Các bên liên quan (Stakeholder) gồm:
Ban chỉ đạo CNTT cấp trên
Người quản lý dự án, khách hàng,
Nhà cung cấp dịch vụ cho dự án và những người chống lại dự án
Tất cả các phương án
Các biểu mẫu đưa ra trong dự án có ý nghĩa thế nào?
check_box Thống nhất cách trình bày một vấn đề
Không nhiều ý nghĩa, chủ yếu là nội dung truyền tải
Tăng cường vai trò của công tác quản lý dự án
Tiện dụng cho các nhóm, đỡ mất thời gian nghĩ mẫu
Các điểm mốc (milestone) trong dự án dùng để:
Đến ngày 18/6: Hoàn thành Hồ sơ đặc tả thiết kế tổng thể
Từ ngày 19/4 đến ngày 18/6: Hoàn thành Hồ sơ đặc tả thiết kế tổng thể
Từ ngày 19/4 đến ngày 18/6: Xây dựng đặc tả thiết kế tổng thể
Từ ngày 19/4: Xây dựng đặc tả thiết kế tổng thể
Các dự án công nghệ thông tin có quy mô lớn thường:
Bao gồm cả phần cứng và phần mềm
Đòi hỏi phải thiết lập cấu trúc tổ chức có quy mô và có thể chia tách thành các dự án bộ phận
Được kiểm soát chặt chẽ do người quản lý dự án thường không đủ năng lực đối với các dự án loại này.
Phải chia tách thành các dự án nhỏ hơn để người quản lý dự án có thể nắm được các công việc chi tiết
Các hoạt động thực hiện dự án bao gồm?
Điều hành và quản lý các hoạt động; tạo ra các kế hoạch bàn giao sản phẩm
Điều hành và quản lý các hoạt động; tạo ra các sản phẩm bàn giao
Lập kế hoạch thực hiện; thực hiện kế hoạch để tạo ra các sản phẩm bàn giao
Tạo ra các sản phẩm bàn giao; Kiểm định chất lượng của sản phẩm
Các kế hoạch nào cần được thực hiện trước khi các quy trình thực hiện dự án được bắt đầu
Kế hoạch phạm vi, Kế hoạch chất lượng, Lập lịch,
Lập WBS, Kế hoạch mua sắm, Kế hoạch rủi ro
Xác định thời gian cho một hoạt động, Kế hoạch phạm vi, Kế hoạch chất lượng,
Xác lập trình tự các hoạt động, lập WBS, Xác định phạm vi
Các kết quả từ quy trình lập kế hoạch dự án trở thành đầu vào của:
Một chuỗi các hoạt động có mục đích, mục tiêu trong một phạm vi phù hợp về ngân sách
Một chuỗi các hoạt động có mục tiêu, phạm vi phù hợp về ngân sách
Một chuỗi các hoạt động nhắm đến một mục tiêu hình thành trong tương lai và có giới hạn về ngân sách
Nhóm quy trình thực hiện dự án
Các lĩnh vực kiến thức chính nào được áp dụng cho quy trình khởi đầu một dự án mới:
Quản lý phạm vi; Quản lý tích hợp trong đó có Quản lý các bên liên quan
Quản lý phạm vi; Quản lý tích hợp; Quản lý các bên liên quan
Quản lý tích hợp; Quản lý chất lượng; Quản lý các bên liên quan
Quản lý tích hợp; Quản lý thời gian; Quản lý nhân lực
Các mốc chính của giai đoạn xác định dự án là
Hoàn thành bản Điều lệ dự án và Tài liệu yêu cầu được các bên hữu quan ký thông qua.
Hoàn thành bản Điều lệ dự án, ký duyệt và chuyển sang giai đoạn lập kế hoạch
Hoàn thành và được các bên hữu quan ký nhất trí bản Điều lệ dự án hoặc Tài liệu yêu cầu dự án
Làm xong toàn bộ Tài liệu yêu cầu và bản Điều lệ dự án có chất lượng tốt.
Các thành phần chính trong WBS là:
Các công việc và mã các sản phẩm
Các sản phẩm và các công việc
Các sản phẩm và cấu trúc phân việc
Các sản phẩm và mã công việc
Các thuộc tính nào KHÔNG phải là thuộc tính của công việc trong từ điển WBS:
check_box Tên công việc, định nghĩa công việc, mã công việc
Mã công việc, tên công việc, công việc đi trước
Mã công việc, tên công việc, thời gian thực hiện
Tên công việc, Định nghĩa công việc, Lag
Cách tiếp cận khi làm ước lượng thời gian là:
Cách tiếp cận đánh giá chuyên gia
Cách tiếp cận dưới lên (Bottom-up)
Cách tiếp cận theo kỹ thuật làm việc nhóm
Cách tiếp cận trên xuống (Top-down)
Cấu trúc của WBS là :
Có chiều từ dưới lên, nửa trên là các sản phẩm, nửa dưới là các công việc
Có chiều từ trái qua phải, từ trên xuống dưới; nửa trên là các sản phẩm, nửa dưới là các công việc
Có chiều từ trên xuống, nửa trên là các sản phẩm hoặc nửa dưới là các công việc
Có chiều từ trên xuống, nửa trên là các sản phẩm, nửa dưới là các công việc
Cấu trúc phân chia công việc được phân rã thành nhiều mức, dạng trình bày nào là phù hợp nhất?
Cấu trúc dạng phân cấp
Cấu trúc dạng phân rã
Dạng cấu trúc cây
Dạng phác thảo
Cấu trúc phân chia công việc WBS là đầu vào quan trọng để phát triển lịch biểu tiến độ và …
thuộc lĩnh vực quản lý công việc
thuộc lĩnh vực quản lý nhân lực
thuộc lĩnh vực quản lý thời gian
thuộc về lĩnh vực quản lý phạm vi
Chín lĩnh vực tri thức trong quản lý dự án bao gồm:
04 lĩnh vực cơ bản, 01 lĩnh vực hỗ trợ và 04 lĩnh vực tích hợp
04 lĩnh vực cơ bản, 01 lĩnh vực quản lý và 04 lĩnh vực hỗ trợ
04 lĩnh vực cơ bản, 01 lĩnh vực tích hợp hoặc 04 lĩnh vực hỗ trợ
04 lĩnh vực cơ bản, 01 lĩnh vực tích hợp và 04 lĩnh vực hỗ trợ
Chọn phương án đúng nhất.
Dự án có giới hạn về điểm khởi đầu và kết thúc với mục tiêu là tạo một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất
Dự án là công việc tạm thời, có giới hạn về điểm khởi đầu hoặc với mục tiêu là tạo một sản phẩm duy nhất
Dự án là một chuỗi các hoạt động nhắm đến một mục tiêu không xác định do giới hạn về thời gian và ngân sách
Một chuỗi các hoạt động có mục tiêu hoặc, phạm vi phù hợp vì ngân sách giới hạn
Chọn phương án đúng nhất:
Người quản lý dự án cần hành động quyết liệt và làm rõ trách nhiệm của mỗi thành viên
Người quản lý dự án cần huy động được sự tham gia của mọi người hướng tới các nhiệm vụ được giao
Trong công tác quản lý cần hướng tới các nhiệm vụ và suy nghĩ, hành động một cách linh hoạt
Trong quản lý dự án cần hướng kết quả không hướng lợi nhuận, suy nghĩ, quyết định linh hoạt
Có mấy cách trình WBS:
Cấu trúc dạng cây; cấu trúc phân rã công việc;
Cấu trúc dạng cây; Dạng phác thảo; cấu trúc dạng phân cấp
Cấu trúc dạng phân cấp; Cấu trúc dạng phân tích; Dạng phác thảo
Dạng phác thảo; Dạng phân rã; Dạng phân tích
Có thể chỉ làm từ điển WBS để thay thế cho WBS được không:
check_box Không, do từ điển WBS có phần định nghĩa nên không thuận tiện khi cần bổ sung một số yếu tố cho WBS
Có, do thực chất từ điển WBS và WBS cũng gần như không khác nhau nhiều chỉ bỏ phần định nghĩa là xong
Có, do từ điển WBS bao gồm WBS cộng thêm phần định nghĩa
Không, do từ điển WBS và WBS là hai tài liệu đều cần phải lập trong khi lập kế hoạch
Có thể dùng mô hình RACI để xác định vai trò và trách nhiệm trong trường hợp nào sau đây là thích hợp nhất?
check_box Mô tả mối quan hệ và phân công trách nhiệm cho các nhóm tham gia dự án.
Mô tả quan hệ giữa các công việc trong dự án
Mô tả mối quan hệ công việc và trách nhiệm giữa các bên liên quan
Mô tả tổ chức của dự án
Công cụ ý kiến chuyên gia được dùng để phân tích các thông tin cần thiết để phân rã kết quả chuyển giao thành các phần nhỏ hơn để tạo ra một WBS hiệu quả.
Phân rã kết quả chuyển giao, phân tích thành các phần nhỏ hơn, tạo ra một WBS hiệu quả.
Phân rã kết quả chuyển giao, công việc thành các phần nhỏ hơn, tạo ra một WBS hiệu quả.
Phân tích các thông tin cần thiết để phân rã công việc thành các phần nhỏ hơn, tạo ra một WBS hiệu quả.
Phân tích các thông tin cần thiết để phân rã sản phẩm chuyển giao thành các phần nhỏ hơn, tạo ra một WBS hiệu quả.
Công việc nào KHÔNG phải là công việc chờ đợi:
Công việc cần thời gian và nguồn lực thực hiện
Công việc có thời gian là 5 ngày, không xác định nguồn lực thực hiện.
Công việc không cần nguồn lực chỉ cần thời gian.
Công việc xác định nguồn lực thực hiện là 0 và chỉ xác định rõ thời gian thực hiện.
Đặc thù riêng của làm phần mềm là:
Dễ bị thay đổi và không xác định được ngày làm “xong”
Độ phức tạp lớn và không xác định được thế nào là xong.
Độ phức tạp tính toán là lớn và sản phẩm thường không nhìn thấy được
Khó xác định được mục đích, mục tiêu và kinh phí xây dựng
Dạng mô tả nào KHÔNG được sử dụng để mô tả tổ chức, vai trò trách nhiệm trong dự án:
check_box Dạng ma trận phân tích trách nhiệm
Dạng văn bản mô tả
Dạng sơ đồ phân cấp
Dạng ma trận trách nhiệm
Đầu vào cho lập kế hoạch dự án phần mềm bao gồm:
Các mẫu kế hoạch, tài liệu quy trình; Điều lệ dự án
Điều lệ dự án; Tài liệu xử lý môi trường nước văn phòng dự án
Kết quả đầu ra từ các quy trình trước; Biên bản đánh giá chất lượng công trình văn phòng dự án
Tài liệu cơ chế quản lý nhân sự của đơn vị; Hướng dẫn lập trình
Để dự án đi đúng tiến độ, phù hợp với các mục đích ban đầu người quản lý dự án có thể:
Điều khiển dự án thông qua việc thực hiện các mục đích
Điều khiển dự án thông qua việc thực hiện các mục tiêu
Giai đoạn khởi đầu cần thông qua các mục đích, các giai đoạn sau sẽ sử dụng các mục tiêu
Thực hiện kế hoạch dự án theo các mục đích đã đề ra
Để hình đồ tài nguyên bằng phẳng hơn, biện pháp nào tránh gây hỏng đường găng tốt hơn
check_box Sử dụng thời gian Lag
Chèn thời gian trễ giữa hai công việc
Sử dụng thời gian Lead
Thay đổi mối quan hệ từ S-S thành S-F
Để mô tả một cách chi tiết vai trò và trách nhiệm mỗi cá nhân trong dự án, dùng cách thức nào sau đây sẽ đáp ứng tốt hơn?
check_box Dạng ma trận trách nhiệm (ví dụ RACI) kết hợp dạng văn bản (VB)
Dạng ma trận trách nhiệm (ví dụ RACI) và mô tả chi tiết hơn trong cấu trúc VB
Dạng cấu phân cấp kết hợp với cấu trúc dạng văn bản (VB)
Dạng cấu phân cấp kết hợp với WBS
Để xác định trách nhiệm của một thành viên trong dự án sử dụng bảng ma trận trách nhiệm là thích hợp nhất vì:
Các cách biểu diễn khác không thường dùng trong các dự án ngày nay
Ma trận trách nhiệm dùng dạng bảng dễ nhìn hơn các cách biểu diễn khác
Ma trận trách nhiệm dùng mô hình RACI tiên tiến hơn các cách biểu diễn khác
Ma trận trách nhiệm xác định rõ ràng vai trò và trách nhiệm của mỗi thành viên hơn các biểu diễn khác
Độ đo nào trong một dự án phần được tạo ra là tốt hơn?
check_box Mật độ lỗi khi kiểm thử
Tính thân thiện (dễ sử dụng) của chương trình
Sự dễ hiểu, sáng sủa trong cách lập trình
Độ rõ ràng của các yêu cầu
Dự án có các đặc trưng nào sau đây:
Có mục đích, mục tiêu xác định, có chu kỳ sống, kết quả có tính duy nhất
Có mục đích, mục tiêu xác định, có ngân sách được cấp theo kế hoạch hàng năm
Có mục tiêu xác định, có độ rủi ro cao và có đội ngũ làm việc lâu dài, ổn định
Có tính không chắc chắn, có chu kỳ sống và có sản phẩm đã làm trước đó
Dự án có tổng cộng 8 thành phần nhóm và các bên liên quan. Hỏi có tối đa bao nhiêu kênh liên lạc có thể được xác lập?
= 8(8-1) = 56 kênh
=8(8-1)/2 = 28 kênh
8 kênh
8/2 = 4 kênh
Dự án công nghệ thông tin là:
Dự án được hỗ trợ quy trình quản lý ứng dụng CNTT và tuân thủ mọi nguyên tắc quản lý dự án
Dự án được ứng dụng các quy trình quản lý bởi phần mềm
Dự án trang bị hệ thống thiết bị công nghệ thông tin trong quá trình hoạt động
Dự án trong lĩnh vực CNTT và tuân thủ các nguyên tắc của cả dự án nói chung và nguyên tắc của CNTT nói riêng
Dự án là gì?
Một chuỗi các hoạt động có mục đích, mục tiêu trong một phạm vi phù hợp về ngân sách
Một chuỗi các hoạt động có mục tiêu, phạm vi phù hợp về ngân sách
Một chuỗi các hoạt động nhắm đến một mục tiêu hình thành trong tương lai và có giới hạn về ngân sách
Một chuỗi các hoạt động nhắm đến một mục tiêu rõ ràng trong giới hạn về thời gian và ngân sách
Dự án phần mềm cho một bệnh viện trung ương cần thuê một chuyên gia cao cấp về phân tích hệ thống vì?
Đây là một cách có thể giúp giải ngân được thuận lợi hơn
Tận dụng được tri thức của chuyên gia cao cấp này mà trong dự án còn thiếu
Tận dụng được tri thức của chuyên gia này vừa tạo được mối quan hệ tốt với anh ta.
Tận dụng tri thức của chuyên gia này và cho chuyên gia cùng mức của dự án thấy được không phải chỉ anh ta làm được
Dự án phần mềm có đặc thù riêng là:
check_box Không nhìn thấy được; Không xác định rõ thế nào là “xong”
Dễ (bị) thay đổi; Xác định rõ thế nào là “xong”
Độ phức tạp lớn; Khó thay đổi
Không nhìn thấy được; Khó thay đổi
Dựa vào yếu tố nào để xác định các mức độ ra quyết định của người quản lý?
check_box Tầm ảnh hưởng của quyết định đến các mục tiêu quản lý
Mức phân cấp: cấp cao, cấp trung gian, cấp thấp
Mối quan hệ giữa mục đích và mục tiêu
Mục tiêu là cụ thể hay mục tiêu chung
Hoạt động nào KHÔNG thuộc về lĩnh vực quản lý phạm vi?
check_box Lập cấu trúc từ điển phạm vi
Kiểm tra, kiểm soát phạm vi
Lập cấu trúc phân chia công việc (WBS)
Lập kế hoạch quản lý phạm vi
Hoạt động nào sau đây KHÔNG nằm trong kiểm soát lịch biểu?
Cập nhật lịch biểu cơ sở (baseline)
Cập nhật thay đổi lịch biểu tiến độ
Cập nhật tiến độ dự án
Cập nhật tiến độ ngân sách
Kế hoạch DA: công việc A có ngày bắt đầu ngày 01/5, D=4 ngày. Khi triển khai của A là: ngày kết thúc 06/5, D= 4 ngày. Sai biệt của lịch biểu là?
(6-4) = 2 ngày
(6-4+1) - 1 = 2 ngày
4- (6-4) = 2 ngày
6-1 = 5 ngày
Kế hoạch kết thúc dự án được xây dựng khi nào?
check_box Trong giai đoạn xây dựng các kế hoạch khác
Phải xây dựng ngay từ đầu
Tại thời điểm thích hợp khi thực hiện dự án
Trước khi kết thúc dự án
Kế hoạch quản lý rủi ro đối với những rủi ro không được xác định trước được tiến hành khi nào?
check_box Không có kế hoạch trước đỗi với rủi ro này
Khi thực hiện dự án và xây dựng kế hoạch bổ sung.
Khi xây dựng kế hoạch quản lý dự án
Khi xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro chung
Kế hoạch quản lý trao đổi thông tin nhằm xác định?
check_box Tất cả các yếu tố và cả dạng thông tin được lưu trữ
Ai cần thông tin gì, khi nào; phương tiện truyền thông tin
Người có thẩm quyền để truy cập thông tin
Nơi lưu trữ thông tin
Kế hoạch ứng phó với rủi ro sẽ đưa ra:
Các biện pháp để tránh rủi ro, giảm thiểu khả năng xảy ra hoặc tác động của rủi ro
Các biện pháp để tránh rủi ro, làm rủi ro không xảy ra hoặc ít tác động của rủi ro
Các kỹ thuật để ứng phó rủi ro, giảm thiểu khả năng xảy ra hoặc tác động của rủi ro
Kế hoạch ứng phó rủi ro, giảm thiểu khả năng xảy ra hoặc tác động của rủi ro
Kết quả chính của giai đoạn khởi đầu xác định dự án là bản Điều lệ dự án. Kết quả này thuộc về lĩnh vực nào sau đây:
Cả ba lĩnh vực trên
Quản lý các bên liên quan
Quản lý phạm vi
Quản lý tích hợp
Kết quả chính của quy trình khởi đầu xác định dự án là:
Bản Điều lệ dự án (charter) được các bên thông qua
Bản kế hoạch phạm vi dự án và xác định phạm vi
Bản kế hoạch tích hợp dự án được các bên thông qua
Lập bản Điều lệ dự án (charter) nêu rõ mục đích, mục tiêu
Khác biệt quan trọng giữa dự án có quy mô lớn với dự án quy mô trung bình là:
Các dự án lớn thường có thời gian triển khai dài hơn, phạm vi dự án rộng hơn
Dự án lớn đòi hỏi nhiều nhân lực hơn và đặc biệt đó là các dự án bên ngoài
Dự án lớn, người quản lý dự án chỉ làm nhiệm vụ là tổ chức hệ thống quản lý một cách hiệu quả.
Với dự án trung bình người chủ dự án thường kiêm luôn cả việc quản lý dự án
Khẳng định nào sau đây là KHÔNG đúng?
Một sản phẩm có nhiều tính năng cao cấp sẽ có chất lượng tốt
Một sản phẩm có tính năng hạn chế, chất lượng tốt có thể vẫn phù hợp với yêu cầu dự án
Một sản phẩm muốn được chấp nhận phải đảm bảo được các yêu cầu của dự án và có chất lượng tốt
Một sản phẩm nhiều tính năng mạnh mẽ chưa chắc đã được chấp nhận do hoạt động không ổn định
Khẳng định nào sau đây là SAI?
check_box Phạm vi cơ sở (scope baseline) được duy trì trong suốt vòng đời dự án, không được thay đổi.
Thay đổi là không thể tránh khỏi do vậy bắt buộc phải thực hiện một số quy trình kiểm soát thay đổi đối với mỗi dự án.
Kiểm soát phạm vi có thể phải thông qua thực hiện quy trình kiểm soát thay đổi tích hợp.
Vượt phạm vi xảy ra khi không điều chỉnh thời gian, chi phí và nguồn lực được nếu mở rộng phạm vi dự án.
Khi kết nối công việc A với công việc đi trước cần xác lập một trong các quan hệ nào sau đây:
FF hoặc SF
FF hoặc SS
FS hoặc SF
FS hoặc SS
Khi kiểm thử ba sản phẩm A, B, C thấy rang: A có 3 lỗi, B có 3 lỗi, C có 5 lỗi và B có tính năng nhiều hơn A. Kết luận nào là hợp lý?
A tốt nhất
B tốt nhất
C kém nhất
Không xác định được
Khi kiểm thử hệ thống (ST), phát hiện được lỗi khó xử lý, DA quyết định thuê khoán một lập trình viên (LTV) giỏi để xử lý. Giải pháp này có hợp lý hay không?
Có thể không hợp lý do gần đến ngày bàn giao, phải mất thời gian trao đổi với LTV
Có thể không hợp lý do LTV giỏi làm tăng chi phí lên nhiều
Hợp lý, LTV giỏi sẽ giải quyết được vấn đề vì đã sắp đến ngày bàn giao
Không có ý kiến nào đúng
Khi lập kế hoạch lại có thể cần?
check_box Cấu trúc lại một phần hay toàn bộ dự án
Giảm bớt nỗ lực (chi phí) cho các công việc đã làm
Hủy bỏ kế hoạch cũ, bắt tay lại từ đầu
Ước lượng thời gian cho các công việc mới
Khi lập lịch biểu cho công việc A (không phải là công việc đầu tiên hay kết thúc) cần kết nối A với:
check_box Ít nhất một công việc trước A và một công việc sau A
Ít nhất một công việc sau A là công việc ảo
Ít nhất một công việc trước A là công việc ảo, công việc sau A là công việc thực
Ít nhất một công việc trước A là công việc chờ đợi
Khi một cấu hình chuyển đỗi trạng thái, ghi nhận nào sau đây là hợp lý?
check_box CI copy RAT, CI bản mới RR
CI copy RR,CI bản mới RST
CI gốc RIT, CI bản mới RR
CI gốc RST, CI copy RAT
Khi nào ước lượng thời gian dự phòng cho kết quả như ước lượng ba điểm:
check_box Khi không đưa thời gian dự phòng vào tính toán
Khi ba giá trị thời gian ước lượng tMO, tML, TMP đạt độ chính xác cao
Khi ba giá trị ước lượng tMO, tML, TMP độ sai số không vượt gian dự phòng.
Khi thời gian lạc quan nhất và khả dĩ nhất là bằng nhau
Khi thiết kế ma trận trách nhiệm cho một dự án người QLDA:
Cần tuân thủ các trách nhiệm trong mô hình RACI
Chỉ nên Việt hóa các ký hiệu, nhưng vẫn dùng 4 loại trách nhiệm theo mô hình này.
Có thể áp dụng mô hình RACI và tùy biến các loại trách nhiệm theo yêu cầu cụ thể của dự án
Nên đổi vị trí hàng và cột nhưng vẫn theo mô hình với 4 loại trách nhiệm.
Khi thiết lập quản lý cấu hình, cơ chế kiểm soát truy cập cho phép?
check_box Người có quyền được phép truy nhập; tại mỗi thời điểm chỉ duy nhất một người được sửa dổi tập tin
Người có quyền được phép truy nhập; hai thay đổi được thực hiện độc lập trên một chương trình và có thể được trộn lại
Quyền truy nhập và quyền sửa đổi file do addmin thực hiện
Truy nhập hệ thống thông qua mức quyền; sửa đổi file theo chuẩn mực của dự án đề ra.
Khi xác định số lỗi có thể phát hiện và loại bỏ, việc giảm số lượng lỗi khi xem xét lại yêu cầu và thiết kế có ý nghĩa thế nào?
Có cơ hội giảm được số lượng lỗi của các giai đoạn sau và của cả dự án
Giảm được số lượng lỗi giai đoạn này không thực sự ảnh hưởng vì các giai đoạn độc lập nhau.
Không nhiều ý nghĩa vì tổng số vẫn là 100%, giảm được cái này thì tăng cái kia.
Rất quan trọng nhưng không vì thế mà tỷ lệ lỗi cả dự án giảm đi, vẫn phải tính đủ 100%.
Kiểm soát lịch biểu cần?
Cập nhật chi tiết các hoạt động hàng ngày của dự án làm cơ sở cho việc thực hiện kế hoạch
Cập nhật tiến độ dự án và lịch làm việc của dự án một cách kịp thời
Cập nhật tiến độ dự án và quản lý các thay đổi đối với lịch biểu cơ sở để đạt được kế hoạch
Kiểm soát lịch làm việc của dự án ví dụ theo lịch chuẩn là 5 ngày/tuấn
Kiếm soát phạm vi được thực hiện trong giai đoạn nào:
Giai đoạn kiểm soát-điều khiển dự án
Giai đoạn lập kế hoạch dự án
Giai đoạn thực hiện và kiếm soát dự án
Thực hiện trong suốt thời gian dự án
Kinh phí dự án vượt ngưỡng 30% (mức thất bại) trường hợp nào sau đây là hợp lý nhất?
check_box Nhà tài trợ đồng ý cấp thêm kinh phí cho dự án
Không thể tiếp tục dù bất cứ lý do gì.
Người quản lý dự án đề xuất người QLDA mới để dự án tiếp tục
Người Quản lý dự án quyết định tiếp tục công việc
Kỹ thuật phỏng vấn được sử dụng khi:
Khi xác nhận thay đổi yêu cầu phạm vi
Kiểm tra, giám sát thực hiện yêu cầu
Lập quy trình quản lý phạm vi
Lập tài liệu yêu cầu
Lập kế hoạch dự án cách nào là tốt nhất:
Kiểm soát việc lập kế hoạch QLDA theo giai đoạn, cập nhật và phê duyệt dự án đã cập nhật
Lập kế hoạch kiểm soát dự án theo giai đoạn, cập nhật và phê duyệt dự án.
Lập kế hoạch QLDA theo giai đoạn, kế hoạch được cập nhật, được kiểm soát và phê duyệt;
Lập kế hoạch QLDA xong, kiểm soát, phê duyệt kế hoạch rồi mới thực hiện
Lập kế hoạch lại được xác định là khi?
Chất lượng dự án không đảm bảo theo kế hoạch cũ
Gặp những thay đổi bất ngờ trong dự án
Gặp những thay đổi lớn, kế hoạch cũ không thực hiện được
Phát hiện những lỗi trong kế hoạch
Lỗi được phát hiện khi kiểm thử chấp nhận AT có thể ở mức nguy hiểm hơn được phát hiện khi kiểm thử đơn vị UT vì?
Không xác định được mức nào nguy hiểm hơn do chưa biết mức độ lỗi lớn hay nhỏ
Lỗi này được phát hiện do đã bàn giao cho khách hàng
Mức độ lỗi tuy không lớn nhưng do khách hang phát hiện
Thường lỗi này lớn hơn và gần ngày bàn giao hơn
Lý do nào chia thành hai nhóm kế hoạch dự án:
Do cơ chế hoạt động đan xen của các nhóm quy trình quản lý dự án
Do kỹ thuật lập kế hoạch đòi hỏi phải chia tách cho phù hợp
Do sự hạn chế nhân lực của dự án nên cần chia tách cho phù hợp
Do việc lập lịch trình dự án cần thiết phải tạo nên hai nhóm quy trình quản lý dự án
Mốc thời gian trong dự án có thời gian
check_box Không tạo ra sản phẩm cụ thể do đây là hoạt động quản lý
Kế hoạch phát triển và kế hoạch triển khai của dự án
Kế hoạch phát triển, kế hoạch triển khai và thay đổi các kế hoạch
Không tạo ra một sản phẩm cụ thể nào do đây chỉ là các hoạt động hình thức
Mốc thời gian trong dự án có:
Thời gian bắt đầu là 0 ngày
Thời gian thực hiện bằng 0
Thời gian thực hiện là ngày nằm trong phạm vi dự án
Thời gian thực hiện là sau công việc cuối cùng của giai đoạn 0 ngày
Một dự án thiết lập các điểm mốc chính (milestone). Cách viết nào sau đây là đúng?
check_box Ngày 31/3: Hồ sơ phân tích được hoàn thànhNgày 18/6: Hồ sơ thiết kế được hoàn thành
Ngày 01/3: Thực hiện phân tích hệ thốngNgày 02/4: thiết kế hệ thống
Ngày 16/4: Đặc tả thiết kế tổng thể hoàn thànhNgày 27/5: Đặc tả thiết kế chi tiết được hoàn thành
Ngày 31/3: Hồ sơ phân tích được hoàn thànhNgày 16/4: Đặc tả thiết kế tổng thể hoàn thành
Một mục đích của xây dựng nhóm dự án là:
Nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc
Nâng cao ý thức kỷ luật của các thành viên
Phân cấp quản lý một cách rõ ràng
Thuận tiện cho công tác quản lý nhân sự của dự án
Một mục tiêu tổng quát (MTTQ) của dự án là: Hồ sơ phân tích hệ thống. Một mục tiêu cụ thể của MTTQ này là
check_box Tài liệu đặc tả yêu cầu
Tài liệu mục đích, mục tiêu của dự án
Kế hoạch kiểm thử
Xác định các yêu cầu
Một số người quản lý dự án lại không xây dựng lịch biểu do:
check_box Kỹ năng lập lịch thiếu, thời gian lập lịch quá ngắn
Cấu trúc WBS dài dòng, kinh phí thực hiện thấp
Kỹ năng kém do thiếu sự hợp tác giữa các bên liên quan
Kỹ năng lập WBS thiếu, mục tiêu dự án viết không rõ
Một trong những khác biệt lớn nhất của sản phẩm phần mềm với các sản phẩm loại khác là nó không hữu hình. Vì vậy…
check_box phải tạo ra những cách để thấy rằng nó hiện hữu.
cần làm cho các phần mềm hiện hữu hơn và mất đi đặc trưng là dễ bị thay đổi.
phải xác định rõ thế nào là “xong”.
cần tạo ra các độ đo tốt, ví dụ như mật độ lỗi khi kiểm thử v.v.
Một yêu cầu thay đổi đến từ nhà tài trợ được cho rằng là rất lớn, QLDA yêu cầu phân tích kỹ để đưa ra đánh giá về mức độ của thay đổi. Nhận xét nào là hợp lý?
check_box Là thay đổi nhỏ vì kết quả phân tích thời gian, nỗ lực xử lý thay đổi, thời gian bàn giao là gần như không đổi
Cần điều chỉnh lại các ước lượng để phù hợp với thay đổi do nhà tài trợ đề xuất
Kết quả phân tích có thế nào nhưng nên xem xét theo quan điểm nhà tài trợ, đây là thay đổi rất lớn.
Kết quả phân tichs mâu thuẫn với nhận định. Tốt nhất là coi như không có yêu cầu này
Một yêu cầu thay đổi rất lớn, QLDA từ chối chưa phê duyệt do?
check_box Không đủ thẩm quyền để giải quyết.
Ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngân sách dự án
Có thể ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm
Kỹ thuật hiện thời của dự án không đáp ứng được yêu cầu này
Mục đích chia tách công việc đến mức thấp nhất là: Các công việc được chia tách ở mức thấp nhất sau đây gọi chung là công việc. Các công việc …
Có thể giám sát và kiểm soát được thời gian, chi phí cho mỗi công việc hỗ trợ thực hiện dự án
Có thể ước tính được thời gian, chi phí cho mỗi công việc, khi thực hiện có thể giám sát và kiểm soát được
Tạo mối quan hệ logic giữa các công việc cùng tiến hành để tạo ra một sản phẩm
Tạo nhóm công việc có thể giám sát và kiểm soát được công việc khi thực thi.
Mục đích của lịch biểu là:
Chỉ ra công việc nào là chủ chốt/ không chủ chốt hoặc trình tự thực hiện công việc
Cho biết ngày bắt đầu hoặc kết thúc của các công việc; nhu cầu sử dụng tài nguyên trong lịch biểu
Cho biết ngày bắt đầu hoặc kết thúc và trình tự thực hiện các công việc
Cho biết trình tự thực hiện; ngày bắt đầu và kết thúc của các công việc
Mục đích của thu thập hiện trạng thực hiện dự án là?
Cung cấp thực trạng của dự án để báo cáo chủ đầu tư.
Xác định những khó khăn vướng mắc để kịp thời khắc phục
Xác định sự tiến triển của dự án;Làm rõ sự khác biệt giữa dự kiến và thực tế.
Xác định tỷ trọng công việc đã làm được giúp người QL biết rõ thực trạng
Mục đích của WBS là gì?
Cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc đối với các công việc của dự án; xác định phạm vi dự án
Cung cấp công cụ cần thiết để xây dựng các KH của dự án; đảm bảo dự án đi đúng tiến độ
Xác định các sản phẩm trung gian cần thiết; đảm bảo chất lượng cho dự án
Xác định phạm vi dự án; xác định được lịch trình của dự án
Mức độ thay đổi lớn sẽ ảnh hưởng đến:
check_box Đặc tính của sản phẩm có thể thay đổi cơ bản kết quả sản phẩm của dự án
Lịch biểu tiến độ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến đặc tính của sản phẩm
Ngân sách của dự án nhưng không làm thay đổi đến kết quả của sản phẩm
Tổng nỗ lực xử lý thay đổi và vẫn nằm trong ngưỡng xác định
Mục tiêu chất lượng trong ngân sách đã được phê duyệt là ± 15%. Các công việc A: ngân sách = 90, thực tế chi 71; B: ngân sách = 100, thực tế chi 127. Kết luận?
Chưa thật sự có vấn đề gì, nhưng vẫn cần lưu ý đến tổng ngân sách cuối cùng của dự án.
Không chấp nhận được, phải dừng công việc tiếp theo, báo cáo nhà tài trợ
Thật đáng tiếc, sao không đưa bớt chi phí B sang A, đỡ phiến hà giải trình
Vấn đề khá nghiêm trọng, mỗi vấn đề sẽ ảnh hưởng đến tổng ngân sách cuối cùng của dự án.
Ngoài chín lĩnh vực tri thức trong quản lý dự án đã được nêu, nếu cần bổ sung thêm lĩnh vực thứ 10 thì nó sẽ là:
check_box Quản lý các bên liên quan.
Quản lý các chương trình đào tạo dự án.
Quản lý yêu cầu và mong đợi của nhà tài trợ.
Quản lý các công cụ, kỹ thuật thực hiện dự án.
Người quản lý điều hành công việc của dự án hướng tới…
check_box Kết quả bàn giao được xác lập trong mỗi giai đoạn
Mục đích cần đạt được của dự án
Nhiệm vụ được giao cho các thành viên (hoặc nhóm)
Trách nhiệm của mỗi thành viên trong dự án
Nhận xét nào sau đây là KHÔNG hợp lý?
check_box Các phiên bản sau đã được phê duyệt, giữ các phiên bản trước không nhiều ý nghĩa
Các phiên bản sau được phê duyệt nhưng giữ các phiên bản trước đẻ còn có thể xem xét đánh giá lại CV
Các phiên bản trước cần lưu giữ để thậm chí còn quay trở lại được
Các phiên bản trước không nên hủy bỏ dù phiên bản sau được chính thức chấp nhận
Những thay đổi không kiểm soát được có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến?
Chất lượng sản phẩm
Chi phí của dự án
Lịch biểu tiến độ
Tất cả các yếu tố và làm tăng nguy cơ rủi ro
Nói về các sức ép đối với người quản lý dự án (PM), thứ tự nào sau đây là hợp lý?
check_box Sức ép nào là quan trọng hơn phụ thuộc cá nhân mỗi PM trong từng dự án cụ thể
Từ thủ trưởng cấp trên; Uy tín, danh dự; Từ phía khách hàng; Nguồn nhân lực hạn chế
Uy tín, danh dự; Từ phía khách hàng; Nguồn nhân lực hạn chế; Từ thủ trưởng cấp trên
Từ phía khách hàng; Uy tín, danh dự; Nguồn nhân lực hạn chế; Từ thủ trưởng cấp trên
Phác thảo ban đầu của QLDA về tỷ lệ lỗi ở các giai đoạn là: (1) Xem xét lại yêu cầu và thiết kế 24%; (2) Xem xét lại mã và kiểm thử UT: 54%; (3) Các kiểm thử IT, ST, AT là 23%. Điều chỉnh nào sau đây là hợp lý hơn?
(1) = 17%(2) = 48%(3) = 35%
(1) = 18%(2) = 57%(3) = 25%
(1) = 22%(2) = 52%(3) = 26%
(1) = 28%(2) = 47%(3) = 25%
Phân tích tác động của yêu cẩu thay đổi lớn, ước lượng nào là quan trọng hơn?
Tất cả các phương án
Ước lượng lại thời gian bàn giao sản phẩm
Ước lượng nỗ lực cần thiết để xử lý các yêu cầu thay đổi;
Ước lượng thời gian thực hiện yêu cầu thay đổi;
Phát biểu nào sau đây là đúng nhất:
Khách hàng không nên là nhà tài trợ nếu không dự án có độ rủi ro cao
Mục tiêu xác định của dự án làm dự án phải có nhà tài trợ
Tính duy nhất của kết quả dự án bị ảnh hưởng bởi dự án có mục tiêu xác định
Tính duy nhất của kết quả là một đặc trưng quan trọng của dự án
Phát biểu nào sau đây là đúng?
Quy trình kiểm soát sẽ giám sát, đánh giá tiến độ và tiến hành thực hiện các hoạt động đảm bảo mục tiêu dự án;
Quy trình kiểm soát sẽ giám sát, đánh giá tiến độ, xác định điểm dừng trong thực hiện dự án
Quy trình kiểm soát sẽ giúp đưa ra các biện pháp khắc phục để giải quyết sự khác biệt và đảm bảo các mục tiêu được đáp ứng
Quy trình kiểm soát sẽ giúp đưa ra các biện pháp khắc phục để giải quyết sự khác biệt và tiến hành lập lại kế hoạch
Phát biểu nào sau đây nói lên sự khác biệt quan trọng nhất giữa phân tích rủi ro định tính và định lượng
check_box Phân tích định tính mang tính chủ quan; định lượng mang tính khách quan
Phân tích định tính được thực hiện trước; định lượng được thực hiện sau
Phân tích định tính mang tính khách quan; định lượng mang tính chủ quan
Phân tích định tính thực hiện bởi chuyên gia; định lượng thực hiện bởi nhân lực dự án
Phòng Hệ thống của công ty SW trình dự án một phần mềm cho ngân hàng huyện Y. Dự án không được SW chấp nhận do phòng đã triển khai cho ngân hàng huyện X cùng hệ thống ngân hàng của tỉnh do vi phạm yếu tố:
check_box Tính duy nhất của kết quả dự án.
Cùng khách hàng và nhà tài trợ
Chu kỳ sống của phần mềm đã hết
Mục đích, mục tiêu (kết quả) trùng nhau.
Quá trình chuyển trạng thái của một cấu hình CI là tài liệu dự án, trường hợp nào sau đây là đúng?
CI gốc đang phát triển -UD, CI bản mới RW
CI gốc đang xem xét lại -B, CI bản mới RW
CI gốc đang xem xét lại -RW, CI bản mới B
CI gốc đang xem xét lại -RW, CI bản mới UD
Quan hệ giữa mục đích và mục tiêu của dự án là:
check_box Khi tất cả các mục tiêu đã đạt được, có nghĩa là mục đích đã đạt được
Mục đích nói chung không đo được còn mục tiêu thì đo được
Mục tiêu mang tính tổng thể còn mục đích mang tính cụ thể
Mục tiêu là những mô tả cụ thể cho những gì đạt được hơn là mục đích
Quản lý chất lượng liên quan đến các hoạt động nào sau đây?
Lập kế hoạch dự án
Tất cả các hoạt động trong dự án
Thực hiện kế hoạch dự án
Xác định yêu cầu
Quản lý dự án công nghệ thông tin là:
Áp dụng các tri thức, kỹ năng, các thiết bị CNTT để đáp ứng các yêu cầu của quản lý dự án.
Áp dụng các tri thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật trong các hoạt động của dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án.
Áp dụng các tri thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật về CNTT trong các hoạt động của dự án
Để đáp ứng các yêu cầu của dự án bằng cách sử dụng các phần mềm, các thiết bị CNTT trong suốt thời gian dự án
Quan niệm nào dưới đây là hợp lý nhất khi đối phó với thay đổi trong dự án ?
check_box Tốt hơn hết là chuẩn bị các giải pháp để xử lý khi các yêu cầu thay đổi xảy ra
Giải pháp tốt hơn là sử dụng chuyên gia thiết kế thật giỏi để tránh các thay đổi trong thiết kế xảy ra
Nhóm chuyên gia của dự án cần nỗ lực xác định tốt các vấn đề để không xảy ra các thay đổi
Nỗ lực nhiều cũng không giúp ích gì vì thay đổi vẫn xảy ra trong dự án này.
Quy trình khời đầu được áp dụng:
Chỉ dành cho hoạt động bắt đầu một dự án mới
Khi bắt đầu của pha lập kế hoạch dự án
Khi bắt đầu dự án mới và sau khi lập xong kế hoạch bắt đầu chính thức thực hiện dự án
Khi bắt đầu một dự án mới hoặc một giai đoạn mới của dự án hiện hành
Quy trình kiểm soát sẽ tác động chủ yếu đến lĩnh vực quản lý nào?
Chi phí, chất lượng, rủi ro
Phạm vi, thời gian, chất lượng
Phạm vi, thời gian, chi phí
Thời gian, chi phí, rủi ro
Quy trình lập kế hoạch cần xem xét lại khi nào: .
Khi có sự thay đổi lớn về phạm vi dự án
Khi kế hoạch đảm bảo chất lượng không được thực thi đúng quy trình
Khi ngân sách chậm cung cấp cho dự án
Khi tiến độ lập kế hoạch chậm hơn so với dự kiến
Quy trình lập kế hoạch tác động chủ yếu đến các lĩnh vực nào trong dự án?
Quản lý chi phí, Quản lý phạm vi
Quản lý phạm vi, Quản lý rủi ro
Quản lý thời gian, Quản lý chi phí
Quản lý thời gian, Quản lý tích hợp.
Quy trình quản lý dự án trợ giúp cho giai đoạn nào của dự án?
Cho giai đoạn lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch của dự án.
Chủ yếu cho giai đoạn quản lý chất lượng, kiểm soát- điều khiển dự án
Giai đoạn xác định dự án và lập kế hoạch
Tất cả các giai đoạn từ đầu đến khi kết thúc dự án
Quy trình quản lý phạm vi dùng để xác định và kiểm soát …
Những gì được đưa vào và không được đưa vào dự án
Những gì được đưa vào và không được thực hiện trong dự án
Những gì được thực hiện và không được thực hiện trong dự án
Những gì nằm ngoài ranh giới của dự án
Rủi ro (risk) là:
check_box Những sự kiện được xác định trước mà có thể xảy ra hoặc không xảy ra
những sự kiện được dự báo có thể luôn xảy ra ảnh hưởng tới dự án
những sự kiện không thể xác định được mà có thể xảy ra hoặc không xảy ra
những sự kiện không xác định trước mà có thể xảy ra hoặc không xảy ra
Sản phẩm con ở mức cao nhất là:
Sản phẩm trung gian không thể phân rã được
Sản phẩm con đứng ngay trước công việc ở mức cao nhất
Sản phẩm cuối cùng có thể không phân tích được
Sản phẩm trung gian ở mức pha
Sản phẩm của quy trình tích hợp là gì:
Kế hoạch phát triển và kế hoạch triển khai của dự án
Kế hoạch phát triển, kế hoạch triển khai và thay đổi các kế hoạch
Không tạo ra một sản phẩm cụ thể nào do đây chỉ là các hoạt động hình thức
Không tạo ra sản phẩm cụ thể do đây là hoạt động quản lý
Số liệu từ công việc bắt đầu A đến công việc cuối E với:A: D = 6, F = 0;B: D = 3, F = 0;C: D = 4, F = 3;D: D = 4, F = 0;E: D = 2, F = 0;Có thể đường găng, số ngày là:
check_box A-B-D-E, 15 ngày
A-B-D: 10 ngày
A-B-D-E, 12 ngày
A-C-D-E, 16 ngày
Sự khác biệt quan trọng nhất về mũi tên trong biểu diễn theo biểu đồ AOA và AON là:
check_box AOA: mũi tên thường biểu diễn một công việc thực;AON: mũi tên biểu công việc ảo
AOA: mũi tên biểu diễn quan hệ công việc;AON: mũi tên biểu diễn tên và ngày công việc
AOA: mũi tên biểu diễn tên và ngày công việc;AON: mũi tên biểu diễn ngày và quan hệ công việc ví dụ FS
AOA: mũi tên biểu diễn tên và ngày ES;AON: mũi tên biểu diễn quan hệ công việc ví dụ FS
Sự khác nhau cơ bản giữa những người trực tiếp có trách nhiệm với dự án và những người chống lại dự án là:
Họ là những người có quyền lợi riêng đối lập nhau
Những người chống lại dự án cảm thấy bị ảnh hưởng đến quyền lợi riêng của họ
Những người chống lại dự án là những người có suy nghĩ tiêu cực
Những người trực tiếp có trách nhiệm là thành viên của dự án, những người chống lại thì không
Sự khác nhau giữa quy trình quản lý dự án CNTT và quy trình quản lý dự án khác là:
Dự án CNTT có 6 nhóm quy trình sau quy trình khởi đầu, dự án thường có 5 nhóm quy trình
Dự án CNTT có 6 nhóm quy trình, dự án thường có 5 nhóm quy trình
Dự án CNTT có 6 nhóm quy trình, dự án thường có 9 nhóm quy trình
Không có sự khác biệt. Đây chỉ là cách tiếp cận khác của dự án CNTT. Dự án CNTT vẫn có đủ 5 nhóm quy trình.
Sự thay đổi so với kế hoạch ban đầu vượt một ngưỡng đã xác định trong kế hoạch dự án cần phải được xem xét bởi:
Hoạt động kiểm soát rủi ro
Hoạt động kiểm soát thay đổi
Hoạt động lập kế hoạch dự án
Hoạt động lập kế hoạch thực hiện dự án
Sự tiến triển của một sản phẩm phần mềm trong các giai đoạn dự án có thể qua chuỗi trạng thái nào sau đây?
check_box RIT RST RAT RR B
RUT RST RIT RR RAT
UD P RST RAT RR
UD P RUT RR B
Tài liệu nào KHÔNG phải là đầu ra của giai đoạn thực hiện dự án?
Các tài liệu dự án được cập nhật
Kết quả chuyển giao
Yêu cầu thay đổi đã được phê duyệt
Yêu cầu thay đổi được cập nhật
Tài liệu nào KHÔNG thuộc về giai đoạn thiết kế của một dự án CNTT?
check_box Tài liệu yêu cầu
Đặc tả thiết kế tổng thể
Kế hoạch kiểm thử
Đặc tả thiết kế chi tiết
Tài liệu nào mô tả đặc tính của sản phẩm và kết quả chuyển giao theo giai đoạn dự án:
Tài liệu kế hoạch quản lý phạm vi
Tài liệu kiểm soát các thay đổi phạm vi
Tài liệu tuyên bố phạm vi
Tài liệu yêu cầu
Tài liệu Tuyên bố phạm vi KHÔNG bao gồm…
check_box Các yêu cầu thay đổi để sửa chữa các khiếm khuyết của sản phẩm trong phạm vi dự án
Danh sách các yếu tố hạn chế ảnh hưởng đến việc thực hiện một giai đoạn hay cả dự án
Kết quả chuyển giao theo từng giai đoạn hoặc cả dự án
Các điều kiện cần đáp ứng trước khi kết quả chuyển giao được chấp nhận
Tam giác các mục tiêu cơ bản mô tả các mục tiêu nào của dự án?
check_box Phạm vi, thời gian, chi phí, chất lượng
Thời gian, chi phí, nhân lực
Thời gian, chi phí, chất lượng, nhân lực
Phạm vi, chi phí, chất lượng
Theo quy mô của dự án có thể phân loại dự án thành:
Dự án lớn là dự án hạ tầng CNTT; dự án trung bình và nhỏ là các dự án còn lại
Dự án lớn; dự án trung bình và nhỏ
Dự án lớn; dự án trung bình và nhỏ; dự án hạ tầng CNTT
Dự án trung bình và nhỏ cho các dự án nội bộ; Dự án lớn cho các dự án bên ngoài
Thông tin nào sau đây là trong cấu trúc phân chia nguồn lực
Kiểu nguồn lực hoặc số lượng loại nguồn lực
Kiểu nguồn lực và số loại nguồn lực
Loại nguồn lực hoặc kiểu nguồn lực
Loại nguồn lực và kiểu nguồn lực
Thực hiện kiểm soát cấu hình là?
check_box Quản lý quá trình chuyển đổi trạng thái của các file, tài liệu
Áp dụng các tri thức, kỹ năng, công cụ để cấu hình cho sản phẩm bàn giao.
Dùng quy trình để phân tích chi tiết cấu hình sản phẩm dự án.
Quản lý các yêu cầu thay đổi phải được thực hiện hoặc tăng cường biện pháp kiểm soát các rủi ro
Tích hợp được thực hiện bởi:
Chia sẻ giữa PM và PT
Người quản lý dự án (PM)
Nhà tài trợ dự án (PS)
Nhóm thực hiện dự án (PT)
Trình tự thích hợp của các quy trình quản lý dự án là:
Lập kế hoạch Thực hiện kế hoạch kiểm soát - điều khiển
Lập kế hoạch Thực hiện kế hoạch và sự phối hợp của kiểm soát - điều khiển
Sự đan xen của 5 nhóm quy trình dưới sự điều phối của lĩnh vực tích hợp
Sự đan xen của 5 nhóm quy trình theo 9 nhóm lĩnh vực tri thức
Trong các kỹ thuật ước lượng thời gian, ước lượng nào có độ tin cậy cao
check_box Ước lượng ba điểm
Kỹ thuật làm việc nhóm
Sử dụng đánh giá chuyên gia
Ước lượng tương tự
Trong chín lĩnh vực tri thức, các lĩnh vực cơ bản là:
Chất lượng, chi phí, tích hợp và rủi ro
Chi phí, thời gian, nhân lực và chất lượng
Phạm vi, chi phí, thời gian và chất lượng
Tích hợp, phạm vi, chi phí và thời gian
Trong kế hoạch công việc A có ngày bắt đầu ngày 01/3, D=6 ngày. Thực tế khi triển khai của A là: ngày bắt đầu 04/3, D= 6 ngày. Sai biệt của lịch biểu là?
4-1 = 3 ngày
4-3 = 1 ngày
6-3 = 3 ngày
6-6 = 0 ngày
Trong quản lý phạm vi dự án hoạt động nào sau đây KHÔNG được thực hiện trong giai đoạn kiểm soát-điều khiển dự án:
Định nghĩa phạm vi
Kiểm soát Phạm vi
Kiểm soát thay đổi phạm vi
Kiểm tra phạm vi
Từ điển WBS gồm:
Định nghĩa sản phẩm + WBS dạng cấu trúc cây
Mô hình hóa sản phẩm, công việc
WBS + Định lượng sản phẩm
WBS + Định nghĩa sản phẩm, công việc
Vai trò chủ chốt trong việc xây dựng WBS là của ai?
Người quản lý dự án (PM)
Nhà tài trợ dự án
Tất cả những người trên
Trưởng nhóm lập kế hoạch
Vấn đề nào sau đây KHÔNG thuộc về tài liệu đề xuất giải pháp cho người dùng?
Hệ quản trị CSDL
Mô tả sử dụng CSDL tập trung hay phân tán
Môi trường phát triển phần mềm
Thiết kế chức năng tổng thể
Việc khuyến cáo các hành động khắc phục hoặc các hành động phòng ngừa do các yêu cầu thay đổi thuộc hoạt động nào:
Cả ba hoạt động trên
Kiểm soát chất lượng
Kiểm soát phạm vi
Kiểm tra phạm vi
Việc xác định rõ năng lực của thành viên giúp người QLDA:
Cho nghỉ việc ngay do đây không phải là môi trường cho những người năng lực hạn chế
Cho phép thành viên đi đào tạo nâng cao năng lực làm việc
Có biện pháp chủ động để đào tạo, tuyển dụng, hoặc thay đổi thời hạn công việc đã giao
Tăng cường giám sát, đôn đốc để thành viên hoàn thành được công việc
Xác định mệnh đề đúng sau đây:
Kiểm tra phạm vi được thực hiện trong giai đoạn khởi đầu còn kiểm soát chất lượng là gần sát giai đoạn kết thúc
Kiểm tra phạm vi là một phần của kiểm soát chất lượng
Kiểm tra phạm vi liên quan đến sự chấp nhận còn kiểm soát chất lượng liên quan đến tính đúng đắn của sản phẩm
Kiểm tra phạm vi phải được tiến hành trước kiểm soát chất lượng
Yêu cầu thay đổi khi phần mềm sản phẩm của dự án đang được kiểm thử AT, ước lượng thời gian bàn giao bị trễ hạn. QLDA tăng cường thêm 02 chuyên gia lập trình có hợp lý không?
check_box Không hợp lý bởi việc tăng thêm lập trình viên vào gia doạn này chỉ làm trễ hạn hơn
Hợp lý, bởi nếu lập trình viên của dự án mà làm được thì đã không có yêu cầu thay đổi này
Không hợp lý, dự án đến lúc này tại sao phải chấp nhận yêu cầu thay đổi
Quyết định hợp lý, mặc dù có tốn kém thêm nhưng sẽ còn hơn là trễ hạn
Yếu tố nào là quan trọng nhất làm ước lượng thời gian không chính xác:
Không nắm rõ các kỹ thuật ước lượng
Không nắm rõ tiến độ, điểm dừng của dự án
Thiếu công cụ ước lượng
Thiếu thông tin, thiếu tri thức
Yếu tố nào sau đây không nằm trong quy trình quản lý chất lượng?
Chạy thử hệ thống
Kiểm tra chất lượng
Lập kế hoạch chất lượng
Phân tích hệ thống
Yếu tố nào sau đây KHÔNG phải là đặc trưng của dự án:
check_box Kinh phí được cấp thường xuyên hàng năm
Có mục đích, mục tiêu (kết quả) xác định
Tính duy nhất của kết quả dự án
Có khách hàng và/hoặc nhà tài trợ
Yếu tố quan trọng nhất khi thực hiện đảm bảo chất lượng là?
Đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với mục tiêu chất lượng đã đề ra
Đánh giá được hiệu quả của dự án
Giảm thiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm
Sử dụng tốt được độ đo chất lượng để đảm bảo được mục tiêu chất lượng

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập