Nhận định nào sau đây về cổ phần là đúng?
check_box Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông
Công ty cổ phần không nhất thiết phải có cổ phần phổ thông.
Công ty cổ phần phải có cổ phần ưu đãi.
Ngoài cổ phần ưu đãi, công ty cổ phần có thể có cổ phần phổ thông.
Nhận định nào sau đây về cổ phần là đúng?
Công ty cổ phần không nhất thiết phải có cổ phần phổ thông
Công ty cổ phần phải có cổ phần ưu đãi.
Công ty hợp danh có quyền phát hành cổ phiếu.
Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông
Nhận định nào sau đây về cổ phiếu là đúng?
Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiếu.
Công ty hợp danh có quyền phát hành cổ phiếu.
Công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền phát hành cổ phiếu.
Tất cả các công ty đều có quyền phát hành cổ phiếu
Nhận định nào sau đây về cổ phiếu là sai?
Cổ phiếu có thể tồn tại dưới hình thức bút toán ghi sổ.
Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.
Cổ phiếu là loại chứng khoán.
Tất cả các công ty đều có quyền phát hành cổ phiếu
Nhận định nào sau đây về cổ phiếu là sai?
check_box Cổ phiếu chỉ được tồn tại dưới hình thức chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành.
Cổ phiếu có thể tồn tại dưới hình thức bút toán ghi sổ.
Cổ phiếu là loại chứng khoán
Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.
Nhận định nào sau đây về giao dịch và thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở là sai?
Công ty chứng khoán không được nhận chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản của nhà đầu tư.
Mọi hoạt động thanh toán, giao dịch chi trả tiền cho nhà đầu tư phải được thực hiện qua ngân hàng thương mại.
Nhà đầu tư chỉ được đặt lệnh mua khi đã ký quỹ đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.
Việc bán chứng khoán giao dịch chờ về thực hiện theo quy chế của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nhận định nào sau đây về tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà dầu tư Việt Nam là sai?
Mỗi nhà đầu tư chỉ được mở một tài khoản giao dịch tại mỗi công ty chứng khoán, ngoại trừ các trường hợp như giao dịch ký quỹ chứng khoán, giao dịch trong ngày.
Nhà đầu tư không phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán để thực hiện giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin nhận biết khách hàng khi mở tài khoản giao dịch.
Nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán để thực hiện giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
Nhận định nào sau đây về tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà dầu tư Việt Nam là sai?
check_box Mỗi nhà đầu tư chỉ được mở một tài khoản giao dịch chứn khoán.
Mỗi nhà đầu tư chỉ được mở một tài khoản giao dịch tại mỗi công ty chứng khoán, ngoại trừ các trường hợp như giao dịch ký quỹ chứng khoán, giao dịch trong ngày.
Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin nhận biết khách hàng khi mở tài khoản giao dịch.
Nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán để thực hiện giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
Nhận định nào sau đây về trái phiếu là sai?
Công ty hợp danh không có quyền phát hành trái phiếu.
Trái phiếu Chính phủ là công cụ nợ do Chính phủ phát hành để huy động vốn cho ngân sách nhà nước hoặc cơ cấu lại nợ.
Trái phiếu chính quyền địa phương là công cụ nợ do Ủy ban nhân dân các cấp phát hành để huy động vốn cho ngân sách địa phương.
Trái phiếu chuyển đổi do công ty cổ phần phát hành, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của công ty đó.
Theo Luật Chứng khoán 2019, biện pháp nào sau đây về biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán là sai?
Cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn.
Cấm thực hiện các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán có thời hạn hoặc vĩnh viễn.
Giám sát an ninh, an toàn thị trường chứng khoán cũng như mọi hoạt động của nhà đầu tư.
Phong tỏa tài khoản chứng khoán, yêu cầu người có thẩm quyền, phong tỏa tài khoản tiền có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, chủ thể nào sau đây là thành viên bù trừ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam?
Các công ty chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.
Các công ty chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.
Các ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên bù trừ.
Các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Theo Luật Chứng khoán 2019, chủ thể nào sau đây là thành viên lưu ký của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam?
Các công ty chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên lưu ký.
Các công ty chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.
Các ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.
Các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Theo Luật Chứng khoán 2019, Chứng khoán nào sau đây không phải lưu ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trước khi thực hiện giao dịch, trừ trường hợp Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khác?
Chứng khoán của các tổ chức không phải là công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
Chứng khoán của các tổ chức không phải là công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
Chứng khoán của công ty đại chúng.
Chứng khoán của tất cả các tổ chức không phải là công ty đại chúng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam?
Bộ Tài chính.
Chính phủ.
Sở giao dịch chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Theo Luật Chứng khoán 2019, công ty chứng khoán không có quyền thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán nào sau đây?
Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Môi giới chứng khoán.
Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
Tự doanh chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp nào?
Công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Theo Luật Chứng khoán 2019, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không cần được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện hoạt động nào sau đây?
Chào bán và niêm yết chứng khoán của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại nước ngoài.
Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
Tạm ngừng hoạt động do nguyên nhân bất khả kháng.
Thay đổi tên, địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch;
Theo Luật Chứng khoán 2019, Công ty đại chúng không phải công bố thông tin định kỳ về nội dung nào sau đây?
check_box Báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính tháng.
Báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, báo cáo tài chính quý.
Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.
Báo cáo tình hình quản trị công ty.
Theo Luật Chứng khoán 2019, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được sử dụng vốn và tài sản của quỹ đại chúng để thực hiện các hoạt động nào sau đây?
Cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào.
Đầu tư vào chứng chỉ quỹ của quỹ đại chúng khác.
Trong mọi trường hợp đều được đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ đại chúng vào chứng khoán đang lưu hành của 01 tổ chức phát hành.
Trong mọi trường hợp đều được đầu tư vào chứng khoán của 01 tổ chức phát hành quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó.
Theo Luật Chứng khoán 2019, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không có quyền thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán nào sau đây?
Môi giới chứng khoán.
Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.
Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
Tư vấn đầu tư chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không được sử dụng vốn và tài sản của quỹ đại chúng để thực hiện các hoạt động sau đây?
Cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào.
Đầu tư quá 10% tổng giá trị tài sản của quỹ đóng vào bất động sản, trừ trường hợp là quỹ đầu tư bất động sản; đầu tư vốn của quỹ mở vào bất động sản, trừ các trường hợp được pháp luật cho phép vượt mức so với hạn chế đầu tư.
Đầu tư vào chứng khoán của 01 tổ chức phát hành quá 10% tổng giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ trái phiếu Chính phủ và các trường hợp được pháp luật cho phép vượt mức so với hạn chế đầu tư.
Trong mọi trường hợp, đầu tư quá 20% tổng giá trị tài sản của quỹ đại chúng vào chứng khoán đang lưu hành của 01 tổ chức phát hành, trừ trái phiếu Chính phủ.
Theo Luật Chứng khoán 2019, đăng ký chứng khoán không bao gồm hoạt động nào?
check_box Ghi nhận thông tin về tài khoản đăng ký giao dịch chứng khoán của nhà dầu tư.
Ghi nhận thông tin về chứng khoán của tổ chức phát hành.
Ghi nhận thông tin về người sở hữu chứng khoán.
Ghi nhận thông tin về tổ chức phát hành.
Theo Luật Chứng khoán 2019, đối tượng nào sau đây không phải công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán?
Cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng của công ty đại chúng.
Người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.
Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 tổ chức phát hành hoặc dưới 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng.
Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 tổ chức phát hành hoặc từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, đối tượng nào sau đây không phải công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán?
Công ty đại chúng.
Nhà đầu tư, nhóm người có liên quan sở hữu dưới 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng.
Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Theo Luật Chứng khoán 2019, đối tượng nào sau đây không phải công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán?
Cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng của công ty đại chúng.
Cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.
Cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng của mọi công ty cổ phần.
Công ty đại chúng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, đối tượng nào sau đây không phải công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán?
check_box Người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng không phải công bố thông tin.
Cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng của công ty đại chúng.
Cổ đông sáng lập trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.
Người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, đối tượng nào sau đây không phải công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán?
check_box Cổ đông, nhóm người có liên quan sở hữu dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.
Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con.
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Theo Luật Chứng khoán 2019, đối tượng nào sau đây không phải công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán?
Công ty đại chúng.
Tổ chức không phải là công ty đại chúng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp.
Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán nào sau đây là sai?
Hoạt động chào bán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh.
Hoạt động cung cấp dịch vụ về chứng khoán, công bố thông tin.
Hoạt động kinh doanh, đầu tư chứng khoán.
Hoạt động quản trị của tất cả các loại hình công ty.
Theo Luật Chứng khoán 2019, khi công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, nhận định nào sau đây là sai?
Được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.
Được cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán hoặc cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán.
Được giao dịch chứng khoán trên tài khoản tự doanh chứng khoán và được đầu tư, góp vốn, phát hành, chào bán các sản phẩm tài chính.
Luôn luôn được cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán, thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán;
Theo Luật Chứng khoán 2019, khi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, nhận định nào sau đây là đúng?
check_box Tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Tổ chức, cá nhân chỉ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tổ chức, cá nhân chỉ bị xử phạt hành chính và xử lý kỷ luật..
Tổ chức, cá nhân chỉ bị xử phạt hành chính.
Theo Luật Chứng khoán 2019, khi tổ chức, cá nhân thực hiện 01 hành vi vi phạm quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, nhận định nào sau đây là sai?
check_box Tổ chức, cá nhân đồng thời bị xử phạt hành chính và bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
Tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tổ chức, cá nhân có thể bị xử phạt hành chính.
Tổ chức, cá nhân nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Theo Luật Chứng khoán 2019, lưu ký chứng khoán không bao gồm hoạt động nào sau đây?
Bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng.
Giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán lưu ký.
Nhận ký gửi chứng khoán cho khách hàng.
Thanh toán tiền giao dịch chứng khoán cho khách hàng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không bao gồm chủ thể nào sau đây?
check_box Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 50 tỷ đồng.
Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
Tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không bao gồm chủ thể nào sau đây?
check_box Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 01 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán.
Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.
Tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan.
Theo Luật Chứng khoán 2019, Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không bao gồm chủ thể nào sau đây?
Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 0.5 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng.
Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
Tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây không phải là nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán?
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
Công bằng, công khai, minh bạch.
Công ty chứng khoán phải chịu trách nhiệm về rủi ro cho nhà đầu tư.
Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, cá nhân.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây không phải là nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán?
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
Phân biệt đối xử giữa các nhà đầu tư, che dấu thông tin, không minh bạch.
Tôn trọng quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền tự do giao dịch, đầu tư, kinh doanh và cung cấp dịch vụ về chứng khoán của tổ chức, cá nhân.
Tự chịu trách nhiệm về rủi ro.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây trong xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán là sai?
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.
Mức phạt tiền tối đa áp dụng đối với cá nhân và tổ chức thực hiện cùng hành vi vi phạm là như nhau.
Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân thực hiện hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán là 05 lần khoản thu trái pháp luật có được từ hành vi vi phạm. Nếu khoản thu trái pháp luật thấp hơn 1.5 tỷ đồng thì mức phạt tiền tối đa là 1.5 tỷ đồng.
Việc xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây trong xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán là sai?
Mức phạt tiền tối đa áp dụng đối với cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm bằng một phần hai mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức.
Mức phạt tiền tối đa đối với mọi chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính là 03 tỷ đồng.
Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức thực hiện hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán là 10 lần khoản thu trái pháp luật có được từ hành vi vi phạm. Nếu khoản thu trái pháp luật thấp hơn 03 tỷ đồng thì mức phạt tiền tối đa là 03 tỷ đồng.
Việc xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về an toàn tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
Bộ trưởng Bộ Tài chính áp dụng các biện pháp xử lý đối với trường hợp không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý.
Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải bảo đảm các chỉ tiêu an toàn tài chính.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về Ban đại diện quỹ đại chúng là sai?
Ban đại diện quỹ đại chúng có từ 03 đến 11 thành viên, trong đó có ít nhất một phần ba số thành viên Ban đại diện quỹ là thành viên độc lập, không phải là người có liên quan của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và ngân hàng giám sát.
Ban đại diện quỹ đại chúng đại diện cho quyền lợi của nhà đầu tư.
Ban đại diện quỹ đại chúng do Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán bầu ra.
Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện quỹ đại chúng được quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về bừ trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán là sai?
Hoạt động bù trừ, xác định nghĩa vụ thanh toán tiền và chứng khoán được thực hiện thông qua Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Thanh toán chứng khoán được thực hiện trên hệ thống tài khoản lưu ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Thanh toán tiền giao dịch chứng khoán được thực hiện bởi công ty chứng khoán.
Thanh toán tiền giao dịch chứng khoán được thực hiện qua ngân hàng thanh toán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
Quỹ đại chúng bao gồm quỹ mở và quỹ đóng.
Quỹ hoán đổi danh mục là quỹ đóng hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ.
Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.
Quỹ thành viên là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn từ 02 đến 99 thành viên và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
Quỹ đại chúng bao gồm quỹ mở và quỹ đóng.
Quỹ hoán đổi danh mục là quỹ mở hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ.
Quỹ thành viên là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn dưới 30 thành viên.
Quỹ thành viên là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn từ 02 đến 99 thành viên và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
check_box Quỹ đóng là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.
Quỹ đại chúng bao gồm quỹ mở và quỹ đóng.
Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.
Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về các trường hợp giải thể quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bị đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán.
Đại hội nhà đầu tư quyết định giải thể quỹ đầu tư chứng khoán trước khi kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ.
Giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán xuống dưới 10 tỷ đồng liên tục trong 06 tháng.
Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng là sai?
Chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng phải được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chào bán chứng chỉ quỹ mở.
Phải được giám sát bởi ngân hàng giám sát.
Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu là 30 tỷ đồng.
Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu là 50 tỷ đồng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng là sai?
Có phương án phát hành và phương án đầu tư vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ
Phải được giám sát bởi ngân hàng giám sát.
Tất cả các loại chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng đều phải được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu là 50 tỷ đồng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về chào bán chứng khoán ra công chúng là đúng?
Chào bán cho các nhà đầu tư không xác định.
Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư gồm cả nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Chào bán cho từ 90 nhà đầu tư trở lên, gồm cả nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Chào bán không thông qua phương tiện thông tin đại chúng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về chào bán chứng khoán ra công chúng là đúng?
Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư , không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, gồm cả nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Chào bán không thông qua phương tiện thông tin đại chúng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về chào bán chứng khoán ra công chúng là đúng?
Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư , không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư.
Chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên, gồm cả nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về chứng khoán phải được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là sai?
Chứng khoán của các tổ chức không phải công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
Chứng khoán của các tổ chức không phải công ty đại chúng niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
Chứng khoán của các tổ chức không phải là công ty đại chúng không niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán và không ủy quyền cho Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam làm đại lý chuyển nhượng.
Chứng khoán của công ty đại chúng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về chứng khoán phái sinh là sai?
check_box Chứng khoán phái sinh chỉ bao gồm hợp đồng tương lai.
Chứng khoán phái sinh bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn.
Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng.
Chứng khoán phái sinh xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về chứng quyền có bảo đảm là sai?
check_box Chứng quyền có bảo đảm do công ty cổ phần phát hành.
Chứng quyền có bảo đảm do công ty chứng khoán phát hành.
Chứng quyền có bảo đảm là loại chứng khoán có tài sản bảo đảm.
Người sở hữu chứng quyền có bảo đảm được quyền mua hoặc được quyền bán chứng khoán cơ sở với tổ chức phát hành chứng quyền có bảo đảm đó.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về chứng quyền là sai?
check_box Chứng quyền cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số trái phiếu và cổ phiếu phổ thông nhất định.
Chứng quyền cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định.
Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi.
Người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông theo mức giá đã được xác định trước trong khoảng thời gian xác định.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về cổ phiếu là sai?
Cổ phiếu có thể tồn tại dưới hình thức bút toán ghi sổ.
Cổ phiếu có thể tồn tại dưới hình thức chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành.
Cổ phiếu là loại chứng khoán
Cổ phiếu xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một hoặc một số cổ phần.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về cổ phiếu là sai?
check_box Cổ phiếu là cổ phần
Cổ phiếu có thể là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành.
Cổ phiếu là loại chứng khoán
Cổ phiếu xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về công bố thông tin hoạt động của công ty chứng khoán là sai?
Công ty chứng khoán chỉ phải công bố thông tin hoạt động trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Công ty chứng khoán phải công bố thông tin Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.
Công ty chứng khoán phải công bố thông tin hoạt động trước ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến chính thức hoạt động.
Công ty chứng khoán phải công bố thông tin ngày chính thức hoạt động.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán là sai?
check_box Tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan không phải công bố thông tin khi không còn là cổ đông lớn của công ty đại chúng
Công ty chứng khoán phải thực hiện công bố thông tin định kỳ Báo cáo tình hình quản trị công ty.
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con phải công bố các thông tin về tổ chức có chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch.
Tổ chức, cá nhân, nhóm người có liên quan, nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan phải công bố thông tin khi trở thành cổ đông lớn của công ty đại chúng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về công ty đầu tư chứng khoán là sai?
Công ty đầu tư chứng khoán có hai hình thức là công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ và công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.
Công ty đầu tư chứng khoán Ià quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức theo loại hình công ty cổ phần để đầu tư chứng khoán..
Để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, công ty đầu tư chứng khoán phải đáp ứng điều kiện về vốn tối thiểu là 30 tỷ đồng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán có quyền quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.
Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm tất cả các nhà đầu tư.
Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán có quyền bầu Chủ tịch và thành viên Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán đó.
Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán được triệu tập hằng năm hoặc bất thường.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm tất cả các nhà đầu tư và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán có quyền bầu Chủ tịch và thành viên Ban đại diện quỹ đầu tư chứng khoán.
Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán có quyền quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.
Đại hội nhà đầu tư quỹ đầu tư chứng khoán được triệu tập hằng năm hoặc bất thường.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng là sai?
Bản cáo bạch là tài liệu hoặc dữ liệu điện tử công khai những thông tin chính xác, trung thực, khách quan liên quan đến việc chào bán hoặc niêm yết chứng khoán của tổ chức phát hành.
Báo cáo tài chính được lập theo quy định của pháp luật về kế toán.
Tổ chức phát hành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.
Tổ chức tư vấn phát hành, tổ chức kiểm toán được chấp thuận, người ký báo cáo kiểm toán không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về đăng ký chứng khoán là sai?
check_box Tất cả các công ty phải thực hiện đăng ký thông tin về người sở hữu chứng khoán với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Công ty đại chúng phải thực hiện đăng ký thông tin về chứng khoán của mình với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Công ty đại chúng phải thực hiện đăng ký thông tin về công ty đại chúng với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Công ty đại chúng phải thực hiện đăng ký thông tin về người sở hữu chứng khoán với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về đăng ký chứng khoán là sai?
Chỉ những người có tên trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của công ty đại chúng, tổ chức phát hành mới được nhận các quyền phát sinh liên quan đến chứng khoán mà mình sở hữu.
Công ty đại chúng phải lập và lưu giữ Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán đối với các chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam phải lập và lưu giữ Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán đối với các chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện lập danh sách, tính toán và phân bổ quyền cho người sở hữu chứng khoán theo tỷ lệ do công ty đại chúng, tổ chức phát hành thông báo.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về đăng ký công ty đại chúng là sai?
Bộ Tài chính có trách nhiệm xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng.
Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán tại Việt Nam là sai?
check_box Phải có tối thiểu 03 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức.
Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân và đang hoạt động hợp pháp.
Phải có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.
Tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại sở hữu tối thiểu là 30% vốn điều lệ.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán tại Việt Nam là sai?
check_box Vốn điều lệ tối thiểu cho từng nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam do Bộ Tài chính quy định.
Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải có tư cách pháp nhân và đang hoạt động hợp pháp.
Phải có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.
Phải có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam là sai?
Phải có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.
Phải có dự thảo Điều lệ phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán.
Phải có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán.
Tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức tối thiểu là 45% vốn điều lệ.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần sai?
Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
Cổ đông lớn trước thời điểm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của tổ chức phát hành phải cam kết cùng nhau nắm giữ ít nhất 30% vốn điều lệ của tổ chức phát hành tối thiểu là 02 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần sai?
Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.
Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
Mức vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần sai?
check_box Đã hoạt động kinh doanh ít nhất 02 năm trước năm đăng ký chào bán, đồng thời không có lỗ tính đến năm đăng ký chào bán.
Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần sai?
check_box Tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành phải được bán cho ít nhất 100 nhà đầu tư là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán
Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng là sai?
Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng chỉ bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Việc chào bán cổ phiếu, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật..
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng là sai?
Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Đối với đợt chào bán ra công chúng nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án của tổ chức phát hành, cổ phiếu được bán cho các nhà đầu tư phải đạt tối thiểu là 60% số cổ phiếu dự kiến chào bán.
Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng là sai?
Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá trong mọi trường hợp không được lớn hơn tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành tính theo mệnh giá.
Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.
Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng là sai?
Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Hoạt động kinh doanh của 02 năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.
Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.
Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng là sai?
Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.
Phải có công ty quản lý quỹ tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về điều kiện chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng là sai?
Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.
Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.
Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 20 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng là sai?
Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.
Có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định của Chính phủ về các trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm và thời điểm áp dụng.
Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau 01 năm kể từ khi kết thúc đợt chào bán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng là sai?
Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua.
Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
Hoạt động kinh doanh của 02 năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm.
Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng là sai?
Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.
Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm.
Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam là sai?
check_box Khi vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu thì công ty chứng khoán phải dừng hoạt động ngay.
Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải duy trì và tuân thủ các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự.
Công ty chứng khoán phải duy trì và tuân thủ các điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu cho từng nghiệp vụ kinh doanh.
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải duy trì và tuân thủ các điều kiện về nhân sự.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán là sai?
check_box Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam không phải giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán;
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có các nhiệm vụ, quyền hạn trong giám sát hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán của các tổ chức, cá nhân.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có các nhiệm vụ, quyền hạn trong giám sát hoạt động nghiệp vụ chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con..
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có các nhiệm vụ, quyền hạn trong giám sát hoạt động nghiệp vụ chứng khoán của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán là sai?
check_box Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam không phải giám sát tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có nghĩa vụ Giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán;
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có các nhiệm vụ, quyền hạn trong giám sát hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán của các tổ chức, cá nhân.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có các nhiệm vụ, quyền hạn trong giám sát hoạt động nghiệp vụ chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con..
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về hạn chế đối với công ty chứng khoán là sai?
check_box Trong mọi trường hợp, không được đưa ra nhận định hoặc bảo đảm với khách hàng về mức thu nhập hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư của mình.
Công ty chứng khoán không được góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của 01 công ty chứng khoán khác tại Việt Nam trừ trường pháp luật quy đinh khác.
Không được thực hiện hành vi làm cho khách hàng và nhà đầu tư hiểu nhầm về giá chứng khoán.
Không được tiết lộ thông tin về khách hàng, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về hành nghề chứng khoán là sai?
check_box Người hành nghề chứng khoán được đồng thời làm việc cho từ 02 công ty chứng khoán trở lên.
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán mà không hành nghề chứng khoán trong 03 năm liên tục thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề.
Chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được cấp cho cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện.
Người hành nghề chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán là sai?
Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng để thực hiện việc mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.
Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác..
Tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ;
Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán là sai?
check_box Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình để thực hiện việc mua, bán chứng khoán .
Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác.
Tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ;
Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trái quy định của Luật Chứng khoán..
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán là sai?
check_box Đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác;
Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác.
Thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ về chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoặc chấp thuận.
Tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ;
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng là sai?
check_box Chỉ bao gồm hình thức chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng chào bán thêm cổ phiếu hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng.
Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng.
Chào bán quyền mua cổ phần ra công chúng và các hình thức khác.
Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng là sai?
check_box Chỉ bao gồm hình thức chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng.
Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng.
Chào bán quyền mua cổ phần ra công chúng và các hình thức khác.
Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về hợp đồng quyền chọn là sai?
Hợp đồng quyền chọn là loại chứng khoán phái sinh, xác nhận quyền của người bán và nghĩa vụ của người mua.
Hợp đồng quyền chọn là loại chứng khoán phái sinh, xác nhận quyền của người mua và nghĩa vụ của người bán.
Trong hợp đồng quyền chọn các bên có thể thỏa thuận mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá thực hiện đã được xác định tại thời điểm trước hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.
Trong hợp đồng quyền chọn các bên có thể thỏa thuận thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở đã được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở tại thời điểm trước hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về hợp đồng tương lai là sai?
Hợp đồng tương lai là loại chứng khoán phái sinh không phải niêm yết, xác nhận cam kết giữa các bên để thực hiện các giao dịch.
Hợp đồng tương lai là loại chứng khoán phái sinh niêm yết.
Trong hợp đồng tương lai các bên có thể thỏa thuận mua hoặc bán số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định vào ngày đã xác định trong tương lai.
Trong hợp đồng tương lai các bên có thể thỏa thuận thanh toán khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cơ sở đã được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng và giá trị tài sản cơ sở vào ngày đã xác định trong tương lai.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về huy động vốn để thành lập quỹ đại chúng là sai?
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện huy động vốn của quỹ đại chúng trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng có hiệu lực.
Quỹ đại chúng được thành lập thì phải có tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.
Tất cả các quỹ đại chúng được thành lập thì phải có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ.
Việc huy động vốn của quỹ đại chúng được công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về kinh doanh chứng khoán là sai?
Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.
Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của quỹ đầu tư chứng khoán.
Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán tự động mua, bán chứng khoán cho khách hàng.
Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp cho khách hàng kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về kinh doanh chứng khoán là sai?
Môi giới chứng khoán là việc làm thực hiện mua, bán chứng khoán cho chính mình.
Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.
Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của quỹ đầu tư chứng khoán.
Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp cho khách hàng kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về kinh doanh chứng khoán là sai?
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán là việc nhà đầu tư mua, bán, nắm giữ chứng khoán trong danh mục chứng khoán của nhà đầu tư.
Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của quỹ đầu tư chứng khoán.
Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp cho khách hàng kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về kinh doanh chứng khoán là sai?
Bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc cam kết với người mua chứng khoán sẽ mua được chứng khoán của tổ chức phát hành.
Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.
Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán mua, bán chứng khoán cho chính mình.
Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp cho khách hàng kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về kinh doanh chứng khoán là sai?
Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho chính mình.
Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của quỹ đầu tư chứng khoán.
Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình.
Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp cho khách hàng kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về kinh doanh chứng khoán là sai?
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.
Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cung cấp cho khách hàng kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về kinh doanh chứng khoán là sai?
Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.
Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán là hoạt động quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của nhà đầu tư.
Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình.
Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng khoán cho khách hàng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về kinh doanh chứng khoán là sai?
Bảo lãnh phát hành chứng khoán là nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.
Chỉ bao gồm nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.
Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán là nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.
Tư vấn đầu tư chứng khoán là nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về kinh doanh chứng khoán là sai?
Công ty chứng khoán là tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Môi giới chứng khoán là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng.
Tự doanh chứng khoán là việc công ty chứng khoán mua, bán chứng khoán cho chính mình.
Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc cam kết với khách hàng sẽ kiếm được lợi nhuận trong việc mua, bán chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về lưu ký chứng khoán là sai?
check_box Tất cả các công ty chứng khoán đều thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán.
Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán khi đáp ứng các điều kiện.
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty.
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện quản lý chứng khoán riêng biệt cho từng thành viên lưu ký.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về mệnh giá chứng khoán chào bán ra công chúng là đúng?
Mệnh giá chứng khoán chào bán trên lãnh thổ Việt Nam có thể ghi bằng ngoại tệ mạnh.
Mệnh giá chứng khoán chào bán trên lãnh thổ Việt Nam không phải ghi bằng Đồng Việt Nam.
Mệnh giá chứng khoán chào bán trên lãnh thổ Việt Nam phải được ghi bằng Đồng Việt Nam.
Mệnh giá chứng khoán chào bán trên lãnh thổ Việt Nam phải ghi đồng thời bằng Đồng Việt Nam và USD.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về mệnh giá chứng khoán chào bán ra công chúng là sai?
Mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10 nghìn đồng.
Mệnh giá cổ phiếu và giá cổ phiếu có thể khác nhau.
Trường hợp giá chứng khoán của tổ chức phát hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá, tổ chức phát hành được chào bán chứng khoán với giá thấp hơn mệnh giá.
Trường hợp giá chứng khoán của tổ chức phát hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá, tổ chức phát hành phải chào bán chứng khoán với giá thấp hơn mệnh giá.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về mệnh giá chứng khoán chào bán ra công chúng là sai?
Mệnh giá chứng chỉ quỹ và giá chứng chỉ quỹ có thể khác nhau.
Mệnh giá cổ phiếu là 10 nghìn đồng và bội số của 10 nghìn đồng.
Mệnh giá cổ phiếu là 10 nghìn đồng.
Mệnh giá của trái phiếu là 100 nghìn đồng và bội số của 100 nghìn đồng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về mệnh giá chứng khoán chào bán ra công chúng là sai?
Mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10 nghìn đồng.
Mệnh giá chứng chỉ quỹ là 100 nghìn đồng.
Mệnh giá cổ phiếu là 10 nghìn đồng.
Mệnh giá của trái phiếu là 100 nghìn đồng và bội số của 100 nghìn đồng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về mệnh giá chứng khoán chào bán ra công chúng là sai?
Mệnh giá chứng chỉ quỹ là 10 nghìn đồng.
Mệnh giá cổ phiếu là 10 nghìn đồng.
Mệnh giá của trái phiếu là 100 nghìn đồng và bội số của 100 nghìn đồng.
Mệnh giá của trái phiếu phải là 100 nghìn đồng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về nêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán là sai?
Cổ phiếu của công ty đại chúng phải được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
Đăng ký giao dịch là việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.
Đăng ký giao dịch là việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán niêm yết.
Niêm yết chứng khoán là việc đưa chứng khoán có đủ điều kiện niêm yết vào giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán niêm yết.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về nêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán là sai?
Cổ phiếu của công ty đại chúng phải được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
Đăng ký giao dịch là việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết
Tổ chức phát hành nộp hồ sơ niêm yết, đăng ký giao dịch phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ niêm yết, đăng ký giao dịch.
Tổ chức tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch, tổ chức kiểm toán, người ký báo cáo kiểm toán không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ niêm yết, đăng ký giao dịch
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về nêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán là sai?
Cổ phiếu của công ty đại chúng chỉ được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
Cổ phiếu của công ty đại chúng phải được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
Công cụ nợ của Chính phủ được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán theo đề nghị của tổ chức phát hành hoặc tổ chức được ủy quyền phát hành theo quy định của pháp luật.
Đăng ký giao dịch là việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về ngân hàng giám sát là sai?
Ngân hàng giám sát có các nghĩa vụ xác nhận báo cáo do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán lập có liên quan đến quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán
Ngân hàng giám sát có thể là đối tác mua, bán trong giao dịch mua, bán tài sản của quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán.
Ngân hàng giám sát là ngân hàng thương mại có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Ngân hàng giám sát thực hiện các dịch vụ lưu ký và giám sát việc quản lý quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về ngân hàng thanh toán là sai?
check_box Ngân hàng thương mại có vốn điều lệ dưới 10.000 tỷ đồng có thể được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn làm ngân hàng thanh toán.
Ngân hàng thanh toán là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc ngân hàng thương mại thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
Ngân hàng thương mại có Giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật có thể được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn làm ngân hàng thanh toán.
Ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn làm ngân hàng thanh toán khi đáp ứng các điều kiện.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về ngày chính thức hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
Công ty chứng khoán phải chính thức hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp phép.
Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được cấp giấy phép phải thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đáp ứng đã đáp ứng các quy định để được chính thức hoạt động.
Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán được tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán trước ngày chính thức hoạt động.
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải chính thức hoạt động trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp phép.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về nghĩa vụ của công ty chứng khoán là sai?
Ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng; cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng.
Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và giám sát, ngăn ngừa những xung đột lợi ích trong nội bộ công ty và trong giao dịch với người có liên quan;
Thực hiện quản lý tách biệt tài sản của từng khách hàng nhưng không tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán.
Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh của công ty chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về nghĩa vụ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
check_box Ưu tiên thực hiện lệnh của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trước lệnh của khách hàng.
Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và giám sát, ngăn ngừa những xung đột lợi ích trong nội bộ công ty và trong giao dịch với người có liên quan.
Thực hiện công bố thông tin và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật.
Thực hiện việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán là sai?
Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.
Công ty chứng khoán có quyền thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.
Công ty chứng khoán có quyền thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán.
Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán mà không cần được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán là sai?
Đối tượng công bố thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.
Đối tượng phải công bố thông tin khi công bố thông tin không phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Đối tượng phải công bố thông tin khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo tổ chức nơi chứng khoán đó niêm yết, đăng ký giao dịch về nội dung thông tin công bố.
Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán là sai?
check_box Đối tượng công bố thông tin không phải bảo quản, lưu giữ thông tin đã công bố.
Đối tượng phải công bố thông tin khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo tổ chức nơi chứng khoán đó niêm yết, đăng ký giao dịch về nội dung thông tin công bố.
Việc công bố thông tin của cá nhân do cá nhân tự thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện.
Việc công bố thông tin của tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán là sai?
check_box Việc công bố thông tin của tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật thực hiện.
Đối tượng phải công bố thông tin khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo tổ chức nơi chứng khoán đó niêm yết, đăng ký giao dịch về nội dung thông tin công bố.
Việc công bố thông tin của cá nhân do cá nhân tự thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện..
Việc công bố thông tin của tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về nguyên tắc công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán là sai?
check_box Đối tượng công bố thông tin không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.
Đối tượng công bố thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.
Trường hợp có thay đổi nội dung thông tin đã công bố, đối tượng công bố thông tin phải công bố kịp thời, đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công bố trước đó.
Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về nhà đầu tư chiến lược là sai?
Đại hội đồng cổ đông lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ.
Nhà đầu tư chiến lược có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm
Nhà đầu tư chiến lược có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 05 năm.
Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về nhà đầu tư là đúng?
Đầu tư chứng khoán chỉ bao gồm việc bán chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Đầu tư chứng khoán chỉ bao gồm việc mua chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Đầu tư chứng khoán chỉ bao gồm việc nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Đầu tư chứng khoán là việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về nhà đầu tư là đúng?
Nhà đầu tư chỉ bao gồm cá nhân tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Nhà đầu tư chỉ bao gồm tổ chức đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Nhà đầu tư chỉ bao gồm tổ chức tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán
Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đầu tư, hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam là sai?
check_box Nhà đầu tư nước ngoài không phải tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định về điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán..
Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định về thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán là sai?
Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược, kế hoạch, đề án, chính sách phát triển thị trường chứng khoán;
Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thống nhất quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng là sai?
Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và minh bạch hoạt động của công ty; bảo đảm cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng.
Công ty đại chúng phải bảo đảm quyền lợi của cổ đông lớn và thành viên hội đồng quản trị, đối xử bất bình đẳng giữa các cổ đông.
Công ty đại chúng phải có cơ cấu quản trị hợp lý, hiệu quả.
Việc quản trị công ty phải tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng là sai?
Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải bảo đảm sự thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông lớn của công ty.
Cổ đông công ty đại chúng được đối xử bình đẳng.
Công bố thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác và minh bạch hoạt động của công ty; bảo đảm cổ đông được tiếp cận thông tin công bằng.
Tôn trọng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan trong quản trị công ty.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về quỹ đầu tư bất động sản là sai?
Quỹ đầu tư bất động sản chỉ được đầu tư vào bất động sản.
Quỹ đầu tư bất động sản được đầu tư chủ yếu vào bất động sản .
Quỹ đầu tư bất động sản được đầu tư vào chứng khoán của tổ chức phát hành là tổ chức kinh doanh bất động sản có doanh thu từ việc sở hữu và kinh doanh bất động sản tối thiểu là 65% tổng doanh thu tính trên báo cáo tài chính năm gần nhất.
Quỹ đầu tư bất động sản là quỹ đầu tư chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về quỹ đầu tư bất động sản là sai?
Quỹ đầu tư bất động sản được đầu tư vào chứng khoán của tất cả các tổ chức phát hành là tổ chức kinh doanh bất động sản.
Quỹ đầu tư bất động sản được đầu tư vào chứng khoán của tổ chức phát hành là tổ chức kinh doanh bất động sản có doanh thu từ việc sở hữu và kinh doanh bất động sản tối thiểu là 65% tổng doanh thu tính trên báo cáo tài chính năm gần nhất.
Quỹ đầu tư bất động sản là quỹ đầu tư chứng khoán.
Quỹ đầu tư bất động sản phải đầu tư chủ yếu vào bất động sản.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về quỹ đầu tư bất động sản là sai?
Quỹ đầu tư bất động sản được đầu tư chủ yếu vào bất động sản .
Quỹ đầu tư bất động sản được đầu tư vào chứng khoán của tổ chức phát hành là tổ chức kinh doanh bất động sản có doanh thu từ việc sở hữu và kinh doanh bất động sản tối thiểu là 65% tổng doanh thu tính trên báo cáo tài chính năm gần nhất.
Quỹ đầu tư bất động sản không phải là quỹ đầu tư chứng khoán.
Quỹ đầu tư bất động sản là quỹ đầu tư chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
Nhà đầu tư có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.
Quỹ đầu tư chứng khoán đầu tư vào chứng khoán hoặc vào các tài sản khác, kể cả bất động sản.
Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận.
Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận..
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
Nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.
Quỹ đầu tư chứng khoán chỉ được nhận vốn góp của nhà đầu tư Việt Nam..
Quỹ đầu tư chứng khoán đầu tư vào chứng khoán hoặc vào các tài sản khác, kể cả bất động sản.
Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
check_box Quỹ đầu tư chứng khoán chỉ được đầu tư vào chứng khoán.
Nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.
Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận.
Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận..
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
check_box Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư không nhằm mục đích thu lợi nhuận.
Nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.
Quỹ đầu tư chứng khoán đầu tư vào chứng khoán hoặc vào các tài sản khác, kể cả bất động sản.
Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận..
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về quỹ đóng là sai?
Trong mọi trường hợp, chứng chỉ quỹ đóng chỉ được phát hành cho nhà đầu tư hiện hữu của quỹ thông qua phát hành quyền mua chứng chỉ quỹ đóng được chuyển nhượng.
Việc tăng vốn của quỹ đóng phải đáp ứng điều kiện về lợi nhuận của quỹ trong năm liền trước năm đề nghị tăng vốn phải là số dương.
Việc tăng vốn của quỹ đóng phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Việc thay đổi thời hạn hoạt động của quỹ đóng phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về quỹ mở là sai?
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải thay mặt quỹ mở thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ khi xảy ra một số sự kiện do pháp luật quy định.
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thay mặt quỹ mở phát hành thêm chứng chỉ quỹ mở trong phạm vi vốn góp tối đa của quỹ.
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thay mặt quỹ mở thực hiện mua lại chứng chỉ quỹ mở từ nhà đầu tư.
Trong mọi trường hợp, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đều phải thay mặt quỹ mở thực hiện việc mua lại chứng chỉ quỹ mở.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về quỹ thành viên là sai?
check_box Quỹ thành viên khi thành lập phải đáp ứng điều kiện có từ 02 đến 30 thành viên góp vốn và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Để được thành lập, Quỹ thành viên phải đáp ứng điều kiện về vốn góp tối thiểu là 50 tỷ đồng.
Quỹ thành viên do các thành viên góp vốn thành lập trên cơ sở hợp đồng góp vốn.
Việc thành lập quỹ thành viên do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện và phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về quyền mua cổ phần là sai?
Quyền mua cổ phần do công ty cổ phần phát hành.
Quyền mua cổ phần do công ty trách nhiệm hữu hạn phát hành.
Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán mang lại cho cổ đông hiện hữu quyền được mua cổ phần mới theo điều kiện đã được xác định.
Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư tham gia vào quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
Nhà đầu tư có nghĩa vụ thanh toán đủ tiền mua chứng chỉ quỹ.
Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng chứng chỉ quỹ theo quy định tại Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán.
Nhà đầu tư có quyền hưởng lợi từ hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán tương ứng với tỷ lệ vốn góp.
Nhà đầu tư có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán mua lại chứng chỉ quỹ đóng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư tham gia vào quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
check_box Nhà đầu tư có không được chuyển nhượng chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán.
Nhà đầu tư có nghĩa vụ chấp hành quyết định của Đại hội nhà đầu tư..
Nhà đầu tư có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán mua lại chứng chỉ quỹ đóng.
Nhà đầu tư có quyền.thực hiện quyền của mình thông qua Đại hội nhà đầu tư.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam là sai?
check_box Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con chịu sự quản lý và giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Thủ tướng Chính phủ có quyền quyết định thành lập, giải thể, mô hình hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con là sai?
check_box Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam do Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam là sai?
check_box Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ.
Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân và người có liên quan chỉ được sở hữu đến 49% vốn điều lệ.
Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện mà Luật chứng khoán quy định được sở hữu đến 100% vốn điều lệ.
Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng được các điều kiện mà Luật chứng khoán quy định và người có liên quan được sở hữu đến 100% vốn điều lệ.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán là sai?
Nghiêm cấm sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán cho chính mình hoặc cho người khác.
Nghiêm cấm tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc tư vấn cho người khác mua, bán chứng khoán trên cơ sở thông tin nội bộ.
Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán được Bộ luật Hình sự quy định là tội phạm.
Sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về tài sản của khách hàng tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
Tài sản của khách hàng do công ty chứng khoán tiếp nhận và quản lý bao gồm tiền gửi giao dịch chứng khoán, chứng khoán lưu ký, lưu giữ tại công ty chứng khoán và các quyền có liên quan.
Tài sản của khách hàng do công ty chứng khoán tiếp nhận và quản lý đồng thời là tài sản của công ty chứng khoán
Tài sản của khách hàng do công ty chứng khoán tiếp nhận và quản lý là tài sản thuộc quyền sở hữu của khách hàng;
Tài sản của khách hàng ủy thác trên tài khoản lưu ký của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán là tài sản thuộc quyền sở hữu của khách hàng ủy thác.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về thành lập và tổ chức hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
Việc thành lập quỹ thành viên do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện.
Việc thành lập quỹ thành viên phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước..
Việc thành lập và chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng của quỹ đại chúng do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện.
Việc thành lập và chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng của quỹ đại chúng không phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về thành lập và tổ chức hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
Việc thành lập quỹ thành viên do Đại hội nhà đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện.
Việc thành lập quỹ thành viên phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước..
Việc thành lập và chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng của quỹ đại chúng do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện.
Việc thành lập và chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng của quỹ đại chúng không phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về Thanh tra chứng khoán là sai?
check_box Thanh tra chứng khoán không được xử phạt vi phạm hành chính, chỉ được kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính;
Thanh tra chứng khoán chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Thanh tra chứng khoán là thanh tra chuyên ngành về chứng khoán và thị trường chứng khoán..
Thanh tra chứng khoán thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về Thanh tra chứng khoán là sai?
check_box Thanh tra chứng khoán chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Thanh tra chứng khoán có Chánh thanh tra, các Phó Chánh thanh tra và các Thanh tra viên;
Thanh tra chứng khoán là thanh tra chuyên ngành về chứng khoán và thị trường chứng khoán..
Thanh tra chứng khoán thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam là sai?
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài là thành viên giao dịch đặc biệt được Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên.
Ngân hàng thương mại là thành viên giao dịch đặc biệt được Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên.
Thành viên giao dịch là công ty chứng khoán được Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên giao dịch.
Thành viên giao dịch là mọi công ty chứng khoán được thành lập hợp pháp.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam là sai?
check_box Thành viên giao dịch là công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể được Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên giao dịch đặc biệt.
Ngân hàng thương mại có thể được Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên giao dịch đặc biệt.
Thành viên giao dịch là công ty chứng khoán được Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên giao dịch.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về thao túng giá chứng khoán là sai?
Nghiêm cấm giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán để thao túng giá chứng khoán.
Nghiêm cấm kết hợp hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để thao túng giá chứng khoán.
Thao túng giá chứng khoán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thao túng giá chứng khoán không bị xử phạt vi phạm hành chính.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về thị trường giao dịch chứng khoán là đúng?
check_box Thị trường giao dịch chứng khoán là địa điểm hoặc hình thức trao đổi thông tin để tập hợp lệnh mua, bán và giao dịch chứng khoán.
Mọi cá nhân và tổ chức đều có quyền tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán.
Thị trường giao dịch chứng khoán phải là một địa điểm cụ thể nơi diễn ra mua, bán chứng khoán.
Thị trường giao dịch chứng khoán phải là một địa điểm cụ thể, nơi tổ chức phát hành chứng khoán bán chứng khoán cho người đăng ký mua.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về tổ chức giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con là sai?
check_box Được tổ chức giao dịch theo phương thức giao dịch do nhà đầu tư tự thỏa thuận.
Được tổ chức giao dịch phương thức giao dịch quy định tại Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.
Được tổ chức giao dịch theo phương thức giao dịch thỏa thuận..
Được tổ chức giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về tổ chức giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con là sai?
Chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch đồng thời được giao dịch bên ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức.
Chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch được tổ chức giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung, phương thức giao dịch thỏa thuận và phương thức giao dịch khác.
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán.
Việc tổ chức giao dịch loại chứng khoán mới phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về tổ chức lại, đình chỉ và thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán là sai?
check_box Công ty chứng khoán bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán khi không chính thức hoạt động trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyền quyết định đình chỉ một, một số hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm công bố thông tin về việc thu hồi giấy phép.
Việc tổ chức lại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước khi thực hiện.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Việt Nam là sai?
check_box Mọi tổ chức, cá nhân đều được quyền tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán.
Ngoài Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán.
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán đủ điều kiện niêm yết.
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con được tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán cho chứng khoán phái sinh.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về chứng khoán là sai?
Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về chứng khoán ban hành bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về chứng khoán chịu sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định thành lập.
Tổ chức xã hội - nghề nghiệp về chứng khoán được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về hội.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là sai?
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chịu sự quản lý và giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam do Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết..
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là sai?
check_box Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu.
Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, hình thức sở hữu, chức năng, quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chịu sự quản lý và giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán là sai?
check_box Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền từ chối cung cấp tất cả các thông tin, tài liệu, dữ liệu, giải trình, đến làm việc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước..
Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm phối hợp, gửi thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Cơ quan thuế có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin của công ty đại chúng về đăng ký thuế theo đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Cơ quan thuế có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin của công ty đại chúng về kết quả xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về trái phiếu là sai?
Công ty hợp danh không có quyền phát hành trái phiếu.
Công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền phát hành trái phiếu.
Người sở hữu trái phiếu là chủ nợ của tổ chức phát hành trái phiếu đó
Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là sai?
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc đưa vào giao dịch các loại chứng khoán mới, thay đổi và áp dụng phương thức giao dịch mới;
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ có quyền thanh tra, kiểm tra nhưng không có quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giám sát tổ chức xã hội - nghề nghiệp về chứng khoán trong việc thực hiện mục đích, tôn chỉ, Điều lệ hoạt động.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện thống kê, dự báo về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là sai?
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giám sát tổ chức xã hội - nghề nghiệp về chứng khoán trong việc thực hiện mục đích, tôn chỉ, Điều lệ hoạt động.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không có quyền quyết định việc đưa vào giao dịch các loại chứng khoán mới, thay đổi và áp dụng phương thức giao dịch mới;
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện chế độ báo cáo về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện thống kê, dự báo về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là sai?
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản lý các hoạt động dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật;
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản lý, giám sát hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán của các tổ chức, cá nhân.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trình Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp lại, thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là sai?
check_box Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản lý các hoạt động dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là sai?
check_box Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không được áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giám sát tổ chức xã hội - nghề nghiệp về chứng khoán trong việc thực hiện mục đích, tôn chỉ, Điều lệ hoạt động.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản lý các hoạt động dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật;
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quản lý, giám sát hoạt động liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán của các tổ chức, cá nhân.
Theo Luật Chứng khoán 2019, nhận định nào sau đây về xác định giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán là sai?
Đối với chứng khoán niêm yết giá của các chứng khoán được xác định là giá đóng cửa hoặc giá trung bình của ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá, trừ trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định giá .
Sự thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ đầu tư chứng khoán phải được công bố công khai thông tin hai lần một ngày.
Việc xác định giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện.
Việc xác nhận giá trị tài sản ròng đối với quỹ thành viên do ngân hàng giám sát hoặc ngân hàng lưu ký thực hiện.
Theo Luật Chứng khoán 2019, phương án nào sau đây không phải là nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán?
Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán.
Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán
Quản trị công ty đại chúng.
Tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, sau khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, tại Việt Nam, nhận định nào sau đây là sai?
check_box Công ty chứng khoán không phải đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh
Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Theo Luật Chứng khoán 2019, tài sản nào sau đây không phải là chứng khoán?
Chứng chỉ lưu ký
Chứng khoán phái sinh
Cổ phiếu
Trụ sở công ty
Theo Luật Chứng khoán 2019, tài sản nào sau đây không phải là chứng khoán?
check_box Vốn điều lệ
Chứng chỉ quỹ
Chứng quyền
Cổ phiếu
Theo Luật Chứng khoán 2019, tài sản nào sau đây không phải là chứng khoán?
check_box Cổ phần
Chứng chỉ lưu ký
Cổ phiếu
Trái phiếu
Theo Luật Chứng khoán 2019, tài sản nào sau đây không phải là chứng khoán?
check_box Tiền Việt Nam
Chứng quyền có bảo đảm
Cổ phiếu
Quyền mua cổ phần
Theo Luật Chứng khoán 2019, tài sản nào sau đây không phải là chứng khoán?
Chứng quyền
Cổ phiếu
Cổ tức
Trái phiếu
Theo Luật Chứng khoán 2019, trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhận định nào sau đây là sai?
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp luật có liên quan;
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu, dữ liệu liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu đó
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhận định nào sau đây là sai?
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra..
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể yêu cầu doanh nghiệp viễn thông cung cấp toàn bộ thông tin của khách hàng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch trên tài khoản của khách hàng đối với các trường hợp có dấu hiệu thực hiện hành vi bị Luật Chứng khoán nghiêm cấm.
Theo Luật Chứng khoán 2019, trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhận định nào sau đây là sai?
check_box Việc yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu, giải trình, đến làm việc không cần được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt;
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch trên tài khoản của khách hàng đối với các trường hợp có dấu hiệu thực hiện hành vi bị Luật Chứng khoán nghiêm cấm.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể yêu cầu tổ chức, cá nhân giải trình, đến làm việc liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra..
Theo Luật Chứng khoán 2019, trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhận định nào sau đây là sai?
check_box Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu do tổ chức tín dụng, doanh nghiệp viễn thông cho mọi chủ thể có nhu cầu sử dụng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra..
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể yêu cầu doanh nghiệp viễn thông cung cấp tên, địa chỉ, số máy gọi, số máy được gọi, thời gian gọi để xác minh, xử lý hành vi bị Luật Chứng khoán nghiêm cấm.
Theo Luật Chứng khoán 2019, trường hợp công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, nhận định nào sau đây là sai?
check_box Không được cung ứng dịch vụ quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán cho các doanh nghiệp khác đều không được cung ứng.
Được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.
Được cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán hoặc cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán.
Được nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân.
Theo Luật Chứng khoán 2019, trường hợp nào sau đây trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng không phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước?
Chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng.
Chào bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương.
Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng.
Tổ chức phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng, trừ trường hợp Luật Chứng khoán quy điịnh khác.
Theo Luật Chứng khoán 2019, trường hợp nào sau đây trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng không phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước?
Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng.
Chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng của công ty đại chúng.
Tổ chức phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng, trừ trường hợp Luật Chứng khoán quy điịnh khác.
Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Theo Luật Chứng khoán 2019, trường hợp nào sau đây trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trừ trường hợp Luật Chứng khoán quy điịnh khác?
Chào bán cổ phiếu ra công chúng để chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng.
Chào bán trái phiếu chính quyền địa phương ra công chúng.
Chào bán trái phiếu của tổ chức tài chính quốc tế được Chính phủ Việt Nam chấp thuận.
Theo Luật Chứng khoán 2019, trường hợp nào sau đây trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trừ trường hợp Luật Chứng khoán quy điịnh khác?
check_box Cổ đông công ty đại chúng chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Chào bán cổ phiếu ra công chúng để chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần.
Chào bán cổ phiếu ra công chúng để chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Chào bán công cụ nợ của Chính phủ ra công chúng.
Theo Luật Chứng khoán 2019, trường hợp nào sau đây trước khi chào bán chứng khoán ra công chúng phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trừ trường hợp Luật Chứng khoán quy điịnh khác?
check_box Tổ chức phát hành chào bán chứng khoán ra công chúng.
Chào bán cổ phiếu ra công chúng để chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
Chào bán trái phiếu chính quyền địa phương ra công chúng.
Việc bán chứng khoán theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Theo Luật Chứng khoán 2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không được thực hiện tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong trường hợp nào sau đây?
Khi biến động lớn của nền kinh tế làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch bình thường của thị trường giao dịch chứng khoán.
Khi biến động lớn của nền kinh tế và xã hội.
Khi sự cố hệ thống giao dịch hoặc các sự kiện bất khả kháng khác làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch bình thường của thị trường giao dịch chứng khoán.
Khi xảy ra chiến tranh, thảm họa tự nhiên làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch bình thường của thị trường giao dịch chứng khoán.
Theo Luật Chứng khoán 2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không được thực hiện tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con trong trường hợp nào sau đây?
check_box Trong trường hợp để bảo vệ quyền, lợi ích của nhà đầu tư lớn.
Khi thị trường giao dịch chứng khoán có biến động bất thường.
Trong trường hợp cần thiết để bảo đảm ổn định, an toàn, tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán.
Trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập