Phát biểu nào sau đây là đúng về mối quan hệ giữa Quốc gia A và Quốc gia B?
Quốc gia A có dân số đông hơn Quốc gia B.
Quốc gia A có ít di cư ròng hơn Quốc gia B.
Quốc gia A có tốc độ tăng dân số cao hơn Quốc gia B
Quốc gia A có tỷ lệ tử vong cao hơn Quốc gia B.
Bền vững về kinh tế có nghĩa là?
Cơ cấu GDP hợp lý
Cơ cấu GDP hợp lý và đảm bảo tăng trưởng GDP ổn định
GDP bình quân đầu người cao
Tăng trưởng GDP cao.
Bền vững về môi trường là sự phát triển nhưng vẫn đảm bảo các chức năng của môi trường, điều này có nghĩa đảm bảo môi trường?
Là không gian sinh tồn của con người
Là không gian sinh tồn, nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt động sản xuất, nơi chứa đựng, xử lý, tái chế các chất thải của con người.
Là nơi chứa đựng, xử lý, tái chế các phế thải của con người
Là nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho cuộc sống và hoạt động sản xuất của con người;
Bền vững về xã hội có nghĩa là?
check_box Hướng tới tiến bộ, công bằng và bình đẳng xã hội
Hướng tới bình đẳng xã hội
Hướng tới công bằng xã hội
Hướng tới tiến bộ xã hội
Biến động chung dân số được thể hiện bằng phương trình?
(Sinh + Nhập cư) – (Chết + Xuất cư)
(Sinh + Nhập cư) + (Chết – Xuất cư)
(Sinh + Xuất cư) + (Chết – Nhập cư)
Sinh + Chết – (Nhập cư + Xuất cư)
Biến động dân số cơ học phản ánh?
Chênh lệch dân số do sinh chết
Chênh lệch dân số do số di dân đến và đi ở một vùng
Chênh lệch dân số theo độ tuổi
Chênh lệch giới tính
Biến động dân số tự nhiên phản ánh?
Chênh lệch do di dân
Chênh lệch độ tuổi
Chênh lệch giới tính
Chênh lệch sinh chết
Biểu hiện của quá trình đô thị hóa ở các nước đang phát triển không phải là?
check_box Đô thị hóa theo chiều sâu.
Số siêu đô thị ngày càng nhiều.
Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh.
Tốc độ đô thị hóa cao.
Bình đẳng xã hội có nghĩa là?
Bảo đảm cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương có được đầy đủ cơ hội và năng lực vươn lên thoả mãn nhu cầu thiết yếu của họ
Sự không ngang bằng nhau về các cơ hội hoặc lợi ích đối với các cá nhân khác nhau trong một nhóm hoặc nhiều nhóm trong xã hội.
Sự ngang bằng nhau giữa người với người về một hay nhiều phương diện: kinh tế, chính trị, văn hoá, giai cấp, dân tộc…
Sự ngang bằng nhau về các cơ hội tiếp cận nguồn lực và cơ hội tham gia đóng góp vào quá trình phát triển.
Các kết quả của quá trình dân số bao gồm?
Phân bố dân số theo tuổi, theo giới tính, vùng và trình độ học vấn
Quy mô, cơ cấu dân số
Quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số
Thể lực, trí lực và tâm lực của nguồn nhân lực
Các trạng thái nghiên cứu dân số gồm?
check_box Trạng thái tĩnh và trạng thái động
Nghiên cứu ba dạng vận động của dân số
Số lượng, phân bố, cơ cấu dân số theo một hay nhiều tiêu thức như: Tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn, nghề nghiệp. .
Vận động tự nhiên thông qua sinh và chết; Vận động cơ học tức là đi và đến; Vận động xã hội bao gồm những tiến triển về học vấn, nghề nghiệp, mức sống, hôn nhân…
Câu nào sau đây là đúng?
Các nước phát triển có dân số già hơn các nước đang phát triển
Các nước phát triển có dân số trẻ hơn các nước đang phát triển
Các nước phát triển có tuổi trung vị thấp hơn các nước đang phát triển
Tốc độ già hoá các nước phát triển diễn ra nhanh hơn các nước đang phát triển
Cấu trúc tuổi của Mexico và Mỹ khác nhau đến mức nào và tại sao?
Mexico là một xã hội trẻ, đang phát triển; mức sinh cao, mức tử vong thấp, là điển hình tháp tuổi mở rộng
Mexico là một xã hội trưởng thành và đang già hóa, mức sinh giảm, tỷ lệ tử vong thấp, nhiều người trung niên, điển hình tháp dân số trường thành
Mỹ là một xã hội trẻ, đang phát triển; mức sinh cao, mức tử vong thấp, là điển hình tháp tuổi mở rộng. Lão hóa xã hội và, ít sinh, tỷ lệ tử vong thấp. nhiều người già (ngang / phẳng kim tự tháp tuổi)
Trong khi Mexico là một xã hội trẻ, đang phát triển; mức sinh cao, mức tử vong thấp, là điển hình tháp tuổi mở rộng thì Mỹ là một xã hội trưởng thành và đang già hóa, mức sinh giảm, tỷ lệ tử vong thấp, nhiều người trung niên, điển hình tháp dân số trường thành có đáy tháp thu hẹp và phần giữa tháp mở rộng
Chi phí chăm sóc y tế sẽ thay đổi như thế nào theo xu hướng già hóa dân số?
Tập trung chăm sóc bà mẹ và trẻ em
Tập trung chăm sóc các bệnh nghề nghiệp
Tập trung chăm sóc tại nhà và điều trị các bệnh mãn tính
Tập trung phòng chống HIV/AIDs
Chỉ số PAR đo lường mức độ công bằng trong xã hội bằng cách?
Xác định chênh lệch giữa mức tiến bộ đạt được giữa nhóm dân cư có ưu thế nhất với nhóm có ít ưu thế nhất
Xác định độ lớn của sự thay đổi cần có để tất cả các nhóm dân cư có được mức tiến bộ tương đương như mức độ của nhóm dân cư hiện có ưu thế nhất.
Xác định khoảng cách cần bù đắp cho nhóm dân cư thiệt thòi nhất trong xã hội
Xác định mức chênh lệch về kết quả phát triển giữa các nhóm dân cư.
Chỉ tiêu nào sau đây được sử dụng làm đầu vào để tính tổng tỷ suất sinh?
check_box Tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi
Tỷ lệ phụ nữ trong dân số
Tỷ suất sinh chung
Tỷ suất tái sinh sản thuần túy
Chỉ tiêu tỷ suất tái sinh thuần túy lớn hơn 1 phản ánh?
check_box Dân số sẽ tăng trong tương lai nếu mức sinh mức chết không thay đổi và không có di dân
Dân số đạt mức sinh thay thế
Dân số sẽ giảm trong tương lai
Dân số sẽ tăng trong tương lai
Chủ nghĩa Neo-Malthusian (tân Malthus) là?
Một phiên bản hiện đại của chủ nghĩa Malthusian liên quan đến kiểm soát sinh đẻ, nạn đói và các vấn đề môi trường
Một phiên bản hiện đại của chủ nghĩa Malthusian liên quan đến sự xuống cấp của môi trường gia đình
Một phong trào chỉ tập trung vào nghèo đói
Một phong trào ủng hộ kiểm soát dân số thông qua nạn đói
Chuyển dịch mức sinh thường được định nghĩa là?
Sự thay đổi của mức sinh của một quốc gia của mức sinh của một quốc gia từ mức sinh cao xuống mức sinh thấp
Sự thay đổi của mức sinh của một quốc gia từ mức sinh thấp lên mức sinh cao
Sự thay đổi của mức sinh đến khi đạt được mức sinh thay thế
Sự thay đổi không thể đảo ngược của mức sinh của một quốc gia từ mức sinh cao xuống mức sinh thấp
Cơ cấu dân số tự nhiên là sự phân chia dân số theo?
check_box Tuổi và giới
Khu vực địa lý
Tình trạng hôn nhân
Tôn giáo
Cơ cấu dân số vàng xảy ra khi?
check_box Tỷ số phụ thuộc dưới hoặc bằng 50%
Tuổi trung vị lớn hơn 30
Tuổi trung vị nhỏ hơn 30
Tỷ số phụ thuộc trên hoặc bằng 50%
Cơ sở của chính sách “duy trì mỗi gia đình có đủ 2 con” là?
check_box Ổn định dân số dựa trên duy trì mức sinh thay thế
Để giảm quy mô dân số và giảm áp lực do dân số tăng nhanh hiện nay
Để kiểm soát sự gia tăng dân số của Việt Nam hiện nay
Ổ định biến động cơ học của dân số
Cơ sở của mục tiêu chính sách dân số ở Việt Nam hiện nay “sinh đủ 2 con” có ý nghĩa gì?
check_box Để duy trì mức sinh thay thế và ổn định dân số
Để giảm mức sinh
Để giảm sự gia tăng dân số
Để ổn định mức sinh
Cơ sở đề xuất các chính sách kiểm soát mức sinh ở các nước đang phát triển năm 1965 (chính sách kế hoạch hóa gia đình) là để giải quyết?
check_box Vòng luẩn quẩn của đói nghèo –kém phát triển-mức sinh cao
Nhu cầu đầu tư cao cho các chương trình kế hoạch hóa gia đình
Thiếu vốn đầu tư cho phát triển KTXH để giảm mức sinh
Tình trạng phát triển vượt quá khả năng cung cấp của tài nguyên thiên nhiên
Có số liệu dân số địa phương A năm 2009 và 2014 như sau: Dân số 01/07/2009 là 30000 người, dân số 01/07/2014 là 30600 người. Số sinh và chết từ năm 2009 đến 2014 tương ứng là 400 và 150 người. Tính lượng di dân thuần túy trung bình một năm trong thời kỳ 2009 – 2014?
70 người
75 người
80 người
85 người.
Có số liệu dân số địa phương A năm 2009 và 2014 như sau: Dân số 01/07/2009 là 36000 người, dân số 01/07/2014 là 36800 người. Số sinh và chết từ năm 2009 đến 2014 tương ứng là 450 và 150 người. Tính lượng di dân thuần túy trung bình một năm trong thời kỳ 2009 – 2014?
100 người
105 người
170 người
175 người
Có số liệu dân số địa phương A năm 2014 như sau: Dân số 01/01 là 300000 người, dân số 31/12 là 300400 người. Hãy dự báo dân số cho năm 2015?
300500 người
300550 người
300600 người
300700 người
Có số liệu dân số địa phương A năm 2015 như sau: Dân số 01/01 là 300000 người, dân số 31/12 là 300400 người. Hãy dự báo dân số cho năm 2020?
301500 người
301700 người
302200 người
302201 người
Có số liệu dân số địa phương A năm 2018 như sau: Dân số 01/01 là 300000 người, dân số 31/12 là 301000 người. Hãy dự báo khoảng thời gian dân số tăng lên gấp đôi của địa phương?
201 năm
231 năm
251 năm
301 năm
Có số liệu dân số địa phương D năm 2005 và 2010 như sau: Dân số 01/07/2005 là 34000 người, dân số 01/07/2010 là 34700 người. Số sinh và chết từ năm 2005 đến 2010 tương ứng là 550 và 250 người. Tính lượng tỷ suất di dân thuần túy trung bình thời kỳ 2005 – 2010?
2.33‰
2.39‰
2.57‰
2.77‰
Có số liệu dân số địa phương D năm 2005 và 2010 như sau: Dân số 01/07/2005 là 37000 người, dân số 01/07/2010 là 37800 người. Số sinh và chết từ năm 2005 đến 2010 tương ứng là 450 và 150 người. Tính lượng tỷ suất di dân thuần túy trung bình thời kỳ 2005 – 2010?
2.29‰
2.38‰
2.55‰
2.67‰
Có số liệu dân số trung bình địa phương A năm 2014 và 2015 lần lượt như sau: 300000 và 300420 người. Giả thiết rằng dân số địa phương trên tăng theo hàm cấp số cộng. Hãy dự báo dân số cho năm 2019?
check_box 302102 người
300440 người
300540 người
300640 người
Có số liệu dân số trung bình địa phương A năm 2014 và 2019 lần lượt như sau: 300000 và 300420 người. Giả thiết rằng dân số địa phương trên tăng theo hàm cấp số cộng. Hãy dự báo dân số cho năm 2020?
check_box 300504 người
300304 người
300404 người
300604 người
Có số liệu thống kê dân số địa phương A năm 2019 như sau: Dân số 01/01/2019 là 30000 người, tính đến 31/12 có 500 người di chuyển đến, 200 người di chuyển đi, 300 trẻ em sinh ra và 100 người chết đi. Tính số lượng di dân thuần túy?
check_box 300 người
400 người
500 người
600 người
Có số liệu thống kê dân số địa phương A năm 2019 như sau: Dân số 01/01/2019 là 37000 người, tính đến 31/12 có 600 người di chuyển đến, 100 người di chuyển đi, 500 trẻ em sinh ra và 120 người chết đi. Tính số lượng di dân thuần túy?
check_box 500 người
450 người
550 người
600 người
Có số liệu thống kê dân số địa phương A năm 2019 như sau: số sinh ra trong năm là 90 cháu, số chết trong năm là 96 người, số đến nhập cư là 110 người, số xuất cư là 94 người, dân số tính đến 31/12/2018 là 5700 người. Hãy dự báo dân số địa phương A năm 2020?
5715 người
5753 người
5758 người
5852 người
Có số liệu thống kê dân số địa phương B năm 2017 như sau: Dân số 01/01/2017 là 36000 người, tính đến 31/12 có 450 người di chuyển đến, 150 người di chuyển đi, 300 trẻ em sinh ra và 100 người chết đi. Tính tỷ suất xuất cư?
4.14‰
4.24‰
5.27‰
5.34‰
Có số liệu thống kê dân số địa phương B năm 2017 như sau: Dân số 01/01/2017 là 36500 người, tính đến 31/12 có 550 người di chuyển đến, 350 người di chuyển đi, 250 trẻ em sinh ra và 150 người chết đi. Tính tỷ suất xuất cư?
9.14‰
9.27‰
9.34‰
9.55‰
Có số liệu thống kê dân số địa phương B năm 2018 như sau: Dân số 01/01/2018 là 35000 người, tính đến 31/12 có 400 người di chuyển đến, 100 người di chuyển đi, 350 trẻ em sinh ra và 90 người chết đi. Tính tỷ suất nhập cư?
check_box 11.34‰
11.45‰
12.02‰
15.17‰
Có số liệu thống kê dân số địa phương B năm 2018 như sau: Dân số 01/01/2018 là 45000 người, tính đến 31/12 có 500 người di chuyển đến, 150 người di chuyển đi, 250 trẻ em sinh ra và 100 người chết đi. Tính tỷ suất nhập cư?
11.05‰
11.55‰
11.64‰
12.32‰
Có số liệu thống kê dân số địa phương C năm 2016 như sau: Dân số 01/01/2016 là 45500 người, tính đến 31/12 có 550 người di chuyển đến, 350 người di chuyển đi, 250 trẻ em sinh ra và 150 người chết đi. Tính tỷ suất di dân thuần túy?
4.27‰
4.29‰
4.38‰
4.55‰
Có số liệu thống kê dân số địa phương C năm 2016 như sau: Dân số 01/01/2016 là 46500 người, tính đến 31/12 có 550 người di chuyển đến, 350 người di chuyển đi, 250 trẻ em sinh ra và 150 người chết đi. Tính tỷ suất di dân thuần túy?
4.27‰
4.29‰
4.34‰
4.55‰
Có số liệu thống kê dân số năm 2017 của địa phương Y như sau: Dân số 01/01 là 6000 người, số sinh ra trong năm là 120 người, số người chết trong năm là 30, số di chuyển đến là 10 người và số di cư đi là 8 người. Để sau 70 năm dân số địa phương A tăng lên gấp đôi, nếu CDR giữ nguyên như năm 2017, và không có di dân thì cần tăng giảm số ca sinh ra như thế nào?
Giảm 20 ca
Giảm 32 ca
Tăng 20 ca
Tăng 32 ca
Có số liệu thống kê dân số năm 2018 của địa phương X như sau: Dân số 01/01 là 5000 người, số sinh ra trong năm là 120 người, số người chết trong năm là 30, số di chuyển đến là 10 người và số di cư đi là 8 người. Để sau 70 năm dân số địa phương A mới tăng lên gấp đôi, nếu CDR và NMR giữ nguyên như năm 2018, thì cần tăng giảm số ca sinh ra như thế nào?
check_box Giảm 42 ca
Giảm 36 ca
Tăng 33 ca
Tăng 39 ca
Con người sống lâu hơn và sinh ít con hơn là kết quả của quá trình nào sau đây?
Bùng nổ trẻ em
Di dân từ nông thôn ra thành thị
Già hóa dân số
Phòng chống HIV/AIDs
Công bằng xã hội là?
Là bình quân chủ nghĩa
Phải giải quyết vấn đề công bằng trên lĩnh vực kinh tế với tiêu chí chung của nó nằm trong quan hệ phân phối sản phẩm
Sự ngang bằng nhau giữa người và người trong xã hội không phải về mọi phương diện mà chủ yếu về phương diện phân phối sản phẩm xã hội theo nguyên tắc: cống hiến lao động ngang nhau thì hưởng thụ ngang nhau
Sự ngang bằng nhau giữa người và người trong xã hội về mọi phương diện
Đặc điểm dân số nào sau đây không được thể hiện trên tháp dân số?
Giới tính
Tôn giáo
Tuổi
Tỷ lệ dân số từng độ tuổi/nhóm tuổi
Dân cư sống trong khu vực thành thị phổ biến hoạt động kinh tế nào sau đây?
check_box Công nghiệp và dịch vụ.
Công nghiệp và nông –lâm – ngư - nghiệp.
Dịch vụ và nông – lâm – ngư nghiệp.
Nông – lâm – ngư – nghiệp.
Dân số đô thị ở các nước đang phát triển tăng nhanh chủ yếu do nguyên nhân nào sau đây?
Chính sách di dân của nhà nước.
Gia tăng dân số tự nhiên ở đô thị lớn.
Kinh tế phát triển nên thu hút nhiều lao động trình độ cao
Nông dân di cư tự do vào đô thị kiếm việc làm.
Dân số khu vực A năm 2009 theo 3 nhóm tuổi 0-14; 15-59; 60+ lần lượt là 21,45 triệu người; 56,62 triệu người và 7,72 triệu người. Tỷ số phụ thuộc của khu vực A năm 2009 là?
13,6%
194%
37,8%
51,5%
Dân số sẽ tăng nếu?
check_box (Sinh + Nhập cư) > (Chết + Xuất cư)
(Chết + Xuất cư)
(Sinh + Nhập cư)
(Sinh + Nhập cư) < (Chết + Xuất cư)
(Sinh + Nhập cư) > (Chết – Xuất cư)
Dân số tỉnh A năm 1980 là 250.000 dân. Năm 1990 dân số tỉnh này tăng lên 280.000 dân. Tính tốc độ gia tăng dân số trung bình năm của tỉnh A?
1,07%
1,2 %
10,7%
12 %
Dân số Việt Nam hiện tại được phân chia theo mấy vùng kinh tế xã hội?
5
6
7
8
Dân số Việt Nam năm 2009 theo 3 nhóm tuổi 0-14; 15-59; 60+ lần lượt là 21,45 triệu người; 56,62 triệu người và 7,72 triệu người. Chỉ số già hoá của Việt Nam năm 2009 là?
24
36
50
65
Đâu không phải là đặc điểm của dân cư sống trong khu vực thành thị?
Hoạt động kinh tế chủ yếu là nông lâm ngư nghiệp.
Mật độ dân số cao.
Nhà cửa tập trung với mật độ cao.
Phố biến lối sống thành thị.
Đâu không phải là mục đích của các cuộc di dân có tổ chức, có kế hoạch của một số nước ở đang phát triển?
Di dân để tìm việc làm
Hạn chế tác động của thiên tai.
Khai hoang, lập đồn điền trồng cây xuất khẩu, xây dựng các công trình công nghiệp mới.
Phát triển kinh tế ở các vùng núi hay vùng ven biển.
Để đánh giá cơ cấu tuổi sử dụng thước đo?
Khoảng thời gian dân số tăng gấp đôi
Tốc độ tăng dân số
Tuổi trung vị
Tỷ số giới tính
Để giảm bớt tình trạng di dân tự do vào các đô thị, giải pháp chủ yếu và lâu dài là?
Giảm tỉ suất gia tăng dân số ở nông thôn
Kiểm soát việc nhập hộ khẩu của dân nông thôn về thành phố
Phát triển và mở rộng hệ mạng lưới đô thị
Xây dựng nông thôn mới, đa dạng hóa hoạt động kinh tế ở nông thôn
Để tăng tính chính xác của kết quả dự báo bằng hàm số toán học, trong dự báo ngắn hạn cần lưu ý nhất?
check_box Tính sát với xu thế biến động dân số của hàm số được chọn để dự báo.
Các giả định về di dân trong tương lai.
Các giả định về khả năng sinh chết trong tương lai của dân số
Lựa chọn thời điểm dự báo
Điều nào sau đây ít có khả năng là kết quả của mức sinh thấp dài hạn trong dân số?
Già hóa dân số
Một tuổi trung bình tăng
Thiếu lao động
Tuổi thọ giảm
Điều nào sau đây là không đúng?
Khu vực trên thế giới có tỷ lệ sinh cao nhất là các nước đang phát triển ở châu Á và châu Phi
Ở Nigeria, năm 2006, một phụ nữ trung bình sinh 7,9 trẻ em, gấp năm lần so với phụ nữ ở Macao trong cùng thời kỳ
TFR của Macao năm 2006 là 0,90, ngụ ý rằng nếu tỷ suất này tiếp tục được duy trì (giả sử không có người nhập cư), tăng trưởng dân số sẽ tiến tới 0.
Tổng tỷ suất sinh chỉ số lượng trẻ em mà phụ nữ có khả năng sinh.
Dinh dưỡng và dịch vụ y tế tốt hơn sẽ ảnh hưởng đến các quá trình nào sau?
Giảm mức chết và giảm mức sinh
Giảm mức sinh và tăng mức chết
Tăng mức sinh và giảm mức chết
Tăng mức sinh và tăng mức chết
Đô thị hóa tự phát ở các nước đang phát triển không có tác động nào sau đây?
Ô nhiễm môi trường.
Phân bố dân cư hợp lí hơn.
Sinh ra nhiều tệ nạn xã hội.
Thất nghiệp, thiếu việc làm.
Dự báo bằng phương pháp thành phần có ý nghĩa?
check_box Dự báo dựa trên từng thành phần gồm: dân số gốc, biến động tự nhiên, biến động cơ học
Dự báo biến động kinh tế xã hội
Dự báo thành phần biến động cơ học
Dự báo thành phần biến động tự nhiên
Dự báo bằng phương pháp thành phần hay còn gọi là phương pháp chuyển tuổi vì?
Dự báo biến động kinh tế xã hội
Dự báo sử dụng công thức chuyển tuổi Px + n,t + n = Px,t Sxxx+n
Dự báo sử dụng phương pháp chuyển tuổi
Dự báo thành phần biến động tự nhiên
Dự báo dân số ngắn hạn sẽ chính xác hơn dài hạn (từ 20 năm trở lên) vì?
Mức độ phổ biến và đầy đủ của số liệu đáng tin cậy
Những tác động kép của các giả định không chính xác tăng theo khoảng thời gian dự báo.
Trình độ kinh nghiệm dự báo dân số của nhà quản lý
Xu hướng triệt tiêu lẫn nhau khi tổng hợp trên phạm vi toàn quốc
Dự báo dân số thành phần được tính toán không dựa vào yếu tố nào dưới đây?
check_box Biến động của đường xu thế biểu diễn quy mô dân số theo thời gian
Biến động cơ học
Biến động kinh tế xã hội
Biến động tự nhiên
Dựa trên bảng số liệu dưới đây, nhận định nào là đúng? (GRR:Angola,2005-2010: 2,91). (GRR:Hà Lan, 2009: 0,87)
Một phụ nữ Angola sẽ sinh được 2,9 con gái trong suốt đời mình
Một phụ nữ Hà Lan sẽ sinh trung bình một con gái trong suốt đời mình
Một phụ nữ Hà Lan sẽ sinh trung bình nhiều hơn một con gái trong suốt đời mình
Nếu cứ tiếp tục các mức sinh của các năm 2005-2010 thì một phụ nữ Angola sẽ sinh được 2,9 con gái trong suốt đời mình
Dựa vào biểu đồ trên, mối tương quan giữa thu nhập (của cải) và tuổi thọ (sức khỏe) là gì?
Khi thu nhập tăng, sức khỏe giảm
Khi thu nhập tăng, tuổi thọ sẽ cao hơn
Không có mối quan hệ giữa hai biến
Tuổi thọ thấp hơn dẫn đến thu nhập cao hơn
Già hoá dân số không đem lại lợi tức nào sau đây?
check_box Tăng tỷ lệ lực lượng lao động
Tăng năng suất lao động
Tăng tích luỹ của cải
Tăng tiêu dùng hàng hoá dịch vụ
Già hoá dân số không phải là kết quả của quá trình nào sau đây?
Giảm mức chết
Giảm mức sinh
Tăng mức sinh
Tuổi thọ trung bình tăng
Già hóa dân số sẽ khiến các thách thức nào sau đây xuất hiện?
Giảm lao động trẻ em
Tăng mức sinh và giảm mức chết
Tăng mức sinh và tăng tham gia thị trường lao động của phụ nữ
Thiếu lực lượng lao động và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi
Già hoá năng lực sản xuất có thể được đánh giá bằng chỉ tiêu nào sau đây?
Chỉ số già hoá
Tỷ lệ dân số cao tuổi trong tổng dân số
Tỷ số hỗ trợ tiềm năng
Tỷ số phụ thuộc chung
Gia tăng dân số có tiềm năng giúp quá trình phát triển theo những cách sau?
Gia tăng lực lượng lao động
Gia tăng lực lượng lao động và tiêu dùng, cũng như lợi ích từ kinh tế theo quy mô
Mở rộng phân công lao động.
Mở rộng thị trường tiêu dùng.
Giai đoạn nào của quá trình chuyển đổi nhân khẩu học được đặc trưng bởi tỷ lệ tử vong bắt đầu giảm?
Giai đoạn 1
Giai đoạn 2
Giai đoạn 3
Giai đoạn 4
Giải pháp mà Nhật Bản sử dụng để kiểm soát tình trạng thiếu nhân công do già hóa dân số?
Di dân từ nông thôn ra thành thị
Sử dụng lao động nhập cư
Sử dụng lao động nhập cư và tạo việc làm cho người cao tuổi
Tạo việc làm cho người cao tuổi
Giải thích biến động mức chết lần lượt qua 4 giai đoạn quá độ dân số?
Cao và biến động; Giảm nhanh chóng; Giảm chậm; Duy trì ở mức thấp;
Cao và ổn định; Giảm nhanh chóng; Tăng nhanh chóng; Thấp và dao động;
Cao và ổn định; Giảm nhanh chóng; Thấp và dao động; Tăng nhanh chóng;
Giảm nhanh chóng; Thấp và dao động; Tăng nhanh chóng; Cao và ổn định.
Giải thích biến động mức sinh lần lượt qua 4 giai đoạn quá độ dân số?
Cao và ổn định; Duy trì ở mức cao; Giảm nhanh chóng; Thấp và giao động;
Cao và ổn định; Giảm nhanh chóng; Tăng nhanh chóng; Thấp và giao động;
Cao và ổn định; Giảm nhanh chóng; Thấp và giao động; Tăng nhanh chóng;
Giảm nhanh chóng; Thấp và giao động; Tăng nhanh chóng; Cao và ổn định.
Kết quả dự báo dân số thành phần là cơ sở để?
Đánh giá điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, quốc gia.
Đánh giá sự phát triển kinh tế xã hội
Lập kế hoạch và xây dựng các chính sách dân số-phát triển.
So sánh dân số giữa các nước trong khu vực
Khi triển vọng sống trung bình tăng lên, tỷ lệ chết có xu hướng?
check_box Giảm xuống
Không đổi
Tăng gấp đôi
Tăng lên
Lối sống hiện đại đề cao giá trị cá nhân, tập trung phát triển sự nghiệp sẽ ảnh hưởng đến quá trình nào sau?
check_box Giảm mức sinh
Giảm mức chết
Tăng mức chết
Tăng mức sinh
Lợi tức dân số lần thứ hai gắn liền với giai đoạn?
check_box Già hoá dân số
Bùng nổ dân số
Chênh lệch giới tính
Cơ cấu dân số vàng
Mất bao nhiêu năm để một quốc gia tăng trưởng 2% mỗi năm có thể tăng gấp đôi dân số?
20
3,5
35
50
Một lý do chính của sự già hóa dân số ở một quốc gia là do?
check_box Mức sinh giảm
Giảm tuổi trung vị
Tăng khả năng sinh sản
Tỷ lệ kết hôn giảm
Một quốc gia đã đạt đến một giai đoạn mà dân số ổn định hoặc thậm chí giảm nhẹ có thể không có vấn đề tăng dân số nhưng họ có một vấn đề nghiêm trọng khác. Vấn đề này là?
check_box Thiếu lao động trẻ
Một sự bùng nổ kinh tế
Sự gia tăng của những người lao động trẻ, những người cần việc làm
Sự gia tăng đột ngột ở lứa tuổi học sinh cần giáo dục
Một số nhà nghiên cứu muốn bổ sung giai đoạn 5 cho lý thuyết quá độ dân số biểu diễn giai đoạn này vào hình 2 để chỉ rõ những gì sẽ xảy ra đối với mức sinh và mức chết?
Mức sinh cao mức chết thấp
Mức sinh thấp và biến động, mức chết thấp và ổn định
Mức sinh thấp và mức chết cao
Mức sinh và mức chết thấp ổn định, mức sinh giảm thấp hơn mức chết
Một số nhà nghiên cứu muốn bổ sung giai đoạn 5 cho lý thuyết quá độ dân số, biểu diễn giai đoạn này vào hình 2 để chỉ rõ những gì sẽ xảy ra đối với mức sinh và mức chết?
Mức sinh cao mức chết thấp
Mức sinh thấp và biến động, mức chết thấp và ổn định
Mức sinh thấp và mức chết cao
Mức sinh và mức chết thấp ổn định, mức sinh giảm thấp hơn mức chết
Mức độ chính xác của các giả định về mức sinh có ảnh hưởng lớn đến dự báo dân số ở?
check_box Nhóm trẻ em dưới 5 tuổi
Nhóm dân số trong độ tuổi lao động
Nhóm dân số trong độ tuổi sinh sản
Nhóm tuổi trung niên
Mức sinh tăng sẽ dẫn tới?
Phát triển đầu tư vào bệnh viện lão khoa
Phát triển đầu tư vào chất lượng lao động
Phát triển đầu tư vào giáo dục
Phát triển đầu tư vào nhà dưỡng lão
Mức sinh thay thế đạt được khi tổng tỷ suất sinh bằng
1,52
2,12
2,52
3,12
Năm 2009, cứ 1000 em bé được sinh ra ở tỉnh A thì ước tính 120 em bé sẽ chết trước khi tròn 1 tuổi. Tỷ lệ 120 trẻ chết trên 1000 em được sinh ra trong năm được gọi là?
Tổng tỷ suất sinh
Triển vọng sống trung bình
Tỷ suất chết thô
Tỷ suất chết trẻ sơ sinh
Nếu bạn thấy một tháp tuổi lõm vào ở những nhóm tuổi trẻ hơn, thì lời giải thích rất có thể là?
Di cư tăng mạnh
Mức sinh giảm
Tăng tỷ lệ tử vong
Tỷ lệ tử vong giảm
Nếu cần lập kế hoạch cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho năm 2025, có hệ số sống được tính cho giai đoạn 5 năm, nhóm tuổi cách đều 10 năm ta nên chọn năm gốc dự báo là?
check_box 2020
2018
2019
2021
Nếu cần lập kế hoạch cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho năm 2025, có hệ số sống được tính cho giai đoạn 5 năm, nhóm tuổi cách đều 5 năm ta nên chọn năm gốc dự báo là?
check_box 2020
2018
2019
2021
Nếu dân số 10-20 tuổi năm 2015 là 2100 người, với hệ số sống của nhóm 10-20 tuổi sau 10 năm là 0,95, dân số 20-30 tuổi năm 2020 là?
1900
1995
2150
2250
Nếu dân số 15-20 tuổi năm 2015 là 2200 người, với hệ số sống của nhóm 15-20 tuổi sau 10 năm là 0,90, dân số 25-30 tuổi còn sống ở năm 2025 là?
check_box 1980
2030
2505
2530
Nếu dân số 15-20 tuổi năm 2015 là 2200 người, với hệ số sống của nhóm 15-20 tuổi sau 10 năm là 0,90, dân số sẽ được dự báo cho nhóm tuổi nào năm 2025?
20-25
20-30
25-30
25-35
Nếu dân số 15-25 tuổi năm 2015 là 2200 người, với hệ số sống của nhóm 15-25 tuổi sau 5 năm là 0,90, dân số sẽ được dự báo cho nhóm tuổi nào năm 2020?
20-25
20-30
25-30
25-35
Nếu dân số 20-25 tuổi năm 2015 là 2500 người, với hệ số sống của nhóm 20-25 tuổi sau 5 năm là 0,90, dân số 25-30 tuổi năm 2020 là?
1900
1995
2150
2250
Nếu dân số 20-25 tuổi năm 2019 là 2000 người, với hệ số sống của nhóm 20-25 tuổi sau 5 năm là 0,95, dân số 25-30 tuổi năm 2024 là?
1900
1995
2000
2020
Nếu dân số tăng vượt quá mức chịu đựng của môi trường sống thì?
Tỷ lệ chết giảm
Tỷ lệ chết tăng
Tỷ lệ nhập cư tăng
Tỷ lệ sinh tăng
Nếu tốc độ gia tăng dân số trung bình hàng năm tăng từ 1% lên 2% thì khoảng thời gian dân số tăng gấp đôi sẽ?
Giảm 14 năm
Giảm 34 năm
Tăng 14 năm
Tăng 34 năm
Nếu tỷ suất sinh chung là 127 phần nghìn, có nghĩa là?
check_box Có 127 trẻ em sinh ra sống trên 1000 dân số nữ trung bình trong độ tuổi 15-49 trong năm nhất định
Có 127 trẻ em dưới 1 tuổi trên 1000 dân số nữ rung bình trong năm nhất định
Có 127 trẻ em trên 1000 dân số nữ trong tuổi sinh đẻ trung bình
Có 127 trẻ em trên 1000 phụ nữ trong năm nhất định
Nếu tỷ suất sinh thô là 27 phần nghìn, có nghĩa là?
Có 27 trẻ em dưới 1 tuổi trên 1000 dân số trung bình trong năm nhất định
Có 27 trẻ em sinh ra sống trên 1000 dân số trung bình trong năm nhất định
Có 27 trẻ em trên 1000 dân số trung bình
Có 27 trẻ em trên 1000 người sống trong năm nhất định
Nguyên nhân nào sau đây không dẫn tới nguy cơ mức sinh thấp?
Chi phí trực tiếp và chi phí cơ hội khi sinh con đối với phụ nữ ngày càng cao
Đoàn hệ dân số nữ mở rộng
Văn hoá truyền thống ở các quốc gia
Xu hướng hoãn sinh con đầu lòng
Nhận định nào dưới đây là đúng về đặc điểm của cơ cấu dân số vàng?
Cơ cấu dân số vàng chỉ diễn ra ở những quốc gia phát triển
Cơ cấu dân số vàng kéo dài tối đa là 15 năm
Cơ cấu dân số vàng là cơ hội cho sự phát triển kinh tế
Cơ cấu dân số vàng xảy ra khi dân số trong độ tuổi lao động giảm
Nhận định nào sau đây là đúng về tỷ số giới tính?
check_box Độ tuổi càng tăng, tỷ số giới tính càng giảm
Độ tuổi càng tăng, tỷ số giới tính càng tăng
Tỷ số giới tính có xu hướng giảm tại Việt Nam
Tỷ số giới tính phản ánh chênh lệch giữa các nhóm tuổi
Nhận định nào sau đây là đúng?
Triển vọng sống từ khi sinh không phụ thuộc vào xu hướng biến động mức chết
Triển vọng sống từ khi sinh không thay đổi khi độ tuổi tăng lên
Triển vọng sống từ khi sinh không thay đổi theo giới tính
Triển vọng sống từ khi sinh ở các nước phát triển thường cao hơn các nước đang phát triển
Nhận định nào sau đây là đúng?
Quá trình chuyển dịch mức sinh bắt đầu ở hầu hết các nước châu Á và Mỹ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
Quá trình chuyển dịch mức sinh bắt đầu ở hầu hết các nước châu Á và Mỹ Latinh từ cuối thế kỳ 20
Quá trình chuyển dịch mức sinh bắt đầu ở hầu hết các nước công nghiệp vào cuối thế kỷ 19 và kết thúc vào giữa thế kỷ 20
Quá trình chuyển dịch mức sinh bắt đầu ở hầu hết các nước công nghiệp vào cuối thế kỷ 20 và kết thúc vào giữa thế kỷ 21
Nhận định nào sau đây là đúng?
Số con trung bình của phụ nữ tỷ lệ nghịch với mức độ độc lập kinh tế của phụ nữ
Số con trung bình của phụ nữ tỷ lệ nghịch với trình độ học vấn của họ
Số con trung bình của phụ nữ tỷ lệ thuận với độ tuổi kết hôn
Số con trung bình của phụ nữ tỷ lệ thuận với trình độ học vấn của họ
Nhận định nào sau đây là Đúng?
check_box Hầu hết các nước phát triển đã đạt hoặc thấp hơn mức sinh thay thế
Hầu hết các nước đang phát triển đã đạt hoặc thấp hơn mức sinh thay thế
Hầu hết các nước đang phát triển dân số đang giảm
Hầu hết các nước phát triển dân số đang tăng
Nhìn vào sơ đồ trên, đó là một bản phác thảo của một tháp dân số của?
Ấn Độ
Đức
Thụy Điển
Việt nam
Nhóm dân số nào dưới đây đại diện cho nhóm “phụ thuộc” trong tỷ số phụ thuộc?
Những người đã về hưu mà không có trợ cấp hưu trí
Những người không có người thân chăm sóc
Những người trẻ hơn 15 tuổi hoặc lớn hơn 64 tuổi
Những người với tình trạng sức khoẻ kém
Những quốc gia nào sau đây đang phải đối phó với bẫy mức sinh thấp?
check_box Nhật Bản
Nigeria
Việt Nam
Xu-đăng
Những thách thức mà Mỹ gặp phải nếu có cơ cấu tuổi như trên?
Do việc biến đổi cơ cấu dân số, Mỹ cần đối mặt với việc phải làm gì với nhu cầu về trường học giả sút trong khi nhu cầu về cơ sở khám chữa bệnh cho người cao tuổi tăng lên
Mỹ có mức sinh giảm nên quan tâm tới việc làm thế nào để duy trì mức sinh thay thế, đồng thời cần có chính sách phù hợp để sử dụng hiệu quả lao động trung tuổi
Mỹ có mức sinh thấp hơn mức sinh thay thế nên quan tâm tới việc làm thế nào để tăng khả năng sinh sản
Mỹ có tỷ lệ phụ thuộc già cao, và vì vậy có nhu cầu chăm sóc người cao tuổi lớn.
Những thành tựu của cách mạng nông nghiệp cho thấy?
Cần giảm áp lực gia tăng dân số.
Gia tăng dân số nhanh thực sự là nguyên nhân của đói nghèo
Không cần giảm gia tăng dân số để giảm đói nghèo.
Không chỉ sự gia tăng dân số mà còn là sự phân phối không công bằng gây nên tình trạng nghèo đói
Nội dung lý thuyết quá độ dân số đề cập đến?
Các yếu tố làm giảm mức sinh trong các giai đoạn khác nhau của chu kỳ sinh sản của phụ nữ.
Khi kinh tế xã hội phát triển làm giảm mức tử vong trẻ em, từ đó tăng mức sinh
Mức sinh thấp cho phép phụ nữ tham gia vào thị trường lao động nhiều hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Vai trò trực tiếp của các yếu tố liên quan quá trình sinh sản
Ở giai đoạn nào của lý thuyết quá độ dân số, tỷ lệ tử vong giảm trong khi tỷ lệ sinh vẫn cao dẫn đến tăng dân số nhanh?
Giai đoạn 1
Giai đoạn 2
Giai đoạn 3
Giai đoạn 4
Ở một số quốc gia, việc phụ nữ phải ở nhà chăm sóc gia đình sau kết hôn có thể sẽ dẫn tới?
check_box Giảm kết hôn và giảm mức sinh
Giảm mức chết và giảm mức sinh
Tăng mức sinh và giảm mức chết
Tăng mức sinh và tăng tham gia thị trường lao động của phụ nữ
Phát triển bền vững bao gồm những mục tiêu nào?
Mục tiêu kinh tế, mục tiêu giáo dục
Mục tiêu kinh tế, mục tiêu xã hội
Mục tiêu kinh tế, mục tiêu xã hội, mục tiêu môi trường
Mục tiêu xã hội, mục tiêu môi trường
Phát triển con người nghĩa là?
check_box Bao hàm hai khía cạnh chính là mở rộng các cơ hội lựa chọn và nâng cao năng lực lựa chọn của con người
Để đạt đến một cuộc sống trường thọ, khoẻ mạnh.
Nhằm hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ vật chất
Sự mở rộng phạm vi lựa chọn của con người.
Phát triển là quá trình mà một xã hội thỏa mãn (đáp ứng) những nhu cầu mà xã hội ấy cho là thiết yếu, điều ấy có nghĩa?
Đây là quá trình phát triển bền vững
Sẽ giúp đo lường để việc phân phối thu nhập một cách bình đẳng trong xã hội
Sẽ phản ánh đầy đủ các thành tựu của sự phát triển
Sự phát triển đã bình đẳng hơn khi quan tâm đến nhóm dân cư nghèo trong xã hội (nhu cầu thiết yếu)
Phát triển nếu được coi là tăng trưởng kinh tế?
Sẽ giúp đo lường để việc phân phối thu nhập một cách bình đẳng cho mọi thành viên trong xã hội
Sẽ không phản ánh được các giá trị khác mà không nhận biết được bởi giá trị tiền tệ như hòa bình, môi trường trong sạch và bền vững
Sẽ phản ánh được đầy đủ các thành tựu phát triển
Sẽ phản ánh sự phát triển một cách bình đẳng
Quốc gia A(Dân số:1000, Sinh sống:15, Tử vong:3, Nhập cư:3, NIR(‰):5, r:0,5). Quốc gia B(Tử vong:80, Nhập cư:20, Xuất cư: 20, NIR(‰):4). Tỷ suất sinh thô (CBR) và tỷ suất chết thô (CDR) ở nước A là bao nhiêu?
10 và 5
15 và 10
20 và 15
5 và 3
Quốc gia nào sau đây có tốc độ già hoá dân số nhanh nhất?
check_box Nhật Bản
Đức
Tây Ban Nha
Ý
Quốc gia với đặc điểm tháp dân số mở rộng có thể đối mặt với các vấn đề nào sau đây?
check_box Cần xây dựng thêm các trường học
Cần tạo thêm nhiều việc làm cho người dân
Cần xây dựng thêm bệnh viện lão khoa
Cần xây dựng thêm nhà ở dưỡng lão
Quy mô dân số thời điểm là?
Số lượng dân cư bình quân trong một năm
Số lượng dân cư bình quân trong một thời kỳ nào đó
Tổng số dân sinh sống trong một vùng lãnh thổ nhất định
Tổng số dân sinh sống trong một vùng lãnh thổ nhất định vào những thời điểm xác định
Số con trung bình của phụ nữ trong tuổi sinh đẻ ở các vùng kinh tế xã hội khác nhau cho thấy sự khác biệt đáng kể. Khẳng định nào sau đây là đúng?
check_box Số con bình quân của một người mẹ thường cao hơn ở những vùng có mức thu nhập thấp.
Số con bình quân của một người mẹ theo mô hình chung giống nhau ở hầu hết các vùng bất kể mức độ sinh sản khác nhau.
Số con trung bình của một người mẹ cao nhất ở vùng có mức thu nhập cao nhất
Số con trung bình của một người mẹ thấp nhất ở vùng có mức thu nhập trung bình.
Số lượng các siêu đô thị tăng nhanh nhất ở nhóm các nước nào sau đây?
Các nước đang phát triển.
Các nước kém phát triển.
Các nước phát triển.
Các nước xuất khẩu dầu mỏ.
So sánh mức sinh của 2 vùng A và B có tỷ suất sinh thô (CBR) tương ứng là 30‰ và 25‰?
check_box Chưa biết
Mức sinh hai vùng bằng nhau
Mức sinh vùng A cao hơn mức sinh vùng B
Mức sinh vùng A thấp hơn mức sinh vùng B
Sự phát triển nhanh chóng các siêu đô thị ở nhóm nước đang phát triển gắn liền với?
check_box Gia tăng dân số nhanh và tình trạng di cư ồ ạt từ nông thôn đến đô thị.
Chính sách phân bố dân cư của nhà nước.
Sự phân bố các nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có.
Sự phát triển mạnh mẽ nền sản xuất công nghiệp hiện đại.
Tại Hội nghị Dân số Thế giới tại Bucharest năm 1965, các quốc gia đang phát triển đã đưa ra khẩu hiệu “Phát triển là một biện pháp tránh thai tốt nhất”, ý nghĩa phù hợp nhất của thông điệp này là gì?
Cần đầu tư cao cho các chương trình kế hoạch hóa gia đình
Phát triển KTXH là yếu tố giảm mức sinh hiệu quả nhất
Phát triển KTXH là yếu tố giảm mức sinh nhưng đòi hỏi có thời gian và tiềm lực kinh tế
Tăng cường cung cấp các biện pháp tránh thai
Tái sản xuất dân số đầy đủ là quá trình thay thế thế hệ dân số này bằng thế hệ dân số khác thông qua?
Biến động tự nhiên, biến động cơ học và biến động xã hội của dân số
Sinh sản
Sinh và Chết
Sinh, Chết và Di dân
Tại sao tỷ suất sinh chung, mặc dù có ưu điểm hơn tỷ suất sinh thô nhưng vẫn không phản ánh chính xác mức sinh?
check_box Bởi vì nó đã xem xét số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ nhưng không xem xét sự khác biệt về khả năng sinh sản của phụ nữ
Bởi vì nó không luôn luôn sử dụng số dân chính xác
Bởi vì nó không tính đến tỷ lệ tử vong ở trẻ em
Bởi vì nó không tính đến tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh
Tại sao tỷ suất sinh thô không phản ánh chính xác mức sinh?
Bởi vì nó không luôn luôn sử dụng số dân chính xác
Bởi vì nó không tập trung vào số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hoặc/và xem xét sự khác biệt về khả năng sinh sản của phụ nữ
Bởi vì nó không tính đến tỷ lệ tử vong ở trẻ em
Bởi vì nó không tính đến tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh
Tăng tuổi kết hôn của phụ nữ là nguyên nhân quan trọng khiến mức sinh suy giảm là do? (nguyên nhân nào sau đây là không hợp lý)
Phụ nữ khó lấy chồng và sinh con
Tăng tuổi kết hôn có thể làm tăng tuổi ở lần sinh đầu tiên và các lân sinh tiếp theo vì phần lớn trẻ em được sinh ra trong hôn nhân.
Trì hoãn sinh sản thường dẫn đến giảm khả năng sinh sản, vì số lần sinh con bị hoãn lại không thể thu hồi được ở những độ tuổi muộn hơn.
Tuổi càng cao, phụ nữ càng khó thụ thai
Tháp dân số dạng mở rộng có đặc điểm?
Dân số tăng chậm
Đáy tháp mở rộng
Đáy tháp thu hẹp
Tuổi thọ trung bình cao
Tháp dân số dạng thu hẹp có đặc điểm?
check_box Mức sinh giảm
Dân số già
Dân số trẻ
Phần giữa lõm vào
Tháp dân số dưới đây có thể là đặc trưng dân số quốc gia nào?
Đức
Mỹ
Nhật
Nigieria
Tháp dân số tuổi – giới là biểu đồ thể hiện?
Dân số nam ở các nhóm tuổi khác nhau
Dân số nam và nữ ở các nhóm tuổi khác nhau
Dân số nam và nữ ở một nhóm tuổi nhất định
Dân số nữ ở các nhóm tuổi khác nhau
Theo học thuyết Malthus đã chỉ ra?
check_box Tăng trưởng dân số có ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế
Áp lực biến đổi khí hậu và môi trường là mối đe dọa lớn đối với nhân loại.
Khi tốc độ tăng dân số vượt quá tốc độ sản xuất, phát triển kinh tế bị cản trở.
Tăng trưởng dân số có ảnh hưởng tích cực với phát triển kinh tế
Theo Kohler, H.P (2002), một mức sinh được gọi là thấp khi?
check_box TFR <1,3
TFR < 2,1
TFR > 1,3
TFR >2,1
Theo lý thuyết Malthus, những yếu tố nào sẽ không chi phối sự tăng trưởng dân số nói chung?
check_box Dân số loài người sẽ ổn định
Con người không kiểm soát được sự tăng trưởng dân số
Kiến thức và ràng buộc đạo đức của con người
Lượng thức ăn có sẵn hạn chế
Theo lý thuyết quá độ dân số lần thứ nhất, tỷ lệ tử vong cao nhất ở giai đoạn nào?
Giai đoạn 1
Giai đoạn 2
Giai đoạn 3
Giai đoạn 4
Theo Malthus, tiền lương thực tế cao hơn sẽ dẫn đến?
Tỷ lệ sinh cao hơn và tỷ lệ tử vong thấp hơn
Tỷ lệ sinh thấp hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn.
Tỷ lệ sinh và tử cao hơn.
Tỷ lệ sinh và tử thấp hơn.
Theo nghiên cứu, với mối quan hệ hình chữ J giữa mức sinh và sựu phát triển, nhận định nào sau đây là hợp lý?
check_box Khi trình độ phát triển với chỉ số phát triển con người HDI từ 0,86, các nước phát triển có thể hồi phục về khả năng sinh sản.
Khi trình độ phát triển với chỉ số phát triển con người HDI giảm xuống dưới 0,86, các nước phát triển có thể hồi phục về khả năng sinh sản.
Phát triển kinh tế (GDP/người) không đem lại sự phục hồi về mức sinh ở các nước đang phát triển
Phát triển kinh tế (GDP/người) không đem lại sự phục hồi về mức sinh ở các nước phát triển
Theo nghiên cứu?
GDP/người giảm thì tổng tỷ suất sinh giảm
GDP/người tăng thì tổng tỷ suất sinh giảm
HDI giảm thì tổng tỷ suất sinh giảm
HDI tăng thì tổng tỷ suất sinh giảm
Theo những phát hiện giải thích mức sinh thấp ở các nước tiên tiến, điều nào sau đây là đúng?
Bất bình đẳng giới cao tại gia đình và tại nơi làm việc giải thích mức sinh thấp ở các quốc gia phát triển.
Làm việc khiến khả năng sinh sản giảm thấp.
Phụ nữ có nhiều con khó cạnh tranh trên thị trường lao động.
Xung đột giới tính ở nơi làm việc góp phần làm giảm tỷ lệ sinh
Theo thuyết quá độ dân số, biến động mức sinh – mức chết ở giai đoạn nào được gọi là “cân bằng tiết kiệm”?
check_box Thời kỳ sau quá độ
Không đáp án nào đúng
Thời kỳ quá độ
Thời kỳ trước quá độ
Theo thuyết quá độ dân số, giai đoạn nào có mức chết tự nhiên cao nhất?
Giai đoạn 1
Giai đoạn 2
Giai đoạn 3
Giai đoạn 4
Thông thường, khi dự báo dân số người ta thường dựa vào giả thiết biến động tự nhiên trong cộng đồng người di dân là?
check_box Bằng một nửa so với dân số bản địa
Bằng không
Gấp ba lần so với dân số bản địa
Gấp hai lần so với dân số bản địa
Thước đo để đánh giá về mức độ phân bố dân cư?
check_box Mật độ dân số
Tốc độ gia tăng dân số
Tuổi trung vị
Tỷ số phụ thuộc
Tổng tỷ suất sinh (TFR) là thước đo?
check_box Theo thời kỳ
Số con gái trung bình
Số con trai trung bình
Theo đoàn hệ
Tổng tỷ suất sinh là?
check_box Số trẻ em sinh ra sống trung bình trong suốt cuộc đời sinh sản của một phụ nữ hay nhóm phụ nữ có tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi của một năm nhất định
Tổng số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tính trên tổng dân số
Tổng số trẻ em sinh ra tại một quốc gia tính trên tổng dân số trong một năm nhất định
Tổng số trẻ em sinh ra tại một quốc gia trong một năm nhất định tính trên tổng số dân trong độ tuổi lao động
Triển vọng sống trung bình tăng có liên quan tới vấn đề nào sau đây?
Giảm chi cho nghiên cứu dược phẩm
Giảm nhu cầu đầu tư cho giáo dục
Giảm nhu cầu rèn luyện sức khoẻ
Tăng chi tiêu y tế bình quân đầu người
Trong phương pháp dự báo bằng hàm số toán học, giả thiết cần được đảm bảo là?
Biến động dân số không thay đổi
Biến động kinh tế xã hội không ảnh hưởng đến biến động dân số
Biến động kinh tế xã hội không ảnh hưởng đến biến động dân số hoặc nếu có thì mang tính chất đều đặn
Biến động mức sinh mức chết không thay đổi
Trường phái tân Malthus đã chỉ ra?
check_box Áp lực gia tăng nhanh dân số tác động tới hệ sinh thái, biến đổi khí hậu và môi trường là mối đe dọa lớn đối với nhân loại.
Khi tốc độ tăng dân số vượt quá tốc độ sản xuất, phát triển kinh tế sẽ bị cản trở.
Tăng trưởng dân số có ảnh hưởng tích cực với phát triển kinh tế
Tăng trưởng dân số có ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế
Tuổi trung vị tăng theo thời gian phản ánh hiện tượng?
check_box Già hoá dân số
Chu kỳ dân số
Chuyển đổi nhân khẩu học
Dân số không ổn định
Tỷ số giới tính khi sinh quá cao có thể phản ánh?
check_box Vai trò vị thế nữ giới thấp trong xã hội
Giảm quy mô dân số
Tăng mức sinh
Tăng quy mô dân số
Tỷ số giới tính là 1:1 phản ánh?
Trung bình cứ 1 nam có 1 nữ trong dân số
Trung bình cứ 1 trẻ em có 1 người lớn
Trung bình mỗi gia đình có 1 người con gái
Trung bình mỗi gia đình có 1 người con trai
Tỷ số giới tính lúc sinh là 105. Tỷ lệ nữ sinh ra là bao nhiêu?
31,78%
41,78%
51,78%
61,78%
Tỷ số giữa dân số nam và nữ trong tổng thể dân số tại một thời điểm nhất định được gọi là?
Cơ cấu tuổi dân số
Tỷ lệ phần trăm dân số từng giới
Tỷ số giới tính
Tỷ suất sinh
Tỷ số phụ thuộc càng cao chứng tỏ nhóm dân số nào chiếm tỷ trọng ngày càng lớn?
Nhóm dân số nam
Nhóm dân số ngoài độ tuổi lao động
Nhóm dân số nữ
Nhóm dân số trưởng thành
Tỷ số phụ thuộc đo lường mối tương quan giữa?
Dân số từng nhóm tuổi so với tổng dân số
Nhóm dân số ngoài độ tuổi lao động và trong độ tuổi lao động
Nhóm dân số trên độ tuổi lao động và trong độ tuổi lao động
Nhóm dân số trong độ tuổi lao động và ngoài độ tuổi lao động
Tỷ suất chết thô của Thuỵ Điển cao hơn Nigieria do?
Cơ cấu tuổi dân số
Trình độ phát triển giáo dục
Trình độ phát triển kinh tế
Trình độ phát triển y tế
Tỷ suất chết thô của Thụy Điển là 11‰, của Việt Nam là 6‰ trong cùng thời kỳ, điều này chứng tỏ?
Chăm sóc sức khỏe ở Thụy Điển không tốt bằng ở Việt Nam
Điều kiện sống ở Việt Nam tốt hơn ở Thụy Điển
Mức chết của Thụy Điển cao hơn của Việt Nam do dân số Thụy Điển già hơn
Tuổi thọ của Việt Nam cao hơn tuổi thọ ở Thụy Điển
Tỷ suất chết thô phản ánh?
Số năm trung bình mà một người có thể sống được kể từ khi sinh ra.
Số người chết ở một độ tuổi hay nhóm tuổi X nhất định
Số người chết tính trên dân số trung bình của một năm nhất định.
Số người sống tính trên dân số trung bình của một năm nhất định
Tỷ suất sinh chung phản ánh?
check_box Số trẻ em sinh ra sống tính trên 1000 dân số nữ trong tuổi sinh đẻ của một năm nhất định
Số trẻ em sinh ra sống tính trên 1000 dân số trung bình trong một năm nhất đinh
Số trẻ em sinh ra tính trên 1000 dân số nữ trong tuổi sinh đẻ của một năm nhất đinh
Số trẻ em sinh ra tính trên 1000 dân số trung bình trong một năm nhất định
Tỷ suất sinh thô phản ánh?
Số trẻ em sinh ra sống tính trên 1000 dân số nữ trong tuổi sinh đẻ của một năm nhất định
Số trẻ em sinh ra sống tính trên 1000 dân số trung bình trong một năm nhất đinh
Số trẻ em sinh ra tính trên 1000 dân số nữ trong tuổi sinh đẻ của một năm nhất đinh
Số trẻ em sinh ra tính trên 1000 dân số trung bình trong một năm nhất định
Tỷ suất tái sinh thô phản ánh?
Số con gái mà một phụ nữ có thể sinh ra sống trong suốt cuộc đời sinh sản của mình, sống được đến độ tuổi bà mẹ sinh ra mình, có thể thay thế bà mẹ tiếp tục quá trình sinh sản
Số con gái trung bình mà một người phụ nữ (nhóm phụ nữ) sẽ sinh ra sống trong suốt cuộc đời sinh sản của mình
Số trẻ em sinh ra sống trung bình trong suốt cuộc đời sinh sản của một phụ nữ (nhóm phụ nữ)
Số trẻ sinh ra sống tính trên 1000 dân số trung bình của một năm nhất định
Tỷ suất tử vong bắt đầu giảm ở các nước phát triển từ thế kỷ thứ 18 do nguyên nhân nào sau đây?
Cải tiến nông nghiệp
Chiến tranh
Dịch bệnh
Mở rộng tiêm chủng
Vai Trò của gia tăng dân số tới phát triển kinh tế là?
check_box Khác nhau giữa nhóm nước phát triển và đang phát triển.
Áp lực lớn đối với nhân loại.
Tác động tích cực
Tác động tiêu cực
Vấn đề nào sau đây không phải là kết quả của mức sinh tăng và tốc độ gia tăng dân số nhanh chóng?
Dân số trong độ tuổi lao động phải hỗ trợ tỷ lệ thấp hơn người phụ thuộc
Đem lại lợi thế cho nguồn lực tự nhiên do tác động trực tiếp của tiêu dùng thực phẩm
Đô thị hoá nhanh chóng
Tăng tỷ lệ lực lượng lao động đồng thời nguy cơ tăng tỷ lệ thất nghiệp
Về mặt cấu trúc dân số, điều nào sau đây là đúng theo thông tin được cung cấp trong Hình trên?
check_box Tỷ lệ phụ nữ trong tuổi sinh đẻ ở Mỹ cao hơn so với Mexico
Trong năm 2008, Mexico sẽ có dân số cao tuổi lớn hơn so với Mỹ.
Tỷ lệ người cao tuổi ở Mỹ thấp hơn so với mức trung bình của thế giới.
Tỷ lệ phụ nữ trong tuổi sinh đẻ ở Mexico cao hơn so với Mỹ
Ý nào dưới đây thể hiện đúng đặc điểm của quá trình đô thị hóa trên thế giới?
check_box Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn.
Các đô thị đầu tiên mới xuất hiện vào thế kỉ XIX
Phổ biến các hoạt động sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp.
Tỉ lệ người sống ở nông thôn ngày càng tăng.
Yếu tố khiến mức sinh giảm nhanh trong thuyết quá độ dân số là?
check_box Công nghiệp hóa và đô thị hóa
Chính sách kế hoạch hóa gia đình
Di dân gia tăng
Thất nghệp tăng

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập