Biểu tượng của Linux là hình gì?
Cáo
Sư tử
Mèo
Chim cánh cụt
Các thành phần cơ bản nhất của Linux/Unix:
Kernel, File
Kernel, Shell
File, Shell
Kernel, Shell, File
Các thông tin cơ bản của user gồm những gì?
username, id, email, HOME, shell, password
username, id, group id, email, HOME, shell, password
username, id, group id, HOME, shell, password
username, id, group id, tên đầy đủ, HOME, email
Cách cài đặt một gói phần mềm trên linux là gì?
check_box sudo apt-get install
Không có phương án nào chính xác
sudo apt-get remove
sudo apt-cache search
Cách update ứng dụng trên ubuntu là gì?
check_box sudo apt update && sudo apt upgrade
sudo apt-get install && sudo apt upgrade
sudo apt-get remove && sudo apt upgrade
sudo apt-cache search && sudo apt upgrade
Câu lệnh groupmod dùng để làm gì?
check_box Sửa thông tin nhóm
Lấy danh sách người dùng trong nhóm
Sửa thông tin người dùng
Thêm người dùng vào nhóm
Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây.
Let và expr đều yêu cầu có dấu cách ngăn cách giữa các biến số
Expr phải dùng các biến số hoặc số dính liền nhau không được có dấu cách
Let không phân biệt có hoặc không có dấu cách giữa các biến số
Let phải dùng các biến số hoặc số dính liền nhau không được có dấu cách
Chương trình soạn thảo nào sau đây không sử dụng giao diện đồ hoạ?
check_box vi
emacs
kword
latex
Command Line là gì?
Giao diện duy nhất của các hệ điều hành linux
Giao diện màn hình câu lệnh
Giao diện người dùng
Giao diện đồ họa
Cú pháp của phép nhân trong Shell
\* hoặc *
\*
*
/*
Đâu là các loại giấy phép của phần mềm nguồn mở?
GPL, PSFL, MPL
MPL, GPL, MLB
GPL, LGPL, Linux
GPL, LGPL, GUI
Đâu là lệnh thay đổi mật khẩu cho user?
passwd
new password
change password
Reset password
Đâu là phiên bản ubuntu được xuất bản vào năm 2018?
Ubuntu 14.04
Ubuntu 18.04
Ubuntu 16.04
Ubuntu 19.04
Đâu là tính chất không đúng về tính toán sử dụng expr?
Kiểu dữ liệu số áp dụng : số nguyên (integer)
Dùng để tính toán đơn giản cộng trừ nhân chia: “+”, “–”, “*” , “/”
Phải chú ý khoảng trắng, tách biệt giữa các số các biến không được để dính liền
Khoảng trắng tùy ý giữa các biến
Dấu nào dưới đây là dấu đợi lệnh cho người dùng không phải là người quản trị?
check_box $
%
@
#
Để cài đặt EPEL repository ta sử dụng lệnh nào dưới đây?
check_box yum install epel-release epel-update
sudo install epel-release
yum install epel-release
sudo install epel-release epel-update
Để cài iBus và plugin iBus-unikey để gõ tiếng việt ta sử dụng lệnh nào sau đây?
check_box yum install ibus ibus-unikey ibus-gtk ibus-gtk3 ibus-qt
nano yum install ibus ibus-unikey ibus-gtk ibus-gtk3 ibus-qt
sudo yum install ibus ibus-unikey
yum update ibus ibus-unikey ibus-gtk ibus-gtk3 ibus-qt
Để chạy các phần mềm viết trên windows trên linux ta dùng phần mềm nào sau đây?
Lutris
Wine
Mypaint
Draw
Để chép một file /tmp/hello.txt vào thư mục /tmp/hello/ ta phải dùng lệnh nào sau đây?
cp /tmp/hello /tmp/hello
copy /tmp/hello.txt /tmp/hello/
cp /tmp/hello.txt /tmp/hello
cd tmp/hello.txt /tmp/hello
Để chép nội dung file1 vào cuối file2, sử dụng lệnh?
more file1 >> file2
cat file1 >> file2
copy file1 >> file
cat file1 file2
Để chuyển sang một thư mục khác ta dùng lệnh nào?
dir
cdir
cd
mkdir
Để đăng nhập vào người dùng khác ta sử dụng lệnh nào
login
su
user login
user
Để đọc được nội dung một đĩa CD trong Linux ta phải làm thế nào?
cd /mnt/cdrom
Phải mount trước
eject cdrom
Không đọc được CD Rom
Để gõ tiếng việt trên linux thì ta có thể sử dụng phần mềm nào sau đây?
check_box Ibus-unikey
FVIK
TocKyVNKey
Vietkey
Để lấy thông tin chi tiết của một gói ta có thể dùng lệnh nào?
check_box yum search “tên_gói”
yum list installed
yum update
yum info “tên_gói”
Để liệt kê các file .doc trong thư mục hiện hành, ta sử dụng lệnh nào?
ls –l *.doc
ls –l doc
ls –l #.doc
ls –l .doc
Để liệt kê các file có trong thư mục hiện hành với cả file ẩn và đầy đủ tham số ta dùng lệnh nào?
ls -lc
ls -lx
ls -lp
ls -la
Để liệt kê các file trong thư mục hiện hành, ta dùng lệnh nào?
Lệnh df
Lệnh cp
Lệnh du
Lệnh ls
Để liệt kê các repository đã thêm ta sử dụng lệnh nào dưới đây?
check_box yum repolist all
yum reposlist -l
yum show repository -l
yum repolist list
Để liệt kê các thư mục trong thư mục hiện hành theo ta dùng lệnh nào?
ls -a */
ls -d */
ls -l */
ls -n */
Để liệt kê đầy đủ thông tin của các file có trong thư mục hiện hành ta dùng lệnh ls với tham số?
check_box -l
-a
-x
-c
Để sao chép tất cả các file trong thư mục hiện hành (nhưng không phải thư mục con) vào thư mục safe, sử dụng lệnh nào?
cp *.** /safe
cp * /safe
cp .** /safe
copy *.* /safe
Để tạo một thư mục mới ta sử dụng lệnh nào sau đây?
mkdir
rmdir
nano
sudo
Để thay đổi người sở hữu của một file trong hệ thống Linux thì ta sử dụng lệnh nào sau đây?
chmod
sudo
chgrp
chown
Để thay đổi nhóm sở hữu của một file trong hệ thống Linux thì ta sử dụng lệnh nào sau đây?
check_box chgrp
sudo
chmod
sudo
Để xem danh sách các nhóm mà người dùng đã tham gia ta sử dụng lệnh nào?
check_box groups
group
list group
listgroup
Để xem danh sách các nhóm mà người dùng khác đã tham gia ta sử dụng lệnh nào?
groups
listgroup
list group
group
Để xem hướng dẫn cách dùng lệnh ls, ta thực hiện?
man ls
cd ls
cat ls
sudo ls
Để xoá một thư mục mới ta sử dụng lệnh nào sau đây?
rmdir
nano
sudo
mkdir
Định nghĩa giấy phép GPL là gì?
Là một loại giấy phép cấp phép, không có copyleft và có rất ít hạn chế trong việc sử dụng
Là sự kết hợp giữa giấy phép BSD có chỉnh sửa và giấy phép GNU
Là một giấy phép phần mềm tự do, không có copyleft, bắt buộc trong việc thông báo bản quyển và lời phủ nhận
Là một giấy phép mã nguồn mở có copyleft được sử dụng rộng rãi, đảm bảo cho người dùng khả năng chạy, nghiên cứu, tùy biển về phần mềm
Dpkg là gì?
check_box Là công cụ quản lý gói cho các hệ thống dựa trên Debian
Là công cụ hủy cài đặt các gói gói cho các hệ thống dựa trên Debian
Là công cụ giúp cập nhật các gói trên các hệ thống dựa trên Debian
Là công cụ cài đặt các gói trên các hệ thống dựa trên Debian
Emacs là một chương trình?
check_box Soạn thảo văn bản
Công cụ lập trình
Trình duyệt web
Email client
EPEL repository là một kho chứa chương trình cộng đồng mở ở trên hệ điều hành nào?
check_box Centos
Ubuntu
MacOS
Windows
FirewallD là gì?
Là chương trình tường lửa mạng mặc định trên Fedora Core
Là phần mềm quản trị hệ thống linux do Linux Torvalds viết
Là chương trình tường lửa của windows
Là phương thức điều khiển từ xa mặc định trên Linux
Giấy phép mã nguồn mở là gì?
Là các giấy phép bản quyền dành cho các phần mềm máy tính trong đó đặt ra các quy định buộc người tạo ra phần mềm đó phải tuân theo
Là các giấy phép bản quyền dành cho các phần mềm máy tính trong đó đặt ra các quy định buộc người sử dụng phần mềm đó phải tuân theo
Là bản quyền dành cho các phần mềm máy tính trong đó đặt ra các quy định buộc người tạo ra phần mềm đó phải tuân theo
Là bản quyền dành cho các phần mềm máy tính trong đó đặt ra các quy định buộc người sử dụng phần mềm đó phải tuân theo
Git là gì?
Là phương thức điều khiển từ xa mặc định trên Linux
Là dịch mạng vụ phổ biến qua đó có nhiều ứng dụng phục vụ quản lý và giám sát
Là phần mềm quản lý mã nguồn, rất hữu dụng cho truy cập từ nhiều nơi và trực tiếp triển khai
Là phần mềm quản trị hệ thống linux do Linux Torvalds viết
Hệ điều hành centos là hệ điều hành của tổ chức/công ty nào ?
check_box RedHat Enterprise Linux
Mozilla Firefox
Free Software Foundation
Microsoft Enterprise
Hệ điều hành nào sau đây không có giao diện người dùng?
MS-DOS
MacOS
Ubuntu
Debian
Kết quả của script này $ jot 3 6 là?
Dãy số: 3 6 9
Dãy số: 3 4 5
Dãy số: 3 4 5 6 7 8
Dãy số: 6 7 8
Kết quả sau khi chạy câu lệnh date +%T -s “00:30:00″ là gì?
Đặt giờ hệ thống thành 00:30 và không thay đổi ngày
Hẹn giờ tắt máy sau 30 phút
Đặt giờ hệ thống thành 12:30 và không thay đổi ngày
Hẹn giờ tắt máy vào lúc 00:30
Kết quả sau khi chạy câu lệnh date +%Y%m%d -s “20201112” là gì?
Đặt ngày hệ thống thành ngày 11 tháng 12 năm 2020 và giờ thành 00:00
Đặt ngày hệ thống thành ngày 12 tháng 11 năm 2020 và giờ thành 00:00
Đặt ngày hệ thống thành ngày 11 tháng 12 năm 2020 và không thay đổi giờ
Đặt ngày hệ thống thành ngày 12 tháng 11 năm 2020 và không thay đổi giờ
Kiến trúc của kernel linux là?
Distributed
Static
Microkenel
Monolithic
Lệnh nào cho phép cấp quyền super user cho tài khoản khác?
check_box usermod -aG sudo username
usermod -i sudo username
sudo -I username
sudo username
Lệnh nào dùng để xem lịch ngày, giờ hệ thống?
clock
calendar
cal
date
Lệnh nào dưới đây được sử dụng để thêm nhóm người dùng trong linux?
groupmod [tên_group]
groupadd [tên_group]
useradd [tên_group]
groupdel [tên_group]
Lệnh nào dưới đây được sử dụng để xóa nhóm người dùng trong linux?
groupadd [tên_group]
useradd [tên_group]
groupdel [tên_group]
groupmod [tên_group]
Lệnh nào dưới đây được sử dụng để xóa tài khoản người dùng trong linux?
useradd [tên_user]
user add [tên_user]
usermod [tên_user]
userdel [tên_user]
Lệnh nào giúp người dùng cấp cao có thể reset lại mật khẩu cho người sử dụng?
check_box passwd
su
resetpassw
su passwd
Lệnh nào sau đây để cập nhật ngày giờ hiện tại chuẩn từ server?
ntptime
time
date
ntpdate
Lệnh nào sau đây để chuyển qua người sử dụng khác?
cd
sudo
su
ls
Lệnh nào sẽ cho bạn quyền truy cập của người dùng cấp cao trong Linux?
gksudo
sudo --all
sudo -a
sudo -i
Lệnh nào sử dụng để cấu hình mạng trong các lệnh sau?
ifconfig
CUPS
ping
SSSD
Lệnh usermod có tác dụng là gì?
Cập nhật thông tin của user
Xóa user
Thêm user
Cập nhật thông tin của group
Linux thường được quản từ xa qua mạng với dịch vụ nào?
check_box SSH
HTTPS
Git
HTTP
LTS trong “Ubuntu 18.04 LTS” là viết tắt của gì?
Long time submit
Long time support
Long term support
Long time surprise
Một bản phân phối của linux sẽ không có thứ gì dưới đây?
Phần mềm tùy chọn thêm
Tài liệu sử dụng
Công cụ
Dữ liệu của người dùng
Một user có username là sinhvien và home directory của anh ta là /home/sinhvien Để trở về home dir của anh ta 1 cách nhanh nhất, anh ta phải dùng lệnh nào?
check_box cd
cd home/sinhvien
cd /home/sinhvien
cd / ; cd home ; cd sinhvien
Mozilla Thunderbird là phần mềm gì?
check_box Là một ứng dụng email, tin tức, RSS và ứng dụng trò chuyện đa nền tảng tự do nguồn mở, phát triển bởi Mozilla Foundation
Là một trình duyệt web được tích hợp trên các nền tảng linux
Là bộ ứng dụng hỗ trợ gõ tiếng việt được phát triển bởi Mozilla Foundation
Là ứng dụng chơi game đa nền tảng tự do nguồn mở, phát triển bới Mozilla Foundation được tích hợp trên nền tảng linux
NetworkManager là gì?
Là dịch vụ quản lý kết nối mạng, có thể quản lý các kết nối
Không đáp án nào chính xác
Là trình quản lý tác vụ của người dùng trên linux
Là dịch vụ quản lý kết nối giữa máy tính này với máy tính khác
Những phần mềm mã nguồn mở nào sau đây giúp chạy các ứng dụng windows trên môi trường ubuntu?
Winedoor và Crossover
Wine và PlayOnlinux
Wine và Crossover
Winedoor và Cedega
Phần mềm Mozilla Firefox sử dụng giấy phép mã nguồn mở nào?
MIT
GNU
Apache
MPL
Phần mềm nguồn mở là gì?
Là phần mềm mà mã muồn được đưa ra công khai cho tất cả mọi người có thể sử dụng cho mọi mục đích
Là phần mềm máy tính được phân phối theo các điều khoản cho phép người dùng chạy phần mềm cho bất kỳ mục đích nào cũng như nghiên cứu, thay đổi và phân phối phần mềm cũng như mọi phiên bản phù hợp
Là phần mềm máy tính mà người dùng bị giới hạn quyền thay đổi hay điều chỉnh nó cho thích hợp với nhu cầu riêng
Là phần mềm máy tính cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm, và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay đổi
Phần mềm tự do là gì?
Là phần mềm mà mã muồn được đưa ra công khai cho tất cả mọi người có thể sử dụng cho mọi mục đích
Là phần mềm được phân phối đến người sử dụng cùng với mã nguồn của nó và chúng có thể được sửa đổi, có thể được phân phối lại mà không bị một ràng buộc nào khác, có thể phân phối cả những thay đổi mà chúng ta đã thực hiện trên mã nguồn gốc
Là phần mềm máy tính cho phép bất cứ ai cũng có thể nghiên cứu, thay đổi và cải tiến phần mềm, và phân phối phần mềm ở dạng chưa thay đổi hoặc đã thay đổi
Là phần mềm máy tính mà người dùng bị giới hạn quyền thay đổi hay điều chỉnh nó cho thích hợp với nhu cầu riêng
Phiên bản linux đầu tiên do ai viết?
Linus Torvalds
Ken Thompson
Bill Gates
Mark Zsuckerberg
Phiên bản linux đầu tiên được tạo ra vào năm nào?
1993
1992
1991
1990
Phương án nào không chính xác về các quyền tự do thiết yếu của phần mềm tự do là?
Tự do sử dụng chương trình như bạn muốn, cho bất kỳ mục đích nào nhưng bắt buộc phải trả phí
Tự do phân phối lại các bản sao để có thể giúp đỡ người khác
Tự do phân phối các bản sao của các phiên bản sửa đổi của cá nhân cho người khác
Tự do nghiên cứu cách chương trình hoạt động và thay đổi chương trình theo bất kỳ mục đích nào. Truy cập vào mã nguồn là điều kiện tiên quyết cho việc này
Phương thức Jot có tối đa bao nhiêu tham số?
1
4
2
3
Phương thức nào dùng để tính toán với số thực?
Expr
Factor
Jot
Bc
Phương thức nào dưới đây dùng để phân tích một số thành các thừa số nguyên tố?
check_box Factor
Bc
Expr
Jot
Quan niệm nào sau đây sai về copyleft?
Được đưa ra dựa trên copyright
Tồn tại giấy phép copyleft cho tất cả phần mềm, âm nhạc và nghệ thuật
Người sở hữu có quyền cấp quyền để: sử dụng, sửa đổi, phân phối lại
Nghĩa vụ phân phối và cho phép truy xuất công khai các tác phẩm phát sinh
Respository là gì?
check_box Là một kho chứa nhiều gói phần mềm thường được tải qua giao thức Http/Ftp hoặc Rsync và được quản lý bởi các tổ chức mã nguồn mở hoặc công ty
Là một kho chứa các sự thay đổi của mã nguồn dự án được tải qua giao thức Http/Ftp hoặc Rsync và được quản lý bởi các tổ chức mã nguồn mở hoạc công ty
Là một kho chứa nhiều gói phần mềm thường được lưu trữ song song ở client và server được quản lý bởi người dùng
Là một kho chứa các sự thay đổi của mã nguồn dự án. Các thay đổi này sẽ được lưu trữ song song ở client và server được quản lý bởi người dùng
SELinux là gì?
Là phương thức điều khiển từ xa mặc định trên Linux.
Là một module bảo mật ở nhân của Linux, cung cấp cơ chế hỗ trợ các chính sách bảo mật kiểm soát truy cập
Là dịch mạng vụ phổ biến qua đó có nhiều ứng dụng phục vụ quản lý và giám sát.
Là dịch vụ giúp điều khiển máy tính linux từ xa
sudo dpkg -l | grep PHP Lệnh trên được sử dụng để làm gì?
check_box Dùng để check các PHP packages
Không có đáp án nào chính xác
Dùng để xóa các PHP packages
Dùng để cài đặt các PHP packages
Ta có thể sử dụng lệnh nào dưới đây để liệt kê các package trên ubuntu?
check_box sudo apt list --installed hoặc sudo dpkg -l
sudo apt-get install
sudo apt list --installed
sudo dpkg -l
Tập tin /etc/passwd chứa thông tin gì của users hệ thống?
Chứa uid, gid, home directory, shell
Chứa tập shadow của người dùng
Chứa profile của người dùng
Chứa password của người dùng
Tập tin /etc/shadow chứa thông tin gì của users hệ thống?
check_box Chứa password của người dùng
Chứa uid, gid, home directory, shell
Chứa tập shadow của người dùng
Chứa profile của người dùng
Tập tin có dấu ‘.’ phía trước có đặc tính gì đặc biệt?
Thực thi
Chỉ có người dùng root mới thấy
Tập tin bị ẩn
Tập tin ẩn, không thấy được với lệnh ls
Thông tin các user được lưu trong file nào?
check_box /etc/passwd
/shaddow
/passwd
/etc/shadow
Thư mục etc là thư mục chứa gì?
Chứa tất cả mọi thư mục khác
Chứa tất cả dữ liệu của user
Chứa tất cả dữ liệu của mọi người dùng
Chứa các cài đặt, cấu hình
Thư mục root là thư mục chứa gì?
check_box Chứa tất cả mọi thư mục khác
Chứa tất cả dữ liệu về hệ thống
Chứa tất cả dữ liệu của người dùng root
Chứa tất cả dữ liệu của mọi người dùng
Tính đến 2006 số loại giấy phép mã nguồn mở được OSI cấp phép là?
Khoảng 80 giấy phép
Khoảng 60 giấy phép
Khoảng 20 giấy phép
Khoảng 40 giấy phép
Tổ chức FSF là tổ chức?
Phần mềm tự do
Quỹ phần mềm nguồn mở
Quỹ phần mềm miễn phí
Phần mềm mã nguồn mở
Trong các chương trình sau, chương trình soạn thảo nào phổ biến nhất trên các hệ điều hành linux?
check_box vi
word
unikey
pico
Trong hệ thống Linux user nào có quyền cao nhất?
Administrator
Root
User có UID = 0
Admin
Trong quyền truy cập thư mục và file owner là gì?
Người sở hữu
Nhóm sở hữu file
Người sở hữu file
Nhóm tạo
Ưu điểm của hệ điều hành linux?
check_box Hoàn toàn miễn phí, chi phí phần cứng thấp, tốc độ cao, cộng đồng sử dụng lớn
Hoàn toàn miễn phí, tốc độ cao, không có virut
Hoàn toàn miễn phí, chi phí phần cứng thấp, tốc độ cao
Hoàn toàn miễn phí, chi phí phần cứng thấp, không có virut
Vi là phần mềm gì?
check_box Soạn thảo văn bản
Trình duyệt web
Bộ gõ tiếng Việt
Công cụ lập trình
Zcat liên quan tới lệnh nào trong các lệnh sau?
check_box gzip
ls
pack
cat

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập