… hoạt động XTTM của thương nhân dùng hàng hóa, dịch vụ và tài liệu về hàng hóa, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hóa, dịch vụ đó
Hội chợ, triển lãm thương mại
Quảng cáo
Trưng bày, giới thiệu hàng hóa dịch vụ
Khuyến mại
…. không làm ảnh hưởng đến việc các bên sử dụng các phương thức GQTC khác
check_box Thương lượng, Hòa giải
Hòa giải
Tòa án
Trọng tài
…. Là hành vi khuyến mại bị cấm
Quảng cáo so sánh
Vượt quá hạn mức khuyến mại
Dùng bia để khuyến mại
Dùng thuốc lá để khuyến mại
…. là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua hoạt động của cơ quan tài phán Nhà nước để đưa ra phán quyết buộc các bên có nghĩa vụ thi hành, kể cả bằng sức mạnh cưỡng chế
check_box Tòa án
Trọng tài
Hòa giải
Thương lượng
…. là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ của mình
Hội chợ, triển lãm thương mại
Quảng cáo
Trưng bày, giới thiệu hàng hóa dịch vụ
Khuyến mại
…. là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định
Quảng cáo
Hội chợ, triển lãm thương mại
Khuyến mại
Trưng bày, giới thiệu hàng hóa dịch vụ
…. là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại mang tính chất xã hội, nghề nghiệp do các đương sự thỏa thuận lựa chọn để giải quyết các tranh chấp thương mại
check_box Trọng tài
Tòa án
Thương lượng
Hòa giải
…. Mang bản chất của cơ chế tự giải quyết
check_box Thương lượng
Tòa án
Trọng tài
Hòa giải
….. là phương thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia của bên thứ ba làm trung gian để hỗ trợ, thuyết phục các bên tranh chấp tìm kiếm các giải pháp nhằm loại trừ tranh chấp đã phát sinh.
check_box Hòa giải
Trọng tài
Tòa án
Thương lượng
….. là văn bản quy định chung về hợp đồng trong kinh doanh thương mại
Bộ luật Dân sự
Bộ luật Dân sự; Luật Thương mại; Các luật chuyên ngành về hoạt động TM đó
Các luật chuyên ngành về hoạt động TM đó
Luật Thương mại
……. là nguồn quan trọng điều chỉnh các giao dịch thương mại
Luật Thương mại
Các luật chuyên ngành về hoạt động TM; Bộ luật Dân sự; Luật Thương mại
Bộ luật Dân sự
Các luật chuyên ngành về hoạt động TM
…….. áp dụng đồng thời chế tài phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại khi có hành vi vi phạm hợp đồng
Tất cả các ý kiến trên đều sai
Đương nhiên có thể
Không thể
Có thể trong trường hợp các bên có thỏa thuận
……là hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh không cần đến vai trò của bên thứ ba
check_box Thương lượng
Tòa án
Hòa giải
Trọng tài
Ai phải chịu chi phí xếp, dỡ tài sản vận chuyển, nếu không có thỏa thuận khác và pháp luật không có quy định khác?
check_box Người có quyền nhận hàng
Bên thuê vận chuyển
Bên vận chuyển
Cả 3 đều sai
Bên bán …….. chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết của hàng hoá mà bên mua đã biết hoặc phải biết tại thời điểm giao kết
Tất cả ý kiến đều sai
Tùy thuộc thỏa thuận
Phải
Không phải
Bên bán không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khuyết tật nào của hàng hóa sau thời điểm …….
Tất cả ý kiến đều sai
Thanh toán
Chuyển rủi ro
Giao kết hợp đồng
Bên đại diện cho thương nhân phải có ……….
Tư cách thương nhân và đăng ký kinh doanh dịch vụ đại diện
Kinh nghiệm đại diện
Cả 3 đều sai
Tư cách thương nhân
Bên đại diện cho thương nhân phải thực hiện công việc nhân danh……..
Chính mình
Cả 3 đều sai
Bên giao đại diện
Tự mình thực hiện, không nhân danh
Bên đại lý không bắt buộc phải là thương nhân còn bên giao đại lý bắt buộc phải là thương nhân
Sai, căn cứ điều 167 LTM
Cả 3 đều sai
Sai, căn cứ thỏa thuận 2 bên
Đúng, có một số trường hợp đại lý ko phải là Thương nhân
Bên giao đại diện phải ….. cho bên đại diện
Thanh toán thù lao
Chỉ dẫn, thông báo kịp thời
Thanh toán thù lao; Cung cấp tài liệu, tài sản, thông tin cần thiết; Chỉ dẫn, thông báo kịp thời
Cung cấp tài liệu, tài sản, thông tin cần thiết
Bên giao đại lý có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng hóa, dịch vụ đã giao cho bên đại lý.
Đúng
Sai
Sai, căn cứ thỏa thuận 2 bên
Cả 3 đều sai
Bên nhận quyền …. được nhượng quyền lại cho bên thứ ba
check_box Có thể
Không
Đương nhiên
Cả 3 đều sai
Bên nhận quyền phải giữ bí mật về bí quyết kinh doanh đã được nhượng quyền
check_box Kể cả sau khi hợp đồng nhượng quyền thương mại kết thúc hoặc chấm dứt
Trong thời hạn hợp đồng nhượng quyền
Nếu các bên có thỏa thuận
Cả 3 đều sai
Bên nhận uỷ thác …… uỷ thác lại cho bên thứ ba thực hiện hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá đã ký
Cả 3 đều sai
Được phép
Có thể được phép
Không được phép
Bên nhận ủy thác mua bán hàng hóa phải có…
Tư cách thương nhân, đăng ký kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hóa ủy thác
Tư cách thương nhân và đăng ký dịch vụ ủy thác
Kinh nghiệm mua bán hàng hóa
Tư cách thương nhân
Bên nhượng quyền có quyền ….
check_box Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện các quyền thương mại của Bên nhận quyền
Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của thương nhân nhận quyền
Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại; Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra việc thực hiện các quyền thương mại của Bên nhận quyền; Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của thương nhân nhận quyền
Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại.
Bên ủy thác chỉ phải trả…… cho bên nhận ủy thác
Cả 3 đều sai
Thù lao ủy thác
Thù lao ủy thác và chi phí hợp lý khác
Chi phí hợp lý
Các bên trong quan hệ nhượng quyền có bắt buộc phải là thương nhân
check_box Đúng, và các thương nhân còn phải đáp ứng các điều kiện khác
Chỉ bắt buộc đối với bên nhượng quyền
Đúng, chỉ cần có tư cách thương nhân
Cả 3 đều sai
Các chủ thể tham gia vào quan hệ vận chuyển bao gồm …
check_box Đa dạng, ngoài bên vận chuyển và bên thuê vận chuyển có thể có thêm các chủ thể tùy thuộc trường hợp cụ thể
Bên vận chuyển và bên thuê vận chuyển
Cả 3 đều sai
Bên vận chuyển và bên thuê vận chuyển, bên có quyền nhận hàng
Các hoạt động trung gian thương mại là hoạt động của thương nhân để ……
Nhân danh thương nhân khác thực hiện nhằm mục đích lợi nhuận
Thực hiện các giao dịch thương mại cho một thương nhân xác định
Thực hiện các giao dịch thương mại cho một hoặc một số thương nhân được xác định
Nhằm mục đích lợi nhuận
Các kiểu nhượng quyền thương mại: …
check_box Nhượng quyền sản xuất & Nhượng quyền phân phối & Nhượng quyền dịch vụ
Nhượng quyền dịch vụ
Nhượng quyền phân phối
Nhượng quyền sản xuất
Cách thức thực hiện xúc tiến thương mại là ….
Thương nhân tự thực hiện
Phải đăng ký với cơ quan NN
Thuê thương nhân khác thực hiện
Thương nhân tự thực hiện & Thuê thương nhân khác thực hiện
Chủ thể của hoạt động trung gian thương mại gồm……
Bên cung ứng dịch vụ trung gian TM và bên sử dụng dịch vụ
Thương nhân cung ứng dịch vụ trung gian TM và thương nhân sử dụng dịch vụ
Cả 3 đều sai
Thương nhân cung ứng dịch vụ trung gian TM và cơ quan quản lý NN có thẩm quyền
Chủ thể của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải là thương nhân
Cả 3 đều sai
Sai
Đúng
Tùy thuộc phương thức quảng cáo
Chủ thể của hợp đồng trong kinh doanh, thương mại là…
Chủ yếu là thương nhân
Cá nhân hoặc pháp nhân
Chủ thể kinh doanh
Thương nhân
Chủ thể của tranh chấp trong kinh doanh thương mại là…
check_box Chủ yếu giữa các thương nhân
Nhà đầu tư nước ngoài với quốc gia tiếp nhận đầu tư
Quốc gia với tổ chức kinh tế quốc tế
Các quốc gia với nhau
Chủ thể tham gia hoạt động xúc tiến thương mại gồm: …
Thương nhân kinh doanh dịch vụ và thương nhân có nhu cầu; Chính phủ; Các tổ chức hỗ trợ thương mại
Các tổ chức hỗ trợ thương mại
Thương nhân kinh doanh dịch vụ và thương nhân có nhu cầu
Chính phủ
Để thực hiện mua bán hàng hóa qua sở giao dịch, các bên cần thỏa thuận trước về loại hàng hóa trong tương lai và ….
Phải trong danh mục hàng hóa được phép mua bán qua SGD và được SGD chấp thuận
Phải thực hiện ký quỹ giao dịch theo quy định của SGD
Tất cả ý kiến đều sai
Phải được sở giao dịch chấp thuận.
Dịch vụ trung gian thương mại được xác lập trên cơ sở hợp đồng bằng ……….
Cả 3 đều sai
Văn bản, lời nói, hành vi
Văn bản hoặc hình thức có giá trị pháp lý tương đương
Văn bản
Điều kiện của thương nhân muốn nhượng quyền TM (trong nước) là
check_box Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm và thực hiện thủ tục thông báo
Phải có cả 2 phương án trên
Cả 3 đều sai
Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền TM
Đối tượng của hoạt động nhượng quyền thương mại là …
check_box Quyền tiến hành kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo cách thức của bên nhượng quyền
Cả 3 đều sai
Hàng hóa, dịch vụ có thương hiệu của bên nhượng quyền
Hàng hóa, dịch vụ của bên nhượng quyền
Đối tượng của hợp đồng trong kinh doanh, thương mại là….
Hàng hóa và dịch vụ
Hàng hóa
Hàng hóa và dịch vụ được phép lưu thông và cung ứng
Dịch vụ
Đối tượng của quan hệ trung gian thương mại là…..
Hàng hóa được phép lưu thông
Cả 3 đều sai
Hoạt động thương mại
Công việc phải thực hiện
Giao kết hợp đồng trong kinh doanh thương mại là….
Việc các bên ký kết hợp đồng KD TM
Việc các bên ấn định các điều khoản trong hợp đồng KD TM
Quá trình các bên đàm phán, giao kết hợp đồng KDTM
Tất cả các ý kiến trên đều sai
Hàng hóa là đối tượng của hoạt động mua bán hàng hóa ….. là hàng hóa trong tương lai
Có thể nếu đăng ký với SGD HH
Có thể
Không thể
Tất cả ý kiến đều sai
Hàng hóa là đối tượng của mua bán hàng hóa phải: ……..
Có thể lưu thông
Có thể lưu thông và có tính thương mại
Có tính hợp pháp
Có tính thương mại
Hành vi TM phụ thuộc là……
Là hành vi có tính thương mại đối với một bên nhưng đối với bên kia lại là hành vi dân sự
Là những hành vi mà xét về bản chất của nó đã mang tính thương mại
Là những hành vi mà xét về bản chất là dân sự nhưng hành vi đó lại do thương nhân thực hiện trong khi hành nghề hay do nhu cầu nghề nghiệp
Là những hành vi do thương nhân thực hiện trên thị trường
Hành vi TM thuần túy là….
Là hành vi có tính thương mại đối với một bên nhưng đối với bên kia lại là hành vi dân sự
Là những hành vi mà xét về bản chất của nó đã mang tính thương mại
Là những hành vi do thương nhân thực hiện
Là những hành vi do thương nhân thực hiện trên thị trường
Hiệu quả của hòa giải so với thương lượng
check_box Cao hơn
Thấp hơn
Cả 3 đều sai
Ngang nhau
Hình thức của Hợp đồng mua bán hàng hóa là….
Do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp PL quy định bắt buộc bằng văn bản
Văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương văn bản
Văn bản
bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
Hòa giải có thể được tiến hành bởi ….
check_box Hòa giải viên; Tòa án, Trọng tài
Hòa giải viên
Tòa án
Trọng tài
Hoạt động mua bán có thể được chia thành mua bán …. và mua bán ……..
Tài sản (dân sự)/ hàng hóa (thương mại)
Tất cả các ý kiến trên đều sai
Hàng hóa/ dịch vụ
Kiếm lời/ Không kiếm lời
Hoạt động Mua bán là phương thức chủ yếu để dịch chuyển tài sản và ………. từ chủ thể này sang chủ thể khác
Quyền chiếm hữu
Quyền sở hữu
Quyền sử dụng
Quyền định đoạt
Hoạt động thương mại là hoạt động diễn ra trên thị trường nhằm mục đích…
Thỏa mãn sở thích
Trao đổi
Tiêu dùng, sinh hoạt
Tìm kiếm lợi nhuận
Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và …….
Các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác
Nhượng quyền thương mại
Logistics
Trung gian thương mại
Hoạt động thương mại phải được diễn ra …….
Thị trường
Trên thị trường và do thương nhân thực hiện
Theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
Tại các nơi đông người
Hoạt động thương mại ra đời …… so với hành vi dân sự
Cùng thời điểm
Trước
Sau
Đồng thời
Hoạt động vận chuyển hàng hóa là ………… từ điểm này đến điểm khác
check_box Dịch chuyển hàng hóa
dịch chuyển tài sản hay con người
Tập hợp nhiều nghiệp vụ để dịch chuyển hàng hóa
Cả 3 đều sai
Hợp đồng sẽ …… nếu đại diện giao kết không đúng thẩm quyền
Có thể vô hiệu hoặc không vô hiệu
Vô hiệu
Đương nhiên vô hiệu
Bị hủy bỏ
Kết quả của thương lượng ….
check_box Phụ thuộc vào sự tự nguyện của các bên
Được đảm bảo thi hành nhưng phải làm thủ tục yêu cầu
Được đảm bảo thi hành
Cả 3 đều sai
Mua bán hàng hoá "là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và ……..
Nhận thanh toán
Làm các thủ tục chuyển quyền sở hữu
Bảo hành
Không
Mục đích thông thường của các bên mua bán là…..
Trao đổi theo nhu cầu
Tùy thuộc ý chí của các chủ thể
Tiêu dùng, sinh hoạt
Lợi nhuận
Nếu bên thuê vận chuyển không ghi rõ giá trị của hàng hóa trong chứng từ vận chuyển thì …
check_box Bên vận chuyển sẽ được giới hạn nghĩa vụ bồi thường mất mát, hư hỏng hàng hoá trong giới hạn tối đa theo quy định của pháp luật trong từng phương thức vận chuyển
Không có cơ sở yêu cầu bên vận chuyển bồi thường
Cả 3 đều sai
Mất quyền hưởng bồi thường thiệt hại nếu hàng hóa gặp rủi ro
Nếu hàng hoá giao cho bên mua không phù hợp với hợp đồng thì bên mua có quyền …….
Từ chối nhận và yêu cầu bồi thường thiệt hại
Yêu cầu bồi thường thiệt hại
Từ chối nhận hàng
Yêu cầu buộc thực hiện đúng hợp đồng và bồi thường thiệt hại
NQTM là hoạt động kinh doanh …………
check_box Là hoạt động kinh doanh theo mô hình mạng lưới thống nhất
Giống với hệ thống chi nhánh của thương nhân
Cả 3 đều đúng
Khác với chi nhánh nhưng không phải theo mạng lưới
NQTM là hoạt động thương mại theo đó bên nhượng quyền ……….. bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo 2 điều kiện sau
check_box Cho phép và yêu cầu
Đồng ý cho phép
Thỏa thuận đồng ý
Tất cả đều sai
Phải có …. thì mới có thể áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại
Thiệt hại thực tế, hành vi vi phạm, có lỗi, có mối quan hệ nhân quả
Thỏa thuận trước, Thiệt hại thực tế, hành vi vi phạm, có lỗi
Thiệt hại, hành vi vi phạm, có lỗi
Thỏa thuận trước, thiệt hại thực tế, hành vi vi phạm
Pháp luật không cấm hành vi khuyến mại đưa ra điều kiện được hưởng khuyến mại là phải đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác
Cấm nếu hàng hóa được đổi có giá trị thấp hơn
Không cấm
Cả 3 đều sai
Cấm tuyệt đối
Quan hệ đại diện cho thương nhân gồm: ….
Thương nhân đại diện và khách hàng
Bên đại diện và bên giao đại diện
Cả 3 đều sai
Thương nhân và người đại diện theo pháp luật của TN
Quan hệ môi giới thương mại bao gồm: ….
Bên môi giới và khách hàng
Thương nhân môi giới và thương nhân được môi giới
Thương nhân môi giới và khách hàng
Cả 3 đều sai
Quan hệ nhượng quyền thương mại gồm có:
check_box Bên nhượng quyền (sơ cấp, thứ cấp), bên nhận quyền (sơ cấp, thứ cấp)
Cả 3 đều sai
Bên nhượng quyền và hệ thống các chi nhánh nhận quyền
Bên nhượng quyền và bên kinh doanh
Quảng cáo rượu là hoạt động quảng cáo bị cấm dưới mọi hình thức
Sai
Cả 3 đều sai
Tùy thuộc vào giấy phép kinh doanh rượu
Đúng
Quảng cáo sử dụng phương pháp ……. sản phẩm của mình với thương nhân khác là vi phạm pháp luật
So sánh gián tiếp
Cả 3 đều sai
So sánh trực tiếp
So sánh
Quảng cáo thuốc lá là hoạt động quảng cáo bị cấm dưới mọi hình thức
Cả 3 đều sai
Đúng
Sai
Tùy thuộc vào giấy phép quảng cáo
Thời điểm chuyển giao rủi ro về hàng hóa trong hợp đồng mua bán hàng hóa là khi bên mua tiếp nhận hàng hóa
Sai
Tùy thuộc đối tượng hàng hóa và quy định PL
Đúng trong trường hợp thông thường
Đúng
Thứ tự áp dụng pháp luật điều chỉnh về hợp đồng trong kinh doanh thương mại là….
Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, các luật chuyên ngành
Không có thứ tự áp dụng, tùy thuộc thỏa thuận các bên
Luật Thương mại, các Luật chuyên ngành, Bộ luật Dân sự
Các luật chuyên ngành, Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự
Thủ tục của thương lượng ….
check_box Pháp luật không quy định
Được pháp luật quy định chặt chẽ
Cả 3 đều sai
Do Tòa án, Trọng tài TM quy định
Thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại tại Tòa án gồm … cấp xét xử
check_box 2 cấp xét xử
1 cấp xét xử
4 cấp xét xử
3 cấp xét xử
Thương nhân có thể thực hiện tặng quà của thương nhân khác cho khách hàng
Được phép mà không cần sự đồng ý
Cả 3 đều sai
Nếu được thương nhân đó đồng ý
Không thể
Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo mức …..
check_box Giá trị hàng hóa đã khai báo trong chứng từ; Tổn thất thực tế; Tối đa 500 triệu đồng đối với mỗi yêu cầu bồi thường
Tổn thất thực tế
Giá trị hàng hóa đã khai báo trong chứng từ
Tối đa 500 triệu đồng đối với mỗi yêu cầu bồi thường
Thương nhân thực hiện ……… phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình …..đến Sở Công thương nơi tổ chức chương trình chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi thực hiện
Hội chợ, triển lãm thương mại
Khuyến mại
Quảng cáo
Khuyến mại, trừ trường hợp không phải thông báo
Thương nhân thực hiện hoạt động quảng cáo thuốc phải thực hiện ……….. tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo
Thủ tục đăng ký
Tùy thuộc vào giấy phép kinh doanh rượu
Thủ tục thông báo
Tòa án sẽ …. Nếu các bên đã có thỏa thuận trọng tài
check_box Có thể thụ lý
Từ chối thụ lý
Cả 3 đều sai
Vẫn thụ lý
Tranh chấp giữa người chưa phải thành viên của công ty với công ty thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp của …
check_box Tòa án, trọng tài
Tòa án
Cả 3 đều sai
Trọng tài
Trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo hình thức trả góp, hàng hóa thuộc sở hữu của …….
Bên bán
Bên mua
Bên Ngân hàng
Bên mua hoặc bên bán theo thỏa thuận
Trong quan hệ giữa bên nhận ủy thác và bên thứ ba, bên nhận ủy thác nhân danh …….. giao kết, thực hiện hợp đồng
Cả 3 đều sai
Chính mình
Bên ủy thác
Theo thỏa thuận trong Hợp đồng
Trong trường hợp hợp đồng có …… thì rủi ro về hàng hóa được chuyển cho bên mua từ thời điểm hàng hóa được giao tại địa điểm đó
check_box Địa điểm giao hàng xác định
Điều khoản về địa điểm giao hàng
Tất cả ý kiến đều sai
Địa điểm giao hàng
Trường hợp mua bán hàng hóa theo phương thức ….. khi dùng thử thì hàng hóa đó vẫn thuộc sở hữu của bên bán trong thời hạn …..
Cả 02 phương án đều sai
Trả góp/ cam kết
Mua sau/ dùng thử
Mua sau/ dùng thử và Trả góp/ cam kết
Xúc tiến thương mại là hoạt động……….
Giới thiệu hàng hóa, dịch vụ
Tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thúc đẩy hoạt động thương mại
Thúc đẩy hoạt động thương mại; Giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; Tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Yêu cầu của việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh là…
check_box Nhanh chóng, thuận lợi không làm hạn chế, cản trở các hoạt động kinh doanh; Giữ bí mật kinh doanh, uy tín của các bên trên thương trường; Kinh tế nhất, ít tốn kém, đảm bảo thực thi nghiêm chỉnh, đảm bảo tối đa quyền tự định đoạt
Giữ bí mật kinh doanh, uy tín của các bên trên thương trường
Kinh tế nhất, ít tốn kém, đảm bảo thực thi nghiêm chỉnh, đảm bảo tối đa quyền tự định đoạt
Nhanh chóng, thuận lợi không làm hạn chế, cản trở các hoạt động kinh doanh

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập