Biến thể của thư viện OpenGL cho lập trình Java là?
check_box JOGL (Java binding for the OpenGL API)
OpenGL
Java
LWJava (Light Weight Java)
Bộ điều khiển màn hình (Video Controller) dùng để?
Điều khiển màn hình, chuyển dữ liệu dạng số ở frame buffer thành các điểm sáng trên màn hình
Điều khiển màn hình, chuyển dữ liệu dạng số
Điều khiển màn hình
Chuyển dữ liệu dạng số ở frame buffer thành các điểm sáng trên màn hình
Các bước thực hiện để sử dụng thư viện GLU vẽ mặt bậc hai:
check_box B1) Tạo đối tượng xử lý vẽ;B2) Đặt tham số vẽ (có thể thay đổi);B3) Thực hiện lệnh vẽ;B4) Xóa đối tượng xử lý vẽ;
B1) Tạo đối tượng xử lý vẽ;B2) Đặt tham số vẽ (có thể thay đổi);B3) Xóa đối tượng xử lý vẽ;B4) Thực hiện lệnh vẽ;
B1) Đặt tham số vẽ (có thể thay đổi);B2) Tạo đối tượng xử lý vẽ;B3) Thực hiện lệnh vẽ;B4) Xóa đối tượng xử lý vẽ;
B1) Tạo đối tượng xử lý vẽ;B2) Thực hiện lệnh vẽ;B3) Xóa đối tượng xử lý vẽ;B4) Đặt tham số vẽ (có thể thay đổi);
Các hệ CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacture System) là?
Các công cụ giúp cho các hoạ sĩ, các nhà thiết kế phim hoạt hình chuyên nghiệp làm các kỹ xảo hoạt hình, vẽ tranh
Kỹ thuật đồ hoạ tập hợp các công cụ, các kỹ thuật trợ giúp cho thiết kế các chi tiết và các hệ thống khác nhau: hệ thống cơ, hệ thống điện, hệ thống điện tử….
Lĩnh vực xây dựng mô hình và hình ảnh của các vật thể dựa trên các đối tượng và mối quan hệ giữa chúng
Các công cụ giúp hiển thị các số liệu thí nghiệm một cách trực quan, dựa trên các mẫu đồ thị hoặc các thuật toán có sẵn.
Các thuật toán vẽ đường thẳng được trình bày như DDA, Midline, Breshenham thường hệ số góc xét thuộc khoảng nào?
m>-1
m<0
0
m>1
Các thuộc tính cơ bản của một đoạn thẳng là?
Kiểu nét
Màu sắc
Độ rộng
Kiểu nét, độ rộng, màu sắc
CGI (Computer Graphics Interface System) là chuẩn?
Hệ chuẩn cho các phương pháp giao tiếp với các thiết bị ngoại vi
Xác định các chuẩn cho việc lưu trữ và chuyển đổi hình ảnh
Chuẩn xác định các hàm đồ hoạ chuẩn, được thiết kế như một tập hợp các công cụ đồ hoạ hai chiều và ba chiều
Xác định các phương pháp chuẩn cho các mô hình thời gian thực và lập trình hướng đối tượng
CGM (Computer Graphics Metafile) là chuẩn?
Hệ chuẩn cho các phương pháp giao tiếp với các thiết bị ngoại vi
Chuẩn xác định các hàm đồ hoạ chuẩn, được thiết kế như một tập hợp các công cụ đồ hoạ hai chiều và ba chiều
Xác định các phương pháp chuẩn cho các mô hình thời gian thực và lập trình hướng đối tượng
Xác định các chuẩn cho việc lưu trữ và chuyển đổi hình ảnh
Có mấy cách mô hình hoá đối tượng?
check_box 2
4
3
1
Đặc trưng cơ bản của thư viện OpenGL là?
check_box Độc lập với hệ nền và cho phép vẽ các hình từ các đối tượng cơ bản như điểm và đường
Lập trình được với mọi ngôn ngữ
Cung cấp giao diện người dùng đồ hoạ cho lập trình ứng dụng
Độc lập với hệ nền
Đâu không phải là cách chuyển đổi hệ toạ độ nào?
Chuyển đổi từ hệ toạ độ cục bộ về hệ toạ độ chung
Chuyển đổi giữa hai hệ toạ độ Descartes với nhau
Chuyển từ hệ toạ độ 2 chiều về n chiều
Chuyển đổi từ hệ toạ độ không phải Descartes sang hệ toạ độ Descartes
Đâu là công thức biến đổi của phép tịnh tiến trong không gian 3 chiều theo vecto T (Tx,Ty,Tz)?
check_box 


Đâu là ma trận biến đổi của phép quay quanh trục Oz trong không gian 3 chiều?
check_box 
check_box 

Đâu là phương trình đoạn thẳng được sử dụng trong thuật toán Liang-Barsky?
x= x1+ t( x2-x1)y=y1+ t(y2-y1)với t [0,1]
y=mx+b
Ax+ By+ C= 0
Đầu vào của tiến trình xử lý đồ họa trong thư viện OpenGL là?
check_box Tập dữ liệu gồm tọa độ các điểm trên hình vẽ
Tập các câu lệnh xử lý đồ họa
Tập các giá trị màu cần thể hiện của hình vẽ
Tập các hình ảnh cần xử lý
Để xác định vị trí điểm P(x,y) với cạnh cửa sổ AB, ta dựa vào dấu của Vậy P nằm bên phải của AB khi nào?Do tính đối xứng của đường tròn nên ta chỉ cần vẽ được cung......đường tròn?
1/4
1/8
1/2
1/16
Giả sử màn hình đang sử dụng có độ phân giải (Resolution) là 640x480 thì số điểm ảnh của màn hình là?
306082
307200
307199
306081
GKS (Graphics Kernel System) là chuẩn?
Hệ chuẩn cho các phương pháp giao tiếp với các thiết bị ngoại vi
Xác định các phương pháp chuẩn cho các mô hình thời gian thực và lập trình hướng đối tượng
Xác định các chuẩn cho việc lưu trữ và chuyển đổi hình ảnh
Chuẩn xác định các hàm đồ hoạ chuẩn, được thiết kế như một tập hợp các công cụ đồ hoạ hai chiều và ba chiều
Hai mô hình đối tượng vẽ trong không gian của OpenGL gồm?
check_box Mô hình điểm và đường (wire-frame) và mô hình phương trình (curved model)
Mô hình toán học (Math) và mô hình vật lý (Physic)
Mô hình điểm và đường (wire-frame) và mô hình hình khối (block model)
Mô hình đường (line) và mô hình phương trình (curved model)
Hàm xử lý vẽ đồ họa chính trong lập trình C/C++ sử dụng thư viện OpenGL và lệnh đăng ký là?
check_box Hàm dạng callback theo mẫu: void tên_hàm(){ … } và đăng ký bằng lệnh “glutDisplayFunc( tên_hàm )”
Hàm dạng callback theo mẫu: void tên_hàm(){ … } và đăng ký bằng lệnh “glutInit( tên_hàm )”
Hàm dạng callback theo mẫu: int main(){ … } và đăng ký bằng lệnh “glutDisplayFunc( main )”
Hàm dạng callback theo mẫu: void tên_hàm(){ … } và đăng ký bằng lệnh “glutCreateWindow( tên_hàm )”
Hệ tọa độ thiết bị dùng hệ tọa độ nào?
Hệ tọa độ nguyên
Hệ tọa độ thực
Hệ tọa độ cầu
Hệ tọa độ cực
Header của file VRML bắt đầu bằng dấu
check_box #
@
!
?
Khi muốn biến đổi tỉ lệ 1 đoạn thẳng, ta thực hiện thao tác nào sau đây?
Biến đổi tỉ lệ điểm đầu và điểm cuối của đoạn thẳng và vẽ lại đoạn thẳng
Biến đổi tỉ lệ trung điểm của đoạn thẳng
Biến đổi tỉ lệ tất cả các điểm nằm trên của đoạn thẳng
Biến đổi tỉ lệ điểm đầu và điểm cuối của đoạn thẳng
Khi muốn tịnh tiến 1 đoạn thẳng, ta phải làm gì?
Tịnh tiến điểm đầu và điểm cuối của đoạn thẳng và vẽ lại đoạn thẳng
Tịnh tiến trung điểm của đoạn thẳng
Tịnh tiến tất cả các điểm nằm trên của đoạn thẳng
Tịnh tiến điểm đầu và điểm cuối của đoạn thẳng
Khi xén đa giác theo thuật toán Sutherland Hodgman, với mỗi lần xén đa giác dọc theo một biên cửa sổ nào đó. Nếu gọi S,P là 2 đỉnh kề nhau tạo ra cạnh E(S,P). Từ đỉnh S, đỉnh kế tiếp P được xét. Nếu E cắt cửa sổ theo hướng từ ngoài vào trong, đỉnh được lưu lại là?
Không có điểm mới
Giao điểm của P với cạnh cửa sổ
P
P và giao điểm của P với cạnh cửa sổ
Khi xén đa giác theo thuật toán Sutherland Hodgman, với mỗi lần xén đa giác dọc theo một biên cửa sổ nào đó. Nếu gọi S,P là 2 đỉnh kề nhau tạo ra cạnh E(S,P). Từ đỉnh S, đỉnh kế tiếp P được xét. Nếu E cắt cửa sổ theo hướng từ trong ra ngoài, đỉnh được lưu lại là?
Không có điểm mới
P
P và giao điểm của P với cạnh cửa sổ
Giao điểm của P với cạnh cửa sổ
Khi xén đa giác theo thuật toán Sutherland Hodgman, với mỗi lần xén đa giác dọc theo một biên cửa sổ nào đó. Nếu gọi S,P là 2 đỉnh kề nhau tạo ra cạnh E(S,P). Từ đỉnh S, đỉnh kế tiếp P được xét. S và P có vị trí như thế nào thì SP nằm ngoài cửa sổ?
S,P nằm bên phải cửa sổ
S bên trái, P bên phải cửa sổ
S bên phải, P bên trái cửa sổ
S, P nằm bên trái cửa sổ
Kích thước vật lý của màn hình đồ hoạ được tính từ độ dài nào của màn hình?
Đường thẳng
Đường cong
Điểm
Đường chéo
Ký tự có thuộc tính nào?
Kiểu chữ, cỡ chữ, khoảng cách giữa các ký tự, hướng hiển thị ký tự...
Màu sắc, kiểu chữ, cỡ chữ, khoảng cách giữa các ký tự, hướng hiển thị ký tự
Màu sắc, kiểu chữ
Cỡ chữ, khoảng cách giữa các ký tự, hướng hiển thị ký tự
Lệnh vẽ mặt cầu “gluSphere”, ngoài đối tượng vẽ (GLUquadric), cần thêm các tham số gồm?
check_box Bán kính, số đường chia kinh độ (dọc) và số đường chia vĩ độ (ngang)
Tâm, bán kính, màu sắc
Tâm và bán kính
Tâm, bán kính, số đường chia kinh độ (dọc) và số đường chia vĩ độ (ngang)
Ma trận đối xứng qua trục Ox?Ma trận quan trọng của quá trình xử lý đồ họa trong thư viện OpenGL là?
check_box Ma trận thực hiện phép chiếu và ma trận mô hình hiển thị
Ma trận xử lý màu sắc
Ma trận thực hiện phép chiếu
Ma trận các tọa độ điểm vẽ
Màn hình có tỷ số phương (aspect ratio) khác một (≠1), thì hình tròn hiển thị trên đó trở thành nào?
Hình ellipse
Hình tròn
Hình chữ nhật
Hình vuông
Màn hình có tỷ số phương (aspect ratio) khác một (≠1), thì hình vuông hiển thị trên đó trở thành nào?
Hình tròn
Hình chữ nhật
Hình vuông
Hình ellipse
Một ảnh dùng làm texture để tô màu có không gian tọa độ là?
check_box Chiều ngang s và chiều dọc t từ 0 đến 1
Chiều ngang s 0 đến 1 và chiều dọc t từ 1 đến 2
Chiều ngang s và chiều dọc t từ -1 đến 1
Chiều ngang s và chiều dọc t từ 1 đến 2
Một hệ mềm đồ họa được mô tả bao bởi miền nào?
Miền điều khiển, miền thực và miển nguyên
Miền điều khiển, miền thực và miển hiển thị
Miền điều khiển, miền nguyên và miển hiển thị
Miền nguyên, miền thực và miển hiển thị
Nếu thông tin mỗi 1 pixel trên màn hình ta dùng 10-bit. Thì bảng LUT (LookUp Table) có số màu là?
1024 màu
256 màu
32 màu
10 màu
Nếu thông tin mỗi 1 pixel trên màn hình ta dùng 16-bit. Thì bảng LUT (LookUp Table) có số màu là?
1016 màu
16 màu
65536 màu
1024 màu
Nếu thông tin mỗi 1 pixel trên màn hình ta dùng 8-bit. Thì bảng LUT (LookUp Table) có số màu là?
32 màu
8 màu
1024 màu
256 màu
Nguyên lý chung vẽ đoạn thẳng, |dx| < |dy| thì?
Cho y biến thiên và tính x theo tâm 0
Cho x biến thiên và tính y theo tâm 0
Cho y biến thiên và tính x theo y
Cho x biến thiên và tính y theo x
Nguyên lý chung vẽ đoạn thẳng, nếu |dx| > |dy| thì?
Cho x biến thiên và tính y theo x
Cho x biến thiên và tính y theo tâm 0
Cho y biến thiên và tính x theo tâm 0
Cho y biến thiên và tính x theo y
Phân biệt những điểm chính giữa ma trận mô hình hiển thị (ModelView matrix) và ma trận thực hiện phép chiếu (Projection matrix) trong OpenGL?
check_box Ma trận mô hình hiển thị dùng để thực hiện các phép biến đổi hình học còn ma trận thực hiện phép chiếu để đưa toạ độ hình vẽ 3D về mặt phẳng trên màn hình quan sát
Ma trận mô hình hiển thị dùng để tính toán toạ độ vẽ còn ma trận thực hiện phép chiếu để đưa toạ độ hình vẽ 3D về mặt phẳng trên màn hình quan sát
Ma trận mô hình hiển thị dùng để quay và tịnh tiến hình vẽ còn ma trận thực hiện phép chiếu để tính toán toạ độ vẽ
Ma trận mô hình hiển thị dùng để quay và tịnh tiến hình vẽ còn ma trận thực hiện phép chiếu để đưa toạ độ hình vẽ 3D về mặt phẳng trên màn hình quan sát
Phân loại theo các lĩnh vực của đồ hoạ máy tính, thì kiến tạo đồ họa gồm?
Đồ họa hoạt hìnhCAD/CAM systemĐồ họa minh họa
CAD/CAM systemĐồ họa minh họa Đồ họa hoạt hình
CAD/CAM systemĐồ họa minh họaKỹ thuật phân tích và tạo ảnh
Đồ họa minh họaKỹ thuật phân tích và tạo ảnh
Phát biểu nào sau đây sai?
check_box Trong phép chiếu song song càng gần diểm quan sát thì đối tượng càng lớn
Phép chiếu trực giao là phép chiếu song song có tia chiếu vuông góc với mặt phẳng chiếu.
Phép chiếu song song có tâm chiếu ở vô cực
Phép chiếu song song bảo toàn tỉ lệ kích thước của đối tượng
Phép biến đổi nào sau đây được xem như là phép quay quanh trục đối xứng một góc 180 độ?
Đối xứng
Quay
Đồng dạng
Tịnh tiến
Phép biến đổi tỉ lệ là?
Phép biến đổi hình dạng ban đầu của đối tượng
Phép toán làm thay đổi kích thước của đối tượng
Phép biến đổi nhằm thay đổi hướng của đối tượng
Phép dịch chuyển đối tượng từ vị trí này sang vị trí khác
Phép chiếu là gì?
check_box Là phép chuyển đổi những điểm của đối tượng trong hệ thống toạ độ n chiều thành những điểm trong hệ thống toạ độ có số chiều nhỏ hơn n
Là phép biến đổi cho phép dịch chuyển đối tượng từ vị trí này sang vị trí khác
Là phép biến đổi cho phép làm thay đổi kích thước của đối tượng
Là phép biến đổi nhằm thay đổi hướng của đối tượng.
Phép chiếu phối cảnh trong xử lý đồ hoạ không gian của OpenGL được thực hiện bởi lệnh?
check_box gluPerspective( fovy, aspect, zNear, zFar );
glFrustum( left, right, top, bottom );
gluLookAt( eX,eY,eZ, cX,cY,cZ, uX,uY,uZ );
glViewport( x, y, width, height );
Phép quay là?
Phép toán làm thay đổi kích thước của đối tượng
Phép biến đổi hình dạng ban đầu của đối tượng
Phép dịch chuyển đối tượng từ vị trí này sang vị trí khác
Phép biến đổi nhằm thay đổi hướng của đối tượng
Ta có điểm P(10,12) và vectơ tịnh tiến T(3,3). Sau phép tịnh tiến, điểm P’ có tọa độ là?
P’(10,15)
P’(13,12)
P’(3,3)
P’(13,15)
Ta có điểm P(3,5) và Z(2,3) là phép biến đổi tỉ lệ. Sau phép biến đổi tỉ lệ, điểm P’ có tọa độ là?
P’(15,3)
P’(6,15)
P’(15,5)
P’(3,6)
Ta có ma trận biến đổi của phép đối xứng trong không gian 3 chiều như sau:Vậy ứng với phép đối xứng qua trục Ox. Giá trị của Mx, My, Mz là gì?
Mx=-1, My=-1, Mz=-1
Mx=-1, My=1, Mz=-1
Mx=-1, My=-1, Mz=1
Mx=1, My=-1, Mz=-1
Ta có ma trận biến đổi của phép đối xứng trong không gian 3 chiều như sau:Vậy ứng với phép đối xứng qua trục Oy. Giá trị của Mx, My, Mz là gì?
check_box Mx=-1, My=1, Mz=-1
Mx=-1, My=-1, Mz=1
Mx=-1, My=-1, Mz=-1
Mx=1, My=-1, Mz=-1
Ta có ma trận biến đổi của phép đối xứng trong không gian 3 chiều như sau:Vậy ứng với phép đối xứng qua trục Oz. Giá trị của Mx, My, Mz là gì?
check_box Mx=-1, My=-1, Mz=1
Mx=1, My=-1, Mz=-1
Mx=-1, My=-1, Mz=-1
Mx=-1, My=1, Mz=-1
Theo dạng bitmap mỗi ký tự được biểu diễn bởi?
Ma trận với kích thước chiều dọc gấp hai chiều ngang
Ma trận với kích thước ngang dọc nhất định
Ma trận với kích thước chiều ngang gấp hai chiều dọc
Ma trận với kích thước có chiều ngang và chiều dọc bằng nhau
Theo dạng vector mỗi ký tự được biểu diễn bởi?
Đường thẳng & hình chữ nhật
Đường thẳng & đường cong
Đường thẳng & hình tròn
Đường cong & đường tròn
Theo thuật toán vẽ đường tròn Breshenham để chọn điểm S1 (điểm trên) thì?Theo thuật toán vẽ đường tròn Breshenham để chọn điểm S2 (điểm dưới) thì?Thiết bị được sử dụng để định vị con trỏ màn hình là
Bộ điều khiển
Kính thực tế ảo
Găng tay dữ liệu
Chuột
Thư viện OpenGL dùng để?
check_box Lập trình vẽ đồ họa trên máy tính
Xử lý ảnh trên máy tính
Lập trình trên máy tính bằng Java
Vẽ đồ họa trên máy tính
Thuật toán nào sau đây tìm giao điểm của đoạn thẳng với cửa sổ dựa vào việc kéo dài biên cửa sổ chia thành 9 vùng (gồm 8 vùng xung quanh và của sổ)?
Cohen-Sutherland
Bresenham
Liang- Barsky
Midpoint
Toạ độ mới của điểm A(12,2) khi thực hiện phép đối xứng qua gốc toạ độ?
A’(12,-2)
A’(12,2)
A’(-12,-2)
A’(-12,2)
Trong hệ thống đồ họa, mảng các điểm ảnh (pixel array) trong ảnh được lưu trữ trên đâu?
Video Controller
Processor
Memory
Frame buffer
Trong không gian 3 chiều, cho đối tượng sau:Trong các hình sau đây, hình nào là kết quả của phép chiếu song song lên mặt phẳng Oxz của đối tượng trên?
check_box 


Trong không gian 3 chiều, cho đối tượng sau:Trong các hình sau đây, hình nào là kết quả của phép chiếu song song lên mặt phẳng Oyz của đối tượng trên?
check_box 


Trong không gian 3 chiều, cho đối tượng sau?Trong các hình sau đây, hình nào là kết quả của phép chiếu song song lên mặt phẳng Oxy của đối tượng trên?
check_box 


Trong không gian 3 chiều, mỗi đối tượng được mô tả trong một hệ toạ độ riêng gọi là gì?
Hệ toạ độ thực
Hệ toạ độ Descartes
Hệ toạ độ đối tượng
Hệ toạ độ thiết bị
Trong phép quay, nếu góc quay α có giá trị âm thì hướng quay là?
Từ trên xuống dưới
Cùng chiều kim đồng hồ
Từ trái sang phải
Ngược chiều kim đồng hồ
Trong thuật toán Liang-Barsky, ta có t.pk qk, k=1,2,3,4 và 0t1. Vậy k=2 ứng với trường hợp nào sau đây?Trong thuật toán Liang-Barsky, ta có t.pk qk, k=1,2,3,4 và 0t1. Vậy theo thứ tự k sẽ tương ứng với thứ tự cạnh cửa sổ là?
Right, Top, Left, Bottom
Left, Right, Bottom, Top
Top, Left, Bottom, Right
Top, Right, Bottom, Left
Vì sao cần biểu diễn ma trận biến đổi trong hệ toạ độ thuần nhất?
Có thể kết hợp một hoặc nhiều phép biến đổi bằng cách gộp các ma trận biến đổi
Có thể kết hợp một hoặc nhiều phép biến đổi bằng cách cộng các ma trận biến đổi
Số chiều các ma trận biến đổi không giống nhau nên không thể kết hợp các phép biến đổi.
Thuận tiện trong việc tính toán
Vùng được chọn để hiển thị các đối tượng trong cửa sổ ánh xạ vào là?
Hệ tọa độ thuần nhất
Vùng quan sát
Hệ tọa độ
Cửa sổ
Vùng được chọn để hiển thị trong hệ tọa độ thế giới thực là?
Hệ tọa độ thuần nhất
Hệ tọa độ
Cửa sổ
Vùng quan sát
Xét bài toán xén đoạn thẳng. Trường hợp sau đây, chỉ ra các đoạn thẳng không cần tìm giao điểm?
GH
EF
AB
CD
Xét bài toán xén đoạn thẳng. Trường hợp sau đây, chỉ ra các đoạn thẳng không cần tìm giao điểm?
EF
CD
GH
AB

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập