“Hoa – Việt thân thiện” là khẩu hiệu mà Đảng nêu lên trong văn kiện nào
Chỉ thị “Hoà để tiến”.
Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc”.
Chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”.
“Khôi phục quan hệ bình thường với Trung Quốc trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình” là chủ trương của Đảng tại Đại hội lần thứ mấy?
check_box Đại hội V
Đại hội VI
Đại hội VII.
Đại hội VIII.
“Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xó hội cộng sản”. Nội dung này thể hiện vấn đề cơ bản nào của cách mạng Việt Nam mà Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) đó nờu lờn?
Cả 3 phương án đều không đúng
Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng
Phương hướng chiến lược của cách mạng
Phương thức tiến hành cách mạng
“Nhà nước pháp quyền” được hiểu là:
Một cách thức tổ chức phân công quyền lực Nhà nước.
Một chế độ nhà nước.
Một kiểu nhà nước chỉ xuất hiện trong CNTB.
Một kiểu nhà nước.
“Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Campuchia có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh …” Viết tiếp vào chỗ trống:
check_box Của 3 dân tộc
Của châu Á
Của Đông Dương.
Của Đông Nam Á
“Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Campuchia có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của ba dân tộc” được xác định từ đại hội nào?
check_box Đại hội V
Đại hội IV
Đại hội VI
Đại hội VII.
“Sẵn sàng thiết lập, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước trong khu vực” được Đảng nêu lên trong Đại hội nào?
check_box Đại hội IV.
Đại hội V
Đại hội VI
Đại hội VII.
“Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin được thông qua ở đại hội lần thứ mấy của Quốc tế cộng sản?
Đại hội I.
Đại hội II.
Đại hội V.
Đại hội VII.
“Thiết lập và mở rộng quan hệ bình thường giữa Việt Nam với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi” là quan điểm được Đảng nêu lên trong Đại hội nào?
check_box Đại hội IV.
Đại hội V.
Đại hội VI.
Đại hội VII.
“Văn hoá là đời sống tinh thần của xã hội” được hiểu theo nghĩa nào sau đây?
Nghĩa chung nhất.
Nghĩa cơ bản.
Nghĩa hẹp.
Nghĩa rộng.
“Văn hoá là hệ các giá trị, truyền thống, lối sống" được hiểu theo nghĩa nào sau đây?
check_box Nghĩa hẹp.
Nghĩa chung nhất.
Nghĩa cơ bản.
Nghĩa rộng.
Ba chương trình mục tiêu trong nội dung công nghiệp hóa mà Đại hội VI (1986) của Đảng xác định là gì? Chọn phương án không đúng:
Công nghiệp nặng
Hàng tiêu dùng
Hàng xuất khẩu
Lương thực – thực phẩm
Bản đề cương văn hóa Việt Nam 1943 nêu nên mấy nguyên tắc của nền văn hóa mới?
Ba nguyên tắc
Bốn nguyên tắc
Hai nguyên tắc
Năm nguyên tắc
Bản đề cương văn hóa Việt Nam đã xác định tính chất của nền văn hóa mới ở nước ta là gì?
check_box Dân tộc về hình thức, dân chủ về nội dung
Có tính Đảng, tính nhân dân sâu sắc
Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Tính dân tộc sâu sắc, tính quốc tế rộng rãi
Bản đề cương văn hóa Việt Nam được ban thường vụ Trung ương thông qua trong giai đoạn nào?
check_box 1943-1954
1930-1945
1955-1975
1975-1986
Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được quốc hội thông qua vào thời gian nào? Chọn phương án đúng:
Tháng 11 – 1945.
Tháng 11 – 1946.
Tháng 11 – 1949.
Tháng 11 – 1959
Bản sắc dân tộc được giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu lên bao gồm những đặc điểm nào sau đây? Chọn phương án không đúng:
check_box Là cái nổi trội nhất của dân tộc trong quá trình phát triển.
Cả hai phương án A và B
Là những giá trị văn hóa bền vững của dân tộc
Là tổng thể những phẩm chất, tính cách, sức sống bên trong của dân tộc, giúp dân tộc đó giữ vững được tính duy nhất, tính thống nhất, tính nhất quán trong quá trình phát triển.
Bộ Chính trị ra nghị quyết số 07 về hội nhập kinh tế quốc tế năm nào?
check_box Năm 2001
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2011
Căn cứ chủ yếu nào sau đây khẳng định Xô Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930 – 1931? Chọn phương án không đúng.
Đã giành được chính quyền trong toàn tỉnh.
Đã thiết lập được liên minh công nông trong thực tế.
Phong trào diễn ra dài ngày nhất.
Quần chúng tham gia đông đảo nhất.
Câu nói "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu" được Hồ Chí Minh nêu lên trong thời kỳ nào?
check_box Thời kỳ 1945 – 1954.
Thời kỳ 1936 – 1939.
Thời kỳ 1939 – 1945.
Thời kỳ 1954 – 1964.
Cấu trúc cơ bản của hệ thống chính trị Việt Nam gồm những bộ phận nào? Chọn phương án không đúng:
Các tổ chức chính trị - xã hội của nhân dân
Đảng chính trị
Nhà nước
Quốc hội
Cấu trúc của thể chế Kinh tế thị trường gồm. Chọn phương án đúng
Các loại thị trường
Các quy luật kinh tế
Người mua người bán
Phương án A và C
Cấu trúc của thể chế kinh tế thị trường gồm. Chọn phương án không đúng
Các loại thị trường
Các luật kinh tế
Các quy luật kinh tế
Người mua người bán
Chế độ bao cấp ở Việt Nam thời kỳ trước đổi mới được thực hiện dưới hình thức nào sau đây? Chọn phương án không đúng.
Bao cấp qua chế độ tem phiếu.
Bao cấp qua giá.
Qua chế độ cấp phát vốn.
Qua trả lương mang tính chất bình quân
Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban thường vụ Trung ương Đảng (12/3/1945) đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng trong giai đoạn sau 9/3/1945 là gì? Chọn phương án đúng:
Đòi quyền tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình
Phát động một cao trào kháng Nhật, cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa.
Quyết định phát động lệnh Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền trên cả nước
Quyết định xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang
Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc 11/1945 xác định kẻ thù chủ yếu của cách mạng Việt Nam sau Cách mạng 8- 1945 là ai? Chọn phương án đúng:
Giặc đói và giặc dốt.
Thực dân Anh xâm lược
Thực dân Pháp xâm lược
Tưởng Giới Thạch và tay sai
Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam (1951) đã xác định xã hội Việt Nam có tính chất như thế nào? Hãy chọn phương án đúng:
Dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến
Dân chủ nhân dân, nửa thuộc địa phong kiến
Dân chủ nhân dân, thuộc địa một phần phong kiến
Dân chủ nhân dân, thuộc địa nửa phong kiến
Chính cương của Đảng lao động Việt Nam (2/1951) đã xác định động lực của cách mạng nước ta bao gồm những giai cấp, tầng lớp nào trong xã hội lúc bấy giờ? Hãy chọn phương án đúng:
Công nhân và nông dân
Công nhân và nông dân, Tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản trí thức và tư sản dân tộc, Thân sĩ (địa chủ) yêu nước và tiến bộ.
Thân sĩ (địa chủ) yêu nước và tiến bộ.
Tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản trí thức và tư sản dân tộc
Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam (2/1951) đã xác định tính chất cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này là gì? Hãy chọn phương án đúng:
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
Cách mạng tư sản dân quyền kiểu mới do giai cấp công nhân lãnh đạo
Cách mạng vô sản kiểu mới do giai cấp công nhân lãnh đạo
Cách mạng xã hội chủ nghĩa do nhân dân, vì nhân dân
Chính sách xã hội được giải quyết theo hướng Chính phủ đề ra chủ trương và hướng dẫn để các tầng lớp nhân dân chủ động và tự tổ chức giải quyết các vấn đề xã hội của chính mình, được thực hiện trong mô hình nào sau đây?
check_box Mô hình dân chủ nhân dân.
Mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Mô hình kinh tế thị trường.
Mô hình tập trung, bao cấp.
Chính sách xã hội hướng vào giải quyết những vấn đề cấp bách: làm cho dân có ăn, có mặc, có chỗ ở, được học hành, được nhà nước ta thực hiện trong thời kỳ nào?
check_box Thời kỳ 1945 – 1954.
Thời kỳ 1930 – 1945.
Thời kỳ 1954 – 1975.
Thời kỳ 1975 – 1980
Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm nước Pháp tháng 6/1946 nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây? Chọn phương án không đúng.
Chỉ đạo hoạt động của phái đoàn ta tại hội nghị Phôngtennơbơlô.
Dự hội nghị Phôngtennơbờlô.
Mở thêm mặt trận ngoại giao trên đất Pháp
Mong muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nước Pháp
Chủ trương "Chủ động và tích cực hội nhập Kinh tế quốc tế" được Đảng ta đề ra trong thời gian nào?
Năm 1986
Năm 1996
Năm 2001
Năm 2006
Chủ trương "Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển" được Đảng ta nêu lên năm nào?
check_box Năm 2006
Năm 1986
Năm 1996
Năm 2016
Chủ trương "Xây dựng quan hệ đối tác" được Đảng ta nêu ra thời gian nào?
Năm 1986
Năm 1996
Năm 2001
Năm 2006
Chủ trương “củng cố và tăng cường tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp tác với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa” được Đảng ta nêu lên trong Đại hội nào?
check_box Đại hội IV.
Đại hội V
Đại hội VI
Đại hội VII
Chủ trương “Góp phần xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, tự do, trung lập và ổn định” là chủ trương được Đảng đề ra trong thời gian nào?
check_box Giữa năm 1978
Cuối năm 1976.
Đầu năm 1992.
Giữa năm 1995.
Chủ trương “kêu gọi các nước ASEAN hãy cùng các nước Đông Dương đối thoại và thương lượng để giải quyết các trở ngại, nhằm xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình và ổn định” của Đảng được nêu ra trong thời điểm nào?
check_box Năm 1982.
Năm 1980.
Năm 1986
Năm 1988.
Chủ trương thử nghiệm để tiến tới thực hiện đầu tư ra nước ngoài lần đầu tiên được Đảng ta đưa ra năm nào?
check_box Năm 1996
Năm 1986
Năm 2006
Năm 2016
Chủ trương tiến hành cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa lần đầu tiên được Đảng ta đưa ra năm nào?
check_box 1960.
1946.
1955.
1975.
Chủ trương xây dựng và phát triển văn hóa trong giai đoạn cách mạng XHCN được hình thành từ năm nào?
check_box 1960
1954
1955
1976
Chủ trương: “…người đủ ăn thì khá giàu, người khá giàu thì giàu thêm”của Đảng đạt được những hiệu quả thiết thực trong giai đoạn nào?
check_box 1945-1954
1945- 1946
1955-1975
1975-1985
Cơ chế "xin – cho" thể hiện sự bao cấp của nhà nước ở lĩnh vực nào là rõ nhất?
Chế độ tem phiếu.
Lĩnh vực cấp phát vốn.
Lĩnh vực giá cả.
Lĩnh vực Thương nghiệp.
Cơ chế chung trong quản lý toàn bộ xã hội của hệ thống chuyên chính vô sản theo tư tưởng làm chủ tập thể (1975-1985) là gì?
check_box Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý
Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý
Đảng quản lý, nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ
Nhân dân làm chủ, Đảng lãnh đạo, nhà nước giám sát
Cơ chế vận hành trong quản lý toàn bộ xã hội của hệ thống chính trị nước ta thời kỳ đổi mới 1986 đến nay là gì?
Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ
Đảng quản lý, nhân dân làm chủ, Nhà nước lãnh đạo
Nhà nước lãnh đạo, Đảng quản lý
Nhân dân làm chủ, Đảng lãnh đạo, Nhà nước tổ chức
Cơ sở kinh tế chủ yếu của hệ thống chính trị dân chủ nhân dân (1945-1954) là gì? Chọn phương án không đúng:
Nền sản xuất tư nhân hàng hóa nhỏ bị kinh tế thực dân và chiến tranh kìm hãm
Nền sản xuất tư nhân hàng hóa nhỏ chưa có sự viện trợ, đầu tư nước ngoài
Nền sản xuất tư nhân hàng hóa nhỏ theo cơ chế kinh tế thị trường
Nền sản xuất tư nhân hàng hóa nhỏ, phân tán, tự túc tự cấp
Cơ sở kinh tế chủ yếu của hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta (1955-1985) là gì?
Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp
Nền kinh tế thị trường
Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
Nền kinh tế tự nhiên, tự cấp, tự túc
Cơ sở tinh thần cho sự ổn định xã hội và sự vững vàng của chế độ là gì?
check_box Hệ giá trị
Niềm tin tôn giáo
Phong tục tập quán
Thể chế chính trị
Cơ sở xã hội của hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta (1955-1985) là gì?
check_box Liên minh công – nông – trí thức
Đại đoàn kết toàn dân
Liên minh công – nông vững chắc
Liên minh vô sản toàn thế giới
Công nghiệp hoá theo mô hình khép kín, hướng nội và thiên về công nghiệp nặng là một đặc trưng nổi bật của công nghiệp hoá ở nước ta thời kỳ nào? Chọn phương án đúng nhất:
Thời kỳ 1960 – 1965.
Thời kỳ 1960 – 1975.
Thời kỳ 1960 – 1985.
Thời kỳ 1975 – 1985.
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là nội dung gì của CNH, HĐH thời kỳ đổi mới?
Căn cứ
Mục tiêu
Phương hướng
Quan điểm
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II (1951) đã quyết định lấy tên Đảng ta là gì? Hãy chọn phương án đúng:
Đảng Cộng sản Đông Dương.
Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng Lao động Việt Nam
Đảng nhân dân cách mạng Việt Nam
Đại hội nào của Đảng chủ trương: Các chính sách xã hội phải hướng vào phát triển và làm lành mạnh hoá xã hội?
check_box Đại hội IX
Đại hội VI
Đại hội VII
Đại hội VIII
Đại hội nào của Đảng khẳng định chính sách xã hội thống nhất với chính sách kinh tế ở chỗ đều nhằm phát huy sức mạnh của nhân tố con người?
check_box Đại hội VI.
Đại hội IV.
Đại hội VIII.
Đại hội X.
Đại hội nào của Đảng khẳng định:mục tiêu xã hội là mục đích của các hoạt động kinh tế?
Đại hội IX
Đại hội VI
Đại hội VII
Đại hội VIII
Đại hội nào của Đảng lần đầu tiên khẳng định: Công nghiệp hoá XHCN là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên CNXH? Chọn phương án đúng:
Đại hội III (9/1960).
Đại hội IV (12/1976).
Đại hội V (3/1982).
Đại hội VI (12/1986).
Đại hội nào nêu lên nhiệm vụ CNH phải coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu? Chọn phương án đúng
Đại hội III
Đại hội IV
Đại hội V
Đại hội VI
Đại hội VI của Đảng đã cụ thể hoá nội dung công nghiệp hoá trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên bằng những chương trình nào sau đây? Chọn phương án đúng
Chương trình lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.
Chương trình phát triển lực lượng sản xuất.
Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng đất nước.
Chương trình xây dựng nền sản xuất lớn XHCN.
Đại hội X và Đại hội XI của Đảng đã làm sáng tỏ thêm tính định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta qua mấy tiêu chí chủ yếu
2 tiêu chí.
3 tiêu chí.
4 tiêu chí.
5 tiêu chí
Đại hội XI (2011) nhấn mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là một trong ba…….. trong 10 năm tới. Chọn cụm từ đúng
Điểm nghẽn
Đột phá
Đột phá chiến lược
Mục tiêu
Đại hội XI (2011) xác định mục tiêu cơ bản trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta đến giữa thế kỷ XXI, trở thành một nước……. theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ trống:
Công nghiệp
Công nghiệp hiện đại
Công nghiệp phát triển
Nông nghiệp
Đại hội XII (2016) của Đảng đã xác định thành phần kinh tế tư nhân có vị trí như thế nào trong nền kinh tế quốc dân? Chọn phương án đúng:
Là động lực chủ yếu của nền kinh tế
Là động lực duy nhất của nền kinh tế
Là một động lực quan trọng của nền kinh tế
Là một trong những động lực của nền kinh tế
Đại hội XII (2016) của Đảng xác định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế như thế nào? Chọn phương án không đúng:
Có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
Không cần tuân theo các quy luật của kinh tế thị trường, chỉ nhằm mục tiêu lợi nhuận tối đa
Nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế
Vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước
Đảng ta nhấn mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là một trong ba đột phá chiến lược trong 10 năm tới ở đại hội nào sau đây?
Đại hội IX (2001)
Đại hội X (2006)
Đại hội XI (2011)
Đại hội XII (2016)
Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là nội dung gì của CNH, HĐH thời kỳ đổi mới?
Căn cứ
Định hướng
Mục tiêu
Quan điểm
Để điều chỉnh các hoạt động giao dịch, mua bán trên thị trường, người ta đã xây dựng cái gì?
Thể chế kinh tế – chính trị.
Thể chế kinh tế – xã hội.
Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Thể chế kinh tế thị trường.
Di sản nào sau đây của nước ta không phải là di sản văn hoá?
check_box Vịnh Hạ Long.
Cố đô Huế.
Phố cổ Hội An.
Thánh địa Mỹ Sơn.
Di sản nào sau đây của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2005?
check_box Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên
Ca Trù
Quan họ Bắc Ninh
Thánh địa Mỹ Sơn
Di sản văn hoá phi vật thể đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hoá nhân loại là di sản nào sau đây?
check_box Nhã nhạc cung đình Huế.
Ca trù.
Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên.
Quan họ Bắc Ninh.
Di sản văn hoá vật thể đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hoá nhân loại là di sản nào?
check_box Cố đô Huế.
Hoàng thành Thăng Long.
Phố cổ Hội An.
Thánh địa Mỹ Sơn.
Điểm mới trong đường lối đối ngoại của Đảng ta đưa ra ở đại hội VIII so với các đại hội trước đó là gì?
check_box Mở rộng quan hệ với các Đảng cầm quyền và các Đảng chính trị khác ở các nước.
Mở rộng quan hệ với các nước phát triển.
Mở rộng quan hệ với tất cả các nước.
Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển.
Điền cụm từ đúng vào quan điểm sau đây: CNH gắn với HĐH, CNH, HĐH gắn với phát triển …………và bảo vệ tài nguyên, môi trường.
Kinh tế kế hoạch hóa tập trung
Kinh tế thị trường
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Kinh tế tri thức
Điền cụm từ đúng vào quan điểm sau đây: CNH, HĐH gắn với xây dựng……. và hội nhập kinh tế quốc tế.
Kinh tế kế hoạch hóa tập trung
Kinh tế thị trường
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Kinh tế tri thức
Điền cụm từ đúng vào quan điểm sau đây: Khoa học, công nghệ là……. cho sự phát triển nhanh và bền vững.
Động lực
Động lực và then chốt
Nền tảng
Nền tảng và động lực
Điền cụm từ đúng vào quan điểm sau đây: Lấy phát huy nguồn lực con người là…….. cho sự phát triển nhanh và bền vững.
Yếu tố cần thiết
Yếu tố cơ bản
Yếu tố quan trọng
Yếu tố quyết định
Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn trích sau phù hợp với quan điểm của Nguyễn Ái Quốc “Cách mệnh An Nam cũng là......trong cách mệnh cũng dễ”.
một bộ phận
một dân tộc.
một nhân tố.
một phần.
Điền vào chỗ trống nhận định về toàn cầu hóa mà Nghị quyết Đại hội XI đưa ra theo giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: “Toàn cầu hóa và cách mạng khoa học, công nghệ ……, thúc đẩy quá trình hình thành xã hội thông tin và kinh tế thị trường”.
check_box Phát triển mạnh mẽ.
Phát triển về quy mô và mức độ.
Tạo ra cơ hội và thách thức đan xen.
Tiếp tục phát triển.
Điền vào chỗ trống phương án đúng với nhận định của Đại hội VI (12/1986) “Việc bố trí lại cơ cấu kinh tế phải đi đôi với đổi mới .........”.
biện pháp quản lý kinh tế.
cơ cấu kinh tế.
cơ chế quản lý kinh tế.
nhận thức về kinh tế.
Điền vào chỗ trống phương án đúng với nhận định của Đại hội VI “Cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp từ nhiều năm nay không tạo được…………. làm suy yếu kinh tế XHCN”
Động lực phát triển
Động lực phát triển của nền kinh tế
Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế
Sự phát triển vững mạnh của đất nước
Điền vào chỗ trống phương án thích hợp với định nghĩa Kinh tế tri thức do Tổ chức OECD nêu lên “Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò……..đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống”
Quan trọng
Quan trọng nhất
Quyết định
Quyết định nhất
Điền vào chỗ trống trong đoạn trích sau: “Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là thể chế kinh tế thị trường trong đó các thiết chế, công cụ và nguyên tắc vận hành được .........và sử dụng để phát triển lực lượng sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân”
Chủ động tạo lập
Chủ động xây dựng
Tự giác tạo lập
Tự giác xây dựng
Điền vào chỗ trống trong đoạn trích sau: “Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là thể chế kinh tế thị trường trong đó các thiết chế, công cụ và nguyên tắc vận hành được tự giác tạo lập .và sử dụng để phát triển..........., cải thiện đời sống nhân dân,...”
cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH.
đất nước
kinh tế.
lực lượng sản xuất
Định hướng XHCN trong chế độ phân phối hiện nay ở nước ta được thể hiện như thế nào? Chọn phương án không đúng?
Theo kết quả lao động.
Theo lợi ích.
Theo mức đóng góp vốn
Theo phúc lợi xã hội.
Đoạn văn sau đây nhắc đến thắng lợi nào của ta: "Chiến công đó được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX... báo hiệu sự thắng lợi của nhân dân các dân tộc bị áp bức....". Chọn phương án đúng:
Cách mạng tháng Tám (1945)
Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954)
Đại thắng mùa xuân (1975)
Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968)
Dựa vào căn cứ nào sau đây, Cương lĩnh chính trị tháng 2/1930 chủ trương phải lôi kéo địa chủ vừa và nhỏ đi về phía giai cấp vô sản? Chọn phương án không đúng.
Vì họ là giai cấp có tinh thần cách mạng mạnh mẽ và triệt để nhất.
Vì không chịu nỗi nhục mất nước của họ.
Vì lòng yêu nước của họ.
Vì mâu thuẫn về lợi ích kinh tế với thực dân Pháp của họ.
Dựa vào cơ sở nào để Đảng ta khẳng định có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường để xây dựng CNXH ở nước ta. Hãy chọn phương án không đúng.
Xuất phát từ đặc điểm của nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
Xuất phát từ thực tiễn sử dụng kinh tế thị trường để phát triển kinh tế – xã hội của các nước nhất là các nước TBCN.
Xuất phát từ ưu thế của kinh tế thị trường trong việc huy động, sử dụng nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội
Xuất phát từ yêu cầu đổi mới của Đảng ta.
Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ: “Ra sức bảo vệ mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào trong bối cảnh vấn đề Campuchia đang diễn biến phức tạp” là quan điểm được Đảng ta nêu lên trong thời gian nào?
check_box Năm 1978
Năm 1977.
Năm 1979
Năm 1980.
Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam đã nêu lên khái niệm kinh tế tri thức do tổ chức nào sau đây đưa ra? Chọn phương án đúng
Tổ chức OECD.
Tổ chức UNDP.
Tổ chức UNESO.
Tổ chức WTO.
Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu lý do khiến các nước nhất là những nước đang phát triển đổi mới tư duy đối ngoại?
check_box Xu thế chạy đua phát triển kinh tế.
Quan niệm về sức mạnh, vị thế quốc gia.
Trật tự thế giới mới hình thành.
Xu thế hòa bình và hợp tác.
Hai nước cuối cùng trong tổ chức ASEAN thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam là:
check_box Philippin và Thái Lan
Philippin và Brunei.
Philippin và Malaixia
Thái Lan và Singapo
Hãy chọn phương án đúng với thời gian ra đời của các tổ chức sau?
An Nam cộng sản Đảng; Đông Dương cộng sản Đảng; Đông Dương cộng sản liên đoàn
Đông Dương cộng sản Đảng; An Nam cộng sản Đảng; Đông Dương cộng sản liên đoàn
Đông Dương cộng sản Đảng; Đông Dương cộng sản liên đoàn; An Nam cộng sản Đảng.
Đông Dương cộng sản liên đoàn; Đông Dương cộng sản Đảng; An Nam cộng sản Đảng
Hệ thống chính trị Việt Nam thời kỳ trước đổi mới đã trải qua những giai đoạn nào? Chọn phương án không đúng:
Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân (1945-1954)
Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản (1954-1975)
Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa (1960-1986)
Hệ thống chuyên chính vô sản theo tư tưởng làm chủ tập thể (1975-1985)
Hệ thống chính trị Việt Nam từ 1945 đến nay đã trải qua những tên gọi nào sau đây? Chọn phương án không đúng:
Hệ thống chính trị
Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân
Hệ thống chuyên chính vô sản
Hệ thống làm chủ tập thể
Hiệp định nào được coi là Hiệp dịnh quốc tế đầu tiên mà Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ký kết?
Hiệp định Giơnevơ 20/7/1954.
Hiệp định Pari về Việt Nam 27/3/1973.
Hiệp định sơ bộ 6/3/1946.
Tạm ước 14/9/1946.
Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (Hiệp ước Bali) được ký kết vào thời điểm nào?
check_box Tháng 2 năm 1976.
Tháng 2 năm 1977.
Tháng 2 năm 1978.
Tháng 2 năm 1979.
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương 10/1930 đã bầu đồng chí nào làm Tổng Bí thư?
Hà Huy Tập
Lê Hồng Phong
Trần Phú
Trịnh Đình Cửu
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương 10/1930 đã quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành….?
Đảng Cộng sản Đông Dương
Đảng Lao động Việt Nam
Đông Dương cộng sản liên đoàn
Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương
Hội nghị quân sự toàn quốc lần thứ nhất tổ chức 19/10/1946 do ai chủ trì
Hồ Chí Minh
Lê Duẩn
Trường Chinh
Võ Nguyên Giáp
Kẻ thù duy nhất, trực tiếp, trước mắt của cách mạng Việt Nam là phát xít Nhật được xác định từ Hội nghị nào sau đây? Hãy chọn phương án đúng:
Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương (3/1945)
Hội nghị Toàn quốc của Đảng (8/1945)
Hội nghị Trung ương 7 (11/1940)
Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941)
Khẩu hiệu “Dân tộc trên hết, tổ quốc trên hết” được Đảng ta nêu lên trong thời kỳ nào? Chọn phương án đúng:
Thời kỳ 1939 – 1945.
Thời kỳ 1945 – 1946.
Thời kỳ 1946 – 1954.
Thời kỳ 1954 – 1975.
Khẩu hiệu “Dân tộc trên hết, tổ quốc trên hết” được Đảng ta nêu lên trong văn kiện nào? Chọn phương án đúng:
Kháng chiến kiến quốc.
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.
Toàn dân kháng chiến.
Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây là nội dung gì của CNH, HĐH thời kỳ đổi mới?
Căn cứ
Mục tiêu
Phương hướng
Quan điểm
Kinh tế thị trường và kinh tế hàng hoá giống nhau ở những điểm chủ yếu nào? Chọn phương án không đúng.
Dựa trên các hình thức sở hữu giống nhau.
Dựa trên cơ sở phân công lao động xã hội.
Sản xuất ra để bán, để trao đổi.
Sự trao đổi thông qua quan hệ hàng hoá – tiền tệ
Lần đầu tiên hệ thống chính trị ở nước ta bước đầu đã có sự giám sát của xã hội dân sự là vào thời gian nào?
check_box 1945 – 1954.
1945 – 1946.
1945 – 1975.
1975 – 1989.
Mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN được Đảng ta xác định là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm nào?
Năm 1986
Năm 1996
Năm 2001
Năm 2006
Mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH là gì?
Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Nền kinh tế thị trường tự do
Nền kinh tế thị trường xã hội.
Nền kinh tế thị trường XHCN.
Một kiểu tổ chức kinh tế vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường vừa dựa trên cơ sở và chịu sự dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của CNXH là loại kinh tế thị trường nào?
Kinh tế thị trường định hướng xã hội.
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
Kinh tế thị trường xã hội.
Kinh tế thị trường XHCN.
Một nền kinh tế được coi là kinh tế thị trường khi các nguồn lực kinh tế được phân bổ theo nguyên tắc nào?
Cân đối
Dân chủ, có kế hoạch.
Thị trường.
Tự do, bình đẳng.
Một trong những vấn đề then chốt thuộc lĩnh vực đối ngoại thể hiện sự đổi mới tư duy của Đảng trong Nghị quyết 13 Bộ Chính trị là:
check_box Quan hệ chính trị quốc tế.
Hợp tác và phát triển.
Nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình.
Phương châm đối ngoại
Mục đích chủ yếu của phong trào “vô sản hóa” trong những năm 1928 – 1929 là gì? Chọn phương án không đúng.
Để tập hợp lực lượng cách mạng, xây dựng đường lối cách mạng, giải phóng dân tộc.
Để truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê nin vào Việt Nam
Để truyền bá lý luận giải phóng dân tộc mới
Rèn luyện lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân cho các chiến sỹ yêu nước Việt Nam.
Mục đích chủ yếu khi phân định các thành phần kinh tế là gì?
Để có chính sách phù hợp, thúc đẩy kinh tế phát triển.
Để thúc đẩy kinh tế phát triển đúng hướng.
Để thực hiện một bước dân chủ về kinh tế.
Để xác định rõ vấn đề giai cấp trong kinh tế.
Mục đích của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954) được Ban thường vụ trung ương đề ra trong Chỉ thị toàn dân kháng chiến (22/12/1946) là gì? Hãy chọn phương án đúng:
Đánh phản động thực dân Pháp xâm lược giành thống nhất và độc lập
Kháng chiến toàn dân, xây dựng thực lực mọi mặt
Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh
Trường kỳ kháng chiến, toàn diện kháng chiến
Mục tiêu chủ yếu của đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là?
Cả a và b đều đúng
Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh
Phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân
Thực hiện tốt hơn dân chủ XHCN
Mục tiêu cơ bản của công nghiệp hóa XHCN được Đại hội III của Đảng xác định là gì? Chọn phương án đúng?
Biến nước nông nghiệp thành nước công nghiệp.
Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH.
Thay đổi cơ cấu kinh tế đất nước.
Xây dựng một nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại.
Năm 1976, Việt Nam tiếp nhận ghế thành viên chính thức của các tổ chức nào sau đây? Chọn phương án không đúng:
Liên Hợp quốc (UN)
Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)
Ngân hàng Thế giới (WB)
Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)
Nền móng của đường lối đối ngoại: độc lập, tự chủ, rộng mở, đa dạng hoá, đa phương hoá được Đảng ta nêu lên trong văn kiện nào?
check_box Trong nghị quyết 13 của Bộ chính trị (1988).
Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong quá độ lên CNXH (1991).
Trong nghị quyết 10 của Bộ chính trị (1988).
Văn kiện đại hội VI.
Nghị quyết 13 Bộ Chính trị 1988 bàn về điều gì?
check_box Về nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới.
Về đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.
Về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
Về mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.
Nghị quyết nào của Đảng đã xác định phát triển văn hóa đồng bộ với phát triển kinh tế?
check_box Nghị quyết Trung ương 9 – Khóa IX
Nghị quyết Trung ương 10 – Khóa IX
Nghị quyết Trung ương 5 - Khóa VIII
Nghị quyết Trung ương 7 – Khóa VIII
Nghiên cứu các mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp giúp chúng ta hiểu đúng đắn vấn đề chủ yếu nào sau đây? Chọn phương án không đúng.
Các giai cấp trong xã hội Việt Nam.
Các tính chất của xã hội Việt Nam.
Các yêu cầu của xã hội Việt Nam.
Đặc điểm của xã hội Việt Nam.
Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho giai cấp nông dân Việt Nam không thể lãnh đạo được cách mạng là do:
bị áp bức bóc lột quá nặng nề.
không có một hệ tư tưởng chính trị tiên tiến.
không có tính cách mạng triệt để.
trình độ văn hoá – khoa học kỹ thuật thấp kém.
Nguyên tắc nào sau đây không nằm trong bản đề cương văn hóa Việt Nam mà Ban thường vụ Trung ương Đảng đã thông qua năm 1943?
Cách mạng hóa
Đại chúng hóa
Dân tộc hóa
Khoa học hóa
Nhận định nào sau đây không phù hợp với quan điểm của Đảng ta về Kinh tế thị trường?
Kinh tế thị trường tồn tại khách quan trong mọi xã hội.
Kinh tế thị trường tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta.
Xây dựng CNXH có thể và cần thiết sử dụng kinh tế thị trường.
Xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở nước ta không phải là đi theo con đường TBCN.
Nhận thức mới của Đảng về hệ thống chính trị nước ta thời kỳ đổi mới 1986 đến nay là gì? Chọn phương án không đúng:
check_box Về vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị
Về đấu tranh giai cấp và động lực chủ yếu để phát triển đất nước
Về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị
Về xây dựng nhà nước pháp quyền trong hệ thống chính trị
Nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ trong những năm 1936 – 1939 được thể hiện chủ yếu thông qua những văn kiện nào? Chọn phương án không đúng:
Chung quanh vấn đề chiến sách mới (10/1936)
Hội nghị Ban chấp hành trung ương lần 2 (7/1936)
Tác phẩm Tự chỉ trích (7/1939) của đồng chí Nguyễn Văn Cừ
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Đông Dương đối với thời cuộc (3/1939)
Nhận thức: Xây dựng và phát triển công nghiệp nặng cần phải làm có mức độ, vừa sức, nhằm phục vụ thiết thực, có hiệu quả cho nông nghiệp và công nghiệp nhẹ được Đảng ta nêu lên ở giai đoạn nào?
1960 – 1965
1976 – 1981
1982 – 1985
1986 – 1990
Những đặc tính cơ bản của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước là gì?
check_box Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo
Đoàn kết, kỷ luật, chăm chỉ
Tinh thần dũng cảm, sự cần cù, thông minh, sáng tạo, trách nhiệm.
Trung hậu, dũng cảm, khiêm tốn, siêng năng, thật thà
Những lý do nào sau đây đã khiến cho Luận cương chính trị tháng 10/1930 không có được chiến lược liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi? Chọn phương án không đúng:
Do nhận thức giáo điều mối quan hệ dân tộc – giai cấp.
Do nhận thức rõ sự phân hóa giai cấp trong xã hội Việt Nam lúc này.
Do trực tiếp chịu ảnh hưởng tư tưởng “tả khuynh” của Quốc tế cộng sản.
Do tuyệt đối hoá vai trò của giai cấp công nhân và nông dân trong cách mạng Việt Nam.
Những nguyên nhân khách quan dẫn đến hạn chế của công nghiệp hoá trước đổi mới ở nước ta? Chọn phương án đúng.
Do chủ quan, duy ý chí, nóng vội.
Do điểm xuất phát tiến hành công nghiệp hoá của chúng ta thấp kém, từ một nền kinh tế lạc hậu, nghèo nàn
Do sai lầm trong bố trí cơ cấu sản xuất, đầu tư.
Do sai lầm trong trong xác định mục tiêu CNH
Những nhận thức của Đảng về kinh tế thị trường có sự thay đổi căn bản và sâu sắc được đưa ra trong thời gian nào?
Từ 1986 – 1996.
Từ 1991 – 1996.
Từ 1996 – 2001.
Từ 1996 – 2006.
Những nội dung chủ yếu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương (3/1935) là gì? Chọn phương án không đúng:
Củng cố và phát triển Đảng
Đẩy mạnh cuộc vận động thu phục quần chúng
Đưa nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập dân tộc lên hàng đầu
Mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh, bảo vệ Liên Xô, ủng hộ cách mạng Trung Quốc
Nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược thời kỳ 1939 – 1945 của Đảng Cộng sản Đông Dương được thể hiện chủ yếu qua nghị quyết của những hội nghị nào? Chọn phương án không đúng?
Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 5 (3/1938)
Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 (11/1939)
Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 (11/1940)
Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 (5/1941)
Nội dung cơ bản của định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam được thể hiện ở tiêu chí nào trong các tiêu chí sau? Chọn phương án không đúng:
Mục đích phát triển
Về nhóm khách hàng tiềm năng
Về phân phối
Về quản lý
Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 – 1954 của Đảng là gì? Hãy chọn phương án đúng:
Thực hiện chiến tranh toàn diện, rộng khắp
Thực hiện chiến tranh triệt để và kiên quyết
Toàn dân tham gia kháng chiến, quyết chiến, quyết thắng kẻ thù.
Toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh.
Nội dung công nghiệp hóa của Đại hội IV là gì? Chọn phương án đúng
Cả A, B, C đều đúng.
Đẩy mạnh CNH XHCN, xây dựng cơ sở vật chất- kỹ thuật của CNXH.
Đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN
Nhấn mạnh vai trò của công nghiệp nặng.
Nội dung nào sau đây được hiểu theo nghĩa rộng của khái niệm văn hoá.
check_box Văn hoá Việt nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt nam sáng tạo ra trong quá trình dựng nước và giữ nước
Văn hoá là đời sống tinh thần của xã hội
Văn hoá là hệ các giá trị, truyền thống, lối sống
Văn hoá là năng lực sáng tạo của dân tộc
Nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá bắt đầu từ sau đại hội nào? Chọn phương án đúng
Đại hội IX.
Đại hội VI.
Đại hội VII.
Đại hội VIII.
Phát triển khu vực dịch vụ. Đây là nội dung gì của CNH, HĐH thời kỳ đổi mới?
Căn cứ
Định hướng
Mục tiêu
Quan điểm
Phong trào Nam tiến chi viện Nam Bộ, ngăn không cho quân Pháp đánh ra Trung Bộ được Đảng đưa ra trong thời gian nào?
1945- 1954
1945-1946
1946-1947
1953-1954
Phương châm đối ngoại của Đảng được bổ sung và phát triển ở Đại hội XII là gì?
check_box Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Việt Nam muốn là bạn, đối tác tin cậy trong cộng đồng quốc tế.
Việt Nam muốn làm bạn, đối tác tin cậy trong cộng đồng quốc tế
Việt Nam muốn làm bạn, làm đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Quan điểm “Đảng có vững ,cách mệnh mới thành công cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy” là quan điểm của Nguyễn Ái Quốc nêu ra trong tác phẩm nào sau đây?
Bản án chế độ thực dân Pháp.
Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt.
Đường Kách mệnh.
Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng
Quan điểm của Đảng về động lực chủ yếu để phát triển đất nước hiện nay là gì?
Đại đoàn kết toàn dân.
Đấu tranh dân tộc.
Đấu tranh giai cấp.
Thống nhất về lợi ích.
Quan điểm khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của công nghiệp hoá, hiện đại hoá được Đảng ta nêu lên trong thời kỳ nào? Chọn phương án đúng
Thời kỳ 1960 – 1975.
Thời kỳ 1975 – 1980.
Thời kỳ 1980 – 1985.
Thời kỳ 1986 – 2011.
Quan điểm nào của Đảng sau đây chỉ rõ chức năng, vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển xã hội?
check_box Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu là động lực phát triển bền vững đất nước.
Văn hóa là một mặt trận quan trọng của cách mạng.
Văn hóa là mục tiêu của sự phát triển
Văn hóa Việt Nam là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Quan điểm xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng được Đảng ta nêu lên trong văn kiện nào sau đây?
check_box Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (2014)
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (2011)
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (2017)
Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998)
Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, những khó khăn lớn tác động đến tình hình cách mạng nước ta là gì ? Hãy chọn phương án không đúng:
Các thế lực thù trong, giặc ngoài bao vây, chống phá cách mạng Việt Nam rất quyết liệt.
Nạn đói, nạn dốt rất nặng nề
Nền độc lập của nước ta chưa được quốc gia nào trên thế giới công nhận và đặt quan hệ ngoại giao
Nước ta bị chia cắt làm 2 miền, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến quân sự tạm thời
Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, những thuận lợi cơ bản của tình hình nước ta là gì? Hãy chọn phương án không đúng :
Chính quyền dân chủ nhân dân được thành lập, nhân dân lao động làm chủ vận mệnh đất nước
Chưa có nước nào công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước ta
Lực lượng vũ trang được tăng cường
Toàn dân tin tưởng và ủng hộ Việt Minh, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch
Sự bất lực của giai cấp phong kiến và tư sản Việt Nam trong việc giải quyết các yêu cầu của xã hội Việt Nam dưới thời thực dân Pháp thống trị được thể hiện qua thực tiễn như thế nào?
Chỉ dám đấu tranh đòi quyền lợi về kinh tế
Đấu tranh anh dũng nhưng đều thất bại.
Không dám đứng lên chống bọn đế quốc và tay sai.
Thoả hiệp, bắt tay với thực dân Pháp
Sự thất bại của phong trào Cần Vương, Đông Du, Duy Tân… chứng tỏ sự bất lực của giai cấp nào sau đây trong việc giải quyết các yêu cầu của xã hội Việt Nam dưới ách thống trị của thực dân Pháp?
Giai cấp phong kiến và tư sản.
Giai cấp phong kiến, tư sản và tiểu tư sản.
Giai cấp phong kiến.
Giai cấp tư sản.
Sự tiến bộ nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ đã thúc đẩy lực lượng sản xuất thế giới phát triển mạnh bắt đầu từ thời gian nào sau đây?
check_box Thập niên 70 của thế kỷ XX.
Cuối thập niên 70 của thế kỷ XX.
Đầu thập niên 70 của thế kỷ XX.
Giữa thập niên 70 của thế kỷ XX.
Sự trì trệ và mất ổn định của tình hình kinh tế – xã hội ở nước các nước Xã hội chủ nghĩa xuất hiện từ khi nào?
check_box Giữa thập niên 70 của thế kỷ XX.
Cuối thập niên 70 của thế kỷ XX.
Đầu thập niên 70 của thế kỷ XX.
Đầu thập niên 80 của thế kỷ XX.
Tác phẩm Đời sống mới của Hồ Chí Minh được xuất bản năm nào
check_box Năm 1947.
Năm 1945.
Năm 1946.
Năm 1949.
Tác phẩm nào sau đây đã đề cập được những vấn đề cơ bản của một cương lĩnh chính trị?
Bản án chế độ thực dân Pháp.
Chính cương vắn tắt.
Chương trình tóm tắt.
Đường Kách mệnh.
Tài liệu “Đời sống mới” của Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề gì?
check_box Văn hóa.
Cán bộ.
Chống nạn mù chữ
Đạo đức
Thể chế kinh tế thị trường gồm những bộ phận nào sau đây? Chọn phương án không đúng?
Các bộ quy tắc, luật lệ.
Các ngành kinh tế.
Các tổ chức kinh tế.
Hệ thống các thực thể.
Theo Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 2018, Đảng xác định mấy quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thời kỳ đổi mới ở nước ta?
3 quan điểm
4 quan điểm
5 quan điểm
6 quan điểm
Theo Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 2018, Đảng xác định những quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thời kỳ đổi mới ở nước ta là gì? Chọn phương án không đúng:
CNH gắn với HĐH, CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ tài nguyên, môi trường.
CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế
Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu
Khoa học, công nghệ là nền tảng và động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững
Theo giáo trình môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (2018), hệ thống chính trị là một bộ phận của:
check_box Kiến trúc thượng tầng xã hội
Bộ máy nhà nước
Cơ sở hạ tầng
Thể chế chính trị
Theo giáo trình môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam được xây dựng theo mấy đặc điểm?
check_box 5 đặc điểm
3 đặc điểm
4 đặc điểm
6 đặc điểm
Theo quan điểm của Đảng ta, mục tiêu của chính sách xã hội thống nhất với mục tiêu phát triển kinh tế ở điểm nào?
check_box Hướng vào phát huy nhân tố con người.
Hướng vào nâng cao đời sống của con người.
Hướng vào phát triển con người.
Hướng vào xây dựng môi trường sống tốt đẹp cho con người.
Thuật ngữ “Xây dựng Nhà nước pháp quyền” lần đầu tiên được đề cập tại hội nghị nào?
check_box Hội nghị trung ương 2 khóa VII (1991)
Hội nghị trung ương 5 khóa VIII (1996)
Hội nghị trung ương 7 khóa VII (1994)
Hội nghị trung ương 9 khóa IX (2004)
Tính "định hướng XHCN" theo quan điểm của Đảng ta được thể hiện rõ nhất ở lĩnh vực nào sau đây?
Lĩnh vực đầu tư.
Lĩnh vực thương mại.
Lực lượng sản xuất.
Quan hệ sản xuất.
Tỉnh (thành phố) nào sau đây của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận 02 di sản văn hoá phi vật thể?
check_box Phú Thọ.
Hà Nội.
Quảng Nam.
Thừa thiên Huế.
Tỉnh (Thành phố) nào sau đây của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận 02 di sản văn hoá trong năm 2010?
check_box Hà Nội.
Phú Thọ.
Quảng Nam.
Thừa thiên Huế.
Tỉnh (thành phố) nào sau đây của Việt Nam được tổ chức UNESCO công nhận 02 di sản văn hoá vật thể?
check_box Quảng Nam.
Hà Nội.
Phú Thọ
Thừa thiên Huế.
Tính chất của xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp là gì?
Dân tộc, dân chủ
Thuộc địa nửa phong kiến
Thuộc địa và phong kiến
Thuộc địa, thực dân
Tính đến năm 2019 Việt Nam đã được tổ chức UNESCO công nhận bao nhiêu di sản văn hoá vật thể?
check_box 5 di sản.
2 di sản.
3 di sản.
4 di sản.
Tình hình đất nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 được ví như hình ảnh nào sau đây? Chọn phương án đúng:
Ngàn cân treo sợi tóc
Nước sôi lửa bỏng
Nước sôi lửa nóng
Trứng nước
Tổ chức nào sau đây là nhân tố quốc tế tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?
Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á đông.
Hội liên hiệp thuộc địa.
Liên hợp quốc.
Quốc tế cộng sản 3.
Tổ chức nào sau đây thuộc hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay? Chọn phương án đúng
check_box Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Mặt trận Dân chủ Đông Dương
Mặt trận Liên Việt
Mặt trận Phản đế đồng minh
Trong các điểm sau, chỉ rõ điểm khác nhau chủ yếu giữa Luận cương chính trị (10/1930) so với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) là gì? Hãy chọn phương án đúng:
Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng
Phương hướng chiến lược của cách mạng
Phương pháp cách mạng
Vai trò lãnh đạo cách mạng
Trong các nhân tố quốc tế sau đây, nhân tố nào không tác động đến sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam?
Sự phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa Mác – Lênin.
Sự ra đời của chủ nghĩa phát xít.
Sự ra đời của quốc tế cộng sản.
Sự thắng lợi của cách mạng Tháng Mười Nga 1917.
Trong các tổ chức sau đây, tổ chức nào là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925?
Hội Hưng Nam
Hội phục Việt
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
Tâm tâm xã
Trong giai đoạn 1960-1965, Hội nghị trung ương nào của Đảng bàn về phát triển nông nghiệp? Hãy chọn phương án đúng:
Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (12/1964)
Hội nghị Trung ương lần thứ 4 (4/1961)
Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (7/1961)
Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (6/1962)
Trong giai đoạn nào sau đây của cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đều là mục tiêu nhiệm vụ trực tiếp được thực hiện trên hai miền Nam, Bắc Việt Nam? Hãy chọn phương án đúng:
Giai đoạn 1930 – 1954
Giai đoạn 1954 – 1975
Giai đoạn 1975 – 1986
Giai đoạn 1986 – nay
Trong nền kinh tế thị trường thì:
Các nguồn lực kinh tế được phân bổ bởi các nguyên tắc của nhà nước.
Các nguồn lực kinh tế được phân bổ theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, tự do.
Các nguồn lực kinh tế được phân bổ theo nguyên tắc thị trường.
Các nguồn lực kinh tế được phân bổ theo nguyên tắc xin – cho, giao nộp.
Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Đảng ta coi đội ngũ trí thức co vai trò như thế nào?
check_box Quan trọng
Đặc biệt quan trọng
Rất quan trọng
Vô cùng quan trọng
Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Nguyễn Ái Quốc đó xác định công nông có vai trò như thế nào?
Cực kỳ quan trọng.
là người chủ, là gốc.
là người chủ.
Quan trọng
Trong tác phẩm nào Nguyễn Ái Quốc đó xác định “làm cách mạng phải có mưu chước”?
Bản án chế độ Thực dân Pháp.
Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.
Đường cách mệnh.
Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng.
Trong thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, các thiết chế, cụng cụ, nguyên tắc vận hành được tạo lập và sử dụng như thế nào?
Một cách chủ động.
Một cách tích cực.
Một cách tự giác.
Một cách tự nguyện.
Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý là nội dung được Đảng nêu lên ở văn kiện nào? Chọn phương án đúng:
Nghị quyết Đại hội III (9/1960).
Nghị quyết Đại hội V (3/1982).
Nghị quyết Đại hội VI (12/1986).
Nghị quyết Trung ương 7 khóa III (1962)
Vai trò của phong trào yêu nước đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam được thể hiện qua các nội dung nào sau đây? Chọn phương án không đúng.
Cung cấp nguồn nhân lực, những “hạt giống đỏ” đầu tiên để thành lập Đảng
Làm cho Đảng vừa gắn bó với dân tộc vừa gắn bó với cách mạng thế giới.
Nhiều tổ chức yêu nước là tiền thân của Đảng
Tạo điều kiện thuận lợi để chủ nghĩa Mác- Lê nin nhanh chúng thõm nhập vào Việt Nam và sớm trở thành hệ tư tưởng chỉ đạo cách mạng Việt Nam
Vấn đề xã hội được Đảng ta nâng lên thành chính sách xã hội là vào thời gian nào sau đây?
check_box Từ 1986 – 1996.
Từ 1975 – 1985.
Từ 1997 – 2007.
Từ 2008 – 2011.
Văn hoá là một mặt trận của cách mạng Việt Nam, quan điểm này lần đầu tiên được Đảng ta khẳng định vào năm nào?
check_box Năm 1943.
Năm 1930.
Năm 1960.
Năm 1986.
Văn kiện nào của Đảng lần đầu tiên khẳng định nền văn hóa Việt Nam có đặc trưng: tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
check_box Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên CNXH (1991).
Chính cương của Đảng lao động Việt Nam (1951).
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (1930).
Đề cương văn hóa Việt Nam (1943).
Văn kiện nào của Đảng lần đầu tiên nhấn mạnh Văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội
Nghị quyết Trung ương 10 khóa IX (2004)
Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII (1998)
Nghị quyết Trung ương 9 khóa IX (2004)
Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI (2014)
Văn kiện nào được coi là bản tuyên ngôn đầu tiên của Đảng về văn hóa?
check_box Đề cương văn hóa Việt Nam 1943
Chính cương của Đảng lao động Việt Nam (1951)
Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng(1930)
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991)
Văn kiện nào lần đầu tiên xác định văn hóa là một mặt trận của cách mạng Việt Nam?
check_box Đề cương văn hóa Việt Nam
Chính cương của Đảng lao động Việt Nam
Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH
Vì sao công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay ở nước ta phải gắn với hội nhập kinh tế quốc tế? Chọn phương án không đúng.
Vì để hoà nhập với các nước.
Vì để khai thác có hiệu quả thị trường quốc tế.
Vì để thu hút vốn đầu tư và công nghệ hiện đại.
Vì để tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm quản lý tiên tiến của thế giới.
Vì sao hiện nay chúng ta phải khẩn trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN? Chọn đáp án không đúng.
chúng ta còn thiếu các bộ luật.
Do các thể chế kinh tế thị trường của chúng ta còn thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với kinh tế thị trường.
Do luật pháp về kinh tế nước ta chưa phù hợp với các nguyên tắc của kinh tế thị trường.
Do yêu cầu tăng cường hội nhập quốc tế.
Vì sao thời kỳ 1945 – 1954, trong các cơ quan công quyền ở nước ta rất ít xảy ra tiêu cực? Chọn phương án không đúng.
check_box Do nhà nước ta đã có cách quản lý kinh tế – xã hội tiên tiến.
Do có tấm gương sáng về mọi mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Do đội ngũ công chức thời kỳ này có phẩm chất đạo đức tốt.
Do số lượng của cải vật chất của nhà nước ta không có nhiều.
Việt Nam ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác toàn diện với Liên Xô vào thời điểm nào?
11/1976.
11/1977
11/1978
11/1979.
Viết tiếp vào chỗ trống: “Quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào – Campuchia… đối với vận mệnh của ba dân tộc”.
Có ý nghĩa đặc biệt.
Có ý nghĩa quan trọng.
Có ý nghĩa sống còn.
Có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Với thắng lợi nào sau đây, nhân dân Việt Nam trở thành người đi tiên phong trong việc làm tan rã chủ nghĩa thực dân cũ? Hãy chọn phương án đúng:
Cả phương án B và C
Cách mạng Tháng Tám (1945)
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1975)
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1954)
Xác định nền văn hóa mới là nền văn hóa có nội dung XHCN và tính chất dân tộc, có tính Đảng và tính nhân dân. Đây là đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam thời kì nào sau đây?
check_box 1955 – 1986
1930 – 1945
1945 – 1954
1986 – nay
Xây dựng một nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại; bước đầu xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH. Đây là mục tiêu cơ bản của công nghiệp hoá ở Việt Nam do đại hội nào nêu lên? Chọn phương án đúng:
Đại hội III (9/1960).
Đại hội IV (12/1976).
Đại hội V (3/1982).
Đại hội VI (12/1986).
Xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta có tác dụng gì? Chọn phương án không đúng.
Cải thiện đời sống nhân dân
Cho phép GDP luôn tăng trưởng
Hướng dẫn các chủ thể trong nền kinh tế theo đuổi mục tiêu kinh tế-xã hội tối đa
Phát triển lực lượng sản xuất
Xây dựng thể chế kinh tế thị trường nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
Giúp các doanh nghiệp thu được lợi nhuận tối đa khi tham gia thị trường.
Giúp đẩy mạnh quan hệ kinh tế quốc tế.
Giúp điều chỉnh hoạt động giao dịch, trao đổi trên thị trường.
Giúp mọi người nâng cao hiểu biết về kinh tế thị trường.
Xu thế chung của thế giới sau khi chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ theo giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ ra là gì?
check_box Hòa bình và hợp tác phát triển.
Chạy đua kinh tế.
Mở rộng và tăng cường liên kết.
Tăng cường hợp tác cùng phát triển.
Yêu cầu “mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại” lần đầu tiên được Đảng ta nêu ra trong thời gian nào?
check_box Năm 1978
Năm 1976
Năm 1980
Năm 1982.
Yêu cầu bức thiết nhất của giai cấp nông dân Việt Nam dưới ách thống trị thực dân Pháp là gì?
Dân sinh, dân chủ.
Độc lập dân tộc.
Ruộng đất.
Tự do, dân chủ

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập