Thuật toán nào sau đây tìm giao điểm của đoạn thẳng với cửa sổ?
check_box Cohen-Sutherland
Bresenham
DDA
Midpoint
Đoạn thẳng có 2 điểm cuối là (1,1) và (8,5). Dùng thuật toán Bresenham vẽ đoạn thẳng tính các giá trị p và y tại x=3?
p=2 và y=4
p=-3 và y= 2
p=-3 và y= 3
p=5 và y=3
Việc chuyển đổi giữa 2 hệ tọa độ Descartes với nhau thường gặp trong công đoạn nào?
Chuyển các mô tả tọa độ của các đối tượng thành phần trong các hệ tọa độ chung về các vi trí tương ứng trong một hệ tọa độ cục bộ.
Chuyển các mô tả tọa độ của các đối tượng thành phần trong các hệ tọa độ cục bộ về các vi trí tương ứng trong một hệ tọa độ chung.
Thay đổi tỉ lệ của đối tượng
Tịnh tiến tâm quay của đối tượng
Biến thể của thư viện OpenGL cho lập trình Java là?
check_box JOGL
Java
LWJava
OpenGL
Các bước thực hiện để sử dụng thư viện GLU vẽ mặt bậc hai?
check_box B1) Tạo đối tượng xử lý vẽ;B2) Đặt tham số vẽ (có thể thay đổi);B3) Thực hiện lệnh vẽ;B4) Xóa đối tượng xử lý vẽ;
B1) Đặt tham số vẽ (có thể thay đổi);B2) Tạo đối tượng xử lý vẽ;B3) Thực hiện lệnh vẽ;B4) Xóa đối tượng xử lý vẽ;
B1) Tạo đối tượng xử lý vẽ;B2) Đặt tham số vẽ (có thể thay đổi);B3) Xóa đối tượng xử lý vẽ;B4) Thực hiện lệnh vẽ;
B1) Tạo đối tượng xử lý vẽ;B2) Thực hiện lệnh vẽ;B3) Xóa đối tượng xử lý vẽ;B4) Đặt tham số vẽ (có thể thay đổi);
Các chuẩn sau thì chuẩn nào không thuộc chuẩn giao diện của hệ đồ hoạ?
CGI
GKS
IEEE802.11
OPENGL
Các điểm trong hệ tọa độ thiết bị được định nghĩa là?
Liên tục
Rời rạc
Thống nhất
Xác định
Các điểm trong hệ tọa độ thực được định nghĩa là?
Liên tục
Rời rạc
Thống nhất
Xác định
Các hàm để xử lý vẽ đồ họa trong lập đối tượng xử lý sự kiện đồ họa?
check_box Hàm init để khởi tạo các tham số xử lý đồ họa; Hàm display để xử lý và vẽ đồ họa; Hàm dispose để giải phóng vùng nhớ; Hàm reshape để thay đổi kích thước màn hình vẽ.
Hàm init để khởi tạo các tham số xử lý đồ họa; Hàm display để xử lý và vẽ đồ họa; Hàm reshape để thay đổi kích thước màn hình vẽ
Hàm init để khởi tạo các tham số xử lý đồ họa; Hàm dispose để giải phóng vùng nhớ; Hàm reshape để thay đổi kích thước màn hình vẽ.
Hàm init để xử lý và vẽ đồ họa; Hàm display để khởi tạo các tham số xử lý đồ họa; Hàm dispose để giải phóng vùng nhớ; Hàm reshape để thay đổi kích thước màn hình vẽ.
Các khái niệm: sắc thái (tints), sắc độ (shade) và tông màu (tone) là sắc màu trong?
Cảm nhận sinh lý
Đặc trưng cơ bản của màu sắc
Hội hoạ
Vật lý
Các lệnh cùng với tọa độ để vẽ hình tam giác vuông cân trong OpenGL là?
glBegin(GL_TRIANGLES);glVertex2f(0,0);glVertex2f(0.5f,0);glVertex2f(1,1);glEnd();
glBegin(GL_TRIANGLES);glVertex2f(0,0);glVertex2f(1,0);glVertex2f(0,1);glEnd();
glBegin(GL_TRIANGLES);glVertex2f(0,0);glVertex2f(-1,0);glVertex2f(1,0);glEnd();
glBegin(GL_TRIANGLES);glVertex2f(0.5f,0);glVertex2f(1,0);glVertex2f(1,1);glEnd();
Các lệnh và tham số để quay, tịnh tiến và co giãn hình vẽ trong JOGL gồm?
check_box glRotatef(góc quay,tọa độ x,y,z của véc-tơ trục quay); glTranslatef(bước dịch chuyển theo chiều x,y,z); glScalef(tỷ lệ co giãn theo chiều x,y,z)
glRotatef(góc quay,tâm quay); glTranslatef(tọa độ dịch chuyển x,y,z); glScalef(tỷ lệ co giãn).
glRotatef(góc quay,tọa độ x,y,z của véc-tơ trục quay); glTranslatef(tọa độ dịch chuyển x,y,z); glScalef(tỷ lệ co giãn theo chiều x,y,z).
glRotatef; glTranslatef; glScalef.
Các lớp cơ bản trong thư viện JOGL gồm?
check_box Có 4 lớp sau:GLEventListener,GLJPanel,GLAutoDrawable,GL2
Có 3 lớp sau:EventListener,JPanel,Drawable
Có 3 lớp sau:GLEventListener,GLAutoDrawable,GL2
Có 4 lớp sau:JOGLEventListener,JOGLJPanel,JOGLAutoDrawable,JOGL2
Các phần mềm đồ họa gồm?
AutoCad, Excel, Corel, Android
AutoCad, Photoshop, Corel, PaintBrush
AutoCad, Word, Corel, Windows
Photoshop, Word, Corel, Windows
Các tệp chính của thư viện OpenGL đối với ngôn ngữ C/C++ gồm?
check_box glut.hlibopengl32.alibglu32.alibglut32.a
glut.hlibopengl32.alibglu32.aopengl.a
opengl.cpplibopengl32.alibglu32.alibglut32.a
opengl.hlibopengl32.alibglu32.alibglut32.a
Cặp lệnh để bắt đầu và kết thúc mỗi lần vẽ trong OpenGL là?
check_box glBegin và glEnd
glBegin và glFinish
glBegin và glFlush
glStart và glEnd
Cặp lệnh gluLookAt và gluPerspective để thực hiện?
check_box Đặt điểm nhìn và thực hiện phép chiếu phối cảnh hình vẽ
Đặt điểm nhìn cho việc thực hiện phép chiếu
Đặt điểm nhìn và thực hiện phép chiếu song song hình vẽ
Thực hiện phép chiếu phối cảnh hình vẽ
Cho cửa sổ cắt tỉa chữ nhật có góc trái dưới L(-3,1), góc phải trên R(2,6) và các đoạn AB có A(-2,3), B(1,2) ; CD có C(-4,7), D(-2,10) ; IK có I(-4,2), K(-1,7). Đoạn thẳng nào cần phải xén tỉa?
check_box IK
AB
Cả ba đoạn
CD
Cho cửa sổ cắt tỉa chữ nhật có góc trái dưới L(-3,1), góc phải trên R(2,6). Hãy tìm mã vùng dành cho các điểm cuối của các đoạn AB có A(-2,3), B(1,2)?
A(0000), B(0000)
A(0001), B(1000)
A(1000), B(0001)
A(1001), B(1000)
Cho cửa sổ cắt tỉa chữ nhật có góc trái dưới L(-3,1), góc phải trên R(2,6). Hãy tìm mã vùng dành cho các điểm cuối của các đoạn CD có C(-4,7), D(-2,10)
AC0000), D(0000)
C(0001), D(1000)
C(1000), D(0001)
C(1001), D(1000)
Cho cửa sổ hình chữ nhật có tọa độ của các điểm dưới bên trái và điểm trên bên phải lần lượt là (xmin, ymin) và (xmax, ymax)Gọi P (x,y) được coi là nằm bên trong cửa sổ nếu thỏa hệ bất phương trình?
check_box xmin<=x<=xmax, ymin<=y<=ymax
xmin<=x<=ymax, xmin<=y<=ymax
xmin<=x<=ymax, ymin<=y<=xmax
ymin<=x<=xmax, xmin<=y<=ymax
Cho phép chiếu phối cảnh một tâm chiếu, có tâm chiếu là (0,0,5). Có ma trận 1 tâm chiếu Tr, tính r?
r = -0.2
r = 1/5
r = 5
r = -5
Chọn phương án sai cho kỹ thuật đồ hoạ điểm?
Dễ dàng thay đổi thuộc tính của đối tượng (màu sắc, độ sáng)
Đối tượng được hiển thị thông qua từng mẫu rời rạc
Quan sát đối tượng ở nhiều góc nhìn khác nhau bằng cách thay đổi góc nhìn
Xóa đi dễ dàng từng pixel của đối tượng
Có 3 hộp màu Cyan (xanh tím), Magenta (đỏ tươi) và Yellow (vàng) trộn bão hoà thì được màu gì (theo lý thuyết)?
Đen
Đỏ
Trắng
Xanh lục
Đặc trưng cơ bản của thư viện OpenGL là?
check_box Tất cả các phương án
Độc lập với hệ nền
Vẽ các hình từ các đối tượng cơ bản như điểm và đường
Đầu vào của tiến trình xử lý đồ họa trong thư viện OpenGL là?
check_box Tập dữ liệu gồm tọa độ các điểm trên hình vẽ
Tập các câu lệnh xử lý đồ họa
Tập các giá trị màu cần thể hiện của hình vẽ
Tập các hình ảnh cần xử lý
Để quay đối tượng quanh trục Oz một góc 90 độ ta dùng lệnh sau?
check_box glRotatef(90,0,0,1);
glRotatef(3.14/2,0,0,1);
glRotatef(90,1,0,0);
glRotatef(90,1,1,0);
Để quy định chế độ ánh sáng cho đối tượng hình vẽ đồ họa, ta sử dụng các lệnh với cú pháp sau?
check_box *.glLightfv(theLight, property, value, offset);*.glMaterialfv(face, property, value, offset);
*.glEnable()*.glMaterialfv()
*.glEnable*.glLightfv
*.glLightfv*.glMaterialfv
Để tạo ra các điểm ảnh (pixel), chọn phương pháp không đúng?
Dựa vào các lý thuyết mô phỏng (Fract..).
Dùng phần mềm vẽ trực tiếp từng điểm ảnh một
Rời rác hoá (số hoá) hình ảnh thực của đối tượng
Tô trát (rendering)
Để tịnh tiến một hình tròn, ta thực hiện?
Tất cả các phương án đều đúng
Tịnh tiến tâm của hình tròn
Tịnh tiến tâm của hình tròn và vẽ lại hình tròn
Tịnh tiến tất cả các điểm trên hình tròn
Điểm đầu nút của đoạn thẳng (-2,-6) và (3,-2), giá trị hệ số góc k tính được là?
k= 0.8
k= -0.8
k= 1.5
k= 3
Điểm đầu nút của đoạn thẳng (-2,6) và (6,18), giá trị hệ số góc k tính được là ?
k= 1.5
k= 3
k= -3
k= -6
Đồ họa điểm và đồ họa vector khác nhau là?
Cách lưu trữ hình vẽ
Cách vẽ lên màn hình đối tượng đồ họa
Không khác nhau
Phương pháp biểu diễn nội dung đồ họa
Đồ họa máy tính là?
Nguyên lý tạo, lưu trữ, xử lý đối tượng đồ họa
Sử dụng phần mềm đồ họa
Thiết kế đồ họa trên máy tính
Xây dựng phần mềm đồ họa
Gán mã vùng tương ứng cho các điểm đầu A và điểm cuối B của đoạn thẳng cần xén lần lượt là RC(A), RC(B). Đoạn thẳng hoàn toàn nằm trong vùng cửa sổ khi?
check_box RC(A)=0000 và RC(B)=0000
RC(A)=0001 và RC(B)=0001
RC(A)=0100 và RC(B)=0010
RC(A)=1000 và RC(B)=1000
Giả sử đang vẽ tam giác và sử dụng hình ảnh làm texture để tô màu, các lệnh sau sẽ tô tam giác như thế nào:glTexCoord2f( 0, 1 );glVertex2f( 0, 0 );glTexCoord2f( 0, 0 );glVertex2f( 0, 1 );glTexCoord2f( 1, 0 );glVertex2f( 1, 1 );
Hình vẽ dùng để tô bị đảo ngược trên xuống dưới
Hình vẽ dùng để tô giữ nguyên
Hình vẽ dùng để tô sẽ bị xoay sang phải
Hình vẽ dùng để tô sẽ bị xoay sang trái
Giá trị bit 2 trong mã vùng có giá trị 1 khi nào?
check_box xmax-x>0
x-xmin>0
ymax-y>0
y-xmin>0
Giải thuật sau là giải thuật nào đã học?void Function(int xt, int yt, int r, int c){int x, y, d;x = 0;y = r;d = 1 - r;while (x <= y){putpixel(xt + x, yt + y, c);putpixel(xt - x, yt + y, c);putpixel(xt + x, yt - y, c);putpixel(xt - x, yt - y, c);putpixel(xt + y, yt + x, c);putpixel(xt - y, yt + x, c);putpixel(xt + y, yt - x, c);putpixel(xt - y, yt - x, c);if (d < 0)d += 2 * x + 3;else{d += 2* (x-y) + 5;y--;}x++;}}
Giải thuật Bresenham xây dựng đường ellipse
Giải thuật Bresenham xây dựng đường tròn
Giải thuật Midpiont xây dựng đường ellipse
Giải thuật Midpoint xây dựng đường tròn
Giải thuật sau là giải thuật nào đã học?void Function(int xt, int yt, int r, int c){int x, y, d;x = 0;y = r;d = 3 - 2 * r;while (x <= y){putpixel(xt + x, yt + y, c);putpixel(xt - x, yt + y, c);putpixel(xt + x, yt - y, c);putpixel(xt - x, yt - y, c);putpixel(xt + y, yt + x, c);putpixel(xt - y, yt + x, c);putpixel(xt + y, yt - x, c);putpixel(xt - y, yt - x, c);if (d < 0)d += 4 * x + 6;else{d += 4 * (x-y) + 10;y--;}x++;}}
Giải thuật Bresenham xây dựng đường ellipse
Giải thuật Bresenham xây dựng đường tròn
Giải thuật Midpiont xây dựng đường ellipse
Giải thuật Midpoint xây dựng đường tròn
Giải thuật vẽ đoạn thẳng sau (viết bằng ngôn ngữ C):void Midline(int x1,int y1,int x2,int y2,int c){ int x=x1,y=y1,dx=x2-x1,dy=y2-y1,p=2*dy+dx; while(x < x2)if(p<=0){ p=p+2*dy+2*dx; y--;}else{p=p+2*dy; }x++;}}Ứng với trường hợp nào của hệ số góc k?
. k<-1
0<=k<=1
1<k < 0.
k>1
Hai mô hình cơ bản của ứng dụng đồ họa là dựa trên ?
Dựa trên đặc trưng hình ảnh
Dựa trên đặc trưng hình học
Mẫu số hóa và dựa trên đặc trưng hình ảnh
Mẫu số hóa và dựa trên đặc trưng hình học
Hàm xử lý vẽ đồ họa chính trong lập trình C/C++ sử dụng thư viện OpenGL và lệnh đăng ký là?
check_box Hàm dạng callback theo mẫu: void  tên_hàm(){ … } và đăng ký bằng lệnh “glutDisplayFunc( tên_hàm )”
Hàm dạng callback theo mẫu: int  main(){ … } và đăng ký bằng lệnh “glutDisplayFunc( main )”
Hàm dạng callback theo mẫu: void  tên_hàm(){ … } và đăng ký bằng lệnh “glutCreateWindow( tên_hàm )”
Hàm dạng callback theo mẫu: void  tên_hàm(){ … } và đăng ký bằng lệnh “glutInit( tên_hàm )”
Hệ màu mà con người cảm nhận là?
CIE
CMY (Cyan - xanh tím, Mangenta - đỏ tươi và Yellow - vàng)
Hue (sắc màu), Saturation (độ bão hòa) và Lightness (độ sáng)
RGB (Red - đỏ, Green - lục, Blue - lam)
Hệ tọa độ thiết bị (device coordinates) ?
Được dùng cho một thiết bị xuất cụ thể nào đó
Được dùng để mô tả các đối tượng trong thế giới thực
Được dùng để tạo nên một hình ảnh hiển thị trên một thiết bị
Tất cả các phương án
Hệ tọa độ thiết bị chuẩn (Normalized device coordinates) được sử dụng với mục đích?
Không có phương án nào đúng
Một hình ảnh hiển thị được trên thiết bị này là chính xác thì chắc chắn sẽ hiển thị chính xác trên thíết bị khác
Một hình ảnh hiển thị được trên thiết bị này là chính xác thì chưa chắc hiển thị chính xác trên thíết bị khác
Một hình ảnh hiển thị được trên thiết bị này sẽ tạo ra hình ảnh tương tự trên thiết bị khác
Hệ tọa độ thực thường được dùng để mô tả các đối tượng trong thế giới thực là hệ tọa độ?
Descartes
Device coordinates
Normalized device coordinates
XYZ
Khi muốn quay điểm P một góc α quanh 1 điểm S bất kỳ, ta phải thực hiện các phép biến đổi nào?
Không có đáp án nào đúng
Quay điểm P một góc α và tịnh tiến S về gốc tọa độ
Tịnh tiến điểm S về gốc tọa độ và quay điẻm P một góc α
Tịnh tiến điểm S về gốc tọa độ và quay điểm P một góc α, rồi tịnh tiến kết quả về vị trí ban đầu
Khi muốn tịnh tiến 1 đoạn thẳng, ta sẽ:
Tịnh tiến điểm đầu và điểm cuối của đoạn thẳng
Tịnh tiến điểm đầu và điểm cuối của đoạn thẳng và vẽ lại đoạn thẳng
Tịnh tiến tất cả các điểm nằm trên của đoạn thẳng
Tịnh tiến trung điểm của đoạn thẳng
Ma trận quan trọng của quá trình xử lý đồ họa trong thư viện OpenGL là?
Ma trận mô hình hiển thị
Ma trận thực hiện phép chiếu
Tất cả các phương án
Mô hình sau thuộc mô hình màu?
CIE
CMY
HSV
RGB
Một ảnh dùng làm texture để tô màu có không gian tọa độ là?
check_box Chiều ngang s và chiều dọc t từ 0 đến 1
Chiều ngang s từ 0 đến 1 và chiều dọc t từ 1 đến 2
Chiều ngang s và chiều dọc t từ -1 đến 1
Chiều ngang s và chiều dọc t từ 1 đến 2
Một điểm trên màn hình được gọi là một?
Bitmap
Dot Pitch
Pixel
Resolution
Mục đích của các thuật toán xén đoạn thẳng là?
check_box Tất cả các phương án trên đều đúng
Xác định xem đoạn nào bị cắt bỏ hoàn toàn
Xác định xem đoạn nào bị cắt bỏ một phần
Xác định xem đoạn nào nằm toàn bộ trong cửa sổ
Nếu thông tin mỗi 1 pixel trên màn hình ta dùng 10-bit. Thì bảng LUT (LookUp Table) có số màu là?
10 màu
1024 màu
256 màu
32 màu
Nếu thông tin mỗi 1 pixel trên màn hình ta dùng 16-bit. Thì bảng LUT (LookUp Table) có số màu là?
1016 màu
1024 màu
16 màu
65536 màu
Nếu thông tin mỗi 1 pixel trên màn hình ta dùng 8-bit. Thì bảng LUT (LookUp Table) có số màu là?
1024 màu
256 màu
32 màu
8 màu
Phát biểu nào sau đây sai?
Các vùng đa giác được định nghĩa bằng việc xác định một dãy có thứ tự các đỉnh
Kết quả trả về của thuật toán Sutherland Hodgman là một tập các cạnh định nghĩa vùng bị cắt
Lần lượt so sánh mỗi đỉnh của đa giác với mỗi biên của cửa sổ. Các đỉnh nằm bên trong cạnh cửa sổ này sẽ được giữ lại cho việc cắt xén với biên kế tiếp của cửa sổ
Tư tưởng chính của thuật toán Sutherland Hodgman là so sánh đa giác lần lượt với mỗi biên của cửa sổ
Phép biến dạng là gì?
Là phép biến đổi làm thay đổi, biến dạng hình dạng ban đầu của đối tượng
Phép biến đổi nhằm thay đổi hướng của đối tượng
Phép dịch chuyển đối tượng từ vị trí này sang vị trí khác
Phép toán làm thay đổi kích thước của đối tượng
Phép biến đổi Affine là gì?

Là phép biến đổi điểm P(x,y) thành Q
là tập hợp các phần tử và tập hợp các mối quan hệ
là tập hợp các phần tử và tập hợp các mối quan hệ, tạo thành một thể thống nhất, sinh ra tính “trồi”.
Phép biến đổi nào sau đây thực hiện dời tọa độ x theo trục hoành một và dời tọa y theo trục tung một đoạn ?
Đối xứng
Đồng dạng
Quay
Tịnh tiến
Phép biến đổi nào sau đây thực hiện dời tọa độ x theo trục hoành một và dời tọa y theo trục tung một đoạn ?
check_box Tịnh tiến
Đối xứng
Đồng dạng
Quay
Phép biến đổi tỷ lệ được xem là phép đồng dạng khi nào?
Zx<>Zy
Zx,Zy>1
Zx,Zy<1
Zx=Zy
Phép biến đổi tỷ lệ được xem là phép thu nhỏ đối tượng khi nào?
Zx<>Zy
Zx,Zy>1
Zx,Zy<1
Zx=Zy
Phép đối xứng điểm P qua trục x, sau đó quay 1 góc 90độ, tương ứng với phép đối xứng qua trục nào?
x + y = 1
x = - y
x = y
x-y=1
Phép đối xứng nào ứng với phép quay 180 độ?
Đối xứng qua gốc tọa độ
Đối xứng qua Ox
Đối xứng qua Oy
Đối xứng trục
Phép quay là?
Phép biến đổi hình dạng ban đầu của đối tượng
Phép biến đổi nhằm thay đổi hướng của đối tượng
Phép dịch chuyển đối tượng từ vị trí này sang vị trí khác
Phép toán làm thay đổi kích thước của đối tượng
Phương trình tham số của đoạn thẳng bất kỳ đi qua hai điểm P1(x1,y1) và P2(x2,y2) có dạng?
check_box x = x1 + (x2 - x1)t = x1 + Δx.ty = y1 + (y2 - y1)t = y1 + Δy.t với t[0,1]
x = x1 + (x1 – x2)t = x1 + Δx.ty = y1 + (y1 – y2)t = y1 + Δy.t với t[0,1]
x = x1 + (y2 - y1)t = x1 + Δy.ty = y1 + (x2 - x1)t = y1 + Δx.t với t[0,1]
x = x2 + (x2 - x1)t = x2 + Δx.ty = y2 + (y2 - y1)t = y2 + Δy.t với t[0,1]
Quá trình ánh xạ một vùng định nghĩa trong hệ tọa độ thế giới thực vào một vùng trong hệ tọa độ thiết bị là?
check_box Quá trình chuyển đổi từ cửa sổ sang vùng quan sát
Chuyển đổi hệ tọa độ
Chuyển đổi trục tọa độ
Quá trình chuyển đổi từ vùng quan sát sang cửa sổ
Ta có điểm P(10,12) và vectơ tịnh tiến T(3,3). Sau phép tịnh tiến, điểm P’ có tọa độ là?Ta có điểm P(2,2) và T(3,2) là phép biến đổi tỉ lệ. Sau phép biến đổi tỉ lệ, điểm P’ có tọa độ là?Texture trong thư viện JOGL dùng để thực hiện?
check_box Tô bề mặt hình vẽ bằng các mẫu có sẵn
Tô bề mặt hình vẽ bằng các hình ảnh
Tô bề mặt hình vẽ bằng các màu sắc
Tô hình vẽ bằng màu sắc
Theo giải thuật Midpoint vẽ đoạn thẳng thì d i = F(x i +1,y i -1/2) - F(x I,y I), với giá trị nào của di để trung điểm nằm dưới đoạn thẳng?Thứ tự các bước cơ bản để lập trình xử lý đồ họa bằng thư viện JOGL gồm?
check_box B1) Lập trình đối tượng xử lý sự kiện GLEventListenerB2) Tạo đối tượng GLJPanel và đăng ký xử lý sự kiện đồ họaB3) Tạo cửa sổ (JFrame) và gắn đối tượng GLJPanel vào cửa sổ
B1) Tạo cửa sổ (JFrame) và gắn đối tượng GLJPanel vào cửa sổB2) Lập trình đối tượng xử lý sự kiện GLEventListener
B1) Tạo cửa sổ (JFrame) và gắn đối tượng GLJPanel vào cửa sổB2) Lập trình đối tượng xử lý sự kiện GLEventListenerB3) Tạo đối tượng GLJPanel và đăng ký xử lý sự kiện đồ họa
B1) Tạo đối tượng GLJPanel và đăng ký xử lý sự kiện đồ họaB2) Tạo cửa sổ (JFrame) và gắn đối tượng GLJPanel vào cửa sổ
Thư viện OpenGL dùng để?
check_box Lập trình vẽ đồ họa trên máy tính
Lập trình trên máy tính bằng Java
Vẽ đồ họa trên máy tính
Xử lý ảnh trên máy tính
Thuật toán nào được phát triển dựa trên việc phân tích dạng tham số của phương trình đoạn thẳng?
Bresenham
Cohen-Sutherland
Liang-Barsky
Sutherland Hodgman
Thuật toán nào sau đây xén tỉa đa giác?
check_box Sutherland Hodgman
Cả ba phương án đều đúng
Cohen-Sutherland
Liang-Barsky
Thuật toán vẽ đường thẳng là:
Breshenham
DDA
Midpoint
Tất cả các phương án
Trong 3D cho điểm H(3,-7,1.3,1), chiếu H bởi phép chiếu trực giao với mặt phẳng chiếu là Oxy thì H’ là?
(0,-7,1.3,1)
(3,0,1.3,1)
(3,-7,0,1)
(3,-7,1.3,0)
Trong 3D cho điểm H(3,-7,1.3,1), chiếu H bởi phép chiếu trực giao với mặt phẳng chiếu là Oxz thì H’ là?
(0,-7,1.3,1)
(3,0,1.3,1)
(3,-7,0,1)
(3,-7,1.3,0)
Trong 3D cho điểm H(3,-7,1.3,1), chiếu H bởi phép chiếu trực giao với mặt phẳng chiếu là Oyz thì H’ là?
check_box (0,-7,1.3,1)
(3,0,1.3,1)
(3,-7,0,1)
(3,-7,1.3,0)
Trong 3D cho hình kim cương ABCD có các toạ độ là A(4,6,1), B(1,2,3), C(2,2,5) và D(7,2,4). Đối xứng gương hình kim cương qua trục ox, toạ độ mới của hình kim cương là?
check_box A’(4,-6,-1), B’(1,-2,-3), C’(2,-2,-5) và D’(7,-2,-4)
A ’(-4,6,-1), B’(-1,2,-3), C’(-2,2,-5) và D’(-7,2,-4)
A ’(-4,-6,-1), B’(-1,-2,-3), C’(-2,-2,-5) và D’(-7,-2,-4)
A’(4,6,-1), B’(1,2,-3), C’(2,2,-5) và D’(7,2,-4)
Trong 3D có điểm M(5.34 , - 31.8 , - 0.3), đối xứng qua mặt xoy được Q’ là?
(5.34 , - 31.8, 0.3)
(-5.34 , 31.8 , 0.3)
(5.34 , 31.8 ,0.3)
(-5.34, - 31.8, - 0.3)
Trong 3D có điểm A có toạ độ (2,3,4), chiếu 1 tâm chiếu có tâm chiếu tại (0,0,5). Sau phép chiếu được A’ là?
check_box (10,15,0)
(10,15,1)
(10/9,15/9,0)
(4,6,8)
Trong 3D có điểm A(2 , -3 , 1.4) sau khi biến đổi nó cho cao lên 2 lần (theo oy), mỏng đi 1/2 (theo oz) và mặt tiền tăng 3 lần thì thu được Q’ là?
(1 , -6 , 4.2)
(4 , -1.5 , 4.2)
(6 , -6 , 0.7)
(6 , -9 , 0.7)
Trong 3D có điểm A(2 , -3 , 4), thực hiện tịnh tiến điểm A với Tx=2; Ty=1; Tz=3 ta được điểm A' là?Trong 3D có điểm A(2.7, -3 , 2.5), quay A xung quanh trục ox một góc . Toạ độ mới A’ sẽ là?
(2.5, -3, -2.7)
(2.5,3,2.7)
(2.7, -2.5 , -3)
(-3 , 2.7 ,2.5)
Trong 3D có điểm A(2.7, -3 , 2.5), quay A xung quanh trục oy một góc . Toạ độ mới A’ sẽ là?
(2.5, -3, -2.7)
(2.5,3,2.7)
(2.7, -2.5 , -3 )
(-3 , 2.7 ,2.5)
Trong 3D có điểm A(2.7, -3 , 2.5), quay A xung quanh trục oz một góc . Toạ độ mới A’ sẽ là?
check_box (3 , 2.7 , 2.5)
(2.5,3,2.7)
(2.7, -2.5 , -3 )
(-3 , 2.7 ,2.5)
Trong 3D có điểm B có toạ độ (-2,1,-4), chiếu 1 tâm chiếu có tâm chiếu tại (0,0,-10). Sau phép chiếu được B’ là?
(10/3,-5/3,0)
(-10/3,5/3,0)
(-10/3,5/3,1)
(-4,2,-8)
Trong 3D có điểm H(2, -12, -4), quay H xung quanh trục ox một góc . Toạ độ mới H’ là?
check_box 


Trong 3D có điểm H(2, -12, -4), quay H xung quanh trục oy một góc . Toạ độ mới H’ là?Trong 3D có điểm H(2, -12, -4), quay H xung quanh trục oz một góc . Toạ độ mới H’ là?Trong 3D có điểm Q(-4 , 1.6 , -7), đối xứng qua trục ox được Q’ là:
check_box (-4 , -1.6 , 7)
(4 , -1.6 , 7)
(4 , -1.6 , -7)
(-4 , -1.6 , -7)
Trong 3D có điểm Q(-4 , 1.6 , -7), đối xứng qua trục oy được Q’ là?
check_box (4 , 1.6 , 7)
(4 , 1.6 , -7)
(-4 , -1.6 , 7)
(-4 , -1.6 , -7)
Trong 3D có điểm Q(-4 , 1.6 , -7), đối xứng qua trục oz được Q’ là?
(4 , -1.6 , 7)
(4 , -1.6 , -7)
(-4 , -1.6 , 7)
(-4 , -1.6 , -7)
Trong các mô hình màu sau thì mô hình nào không định hướng phần cứng?
CMY (Cyan, Mangenta, Yellow)
HSV (Hue, Saturation, Value)
RGB (Red, Green, Blue)
YIQ
Trong hệ tọa độ chuẩn, các tọa độ x, y sẽ được gán các giá trị trong đoạn?
[0,1]
[-1,0].
[-1,1]
[-2,2]
Trong hệ tọa độ Descartes,mỗi điểm P được biểu diễn bằng?
Không có phương án nào đúng
Một cặp tọa độ
Một cặp tọa độ
Một cặp tọa độ
Trong hệ tọa độ thiết bị (device coordinates) mỗi điểm P được biểu diễn bằng?
Không có phương án nào đúng
Một cặp tọa độ
Một cặp tọa độ
Một cặp tọa độ
Trong hệ tọa độ thiết bị, giá trị tọa độ là……….?
Số nguyên dương, bị giới hạn bởi độ phân giải của thiết bị
Số nguyên, bị giới hạn bởi độ phân giải của thiết bị
Số thực
Số tự nhiên
Trong hệ tọa độ thuần nhất, ma trận biến đổi của phép quay là gì?
Không có phương án nào đúng
M=100010TxTy1
M=cos∝sin∝0-sin∝cos∝0001
M=Zx000Zy0001
Trong hệ tọa độ thuần nhất, Mỗi điểm trên mặt phẳng được biểu diễn bằng bộ 3 số tỉ lệ (xh, yh, h). Vậy h có giá trị bao nhiêu?
0
1
2
Bất kỳ
Trong hệ tọa độ thuần nhất, tọa độ của một điểm được mô tả bởi 1 vectơ dòng gồm bao nhiêu giá trị?
1
2
3
4
Trong mô hình màu CMY-K(mô hình ứng dụng trong máy in) thì màu trắng là?
(0,0,0)
(0,0,1)
(1,0,0)
(1,1,1)
Trong mô hình màu RGB (Red, Green, Blue) thì màu trắng là?
(0,0,0)
(0,0,1)
(1,0,0)
(1,1,1)
Trong phép quay, nếu góc quay α có giá trị dương thì hướng quay là?
Cùng chiều kim đồng hồ
Ngược chiều kim đồng hồ
Trong phép tịnh tiến, điểm P(x,y) được di chuyển đến vị trí mới P’(x’,y’) với vectơ tịnh tiến T(Tx,Ty) theo công thức?Trong thuật toán Cohen-Sutherland, 4 bit mã vùng theo thứ tự là?
Left, Right, Bottom, Topcos∝sin∝0-sin∝cos∝0001
Top, Left, Right, BottomZx000Zy0001
Top, Right, Bottom, Left
Top, Right, Top, Bottom
Trong thuật toán Cohen-Sutherland, một điểm bên dưới và bên trái cửa sổ có mã vùng là bao nhiêu?
0101
0110
1001
1100
Trong thuật toán Liang-Barsky, xét bất phương trình: pk.t <=qk với k=1,2,3,4. Pk có giá trị bao nhiêu thì đoạn thẳng đang xét song song với cạnh thứ k của hình chữ nhật cửa sổ cắt?
check_box Pk=0
Pk bất kỳ
Pk>0
Pk<0
Trong thuật toán Liang-Barsky, xét bất phương trình: pk.t <=qk với k=1,2,3,4. Pk có giá trị bao nhiêu thì đoạn thẳng tiến từ bên trong ra bên ngoài cửa sổ?
check_box 


Pk bất kỳ
Trong ứng dụng đồ họa dựa trên mẫu số hóa thì các đối tượng đồ họa được tạo ra bởi lưới?
check_box Các pixel rời rạc
Các modun tổng thể
Các modun tổng thể
Các modun rời rạc
Trong ứng dụng đồ họa dựa trên mẫu số hóa thì các đối tượng đồ họa được tạo ra bởi lưới?
Các modun rời rạc
Các modun tổng thể
Các pixel rời rạc
void Midline(int x1,int y1,int x2,int y2,int c){ int x=x1,y=y1,dx=x2-x1,dy=y2-y1,p=2*dx-dy; while y < y2if(p<=0){ p=p+2*dx; }else{p=p+2*dx-2*dy; x++; }y++;} }Ứng với trường hợp nào của hệ số góc k?
0<= k<=1
-1<k <= 0
k>1
k<= -1
Vùng được chọn để hiển thị trong hệ tọa độ thế giới thực là?
check_box Cửa sổ
Hệ tọa độ
Hệ tọa độ thuần nhất
Vùng quan sát
Vùng không gian của hệ tọa độ chuẩn chính là hình vuông đơn vị có?
Góc phải dưới (-1, -1) và góc phải trên là (1, 1)
Góc trái dưới (0, 0) và góc phải trên là (1, 1)
Góc trái dưới (-1, 0) và góc phải trên là (1, 1)
Góc trái dưới (-1, 1) và góc phải trên là (0, 0)
Xén hình là gì?
Thao tác loại bỏ các một số điểm ảnh
Thao tác loại bỏ các phần hình ảnh
Thao tác loại bỏ các phần hình ảnh nằm ngoài một vùng cho trước
Thao tác loại bỏ các phần hình ảnh nằm trong một vùng cho trước
Xét bài toán xén đoạn thẳng được cho bởi hai điểm A (xa,ya), B(xb,yb) vào cửa sổ hình chữ nhật. Trường hợp nào ta không cần tìm giao điểm?
check_box Đoạn thẳng không cắt cửa sổ
Đoạn thẳng cắt 1 cạnh của cửa sổ
Đoạn thẳng cắt 2 cạnh của cửa sổ
Đoạn thẳng nằm trên cạnh của cửa sổ
Ý tưởng của Breshenham về cơ bản là gì?
Dựa trên việc tính đạo hàm
Không biết
Thay đổi X, tìm Y gần với giá trị đúng
Thay đổi Y, tìm X gần với giá trị đúng

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập