Bà Phạm Thị H thoả thuận với ông Nguyễn Hữu B với nội dung ông B đồng ý chuyển nhượng 100 mét vuông thuộc thửa đất của ông B tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội với giá 84 triệu đồng. Hợp đồng giữa bà Phạm Thị H và ông Nguyễn Hữu B được đặt tên như thế nào để phù hợp với thảo thuận trên?
check_box Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất
Hợp đồng dân sự về việc chuyển nhượng đất đai
Hợp đồng mua bán đất đai
Các bước tiến hành nghiên cứu hồ sơ, phân tích vụ việc đất đai?
check_box Đọc sơ bộ; sắp xếp hồ sơ tài liệu; đọc chi tiết; tóm lược vụ việc; phân tích vụ việc; xác định câu hỏi pháp lý
Đọc sơ bộ, đọc chi tiết; sắp xếp hồ sơ; tóm lược vụ việc; phân tích vụ việc; xác định câu hỏi pháp lý
Đọc sơ bộ; đọc chi tiết; xác định câu hỏi pháp lý, phân tích vụ việc
Đọc sơ bộ; đọc chi tiết; tóm lược vụ việc; xác định câu hỏi pháp lý
Các dạng tư vấn nào dưới dây thuộc tư vấn pháp luật đất đai?
Tư vấn pháp luật về tranh chấp sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật về giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để giao, cho thuê thực hiện các dự án đầu tư;
Tư vấn pháp luật về tranh chấp hợp đồng tín dụng.
Tư vấn pháp luật về ly hôn, chia tài sản khi ly hôn
Các hợp đồng có mục đích chuyển quyền sử dụng đất bao gồm những hợp đồng nào sau đây?
check_box Hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng góp vốn, hợp đồng chuyển đổi, hợp đồng tặng cho
Hợp đồng chuyển nhượng; hợp đồng chuyển đổi, hợp đồng tặng cho; hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng đặt cọc
Hợp đồng chuyển nhượng; hợp đồng chuyển đổi, hợp đồng tặng cho; hợp đồng uỷ quyền
Hợp đồng góp vốn; hợp đồng chuyển đổi, hợp đồng tặng cho; hợp đồng uỷ quyền; hợp đồng nguyên tắc
Các kỹ năng cần vận dụng trong quá trình đàm phán hợp đồng là gì ?
Kỹ năng khắc phục chướng ngại
Kỹ năng thẩm định giá; Kỹ năng thiết lập lại giá cả; Kỹ năng khắc phục chướng ngại
Kỹ năng thẩm định giá
Kỹ năng thiết lập lại giá cả
Các yêu cầu đặt ra cho Luật sư khi đọc chi tiết hồ sơ vụ việc đất đai là gì?
Cần có kỹ thuật đọc nhanh, đọc hiểu quả
Đọc chi tiết gắn liền với việc đánh số lập mục lục hoặc chia nhóm hồ sơ
Cần có định hướng và chọn lựa loại tài liệu nào sẽ ưu tiên đọc trước; Cần có kỹ thuật đọc nhanh, đọc hiểu quả
Cần có định hướng và chọn lựa loại tài liệu nào sẽ ưu tiên đọc trước
Chủ thể nào dưới đây tiến hành tư vấn pháp luật đất đai?
Viện kiểm sát
Toà án
Cơ quan điều tra
Văn phòng Luật sư
Chủ thể nào tiến hành đàm phán hợp đồng?
Là chủ thể của hợp đồng hoặc người được uỷ quyền đàm phán hợp đồng
Luật sư tư vấn
Phải là chủ thể ký kết hợp đồng
Phải là chủ thể thực hiện hợp đồng
Chủ thể tiến hành soạn thảo hợp đồng về quyền sử dụng đất?
Là bên đề nghị giao kết hợp đồng; Là bên được đề nghị giao kết hợp đồng; Là chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm trong việc soạn thảo hợp đồng
Là chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm trong việc soạn thảo hợp đồng
Là bên đề nghị giao kết hợp đồng
Là bên được đề nghị giao kết hợp đồng
Đàm phán các hợp đồng về quyền sử dụng đất được thực hiện khi nào?
check_box Được thực hiện trước và sau khi ký kết hợp đồng nhằm mục đích đạt được sự đồng thuận về một vấn đề nào đó mà các bên quan tâm
Chỉ được thực hiện trước khi ký kết hợp đồng
Chỉ được thực hiện khi có mẫu thuẫn, xung đột xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng
Chỉ được thực hiện sau khi ký hợp đồng
Đâu KHÔNG là hoạt động đọc sơ bộ, đọc lướt hồ sơ của Luật sư?
Đọc tên, tiêu đề của tài liệu
Kiểm tra thông tin về chủ thể ký và việc đóng dấu vào tài liệu
Đọc từng tài liệu trong hồ sơ để hiểu yêu cầu của khách hàng
Đọc trích yếu của tài liệu hoặc phần dẫn nhập của tài liệu
Đâu KHÔNG phải là yêu cầu đặt ra khi soạn thảo hợp đồng về quyền sử dụng đất?
Phải tiên liệu được những rủi ro có thể phát sinh từ hợp đồng và cho khách hàng
Yêu cầu thể hiện bằng điệu bộ, cử chỉ và ngôn ngữ khoa học.
Ngôn ngữ, ngôn từ sử dụng
Đảm bảo được đúng các thông tin, yêu cầu của khách hàng và phù hợp với quy định của pháp luật
Đâu là kỹ năng đặc thù trong quá trình tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người tư vấn?
Kỹ năng soạn thảo hợp đồng pháp lý
Kỹ năng thu thập thông tin
Kỹ năng xác định các căn cứ pháp lí để đảm bảo các điều kiện cấp giấy chứng nhận
Kỹ năng giao tiếp
Đâu là mục đích chính của việc nghiên cứu hồ sơ, phân tích vụ việc?
Nắm được mong muốn của khách hàng
Xác định được vấn đề pháp lý mấu chốt để từ đó có định hướng vụ việc được tư vấn và giải quyết theo hướng nào sẽ có lợi nhất cho khách hàng.
Nắm được mong muốn của khách hàng và bối cảnh tư vấn
Soạn thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý
Đâu là mục đích của kỹ năng thu thập thông tin trong tư vấn pháp luật đất đai?
Làm quen với khách hàng
Thu thập thông tin để tìm hiểu bản chất của sự việc cũng như mong muốn và yêu cầu của khách hàng
Tìm hiểu mong muốn của khách hàng và hình thành quan hệ pháp lý với khách hàng
Hình thành quan hệ pháp lý với khách hàng
Hình thức tư vấn pháp luật đất đai gián tiếp áp dụng trong trường hợp nào?
Những vụ việc phức tạp, người tư vấn phải nghiên cứu không tư vấn được ngay
Những vụ việc phức tạp một lời không thể nói rõ ràng
Khách hàng ở xa, không tiện đến gặp trực tiếp tư vấn
Những vụ việc đơn giản, không cần gặp trực tiếp để bàn bạc
Hình thức tư vấn pháp luật đất đai trực tiếp được áp dụng trong trường hợp nào?
Những vụ việc có tính chất đơn giản, khách hàng ở gần
Khách hàng muốn khẳng định độ tin cậy của giải pháp qua việc tư vấn trực tiếp
Những vụ việc đơn giản, khách hàng ở xa
Khách hàng ở xa
Khi người tư vấn xác định căn cứ pháp lí để đảm bảo các điều kiện cấp giấy chứng nhận cần đáp ứng yêu cầu nào sau đây?
Tính đặc thù ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, thậm chí là ở mỗi địa phương về quản lí và sử dụng đất đai
Cần phải nắm chắc các tài liệu, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ phục vụ cho công tác quản lí đất đai ở địa phương
Cần phải nắm chắc các tài liệu, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ phục vụ cho công tác quản lí đất đai ở địa phương; Tính đặc thù ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, thậm chí là ở mỗi địa phương về quản lí và sử dụng đất đai
Hai phương án trên đều sai
Khi soạn thảo các điều khoản liên quan đến đối tượng của hợp đồng về quyền quyền sử dụng đất cần lưu ý điểm gì?
Cần nêu rõ cụ thể đặc điểm, đặc tính, điều kiện và phương thức thực hiện đối với quyền sử đất
Chỉ cần nêu quyền sử dụng đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Chỉ cần xác định quyền sử dụng đất đó có thuộc diện bị pháp luật hạn chế giao dịch không.
Cần phải được nêu rõ những hạn chế của quyền sử dụng đất
Khi soạn thảo các điều khoản liên quan đến giải quyết tranh chấp trong hợp đồng về quyền sử dụng đất, phương thức giải quyết tranh chấp nào được đưa vào hợp đồng?
Giải quyết tranh chấp tại Toà án
Tất cả các phương án trên đều đúng
Giải quyết tranh chấp tại UBND cấp huyện, cấp tỉnh
Giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại
Khi soạn thảo các điều khoản trong Hợp đồng về quyền sử dụng đất:
Tên điều khoản và nội dung trong điều khoản phải thống nhất với nhau
Không cần phải đặt tên điều khoản
Điều khoản phải có tên gọi
Các điều khoản có thể mẫu thuẫn nhau
Khi soạn thảo hợp đồng cần tuân thủ theo quy trình như thế nào?
check_box Xác định yêu cầu của khách hàng; xác định quy phạm pháp luật điều chỉnh; soạn thảo dự thảo hợp đồng và hoàn thiện hợp đồng
Xác định yêu càu của khách hàng; Soạn thảo dự thảo hợp đồng; Hoàn thiện hợp đồng
Xác định yêu cầu của khách hàng và tiến hành soạn thảo hợp đồng
Xác định yêu cầu của khách hàng; xác định quy phạm pháp luật điều chỉnh và hoàn thiện hợp đồng
Khi xác định câu hỏi pháp lý của vụ việc đất đai, người tư vấn cần đảm bảo những yêu cầu gì?
Người tư vấn phải kết hợp với kiến thức pháp lí và kinh nghiệm nghề nghiệp để giải quyết
Người tư vấn cần thực hiện tuần tự, thận trọng các bước nêu trên bởi đó là những mắt xích có quan hệ gắn kết chặt chẽ với nhau.
Người tư vấn phải gắn kết các sự kiện có trong bối cảnh vụ việc
Người tư vấn phải gắn kết các sự kiện có trong bối cảnh vụ việc; Người tư vấn phải kết hợp với kiến thức pháp lí và kinh nghiệm nghề nghiệp để giải quyết; Người tư vấn cần thực hiện tuần tự, thận trọng các bước nêu trên bởi đó là những mắt xích có quan hệ gắn kết chặt chẽ với nhau
Kỹ năng đàm phán hợp đồng trong các quan hệ đất đai là gì?
Là quá trình tiến hành trao đổi, thảo luận giữa 2 hay nhiều bên để đạt được những thỏa thuận
Là quá trình trao đổi, thảo luận giữa các bên trong các giao dịch chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất giữa bên có quyền sử dụng đất hợp pháp với phía bên kia.
Là quá trình 2 hay nhiều bên giao kết những hợp đồng về đất đai đã được trao đổi, thoả thuận trước đố
Là quá trình thoả thuận giữa 2 hay nhiều bên khi có mẫu thuẫn hoặc những mối quan tâm chung cần giải quyết
Kỹ năng soạn thảo hợp đồng về quyền sử dụng đất là gì?
check_box Là việc vận dụng các kỹ năng, kinh nghiệm để xây dựng, chuyển tải đầy đủ các thông tin về chủ thể và nội dung của hợp đồng về quyền sử dụng đất bằng các điều khoản cụ thể
Là việc bên đề nghị giao kết hợp đồng thực hiện
Là cơ quan công chứng vận dụng kinh nghiệm, kỹ năng để soạn thảo hợp đồng về quyền sử dụng đất
Là việc thiết kế, sạon thảo các hợp đồng về quyền sử dụng đất theo mẫu trên cơ sở quy định của pháp luật
Kỹ năng tư vấn pháp luật đất đai là gì?
Kỹ năng tư vấn pháp luật đất đai là việc chủ thể tư vấn vận dụng kiến thức, kinh nghiệm để giải quyết các yêu cầu của khách hàng đưa ra.
Kỹ năng tư vấn pháp luật đất đai là khả năng của Luật sư, chuyên gia tư vấn trong việc vận dụng kinh nghiệm, kiến thức pháp luật đất đai để giải thích hoặc đưa ra những giải pháp, nhằm định hướng cho khách hàng quyết định được phương án hành động tốt nhất trước vấn đề pháp lý của họ.
Kỹ năng tư vấn pháp luật đất đai là sự trợ giúp của người tư vấn nhằm giúp khách hàng tìm ra phương án tốt nhất để giải quyết vẫn đề của họ.
Kỹ năng tư vấn pháp luật đất đai là sự vận dụng kinh nghiệm, kiến thức của chủ thể tư vấn pháp luật chuyên nghiệp vào việc đưa ra giải pháp, giúp khách hàng quyết định được phương án hành động tốt nhất trước vấn đề pháp lý của họ.
Một câu hỏi pháp lý được đặt ra gồm bao nhiêu thành tố?
check_box 03
04
01
02
Một khách hàng tới văn phòng tư vấn với đề nghị: Hãy tư vấn cho họ mua một mảnh đất với giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Bán kính cách trung tâm thành phố không quá 3 km. Mặt thoáng, an ninh tốt, môi trường tốt và giao thông thuận lợi. Câu hỏi nào được xác định là câu hỏi thăm dò?
Anh, chị muốn mua mảnh đất cụ thể như thế nà? Khoảng bao nhiêu tiền; Nếu có miếng đất khác phù hợp với mong muốn của anh, chị nhưng giá cao hơn thì anh, chị có sẵn sàng mua không?
Anh, chị muốn mua mảnh đất cụ thể như thế nà? Khoảng bao nhiêu tiền?
Nếu có miếng đất khác phù hợp với mong muốn của anh, chị nhưng giá cao hơn thì anh, chị có sẵn sàng mua không?
Hai phương án trên đều sai
Mục đích của kỹ năng đàm phán các hợp đồng về quyền sử dụng đất?
Để sửa đổi, bổ sung hợp đồng
Để ký kết hợp đồng
Để chấm dứt hợp đồng
Để ký kết hợp đồng; Để sửa đổi, bổ sung hợp đồng; Để chấm dứt hợp đồng
Mục đích của nhóm kỹ năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng đặt ra?
Tạo ra mối quan hệ tốt đẹp giữa luật sư và khách hàng ; Tạo ra mối quan hệ tôn trọng lợi ích cộng đồng, sự tuân thủ pháp luật
Tạo ra mối quan hệ tốt đẹp giữa luật sư và khách hàng
Tạo ra mối quan hệ tôn trọng lợi ích cộng đồng, sự tuân thủ pháp luật.
Hai phương án trên đều sai
Mục đích của việc đọc sơ bộ, đọc lướt trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ việc đất đai?
Vụ việc này có bao nhiêu đầu văn bản, tài liệu; Mỗi văn bản, tài liệu này có nội dung chính gì; Mối liên hệ giữa các văn bản, tài liệu khi xử lý vụ việc
Mỗi văn bản, tài liệu này có nội dung chính gì
Vụ việc này có bao nhiêu đầu văn bản, tài liệu
Mối liên hệ giữa các văn bản, tài liệu khi xử lý vụ việc
Mục đích Luật sư sử dụng câu hỏi đóng khi tư vấn là gì?
Hiểu rõ hơn về những tình tiết của vụ án
Gợi mở những tình tiết mới
Tất cả các phương án trên đều đúng
Khẳng định hoặc xác nhận lại thông tin một lần nữa liên quan đến vụ việc
Mục đích Luật sư sử dụng câu hỏi mở khi tư vấn là gì?
Tất cả các phương án trên đều đúng
Hỏi rõ hơn về các tình tiết của vụ việc
Phục hồi trí nhớ, khơi dậy lại trong trí nhớ của người được hỏi những mối liên tưởng về tình tiết của vụ việc
Khẳng định hoặc xác nhận lại thông tin một lần nữa liên quan đến vụ việc
Năm 2021, ông H nhận chuyển nhượng 300 m2 đất ở của Hộ gia đình anh K với mục đích xây dựng nhà để  ở tại xã N, huyện D, tỉnh S. Xác định chủ thể giao kết hợp đồng chuyển nhượng trong trường hợp trên?
check_box Ông H, hộ gia đình anh K
Ông H, anh K
Ông H, anh K, văn phòng đăng ký đất đai tỉnh S
Ông H, hộ gia đình anh K và UBND huyện D
Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc của hoạt động tư vấn pháp luật đất đai?
check_box Nguyên tắc bảo đảm kết quả
Nguyên tắc trung thực, khách quan
Trách nhiệm giữ gìn bí mật đối với các thông tin của khách hàng
Nguyên tắc tránh xung đột lợi ích
Nhận định nào sau đây đúng nhất về điều khoản giá của hợp đồng về quyền sử dụng đất?
check_box Giá cả quyền sử dụng đất trong hợp đồng có thể là giá theo quy định của Nhà nước hoặc giá cá thoả thuận trên cơ sở thị trường theo quy định của pháp luật
Giá cả quyền sử dụng đất trong hợp đồng là giá theo quy định của Nhà nước,
Giá cả quyền sử dụng đất trong hợp đồng đo các bên tự thoả thuận
Không cần thiết trong hợp đồng phải có điều khoản về giấ
Nhận định nào sau đây đúng nhất về điều khoản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên Hợp đồng về quyền sử dụng đất?
check_box Điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên được mô tả càng cụ thể, rõ ràng và chi tiết bao nhiêu thì càng thuận lợi cho việc thi hành pháp luật bấy nhiêu
Tất cả các phương án trên đều sai
Điều khoản về quyền và nghĩa vụ các bên không không là nội dung cần thiết của hợp đồng
Điều khoản về quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng chỉ cần chung chung, một số nội dung cơ bản
Ông A sử dụng ổn định 1000m2 đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp tại xã Y, huyện X, tỉnh T từ 1980 đến nay (đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất). Hiện nay, ông A muốn làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1000m2 đất nói trên. Ông A tìm đến Văn phòng Luật sư X để được tư vấn. Hỏi trong quá trình tư vấn vụ việc trên, Luật sư cần xác định những căn cứ pháp lý nào để đảm bảo điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyến sử dụng đất cho ông A?
check_box Chứng minh điều kiện phù hợp với quy hoạch; Chứng minh điều kiện đất không tranh chấp; Chứng minh thời điểm, nguồn gốc sử dụng đất
Chứng minh thời điểm, nguồn gốc sử dụng đất
Chứng minh điều kiện đất không tranh chấp
Chứng minh điều kiện phù hợp với quy hoạch
Ông P yêu cầu TAND tỉnh B huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 2638/QĐ-UBND ngày 20/7/2010 của UBND huyện L cấp cho ông L, bà H do UBND huyện L cấp sai đối tượng, sai diện tích. Điều này đã ảnh hưởng, xâm phạm nghiêm trọng đến lợi ích của ông P. Xác định quan hệ tranh chấp đất đai giữa ông P và ông L, bà H?
check_box Tranh chấp liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tranh chấp kiện đòi lại đất cũ
Tranh chấp về mục đích sử dụng đất
Tranh chấp về đòi tài sản
Ông T có nhu cầu làm thủ tục sang tên diện tích đất 300m2 và ngôi nhà 03 tầng của bố mẹ ông sang cho ông. Ông T nói rằng: Đất và nhà này có nguồn gốc bố mẹ ông T sinh sống trên đất ông cha để lại từ năm 1976. Bố mẹ ông T mất năm 2002 không để lại di chúc. Ông T ở cùng bố mẹ từ lúc sinh ra cho đến khi bố mẹ ông T mất và hiện nay anh vẫn ở trên đất đó. Ông T mong muốn chuyên gia tư vấn pháp luật của công ty tư vấn luật H tư vấn cho ông T chuẩn bị hồ sơ pháp lý và hướng dẫn ông T quy trình, thủ tục hành chính để ông T được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà. Những vấn đề pháp lý cần làm rõ trong vụ việc trên là gì?
Xem xét nguồn gốc đất là di sản thừa kế có phải thuộc quyền sử dụng đất hợp pháp của bố mẹ ông T hay không?; Thửa đất trên có giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp từ khi bố mẹ ông T sử dụng không; Bộ mẹ ông T có để lại di chúc hay không và xác định những người thuộc hàng thừa kế theo pháp luât của bố mẹ ông T
Xem xét nguồn gốc đất là di sản thừa kế có phải thuộc quyền sử dụng đất hợp pháp của bố mẹ ông T hay không?
Bộ mẹ ông T có để lại di chúc hay không và xác định những người thuộc hàng thừa kế theo pháp luât của bố mẹ ông T
Thửa đất trên có giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp từ khi bố mẹ ông T sử dụng không?
Phương thức sắp xếp tài liệu nào dưới đây được sử dụng trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ việc đất đai?
Theo diễn biến ngược hoặc diễn biến xuôi của vụ việc; Sắp xếp theo phân nhóm tài liệu gắn với nội dung công việc; Sắp xếp theo tầm quan trọng của tài liệu hoặc theo dự kiến về tần suất sử dụng từng loại hoặc phân nhóm tài liệu.
Sắp xếp theo phân nhóm tài liệu gắn với nội dung công việc
Theo diễn biến ngược hoặc diễn biến xuôi của vụ việc
Sắp xếp theo tầm quan trọng của tài liệu hoặc theo dự kiến về tần suất sử dụng từng loại hoặc phân nhóm tài liệu.
Tại sao cần xác định câu hỏi pháp lý trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ việc đất đai?
Nhằm tìm đúng quy định pháp luật áp dụng vào vụ việc của khách hàng
Nhằm xác định tài liệu, chứng cứ quan trọng trong hồ sơ vụ việc
Nhằm xác định đúng sự kiện pháp lý quan trọng của hồ sơ vụ việc
Nhằm xác định đúng bối cảnh vụ việc để hiểu mong muốn của khách hàng
Trong quá trình tư vấn pháp luật đất đai, kỹ năng thể hiện tôn trọng khách hàng của Luật sư được biểu hiện ở khía cạnh nào sau đây?
Biết thể hiện coi trọng nhân cách của khách hàng
Tôn trọng khách hàng tư vấn pháp luật trong mọi trường hợp
Yêu cầu khách hàng phải tôn trọng quan điểm, quyết định của người tư vấn
Không có phương án nào là chính xác
Trong tư vấn pháp luật đất đai, các nhóm kỹ năng chung bao gồm:
check_box Nhóm kỹ năng thu thập thông tin trong tư vấn pháp luật; Nhóm kỹ năng thu thập thông tin trong tư vấn pháp luật;Nhóm kỹ năng cung cấp giải pháp của Luật sư trong tư vấn pháp luật
Nhóm kỹ năng cung cấp giải pháp của Luật sư trong tư vấn pháp luật
Nhóm kỹ năng thu thập thông tin trong tư vấn pháp luật
Nhóm kỹ năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Tư vấn pháp luật đất đai được tiến hành thông qua các hình thức nào?
Tư vấn pháp luật thông qua các hình thức trợ giúp pháp lý của các trung tâm trợ giúp pháp lý
Tư vấn pháp luật trực tiếp
Tư vấn pháp luật trực tiếp; Tư vấn pháp luật trực tiếp; Tư vấn pháp luật thông qua các hình thức trợ giúp pháp lý của các trung tâm trợ giúp pháp lý
Tư vấn pháp luật trực tiếp
Tư vấn pháp luật đất đai gián tiếp được thực hiện thông qua các phương thức nào?
Tư vấn pháp luật đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tư vấn pháp luật đất đai qua văn bản, email; Tư vấn pháp luật đất đai qua chuyên mục giải đáp
Tư vấn pháp luật đất đai qua văn bản, email
Tư vấn pháp luật đất đai qua chuyên mục giải đáp
Tư vấn pháp luật đất đai trên các phương tiện thông tin đại chúng
Tư vấn pháp luật đất đai trực tiếp được thực hiện theo quy trình như thế nào?
Nghe khách hàng trình bày; định hướng cho khách hàng
Nghe khách hàng trình bày; tóm tắt lại yêu cầu của khách hàng; yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan sự việc tư vấn; tra cứu tài liệu và định hướng cho khách hàng
Nghe khách hàng trình bày; tra cứu tài liệu tham khảo và định hướng cho khách hàng
Nghe khách hàng trình bày; yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan sự việc tư vấn; tra cứu tài liệu và định hướng cho khách hàng
Vai trò của tư vấn pháp luật đất đai là gì?
Giúp khách hàng tìm ra phương thức giải quyết vấn đề để bảo vê quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Góp phần duy trì, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng xã hội; xây dựng xã hội văn minh, kỷ cương, nề nếp
Góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật đất đai; Giúp khách hàng tìm ra phương thức giải quyết vấn đề để bảo vê quyền và lợi ích hợp pháp của mình.; Góp phần duy trì, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng xã hội; xây dựng xã hội văn minh, kỷ cương, nề nếp
Góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật đất đai
Yêu cầu cơ bản đặt ra đối với người tư vấn khi tiến hành tư vấn pháp luật đất đai?
Có hiểu biết những kiến thức chung về pháp luật
Có kiến thức pháp lí sâu rộng về lĩnh vực đất đai và pháp luật khác có liên quan.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
Có kỹ năng phân tích vấn đề

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập