Sổ chi tiết
Sổ Nhật ký, sổ Nhật ký đặc biệt
Trong hình thức Nhật ký chung, cơ sở ghi vào Sổ Nhật ký chung là?
Báo cáo tài chính
Chứng từ kế toán
Sổ cái
Sổ chi tiết
Trong kỳ kế toán ghi Nợ mà quên ghi Có hoặc ngược lại sẽ dẫn đến sự mất cân đối của tài khoản đối với?
Số dư cuối kỳ và số phát sinh trong kỳ
Số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ
Số dư đầu kỳ và số phát sinh trong kỳ
Số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ
Trong những tài sản dưới đây, tài sản nào không có nhiều giá trị đối với doanh nghiệp?
Con người
Công cụ dụng cụ
Dữ liệu
Thông tin
Trong sơ đồ dòng dữ liệu, hình ảnh “mũi tên đi ra từ ký hiệu lưu trữ dữ liệu” biểu hiện hoạt động?
check_box Sử dụng thông tin.
Lưu trữ thông tin.
Thu thập dữ liệu.
Xử lý dữ liệu.
Trong sơ đồ dòng dữ liệu, hình ảnh “mũi tên hướng tới ký hiệu lưu trữ dữ liệu” biểu hiện hoạt động
Lưu trữ thông tin.
Sử dụng thông tin.
Thu thập dữ liệu.
Xử lý dữ liệu.
Trong sơ đồ dòng dữ liệu, hình chữ nhật hoặc hình vuông biểu tượng cho?
check_box Nguồn dữ liệu và đích đến.
Dòng dữ liệu.
Lưu trữ.
Quá trình xử lý dữ liệu.
Trong sơ đồ dòng dữ liệu, hình tròn biểu tượng cho?
Dòng dữ liệu.
Lưu trữ.
Nguồn dữ liệu và đích đến.
Quá trình xử lý dữ liệu.
Trong sơ đồ dòng dữ liệu, mũi tên biểu tượng cho
check_box Quá trình xử lý dữ liệu.
Dòng dữ liệu.
Lưu trữ
Nguồn dữ liệu và đích đến.
Trong sơ đồ dòng dữ liệu?
Chỉ có thể có một kho dữ liệu đặt ở cuối qui trình.
Chỉ có thể có một kho dữ liệu đặt ở đầu qui trình.
Kho dữ liệu chỉ có thể đặt ở đầu hoặc cuối qui trình.
Kho dữ liệu có thể đặt ở nhiều chỗ (nhằm giúp việc thể hiện các dòng dữ liệu trở nên dễ dàng hơn).
Trường khóa chính là?
check_box Một thuộc tính hoặc thuộc tính kết hợp mà duy nhất dùng để xác định các hàng xác định trong một bảng
Khóa ngoại dùng để kết nối hai bảng với nhau
Một thuộc tính trong một bảng nhưng là khóa chính (primary key) trong một bảng khác
Thuộc tính của khóa
Ưu điểm của hệ thống dùng sổ chi tiết phải trả người nhà cung cấp là?
check_box Dễ dàng xác định quá trình thanh toán công nợ và số dư nợ hiện hành với từng nhà cung cấp.
Giảm bớt số lượng chứng từ cần lập.
Hạn chế sai sót, nhầm lẫn về kỳ hạn thanh toán.
Kiểm soát chi tiêu tốt.
Uy tín của một công ty có thể bị ảnh hưởng khi thói quen mua sắm của một số khách hàng nổi tiếng của công ty bị tiết lộ trái phép. Vậy thủ tục kiếm soát tốt nhất mà công ty có thể áp dụng để hạn chế rủi ro này là?
check_box Hạn chế khả năng tiếp cận thông tin khách hàng bằng cách sử dụng tên truy cập, mật khẩu và ma trận kiểm soát.
Chấm dứt hợp đồng lao động khi phát hiện hành vi công bố thông tin trái phép.
Yêu cầu nhân viên cam kết bảo mật thông tin khi ký hợp đồng lao động.
Yêu cầu sự can thiệp của các cơ quan chức năng.
Việc “Lựa chọn thanh toán” trong hoạt động “Thu tiền của chu trình bán hàng” mang ý nghĩa?
Đối chiếu, kiểm tra tình trạng công nợ của khách hàng và xác nhận nội dung thanh toán của khách hàng.
Lựa chọn đơn vị tiền tệ để thanh toán (việt nam đồng hay ngoại tệ).
Lựa chọn hình thức thanh toán (tiền mặt hay chuyển khoản).
Lựa chọn phương thức thanh toán (trả ngay hay trả chậm).
Việc cho phép kế toán phải trả chỉ được xem chứ không được tạo mới hay sửa chữa dữ liệu về nhà cung cấp và đặt hàng là nội dung của hoạt động?
Kiểm soát hệ thống thông tin.
Kiểm soát hoạt động mua hàng.
Kiểm soát nhập liệu.
Kiểm soát truy cập.
Ý nghĩa của chứng từ kế toán
check_box Tất cả các nội dung trên
Cung cấp thông tin cho quản lý
Là căn cứ ghi sổ kế toán
Là căn cứ tiến hành kiểm tra, thanh tra các hoạt động kinh tế
Phản ánh sự vận động của đối tượng kế toán
Ý nghĩa của dòng thông tin đầu ra từ hoạt động Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm là?
Được sử dụng để lập báo cáo về tình hình thực hiện chi phí thực tế nhằm thực hiện các điều chỉnh cần thiết trong thiết kế sản phẩm và ra các quyết định quản lý phù hợp.
Được xử lý thành các thông tin kế toán của quá trình sản xuất đồng thời dược sử dụng để lập báo cáo về tình hình thực hiện chi phí thực tế nhằm phục vụ cho việc ra các quyết định quản lý phù hợp.
Được xử lý thành các thông tin kế toán của quá trình sản xuất.
Xác định khách hàng tiềm năng.
Yêu cầu đối với “Phiếu nhập kho” hoặc “Báo cáo nhận hàng” là?
check_box Bộ phận nhận hàng lập nhiều liên, có chữ ký xác nhận.
Có ký nhận của người nhận hàng hoặc thủ kho.
Do bộ phận nhận hàng lập ghi nhận thông tin hàng thực tế.
Được lập thành nhiều liên để thông báo cho các bộ phận có liên quan.
Yêu cầu mua hàng KHÔNG thể phát sinh từ?
Bộ phận kiểm soát kho hàng.
Bộ phận sản xuất.
Bộ phận văn phòng.
Nhà cung cấp.
Yêu cầu mua vật tư cần?
Được sự đồng ý của bộ phận kế toán
Gửi từ bộ phận nhân sự.
Phải có chữ ký của người xét duyệt.
Phải lập trực tuyến.
Yêu cầu: Chỉ lập hóa đơn khi có chứng từ lệnh bán hàng/hợp đồng bán hàng, phiếu xuất kho, phiếu giao hàng, là nhằm hạn chế rủi ro nào?
Báo cáo sai doanh thu.
Ghi nợ sai khách hàng.
Giao hàng sai địa chỉ.
Lập hóa đơn sai thực tế.
Yếu tố nào được thể hiện trên các sơ đồ dòng dữ liệu chi tiết chứ không thể hiện trên sơ đồ dòng dữ liệu tổng quát?
check_box Các hoạt động cụ thể của quá trình xử lý dữ liệu.
Dòng dữ liệu.
Lưu trữ dữ liệu.
Nguồn dữ liệu và đích đến.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập