Bên giữ quyền chọn bán có quyền bán nhưng không có nghĩa vụ phải bán hàng hoá đã giao kết trong hợp đồng không?
check_box Có
Do cơ quan có thẩm quyền quyết định
Không
Tùy từng trường hợp
Bên giữ quyền chọn mua có quyền mua và có nghĩa vụ phải mua hàng hoá đã giao kết trong hợp đồng không?

Do cơ quan có thẩm quyền quyết định
Không
Tùy từng trường hợp
Bên mua hoặc đại diện của bên mua tiến hành làm gì trước khi nhận hàng?
Dùng thử hàng
Hủy hợp đồng
Kiểm tra hàng hoá
Từ chối nhận hàng
Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây ?
. Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.
. Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia;
. khi xảy ra một trong ba trường hợp nêu tại A, B, C
. Xảy ra sự kiện bất khả kháng;
Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây?
check_box Khi xảy ra một trong ba trường hợp nêu tại A, B, C
Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.
Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia;
Xảy ra sự kiện bất khả kháng;
Bộ luật dân sự 2015 có bao nhiêu điều luật?
104
410
689
838
Bộ luật Dân sự 2015 là luật chung áp dụng cho các quan hệ pháp luật trong đó có pháp luật về hợp đồng thương mại
check_box Hoàn toàn Đúng
Chưa chính xác
Có ý đúng
Sai
Bộ luật dân sự có điều chỉnh Hợp đồng thương mại không?

Do các bên thỏa thuận
Không
Tùy trường hợp
Bộ luật dân sự đang có hiệu lực được Quốc hội ban hành năm nào?
2015
2016
2017
2018
Các bên có quyền thỏa thuận Mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại là bao nhiêu?
. Không quá 19% giá trị phần vi phạm
.Không quá 11% giá trị phần vi phạm
.Không quá 25% giá trị phần vi phạm
.Không quá 8% giá trị phần vi phạm
Các bên có quyền thỏa thuận Mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại là bao nhiêu?
Không quá 11% giá trị phần vi phạm
Không quá 19% giá trị phần vi phạm
Không quá 25% giá trị phần vi phạm
Không quá 8% giá trị phần vi phạm
Các bên có thể thanh toán hợp đồng bằng phương tiện thanh toán nào?
Chuyển khoản qua ngân hàng
Chuyển khoản qua ngân hàng hoặc Tiền mặt đồng đô-la mỹ
Tiền mặt
Các bên có thể thanh toán hợp đồng bằng phương tiện thanh toán nào?
. Chuyển khoản qua ngân hàng
. Chuyển khoản qua ngân hàng hoặc Tiền mặt
. đồng đô-la mỹ
. Tiền mặt
Các Bên ký kết hợp đồng có quyền chọn luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng không?
. Có
. Do tòa án quyết định
. Không
. Tùy từng trường hợp
Các Bên ký kết hợp đồng có quyền chọn luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng không?

Do tòa án quyết định
Không
Tùy từng trường hợp
Các biện pháp bảo đảm có thể sử dụng để ký kết và thực hiện hợp đồng
. Bảo lưu quyền sở hữu
. Ký quỹ
. Ký quỹ, Thế chấp, Bảo lưu quyền sở hữu
. Thế chấp
Các biện pháp bảo đảm có thể sử dụng để ký kết và thực hiện hợp đồng?
Bảo lưu quyền sở hữu
Ký quỹ
Ký quỹ, Thế chấp, Bảo lưu quyền sở hữu
Thế chấp
Các biện pháp nào được sử dụng để bảo đảm thực hiện hợp đồng
. Bảo lãnh
. Thế chấp
. Thế chấp; Tín chấp; Bảo lãnh đều có thể sử dụng để bảo đảm thực hiện hợp đồng
. Tín chấp
Các biện pháp nào được sử dụng để bảo đảm thực hiện hợp đồng?
Bảo lãnh
Thế chấp
Thế chấp; Tín chấp; Bảo lãnh đều có thể sử dụng để bảo đảm thực hiện hợp đồng
Tín chấp
Các biện pháp nào sau đây được coi là biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng?
. Cầm cố tài sản
. Cầm cố tài sản; Ký cược; Đặt cọc
. Đặt cọc
. Ký cược
Các biện pháp nào sau đây được coi là biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng?
Cầm cố tài sản
Cầm cố tài sản; Ký cược; Đặt cọc
Đặt cọc
Ký cược
Các chế tài có thể áp dụng khi có vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thương mại?
check_box Yêu cầu bồi thường thiệt hại; Phạt vi phạm; Hủy hợp đồng
Hủy hợp đồng
Phạt vi phạm
Yêu cầu bồi thường thiệt hại
Các chế tài có thể áp dụng khi có vi phạm nghĩa vụ hợp đồng thương mại?
. Hủy hợp đồng
. Phạt vi phạm
. Yêu cầu bồi thường thiệt hại
. Yêu cầu bồi thường thiệt hại; Phạt vi phạm; Hủy hợp đồng
Các hình thức của trọng tài thương mại bao gồm?
Hòa giải
Trọng tài quy chế
Trọng tài vụ việc (Ad-hoc)
Trọng tài vụ việc và trọng tài quy chế
Các hình thức của trọng tài thương mại bao gồm?
. Hòa giải
. Trọng tài quy chế
. Trọng tài vụ việc (Ad-hoc)
. Trọng tài vụ việc và trọng tài quy chế
Các hình thức khác tương đương văn bản là hình thức của hợp đồng thương mại?
. Email
. Email; Telex; Fax; điện báo; thông điệp dữ liệu
. Fax
. Telex
Các hình thức khác tương đương văn bản là hình thức của hợp đồng thương mại?
Email
Email; Telex; Fax; điện báo; thông điệp dữ liệu
Fax
Telex
Các trường hợp nào dẫn đến hợp đồng vô hiệu?
Ép buộc
Lừa dối
Thỏa thuận trái với trật tự công và đạo đức xã hội
Thỏa thuận trái với trật tự công và đạo đức xã hội; Lừa dối; Ép buộc
Các văn bản luật điều chỉnh hợp đồng thương mại ở Việt Nam hiện nay?
check_box Luật thương mại 2005 và Bộ luật dân sự 2015
Bộ luật dân sự 2015
Luật hôn nhân và gia đình 2014
Luật thương mại 2005
Chế tài Đình chỉ thực hiện hợp đồng được áp dụng khi nào?
Bất kỳ khi nào
Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng
Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng
Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng hoặc khi một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng
Chế tài Đình chỉ thực hiện hợp đồng được áp dụng khi nào?
. Bất kỳ khi nào
. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng
. Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng
. Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng hoặc khi một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng
Chế tài hủy bỏ hợp đồng được áp dụng trong các trường hợp sau đây?
check_box Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng; hoặc Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng
Do các bên thỏa thuận
Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng
Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng
Chế tài hủy bỏ hợp đồng được áp dụng trong các trường hợp sau đây?
. Do các bên thỏa thuận
. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng
. Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng
. Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng; hoặc Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng
Chỉ ra đối tượng của hợp đồng dịch vụ?
check_box Việc khám chữa bệnh của bác sỹ
Cà-phê
Dép Biti’s
Doanh nhân Đào Trí Y
Chỉ ra đối tượng của hợp đồng dịch vụ?
Con người
Động vật
Hoạt động Tư vấn pháp lý của luật sư
Nhà ở
Chủ thể của hợp đồng thương mại có thể là?
check_box Thương nhân hoặc Cá nhân và Tổ chức khác có hoạt động liên quan đến thương mại
Cá nhân
Pháp nhân
Thương nhân
Chủ thể ký kết hợp đồng phải có những điều kiện gì?
check_box Năng lực pháp luật và Năng lực hành vi
Không cần điều kiện
Năng lực hành vi
Năng lực pháp luật
Chủ thể ký kết hợp đồng phải có những điều kiện gì?
. Không cần điều kiện
. Năng lực hành vi
. Năng lực pháp luật
. Năng lực pháp luật và Năng lực hành vi
Chủ thể nào sau đây là thương nhân?
check_box Cả Công ty cổ phần Y; Hợp tác xã X ; Luật sư Phạm Liêm Z đều là thương nhân
Công ty cổ phần Y
Hợp tác xã X
Luật sư Phạm Liêm Z
Chủ thể nào sau đây là thương nhân?
Chính phủ
Công ty FLC
Giáo sư X
VCCI
Có ít nhất một bên chủ thể của hợp đồng thương mại là thương nhân?
check_box Đúng
Đúng một phần
Hoàn toàn sai
Sai
Có thể giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại bằng những phương thức?
. Hòa giải thương mại
. Tòa án
. Tòa án; Trọng tài thương mại; Hòa giải thương mại
. Trọng tài thương mại
Có thể giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại bằng những phương thức?
Hòa giải thương mại
Tòa án
Tòa án; Trọng tài thương mại; Hòa giải thương mại
Trọng tài thương mại
Công ước NewYork 1958 quy định về vấn đề gì?
Mua bán hàng hóa quốc tế
Quyền công dân
Quyền tác giả
Việc công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài
Công ước quốc tế nào quy định về việc công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài?
Công ước Bern 1881
Công ước NewYork 1958
Công ước Viên 1980
Quy tắc mẫu trọng tài của UNCITRAL
Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc điều chỉnh quan hệ hợp đồng nào?
Hợp đồng dịch vụ quốc tế
Hợp đồng mua bán hang hóa quốc tế
Hợp đồng mua bán trong nước
Hợp đồng mua bán và dịch vụ quốc tế
Đại diện pháp nhân ký kết hợp đồng bao gồm?
Bất kỳ ai làm việc cho pháp nhân
Người đại diện theo pháp luật
Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của pháp nhân
Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp
Đại diện pháp nhân ký kết hợp đồng bao gồm?
. Bất kỳ ai làm việc cho pháp nhân
. Người đại diện theo pháp luật
. Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của pháp nhân
. Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp
Đâu là biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng?
. Bảo lãnh
. Đại diện
. Đại lý
. Gia công
Đâu là biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng?
Bảo lãnh
Đại diện
Đại lý
Gia công
Đâu là đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa?
check_box Quần áo; Giầy dép
Con người
Heroin
Sừng tê giác
Đâu là đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa?
Gạo
Gia công giầy dép
Tư vấn của luật sư
Việc vận chuyển hành khách
Đâu là tập quán thương mại?
check_box INCOTERM
Bộ luật dân sự
Bộ luật dân sự; Luật thương mại; INCOTERM
Luật thương mại
Điều ước quốc tế bao gồm?
Án lệ
Điều ước quốc tế song phương hoặc đa phương
Hiến pháp
tập quán quốc tế
Điều ước quốc tế nào điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế?
Công ước Bern 1881
Công ước luật biển 1982 của Liên hiệp quốc
Công ước Paris 2015 về chống biến đổi khí hậu
Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc
Đối tượng của hợp đồng thương mại có thể là?
Con người
Dịch vụ
Hàng hóa
Hàng hóa hoặc Dịch vụ
Đối tượng nào sau đây có thể trở thành đối tượng của hợp đồng dịch vụ là?
check_box Công việc phải làm
Chính phủ
Công dân
Hàng hóa
Đối với phán quyết của trọng tài thương mại, các bên có quyền?
check_box Yêu cầu bên thua kiện thực hiện đúng yêu cầu phán quyết của trọng tài hoặc Yêu cầu tòa án hủy phán quyết nếu không đồng ý với phán quyết đó
Yêu cầu bên kia thực hiện đúng yêu cầu phán quyết
Yêu cầu tòa án hủy phán quyết nếu không đồng ý với phán quyết đó
Yêu cầu trọng tài hủy phán quyết và xét xử lại
Đối với phán quyết của trọng tài thương mại, các bên có quyền?
check_box . Yêu cầu bên thua kiện thực hiện đúng yêu cầu phán quyết của trọng tài hoặc Yêu cầu tòa án hủy phán quyết nếu không đồng ý với phán quyết đó
. Yêu cầu bên kia thực hiện đúng yêu cầu phán quyết
. Yêu cầu tòa án hủy phán quyết nếu không đồng ý với phán quyết đó
. Yêu cầu trọng tài hủy phán quyết và xét xử lại
Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị nào?
check_box Giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp
Giá trị tổn thất gián tiếp
Giá trị tổn thất suy đoán
Giá trị tổn thất trực tiếp gián tiếp và trực tiếp
Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị nào?
. Giá trị tổn thất gián tiếp
. Giá trị tổn thất suy đoán
. Giá trị tổn thất trực tiếp gián tiếp và trực tiếp
.Giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp
Hàng hóa bao gồm?
Con người
Động vật
Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai; những vật gắn liền với đất đai.
Thực vật
Hiến pháp 2013 có bao nhiêu điều luật?
100
110
120
130
Hình thức của hợp đồng thương mại có thể là?
check_box Lời nói, Văn bản hoặc hành vi
Hành vi
Lời nói
Văn bản
Hoạt động nào sau đây được coi là mua bán hàng hóa quốc tế
Chuyển khẩu
Nhập khẩu
Nhập khẩu; Xuất khẩu; Chuyển khẩu
Xuất khẩu
Hợp đồng chấm dứt khi nào?
check_box Khi các bên đã thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ theo quy định; Khi các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng; Khi Chủ thể của hợp đồng chết hoặc chấm dứt sự tồn tại
Khi các bên đã thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ theo quy định
Khi các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng
Khi Chủ thể của hợp đồng chết hoặc chấm dứt sự tồn tại
Hợp đồng chấm dứt khi nào?
. Khi các bên đã thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ theo quy định
. Khi các bên đã thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ theo quy định; Khi các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng; Khi Chủ thể của hợp đồng chết hoặc chấm dứt sự tồn tại
. Khi các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng
. Khi Chủ thể của hợp đồng chết hoặc chấm dứt sự tồn tại
Hợp đồng chính vô hiệu có dẫn đến vô hiệu của hợp đồng phụ không?
check_box Có
Có thể vô hiệu
Do các bên thỏa thuận
Không
Hợp đồng có đối tượng là bất động sản thì pháp luật áp dụng đối với việc chuyển giao quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là bất động sản, thuê bất động sản hoặc việc sử dụng bất động sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là pháp luật của nước nào?
Do các bên thỏa thuận
Nơi có bất động sản
Nơi ký kết hợp đồng
Nơi phát hành đồng tiền thanh toán
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải thực hiện theo hình thức nào?
Hành vi
Lời nói
Văn bản
Văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải thực hiện theo hình thức nào?
. hành vi
. lời nói
. văn bản
. văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương
Hợp đồng phụ vô hiệu thì hợp đồng chính sẽ?
check_box Vẫn có hiệu lực
Phải sửa đổi
Vô hiệu một phần
Vô hiệu toàn bộ
Hợp đồng thương mại có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì không bị vô hiệu không?
. Có
. Do cơ quan có thẩm quyền quyết định
. Không
. Tùy từng trường hợp
Hợp đồng thương mại có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì không bị vô hiệu không?

Do cơ quan có thẩm quyền quyết định
Không
Tùy từng trường hợp
Hợp đồng thương mại có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì?
check_box Vô hiệu
Phải đình chỉ thực hiện
Vẫn có hiệu lực
Vô hiệu một phần
Hợp đồng thương mại có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì?
. phải đình chỉ thực hiện
. vẫn có hiệu lực
. vô hiệu
. vô hiệu một phần
Hợp đồng thương mại nào sau đây phải được công chứng hoặc chứng thực?
. Hợp đồng mua bán máy tính
. Hợp đồng mua bán nhà ở
. Hợp đồng tư vấn pháp luật
. Hợp đồng vay tiền
Hợp đồng thương mại nào sau đây phải được công chứng hoặc chứng thực?
Hợp đồng mua bán máy tính
Hợp đồng mua bán nhà ở
Hợp đồng tư vấn pháp luật
Hợp đồng vay tiền
INCOTERM là gì?
check_box Tập quán thương mại quốc tế về mua bán hàng hóa
Án lệ
Điều ước quốc tế đa phương
Điều ước quốc tế song phương
Kể tên các loại điều khoản trong hợp đồng thương mại?
Điều khoản phòng ngừa
Điều khoản thỏa thuận
Điều khoản thông thường
Điều khoản thông thường và Điều khoản phòng ngừa
Kể tên các loại điều khoản trong hợp đồng thương mại?
. Điều khoản phòng ngừa
. Điều khoản thỏa thuận
. Điều khoản thông thường
. Điều khoản thông thường và Điều khoản phòng ngừa
Khi bên bán giao thừa hàng thì bên mua có quyền gì?
check_box Từ chối hoặc chấp nhận số hàng thừa
Chấp nhận số hàng thừa
Từ chối số hàng thừa
Yêu cầu trả lại
Khi các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý, một trong các bên có thể làm gì?
check_box Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định hoặc Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản.
Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định
Hủy hợp đồng
Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản.
Khi các bên không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý, một trong các bên có thể làm gì?
. Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định
. Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định hoặc Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản.
. Hủy hợp đồng
.Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản.
Khi đàm phán hợp đồng, các bên có thể sử dụng các loại câu hỏi nào?
Câu hỏi đóng
Câu hỏi mở
Kết hợp cả câu hỏi mở và câu hỏi đóng
Không dùng câu hỏi
Khi đàm phán hợp đồng, các bên có thể sử dụng các loại câu hỏi nào?
. Câu hỏi đóng
. Câu hỏi mở
. Kết hợp cả câu hỏi mở và câu hỏi đóng
. Không dùng câu hỏi
Khi đàm phán hợp đồng, các bên thuyết phục đối tác bằng cách nào?
Cảm xúc
Cảm xúc và Logic
Logic
Nhiều cách khác nhau
Khi đàm phán hợp đồng, các bên thuyết phục đối tác bằng cách nào?
. Cảm xúc
. Cảm xúc và Logic
. Logic
. Nhiều cách khác nhau
Khi giao kết hợp đồng thương mại, chủ thể của hợp đồng phải tuân thủ nguyên tắc nào?
Áp đặt ý chí
Thống nhất ý chí
Tự nguyện
Tự nguyện và thống nhất ý chí
Khi hủy bỏ hợp đồng thì hiệu lực hợp đồng chấm dứt từ thời điểm nào?
. Do các bên thỏa thuận
. Không xác định thời điểm
. Từ khi hợp đồng ký kết
. Từ khi hủy bỏ hợp đồng
Khi hủy bỏ hợp đồng thì hiệu lực hợp đồng chấm dứt từ thời điểm nào?
Do các bên thỏa thuận
Không xác định thời điểm
Từ khi hợp đồng ký kết
Từ khi hủy bỏ hợp đồng
Khi ký kết hợp đồng, các bên có thể sử dụng biện pháp bảo đảm nào?
check_box . Cả Bảo lãnh; Ký quỹ; Cầm cố đều có thể được sử dụng
. Bảo lãnh
. Cầm cố
. Ký quỹ
Khi ký kết hợp đồng, các bên có thể sử dụng biện pháp bảo đảm nào?
Bảo lãnh
Cả Bảo lãnh; Ký quỹ; Cầm cố đều có thể được sử dụng
Cầm cố
Ký quỹ
Khi ký kết và thực hiện hợp đồng, các bên có thể sử dụng biện pháp bảo đảm nào sau đây?
Đặt cọc; Ký quỹ; Bảo lưu quyền sở hữu
Khi ký kết và thực hiện hợp đồng, các bên có thể sử dụng biện pháp bảo đảm nào sau đây?
Bảo lưu quyền sở hữu
Đặt cọc; Ký quỹ; Bảo lưu quyền sở hữu
Ký quỹ
Ký quỹ
Khi một bên tham gia đồng thương mại do bị lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép thì có quyền gì?
check_box Yêu cầu Tòa án tuyên bố đồng thương mại đó là vô hiệu
Đình chỉ hợp đồng
Gửi khiếu đến nại ủy ban nhân dân quận/huyện
Tiếp tục thực hiện hợp đồng
Khi một bên tham gia đồng thương mại do bị lừa dối hoặc bị đe dọa, cưỡng ép thì có quyền gì?
. đình chỉ hợp đồng
. gửi khiếu đến nại ủy ban nhân dân quận/huyện
. tiếp tục thực hiện hợp đồng
. yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng thương mại đó là vô hiệu
Khi nào Các bên được quyền giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại?
Khi tòa án quyết định
Khi nào Các bên được quyền giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại?
check_box Khi các bên có thỏa thuận bằng văn bản về việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
Khi hợp đồng vô hiệu
Khi không có quy định về việc giải quyết tranh chấp trong hợp đồng
Khi tòa án quyết định
Khi nào chế tài Đình chỉ thực hiện hợp đồng được áp dụng?
check_box Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng hoặc khi Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng
Bất kể khi nào các bên muốn
Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng
Khi nào chế tài Đình chỉ thực hiện hợp đồng được áp dụng?
. Bất kể khi nào các bên muốn
. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng
. Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng hoặc khi Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng
. Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình chỉ hợp đồng
Khi nào hợp đồng có thể chấm dứt?
check_box Khi đối tượng của hợp đồng không còn (bị tiêu hủy, mất mát); Khi hợp đồng bị hủy bỏ; Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt
Khi đối tượng của hợp đồng không còn (bị tiêu hủy, mất mát)
Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt
Khi hợp đồng bị hủy bỏ
Khi nào hợp đồng có thể chấm dứt?
. Khi đối tượng của hợp đồng không còn (bị tiêu hủy, mất mát)
. Khi đối tượng của hợp đồng không còn (bị tiêu hủy, mất mát); Khi hợp đồng bị hủy bỏ; Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt
. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt
. Khi hợp đồng bị hủy bỏ
Khi soạn thảo Hợp đồng thương mại cần tìm hiểu những thông tin gì từ đối tác ký kết?
. Năng lực kỹ thuật
. Năng lực pháp luật
. Năng lực pháp luật; Năng lực tài chính; Năng lực kỹ thuật
. Năng lực tài chính
Khi soạn thảo Hợp đồng thương mại cần tìm hiểu những thông tin gì từ đối tác ký kết?
Năng lực kỹ thuật
Năng lực pháp luật
Năng lực pháp luật; Năng lực tài chính; Năng lực kỹ thuật
Năng lực tài chính
Luật thương mại 2005 là luật chuyên ngành áp dụng cho các quan hệ pháp luật phát sinh từ hợp đồng thương mại
Chưa chính xác
Có ý đúng
Hoàn toàn Đúng
Sai
Luật thương mại đang có hiệu lực thi hành được Quốc hội ban hành năm nào
check_box 2005
2004
2006
2009
Mua bán hàng hoá quốc tế được thực hiện dưới các hình thức nào?
check_box Xuất khẩu, nhập khẩu; tạm xuất, tái nhập, tạm nhập, tái xuất; chuyển khẩu
Chuyển khẩu
Tạm xuất, tái nhập, tạm nhập, tái xuất
Xuất khẩu, nhập khẩu
Mục đích chính khi giao kết hợp đồng thương mại là?
check_box Lợi nhuận
Giao lưu
Giúp đỡ lẫn nhau
Hợp tác
Mục đích chính khi giao kết hợp đồng thương mại là?
. Giao lưu
. Giúp đỡ lẫn nhau
. Hợp tác
. Lợi nhuận
Mục đích chủ yếu của các bên khi ký kết hợp đồng thương mại là?
check_box Sinh lợi
Giao lưu thương mại
Hợp tác phát triển
Trao đổi hàng hóa
Muốn thay đổi Hợp đồng đang thực hiện thì phải làm gì?
check_box . Các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng
. Chấm dứt hợp đồng
. Đình chỉ thực hiện hợp đồng
. Hủy bỏ hợp đồng
Muốn thay đổi Hợp đồng đang thực hiện thì phải làm gì?
Các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng
Chấm dứt hợp đồng
Đình chỉ thực hiện hợp đồng
Hủy bỏ hợp đồng
Năm 2015 Việt Nam đã gia nhập để trở thành thành viên của công ước quốc tế nào?
Công ước ICSID
Công ước Viên 1980 của Liên hợp quốc về Mua bán hang hóa quốc tế
NAFTA
NATO
Nguồn Luật áp dụng điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại?
check_box Luật pháp của quốc gia; Điều ước quốc tế; Tập quán thương mại; Án lệ
Điều ước quốc tế
Luật pháp của quốc gia
Tập quán thương mại
Nguồn pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại?
check_box Luật quốc gia, Điều ước quốc tế, tập quán, án lệ
Án lệ
Điều ước quốc tế
Luật quốc gia
Nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại?
check_box Tự do thỏa thuận và thống nhất ý chí
Đồng thuận
Tập trung dân chủ
Tự do thỏa thuận
Nguyên tắc ký kết và thực hiện hợp đồng thương mại?
. Đồng thuận
. tập trung dân chủ
. Tự do thỏa thuận
. Tự do thỏa thuận và thống nhất ý chí
Nội dung cơ bản của hợp đồng gồm những điều khoản nào?
Chủ thể HĐ, Đối tượng HĐ, giá cả, thanh toán
Đối tượng HĐ
Giá cả
Thanh toán
Nội dung cơ bản của hợp đồng gồm những điều khoản nào?
chủ thể HĐ, Đối tượng HĐ, giá cả, thanh toán
Pháp luật của nước nào sau đây được coi là pháp luật của nước có mối liên hệ gắn bó nhất với hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế?
Do các bên thỏa thuận
Pháp luật của nước nơi người bán cư trú nếu là cá nhân hoặc nơi thành lập nếu là pháp nhân
Pháp luật của nước nơi người mua cư trú
Pháp luật của nước nơi phát hành đồng tiền thanh toán
Phạt vi phạm hợp đồng thương mại được áp dụng khi nào?
check_box Chỉ khi có điều khoản phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại
Bất cứ khi nào có hành vi vi phạm
Do thẩm phán quyết định
Không được áp dụng
Phạt vi phạm hợp đồng thương mại được áp dụng khi nào?
. Bất cứ khi nào có hành vi vi phạm
. Chỉ khi có điều khoản phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại
. Do thẩm phán quyết định
. Không được áp dụng
Phụ lục hợp đồng vô hiệu có làm vô hiệu toàn bộ nội dung của hợp đồng chính không?
check_box Không

Có thể có
Do các bên thỏa thuận
Quyết định của trọng tài thương mại là?
Chung thẩm và ràng buộc các bên
Không có hiệu lực
Sơ thẩm
Tạm thời
Thời điểm chuyển rủi ro đối với hàng hóa nếu có địa điểm giao hàng xác định là?
check_box Khi hàng hóa được giao cho bên mua
Khi hàng hóa cập cảng
Khi hàng hóa được đóng gói
Khi hàng hóa được giao cho người vận chuyển đầu tiên
Thời điểm chuyển rủi ro đối với hàng hóa nếu có địa điểm giao hàng xác định là?
. Khi hàng hóa cập cảng
. Khi hàng hóa được đóng gói
. Khi hàng hóa được giao cho bên mua
. Khi hàng hóa được giao cho người vận chuyển đầu tiên
Thời điểm chuyển rủi ro đối với hàng hóa trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định là khi nào?
check_box Khi hàng hóa được giao cho người vận chuyển đầu tiên
Khi bên bán nhận được thanh toán
Khi hai bên ký kết hợp đồng
Khi hàng hóa được giao cho bên mua
Thời điểm chuyển rủi ro đối với hàng hóa trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định là khi nào?
. Khi bên bán nhận được thanh toán
. khi hai bên ký kết hợp đồng
. Khi hàng hóa được giao cho bên mua
. Khi hàng hóa được giao cho người vận chuyển đầu tiên
Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là khi nào?
check_box Là khi các bên đã thỏa thuận xong các nội dung của hợp đồng
Bắt đầu thỏa thuận giá cả
Khi các bên bắt đầu thực hiện nghĩa vụ
Là khi các bên thực hiện xong nghĩa vụ
Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là khi nào?
. Bắt đầu thỏa thuận giá cả
. Khi các bên bắt đầu thực hiện nghĩa vụ
. Là khi các bên đã thỏa thuận xong các nội dung của hợp đồng
. Là khi các bên thực hiện xong nghĩa vụ
Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là khi nào?
. bên sau cùng ký vào văn bản
. các bên bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quy định trong hợp đồng
. các bên đưa ra chấp nhận ký kết hợp động
. hai bên bắt đầu đàm phán nội dung hợp đồng
Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là khi nào?
Bên sau cùng ký vào văn bản
Các bên bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quy định trong hợp đồng
Các bên đưa ra chấp nhận ký kết hợp động
Hai bên bắt đầu đàm phán nội dung hợp đồng
Thời điểm giao kết hợp đồng gián tiếp bằng văn bản là khi nào?
check_box Bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết của bên được đề nghị
Bên đề nghị gửi đề nghị giao kết hợp đồng
Bên đề nghị thông báo đã nhận được chấp nhận đề nghị
Bên được đề nghị nhận được đề nghị giao kết hợp đồng
Thời điểm giao kết hợp đồng gián tiếp bằng văn bản là khi nào?
. Bên đề nghị gửi đề nghị giao kết hợp đồng
. Bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết của bên được đề nghị
. Bên đề nghị thông báo đã nhận được chấp nhận đề nghị
. Bên được đề nghị nhận được đề nghị giao kết hợp đồng
Tòa án có thẩm quyền xét xử sơ thẩm đối với tranh chấp về hợp đồng thương mại là?
check_box Tòa án cấp quận/huyện
Tòa án cấp cao
Tòa án cấp tỉnh
Tòa án tối cao
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây?
check_box Có hành vi vi phạm hợp đồng;.Có thiệt hại thực tế; Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại
Có hành vi vi phạm hợp đồng;
Có thiệt hại thực tế;
Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây?
. Có hành vi vi phạm hợp đồng;
. Có hành vi vi phạm hợp đồng;.Có thiệt hại thực tế; Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại
. Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại
.Có thiệt hại thực tế;
Trong các đối tượng sau, đối tượng nào là đối tượng của hợp đồng dịch vụ?
Cà phê
Gạch, cát, sỏi
Hạt tiêu
Hoạt động tư vấn pháp luật của luật sư
Trong trường hợp giao thừa hàng thì bên mua có quyền?
Chấp nhận số hàng thừa
Khiếu nại bên bán
Từ chối hoặc chấp nhận số hàng thừa
Từ chối số hàng thừa
Trong trường hợp không có thỏa thuận thì giá hàng hóa được xác định bằng cách nào?
check_box Giá của hàng hóa cùng loại niêm yết trên thị trường
Giá của hàng hóa do bên bán cung cấp
Giá của hàng hóa giao dịch trước đó
Giá sàn
Trường hợp xác lập đồng thương mại giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì đồng thương mại vẫn có hiệu lực pháp luật không?
check_box Không

Có hiệu lực một phần
Do tòa án quyết định
Trường hợp xác lập hợp đồng thương mại giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì đồng thương mại vẫn có hiệu lực pháp luật không?
. có
. Có hiệu lực một phần
. Do tòa án quyết định căn cứ quy định tại căn cứ quy định của Luật thương mại và Bộ luật dân sự về hợp đồng vô hiệu. Tham khảo: Luật thương mại và Bộ luật dân sự /p>
. không
Trường hợp xác lập hợp đồng thương mại giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì đồng thương mại vô hiệu
Do tòa án quyết định
Đúng
Sai
Tùy từng trường hợp
Trường hợp xác lập hợp đồng thương mại giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì đồng thương mại vô hiệu?
. Do tòa án quyết định
. Đúng
. Sai
. tùy từng trường hợp
Văn bản pháp luật nào do Chính phủ ban hành?
Luật
Nghị định
Pháp lệnh
Thông tư
Văn bản pháp luật nào do Quốc hội ban hành
Lệnh
Luật, Bộ luật
Nghị định
Thông tư
Văn bản pháp luật nào sau đây có hiệu lực cao nhất?
check_box Hiến pháp
Luật
Nghị quyết
Thông tư

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập