ASP.NET có những đặc điểm nào sau đây?
Cấu hình, phân phối đơn giản
Có các điều khiển phía server giúp giải quyết nhiều phần việc trong lập trình web
Hoạt động trên IIS có cài .NET Framework
Tất cả các phương án đều đúng
ASP.NET hoạt động trên Web Server nào?
Apache
IIS
Tất cả các phương án trên đều đúng
XAMP
Biểu thức nào sau đây là đúng trong cú pháp JavaScript
a NOT 2
a!=2
a<>2
Các bước thực hiện để xử lý sự kiện trên Client?
B1: Đăng ký hàm đã khai báo cho sự kiện cần xử lý<tag ….TênSựKiện=“return HamXuly()”>….</tag>B2: Khai báo hàm xử lý bằng ngôn ngữ kịch bản.Nếu hàm trả về false hoặc gán event.returnValue=falsethì sự kiện sẽ bị huỷ
B1: Khai báo hàm xử lý bằng ngôn ngữ kịch bản.Nếu hàm trả về false hoặc gán event.returnValue=falsethì sự kiện sẽ bị huỷB2: Đăng ký hàm đã khai báo cho sự kiện cần xử lý<tag ….TênSựKiện=“return HamXuly()”>….</tag>
Cách nào sau đây dùng để liên kết 1 trang web với 1 tệp *.js để sử dụng?
<a href=“my.js”> </a>
<script language= “javascript” src=“my.js”> </script>
<script language=“javascript” href =“my.js”> </script>
<script language=“javascript”>my.js</script>
Cần cài đặt gì trên Web server để chạy được website ASP.NET
.NET Framework
SQL Server
Windows
Cấu trúc rẽ nhánh nào sau đây là đúng?
if (i == 5) ...
if i = 5 ...
if i = 5 then ...
if i == 5 then ...
Cho 2 nút DOM n1 và n2, câu lệnh nào sau đây dùng để thêm n2 vào làm nút con của n1?
n1.addChild(n2)
n1.appendChild(n2)
n2.addChild(n1)
n2.appendChild(n1)
Cho 2 nút DOM: C là con của nút P. Lệnh nào sau đây xoá nút C ra khỏi nút P?
check_box P.removeChild(C)
P.deleteNode(C)
P.removeNode(C)
Cho 2 nút DOM: C là con của nút P. Lệnh nào sau đây xoá nút C ra khỏi nút P?
check_box P.removeChild(C)
P.removeNode(C)
P.deleteNode(C)
P.deleteNode(C)
Cho đoạn mã như sau:<script type=”text/javascript”>function test(){ alert(“Child”);if (event.cancelBubble)event.cancelBubble();elseevent.stopPropagation();}</script>....<div onclick=“javascript:alert(‘Parent’);”><div onclick=“test();”>Click me</div></div>....Trên trình duyệt, khi người dùng click vào dòng “Click me” thì xuất hiện thông báo nào?
check_box Child
ChildrồiParent
Parent
ParentrồiChild
Cho đoạn mã như sau:....<div onclick=“javascript:alert(‘Parent’);”><div onclick=“javascript:alert(‘Child’);”>Click me</div></div>....Trên trình duyệt, khi người dùng click vào dòng “Click me” thì xuất hiện thông báo nào?
check_box ChildrồiParent
Child
Parent
ParentrồiChild
Cho một đoạn mã như sau:Response.Write(“One</br>”);Response.Write(“Two<br/>”);Response.End();Response.Write(“Three<br/>”);Trình duyệt phía Client sẽ hiển thị nội dung gì khi phía server thực thi đoạn mã trên?
One
OneTwo
OneTwoEnd
OneTwoThree
Cho một đoạn mã như sau:Response.Write(“One</br>”);Response.Write(“Two<br/>”);Response.Redirect(“B.aspx”);Response.Write(“Three<br/>”);Trình duyệt phía Client sẽ hiển thị nội dung gì khi phía server thực thi đoạn mã trên?
Nội dung của trang B.aspx
One
OneTwo
OneTwoThree
Cho một GridView có thuộc tính AutoGenerateColumns=true và được cấu hình 2 cột trong tập hợp Columns. GridView đó sẽ hiển thị mấy cột khi được kết gán với 1 DataTable có 3 trường?
2
3
5
Không hiển thị cột nào
Chú thích nào sau đây được sử dụng trong JavaScript?
% chú thích
<!-- chú thích -->
// chú thích
‘ chú thích
Chức năng “Xem chi tiết mặt hàng” thuộc về chức năng nào của website
Quản lý đơn hàng
Quản lý hàng hoá
Quản lý thông tin khách hàng
Tất cả các phương án đều đúng
Client-Side script được thực hiện bởi:
Hệ điều hành ở máy Client
ISP
Trình duyệt ở máy Client
Web Server
Client-side script phụ thuộc vào những yếu tố nào để thực hiện?
Máy chủ web
Tốc độ mạng
Trình duyệt
Đặc điểm của Web động là gì?
Dữ liệu của các trang web động được tổ chức quản lý phía client (bằng các hệ thống file hay Hệ quản trị CSDL), việc cập nhật trang web chính là cập nhật các dữ liệu này (thông qua các chức năng của chính trang web đó).
Dữ liệu của các trang web động được tổ chức quản lý phía server (bằng các hệ thống file hay Hệ quản trị CSDL), việc cập nhật trang web chính là cập nhật các dữ liệu này (thông qua các chức năng của chính trang web đó).
Dữ liệu của các trang web động được tổ chức quản lý phía server (bằng các hệ thống file hay Hệ quản trị CSDL), việc cập nhật trang web là không cập nhật các dữ liệu này.
Dữ liệu của các trang web động không được tổ chức quản lý phía server (bằng các hệ thống file hay Hệ quản trị CSDL), việc cập nhật trang web chính là cập nhật các dữ liệu này (thông qua các chức năng của chính trang web đó).
Đặc điểm của Web tĩnh là gì?
Muốn cập nhật thì không phải sửa trong mã nguồn của trang web; tốn thời gian, không thích hợp với các website có tần suất cập nhật thông tin thường xuyên.
Muốn cập nhật thì phải sửa trong mã nguồn của trang web; không tốn thời gian, không thích hợp với các website có tần suất cập nhật thông tin thường xuyên.
Muốn cập nhật thì phải sửa trong mã nguồn của trang web; tốn thời gian, không thích hợp với các website có tần suất cập nhật thông tin thường xuyên.
Muốn cập nhật thì phải sửa trong mã nguồn của trang web; tốn thời gian, thích hợp với các website có tần suất cập nhật thông tin thường xuyên.
Đâu là ngôn ngữ kịch bản?
JavaScript, Jscript
PHP
Tất cả các phương án đều đúng
VBScript
Để kết xuất dữ liệu ra trang web ở dạng danh sách có thứ tự (ol) , mỗi bản ghi trình bày trong một mục danh sách (li) thì ta cần chọn điều khiển nào sau đây?
check_box Repeater
DetailsView
FormView
GridView
Để kích hoạt sự kiện phía server của 1 TextBox, ta cần thiết lập thuộc tính nào?
check_box AutoPostback
MaxLength
Text
TextMode
Để ListBox cho phép chọn nhiều mục, ta cần thiết lập thuộc tính nào?
ID
Items
SelectedIndex
SelectionMode
Để một server control thể hiện ra trang web nhưng không cho phép sử dụng, ta thiết lập thuộc tính nào?
check_box Enabled=false
Enable=true
Visible=false
Visible=true
Để sự kiện PageIndexChanging được kích hoạt thì GridView phải được thiết lập thuộc tính gì?
AllowPaging=false
AllowPaging=true
AllowSorting=false
AllowSorting=true
Để tạo ra một TextArea ở client thì thuộc tính TextMode của TextBox phải có giá trị là gì?
check_box MultiLine
Password
SingleLine
TextArea
Để tránh xung đột khi yêu cầu từ nhiều người dùng cùng truy xuất đến Application thì ta cần làm gì?
check_box Khóa Application
HủyApplication
Tạo mới Application
Để xử lý phân trang: Sau khi gán chỉ số trang cần hiển thị cho thuộc tính PageIndex của GridView, ta cần phải làm gì?
Kết gán lại dữ liệu ra GridView
Không làm gì thêm
Sắp xếp lại dữ liệu
Điều gì sẽ xảy ra sau khi kết gán nguồn dữ liệu gồm 3 bản ghi có 4 trường vào DetailsView sau?<asp:DetailsView runat=“server” ID=“dtvTest”></ asp:DetailsView >
check_box Hiển thị 4 trường của bản ghi đầu tiên
Báo lỗi
Hiển thị danh sách 3 bản ghi
Không hiển thị thông tin gì trên trang web
Điều gì sẽ xảy ra sau khi kết gán nguồn dữ liệu gồm 3 bản ghi có 4 trường vào FormView sau?<asp: FormView runat=“server” ID=“fvTest”></ asp: FormView >
check_box Không hiển thị thông tin gì trên trang web
Báo lỗi
Hiển thị 4 trường của bản ghi đầu tiên
Hiển thị danh sách 3 bản ghi
Điều khiển Button của ASP.NET có thẻ dạng nào?
<asp:Button .../>
<aspButton... />
<button>…</button>
Điều khiển nào cho phép người dùng sắp xếp dữ liệu hiển thị trên điều khiển?
DataList
DropdownList
GridView
TextBox
Điều khiển nào không thực hiện việc kiểm tra dữ liệu?
check_box ValidationSummary
CompareValidator
CustomValidator
RangeValidator
Điều khiển nào mặc định hiển thị bản ghi theo dạng mỗi trường hiện trên 1 hàng, sau tên trường là dữ liệu của trường đó?
check_box DetailsView
FormView
GridView
Repeater
Điều khiển nào sau đây cho phép chọn nhiều mục?
check_box ListBox
DropdownList
RadioButton
Điều khiển nào sau đây có cách hiển thị dữ liệu khác với những điều khiển còn lại?
check_box Repeater
DetailsView
FormView
Điều khiển nào sau đây có thể tự hiển thị các trường từ dữ liệu được kết gán mà không cần thiết lập từng trường?
check_box DetailsView
DataList
FormView
Repeater
Điều khiển nào sau đây không có sẵn giao diện ở chế độ thiết kế?
check_box Repeater
DataList
DropdownList
GridView
Điều khiển nào sau đây không có sẵn khả năng phân trang dữ liệu?
check_box Repeater
DetailsView
FormView
Điều khiển phía server trong 1 Web Form phải đặt trong Form có thuộc tính gì?
action= “....”
runat= “server”
runat=“client”
Định nghĩa một thủ tục trong javascript theo cú pháp nào?
check_box function myProcedure(){}
function void myProcedure(){}
void myProcedure(){}
Function myProcedure() {}
Đối tượng con nào sau đây quản lý lịch sử của trình duyệt?
document
event
history
location
Đối tượng nào sau đây cung cấp thông tin về các sự kiện xảy ra trên trình duyệt?
document
event
location
window
Đối tượng nào sau đây đại diện cho trang web?
document
event
window
Đối tượng nào sau đây dùng để truy xuất các thông tin được gửi lên server từ phía client?
Client
Request
Response
Server
Đối tượng Server là thể hiện của lớp nào?
check_box System.Web.HttpServerUtility
System.Web
System.Web.HttpContext.Current
System.Web.UI
Đổi xâu s thành chữ thường bằng lệnh nào?
s. Lower;
s.LowerCase;
s.toLower;
s.toLowerCase;
DOM là viết tắt của cụm từ nào?
Database Object Model
Document Object Mode
Document Object Model
Document Online Model
Dòng lệnh nào sau đây là đúng?
alert(#a);
Alert(“Hello”);
alert(a+5);
alert(True);
Dữ liệu cần lưu trữ ở đâu ở client để có thể được trình duyệt tự động gửi lên server kể cả sau khi tắt trình duyệt và mở lại?
Cookie
Form
QueryString
Dữ liệu lưu trong đối tượng nào là chung cho các trang trong 1 website?
check_box Application
Request
Server
Session
Dùng phương thức nào của Server để chuyển xâu “<br />” thành “&lt;br/&gt;”?
HtmlEncode
MapPath
Transfer
UrlEncode
Dùng phương thức nào để đăng ký một đoạn ClientSide Script chạy khởi động khi trình duyệt nạp trang?
check_box RegisterStartupScript(...)
IsClientScriptBlockRegistered(....)
IsStartupScriptRegistered(....)
RegisterClientScriptBlock(...)
GridView đặt trong WebForm bằng thẻ nào?
<asp:GridView ...>...</asp:GridView>
<GridView>....</GridView>
<GridView:asp>...</GridView:asp>
GridView không cung cấp tính năng nào sau đây?
Hiển thị dữ liệu dạng bảng
Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu
Phân trang dữ liệu hiển thị
Sắp xếp dữ liệu
Hàm kiểm tra dữ liệu phía Client dùng cho CustomValidator phải có mấy tham số?
check_box 2
0
1
3
HTML là viết tắt của
Hi Tech Markup Language
Hyper Tech Markup Language
Hyper Terminal Markup Language
Hyper Text Markup Language
Khi đặt Response.Buffer=true thì dữ liệu từ server sẽ được trả vào đâu trước?
Server trung gian
Trình duyệt ở Client
Vùng nhớ đệm phía server
Khi muốn hiển thị 500 bản ghi qua GridView làm nhiều lần, mỗi lần chỉ hiển thị 100 bản ghi, ta cần thiết lập những thuộc tính nào?
AllowPaging=true
AllowPaging=true,PageSize=100
AllowPaging=true,PageSize=500
PageSize=100
Khi người dùng tác động vào 1 Server Control đặt trong GridView, sự kiện nào sau đây sẽ xảy ra
RowCommand
RowDataBound
SelectedIndexChanging
Sorting
Khi sử dụng các đối tượng nội tại của ASP.NET, ta có cần khai báo chúng không?
check_box Không
Khi thuộc tính RepeatColumns của 1 DataList được đặt bằng 0 thì DataList đó sẽ hiển thị theo mấy cột?
0
1
Tuỳ theo số trường được kết gán
Khi triển khai ứng dụng ASP.NET lên server, có cần đưa mã nguồn xử lý phía server lên đó không?

Không
Kiểm tra thuộc tính nào để biết yêu cầu đến trang ASP.NET là do người dùng tác động lên các điều khiển ở trên trang khiến Form ở client gửi dữ liệu lên server?
check_box Page.IsPostback
Page.IsCallback
Page.Request
Page.Title
Làm thế nào để lấy thông tin từ một Form gửi đến bằng phương pháp “get”?
Request.Form
Request.QueryString
Response.Cookies
Response.Write
Làm thế nào để lấy thông tin từ một Form gửi đến bằng phương pháp “post”?
Request.Form
Request.QueryString
Response.Cookies
Response.Write
Làm thế nào để thay đổi nội dung của một trang web tĩnh
Cập nhật dữ liệu do website đã lưu trữ
Sửa mã nguồn của trang web
Sửa ngay trên trình duyệt
Trang web tự thay đổi
Làm tròn 7.25 như thế nào?
Math.rnd(7.25)
Math.round(7.25)
rnd(7.25)
round(7.25)
Lấy giá trị lớn nhất trong x và y như thế nào?
ceil(x, y)
Math.ceil(x, y)
Math.max(x, y)
top(x, y)
Lấy thành phần ngày của 1 đối tượng Date bằng phương thức nào?
getDate()
getDay()
getMonth()
getYear()
Lệnh nào sau đây gửi xuống Client xâu “Hello” được gạch chân?
Response.Flush(“<u>Hello</u>”)
Response.Redirect(“Hello”)
Response.Write(“<u>Hello</u>”)
Response.Write(“Hello”)
Lệnh nào sau đây không phải của JavaScript?
a=2;
b= “Hello”;
string b= “Hello”;
var a=1;
Lệnh nào sau đây tạo ra một mục chọn trong ListBox với văn bản hiển thị là “test”, giá trị là “testvalue”?
check_box i=new ListItem(“testvalue”, “test”);
i=new Item( “testvalue”, “test”);
i=new Item(“test”, “testvalue”);
i=new ListItem(“test”, “testvalue”);
Loại cột nào của GridView có thể kích hoạt sự kiện RowDeleting?
BoundField
ButtonField
HyperLinkField
ImageField
Loại cột nào của GridView kết xuất dữ liệu dạng văn bản thông thường
BoundField
ButtonField
CommandFiend
HyperlinkField
Loại tệp nào sau đây không phải tệp của ASP.NET?
*.asax
*.ascx
*.asp
*.config
Mã Client-side script được đưa vào trang web bằng cặp thẻ nào?
<% … %>
<body> … </body>
<head> … </head>
<script> …. </script>
Mã CSS đóng vai trò gì đối với một trang web?
Xác định cách đóng gói trang web
Xác định cách liên kết trang web
Xác định cách trình bày trang web
Xác định cấu trúc trang web
Mã kết xuất của điều khiển <asp:TextBox TextMode="Password" runat="server" ID="Text1" /> là gì?
check_box <input type="password" id="Text1" />
<input type="text" id="Text1" />
<input type="text" id="Text1" />
<textbox id="Text1">Password</textbox>
Mã kết xuất của điều khiển <asp:TextBox TextMode="Password" runat="server" ID="Text1" /> là gì?
check_box <input type="password" id="Text1" />
<input type="text" id="Text1" />
<textbox id="Text1">Password</textbox>
Mặc định, mỗi Session tồn tại trong bao lâu sau lần truy cập cuối cùng của người dùng?
10 phút
15 phút
20 phút
25 phút
Mỗi mục chọn trong DropdownList là một đối tượng gì?
check_box ListItem
DropdownItem
Item
Một người dùng có thể đặt mua bao nhiêu mặt hàng trong một đơn hàng?
Không
Một
Nhiều
Một WebForm có thể có tối đa bao nhiêu <Form runat="server" ...>...</Form> ?
2
Duy nhất 1
Tùy ý
Muốn hiển thị thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xóa không?” và cho phép lựa chọn 2 phương án trả lời OK/Cancel, ta dùng phương thức nào?
var a=alert(“Bạn có chắc chắn muốn xóa không?”);
var a=ask(“Bạn có chắc chắn muốn xóa không?”);
var a=confirm(“Bạn có chắc chắn muốn xóa không?”);
var a=prompt(“Bạn có chắc chắn muốn xóa không?”);
Nếu TextBox có MaxLength=0 thì TextBox đó có thể nhận được bao nhiêu kí tự?
check_box Tùy ý
0
1
Ngôn ngữ kịch bản truy cập nút gốc của cây cấu trúc DOM (tạo bởi thẻ <html>) bằng gì?
document
document.documentElement
document.root
document.rootNode
Người dùng có thể xem các trang web bằng cách nào?
Bản in trên giấy
Qua màn hình máy tính
Tất cả các phương án đều đúng
Thiết bị di động có hỗ trợ
Người dùng có thể xem mã HTML của một trang web không?

Không
Người dùng duyệt Web bằng phần mềm gì?
Web Browser
Web Page
Web Server
Web Site
Nhóm điều khiển nào của ASP.NET có khả năng tự động hiển thị dữ liệu từ bộ nhớ theo các kiểu trình bày phổ biến như dạng bảng, danh sách, ...
DataBound Control
HTML Server Control
Validation Control
Ở trang test.aspx, làm thế nào để lấy giá trị của biến v1 trong địa chỉ URL sau:test.aspx?t=1&v1=demo
Request.Cookies[“v1”]
Request.Form[“v1”]
Request.QueryString[“v1”]
Page lưu trạng thái của các điều khiển vào đâu để bảo toàn qua những lần yêu cầu khác nhau?
check_box ViewState
Request
Response
Phần mềm nào ở phía server sẽ nhận các yêu cầu do Web Browser gửi lên?
Email Server
File Server
FTP Server
Web Server
Phần mềm nào sau đây không phải là một Web Browser?
File Zilla
Google Chrome
Internet Explorer
Opera
Phát biểu nào sau đây là đúng ?
Không ai có thể truy cập vào các website
Một website chỉ có một người truy cập tại một thời điểm
Một website có thể có nhiều người truy cập đồng thời
Phát biểu nào sau đây là sai?
Với DataList, các bản ghi có thể hiển thị thành nhiều cột
Với DataList, mỗi hàng có thể hiển thị nhiều bản ghi
Với GridView, mỗi bản ghi được hiển thị trên 1 hàng
Với GridView, mỗi hàng có thể hiển thị nhiều bản ghi
Phương thức nào sau đây của đối tượng document ghi một nội dung lên trang web theo dòng?
close()
open()
write()
writeln(..)
Phương thức nào sau đây dùng để hủy Session?
check_box Abandon
Clear
RemoveAll
Phương thức nào sau đây gọi lặp lại 1 đoạn mã code sau mỗi khoảng thời gian t giây?
check_box window.setInteval(code, t*1000);
window.clearInteval(code, t)
window.clearTimeout(code, t)
window.setTimeout(code, t*1000);
Phương thức nào sau đây không phải của đối tượng Server?
check_box Write
HtmlEncode
MapPath
UrlEncode
Phương thức nào sau đây tạo ra bản sao của nút hiện tại?
cloneNode(true|false)
getAttribute(attribName)
replaceChild(newChild, oldChild)
Phương thúc nào sau đây trả về 1 mảng chứa các tham chiếu đến các thẻ tương ứng?
appendChild(obj)
createElement(tag)
createTextNode(text)
getElementsByTagName(tag)
Quan hệ dùng để truy xuất đến nút cha của 1 nút là gì?
childNodes[-1]
lastChild
nextSiblings
parentNode
Repeater có hỗ trợ Sửa, Xóa dữ liệu ngay trên điều khiển như GridView hay không?
check_box Không
SeperatorTemplate là Template của điều khiển nào sau đây?
check_box Repeater
DetailsView
FormView
GridView
Sự kiện nào của GridView có AllowSorting=true sẽ xảy ra khi người dùng click vào tiêu đề của 1 cột có chỉ định thuộc tính SortExpression?
PageIndexChanging
RowEditting
SelectedIndexChanging
Sorting
Sự kiện nào sau đây của đối tượng Page xảy ra trước nhất?
check_box Init
Load
Unload
Sự kiện nào sau đây thuộc về bàn phím?
onKeyDown
onload
onMouseOut
onMouseUp
Sự kiện nào xảy ra khi 1 bản ghi được kết gán ra Repeater?
check_box ItemDataBound
ItemCommand
Load
Unload
Sự kiện nào xảy ra khi Application được khởi tạo?
AuthenticateRequest
BeginRequest
End
Start
Sự kiện nào xảy ra khi người dùng tác động vào 1 server control đặt trong Repeater
check_box ItemCommand
ItemDataBound
Load
Unload
Template nào có vai trò tương tự như ItemTemplate?
AlternatingItemTemplate
FooterTemplate
HeaderTemplate
SeperatorTemplate
Template nào hiển thị trước bản ghi đầu tiên trong danh sách các bản ghi của Repeater?
check_box HeaderTemplate
FooterTemplate
ItemTemplate
SeperatorTemplate
Template nào sau đây có tính chất khác với các Template khác?
check_box ItemTemplate
FooterTemplate
HeaderTemplate
Template nào sau đây sẽ kết xuất thông tin giữa 2 bản ghi được hiển thị?
check_box SeperatorTemplate
AlternatingItemTemplate
HeaderTemplate
ItemTemplate
Tên trường cung cấp giá trị khoá cho các bản ghi hiển thị trên DataList cần gán vào thuộc tính nào?
DataKeyName
DataKeys
DataSource
DataSourceID
Tệp nào dùng để chứa thông số cấu hình cho ứng dụng web?
Tệp *.aspx
Tệp Global.asax
Tệp Web.config
Tệp Web Form có phần mở rộng là gì?
.ascx
.asp
.aspx
.config
Thẻ HTML kết xuất ra client từ điều khiển Label của ASP.NET là thẻ nào?
check_box <span>…</span>
<div>…</div>
<label>…</label>
<p>…<p>
Thuộc tính nào cho biết chỉ số của dòng được chọn trên GridView bởi SelectButton?
EditIndex
PageIndex
SelectedIndex
Thuộc tính nào cho biết phím vừa được bấm trên bàn phím có mã là bao nhiêu?
button
charCode
clientX, clientY
keyCode | which
Thuộc tính nào của các RadioButton qui định chúng có ảnh hưởng lẫn nhau khi được chọn?
check_box GroupName
Checked
ID
Text
Thuộc tính nào của đối tượng Page bị tác động khi quá trình Validate dữ liệu trên trang cho kết quả không hợp lệ?
check_box Page.IsValid
Page.IsCallback
Page.IsPostback
Thuộc tính nào của HyperLinkField qui định tên trường kết xuất dữ liệu cho địa chỉ của liên kết?
NavigateUrl
NavigateUrlFields
NavigateUrlFormatString
Thuộc tính nào của server control dùng để qui định CSS Class Selector cho thành phần HTML kết xuất bởi server control đó?
check_box CssClass
Class
Css
CssSelector
Thuộc tính nào là bắt buộc đối với các validator?
ControlToValidate
ErrorMessage
SetFocusOnError
Text
Thuộc tính nào sau đây cho biết kiểu của nút DOM?
data/nodeValue
innerHTML
nodeName
nodeType
Thuộc tính nào sau đây dùng để gán đối tượng chứa dữ liệu vào DetailsView?
check_box DataSource
AutoGenerateRows
DataKey
ID
Thuộc tính nào sau đây không phải của FormView?
check_box AutoGenerateRows
DataSource
DataSourceID
ID
Thuộc tính nào sau đây không phải của Repeater?
check_box PageIndex
DataSource
DataSourceID
Visible
Thuộc tính nào sau đây là bắt buộc đối với Server Control?
Height
runat=“server”
Text
Width
Thuộc tính nào sau đây là của đối tượng Session?
check_box CodePage
CacheControl
Form
QueryString
Thuộc tính nào sau đây qui định việc GridView tự động phát sinh các cột để hiển thị dữ liệu?
AutoGenerateColumns
AutoSize
DataSource
ID
Thuộc tính nào thiết lập thời gian tối đa để thực thi các yêu cầu web?
check_box Server.ScriptTimeOut
Request.TimeOut
Response.ScriptTimeOut
Server.TimeOut
Toán tử nào sau đây không phải là toán tử so sánh trong JavaScript?
check_box !=
>
<
=
Trạng thái cuối cùng trong vòng đời của 1 Web Form là gì?
Page_Init
Page_Load
Page_Unload
Validate
Trạng thái nào sau đây xuất hiện đầu tiên trong vòng đời của 1 Web Form?
Page_Init
Page_Load
Page_Unload
Validate
Trang web nào sau đây không được kể tên trong các ví dụ của bài học này?
google.com
vietnamnet.vn
Youtube.com
zing.vn
Trong bài toán ví dụ của môn học, trạng thái “Còn hàng” hay “Hết hàng” được xác định như thế nào?
Do người dùng xác định
Do người quản trị xác định vào trạng thái của mặt hàng phù hợp với tình hình thực tế tại nơi bán
Do thị trường quyết định
Dựa vào số lượng tồn kho trên hệ thống
Trong đoạn mã HTML sau:Hello <b> DOM</b>nút tạo bởi văn bản “DOM” có quan hệ như thế nào với nút tạo bởi văn bản “Hello”?
Là nút cha của nút liền sau nút tạo bởi “Hello”
Là nút con của nút liền sau nút tạo bởi “Hello”
Là nút con của nút tạo bởi “Hello”
Là nút liền sau nút tạo bởi “Hello”
Trong nguồn dữ liệu kết gán cho Repeater có trường Ngaysinh, biểu thức kết gán dữ liệu nào sau đây sẽ hiển thị Tuổi tương ứng với Ngaysinh?
check_box <%# DateTime.Today.Year- Convert.ToDateTime(Eval(“Tuoi”)).Year%>
<%# DateTime.Today.Year- Eval(“Tuoi”).Year%>
<%# Eval(“Ngaysinh”)%>
<%# Eval(“Tuoi”)%>
Trong Repeater, Template nào sau đây hiển thị tương ứng với mỗi bản ghi?
check_box ItemTemplate
FooterTemplate
HeaderTemplate
SeperatorTemplate
Trong văn bản sau có mấy loại nút DOM ?…<body>Hello <b>DOM</b><body>…
1
2
3
5
Trong ví dụ về sắp xếp dữ liệu trên GridView của bài học Bài 7, đối tượng nào làm nhiệm vụ sắp xếp dữ liệu?
DataTable
DataView
GridView
Validator nào bắt buộc phải cung cấp dữ liệu cho điều khiển được kiểm tra?
check_box RequiredFieldValidator
CompareValidator
RangeValidator
ValidationSummary
Validator nào kiểm tra giá trị của một điều khiển có lớn hơn 1 giá trị cho trước hay không?
CompareValidator
RangeValidator
RequiredFieldValidator
ValidationSummary
Ví dụ của môn học đã nêu trong bài gồm những chức năng nào sau đây?
Quản lý đơn hàng
Quản lý hàng hoá
Quản lý thông tin khách hàng
Tất cả các phương án đều đúng
Vòng lặp FOR nào sau đây là đúng
for (i <= 5; i++)
for (i = 0; i <= 5)
for (i = 0; i <= 5; i++)
for i = 1 to 5
Vòng lặp WHILE nào sau đây là đúng
while (i <= 10)
while (i <= 10; i++)
while i = 1 to 10
Web động là gì?
Một trang web động có thể trả ra các nội dung giống nhau mà không theo yêu cầu từ phía người sử dụng.
Một trang web động có thể trả ra các nội dung khác nhau không theo yêu cầu từ phía người sử dụng.
Một trang web động có thể trả ra các nội dung khác nhau tùy vào yêu cầu từ phía người sử dụng.
Một trang web động trả ra các nội dung giống nhau tùy vào yêu cầu từ phía người sử dụng.
Web Page thuộc về namespace nào?
System
System.Web
System.Web.UI
System.Web.UI.Control
Web tĩnh là gì?
Nội dung không thay đổi (người dùng nào, yêu cầu nào, thời gian nào cho ra kết quả khác nhau)
Nội dung không thay đổi (người dùng nào, yêu cầu nào, thời gian nào cũng cho ra kết quả giống nhau)
Nội dung thay đổi (người dùng nào, yêu cầu nào, thời gian nào cho ra kết quả khác nhau)
Nội dung thay đổi (người dùng nào, yêu cầu nào, thời gian nào cũng cho ra kết quả giống nhau)
Website cần thường xuyên cập nhật thông tin và có tương tác với người dùng thì là loại web nào ?
Web Browser
Web động
Web Server
Web tĩnh
WebSite có thể sử dụng trong những lĩnh vực nào sau đây?
Chính phủ điện tử
Tất cả các phương án đều đúng
Thông tin điện tử
Thương mại điện tử
Xét đoạn chương trình sau:var a=”hello”; b=9; a=b;Biến a sẽ có giá trị kiểu gì?
Date
Số
Xâu

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập