Andengine chỉ thích hợp cho việc phát triển loại game nào?
check_box Game 2D
Game 4D
Game 3D
Android Preferences có thể được thiết lập qua các cách nào?
check_box Tạo ra một file preferences.xml trong thư mục res/xml, Thiết lập các preferences thông qua code
Tạo ra một file trong bộ nhớ máy
Thiết lập các preferences thông qua code, Tạo ra một file trong bộ nhớ máy
Tạo ra một file preferences.xml trong thư mục res/xml, Tạo ra một file trong bộ nhớ máy
Android Run Time là gì?
check_box Là môi trường chạy Android. Nó bao gồm các thư viện lõi và máy ảo Dalvik.
Một thư viện đa phương tiện để phát âm thanh và trình chiều phim
Một bộ quản lý giao diện để cung cấp quản lý hiển thị trên màn hình
Thư viện đồ hoạ bao gồm SGL và OpenGL
Bộ các phần mềm để lập trình J2ME trên điện thoại di động gồm?
Eclipse, EclipseME, Sun Wireless Toolkit
EclipseME, JDK, Sun Wireless Toolkit
JDK, Eclipse, EclipseME, Sun Wireless Toolkit
JDK, Windows, Eclipse
Windows, EclipseME, Sun Wireless Toolkit
Bốn thành phần cơ bản nào được sử dụng để xây dựng các ứng dụng Android?
check_box Activities, Services, Broadcast and Intent, Receivers, Content Providers
Views, Services, SQLite, Media
Media, SQLite, Activities, Intent
Surface Manager, Activities, Content, Providers, Views
Các bước xây dựng AutoCompleteTextView là?
Khai báo dữ liệu mẫuKhai báo giao diện hiện thị cho dữ liệuThiết lập Adapter cho đối tượng: AutoCompleteTextView
Khai báo dữ liệu mẫuKhai báo giao diện hiển thị cho dữ liệuXây dựng Adapter thông qua phương thức khởi tạo ứng với dữ liệu và giao diện hiển thị
Khai báo dữ liệu mẫuKhai báo giao diện hiện thị cho dữ liệuXây dựng Adapter thông qua phương thức khởi tạo ứng với dữ liệu và giao diện hiển thịThiết lập Adapter cho đối tượng: AutoCompleteTextView
Xây dựng Adapter thông qua phương thức khởi tạo ứng với dữ liệu và giao diện hiển thịThiết lập Adapter cho đối tượng: AutoCompleteTextView
Các bước xây dựng một Spinner là?
check_box Xây dựng Adapter thông qua tài nguyên và giao diện mẫuTạo tham chiếu điều khiển SpinnerThiết lập Adapter cho điều khiển Spinner
Xây dựng Adapter thông qua tài nguyên và giao diện mẫuThiết lập Adapter cho điều khiển Spinner
Xây dựng Adapter thông qua tài nguyên và giao diện mẫuTạo tham chiếu điều khiển Spinner
Tạo tham chiếu điều khiển SpinnerThiết lập Adapter cho điều khiển Spinner
Các gói thư viện cơ bản trong lập trình Android là?
android.graphics.*android.database.*
android.os.*android.app.*android.widget.*
android.os.*android.app.*android.widget.*android.view.*
android.os.*android.app.*android.widget.*android.view.*android.graphics.*android.database.*
Các hằng giá trị có trong DateField là?
DATEDATE_TIME
DATETIME
DATETIMEDATE_TIME
TIMEDATE_TIME
Các kiểu chọn (choiceType) của đối tượng Choice là?
EXCLUSIVEIMPLICITMULTIPLE
EXCLUSIVEIMPLICITMULTIPLEPOPUP
EXCLUSIVEIMPLICITPOPUP
IMPLICITMULTIPLEPOPUP
Các lớp Canvas/GameCanvas cung cấp cơ chế xử lý phím thông qua các phương thức nào?
public void keyPressed( int keyCode ); public void keyReleased( int keyCode );
public void keyPressed( int keyCode ); public void keyRepeated( int keyCode );
public void keyPressed( int keyCode ); public void keyRepeated( int keyCode ); public void keyReleased( int keyCode );
public void keyRepeated( int keyCode ); public void keyReleased( int keyCode );
Các lớp đối tượng hỗ trợ cho lập trình quay video gồm?
MediaRecorder, SurfaceHolder, SurfaceView
MediaRecorder, SurfaceHolder, TextView
Recorder, SurfaceHolder, SurfaceView
VideoRecorder, SurfaceView, VideoView
Các lớp giao diện cơ bản trong Android là?
ControlLayoutWidget
ViewLayoutWidget
ViewViewGroupControl
ViewViewGroupControlLayoutWidget
Các lớp MIDP cung cấp các mức độ đồ họa nào?
Đồ họa mức cao
Đồ họa mức thấp
Đồ họa mức thấp; Đồ họa mức cao
Không phương án nào đúng
Các mode được cung cấp để tạo, đọc/ghi dữ liệu cho file trong bộ nhớ trong bao gồm?
check_box MODE_PRIVATE, MODE_APPEND, MODE_WORLD_READABLE, MODE_WORLD_WRITEABLE
MODE_PRIVATE, MODE_APPEND, MODE_WORLD_READABLE
MODE_WORLD_READABL, MODE_WORLD_WRITEABLE
MODE_PRIVATE, MODE_APPEND, MODE_WORLD_WRITEABLE
Các phương thức chính giao tiếp giữa bộ quản lý ứng dụng với MIDlet?
check_box startApp(), pauseApp(), destroyApp()
startApp(), destroyApp()
startApp(), pauseApp()
pauseApp(), destroyApp()
Các phương thức chính giao tiếp giữa MIDlet và bộ quản lý ứng dụng?
check_box notifyDestroyed(), notifyPaused(), resumeRequest()
notifyDestroyed(), notifyPaused()
notifyPaused(), resumeRequest()
notifyDestroyed(), resumeRequest()
Các phương thức quan trọng trên AdapterView là?
OnFocusChange(View , boolean hasFocus)
setOnItemClickListener
setOnItemClickListenersetOnItemSelectedListener
setOnItemSelectedListener
Các tệp tin thi hành nào được tạo ra bằng cách chuyển đổi từ các lớp đã được biên dịch của ngôn ngữ Java dựa trên việc sử dụng các công cụ được cung cấp trong SDK?
check_box Các tệp *.dex
Các tệp *.def
Các tệp *.red
Các tệp *.rex
Các tham số ràng buộc và đặt kiểu dữ liệu trong đối tượng TextField là?
ANYEMAIL_ADDRNUMERIC
ANYEMAIL_ADDRNUMERICPASSWORDPHONENUMBERURL
ANYEMAIL_ADDRPHONENUMBERURL
NUMERICPASSWORDPHONENUMBERURL
Các thành phần cơ bản của một đối tượng cảnh báo gồm?
Biểu tượng, nội dung cảnh báo
Biểu tượng, Tiêu đề, Nội dung
Biểu tượng, Tiêu đề, Nội dung, Thời điểm cảnh báo
Nội dung, Tiêu đề cảnh báo
Các thành phần trong kiến trúc nền tảng Symbian là?
check_box Kernel, Symbian System Layer, Symbian Application Engines, UI Design
Kernel, Symbian System Layer, Symbian Application Engines
Kernel, Symbian System Layer, UI Design
Symbian System Layer, Symbian Application Engines, UI Design
Các trạng thái media player bao gồm?
check_box Started, Prefetched, Unrealized, Realized, Closed
Started, Unrealized, Realized, Closed
Started, Prefetched, Unrealized, Realized
Started, Prefetched, Closed
Cách lập trình để nhận tin nhắn là?
Lập trình lớp kế thừa Activity với hàm onReceive để xử lý nhận tin
Lập trình lớp kế thừa BroadcastReceiver với hàm getSms để xử lý nhận tin
Lập trình lớp kế thừa BroadcastReceiver với hàm onReceive để xử lý nhận tin
Lập trình lớp kế thừa Service với hàm onReceive để xử lý nhận tin
Cách thực hiện một cuộc gọi trực tiếp đến số điện thoại thông qua ứng dụng gốc là?
Tạo và khởi chạy một Intent với tham số là Intent.ACTION_ANSWER và số điện thoại cần gọi
Tạo và khởi chạy một Intent với tham số là Intent.ACTION_CALL và số điện thoại cần gọi
Tạo và khởi chạy một Intent với tham số là Intent.ACTION_DIAL và số điện thoại cần gọi
Tạo và khởi chạy một Intent với tham số là Intent.ACTION_EDIT và số điện thoại cần gọi
Cấu hình cơ bản của J2ME bao gồm những thành phần nào?
check_box Một máy ảo Java (JVM) để thực thi các mã byte của chương trình, Hệ thống mã thực thi làm giao diện với hệ thống thiết bị vật lý, Tập các lớp thư viện lõi của Java
Một máy ảo Java (JVM) để thực thi các mã byte của chương trình, Hệ thống mã thực thi làm giao diện với hệ thống thiết bị vật lý
Một máy ảo Java (JVM) để thực thi các mã byte của chương trình, Tập các lớp thư viện lõi của Java
Hệ thống mã thực thi làm giao diện với hệ thống thiết bị vật lý, Tập các lớp thư viện lõi của Java
Chọn thứ tự đúng về vòng đời của Activity trong một ứng dụng?
onCreate()->onResume()->onStart()->onStop()->onDestroy()
onCreate()->onStart()->onResume()->onStop()->onDestroy()
onCreate()->onStart()->onStop()->onResume()->onDestroy()
onStart()->onCreate()->onResume()->onStop()->onDestroy()
Chức năng của gói phần mềm EclipseME dùng để?
Cung cấp cơ chế và thư viện để lập trình trên J2ME
Cung cấp thư viện lập trình trên J2ME
Là môi trường lập trình ứng dụng tổng thể
Là phần mềm máy điện thoại di động ảo trên máy tính
Tất cả các phương án trước
Chúng ta có thể lập trình ứng dụng trên Symbian bằng ngôn ngữ lập trình?
C/C++
C/C++ và Assembly
C/C++ và J2ME
J2ME
Java
Chúng ta có thể thực hiện lưu trữ file vào trong bộ nhớ trong của thiết bị, mặc định đây là những file có tính chất gì?
hidden
private
public
readonly
Chương trình MIDlet có các trạng thái gồm?
Hoạt động, Kết thúc
Không có phương án nào
Tạm dừng, Hoạt động
Tạm dừng, Hoạt động, Kết thúc
Tạm dừng, Kết thúc
Class (lớp) nào không thuộc nhóm class hình thành các khối thao tác mà bạn làm với API trong bộ thư viện MMAPI?
Control
Manager
Player
Resource
Có mấy cách sử dụng Intent để kích hoạt và thực thi một activity?
check_box 2
5
3
4
Có những lớp giao diện để xử lý sự kiện nào trong J2ME?
CommandListener; ItemCommandListene ; ItemStateListener
CommandListener; ItemCommandListener
CommandListener; ItemStateListener
ItemCommandListener; ItemStateListener
Có những thao tác cơ bản nào để xử lý sự kiện?
Chương trình quản lý của thiết bị (application manager) được thông báo về sự kiện đó; Một thông điệp của chương trình quản lý thiết bị sẽ được gửi tới MIDlet.
Thiết bị phần cứng phải nhận diện được có sự thay đổi trên các đối tượng; Chương trình quản lý của thiết bị (application manager) được thông báo về sự kiện đó.
Thiết bị phần cứng phải nhận diện được có sự thay đổi trên các đối tượng; Chương trình quản lý của thiết bị (application manager) được thông báo về sự kiện đó; Một thông điệp của chương trình quản lý thiết bị sẽ được gửi tới MIDlet.
Thiết bị phần cứng phải nhận diện được có sự thay đổi trên các đối tượng; Một thông điệp của chương trình quản lý thiết bị sẽ được gửi tới MIDlet.
Có thể lấy số EMEI của máy điện thoại bằng lệnh nào trên đối tượng TelephonyManager?
getDeviceEMEI()
getDeviceId()
getEMEI()
getId()
Công nghệ mạng di động chủ yếu sử dụng nhiều trên thế giới là GSM, chiếm tỷ lệ khoảng?
25%
50%
75%
85%
95%
Cú pháp để lấy audio trên thiết bị ghi lại audio mặc định là?
check_box “capture://audio”
“capture://video”
“capture://devmic0?encodeing=pcm”
“rpt://host:port/type”
Cú pháp để một player sử dụng để chạy các giai điệu là?
check_box “device://tone”
“capture://radio?f=105.1&st=stereo”
“capture://video”
“rpt://host:port/type”
Đăng ký đối tượng nghe xử lý sự kiện cho các đối tượng Displayable để thực hiện bằng các phương thức nào?
setCommandListener(); setItemStateListener(); setItemCommandListener()
setCommandListener();setItemCommandListener()
setCommandListener();setItemStateListener()
setItemStateListener();setItemCommandListener()
Đâu chưa phải là ứng dụng có thể thực hiện được trên điện thoại di động?
Hệ thống máy chủ quản trị cơ sở dữ liệu
Phần mềm hỗ trợ học tập
Phần mềm nghe nhạc
Phần mềm xem phim 3D
Trình duyệt web
Để đảm bảo chỉ những dữ liệu thay đổi sau ngày 1 tháng 8 năm 2015 mới được gửi về từ server, ta sử dụng phương thức:http.setRequestProperty(*,"Thu,1 Aug 2013 12:00:00 GMT");Lúc này dấu “*” trong phương thức sẽ được thay thế bằng giá trị nào trong các xâu dưới đây?
"If-Modified-Since"
“Accept”
“Time-Modify”
“User Agent”
Để giám sát các hoạt động và tương tác với các sự kiện, ta ghi đè lên các phương thức của lớp Activity cho mỗi sự kiện. Phương thức nào của lớp Activity được gọi là khi activity lần đầu tiên tạo ra?
check_box onCreate
onPause
onResume
onStart
Để gửi hoặc nhận tin nhắn, ứng dụng trước hết phải tạo một instance của giao diện MessageConnection, sử dụng GCF connection factory. Địa chỉ URL nào là hợp lệ?1) sms://+4170349678912) sms://+417034967891:56783) sms://:56784) cbs://+417034967891:5678
check_box Địa chỉ 4
Địa chỉ 1
Địa chỉ 2
Địa chỉ 3
Để lưu những dữ liệu nhỏ dưới dạng key-value (cặp tên khóa – giá trị khóa) ta sử dụng kỹ thuật hay phương pháp nào?
Đọc/ghi file trên bộ nhớ ngoài (thẻ nhớ)
Đọc/ghi file trong bộ nhớ trong
Lưu trữ bằng SQLite database
SharedPreferences
Để tạo file và ghi dữ liệu cho file vào trong bộ nhớ trong, ta sử dụng phương thức write(arg). Tham số arg có kiểu thế nào?
check_box mảng byte[]
mảng object[]
mảng String[]
mảng int[]
Để thêm một đối tượng Sprite vào Scene trong lập trình AndEngine ta sử dụng phương thức nào?
addChild
attachChild
ChildAdd
setChild
Để thêm một thành phần Image lên Form dùng phương thức?
int append(Image img)
int append(Item item)
int append(Item item)
void insert(int itemNum, Item item)
Để truy cập đến một tệp tin có tên xác định, phương thức sau sẽ được sử dụng:Connector.Open("*://textfile.txt");Lúc này dấu “*” trong phương thức sẽ được thay thế là từ khóa nào trong các từ khóa dưới đây?
datagram
file
http
socket
Địa chỉ thư mục lưu trữ file vào trong bộ nhớ trong của thiết bị là gì?
check_box /data/data/<package_name>/<files>/<fileName>
/data/data/<package_name>/shared_prefs/<filename>.xml
/data/data/{package-name}/databases/
SDCard
Điện thoại di động đầu tiên tự nó có thể thực hiện được các cuộc gọi là của hãng nào và thời gian nào?
AT&T, 1946
Bell Labs, 1946
Motorola, 1946
Motorola, 1973
Nokia, 1945
Đoạn lệnh sau dùng để làm gì?db.open();Cursor c = db.getAllContacts();if (c.moveToFirst()){ do { DisplayContact(c); } while (c.moveToNext());}db.close();
Lấy về bản ghi của contact có giá trị ID là ‘c’
Lấy về bản ghi cuối cùng trong tệp cơ sở dữ liệu.
Lấy về bản ghi đầu tiên trong tệp cơ sở dữ liệu.
Lấy về danh sách (tất cả) các bản ghi.
Đối tượng điều khiển AdapterView là?
AdapterView: đối tượng điều khiển cho phép hiển thị thông tin cơ bản.
AdapterView: đối tượng điều khiển dạng tập hợp, cho phép hiển thị thông tin cơ bản theo dạng danh sách và thực hiện quản lý thông tin theo từng mục riêng biệt
AdapterView: đối tượng điều khiển dạng tập hợp, cho phép hiển thị thông tin cơ bản theo dạng danh sách.
Đối tượng điều khiển AutoCompletetTextView là?
Cho phép xây dựng dữ liệu hỗ trợ người dùng hoàn chỉnh quá trình nhập liệu trên EditText
Đối tượng cơ sở cho phép gắn kết các dữ liệu bên dưới lên các đối tượng điều khiển dạng danh sách
Đối tượng thừa kế từ EditText
Đối tượng thừa kế từ EditTextCho phép xây dựng dữ liệu hỗ trợ người dùng hoàn chỉnh quá trình nhập liệu trên EditText
Đối tượng điều khiển ListView là?
check_box ListView hiển thị một danh sách các phần tử khác nhau trên một giao diện cho phép cuộn theo chiều dọc
Đối tượng cơ sở cho phép gắn kết các dữ liệu bên dưới lên các đối tượng điều khiển dạng danh sách
Đối tượng điều khiển hiển thị một danh mục ở một thời điểm, người dùng có thể lựa chọn một trong nhiều danh mục để hiển thị
Cho phép xây dựng dữ liệu hỗ trợ người dùng hoàn chỉnh quá trình nhập liệu trên EditText
Đối tượng điều khiển Spinner là?
Cho phép xây dựng dữ liệu hỗ trợ người dùng hoàn chỉnh quá trình nhập liệu trên EditText
Đối tượng cơ sở cho phép gắn kết các dữ liệu bên dưới lên các đối tượng điều khiển dạng danh sách
Đối tượng thừa kế từ EditText
Spinner: đối tượng điều khiển hiển thị một danh mục ở một thời điểm, người dùng có thể lựa chọn một trong nhiều danh mục để hiển thị
Đối tượng List có thể tồn tại dưới các dạng nào?
Lựa chọn một mục (exclusiveselection), dạng không tường minh (implicit)
Lựa chọn nhiều mục (multi-selection), dạng không tường minh (implicit)
Lựa chọn nhiều mục (multi-selection), lựa chọn một mục (exclusiveselection)
Lựa chọn nhiều mục (multi-selection), lựa chọn một mục (exclusiveselection) và dạng không tường minh (implicit)
Đối tượng ServiceConnection có tác dụng?
Liên kết giữa thành phần ứng dụng với dịch vụ đang chạy
Quản lý kết đối giữa dịch vụ với chương trình ứng dụng
Tạo một kết nối giữa các dịch vụ với nhau
Tạo một kết nối từ hệ điều hành đến dịch vụ đang chạy
Đối tượng TelephonyManager có thể dùng để?
Đăng ký nghe và xử lý khi thay đổi màn hình điện thoại
Đăng ký nghe và xử lý khi thay đổi trạng thái điện thoại
Xử lý thay đổi trạng thái các cuộc điện thoại
Xử lý thay đổi trạng thái các cuộc điện thoại
Đối tượng TextBox có những hằng ràng buộc nào?
ANY EMAILADDRPASSWORD
ANYEMAILADDRNUMERICPASSWORD
ANYNUMERICPASSWORD
EMAILADDRNUMERICPASSWORD
Đối tượng Ticker để tạo một dòng thông báo trên màn hình và gắn với một đối tượng khả hiện. Lệnh tạo một Ticker là?
getDisplay();
new Alert( tiêu_đề, nội_dung, ảnh, kiểu );
new Ticker(dòng thông báo);
setTicker(đối tượng Ticker);
Đối tượng và lệnh để gửi tin nhắn Sms là?
Đối tượng SmsManager và lệnh sendTextMessage
Đối tượng SmsManager và lệnh sendTextSms
Đối tượng TelephonyManager và lệnh sendSms
Đối tượng TelephonyManager và lệnh sendTextMessage
Dòng điện thoại di động thông minh hiện nay thuộc thế thứ mấy trong quá trình phát triển cho đến nay?
Thế hệ thứ 1
Thế hệ thứ 2
Thế hệ thứ 3
Thế hệ thứ 4
Thế hệ thứ 5
Dữ liệu được lưu trữ tại bộ nhớ ngoài có thể truy cập được từ các ứng dụng, người sử dụng, khi người dùng unmount, toàn bộ dữ liệu được lưu trên bộ nhớ ngoài sẽ thế nào?
Bị xóa luôn khỏi bộ nhớ ngoài
Được tự động sao chép vào bộ nhớ trong
Không thể truy cập được
Vẫn có thể truy cập được
Engine nào hỗ trợ demo game của bạn ngay trong khi design, rất thuận tiện cho việc test thử các modulGame?
cocos2d-x
Game Salad
LibGDX
Unity 3D
Engine nào hỗ trợ nhiều nhất các định dạng đồ họa được tạo ra bởi các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp?
AndEngine
Cocos2d-x
Corona SDK
Unity 3D
Game engine nào không phải là engine hỗ trợ đa nền tảng?
Cocos2d-x
Game Salad
Sprite Kit
Unity 3D
Giao diện (interface) nào lắng nghe trên 1 port xác định và tạo ra một StreamConnection ngay khi nhận thấy hoạt động trên port đó trong bộ thư viện Generic Connection Framework (GCF)?
DatagramConnection
HttpConnection
StreamConnection
StreamConnectionNotifier
Giao diện lớp PhoneStateListener có tác dụng gì?
Lập trình đăng ký nghe các cuộc gọi đến
Lập trình đăng ký nghe và xử lý khi có sự thay đổi trạng thái điện thoại
Lập trình xử lý điện thoại và các tin nhắn
Lập trình xử lý khi có sự thay đổi trạng thái cuộc gọi điện thoại
Giao diện nghe sự kiện View.OnlongClickListener cú hàm xử lý sự kiện là?
check_box OnLongClick(View )
OnClick(View )
OnFocusChange(View , boolean hasFocus)
OnKey(View , KeyEvent )
Giao diện nghe sự kiện View.OnTouchListener cú hàm xử lý sự kiện là?
check_box OnTouch(View , MotionEvent )
OnClick(View )
OnFocusChange(View , boolean hasFocus)
OnKey(View , KeyEvent )
Giao thức HTTP và HTTPS đều gửi request và response. Máy client gửi request, còn server sẽ trả về response. Client request không bao gồm phần nào?
Body
Footer
Header
Request method
Gói (package) nào chứa và quản lý nhiều lớp đối tượng giao diện màn hình để nhóm vào trong ViewGroup?
check_box android.widget.*
android.database.*
android.os.*
android.view.*
Hàm “onCallStateChanged” trong lớp đối tượng PhoneStateListener có tác dụng?
Xử lý khi có sự thay đổi các cuộc gọi nhỡ
Xử lý khi có sự thay đổi cuộc gọi đến
Xử lý khi có sự thay đổi trạng thái của cuộc gọi
Xử lý khi có sự thay đổi trạng thái điện thoại
Hàm nào trong lớp kế thừa Service sẽ chạy khi dịch vụ được khởi động bởi startService.
Cả hai hàm onBind và onStartCommand
Hàm onBind
Hàm onCreate
Hàm onStartCommand
Hãng thiết bị có thể chạy hệ điều hành Windowphone của Microsoft là?
HTC
IBM
Oracle
Samsung
Sony
Hệ thống tọa độ của AndEngine có trục tọa độ nằm ở vị trí nào của màn hình?
check_box trái-trên
phải-dưới
phải-trên
trái-dưới
Hiện tại, Cocos2d-x chưa hỗ trợ các nhà phát triển thực hiện dự án với các ngôn ngữ nào?
check_box python
C++
LUA
JavaScript
Khai báo sau trong tệp AndroidManifest.XML có tác dụng gì:<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/>
Đặt quyền được đọc trạng thái điện thoại
Đặt quyền được nhận các cuộc điện thoại
Đặt quyền được nhận các cuộc điện thoại. Đặt quyền được thực hiện các cuộc gọi điện
Đặt quyền được thực hiện các cuộc gọi điện
Khi Activity ở trạng thái paused thì:
Activity bị giải phóng khỏi bộ nhớ.
Activity bị thay thế hoàn toàn bởi một activity mới.
Activity được khởi động lại hoàn toàn và phục hồi lại trạng thái trước đó.
Activity vẫn hiển thị (visible) nhưng không thể tương tác (lost focus).
Khi khởi tạo một sprite object thì đối tượng nào chứa tất cả các điểm sẽ được vẽ lên màn hình?
Texture
TextureRegion
VertexBufferObjectManager
xCoordinate
Khi làm việc với file trong bộ nhớ trong, thư mục lưu trữ các tệp tin là thư mục nào?
/data/data/<package_name>/<bin>
/data/data/<package_name>/<files>
/data/data/<package_name>/<folder>
/data/data/<package_name>/<resource>
Khi lập trình game với AndEngine, trong các tham số cần để khởi tạo đối tượng EngineOptions, tham số nào xác định độ mở rộng sử dụng tài nguyên khi thay đổi kích thước màn hình?
check_box ResolutionPolicy
Height
Screen
Width
Kiến trúc Android gồm các thành phần chính nào?
check_box Linux Kernel, Libraries, Application Framework, Application Layer
Linux Kernel, Libraries, Application Framework
Linux Kernel, Application Framework, Application Layer
Linux Kernel, Libraries, Application Layer
Kiến trúc nền tảng Bada bao gồm các lớp nào?
check_box Kernel, Device, Service, Framework
Device, Service
Kernel, Device, Service
Kernel, Framework, Service
Kiểu layout nào quản lý các đối tượng được sắp xếp theo dạng hàng cột, trong đó mỗi ô là một đối tượng?
check_box TableLayout
RelativeLayout
LinearLayout
FrameLayout
Kiểu layout nào quản lý các đối tượng luôn được sắp xếp ở góc trên bên trái màn hình?
check_box FrameLayout
TableLayout
AbsoluteLayout
LinearLayout
Kiểu layout nào sắp xếp các đối tượng có quan hệ với nhau. Một đối tượng sẽ được xếp bên cạnh theo vị trí tương đối so với một đối tượng khác?
check_box RelativeLayout
LinearLayout
FrameLayout
TableLayout
Kiểu layout nào sắp xếp các đối tượng theo dòng từ trái sang phải và từ trên xuống dưới?
check_box LinearLayout
AbsoluteLayout
TableLayout
FrameLayout
Kiểu layout nào sắp xếp các đối tượng theo toạ độ tuyệt đối trên màn hình?
check_box AbsoluteLayout
TableLayout
LinearLayout
RelativeLayout
Lệnh hiển thị một đối tượng nội dung đồ họa lên màn hình là?
*.getCurrent();
*.getDisplay(?);
*.numColors(?);
*.setCurrent(?);
*.setTimeout(?);
Lệnh khởi chạy và kết thúc Service độc lập là?
startService(…) và finish().
stopService() và beginService()
stopService() với tham số là Intent xác định lớp đối tượng service cần dừng
stopService() với tham số là Intent xác định lớp đối tượng service cần dừng startService() với tham số là Intent xác định lớp đối tượng service cần chạy
Lệnh setContentIntent trên đối tượng nội dung Notification.Builder có tác dụng?
Đặt chế độ chạy Activity khi tác động vào cảnh báo
Đặt nội dung cho cảnh báo
Đặt thời gian chạy cảnh báo
Đặt tiêu đề cho cảnh báo
Lệnh tạo một danh sách hiển thị các mục chọn trên màn hình là?
new Alert( tiêu_đề, nội_dung, ảnh, kiểu );
new Display( tiêu_đề, mục_chọn, kiểu );
new Displayable( mục_chọn, kiểu );
new List( tiêu_đề, kiểu, danh_sách, ảnh );
new MIDlet( tiêu_đề, nội_dung, ảnh, kiểu );
Lệnh xác định đối tượng TelephonyManager là?
Lệnh getSystemService với tham số là Context.TELEPHONY
Lệnh getSystemService với tham số là Context.TELEPHONY_MANAGER
Lệnh getSystemService với tham số là Context.TELEPHONY_SERVICE
Lệnh getSystemTelephony
Lệnh xóa bỏ cảnh báo (*.cancelAll()) thực hiện trên đối tượng nào?
Activity
Notification
Notification.Builder
NotificationManager
Lĩnh vực ứng dụng trên điện thoại di động chiếm tỷ lệ cao nhất là?
Du lịch, văn hóa
Mạng xã hội
Tài chính, ngân hàng
Trò chơi
Xem phim
Loại game nào khiến người chơi phải sử dụng một số kỹ năng trong thời gian thực để đạt được mục tiêu?
Game chiến thuật
Game dạng câu đố
Game hành động
Game mô phỏng
Loại Intent nào cho phép các dịch vụ (thành phần) của ứng dụng được yêu cầu thực hiện?
check_box Intent ẩn
Intent tường minh
Không có intent nào
Pending intent
Loại Preference cơ bản nào cho phép người dùng chọn nhạc chuông từ thiết bị. Dữ liệu lưu trữ kiểu String?
check_box RingtonePreference
MultiSelectListPreference
CheckBoxPreference
SwitchPreference
Loại Preference cơ bản nào hiển thị một danh sách gồm nhiều item kiểu radio button. Dữ liệu lưu trữ kiểu String?
check_box ListPreference
MultiSelectListPreference
SwitchPreference
CheckBoxPreference
Loại Preference cơ bản nào hiển thị toggle 2 trạng thái on-off. Dữ liệu lưu trữ kiểu boolean?
check_box SwitchPreference
ListPreference
RingtonePreference
MultiSelectListPreference
Lớp Canvas mô tả chức năng gì?
check_box Đối tượng màn hình chứa nội dung hiển thị mức thấp
Đối tượng để vẽ đồ hoạ trên màn hình ở mức thấp
Quản lý các tầng hiển thị
Danh sách lựa chọn
Lớp Connection có chức năng gì?
check_box Là kiểu kết nối cơ bản nhất trong Generic Connection Framework. Các kiểu kết nối khác đều kế thừa Connection
Quản lý một kết nối dựa trên dòng output
Quản lý một kết nối để truyền nội dung
Quản lý một kết nối dựa trên dòng input
Lớp Connector được dùng để mở kết nối đến một tài nguyên nào đó thông qua phương thức Open. Cú pháp nào là đúng khi sử dụng phương thức Open này?
Connector.Open("address:protocol; parameters");
Connector.Open("parameters; protocol:address;");
Connector.Open("protocol:address; parameters");
Connector.Open("protocol:parameters; address");
Lớp Display mô tả chức năng gì?
check_box Đối tượng quản lý hiển thị trên màn hình, mỗi midlet chỉ có một đối tượng này
Màn hình thông báo
Đối tượng màn hình chứa nội dung hiển thị mức cao
Màn hình nhập dữ liệu
Lớp đồ họa nào để tạo hoạt cảnh (animation) trên màn hình?
Canvas
LayoutManager
Sprite layout
Title Layout
Lớp giao diện nào dưới đây dùng để lọc dữ liệu trên các bản ghi?
RecordComparator
RecordFilter
RecordListener
RecordStore
Lớp Manager cung cấp các phương thức nào để cho biết nguồn của phương tiện?
check_box createPlayer (DataSource source), createPlayer(InputStream stream, String type), createPlayer(String locator)
createPlayer(DataSource source), createPlayer(InputStream stream, String type)
createPlayer(InputStream stream, String type), createPlayer(String locator)
createPlayer(DataSource source), createPlayer(String locator)
Lớp quản lý giao diện LinearLayout là?
check_box LinearLayout: kiểu layout sắp xếp các đối tượng theo dòng từ trái sang phải và trên xuống dưới.
LinearLayout: kiểu layout đơn giản nhất, các đối tượng luôn được sắp xếp ở góc trái trên.
LinearLayout: kiểu layout sắp xếp các đối tượng có quan hệ với nhau. Một đối tượng sẽ được xếp bên cạnh theo vị trí tương đối so với một đối tượng khác
LinearLayout: kiểu layout sắp xếp các đối tượng theo tọa độ tuyệt đối trên màn hình.
Lớp SurfaceHolder có tác dụng?
Điều khiển quay video
Kiểm tra trạng thái sẵn sàng của Camera
Lưu giữ kết quả quay video
Quản lý hình ảnh video đang được ghi để xử lý hiển thị
Lớp nào là lớp trung tâm cho việc tạo ra các player (trình nghe nhạc)?
Control
DataSource
Interface
Manager
MIDP 2.0 hỗ trợ kiểu ảnh RGB không?

Không
Tùy tình huống
MMAPI là viết tắt của cụm từ gì ?
Mobile Management Application Programming Intelligent
Mobile Media Access Personal Interface
Mobile Media Application Programming Interface
Multi Media Application Programming Interface
Mode mở file nào quy định file sẽ được tạo (nếu chưa tồn tại) hoặc ghi đè lên file đã được tạo?
check_box MODE_PRIVATE
MODE_APPEND
Mode nào cung cấp chế độ file sẽ được tạo (nếu chưa tồn tại) hoặc ghi đè lên file đã được tạo. Chế độ này giữ cho file là riêng tư đối với ứng dụng?
check_box MODE_PRIVATE
MODE_WORLD_READABLE
MODE_APPEND
MODE_WORLD_WRITEABLE
Mode nào ở chế độ này file sẽ được tạo (nếu chưa tồn tại) hoặc ghi tiếp vào file đã được tạo?
check_box MODE_APPEND
MODE_WORLD_READABLE
MODE_WORLD_READABLE
MODE_PRIVATE
Một chương trình android có tối thiểu bao nhiêu Activities?
0 activity
1 activity
2 activity
3 activity
Một chương trình tối thiểu trên MIDlet phải có?
Lập trình hàm startApp để khời động chương trình
Lập trình lớp Display để quản lý hiển thị trên màn hình
Lập trình lớp Displayable để tạo nội dung đồ họa với người dùng
Lập trình lớp MIDlet để khởi động chương trình
Lớp kế thừa từ MIDlet và lập trình ghi đè 3 hàm startApp, pauseApp, destroyApp
Một đối tượng Player khi được tạo ra sẽ ở trạng thái nào?
PREFETCHED
REALIZED
STARTED
UNREALIZED
Một số phương thức quan trọng trong ListView là?
check_box setAdapter(Class Extends<T implements Adapter>)addHeaderView(View)removeHeaderView(View)
removeHeaderView(View)
setAdapter(Class Extends<T implements Adapter>)
addHeaderView(View)
Mục nào trong các mục sau chứa các định nghĩa để tham chiếu các thành phần trong dự án android?
assets
bin
gen
Src
Nền tảng J2ME để lập trình cho điện thoại di động cấu hình thấp gồm các thành phần?
CLDC, Linux, Windows, Java
Java, C/C++, VB, MIDlet
KVM, CLDC, MID profile, Optionals
KVM, MIDlet
Linux, KVM, Java
Ngôn ngữ lập trình trên nền tảng iOS là?
Java
Java & C/C++
Objective-C
Objective-C & Swift
Swift
Những phương thức nào dưới đây để lấy thông tin về ngày, tháng, năm?
*.getDayOfMonth();*.getMonth();*.getYear();
*.getSelectedItem();
*.getText()
*.isChecked()
Những thuộc tính XML quan trọng sử dụng bên trong TableRow là?
android:layout_column
android:layout_columnandroid:layout_span
android:layout_span
android:stretchColumns
Những tính năng cơ bản nào được AndEngine cung cấp?
check_box Hỗ trợ các thiết bị với những độ phân giải khác nhau, Hỗ trợ cảm ứng đa điểm, Hỗ trợ bộ thư viện vật lý Box2D, Hỗ trợ bản đồ map Tiled
Hỗ trợ cảm ứng đa điểm, Hỗ trợ bộ thư viện vật lý Box2D, Hỗ trợ bản đồ map Tiled
Hỗ trợ các thiết bị với những độ phân giải khác nhau, Hỗ trợ cảm ứng đa điểm, Hỗ trợ bộ thư viện vật lý Box2D
Hỗ trợ các thiết bị với những độ phân giải khác nhau, Hỗ trợ cảm ứng đa điểm, Hỗ trợ bản đồ map Tiled
Nơi đâu là vị trí sẽ xử lý logic di chuyển của các vòng trong game Tháp Hà Nội?
hàm getAction() của lớp Sprite
hàm getmStack() của lớp Sprite
hàm onAreaTouch() của lớp Sprite
hàm open() của lớp Scene
Notification là đối tượng dùng để?
Tạo biểu tượng trên thanh trạng thái của màn hình
Tạo cảnh báo/thông báo trên thanh trạng thái của màn hình gồm biểu tượng, nội dung text,…
Tạo một thông báo ở chính giữa màn hình
Tạo thông báo văn bản trên thanh trạng thái của màn hình
Phân biệt service độc lập (không có gắn kết) và service có gắn kết?
Service độc lập là hoạt động của nó không có liên kết với các thành phần của chương trình.
Service độc lập là không cần đến chương trình ứng dụng.
Service gắn kết là có liên kết với các thành phần của chương trình.
Service gắn kết là có liên kết với các thành phần của chương trình. Service độc lập là hoạt động của nó không có liên kết với các thành phần của chương trình.
Phần mềm nào là phần mềm phát triển ứng dụng game trực tiếp theo thời gian thực?
check_box Unity 3D
Game Salad
Sprite Kit
Corona SDK
Phiên bản beta đầu tiên của bộ lập trình ứng dụng Android Development Kit (SDK) được phát hành vào năm nào?
2003
2005
2007
2009
Phương thức getString(arg1,arg2) của đối tượng SharedPreference dùng để lấy giá trị của một preference dựa vào key. Tham số arg1 xác định giá trị gì?
Chỉ số của key trong danh sách đối tượng SharedPreference.
Giá trị mặc định nếu không tìm thấy được dữ liệu của preference.
Key của preference muốn nhận dữ liệu.
Kiểu preference đang xử lý
Phương thức getString(arg1,arg2) của đối tượng SharedPreference dùng để lấy giá trị của một preference dựa vào key. Tham số arg2 xác định giá trị gì?
check_box Giá trị mặc định nếu không tìm thấy được dữ liệu của preference.
Key của preference muốn nhận dữ liệu.
Kiểu preference đang xử lý
Chỉ số của key trong danh sách đối tượng SharedPreference.
Phương thức int getConstraints() là phương thức?
Lấy ràng buộc đã định nghĩa cho TextField
Lấy về chuỗi trong TextField
Lấy về nội dung TextField dưới dạng mảng ký tự
Lấy vị trí con trỏ nhập liệu
Phương thức nào của lớp Activity được gọi trước khi activity sẽ được nhìn thấy trên màn hình thiết bị?
onDestroy
onPause
onResume
onStart
Phương thức nào của một đối tượng Player được dùng để giải phóng tất cả tài nguyên được yêu cầu?
close();
deallocate();
end();
exit();
Phương thức nào để thay thế nội dung TextBox bằng mảng ký tự?
void insert(char[] data, int offset, int length, int position)
void setChars(char[] data, int offset, int length)
void setConstraints(int constraints)
void setString(String text)
Phương thức nào để thêm mới một phần tử vào vị trí bất kỳ trong List?
int append(String stringPart, Image imagePart)
void delete(int elementNum)
void insert(int elementNum, String stringPart, Image imagePart)
void set(int elementNum, String stringPart, Image imagePart)
Phương thức nào dùng để đặt nội dung dữ liệu (model) cho các đối tượng như EditText, ListView, Spinner… với tham số có kiểu model của từng loại đối tượng như ListAdapter, SpinnerAdapter… ?
*.setAdapter( );
*.setEnabled( true/false );
*.setSelection( idx );
*.setText( nội_dung );
Phương thức nào dùng để truy cập thuộc tính của một MIDlet từ bộ quản lý ứng dụng?
check_box getAppProperty()
resumeRequest()
startApp()
notifyPause()
Phương thức nào được dùng để xem danh sách các file video được hỗ trợ theo từng thiết bị?
Manager.getContentTypes(null);
Manager.getSupportedContent(null);
Manager.getSupportedContentTypes(null);
Manager.getSupportedTypes(null);
Phương thức nào được gọi để lấy ra danh sách các file video được hỗ trợ theo từng thiết bị?
check_box Manager.getSupportedContentTypes(null)
Display.getDisplay()
getSupportedProtocols(String contentType)
getSupportedContentTypes(String protocol)
Phương thức nào được gọi khi activity lần đầu tiên được tạo ra?
check_box onCreate()
onStart()
onResume()
onDestroy()
Phương thức nào được gọi khi một activity của ứng dụng không còn có thể nhìn thấy trên màn hình, hoặc activity khác đã chiếm màn hình hoặc activity của ứng dụng bị hủy?
check_box onStop()
onCreate()
onResume()
onPause()
Phương thức nào được sử dụng để tải tất cả các tài nguyên cần thiết của Activity vào VRAM?
onCreateData()
onCreateEngineOptions()
onCreateResources()
onCreateScene()
Phương thức nào dưới đây không thuộc lớp Manager?1) createPlayer(DataSource source)2) createPlayer(InputStream stream, String type) 3) createPlayer(OutputStream stream, String type) 4) createPlayer(String locator)
Phương thức 1
Phương thức 2
Phương thức 3
Phương thức 4
Phương thức nào không phải là phương thức của lớp Activities?
onCreate
onDestroy
onRemove
onResume
Phương thức nào sau đây dùng để tạo một ảnh nhỏ làm hoạt cảnh?
createAnimatedTile(int staticTileIndex)
getAnimatedTile(int animatedTileIndex)
setAnimatedTile(int animatedTileIndex, int staticTileIndex)
TiledLayer( cols, rows, Image, fw, fh );
Phương thức nào trong các phương thức dưới đây của lớp Manager dùng để xem danh sách các file video được hỗ trợ theo từng thiết bị?
getSupportedContent(int);
getSupportedContent(null);
getSupportedContentTypes(int);
getSupportedContentTypes(null);
Phương thức read trong phương pháp đọc file được lưu trong bộ nhớ trong sau mỗi lần đọc sẽ trả về 1 giá trị kiểu int có miền giá trị thế nào?
check_box [0-255]
[1-128]
[1-256]
[0-127]
Preference nào không lưu trữ dữ liệu khiểu String?
EditTextPreference
ListPreference
RingtonePreference
SwitchPreference
SharedPreference chưa hỗ trợ lưu trữ kiểu dữ liệu nào?
boolean
float
image
long
SharedPreferences có thể lưu trữ các kiểu dữ liệu nào?
check_box boolean, float, int, long, string, string set
boolean, float, string, string set
int, long, string, string set
boolean, float, int, long
Spinner có các kiểu chế độ hiển thị nào?
Dialog
DialogDropdown
Dropdown
None
Sử dụng phương thức nào sau đây để kích hoạt một Activity?
check_box startActi vity()
startApp()
onBind()
onStart()
Sự khác nhau giữa Display và Displayable là?
Display để lập trình chương trình chính, Displayable để lập trình đồ họa
Display để quản lý hiển thị, Displayable là nội dung hiển thị
Display là lớp cơ sở, Displayable là lớp dẫn xuất
Display là nội dung hiển thị, Displayable là quản lý hiển thị
Hoàn toàn giống nhau
Sự khác nhau giữa TextField và TextBox là?
Hoàn toàn giống nhau
TextBox là lớp con của lớp Item, do đó nó là một thành phần của Form, vì vậy nó có thể được hiện thị đồng thời với các thành phần khác của Form. Khi hiển thị một TextField các đối tượng khác sẽ không được hiện thị lên thiết bị.
TextField là lớp con của lớp Item, do đó nó là một thành phần của Form, vì vậy nó có thể được hiện thị đồng thời với các thành phần khác của Form. Khi hiển thị một TextBox các đối tượng khác sẽ không được hiện thị lên thiết bị.
TextField có khả năng thiết lập các ràng buộc cho dữ liệu nhập. TextBox giới hạn khả năng hiển thị ký tự, có thể tạo ra các thanh cuộn khi cần thiết.
Ta sử dụng phương thức để gắn preference được khai báo trong loại tệp nào vào activity?
Tệp apk
Tệp bất kỳ
Tệp text
Tệp xml
Tác vụ hệ thống nào gọi ứng dụng thực thi tác vụ thay đổi thông tin của một gói dữ liệu nào đó?
check_box Intent.ACTION_EDIT
Intent.ACTION_SEARCH
Intent.ACTION_DELETE
Intent.ACTION_INSERT
Tác vụ hệ thống nào mở activity để nhận và xử lý cuộc gọi đến, đây là ứng dụng gốc trên Android?
check_box Intent.ACTION_ANSWER
Intent.ACTION_DIAL
Intent.ACTION_CALL
Intent.ACTION_SEND
Tác vụ hệ thống nào thực thi ứng dụng dial, trên màn hình sẽ có ứng dụng này cùng số điện thoại sẽ gọi được xuất hiện?
check_box Intent.ACTION_DIAL
Intent.ACTION_VIEW
Intent.ACTION_CALL
Intent.ACTION_SEND
Tạo thực đơn (menu) cho ngữ cảnh bằng cách gọi phương thức?
check_box OnCreateContextMenu( View v)
setOnItemSelectedListener
OnClick(View )
addHeaderView(View)
Tất cả các ứng dụng, gồm cả ứng dụng nội bộ (Native Apps) và ứng dụng bên thứ ba (Third Party Apps), được xây dựng trên tầng nào?
Android Run Time
Application Framework
Application Layer
Libraries
Tệp tin nào dùng để định nghĩa những yếu tố cần thiết mà hệ thống Android biết để dịch và đóng gói ứng dụng?
AndroidActivity.xml
AndroidManifest.xml
Main.xml
MainActivity.xml
Tham số không cần thiết để khởi tạo đối tượng EngineOptions trong lập trình game với AndEngine là tham số nào?
FullScreen
ResolutionPolicy
ScreenOrientation
Vram
Thành phần cơ bản nào là bộ cung cấp nội dung, được tạo ra để chia sẻ dữ liệu với các activities hoặc các dịch vụ khác?
check_box Content Providers
Services
Activities
Broadcast and Intent Receivers
Thành phần cơ bản nào mô tả các hoạt động, là các đoạn mã thực thi và được nạp, thi hành bởi người dùng hay hệ điều hành?
check_box Activities
Services
Content Providers
Broadcast and Intent Receivers
Thành phần cơ bản nào trong AndEngine có thể giãn và phóng trên các cảnh để thay đổi khung nhìn trình bày?
Camera
Layer
Scene
Sprite
Thành phần cơ bản nào trong AndEngine có thể thay đổi các thuộc tính của một thực thể?
Engine
Entity
Modifier
Texture
Thành phần cơ bản nào trong AndEngine quản lý các lớp đồ hoạ?
check_box Layer
Entity
Camera
Sprite
Thành phần cơ bản nào trong AndEngine quản lý các thực thể được vẽ trên màn hình?
check_box Entity
Camera
Layer
Sprite
Thành phần Content Provider thuộc tầng nào trong kiến trúc thành phần android?
Application Framework
Application Layer
Libraries
Linux Kernel
Thành phần nào cung cấp các lớp trừu tượng (generic abstraction) để truy cập phần cứng và quản lý giao diện người dùng và tài nguyên ứng dụng?
Application Framework
Application Layer
Core libraries
Dalvik Virtual Machine
Thành phần nào được sử dụng để quản lý và chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng?
Activity
Broadcast Receiver
Content Provider
Service
Thành phần nào được sử dụng để xây dựng các giao diện người dùng cho các hoạt động của ứng dụng?
Content Providers
Intents
Resource Manager
Views
Thành phần nào được xem như là những đoạn mã thực thi thường chạy ở chế độ nền từ thời điểm khởi tạo chúng cho đến khi điện thoại di động đã tắt, thường không đưa ra một giao diện người dùng?
check_box Services
Activities
Receivers
Views
Thành phần nào hỗ trợ cho việc tích hợp trình duyệt web và bảo mật Internet?
Media
SQLite
SSL và WebKit
Surface Manager
Thành phần nào hỗ trợ quản trị cơ sở dữ liệu cục bộ trong android?
Media
SQLite
Surface Manager
Views
Thành phần nào trong kiến trúc Android chứa các dịch vụ lõi cơ bản như trình điều khiển các thiết bị phần cứng (USB, màn hình, Bluetooth,...), quản lý bộ vi xử lý, quản lý bộ nhớ, quản lý bảo mật, mạng và quản lý năng lượng?
Application Framework
Application Layer
Libraries
Linux Kernel
Thành phần nào trong kiến trúc Android đáp ứng các yêu cầu dịch vụ đến từ một ứng dụng khác?
Activities
Broadcast and Intent Receivers
Services
Theo Jane McGonigal đã nêu thì phần lớn game trên thị trường có bao nhiêu thuộc tính?
1 thuộc tính
2 thuộc tính
3 thuộc tính
4 thuộc tính
Theo thống kê của financetwitter.com năm 2014, nền tảng di động nào có tốc độ phát triển nhanh nhất?
Android
iOS
RIM
Symbian
Windows
Thứ tự sử dụng cách lệnh để tạo một cảnh báo mới?
Nội dung Notification.Builder.Tạo đối tượng Notification từ nội dung.Hiển thị lên màn hình bằng notify.
Tạo đối tượng nội dung Notification.Builder.Hiển thị lên màn hình bằng notify.
Tạo đối tượng nội dung Notification.Builder.Tạo đối tượng Notification từ nội dung.
Tạo đối tượng Notification từ nội dung.
Thuộc tính nào chúng ta dùng cập nhật lại giá trị của một Preference và hiển thị lên cho người dùng thấy sự thay đổi?
assume
IDchanged
sumary
updateValue
Thuộc tính nào là bắt buộc của một Preference và là giá trị kiểu String duy nhất, được sử dụng để xác định một Preference?
check_box android:key
android:defaultValue
android:title
android:Value
Thuộc tính nào là giá trị mặc định của một Preference?
check_box android:defaultValue
android:key
android:Value
android:title
Thuộc tính nào trong các đặc tính của game thường làm cho việc đạt được mục tiêu của game trở nên khó khăn hơn?
Mục tiêu
Phản hồi
Quy tắc
Sự tham gia tự nguyện
Thuộc tính nào trong XML dùng để canh nội dung nằm trong một thành phần?
android:gravity
android:layout_height
android:layout_weight
android:layout_width
Thuộc tính nào trong XML dùng để đặt cạnh trái của phần tử hiện thời trùng với cạnh trái của phần tử có id được chỉ ra?
android:layout_alignBaseline
android:layout_alignBottom
android:layout_alignLeft
android:layout_below
Trạng thái Active trong vòng đời của midlet là gì?
check_box Trạng thái Active của midlet cho biết một midlet đang được thực thi
Trạng thái Active của midlet được thiết lập ngay sau khi phương thức khởi tạo được gọi nhưng trước khi bộ quản lý ứng dụng khởi động
Không đáp án nào đúng
Trạng thái Active của midlet được thiết lập khi một midlet được giải phóng các tài nguyên mà nó chiếm giữ và được đóng lại bởi trình quản lý ứng dụng
Trạng thái Pause trong vòng đời của midlet là gì?
check_box Trạng thái Pause của midlet được thiết lập ngay sau khi phương thức khởi tạo được gọi nhưng trước khi bộ quản lý ứng dụng khởi động
Trạng thái Pause của midlet cho biết một midlet đang được thực thi
Không đáp án nào đúng
Trạng thái Pause của midlet được thiết lập khi một midlet được giải phóng các tài nguyên mà nó chiếm giữ và được đóng lại bởi trình quản lý ứng dụng
Trên nền tảng Android có thể lập trình ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình?
Assembly
C#
C/C++
Java
Python
Trong Android, cơ sở dữ liệu mà bạn tạo cho 1 ứng dụng thì đối tượng nào có quyền truy cập và sử dụng?
Chỉ có ứng dụng đó với có quyền truy cập và sử dụng.
Không hạn chế đối tượng nào.
Trong phương pháp lưu trữ dữ liệu cố định với shared preferences, ta khai báo đối tượng SharedPreference và gọi phương thức nào để gắn giá trị cho đối tượng vừa được khai báo?
getDefaultPreferences();
getDefaultSharedPreferences();
getPreferences();
getSharedPreferences();
Trong phương pháp messaging, bộ API nhắn tin không dây (WMA), dùng để gửi và nhận các tin nhắn văn bản hoặc nhị phân ngắn trên kết nối không dây. WMA là viết tắt của cụm từ nào?
Wireless Management API
Wireless Media API
Wireless Messaging API
World Map API
Trong phương pháp messaging, tin nhắn nhị phân bị giới hạn đến bao nhiêu bytes?
120
140
160
180
Trong ví dụ về trò chơi Tháp Hà Nội, activity trong lớp TowerOfHanoiActivity.java được sửa lại kế thừa từ lớp nào?
check_box SimpleBaseGameActivity
Activity
MainActivity
TowerOfHanoiActivity
Tỷ lệ thị trường mà các điện thoại di động thông minh với nền tảng Android chiếm hiện nay?
50%
60%
70%
75%
Trên 80%
Việc lưu trữ dữ liệu trong Android bao gồm những cách phổ biến nào?
check_box Lưu file trong file xml sử dụng SharedPreferences, Đọc/ghi file trong bộ nhớ máy hay ngoài thẻ nhớ, Lưu trữ dữ liệu bằng database sử dụng csdl cục bộ SQLite
Đọc/ghi file trong bộ nhớ máy, Lưu file trong file xml shared preferences
Lưu trữ trên SQLite, Đọc/ghi file trong bộ nhớ máy
Lưu file trong file xml shared preferences, Lưu trữ trên SQLite
Việc thiết lập kết nối giữa Eclipse với Sun WTK có tác dụng?
Có thể chạy thử chương trình ứng dụng bằng J2ME
Cung cấp máy ảo Java để thông dịch lệnh khi chạy chương trình
Không cần thiết phải thiết lập kết nối
Tự động biên dịch chương trình
Tự động gọi máy điện thoại ảo cung cấp bởi Sun WTK cho việc chạy chương trình
Với AndEngine, đối tượng Engine được coi như nhóm người nào tham gia trong một bộ phim?
check_box Đạo diễn/nhà sản xuất
Diễn viên
Quay phim
Nhà phê bình phim
Với engine nào nhà phát triển chỉ cần dựa vào giao diện kéo thả để xây dựng game mà gần như không cần kỹ năng lập trình?
Game Salad
Gideros
Rage
Sprite Kit
Với phương pháp đọc file được lưu trong bộ nhớ trong, phương thức read() sẽ đọc các giá trị byte cho đến khi gặp giá trị nào thì dừng?
giá trị 0
giá trị 1
giá trị -1
giá trị null
Với phương pháp kết nối bằng Http, để truyền các tham số từ client đến server ta sử dụng trường (field) nào?
Body field
Get field
Header field
Post field
Với phương pháp kết nối bằng Http, Phương thức nào cho phép gửi một luồng byte đến server?
GET
GET và POST
POST
Với phương pháp kết nối bằng Http, phương thức nào trong các phương thức sau dùng để lấy thông tin Header mà server gửi về?
String getHeaderField(int n)
String getHeaderFieldValue(int n)
String getHeaderText(int n)
String getHeaderValue(int n)
Với phương pháp làm việc với file trong bộ nhớ trong ta sử dụng phương thức write() để ghi dữ liệu lên file. Tham số đầu vào của phương thức này là gì?
mảng byte[] chứa dữ liệu cần ghi
mảng float[] chứa dữ liệu cần ghi
mảng String[] chứa dữ liệu cần ghi
Tên file
Vòng đời của midlet bao gồm các pha nào?
check_box Active, Pause, Destroy
Active, Pause
Active, Destroy
Pause, Destroy

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập