A, B uống rượu say và ngã nằm ngủ quên ở dọc đường. Ngay sau đó C đi qua thấy A,B mang nhiều nữ trang bằng vàng nên đã lấy toàn bộ nữ trang này (tổng trị giá 20 triệu đồng). Hành vi của C cấu thành tội gì?
Hành vi của C trên cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Hành vi của C trên cấu thành tội cướp tài sản
Hành vi của C trên cấu thành tội cướp giật tài sản
Hành vi của C trên cấu thành tội trộm cắp tài sản
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “… mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.
Người nào đủ 18 tuổi trở lên
Bất kỳ ai
Người nào
Mọi đối tượng
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Các tội xâm phạm sở hữu là những hành vi …, xâm hại quan hệ sở hữu và sự xâm hại này thể hiện đầy đủ bản chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi”.
Chỉ có lỗi cố ý
Có lỗi
Không có lỗi
Chỉ có lỗi vô ý
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Các tội xâm phạm tính mạng là những hành vi (hành động hoặc không hành động) … xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của người khác”
Chỉ có lỗi vô ý
Chỉ có lỗi cố ý
Không có lỗi
Có lỗi (cố ý hoặc vô ý)
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Cấu thành tội phạm của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản là … ”
Cấu thành tội phạm hình thức
Cấu thành tội phạm vật chất
Cấu thành tội phạm vật chất hoặc hình thức tuỳ trường hợp
Cấu thành tội phạm vật chất và hình thức
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Chủ thể của tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán …”
check_box Là chủ thể đặc biệt
Là bất kỳ cá nhân nào
Là bất kỳ cá nhân nào từ đủ 18 tuổi trở lên
Là bất kỳ cá nhân nào từ đủ 16 tuổi trở lên
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Có thể hiểu, tội đánh tráo người dưới 01 tuổi là hành vi … thay thế trẻ em dưới 01 tuổi này bằng trẻ em dưới 01 tuổi khác, tạo ra cho người khác sự nhầm lẫn về những trẻ em này”.
Vô ý do cẩu thả
Vô tình
Cố ý
Vô ý
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Cưỡng đoạt tài sản được quy định là hành vi … hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản”.
Uy hiếp
Đe dọa sẽ dùng vũ lực
Dùng vũ lực
Hăm doạ
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Dấu hiệu hành vi của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản … ”
Chỉ bắt buộc hành vi chiếm đoạt
Bắt buộc hành vi lừa dối hoặc hành vi chiếm đoạt
Chỉ bắt buộc hành vi lừa dối
Bắt buộc hành vi lừa dối và hành vi chiếm đoạt
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Dấu hiệu hậu quả được quy định là dấu hiệu … trong cấu thành tội phạm tội bức tử”
Bắt buộc
Không bắt buộc trong một số trường hợp
Không bắt buộc
Bắt buộc trong một số trường hợp
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Dấu hiệu mặt khách quan của tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản bao gồm … ”
Dấu hiệu hành vi, dấu hiệu hậu quả và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả
Dấu hiệu hành vi
Dấu hiệu hậu quả
Dấu hiệu hành vi và dấu hiệu hậu quả
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Hành vi cướp tài sản xâm hại đến …”.
Quan hệ nhân thân
Quan hệ sở hữu
Quan hệ nhân thân và quan hệ sở hữu
Quan hệ giữa nhà nước và nạn nhân
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Hành vi khách quan của tội giết người … ”
Hầu hết dưới hình thức không hành động
Luôn dưới hình thức không hành động
Luôn dưới hình thức hành động
Có thể dưới hình thức hành động hoặc hình thức không hành động
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Hành vi lập quỹ trái phép được coi là tội phạm khi …”
check_box Gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm
Gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng và đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm
Gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 10.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng
Gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng và đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Hình phạt bổ sung của tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử được quy định như sau: Người phạm tội còn có thể … ”.
check_box Bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 06 tháng đến 01 năm
Bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 06 tháng đến 01 năm
Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 06 tháng đến 01 năm.
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Hình phạt bổ sung của tội đua xe trái phép được quy định như sau: Người phạm tội còn có thể …
check_box Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
Bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Khi áp dụng các khung hình phạt tăng nặng cho tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật, cần chú ý: Thiệt hại được quy định trong các dấu hiệu định khung hình phạt tăng nặng …”.
check_box Bao gồm thiệt hại trực tiếp (chi phí khắc phục hư hỏng của mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử bị tấn công) và thiệt hại gián tiếp (thiệt hại do gián doạn hoạt dong của mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử bị tấn công)
Bao gồm thiệt hại trực tiếp (chi phí khắc phục hư hỏng của mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử bị tấn công) hoặc thiệt hại gián tiếp (thiệt hại do gián doạn hoạt dong của mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử bị tấn công)
Chỉ bao gồm thiệt hại gián tiếp (thiệt hại do gián doạn hoạt dong của mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử bị tấn công)
Chỉ bao gồm thiệt hại trực tiếp (chi phí khắc phục hư hỏng của mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử bị tấn công)
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Khung hình phạt cơ bản của tội bức tử được quy định như sau: Người nào đối xử tàn ác, thường xuyên ức hiếp, ngược đãi hoặc làm nhục người lệ thuộc mình làm người đó tự sát, thì …”.
Bị phạt tù chung thân
Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm
Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm
Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Khung hình phạt cơ bản của tội khủng bố được quy định như sau: Người nào nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì … ”.
check_box Bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình
Bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm
Bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Khung hình phạt cơ bản của tội tổ chức đua xe trái phép được quy định như sau: Người nào tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ, thì …”.
check_box Bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
Bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 04 năm đến 10 năm
Bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm
Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Khung hình phạt cơ bản của tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác được quy định như sau: Người nào cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm quyền điều khiển; can thiệp vào chức năng hoạt động của phương tiện điện tử; lấy cắp, thay đổi, hủy hoại, làm giả dữ liệu hoặc sử dụng trái phép các dịch vụ, thì …”.
check_box Bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
Bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm
Bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm
Bị phạt tù chung thân
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Lỗi ở tội giết người … lỗi cố ý trực tiếp”
Có thể là
Phải là
Luôn luôn là
Chỉ có thể là
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào … hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.”
Sử dụng vũ lực
Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực
Đe dọa dùng vũ lực
Dùng vũ lực
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào … thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm”
Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 3.000 kilôgam đến dưới 5.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 10.000 kilôgam đến dưới 50.000 kilôgam chất thải nguy hại khác
Thải ra môi trường từ 300.000 mét khối (m3) trên giờ đến dưới 500.000 mét khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 150.000 mét khối (m3) trên giờ đến dưới 300.000 mét khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên
Xả thải ra môi trường từ 5.000 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 10.000 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 500 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 5.000 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên
Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 500 kilôgam đến dưới 1.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 1.500 kilôgam đến dưới 3.000 kilôgam chất thải nguy hại khác nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào … uy hiếp tinh thần của người khác để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm”.
check_box Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác
Dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực
Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực
Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực và dùng thủ đoạn khác
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc trường hợp … thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”
check_box Vật phạm pháp là di vật, cổ vật
Có tính chất chuyên nghiệp
Có tổ chức
Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào cấp tín dụng không có bảo đảm hoặc cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng theo quy định của pháp luật gây thiệt hại cho người khác về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng thì …”
check_box Bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
Bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng và phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng và phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào có trách nhiệm trong quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần mà vi phạm quy định về nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Chương XX của BLHS 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì …”.
Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm
Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm
Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào đưa 5.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc 50.000 kilôgam trở lên chất thải nguy hại khác thì có thể bị … ”
Phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm
Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
Phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm
Phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên thì …”
check_box Bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân
Bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm
Bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng và phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Theo quy định của BLHS 2015 người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong … dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc Bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm”.
07 ngày tuổi
15 ngày tuổi
10 ngày tuổi
12 ngày tuổi
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Theo quy định của BLHS 2015, hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác cấu thành tội sử dụng trái phép tài sản khi chủ thể … ”
thoả mãn một trong hai điều kiện tài sản bị sử dụng trái phép trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc dưới 500.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật
Có động cơ vụ lợi và thoả mãn một trong hai điều kiện tài sản bị sử dụng trái phép trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc dưới 500.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật
Có động cơ vụ lợi
Có động cơ vụ lợi và thoả mãn cả hai điều kiện tài sản bị sử dụng trái phép trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc dưới 500.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Theo quy định của BLHS 2015, người nào giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi thì bị … ”
Phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm
Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm
Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm
Phạt tù từ 01 năm đến 03 năm
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Theo quy định của BLHS 2015, Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng thì bị …”
check_box Phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm
Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm
Phạt tù từ 01 tháng đến 03 tháng
Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Theo quy định tại BLHS 2015, người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì …”.
check_box bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm
bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm
bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 07 năm đến 15 năm
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Theo quy định tại BLHS 2015, người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì … hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm”.
check_box Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
Bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng
Bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Tội bức tử khác tội hành hạ người khác ở dấu hiệu …”
hậu quả của tội phạm
hậu quả của tội phạm và hành vi khách quan
hành vi khách quan
hậu quả của tội phạm hoặc hành vi khách quan
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội khác với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho người khác ở điểm … ”
Chủ thể thực hiện hành vi phạm tội do động cơ phòng vệ hoặc động cơ bắt giữ người phạm tội nhưng đã vượt quá giới hạn cho phép và hậu quả của tội phạm phải ở mức độ có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên
Hậu quả của tội phạm phải ở mức độ có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên
Chủ thể thực hiện hành vi phạm tội do động cơ phòng vệ hoặc động cơ bắt giữ người phạm tội nhưng đã vượt quá giới hạn cho phép.
Chủ thể thực hiện hành vi phạm tội do động cơ phòng vệ hoặc động cơ bắt giữ người phạm tội nhưng đã vượt quá giới hạn cho phép hoặc hậu quả của tội phạm phải ở mức độ có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% trở lên
Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: “Tội làm nhục người khác được quy định là hành vi xúc phạm … nhân phẩm, danh dự của người khác”.
Đặc biệt nghiêm trọng
Nghiêm trọng
Rất nghiêm trọng
Ít nghiêm trọng
Chương XIV BLHS 2015, có bao nhiêu tội danh thuộc nhóm các tội xâm phạm nhân phẩm danh dự con người:
15
17
16
14
Công ty TNHH Dược X là công ty chuyên sản xuất thuốc. Công ty X chưa được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Trong quá trình hoạt động, công ty X đã thực hiện hành vi xả nước thải có nhiều hóa chất độc vào nguồn nước ước tính với lưu lượng nước thải từ 660 m3/ngày đêm, đoàn khảo sát nhận thấy nước thải mà công ty X thải ra có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 06 lần. Hỏi: Hành vi của công ty X có vi phạm quy định của Bộ luật hình sự 2015 không? Nếu có thì khung hình phạt như thế nào?
check_box Vi phạm quy định của Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt là bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm
Không vi phạm quy định của Bộ luật hình sự 2015, xử phạt theo các văn bản chuyên ngành
Vi phạm quy định của Bộ luật hình sự 2015, khung hình phạt là bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
Không vi phạm quy định của Bộ luật hình sự 2015
Dấu hiệu nào không bắt buộc trong cấu thành tội cướp giật tài sản?
Lỗi cố ý
Mục đích chiếm đoạt tài sản
Dấu hiệu nhanh chóng tẩu thoát
Dấu hiệu công khai
Điểm khác biệt lớn nhất trong cấu thành tội cưỡng dâm và tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi là gì?
Độ tuổi của nạn nhân
Yếu tố lỗi của người phạm tội
Độ tuổi của người phạm tội
Động cơ của người phạm tội
Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Đối tượng của 3 nhóm hành vi phạm tội mua bán người là …”
Cả 3 đáp án trên đều sai
Mọi lứa tuổi
Người từ đủ 16 tuổi trở lên
Người dưới 16 tuổi
Do có mâu thuẫn trong kinh doanh, A đã nhờ B đến đốt xưởng của C vào ban đêm. Hậu quả là toàn bộ nhà xưởng và máy móc của C đã bị thiêu rụi, thiệt hại 450 triệu đồng. Tội danh và khung hình phạt áp dụng đối với hành vi của B là:
Hành vi của B trên cấu thành tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, khung hình phạt là phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm
Hành vi của B trên cấu thành tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, khung hình phạt là phạt tù từ 05 năm đến 10 năm
Hành vi của B trên cấu thành tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, khung hình phạt là phạt tù từ 10 năm đến 20 năm
Hành vi của B trên cấu thành tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, khung hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm
Hình phạt bổ sung cho tội cướp giật tài sản được quy định như thế nào?
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Hình phạt bổ sung cho tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được quy định như thế nào?
check_box Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
Hình phạt bổ sung cho tội hủy hoại rừng được quy định như thế nào?
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
Hình phạt bổ sung cho tội làm nhục người khác được quy định như thế nào?
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Hình phạt bổ sung cho tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi được quy định như thế nào?
check_box Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 10 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
Hình phạt cao nhất cho nhóm tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người là
Bị phạt tù chung thân
Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm
Tử hình
Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm
Hình phạt cao nhất cho nhóm tội xâm phạm sở hữu là
Bị phạt tù chung thân
Tử hình
Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm
Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm
Hình phạt cao nhất cho nhóm tội xâm phạm sức khoẻ là
Bị phạt tù chung thân
Tử hình
Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm
Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm
Hình phạt thấp nhất cho nhóm tội xâm phạm sở hữu là
Tù có thời hạn
Cải tạo không giam giữ
Phạt tiền
Cảnh cáo
Hình phạt thấp nhất cho nhóm tội xâm phạm sức khoẻ là
Phạt tiền
Tù có thời hạn
Cải tạo không giam giữ
Cảnh cáo
Khung hình phạt tăng nặng của tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính cho trường hợp làm chết 02 người trở lên là:
Bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm
Bị phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm
Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm
Bị phạt tù chung thân
Người chuẩn bị phạm tội cướp tài sản thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm
Bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
Bị phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm
Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm
Người chuẩn bị phạm tội giết người thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm
Bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
Bị phạt tù chung thân hoặc tử hình
Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm
Người chuẩn bị phạm tội tài trợ khủng bố thì bị xử lý hình sự như thế nào?
check_box Bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
Bị phạt tù chung thân hoặc tử hình
Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm
Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm
Người lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí khác mà thực tế người bệnh không sử dụng có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?
check_box Chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng
Chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế 500.000.000 đồng trở lên
Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên
Gây thiệt hại từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng
Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá 500.000.000 đồng trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm
Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm
Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân
Người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm
Bị phạt tù từ 10 năm đến 18 năm
Bị phạt tù chung thân hoặc tử hình
Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác thì bị xử lý hình sự như thế nào? Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án dưới đây:
Bị phạt tù từ 03 năm đến 05 năm
Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân
Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm hoặc tù chung thân
Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm
Người nào buôn bán ngà voi có khối lượng 90 kilôgam trở lên; sừng tê giác có khối lượng 09 kilôgam trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào? Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án dưới đây:
Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm
Bị phạt tù chung thân
Bị phạt tù từ 07 năm đến 10 năm hoặc tù chung thân
Bị phạt tù từ 03 năm đến 05 năm
Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự thì có thể bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?
check_box Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên
Có tổ chức
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%
Người nào chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?
check_box Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm
Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình
Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm
Bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm
Người nào chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo thì có thể bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?
Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Phạm tội 02 lần trở lên
Có tổ chức
Làm nạn nhân chết hoặc tự sát
Người nào chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao, nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác, trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo thì có thể bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?
Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân
Vì động cơ đê hèn
Phạm tội 02 lần trở lên
Có tổ chức
Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, vì thiếu trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trị giá 2.000.000.000 đồng trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm
Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm
Bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm
Bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
Người nào cố tình không trả lại bảo vật quốc gia cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm
Bị phạt tù từ 05 năm đến 07 năm
Bị phạt tù từ 06 tháng năm đến 01 năm
Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác thì có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%
Làm chết 02 người trở lên
Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó thì có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người dưới 31%
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 31 %
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%
Người nào cố ý phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử làm lây nhiễm 500 phương tiện điện tử trở lên hoặc hệ thống thông tin có từ 500 người sử dụng trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?
check_box Bị phạt tù từ  07 năm đến 12 năm
Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm
Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình
Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm
Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá 500.000.000 đồng trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm
Bị phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm
Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm
Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm
Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản của người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Tử hình
Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm
Bị phạt tù từ  03 năm đến 10 năm
Bị phạt tù chung thân
Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức với mục đích thương mại thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt tù chung thân
Bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm
Tử hình
Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác và làm nạn nhân có thai thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm
Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm
Bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm
Bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm
Tử hình
Bị phạt tù chung thân
Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm
Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi thì có thể bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?
Tái phạm nguy hiểm
Phạm tội 02 lần trở lên
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp
Có tổ chức
Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì có thể bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?
Có tổ chức
Làm chết người
Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh
Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác
Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, lừa gạt hoặc thủ đoạn khác thực hiện chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác thì có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?
Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Theo quy định tại Điều 150 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017
Có tổ chức
Làm nạn nhân chết hoặc tự sát
Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm
Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm
Bị phạt tù chung thân
Tử hình
Người nào giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?
check_box Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm 500.000.000 đồng trở lên
Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng
Chiếm đoạt số tiền bảo hiểm từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng
Có tổ chức
Người nào giao cho người mà biết rõ người đó không có giấy phép lái xe hoặc đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?
check_box Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm
Bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm
Bị phạt tù từ 01 năm đến 02 năm
Bị phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm
Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó và phạm tội đối với 02 người trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm
Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm
Bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm
Bị phạt tù từ 01 năm đến 02 năm
Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội thì bị xử lý hình sự như thế nào? Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án dưới đây:
Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm
Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 05 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 05 năm
Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 05 năm và phạt tù từ 03 tháng đến 05 năm
Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm và phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm
Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá dưới 2.000.000 đồng nhưng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
Bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm
Bị phạt cải tạo từ 06 tháng đến 01 năm
Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm
Người nào lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệch nội dung hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp lừa dối cơ quan bảo hiểm xã hội có thể bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?
check_box Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên
Gây thiệt hại từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng
Có tổ chức
Có tính chất chuyên nghiệp
Người nào phá hủy công trình, cơ sở hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin - liên lạc, công trình điện lực, dẫn chất đốt, công trình thủy lợi hoặc công trình quan trọng khác về quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và xã hội làm công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia hư hỏng, ngưng hoạt động thì bị xử lý hình sự như thế nào?
check_box Bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân
Bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm
Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
Bị phạt tù từ 06 năm đến 10 năm
Người nào sản xuất trái phép nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên dưới bất kỳ hình thức nào thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm
Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình
Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm
Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm
Người nào tàng trữ trái phép nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên dưới bất kỳ hình thức nào thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm
Bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm
Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình
Bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm
Người nào thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng hóa chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng thì bị xử lý hình sự như thế nào?
check_box Bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
Bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm
Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm
Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Người nào tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng với nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thì có thể bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?
check_box Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng
Gây thiệt hại cho người khác 1.500.000.000 đồng trở lên
Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên
Quy mô mạng lưới người tham gia 100 người trở lên
Người nào trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa v ới số lượng 3.000 cây trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm
Bị phạt cải tạo từ 06 tháng đến 01 năm
Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm
Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm
Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất 100.000.000 đồng trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?
check_box Bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm
Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 05 năm
Bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm
Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm
Bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm
Bị phạt tù chung thân
Bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm
Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người làm chết 03 người trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?
check_box Bị phạt tù từ 06 năm đến 12 năm
Bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm
Bị phạt tù từ 03 năm đến 06 năm
Bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình
Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, sửa chữa, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán hoặc tiêu hủy vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây thiệt hại cho người khác thì có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?
check_box Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng
Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên
Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%
Người nào vô ý làm chết 02 người trở lên thì bị xử lý hình sự như thế nào?
Bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm
Bị phạt tù từ 06 tháng đến 01 năm
Bị phạt tù chung thân
Bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm
Người phạm tội trộm cắp tài sản có tình tiết hành hung để tẩu thoát được coi là chuyển hóa thành tội cướp tài sản khi:
Dùng vũ lực để chiếm đoạt bằng được tài sản hay cố giữ bằng được tài sản vừa lén lút chiếm đoạt được bằng hành vi hành hung
Dùng vũ lực chống lại người bắt giữ ngay sau khi vừa có hành vi trộm cắp tài sản xong để tấu thoát.
Dùng vũ lực để chống lại chủ quản lý tài sản nhằm chạy thoát thân
Dùng vũ lực để chạy thoát và đã tẩu thoát cùng tài sản đó
Nhận định nào dưới đây là đúng nhất khi nhắc đến hình phạt của tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi:
Điều luật quy định hình phạt tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi bao gồm 02 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung
Điều luật quy định hình phạt tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi bao gồm 04 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung
Điều luật quy định hình phạt tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi bao gồm 03 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung
Điều luật quy định hình phạt tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi bao gồm 01 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung
Nhận định nào dưới đây là đúng nhất khi nhắc đến hình phạt của tội cố ý gây nhiễu có hại
check_box Điều luật quy định hình phạt tội cố ý gây nhiễu có hại bao gồm 02 khung hình phạt chính
Điều luật quy định hình phạt tội cố ý gây nhiễu có hại bao gồm 01 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung
Điều luật quy định hình phạt tội cố ý gây nhiễu có hại bao gồm 02 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung
Điều luật quy định hình phạt tội cố ý gây nhiễu có hại bao gồm 02 khung hình phạt chính và 02 khung hình phạt bổ sung
Nhận định nào dưới đây là đúng nhất khi nhắc đến hình phạt của tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm:
check_box Điều luật quy định hình phạt tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm bao gồm 04 khung hình phạt chính, 01 khung hình phạt bổ sung và 01 khung hình phạt đối với pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự
Điều luật quy định hình phạt tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm bao gồm 03 khung hình phạt chính, 01 khung hình phạt bổ sung và 01 khung hình phạt đối với pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự
Điều luật quy định hình phạt tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm bao gồm 03 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung
Điều luật quy định hình phạt tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm bao gồm 02 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung
Nhận định nào dưới đây là đúng nhất khi nhắc đến hình phạt của tội vận chuyển trái phép chất ma túy:
Điều luật quy định hình phạt tội vận chuyển trái phép chất ma túy bao gồm 04 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung
Điều luật quy định hình phạt tội vận chuyển trái phép chất ma túy bao gồm 02 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung
Điều luật quy định hình phạt tội vận chuyển trái phép chất ma túy bao gồm 01 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung
Điều luật quy định hình phạt tội vận chuyển trái phép chất ma túy bao gồm 03 khung hình phạt chính và 01 khung hình phạt bổ sung
Nhận định nào sau đây là đúng nhất khi so sánh tội hiếp dâm và cưỡng dâm:
Đối với tội cưỡng dâm thì nạn nhân là bất cứ ai, còn đối với tội hiếp dâm thì nạn nhân phải là người lệ thuộc với người phạm tội hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách
Nạn nhân của tội hiếp dâm và tội cưỡng dâm đều có thể là bất kỳ ai
Nạn nhân của tội hiếp dâm và tội cưỡng dâm phải là người lệ thuộc với người phạm tội hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách.
Đối với tội hiếp dâm thì nạn nhân là bất cứ ai, còn đối với tội cưỡng dâm thì nạn nhân phải là người lệ thuộc với người phạm tội hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách.
Nhận định nào sau đây là đúng:
check_box Lỗi của người phạm tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy là lỗi vô ý
Lỗi của người phạm tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy là lỗi cố ý
Lỗi của người phạm tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy thông thường là lỗi cố ý
Lỗi của người phạm tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy có thể là lỗi vô ý hoặc lỗi cố ý
Pháp nhân thương mại in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng thì bị xử lý hình sự như thế nào?
check_box Bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng
Bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
Bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
Pháp nhân thương mại thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng nếu phạm tội thuộc trường hợp nào sau đây?
check_box Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng
Gây thiệt hại cho người khác 5.000.000.000 đồng trở lên
Thu lợi bất chính 3.000.000.000 đồng trở lên
Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường hoặc vị trí độc quyền
Theo BLHS 2015, hình phạt bổ sung cho người phạm tội  tàng trữ, vận chuyển hàng cấm được quy định như thế nào?
check_box Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng
Theo BLHS 2015, hình phạt bổ sung cho tội mua bán người được quy định như thế nào?
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm
Theo BLHS 2015, hình phạt bổ sung cho tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy được quy định như thế nào?
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 03 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 03 năm
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
Tội cướp tài sản được coi là hoàn thành khi nào?
Khi người phạm tội đã tẩu tán xong tài sản
Khi người phạm tội đã thực hiện một trong 3 hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác
Khi người phạm tội đã chiếm đoạt được tài sản
Khi người phạm tội đã thực hiện một trong 3 hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác và đã chiếm đoạt được tài sản
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được coi là hoàn thành khi nào?
Khi hành vi tẩu tán tài sản xảy ra
Khi hành vi chiếm đoạt đã xảy ra
Khi hành vi lừa dối đã xảy ra
Khi hành vi tiếp cận người bị lừa đảo xảy ra
Trong BLHS 2015, có bao nhiêu mục thuộc nhóm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế:
check_box 03
04
02
05
Trong BLHS 2015, có bao nhiêu tội danh thuộc nhóm các các tội xâm phạm sở hữu:
15
14
12
13
Trong BLHS 2015, có bao nhiêu tội danh thuộc nhóm các tội phạm về ma túy?
check_box 13
10
11
12
Trong BLHS 2015, có bao nhiêu tội danh thuộc nhóm các tội phạm về môi trường?
12
13
10
11
Trong BLHS 2015, có bao nhiêu tội danh thuộc nhóm các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng?
check_box 25
22
23
24
Trong BLHS 2015, có bao nhiêu tội danh thuộc nhóm các tội xâm phạm sức khoẻ con người:
07
09
08
10
Trong nhóm các tội phạm về ma tuý, hình phạt tử hình có thể được áp dụng đối với 03 tội danh nào? Chọn đáp án đúng nhất:
Tội chiếm đoạt chất ma túy; Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy; Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Tội mua bán trái phép chất ma túy; Tội chiếm đoạt chất ma túy; Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy
Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy; Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Tội sản xuất trái phép chất ma túy, Tội vận chuyển trái phép chất ma túy, Tội mua bán trái phép chất ma túy
Yếu tố động cơ phạm tội trong cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy được xác định như thế nào?
check_box Không bắt buộc
Luôn bắt buộc
Bắt buộc
Chỉ trong trường hợp với lỗi cố ý
Yếu tố lỗi trong cấu thành tội chiếm giữ trái phép tài sản được xác định như thế nào?
Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý do quá tự tin
Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý do cẩu thả
Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp
Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý gián tiếp
Yếu tố lỗi trong cấu thành tội cưỡng dâm được xác định như thế nào?
Lỗi cố ý
Lỗi vô ý
Lỗi cố ý hoặc vô ý
Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm này
Yếu tố lỗi trong cấu thành tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được xác định như thế nào?
Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý
Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý hoặc lỗi cố ý
Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm này
Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý
Yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người là:
Lỗi cố ý
Lỗi cố ý hoặc vô ý
Lỗi vô ý
Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành nhóm tội phạm này
Yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người là:
check_box Lỗi cố ý
Lỗi vô ý
Lỗi cố ý hoặc vô ý
Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành nhóm tội phạm này
Yếu tố lỗi trong cấu thành tội sản xuất, buôn bán hàng giảđược xác định như thế nào?
check_box Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý
Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm này
Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý hoặc lỗi cố ý
Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý
Yếu tố lỗi trong cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy được xác định như thế nào?
Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý gián tiếp
Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý do quá tự tin
Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý trực tiếp
Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý do cẩu thả
Yếu tố lỗi trong cấu thành tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được xác định như thế nào?
check_box Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý
Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý gián tiếp
Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý
Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm này
Yếu tố lỗi trong cấu thành tội vu khống được xác định như thế nào?
Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý
Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm này
Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý hoặc lỗi cố ý
Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý
Yếu tố lỗi trong cấu thành tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát được xác định như thế nào?
Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý hoặc lỗi cố ý
Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý
Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm này
Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý
Yếu tố lỗi trong cấu thành tội trốn thuế được xác định như thế nào?
check_box Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý
Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý
Không xét đến yếu tố lỗi trong cấu thành tội phạm này
Lỗi của người phạm tội là lỗi vô ý hoặc lỗi cố ý

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập