... bị hạn chế quyền thành lập hộ kinh doanh.
Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự
Thành viên hộ gia đình
Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi
Công dân Việt Nam
... được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết
check_box Cổ đông sáng lập và tổ chức được chính phủ uỷ quyền
Cổ đông sáng lập
Cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông
Cổ đông phổ thông
... không có quyền thành lập hộ kinh doanh
Người nước ngoài
Thành viên hộ gia đình
Cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
Cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
... là người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh.
Chủ sở hữu công ty
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
Chủ tịch Hội đồng thành viên
Các thành viên hợp danh
... là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã
check_box Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị
Đại hội thành viên
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
.... của thương nhân là nguồn luật quan trọng của pháp luật chủ thể kinh doanh.
Văn bản pháp luật
Hiến pháp
Điều ước quốc tế
Điều lệ
.... không được là thành viên hợp tác xã
check_box Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Pháp nhân
Người nước ngoài từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
.... là loại cổ phần không được phép chuyển nhượng, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.
check_box Cổ phần ưu đãi biểu quyết
Cổ phần phổ thông
Cổ phần ưu đãi hoàn lại
Cổ phần ưu đãi cổ tức
..... gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, có đăng ký kinh doanh
Thương nhân
Chủ thể kinh doanh
Hợp tác xã
Doanh nghiệp
..... không được tham gia quản lý công ty hợp danh, không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty hợp danh.
Thành viên góp vốn
Chủ tịch Hội đồng thành viên
Thành viên công ty hợp danh
Thành viên hợp danh
...... là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.
Đầu tư
Hoạt động thương mại
Đầu tư kinh doanh
Kinh doanh
Cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh chịu trách nhiệm..... đối với hoạt động kinh doanh.
Cá nhân
Hữu hạn trong phạm vi số vốn đưa vào đầu tư kinh doanh
Tập thể
Bằng toàn bộ tài sản của mình
Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua .... khi đăng ký thành lập công ty cổ phần.
check_box Ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán
20% tổng số cổ phần được quyền chào bán
20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán
Trên 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán
Các loại cổ phần trong công ty cổ phần gồm:
check_box Cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.
Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi biểu quyết
Cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi cổ tức
Cổ phần phổ thông
Các thành viên hợp danh có nghĩa vụ ... nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty
Chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty
Chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty
Chịu trách nhiệm cá nhân
Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty
Các vấn đề quan trọng của hợp tác xã phải được đại hội thành viên thông qua khi có ... đại biểu có mặt biểu quyết tán thành
check_box Ít nhất 75%
Ít nhất 50%
Trên 75%
Trên 50%
Các vấn đề thông thường của hợp tác xã phải được đại hội thành viên thông qua khi có ... đại biểu có mặt biểu quyết tán thành
check_box Trên 50%
Trên 75%
Ít nhất 75%
Ít nhất 50%
Chủ thể có quyền thành lập hộ kinh doanh gồm ...
Cá nhân, nhóm người hoặc hộ gia đình
Hộ gia đình
Người nước ngoài
Cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Chủ tịch công ty của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu công ty ...
Bầu
Bổ nhiệm
Thuê
Chỉ định
Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm...
Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trong một số trường hợp công ty bắt buộc có Ban kiểm soát, các trường hợp khác do công ty quyết định.
Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, , Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, , Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm ... đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn trước ngày công ty đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ.
check_box Tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua
Bồi thường thiệt hại
Bằng toàn bộ tài sản cá nhân
Tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã thanh toán mua
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền ...
check_box Biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Yêu cầu công ty mua lại cổ phần
Chuyển nhượng cổ phần ưu đãi cổ tức cho người khác
Nhận cổ tức
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền ...
check_box Biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Nhận cổ tức
Chuyển nhượng cổ phần ưu đãi hoàn lại cho người khác
Yêu cầu công ty mua lại cổ phần
Cơ quan đăng ký kinh doanh gồm ...
05 cấp
02 cấp
04 cấp
03 cấp
Công ty cổ phần ...
Có thể chuyển đổi thành Doanh nghiệp tư nhân
Có thể chuyển đổi thành Công ty hợp danh
Không thể chuyển đổi sangloại hình doanh nghiệp khác.
Có thể chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Công ty cổ phần có ....
check_box Tối thiểu 03 thành viên.
Tối thiểu 04 thành viên.
Tối thiểu 05 thành viên.
Tối thiểu 02 thành viên.
Công ty cổ phần có quyền phát hành .... để huy động vốn
check_box Cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty
Trái phiếu
Cổ phần
Cổ phần, trái phiếu
Công ty có quyền mua lại ... tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán.
check_box Không quá 30%
Dưới 30%
Ít nhất 30%
30%
Công ty hợp danh ..... thành viên góp vốn
Phải có tối thiểu 01
Phải có tối thiểu 02
Bắt buộc phải có
Có thể có hoặc không có
Công ty hợp danh có tối thiếu .....
03 thành viên
02 thành viên hợp danh là cá nhân
02 thành viên
02 thành viên là cá nhân
Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn .....
check_box 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu
30 ngày kể từ ngày cổ đông biểu quyết không thông qua nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ
60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu
45 ngày kể từ ngày cổ đông biểu quyết không thông qua nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên .... để huy động vốn.
Không được phát hành chứng khoán
Được phát hành cổ phần
Được phát hành trái phiếu
Được phát hành cổ phần, trái phiếu
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên .....
Có thể có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật
Có 01 người đại diện theo pháp luật.
Không có người đại diện theo pháp luật
Luôn có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tối thiểu .... thành viên và tối đa .... thành viên
2; 50
2; 30
2; 20
2; 40
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một ... làm chủ sở hữu
Cá nhân
Tổ chức hoặc cá nhân
Tổ chức
Chủ thể bất kỳ
Công ty trách nhiệm hữu hạn...
Có thể chuyển đổi thành Công ty hợp danh
Không thể chuyển đổi sangloại hình doanh nghiệp khác.
Có thể chuyển đổi thành Doanh nghiệp tư nhân
Có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi ...
check_box Có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định
Có số cổ đông dự họp đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định
Có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác.
Có số cổ đông dự họp đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết; nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác.
Cuộc họp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được tiến hành khi ...
Có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác
Có số thành viên dự họp sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
Có số thành viên dự họp sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác
Có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm....
Mục đích sinh lời.
Mục đích kinh tế, xã hội.
Mục đích xã hội.
Mục đích kinh doanh.
Doanh nghiệp tư nhân ...
Có thể chuyển đổi thành Công ty hợp danh
Có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn
Có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần
Có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do ..... làm chủ sở hữu.
Nhiều cá nhân
Tổ chức
Một cá nhân hoặc tổ chức
Một cá nhân
Đối với hợp tác xã có từ trên 100 đến 300 thành viên, số lượng đại biểu tham dự đại hội đại biểu thành viên do điều lệ quy định nhưng bảo đảm không ít hơn ... tổng số thành viên.
40%
20%

10%
Đối với hợp tác xã có từ trên 100 đến 300 thành viên, số lượng đại biểu tham dự đại hội đại biểu thành viên do điều lệ quy định nhưng bảo đảm không ít hơn ... tổng số thành viên.
check_box 30%
40%
10%
20%
Đối với hợp tác xã có từ trên 1000 thành viên, số lượng đại biểu tham dự đại hội đại biểu thành viên do điều lệ quy định nhưng bảo đảm không ít hơn .....
check_box 200 đại biểu
150 đại biểu
300 đại biểu
100 đại biểu
Đối với hợp tác xã có từ trên 300 đến 1000 thành viên, số lượng đại biểu tham dự đại hội đại biểu thành viên do điều lệ quy định nhưng bảo đảm không ít hơn ... tổng số thành viên.
check_box 20%
10%
30%
40%
Đối với tài sản góp vốn là tài sản có đăng ký quyền sở hữu thì người góp vốn phải làm thủ tục ... cho công ty theo quy định pháp luật
Chuyển quyền định đoạt
Chuyển quyền sở hữu
Chuyển quyền chiếm hữu
Chuyển quyền sử dụng
Hiến pháp 2013 quy định “Mọi người có quyền tự do kinh doanh....”
Theo quy định pháp luật.
Trong những ngành nghề pháp luật không cấm.
Theo quy định của luật.
Theo khả năng của mình.
Hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở và phải thông báo cho...
Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại
Cơ quan đăng ký kinh doanh
Cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký kinh doanh
Cơ quan thuế nơi đăng ký kinh doanh
Hộ kinh doanh phải ... trong trường hợp do kinh doanh ngành, nghề bị cấm.
Tạm ngừng kinh doanh
Đăng ký kinh doanh lại
Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Giải thể
Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có từ ... đến ... thành viên.
05; 10
02; 11
02; 05
03; 07
Hợp tác xã có ... thành viên trở lên có thể tổ chức đại hội đại biểu thành viên.
check_box 100
200
50
150
Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, có ít nhất .... thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.
check_box 07
03
05
10
Khi công ty giải thể hoặc phá sản, thành viên hợp danh được chia giá trị tài sản còn lại ...
Ngang nhau giữa các thành viên hợp danh.
Theo tỷ lệ phần vốn góp vào công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác.
Tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp
Theo quy định tại Điều lệ
Khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với ...
Cơ quan quản lý thị trường
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý
Cơ quan đăng ký kinh doanh
Cơ quan thuế
Không được sử dụng cụm từ ... để đặt tên cho hộ kinh doanh
Tên riêng
Doanh nghiệp, Công ty
Hộ kinh doanh
Hộ gia đình
Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tư, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm ....
Vốn đầu tư.
Cơ hội đầu tư.
Lợi nhuận.
Nhà đầu tư.
Mỗi thành viên hợp danh có .....
01 phiếu biểu quyết
số phiếu biểu quyết theo sự thoả thuận của các thành viên hợp danh
số phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ vốn góp vào công ty.
1 phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty
Mỗi thành viên tham dự đại hội thành viên hợp tác xã ...
check_box Có một phiếu biểu quyết
Có số phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ đóng góp công sức vào hợp tác xã
Không có quyền biểu quyết
Có số phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ vốn góp vào hợp tác xã
Người được thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp trong công ty ...
Không được trở thành thành viên công ty.
Chỉ trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận
Đương nhiên trở thành thành viên của công ty nếu thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật của thành viên công ty.
Đương nhiên là thành viên công ty
Người mua doanh nghiệp tư nhân phải...
Khai báo với cơ quan thuế
Không cần làm thủ tục gì
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.
Đăng ký kinh doanh lại.
Người nhân danh công ty ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho ... về các đối tượng có liên quan và lợi ích có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó, kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch đó
Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
Hội đồng thành viên
Kiểm soát viên
Người thừa kế của thành viên hợp danh chết ...
Trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh
Đương nhiên trở thành thành viên hợp danh của công ty hợp danh.
Được hưởng một khoản tiền tương ứng với phần vốn góp của thành viên hợp danh đã chết trong công ty hợp danh.
Có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận
Nhận định nào sau đây là Đúng?
Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
Chủ doanh nghiệp tư nhân không được mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
Chủ doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần
Chủ doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
Nhận định nào sau đây là Sai?
Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân; không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
Thành viên hợp danh không được tham gia quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty hợp danh.
Thành viên hợp danh không được nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
Thành viên hợp danh không được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho tổ chức, cá nhân khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.
Quyết định về các vấn đề thông thường của công ty hợp danh được thông qua nếu ...
Được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh tán thành, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
Được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên tán thành, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
Được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh tán thành,trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác
Được ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh và thành viên góp vốn tán thành,trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác
Quyết định việc công ty hợp danh vay và huy động vốn dưới hình thức khác, cho vay với giá trị từ 50% vốn điều lệ của công ty trở lên, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn phải được Hội đồng thành viên thông qua với tỷ lệ biểu quyết ...
Ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh tán thành, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định
Ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh tán thành
Ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh tán thành nếu Điều lệ không có quy định
Ít nhất hai phần ba tổng số thành viên hợp danh tán thành nếu Điều lệ không có quy định
Sau khi ... doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thoả thuận khác.
Bán
Cho thuê
Mua
Đăng ký
Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc ... hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá.
Bình đẳng
Tự chủ
Đồng thuận
Tự do
Tài sản góp vốn là ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ phải được định giá ...
Bằng tiền
Bằng Đồng Việt Nam
Bằng USD
Bằng ngoại tệ
Tài sản nào sau đây không phải là tài sản không chia của hợp tác xã?
check_box Tài sản góp vốn của các thành viên
Khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia
Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất
Phần trích lại từ quỹ đầu tư phát triển hằng năm được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia
Tên doanh nghiệp bao gồm thành tố ...
Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng
Tên riêng bằng tiếng Việt + Tên riêng bằng tiếng nước ngoài
Doanh nghiệp + Tên riêng
Tên riêng
Thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm.... đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.
tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết
tương ứng với tỷ lệ phần vốn đã góp
liên đới vô hạn
bằng toàn bộ tài sản của mình
Thành viên hợp danh .... đối với các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động kinh doanh của công ty hợp danh.
Không phải chịu trách nhiệm
Chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn đã góp
Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình
Chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn cam kết góp
Thành viên hợp danh .....
Tuyệt đối không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân
Không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân.
Không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
Không được làm giám đốc doanh nghiệp tư nhân trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
Thành viên hợp danh có nghĩa vụ tiến hành quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa ...
Cho các thành viên góp vốn
Cho công ty
Cho bản thân mình
Cho các thành viên hợp danh
Thành viên hợp danh được chia lợi nhuận ...
Tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp
Theo sự thoả thuận quy định tại Điều lệ công ty.
Theo tỷ lệ phần vốn góp hoặc theo thoả thuận quy định tại Điều lệ công ty.
Ngang nhau giữa các thành viên hợp danh.
Thành viên hợp tác xã thực hiện góp vốn theo thoả thuận và theo quy định của Điều lệ nhưng không quá ... vốn điều lệ của hợp tác xã
check_box 20%
40%
30%
50%
Thời hạn góp vốn của công ty cổ phần là ..... trừ trường hợp Điều lệ hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định thời hạn khác ngắn hơn.
check_box 90 ngày
120 ngày
30 ngày
60 ngày
Thứ tự ưu tiên xử lý tài sản còn lại, trừ tài sản không chia của hợp tác xã được thực hiện như sau:
check_box (1) Thanh toán chi phí giải thể, bao gồm cả khoản chi cho việc thu hồi và thanh lý tài sản; (2) Thanh toán nợ lương, trợ cấp và bảo hiểm xã hội của người lao động; (3) Thanh toán các khoản nợ có bảo đảm theo quy định của pháp luật; (4) Thanh toán các khoản nợ không bảo đảm; (5) Giá trị tài sản còn lại được hoàn trả cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo tỷ lệ vốn góp trên tổng số vốn điều lệ.
(1) Giá trị tài sản còn lại được hoàn trả cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo tỷ lệ vốn góp trên tổng số vốn điều lệ; (2) Thanh toán chi phí giải thể, bao gồm cả khoản chi cho việc thu hồi và thanh lý tài sản; (3) Thanh toán nợ lương, trợ cấp và bảo hiểm xã hội của người lao động; (4) Thanh toán các khoản nợ có bảo đảm theo quy định của pháp luật; (5) Thanh toán các khoản nợ không bảo đảm
(1) Thanh toán các khoản nợ không bảo đảm; (2) Thanh toán nợ lương, trợ cấp và bảo hiểm xã hội của người lao động; (3) Thanh toán chi phí giải thể, bao gồm cả khoản chi cho việc thu hồi và thanh lý tài sản; (4) Thanh toán các khoản nợ có bảo đảm theo quy định của pháp luật; (5) Giá trị tài sản còn lại được hoàn trả cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo tỷ lệ vốn góp trên tổng số vốn điều lệ.
(1) Thanh toán nợ lương, trợ cấp và bảo hiểm xã hội của người lao động; (2) Thanh toán chi phí giải thể, bao gồm cả khoản chi cho việc thu hồi và thanh lý tài sản; (3) Thanh toán các khoản nợ có bảo đảm theo quy định của pháp luật; (4) Thanh toán các khoản nợ không bảo đảm; (5) Giá trị tài sản còn lại được hoàn trả cho thành viên, hợp tác xã thành viên theo tỷ lệ vốn góp trên tổng số vốn điều lệ.
Trình tự xử lý vốn, tài sản của hợp tác xã như sau:
check_box Thu hồi các tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Thanh lý tài sản, trừ phần tài sản không chia; Thanh toán các khoản nợ phải trả và thực hiện nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Thanh lý tài sản, trừ phần tài sản không chia; Thanh toán các khoản nợ phải trả và thực hiện nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợ tác xã; Thu hồi các tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Thanh lý tài sản, trừ phần tài sản không chia; Thu hồi các tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Thanh toán các khoản nợ phải trả và thực hiện nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợ tác xã
Thanh toán các khoản nợ phải trả và thực hiện nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, liên hiệp hợ tác xã; Thu hồi các tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Thanh lý tài sản, trừ phần tài sản không chia
Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân.... vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Không có quyền thay đổi vốn đầu tư
Có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư
Không có quyền giảm vốn đầu tư
Không có quyền tăng vốn đầu tư
Trong thời hạn .... kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên, công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá trị trường hoặc giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty, trừ trường hợp hai bên thỏa thuận được về giá.
30 ngày
10 ngày
15 ngày
45 ngày
Trong trường hợp công ty cổ phần chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đại diện theo pháp luật của công ty là ...
check_box Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng thành viên
Chủ tịch công ty
Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Nghị định khi cần thiết mà hộ kinh doanh không gửi báo cáo trong thời hạn ... kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản thì sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
06 tháng
02 tháng
01 tháng
03 tháng
Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì .... là người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Giám đốc
Hội đồng thành viên
Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty
Tổng giám đốc
Trường hợp hết thời hạn góp vốn mà cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì trong thời hạn ... kể từ ngày kết thúc thời hạn trên, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ, trừ trường hợp số cổ phần chưa được thanh toán đã được bán hết trong thời hạn này.
check_box 30 ngày
60 ngày
45 ngày
15 ngày
Trường hợp hộ kinh doanh do thành viên hộ gia đình thành lập và có thành viên không được quyền thành lập hộ kinh doanh thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo yêu cầu hộ kinh doanh đăng ký thay đổi cá nhân đó trong thời hạn ... kể từ ngày thông báo.
10 ngày
15 ngày
15 ngày làm việc
05 ngày
Trường hợp thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì ...
Không ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty
Buộc phải chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty cho người khác.
Quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người đại diện.
Bị khai trừ khỏi công ty
Trường hợp thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là cá nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiên bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì...
Buộc phải chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty cho người khác.
Bị khai trừ khỏi công ty
Bị sa thải khỏi công ty
Phải uỷ quyền cho người khác thực hiện một số hoặc tất cả quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty
Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được ... số thành viên, cổ đông sáp lập chấp thuận
Trên 50%
Ít nhất 50%
50%
100%
Vai trò của thành viên trong hợp tác xã là ...
check_box Đồng thời là người góp vốn, người lao động và khách hàng
Người góp vốn
Khách hàng
Người lao động

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập