Cá nhân trực tiếp cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời hạn:
01 tháng đến 02 năm
Từ 01 năm đến 03 năm
Từ 01 năm đến 05 năm
Từ 03 năm đến 05 năm
Cá nhân, tổ chức có hành vi không thực hiện sơ tuyển trước khi lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt:
check_box Phạt tiền từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng
Phạt tiền từ 12.000.000 đến 15.000.000 đồng
Phạt tiền từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng
Phạt tiền từ 20.000.000 đến 25.000.000 đồng
Cá nhân, tổ chức có hành vi không tiến hành thương thảo hợp đồng trong lựa chọn nhà thầu, đàm phán sơ bộ hợp đồng trong lựa chọn nhà đầu tư sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt:
Phạt tiền từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng
Phạt tiền từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng
Phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng
Phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng
Cá nhân, tổ chức có hành vi phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư đã được phê duyệt sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt:
Phạt tiền từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng
Phạt tiền từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng
Phạt tiền từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng
Phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng
Chọn phương án ĐÚNG. Biện pháp tuyên bố vô hiệu đối với các quyết định của bên mời thầu trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư do người có thẩm quyền quyết định trong trường hợp:
check_box Phát hiện các quyết định của bên mời thầu không phù hợp quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan.
Bên mời thầu có hành vi cản trở hoạt động đấu thầu.
Bên mời thầu có hành vi tiết lộ kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước khi được công khai theo quy định.
Phát hiện các quyết định của bên mời thầu trái quy định của pháp luật về đấu thầu.
Chọn phương án ĐÚNG. Biện pháp tuyên bố vô hiệu đối với các quyết định của chủ đầu tư, bên mời thầu trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu do người có thẩm quyền quyết định trong trường hợp:
check_box Phát hiện các quyết định của chủ đầu tư, bên mời thầu không phù hợp quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan.
Chủ đầu tư, bên mời thầu có hành vi gian lận trong hoạt động đấu thầu.
Chủ đầu tư, bên mời thầu có hành vi thông thầu
Phát hiện các quyết định của chủ đầu tư, bên mời thầu trái quy định của pháp luật về đấu thầu.
Chọn phương án ĐÚNG. Đình chỉ cuộc thầu, không công nhận kết quả lựa chọn nhà đầu tư được áp dụng trong trường hợp:
check_box Có bằng chứng cho thấy tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu hoặc các quy định khác của pháp luật liên quan dẫn đến không đảm bảo mục tiêu của công tác đấu thầu, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
Có bằng chứng cho thấy tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
Có bằng chứng cho thấy tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu hoặc các quy định khác của pháp luật liên quan dẫn đến không đảm bảo mục tiêu của công tác đấu thầu.
Có bằng chứng cho thấy tổ chức, cá nhân tham gia đấu thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu hoặc các quy định khác của pháp luật liên quan dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
Chọn phương án ĐÚNG. Đình chỉ cuộc thầu, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu được áp dụng trong trường hợp:
check_box Có bằng chứng cho thấy tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu hoặc các quy định khác của pháp luật liên quan dẫn đến không đảm bảo mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế hoặc làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu thầu.
Có bằng chứng cho thấy tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến không đảm bảo mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Có bằng chứng cho thấy tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu thầu.
Có bằng chứng cho thấy tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu hoặc các quy định khác của pháp luật liên quan dẫn đến không đảm bảo mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Chọn phương án SAI. Nội dung giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu bao gồm:
Kết quả đoàn phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
Thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác lựa chọn nhà đầu tư, phân cấp trong lựa chọn nhà đầu tư.
Chọn phương án SAI. Nội dung giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu bao gồm:
Công tác đào tạo về đấu thầu.
Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
Thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu
Tổ chức lựa chọn nhà thầu.
Chọn phương án SAI. Nội dung giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu bao gồm:
Cấp chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.
Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu
Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
Hoàn thiện và ký kết hợp đồng
Chọn phương án SAI. Trách nhiệm của cá nhân hoặc đơn vị giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư là phải:
Bảo mật thông tin theo quy định.
Công bằng và hiệu quả kinh tế.
Tiếp nhận thông tin phản ánh của nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư của dự án đang thực hiện giám sát, theo dõi.
Yêu cầu người được ủy quyền, bên mời thầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ quá trình giám sát, theo dõi.
Chọn phương án SAI. Trách nhiệm của cá nhân hoặc đơn vị giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà thầu là phải:
Công khai thông tin theo quy định.
Tiếp nhận thông tin phản ánh của nhà thầu và các tổ chức liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu của gói thầu đang thực hiện giám sát, theo dõi.
Trung thực, khách quan, không gây phiền hà cho chủ đầu tư, bên mời thầu trong quá trình giám sát, theo dõi.
Yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ quá trình giám sát, theo dõi.
Chọn phương án SAI. Trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu, hủy thầu được thực hiện trong trường hợp:
check_box Nhà thầu đang trong quá trình tham dự thầu nhưng bị sáp nhập hoặc chia tách.
Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu dự án.
Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất.
Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
Chọn phương án SAI. Trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu, hủy thầu được thực hiện trong trường hợp:
Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.
Tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất.
Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
Chọn phương án SAI. Trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu, hủy thầu được thực hiện trong trường hợp:
Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu dự án.
Sau khi lựa chọn danh sách ngắn, chỉ có ít hơn 03 nhà thầu đáp ứng yêu cầu.
Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ đề xuất.
Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
Chủ đầu tư, bên mời thầu có hành vi không đảm bảo công bằng, minh bạch trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời hạn:
Từ 01 năm đến 02 năm
Từ 01 năm đến 03 năm
Từ 03 năm đến 05 năm
Từ 06 tháng đến 01 năm
Chủ đầu tư, bên mời thầu có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời hạn:
check_box Từ 03 năm đến 05 năm
03 năm.
Từ 01 tháng đến 02 năm
Từ 02 năm đến 03 năm
Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp Bộ giải quyết kiện nghị trong lựa chọn nhà thầu là:
Đại diện có thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
Đại diện có thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đại diện có thẩm quyền của đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về hoạt động đấu thầu thuộc các cơ quan này.
Đại diện có thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đối với dự án do địa phương quyết định đầu tư hoặc quản lý thì cơ quan có thầm quyền chủ trì, tổ chức việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu lựa chọn nhà thầu là:
Bộ kế hoạch và đầu tư .
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Sở kế hoạch và Đầu tư
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Hoạt động đấu thầu nào sau đây KHÔNG PHẢI thực hiện Luật Đấu thầu:
check_box Dự án mua sắm tài sản của Công ty cổ phần V có sử dụng 25% vốn nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án là 500 tỷ đồng
Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước
Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước
Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
Hoạt động đấu thầu nào sau đây KHÔNG PHẢI thực hiện Luật Đấu thầu:
Dự án đầu tư phát triển của các công ty hợp danh
Dự án mua sắm tài sản của Công ty cổ phần V có sử dụng 35% vốn nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án là 500 tỷ đồng
Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước
Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
Hoạt động đấu thầu nào sau đây PHẢI thực hiện Luật Đấu thầu:
check_box Mua hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước
Dự án đầu tư phát triển của các công ty cổ phần có vốn nhà nước
Dự án đầu tư xây dựng mới của các doanh nghiệp tư nhân
Dự án mua sắm tài sản của Công ty TNHH V có sử dụng 25% vốn nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án là 500 tỷ đồng
Hoạt động đấu thầu nào sau đây PHẢI thực hiện Luật Đấu thầu:
check_box Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của UBND thành phố Hà Nội
Dự án đầu tư phát triển của công ty TNHH có 85% vốn nhà nước
Dự án đầu tư xây dựng mới của các công ty hợp danh
Dự án mua sắm tài sản của Công ty cổ phần V có sử dụng 25% vốn nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án là 500 tỷ đồng
Hoạt động đấu thầu nào sau đây PHẢI thực hiện Luật Đấu thầu:
check_box Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước
Dự án đầu tư phát triển của các công ty hợp danh
Dự án đầu tư xây dựng mới của các doanh nghiệp tư nhân
Dự án mua sắm tài sản của Công ty cổ phần V có sử dụng 25% vốn nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án là 500 tỷ đồng
Khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi cho gói thầu xây lắp, quy trình lựa chọn nhà thầu nào có việc mở thầu đánh giá đồng thời cả mặt kỹ thuật và tài chính của hồ sơ dự thầu?
Cả a, b, c đúng.
Quy trình lựa chọn nhà thầu theo phương thức 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ
Quy trình lựa chọn nhà thầu theo phương thức 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ;
Quy trình lựa chọn nhà thầu theo phương thức 2 giai đoạn, 2 túi hồ sơ
Khi giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu, thời hạn chủ đầu tư/bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi nhà thầu là:
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.
Khi khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu, các bên có quyền yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là:
check_box Cả 3 đáp án A, B, C.
Ký kết hợp đồng.
Phê duyệt kết quả dự thầu.
Tạm dừng ngay việc đóng thầu
Người có thẩm quyền xử lý tình huống đối với lựa chọn nhà thầu trong mua sắm thường xuyên là:
Bên mời thầu
Chủ đầu tư
Hội đồng tư vấn
Người quyết định mua sắm theo quy định của pháp luật
Nhà thầu có hành vi gian lận trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời hạn:
06 tháng đến 01 năm
Từ 01 năm đến 02 năm
Từ 01 năm đến 03 năm
Từ 03 năm đến 05 năm
Nhà thầu có hành vi vi phạm về việc sử dụng lao động trong đấu thầu lựa chọn nhà thầu thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời hạn:
06 tháng đến 01 năm
Từ 01 năm đến 02 năm
Từ 01 năm đến 05 năm
Từ 03 năm đến 05 năm
Nhà thầu tham dự đấu thầu với tư cách cá nhân khi chưa đủ điều kiện quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt:
Phạt tiền từ 10.000.000 đến 12.000.000 đồng
Phạt tiền từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng
Phạt tiền từ 15.000.000 đến 20.000.000 đồng
Phạt tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng
Nhà thầu tư vấn là cá nhân được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng được các điều kiện sau:
Có giá đề nghị trúng thầu không vượt quá gói thầu được phê duyệt (Trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu làm cơ sở xét duyệt trúng thầu).
Có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật (nếu có) tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của điều khoản tham chiếu và có giá đề nghị trúng thầu không vượt quá gói thầu được phê duyệt (trường hợp dự toán của gói thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu làm cơ sở xét duyệt trúng thầu).
Có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật (nếu có) tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của điều khoản tham chiếu.
Có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật (nếu có) tốt nhất và đáp ứng yêu cầu của điều khoản tham chiếu. Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất.
Nhà thầu tư vấn là tổ chức được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng được các điều kiện sau:
Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; Có giá đề nghị trúng thầu không vượt quá giá gói thầu được phê duyệt.
Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ; Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất.
Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ; Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất/có điểm kỹ thuật cao nhất đối với phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật/ có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.
Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ; Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất đối với phương pháp giá thấp nhất/có điểm kỹ thuật cao nhất đối với phương pháp giá cố định và phương pháp dựa trên kỹ thuật/có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá; Có giá đề nghị trúng thầu không vượt quá giá gói thầu được phê duyệt.
Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn của nhà thầu tư vấn là tổ chức gồm:
check_box Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá cố định; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá được áp dụng; Phương pháp dựa trên kỹ thuật
Phương pháp dựa trên kỹ thuật; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá được áp dụng;
Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá cố định.
Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá cố định; Phương pháp kết hợp dựa trên kỹ thuật
Phương pháp được sử dụng để đánh giá hồ sơ đề xuất trong chào hàng cạnh tranh là:
check_box Phương pháp giá thấp nhất
Phương pháp dựa trên kỹ thuật
Phương pháp giá cố định.
Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá được áp dụng
Phương thức kiểm tra hoạt động đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư là:
Kiểm tra trực tiếp hoặc yêu cầu báo cáo.
Kiểm tra trực tiếp và yêu cầu báo cáo
Kiểm tra trực tiếp.
Yêu cầu báo cáo.
Sau khi đánh giá gói thầu áp dụng phương pháp giá đánh giá nếu có nhiều nhà thầu được đánh giá tốt nhất, ngang nhau thì xử lý như sau:
check_box Trao thầu cho nhà thầu có giá đề nghị trúng thầu thấp hơn.
Trao thầu cho nhà thầu có điểm kinh nghiệm cao hơn
Trao thầu cho nhà thầu có điểm kỹ thuật cao hơn
Trao thầu cho nhà thầu có điểm năng lực tài chính cao hơn
Sau khi đánh giá gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất nếu có nhiều nhà thầu được đánh giá tốt nhất, ngang nhau thì xử lý như sau:
Tiến hành sửa đổi hồ sơ mời thầu và đấu thầu lại.
Trao thầu cho nhà thầu có điểm kinh nghiệm cao hơn
Trao thầu cho nhà thầu có điểm kỹ thuật cao hơn
Trao thầu cho nhà thầu có điểm năng lực tài chính cao hơn
Sau khi đánh giá gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá nếu có nhiều nhà thầu được đánh giá tốt nhất, ngang nhau thì xử lý như sau:
Trao thầu cho nhà thầu có điểm kinh nghiệm cao hơn
Trao thầu cho nhà thầu có điểm kỹ thuật cao hơn
Trao thầu cho nhà thầu có điểm năng lực tài chính cao hơn
Trao thầu cho nhà thầu có giá đề nghị trúng thầu thấp hơn.
Thành viên Hội đồng tư vấn cấp Bộ giải quyết kiện nghị trong lựa chọn nhà đầu tư gồm có:
Các cá nhân thuộc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về đấu thầu thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư, đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện của hiệp hội nghề nghiệp liên quan.
Các cá nhân thuộc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về đấu thầu thuộc các cơ quan này, đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện của hiệp hội nghề nghiệp liên quan.
Các cá nhân thuộc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về đấu thầu thuộc các cơ quan này, đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Các cá nhân thuộc đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý về đấu thầu thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư, đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đại diện của hiệp hội nghề nghiệp liên quan.
Tìm phương án ĐÚNG. Áp dụng quy trình chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ công có giá gói thầu là:
Không quá 01 tỷ đồng
Không quá 300 triệu đồng
Không quá 500 triệu đồng
Từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng
Tìm phương án ĐÚNG. Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu rộng rãi gói thầu hỗn hợp theo phương thức 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ gồm các nội dung:
Khái quát về cơ sở pháp lý đối với việc tổ chức lựa chọn nhà thầu; Tóm tắt toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu kèm theo hồ sơ tài liệu đã báo cáo theo quy định; Tóm tắt đề xuất, kiến nghị của bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu; Nhận xét và ý kiến của đơn vị thẩm định.
Khái quát về nội dung chính của dự án và gói thầu, cơ sở pháp lý đối với việc tổ chức lựa chọn nhà thầu; Tóm tắt toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu kèm theo hồ sơ tài liệu đã báo cáo theo quy định; Tóm tắt đề xuất, kiến nghị của bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu.
Khái quát về nội dung chính của dự án và gói thầu, cơ sở pháp lý đối với việc tổ chức lựa chọn nhà thầu; Tóm tắt toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu kèm theo hồ sơ tài liệu đã báo cáo theo quy định; Tóm tắt đề xuất, kiến nghị của bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu; Nhận xét và ý kiến của đơn vị thẩm định; Các ý kiến khác (nếu có).
Khái quát về nội dung chính của dự án và gói thầu; Tóm tắt toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu kèm theo hồ sơ tài liệu đã báo cáo theo quy định; Tóm tắt đề xuất, kiến nghị của bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu; Nhận xét và ý kiến của đơn vị thẩm định.
Tìm phương án ĐÚNG. Bên mời thầu có trách nhiệm hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu cho nhà thầu, nhà đầu tư không được lựa chọn theo thời hạn quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng không quá:
check_box 20 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt
10 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt
15 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt
30 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt
Tìm phương án ĐÚNG. Chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với trường hợp:
check_box Cả 3 đáp án A, B, C
Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản có giá trị không quá 500 triệu đồng.
Gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.
Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng và Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt có giá trị không quá 01 tỷ đồng
Tìm phương án ĐÚNG. Chỉ định thầu đối với nhà đầu tư được áp dụng trong trường hợp sau đây:
check_box Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển; chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển
Dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ) đồng
Dự án PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công
Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế
Tìm phương án ĐÚNG. Chỉ định thầu đối với nhà đầu tư được áp dụng trong trường hợp sau đây:
Dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ) đồng
Dự án do nhà đầu tư đề xuất đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất bao gồm dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất có mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo
Dự án PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công
Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế
Tìm phương án ĐÚNG. Chỉ định thầu đối với nhà đầu tư được áp dụng trong trường hợp sau đây:
Chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn
Dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ) đồng
Dự án PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công
Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế
Tìm phương án ĐÚNG. Chi phí trong lựa chọn nhà thầu qua mạng bao gồm:
check_box Chi phí tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chi phí nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề suất; chi phí nhà thầu trúng thầu; chi phí sử dụng hợp đồng điện tử và chi phí sử dụng hệ thống mua sắm điện tử.
Chi phí nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề suất; chi phí nhà thầu trúng thầu; chi phí sử dụng hợp đồng điện tử và chi phí sử dụng hệ thống mua sắm điện tử.
Chi phí tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chi phí nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề suất; chi phí nhà thầu trúng thầu.
Chi phí tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; chi phí nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề suất; chi phí sử dụng hợp đồng điện tử và chi phí sử dụng hệ thống mua sắm điện tử.
Tìm phương án ĐÚNG. Cơ sở để thanh toán cho nhà thầu là:
check_box Giá hợp đồng và các điều khoản cụ thể về thanh toán được ghi trong hợp đồng
Các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước về định mức, đơn giá
Đơn giá trong hóa đơn tài chính đối với các yếu tố đầu vào của nhà thầu
Dự toán
Tìm phương án ĐÚNG. Cơ sở để thương thảo hợp đồng trong quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu mua sắm hàng hóa phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ là:
Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.
Cả 3 đáp án A, B, C.
Hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu (nếu có) của nhà thầu
Hồ sơ mời thầu.
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với đấu thầu quốc tế lựa chọn nhà đầu tư, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu, Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là:
45 ngày
60 ngày
75 ngày
90 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình người có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là:
15 ngày
30 ngày
45 ngày
60 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình người có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là:
120 ngày
30 ngày
60 ngày
90 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với đấu thầu quốc tế, thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà đầu tư đã nhận hồ sơ mời thầu tối thiểu là:
10 ngày
15 ngày
20 ngày
25 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với đấu thầu quốc tế, trường hợp cần làm rõ hồ sơ mời thầu thì nhà đầu tư phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu:
05 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu
10 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu
15 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu
20 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với đấu thầu trong nước lựa chọn nhà đầu tư, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu, Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là: 60 ngày
30 ngày
45 ngày
60 ngày
75 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với đấu thầu trong nước lựa chọn nhà thầu, trường hợp sau khi ưu đãi nếu các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho:
Nhà thầu có tổng số lao động là nữ giới chiếm tỷ lệ từ 15% trở lên
Nhà thầu có tổng số lao động là nữ giới chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên
Nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ
Nhà thầu ở địa phương nơi triển khai gói thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình người có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất tối đa là:
15 ngày
30 ngày
45 ngày
60 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình người có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là:
45 ngày
60 ngày
75 ngày
90 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với đấu thầu trong nước, thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà đầu tư đã nhận hồ sơ mời thầu tối thiểu là:
10 ngày
15 ngày
20 ngày
5 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với đấu thầu trong nước, trường hợp cần làm rõ hồ sơ mời thầu thì nhà đầu tư phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu:
03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu
05 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu
07 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu
09 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với hợp đồng với nhà thầu có quy mô lớn, phức tạp hợp đồng được coi là đã thanh lý trong thời hạn:
45 ngày, kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các trách nhiệm trong biên bản thanh lý hợp đồng
60 ngày, kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các trách nhiệm trong biên bản thanh lý hợp đồng
75 ngày, kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các trách nhiệm trong biên bản thanh lý hợp đồng
90 ngày, kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các trách nhiệm trong biên bản thanh lý hợp đồng
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với hợp đồng với nhà thầu, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời điểm để tính toán đơn giá gốc để làm cơ sở xác định chênh lệch giữa đơn giá trúng thầu và đơn giá điều chỉnh, thông thường xác định tại thời điểm:
15 ngày trước thời điểm đóng thầu
21 ngày trước thời điểm đóng thầu
28 ngày trước thời điểm đóng thầu
36 ngày trước thời điểm đóng thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước, thời hạn quyết toán hợp đồng không vượt quá 60 ngày, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc của hợp đồng, bao gồm cả phần công việc phát sinh (nếu có). Trường hợp hợp đồng xây dựng có quy mô lớn thì được phép kéo dài thời hạn thực hiện quyết toán hợp đồng nhưng không vượt quá:
120 ngày
150 ngày
180 ngày
90 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước, thời hạn quyết toán hợp đồng, kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc của hợp đồng, bao gồm cả phần công việc phát sinh (nếu có) không vượt quá:
30 ngày
45 ngày
60 ngày
75 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, căn cứ quy mô, tính chất của dự án, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức xác định từ:
0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư của dự án
1% đến 2% tổng mức đầu tư của dự án
1% đến 3% tổng mức đầu tư của dự án
1,5% đến 3% tổng mức đầu tư của dự án
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định:
Từ 0,5% đến 1% tổng mức đầu tư
Từ 0,5% đến 1,5% tổng mức đầu tư
Từ 1% đến 2% tổng mức đầu tư
Từ 1% đến 3% tổng mức đầu tư
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình người có thẩm quyền phê duyệt kết quả sơ tuyển, thời gian đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là:
15 ngày
30 ngày
45 ngày
60 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tối đa là:
check_box 320 ngày
120 ngày
180 ngày
240 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành sau:
03 ngày làm việc
05 ngày làm việc
07 ngày làm việc
09 ngày làm việc
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển cho đến ngày có thời điểm đóng thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là:
10 ngày
20 ngày
30 ngày
40 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 30 ngày
15 ngày
20 ngày
25 ngày
30 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, kể từ ngày đề xuất dự án PPP, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được phê duyệt, thời hạn công bố thông tin dự án PPP, danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất không muộn hơn:
03 ngày làm việc
05 ngày làm việc
07 ngày làm việc
09 ngày làm việc
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định, thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là:
check_box 10 ngày
07 ngày
12 ngày
15 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, thời gian đàm phán, hoàn thiện hợp đồng tối đa là:
120 ngày
150 ngày
60 ngày
90 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là:
check_box 30 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu
10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu
20 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu
25 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất tối đa là:
180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu
240 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu
320 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu
360 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, thời gian đàm phán, hoàn thiện hợp đồng tối đa là:
110 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư
120 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư
70 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư
90 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, thời gian gửi văn bản (đồng thời theo đường bưu điện và fax, thư điện tử hoặc gửi trực tiếp) sửa đổi hồ sơ yêu cầu tối thiểu là:
03 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu
05 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu
07 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu
10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư:
check_box Tối đa là 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định
Tối đa là 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định
Tối đa là 5 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định
Tối đa là 7 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, thời gian sửa đổi hồ sơ yêu cầu tối thiểu là:
check_box 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu
15 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu
20 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu
5 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư, thời hạn bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu theo đường bưu điện, fax không muộn hơn:
03 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt
05 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt
07 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt
09 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà thầu, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo mức xác định từ:
check_box 2% đến 10% giá trúng thầu
2% đến 5% giá trúng thầu
3% đến 10% giá trúng thầu
3% đến 7% giá trúng thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà thầu, giá trị bảo đảm dự thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu theo một mức xác định:
Từ 0,5% đến 1% giá gói thầu
Từ 1% đến 2% giá gói thầu
Từ 1% đến 3% giá gói thầu
Từ 1,5% đến 3% giá gói thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là:
check_box 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu
03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu
04 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu
07 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ yêu cầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà thầu, thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Tối đa là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định
Tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định
Tối đa là 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định
Tối đa là 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà thầu, thời hạn gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu tham dự thầu theo đường bưu điện, fax là:
check_box 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt
02 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt
03 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt
07 ngày làm việc, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt
Tìm phương án ĐÚNG. Đối với việc thực hiện hợp đồng dự án, khi điều chỉnh giá, phí hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu (nếu có), doanh nghiệp dự án (nhà đầu tư trong trường hợp không thành lập doanh nghiệp dự án) phải thông báo trước:
15 ngày cho các đối tượng sử dụng hàng hóa, dịch vụ
30 ngày cho các đối tượng sử dụng hàng hóa, dịch vụ
45 ngày cho các đối tượng sử dụng hàng hóa, dịch vụ
60 ngày cho các đối tượng sử dụng hàng hóa, dịch vụ
Tìm phương án ĐÚNG. Giá trị bảo đảm dự thầu trong lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là:
1% giá gói thầu
1,5% đến 2% giá gói thầu
1,5% giá gói thầu
Từ 1% đến 1,5% giá gói thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng trong lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là:
check_box Từ 2% đến 3% giá gói thầu
Từ 1% đến 2% giá gói thầu
Từ 1,5 đến 2% giá gói thầu
Từ 2% giá gói thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Gói thầu xây lắp có giá ở mức nào thì chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu:
Giá gói thầu không quá 03 tỷ đồng
Giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng
Giá gói thầu không quá 07 tỷ đồng
Không có gói thầu nào.
Tìm phương án ĐÚNG. Hạn mức gói thầu quy mô nhỏ trong lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp, hỗn hợp là:
check_box Gói thầu trị giá không quá 20 tỷ đồng
Gói thầu trị giá không quá 05 tỷ đồng.
Gói thầu trị giá không quá 10 tỷ đồng
Gói thầu trị giá không quá 15 tỷ đồng
Tìm phương án ĐÚNG. Hạn mức gói thầu quy mô nhỏ trong lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa là:
Gói thầu trị giá không quá 03 tỷ đồng.
Gói thầu trị giá không quá 05 tỷ đồng
Gói thầu trị giá không quá 10 tỷ đồng
Gói thầu trị giá không quá 15 tỷ đồng
Tìm phương án ĐÚNG. Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu trong đấu thầu rộng rãi gói thầu hỗn hợp theo phương thức 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ gồm:
Dự thảo hồ sơ mời thầu; Bản chụp các tài liệu: quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Tài liệu khác có liên quan.
Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu; Dự thảo hồ sơ mời thầu; Bản chụp các tài liệu: quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu; Dự thảo hồ sơ mời thầu; Bản chụp các tài liệu: quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Tài liệu khác có liên quan.
Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu; Dự thảo hồ sơ mời thầu; Tài liệu khác có liên quan.
Tìm phương án ĐÚNG. Hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được quyền cung cấp dịch vụ trên cơ sở vận hành, khai thác công trình đó trong một thời hạn nhất định; cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án là:
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng BTO)
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (gọi tắt là hợp đồng BTL)
Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BOT)
Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng BOO)
Tìm phương án ĐÚNG. Hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền là:
check_box Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BOT)
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng BTO)
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (gọi tắt là hợp đồng BTL)
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BT)
Tìm phương án ĐÚNG. Hợp đồng ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng hoặc quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ để thực hiện Dự án khác là:
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng BTO)
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (gọi tắt là hợp đồng BTL)
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BT)
Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BOT)
Tìm phương án ĐÚNG. Hợp đồng ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để kinh doanh một phần hoặc toàn bộ công trình trong một thời hạn nhất định là:
Hợp đồng Kinh doanh - Quản lý (gọi tắt là hợp đồng O&M)
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (gọi tắt là hợp đồng BTL)
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BT)
Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng BOO)
Tìm phương án ĐÚNG. Hợp đồng ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được quyền kinh doanh công trình đó trong một thời hạn nhất định là:
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng BTO)
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BT)
Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BOT)
Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BLT)
Tìm phương án ĐÚNG. Hợp đồng ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án được quyền cung cấp dịch vụ trên cơ sở vận hành, khai thác công trình đó trong một thời hạn nhất định; cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuê dịch vụ và thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án; hết thời hạn cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền là:
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng BTO)
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (gọi tắt là hợp đồng BTL)
Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BOT)
Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BLT)
Tìm phương án ĐÚNG. Hợp đồng ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án sở hữu và được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư là:
Hợp đồng Kinh doanh - Quản lý (gọi tắt là hợp đồng O&M)
Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng BTO)
Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (gọi tắt là hợp đồng BOT)
Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng BOO)
Tìm phương án ĐÚNG. Hợp đồng với nhà thầu được coi là đã thanh lý trong thời hạn:
15 ngày, kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các trách nhiệm trong biên bản thanh lý hợp đồng
30 ngày, kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các trách nhiệm trong biên bản thanh lý hợp đồng
45 ngày, kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các trách nhiệm trong biên bản thanh lý hợp đồng
60 ngày, kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng hoàn thành các trách nhiệm trong biên bản thanh lý hợp đồng
Tìm phương án ĐÚNG. Hợp đồng với nhà thầu:
check_box Nội dung của hợp đồng phải được lập theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Việc thanh toán căn cứ theo các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước về định mức, đơn giá
Việc thanh toán căn cứ theo dự toán cũng như các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước về định mức, đơn giá
Việc thanh toán căn cứ vào đơn giá trong hóa đơn tài chính đối với các yếu tố đầu vào của nhà thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Hợp đồng với nhà thầu:
Một gói thầu chỉ được thực hiện theo một hợp đồng; trong một hợp đồng chỉ được áp dụng một loại hợp đồng
Một gói thầu chỉ được thực hiện theo một hợp đồng; trong một hợp đồng có thể áp dụng một hoặc nhiều loại hợp đồng
Một gói thầu có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng; trong một hợp đồng chỉ được áp dụng một loại hợp đồng
Một gói thầu có thể được thực hiện theo một hoặc nhiều hợp đồng; trong một hợp đồng có thể áp dụng một hoặc nhiều loại hợp đồng
Tìm phương án ĐÚNG. Kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt, thời hạn bên mời thầu gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư đến các nhà đầu tư tham dự thầu theo đường bưu điện, fax không muộn hơn:
03 ngày làm việc
05 ngày làm việc
07 ngày làm việc
09 ngày làm việc
Tìm phương án ĐÚNG. Kể từ ngày người có thẩm quyền nhận được báo cáo thẩm định, đối với từng nội dung: Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả sơ tuyển và kết quả lựa chọn nhà đầu tư, thời gian phê duyệt tối đa là: 20 ngày
10 ngày
15 ngày
20 ngày
25 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt, đối với từng nội dung: Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả sơ tuyển, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư, thời gian thẩm định tối đa là:
15 ngày
30 ngày
45 ngày
60 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu trong quy trình đấu thầu rộng rãi gói thầu mua sắm hàng hóa phương thức 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ bao gồm:
Kiểm tra số lượng bản gốc hồ sơ dự thầu; Kiểm tra đơn dự thầu, thỏa thuận liên danh (nếu có) và các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; Kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu.
Kiểm tra số lượng bản gốc hồ sơ dự thầu; Kiểm tra đơn dự thầu, thỏa thuận liên doanh (nếu có), Giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu.
Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ dự thầu; Kiểm tra các thành phần của hồ sơ dự thầu; kiểm tra sự thống nhất nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu.
Kiểm tra số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ dự thầu; Kiểm tra đơn dự thầu, bảo đảm dự thầu, tài liệu chức minh tư cách hợp lệ, tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm, đề xuất về tài chính, đề xuất về kỹ thuật.
Tìm phương án ĐÚNG. Nguyên tắc của đấu thầu là:
check_box Minh bạch
Thỏa thuận
Ưu tiên lợi ích của bên mời thầu
Ưu tiên lợi ích của nhà đầu tư
Tìm phương án ĐÚNG. Nguyên tắc của đấu thầu là:
Công bằng
Thỏa thuận
Ưu tiên lợi ích của bên mời thầu
Ưu tiên lợi ích của nhà thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Nguyên tắc của đấu thầu là:
Cạnh tranh
Thỏa thuận
Ưu tiên lợi ích của bên mời thầu
Ưu tiên lợi ích của nhà thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Nguyên tắc của đấu thầu là:
Hiệu quả kinh tế
Thỏa thuận
Ưu tiên lợi ích của bên mời thầu
Ưu tiên lợi ích của nhà đầu tư
Tìm phương án ĐÚNG. Nhà đầu tư không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:
Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình
Từ chối ký kết hợp đồng
Từ chối thực hiện hợp đồng
Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng
Tìm phương án ĐÚNG. Nhà đầu tư tham dự thầu được đánh giá là độc lập về tài chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu nếu:
Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 15% của nhau
Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau
Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 25% của nhau
Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau
Tìm phương án ĐÚNG. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:
Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình
Từ chối ký kết hợp đồng
Từ chối thực hiện hợp đồng
Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng
Tìm phương án ĐÚNG. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ phải đáp ứng điều kiện sau đây:
Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó đang cư trú
Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân
Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của Việt Nam
Tìm phương án ĐÚNG. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ phải đáp ứng điều kiện sau đây:
Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư có địa chỉ trụ sở chính cấp
Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp
Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước theo quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp
Tìm phương án ĐÚNG. Phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế trong lựa chọn nhà đầu tư đối với:
check_box Thực hiện dự án PPP
Dự án PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công
Lĩnh vực đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện
Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế
Tìm phương án ĐÚNG. Phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế trong lựa chọn nhà đầu tư đối với:
check_box Thực hiện dự án PPP
Dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ) đồng
Dự án PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công
Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế
Tìm phương án ĐÚNG. Phải áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế trong lựa chọn nhà đầu tư đối với:
check_box Thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Dự án PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công
Lĩnh vực đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện
Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế
Tìm phương án ĐÚNG. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp là:
check_box Cả 3 đáp án A, B, C
Phương pháp giá đánh giá
Phương pháp giá thấp nhất
Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Tìm phương án ĐÚNG. Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn gồm các bước sau:
Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá; Nộp và tiếp nhận báo giá; Đánh giá các báo giá; Hoàn thiện và ký kết hợp đồng
Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá; Nộp và tiếp nhận báo giá; Đánh giá các báo giá; Phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; Ký kết hợp đồng
Chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá; Nộp và tiếp nhận báo giá; Đánh giá các báo giá; Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; Hoàn thiện và ký kết hợp đồng
Gửi bản yêu cầu báo giá; Nộp và tiếp nhận báo giá; Đánh giá các báo giá; Trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
Tìm phương án ĐÚNG. Quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường gồm các bước sau:
check_box Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; Đánh giá các hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng; Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; Đánh giá các hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng; Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; Đánh giá các hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng; Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.
Tổ chức lựa chọn nhà thầu; Đánh giá các hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng; Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
Tìm phương án ĐÚNG. Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn mà nhà thầu là tổ chức bao gồm các bước:
Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong danh sách được duyệt; Thương thảo hợp đồng; Hoàn thiện ký kết hợp đồng.
Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong danh sách được duyệt; Thương thảo hợp đồng; Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; Hoàn thiện ký kết hợp đồng.
Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; Thương thảo hợp đồng; Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; Hoàn thiện ký kết hợp đồng.
Tổ chức lựa chọn nhà thầu; Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính trong danh sách được duyệt; Thương thảo hợp đồng; Hoàn thiện ký kết hợp đồng.
Tìm phương án ĐÚNG. Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu hỗn hợp theo phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ bao gồm các bước:
Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn 1; Tổ chức đấu thầu giai đoạn 1; Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn 2; Đánh giá, hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng giai đoạn 2; Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn 1; Tổ chức đấu thầu giai đoạn 1; Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn 2; Đánh giá, hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng giai đoạn 2; Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.
Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn 1; Tổ chức đấu thầu giai đoạn 1; Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn 2; Đánh giá, hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng giai đoạn 2; Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn 1; Tổ chức đấu thầu giai đoạn 1; Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn 2; Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
Tìm phương án ĐÚNG. Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ bao gồm các bước:
check_box Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn 1; Tổ chức đấu thầu giai đoạn 1; Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn 2; Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng giai đoạn 2; Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn 1; Tổ chức đấu thầu giai đoạn 1; Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn 2; Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng giai đoạn 2; Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn 1; Tổ chức đấu thầu giai đoạn 1; Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn 2; Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.
Chuẩn bị đấu thầu giai đoạn 1; Tổ chức đấu thầu giai đoạn 1; Chuẩn bị, tổ chức đấu thầu giai đoạn 2; Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; Hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
Tìm phương án ĐÚNG. Quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ được tiến hành gồm các bước:
check_box Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; Tổ chức lựa chọn nhà thầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu; Thương thảo hợp đồng; Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; Hoàn thiện ký kết hợp đồng.
Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; Tổ chức lựa chọn nhà thầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu; Thương thảo hợp đồng; Hoàn thiện ký kết hợp đồng
Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; Tổ chức lựa chọn nhà thầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu; Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.
Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; Tổ chức lựa chọn nhà thầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu; Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.
Tìm phương án ĐÚNG. Sau khi phát hiện lỗi, sai lệch, bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết về lỗi, sai lệch và việc sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch nội dung đó. Kể từ ngày nhận được thông báo của bên mời thầu, nhà đầu tư phải có ý kiến bằng văn bản gửi bên mời thầu trong vòng:
03 ngày làm việc
05 ngày làm việc
07 ngày làm việc
09 ngày làm việc
Tìm phương án ĐÚNG. Theo Luật Đấu thầu, hợp đồng theo đơn giá cố định là:
check_box Hợp đồng có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng
Hợp đồng có đơn giá có thể được điều chỉnh căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng
Hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng
Hợp đồng có giá hợp đồng được tính trên cơ sở thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ và các khoản chi phí ngoài thù lao
Tìm phương án ĐÚNG. Theo Luật Đấu thầu, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là:
check_box Hợp đồng có đơn giá có thể được điều chỉnh căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng
Hợp đồng có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng
Hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng
Hợp đồng có giá hợp đồng được tính trên cơ sở thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ và các khoản chi phí ngoài thù lao
Tìm phương án ĐÚNG. Theo Luật Đấu thầu, hợp đồng theo thời gian là:
Hợp đồng có đơn giá có thể được điều chỉnh căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng
Hợp đồng có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng
Hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng
Hợp đồng có giá hợp đồng được tính trên cơ sở thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ và các khoản chi phí ngoài thù lao
Tìm phương án ĐÚNG. Theo Luật Đấu thầu, hợp đồng trọn gói là:
Hợp đồng có đơn giá có thể được điều chỉnh căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng
Hợp đồng có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng
Hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng
Hợp đồng có giá hợp đồng được tính trên cơ sở thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ và các khoản chi phí ngoài thù lao
Tìm phương án ĐÚNG. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu trong lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là:
10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu.
Tối thiểu 07 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu.
Tối thiểu 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu.
Tối thiểu 15 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu.
Tìm phương án ĐÚNG. Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất:
Cộng thêm 10 ngày
Cộng thêm 20 ngày
Cộng thêm 30 ngày
Cộng thêm 40 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất trong quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường là:
Tối đa 15 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất.
Tối đa 20 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất.
Tối đa 25 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất.
Tối đa 30 ngày, kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm theo báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất.
Tìm phương án ĐÚNG. Thời gian gửi văn bản (đồng thời theo đường bưu điện và fax, thư điện tử hoặc gửi trực tiếp) sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển đến các nhà đầu tư đã nhận hồ sơ mời sơ tuyển tối thiểu là:
check_box 10 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu
05 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu
15 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu
20 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường là:
check_box Tối đa 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định.
Tối đa 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định.
Tối đa 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định.
Tối đa 12 ngày làm việc, kể từ khi nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định.
Tìm phương án ĐÚNG. Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là:
check_box Tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định
Tối đa 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định
Tối đa 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định
Tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định
Tìm phương án ĐÚNG. Thủ tục đánh giá hồ sơ dự thầu trong quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ gồm các bước sau:
Chuẩn bị nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu; Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu; Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu; Xếp hạng nhà thầu.
Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu; Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu; Xếp hạng nhà thầu.
Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu; Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu; Xếp hạng nhà thầu; Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.
Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu; Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; Xếp hạng nhà thầu;
Tìm phương án ĐÚNG. Thủ tục đánh giá hồ sơ về kỹ thuật trong quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ là:
check_box Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; Xếp hạng nhà thầu.
Mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
Tìm phương án ĐÚNG. Thủ tục Mở và Đánh giá hồ sơ về tài chính trong quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu mua sắm hàng hóa theo phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ là:
Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính; Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính; Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về tài chính.
Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt; Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính; Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính; Xếp hạng nhà thầu.
Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt; Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính; Đánh giá chi tiết hồ sơ đề xuất về tài chính; Xếp hạng nhà thầu; Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về tài chính.
Mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu trong danh sách được duyệt; Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về tài chính; Xếp hạng nhà thầu.
Tìm phương án ĐÚNG. Thủ tục tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy trình đấu thầu rộng rãi đối với gói thầu mua sắm hàng hóa phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ gồm các bước:
check_box Mời thầu; Phát hành sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu; Mở thầu.
Lập hồ sơ mời thầu; Mời thầu; Phát hành sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu; Mở thầu.
Mời thầu; Phát hành sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; Mở thầu.
Mời thầu; Phát hành sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu; Mở thầu; Xếp hạng nhà thầu.
Tìm phương án ĐÚNG. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa khi lập hồ sơ mời thầu theo quy trình đấu thầu rộng rãi phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ là:
Cả 3 đáp án A, B, C.
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm
Xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất) hoặc tiêu chuẩn xác định giá đánh giá (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá)
Tìm phương án ĐÚNG. Trong hợp đồng với nhà đầu tư:
check_box Tất cả thành viên liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng
Các thành viên liên danh ủy quyền cho 1 thành viên ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng
Các thành viên liên danh ủy quyền cho ít nhất 1 thành viên ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng
Các thành viên liên danh ủy quyền cho ít nhất 2 thành viên ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng
Tìm phương án ĐÚNG. Trong hợp đồng với nhà thầu, giá hợp đồng:
check_box Không được vượt giá trúng thầu
Trường hợp bổ sung khối lượng công việc ngoài hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dẫn đến giá hợp đồng vượt giá trúng thầu thì phải bảo đảm giá hợp đồng không được vượt 10% giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt
Trường hợp bổ sung khối lượng công việc ngoài hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dẫn đến giá hợp đồng vượt giá trúng thầu thì phải bảo đảm giá hợp đồng không được vượt 15% giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt
Trường hợp bổ sung khối lượng công việc ngoài hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dẫn đến giá hợp đồng vượt giá trúng thầu thì phải bảo đảm giá hợp đồng không được vượt 5% giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt
Tìm phương án ĐÚNG. Trong hợp đồng với nhà thầu:
Các thành viên tham gia liên danh ủy quyền cho 1 thành viên ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng
Các thành viên tham gia liên danh ủy quyền cho ít nhất 1 thành viên ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng
Các thành viên tham gia liên danh ủy quyền cho ít nhất 2 thành viên ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng
Tất cả thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng
Tìm phương án ĐÚNG. Trong hợp đồng xây dựng, đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt hợp đồng không vượt quá:
12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm
16% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm
6% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm
8% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm
Tìm phương án ĐÚNG. Trong lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP nhóm C, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình người có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là:
check_box 30 ngày
10 ngày
20 ngày
40 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Trong lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP nhóm C, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời sơ tuyển cho đến ngày có thời điểm đóng thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là:
check_box 10 ngày
20 ngày
30 ngày
40 ngày
Tìm phương án ĐÚNG. Trong lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP nhóm C, thời gian thẩm định hồ sơ mời thầu tối đa là:
10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt
15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt
20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt
25 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt
Tìm phương án ĐÚNG. Trong lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP nhóm C, thời gian thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư tối đa là:
10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt
15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt
20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt
25 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt
Tìm phương án ĐÚNG. Trong lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP nhóm C, thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư tối đa là:
05 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt
10 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt
15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt
20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình duyệt
Tìm phương án ĐÚNG. Trong lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP nhóm C, trường hợp cần sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bên mời thầu phải thông báo cho các nhà đầu tư trước ngày có thời điểm đóng thầu là:
03 ngày làm việc
05 ngày làm việc
07 ngày làm việc
09 ngày làm việc
Tìm phương án ĐÚNG. Trừ trường hợp áp dụng hợp đồng dịch vụ theo pháp luật chuyên ngành, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho:
Đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, ngành, địa phương mình ký kết và thực hiện hợp đồng dự án nhóm B và nhóm C
Đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, ngành, địa phương mình ký kết và thực hiện hợp đồng dự án.
Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc bộ, ngành, địa phương mình ký kết và thực hiện hợp đồng dự án
Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thuộc bộ, ngành, địa phương mình ký kết và thực hiện hợp đồng dự án nhóm B và nhóm C
Tìm phương án ĐÚNG. Trường hợp nhà đầu tư cần thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu so với tên trong danh sách ngắn thì phải thông báo bằng văn bản tới bên mời thầu tối thiểu:
03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu
05 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu
07 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu
09 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu
Tìm phương án ĐÚNG. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho
check_box Ủy ban nhân dân cấp huyện ký kết và thực hiện hợp đồng dự án nhóm B và nhóm C
Ủy ban nhân dân cấp huyện ký kết và thực hiện hợp đồng dự án nhóm C
Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cấp huyện ký kết và thực hiện hợp đồng dự án nhóm B và nhóm C
Ủy ban nhân dân cấp xã ký kết và thực hiện hợp đồng dự án nhóm C
Tìm phương án ĐÚNG. Việc giải quyết tranh chấp trong đấu thầu tại Tòa án được giải quyết:
Theo quy định pháp luật về tố tụng dân sự
Theo quy định pháp luật về tố tụng hành chính
Theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự
Tranh chấp trong đấu thầu chỉ giải quyết bằng khiếu nại hành chính.
Tìm phương án ĐÚNG. Việc mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật trong tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy trình đấu thầu rộng rãi gói thầu hỗn hợp phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ phải thực hiện như sau:
Tiến hành công khai và bắt đầu trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm đóng thầu, không phụ thuộc sự có mặt hay vắng mặt của nhà thầu.
Tiến hành công khai và bắt đầu trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm đóng thầu, bắt buộc phải có sự có mặt của nhà thầu.
Tiến hành công khai và bắt đầu trong vòng 24 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu, không phụ thuộc sự có mặt hay vắng mặt của nhà thầu.
Tiến hành không công khai và bắt đầu trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm đóng thầu, không phụ thuộc sự có mặt hay vắng mặt của nhà thầu.
Tìm phương án ĐÚNG. Việc mở hồ sơ đề xuất về tài chính trong tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy trình đấu thầu rộng rãi gói thầu hỗn hợp phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ phải thực hiện như sau:
check_box Chỉ tiến hành mở hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất về tài chính, các nhà thầu bắt buộc phải có mặt.
Chỉ tiến hành mở hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất về tài chính, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của nhà thầu.
Chỉ tiến hành mở hồ sơ đề xuất về tài chính của nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của nhà thầu.
Tiến hành mở hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà thầu tham dự trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất về tài chính, các nhà thầu bắt buộc phải có mặt.
Tìm phương án ĐÚNG. Yêu cầu đối với đơn dự thầu của nhà thầu liên danh trong đấu thầu rộng rãi gói thầu xây lắp theo phương thức 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ:
Đơn dự thầu do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu.
Đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.
Đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Đơn dự thầu phải do thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư đối với:
check_box Thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ) đồng
Dự án PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công
Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư đối với:
Dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ) đồng
Dự án PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công
Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế
Thực hiện dự án PPP
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư đối với:
Dự án PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công
Lĩnh vực đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện
Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế
Thực hiện dự án PPP
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư đối với:
Dự án PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công
Lĩnh vực đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện
Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế
Thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Đối với lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
Có giá thấp nhất
Có hồ sơ dự thầu hợp lệ
Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
Đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Hợp đồng với nhà đầu tư phải phù hợp với:
Kết quả đàm phán hợp đồng
Nội dung trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư
Thỏa thuận của các bên
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Hợp đồng với nhà thầu:
check_box Việc thanh toán căn cứ căn cứ vào đơn giá trong hóa đơn tài chính đối với các yếu tố đầu vào của nhà thầu
Được thỏa thuận bằng văn bản
Là hợp đồng dân sự
Nội dung của hợp đồng phải được lập theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Hợp đồng với nhà thầu:
check_box Việc thanh toán căn cứ theo dự toán cũng như các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước về định mức, đơn giá
Được thỏa thuận bằng văn bản
Là hợp đồng dân sự
Nội dung của hợp đồng phải được lập theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Nguyên tắc của đấu thầu là:
check_box Thỏa thuận
Cạnh tranh
Công bằng
Hiệu quả kinh tế
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Nguyên tắc của đấu thầu là:
check_box Ưu tiên lợi ích của nhà thầu
Công bằng
Hiệu quả kinh tế
Minh bạch
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Nguyên tắc của đấu thầu là:
check_box Ưu tiên lợi ích của bên mời thầu
Cạnh tranh
Công bằng
Hiệu quả kinh tế
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Nguyên tắc của đấu thầu là:
Cạnh tranh
Hiệu quả kinh tế
Minh bạch
Ưu tiên lợi ích của nhà đầu tư
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Nhà đầu tư được đề nghị lựa chọn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
check_box Có giá dịch vụ hợp lý
Có hồ sơ dự thầu hợp lệ
Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật
Đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Nhà đầu tư không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:
check_box Từ chối ký kết hợp đồng
Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.
Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực
Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp sau đây:
check_box Từ chối ký kết hợp đồng
Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.
Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực
Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ phải đáp ứng những điều kiện sau đây:
check_box Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của Việt Nam
Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật
Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ phải đáp ứng những điều kiện sau đây:
check_box Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó đang cư trú
Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật
Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ phải đáp ứng những điều kiện sau đây:
Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật
Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước được quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ phải đáp ứng những điều kiện sau đây:
check_box Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư có địa chỉ trụ sở chính cấp
Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn
Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ phải đáp ứng những điều kiện sau đây:
Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp
Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Hạch toán tài chính độc lập
Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ phải đáp ứng những điều kiện sau đây:
Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước theo quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Hạch toán tài chính độc lập
Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Nội dung của hợp đồng với nhà thầu:
Phải được lập theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
Phù hợp với hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành
Phù hợp với kết quả thương thảo hợp đồng, kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở yêu cầu của gói thầu và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành
Theo thỏa thuận của bên mời thầu và nhà thầu được lựa chọn
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Sơ tuyển trong nước bắt buộc áp dụng đối với các trường hợp:
Dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) dưới 120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ) đồng.
Dự án PPP nhóm B theo quy định pháp luật về đầu tư công
Lĩnh vực đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện
Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Thỏa thuận về việc sử dụng trọng tài để giải quyết các tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng với nhà thầu:
check_box Có thể thỏa thuận sau khi tranh chấp phát sinh
Nội dung liên quan đến việc sử dụng trọng tài phải được quy định cụ thể trong hợp đồng
Phải được thỏa thuận trước khi ký kết hợp đồng
Trong hợp đồng, phải có những nội dung liên quan đến việc sử dụng trọng tài
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, sơ tuyển trong nước bắt buộc áp dụng đối với các trường hợp:
check_box Dự án PPP nhóm C theo quy định pháp luật về đầu tư công
Dự án đầu tư có sử dụng đất mà sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) trên 120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ) đồng.
Lĩnh vực đầu tư mà pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định hạn chế nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện
Nhà đầu tư nước ngoài không tham dự sơ tuyển quốc tế hoặc không trúng sơ tuyển quốc tế
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Trong hợp đồng với nhà thầu, tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp sau đây:
Thay đổi phạm vi công việc, thiết kế, biện pháp thi công do yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng
Theo thỏa thuận của các bên
Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc sơ suất của các bên tham gia hợp đồng
Việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng mà không do lỗi của nhà thầu gây ra
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Trong việc thanh toán cho nhà thầu:
check_box Việc thanh toán căn cứ theo dự toán
Giá hợp đồng và các điều khoản cụ thể về thanh toán được ghi trong hợp đồng là cơ sở để thanh toán cho nhà thầu
Việc thanh toán không căn cứ theo các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước về định mức, đơn giá
Việc thanh toán không căn cứ vào đơn giá trong hóa đơn tài chính đối với các yếu tố đầu vào của nhà thầu
Tìm phương án KHÔNG ĐÚNG. Việc điều chỉnh giá hợp đồng được áp dụng đối với:
Hợp đồng theo đơn giá cố định
Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh
Hợp đồng theo thời gian
Hợp đồng trọn gói
Tìm phương án SAI. Điều kiện để nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng điều kiện:
Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu
Có hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất hợp lệ.
Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu.
Có sai lệch thiếu không quá 20% giá dự thầu
Tìm phương án SAI. Điều kiện để xem xét giải quyết kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư là:
Chỉ được gửi đơn kiến nghị sau khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư, được đóng dấu (nếu có)
Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn đề nghị theo quy định pháp luật.
Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà đầu tư khởi kiện ra Tòa án
Tìm phương án SAI. Điều kiện để xem xét giải quyết kiến nghị về các vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu là:
Chỉ được gửi đơn kiến nghị sau khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.
Đơn kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu
Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu
Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà thầu khởi kiện ra Tòa án
Tìm phương án SAI. Điều kiện để xem xét giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư là:
Chỉ được gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư, được đóng dấu (nếu có)
Người có trách nhiệm giải quyết kiến nghị nhận được đơn đề nghị theo quy định pháp luật.
Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà đầu tư khởi kiện ra Tòa án
Tìm phương án SAI. Điều kiện để xem xét giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu là:
Chỉ được gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư/bên mời thầu trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.
Đơn kiến nghị là của nhà thầu tham dự thầu
Đơn kiến nghị phải có chữ ký của người ký đơn dự thầu hoặc đại diện hợp pháp của nhà thầu
Nội dung kiến nghị đó chưa được nhà thầu khởi kiện ra Tòa án
Tìm phương án SAI. Hàng hóa, dịch vụ được đưa vào danh mục mua sắm tập trung khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:
Hàng hóa, dịch vụ có yêu cầu tính đồng bộ, hiện đại.
Hàng hóa, dịch vụ mua sắm với số lượng lớn.
Hàng hóa, dịch vụ phục vụ công tác an ninh, quốc phòng.
Hàng hóa, dịch vụ thuộc chủng loại được sử dụng phổ biến tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Tìm phương án SAI. Nội dung mua sắm thường xuyên (trừ trường hợp mua sắm trang thiết bị, phương tiện đặc thù chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh) gồm:
May sắm trang phục ngành (gồm cả mua sắm vật liệu và công may).
Mua sắm phương tiện vận chuyển là ô tô
Sản phẩm in.
Vật liệu xây dựng
Tìm phương án SAI. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu xây lắp khi lập hồ sơ mời thầu theo quy trình đấu thầu rộng rãi phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ là:
Cả 3 đáp án A, B, C đều sai.
Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm
Xác định giá thấp nhất (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất) hoặc tiêu chuẩn xác định giá đánh giá (đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá đánh giá)
Tổ chức, cá nhân đưa hối lộ trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời hạn:
01 tháng đến 02 năm
Từ 01 năm đến 03 năm
Từ 01 năm đến 05 năm
Từ 03 năm đến 05 năm
Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các hình thức trách nhiệm pháp lý:
check_box Xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại, truy cứu trách nhiệm hình sự cấm tham gia hoạt động đấu thầu.
Xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại, cấm tham gia hoạt động đấu thầu.
Xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự.
Xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại, cấm tham gia hoạt động đấu thầu.
Trường hợp nhà thầu đang trong quá trình tham dự thầu nhưng bị sáp nhập, hoặc chia tách thì:
Được tiếp tục tham gia đấu thầu nếu không bị mất tư cách pháp nhân.
Nhà thầu đã bị sáp nhập hoặc chia tách đó không được tiếp tục tham gia đấu thầu
Nhà thầu đã bị sáp nhập hoặc chia tách đó vẫn được tiếp tục tham gia đấu thầu
Xem xét, quyết định việc cho phép nhà thầu đã bị sáp nhập hoặc chia tách đó tiếp tục tham gia đấu thầu.
Trường hợp phải chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm để thay thế nhà thầu mới, chủ đầu tư phải gửi thông báo đến Bộ kế hoạch và Đầu tư để xem xét, đăng tải thông tin nhà thầu vi phạm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đầu thầu trong thời hạn:
05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm
07 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm
10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm
15 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm
Trường hợp sau khi lựa chọn danh sách ngắn, chỉ có ít hơn 03 nhà thầu đáp ứng yêu cầu thì căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu xử lý theo một trong hai cách sau:
check_box Tiến hành lựa chọn bổ sung nhà thầu vào danh sách ngắn hoặc cho phép phát hành ngay hồ sơ mời thầu cho nhà thầu trong danh sách ngắn.
Cho phép các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu liên danh với nhau để tham dự thầu hoặc cho phép phát hành ngay hồ sơ mời thầu cho nhà thầu trong danh sách ngắn
Tiến hành lựa chọn bổ sung nhà thầu vào danh sách ngắn hoặc hủy thầu.
Tiến hành sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển để sơ tuyển lại hoặc cho phép phát hành ngay hồ sơ mời thầu cho nhà thầu trong danh sách ngắn.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập