.NET Framework gồm những thành phần nào?
check_box Common Language Runtime (CLR) và Net Framework Class Library
Windows Communication Foundation (WCF) Application
Common Language Runtime (CLR)
Net Framework Class Library
1 DataTable có 1 bản ghi bị xoá, 1 bản ghi nguyên gốc và 1 bản ghi bị sửa. Những Command nào của DataAdapter sẽ được gọi thực thi khi Update DataTable đó?
check_box DeleteCommand,UpdateCommand
SelectCommand,DeleteCommand
DeleteCommand,InsertCommand
InsertCommand,UpdateCommand
1 DataTable có 1 bản ghi bị xoá, 1 bản ghi nguyên gốc và 1 bản ghi mới được thêm vào. Những Command nào của DataAdapter sẽ được gọi thực thi khi Update DataTable đó?
DeleteCommand,InsertCommand
DeleteCommand,UpdateCommand
InsertCommand,UpdateCommand
SelectCommand,DeleteCommand
Bản ghi mới được thêm vào DataTable có trạng thái là gì?
DataRowState.Added
DataRowState.Deleted
DataRowState.Modified
DataRowState.Original
Biểu thức “Hello world”.ToUpper().Left(3)cho kết quả là gì?
check_box “HEL”
“Hel”
“hEL”
“hel”
Biểu thức nào sau đây dùng để đặt lọc bản ghi?
check_box <ReportDocument>.RecordSelectionFormula=<biểu thức lọc>
<ReportDocument>.RecordFormula=<biểu thức lọc>
<ReportDocument>.RecordSelection=<biểu thức lọc>
<ReportDocument>.SelectionFormula=<biểu thức lọc>
Biểu thức nào sau đây dùng để đặt lọc nhóm?
check_box <ReportDocument>.GroupSelectionFormula=<biểu thức lọc>
<ReportDocument>.GroupFormula=<biểu thức lọc>
<ReportDocument>.GroupSelection=<biểu thức lọc>
<ReportDocument>.SelectionFormula=<biểu thức lọc>
Các bước tạo mới một Console Application Project trong VS.NET là gì?
File > New > Console ApplicationClick OK
File > New > Project ...Chọn ngôn ngữ lập trìnhChọn loại project: Console ApplicationĐặt tên ProjectChọn đường dẫn lưu ProjectClick OK
Project > New > Console ApplicationClick OK
Project > New ...Chọn ngôn ngữ lập trìnhChọn loại project: Console ApplicationĐặt tên ProjectChọn đường dẫn lưu Project\Click OK
Các bước tạo Windows Form Project?
check_box 1.New Project2.Chọn ngôn ngữ (C#)3.Chọn Windows Form Project
1.New Project2.Chọn Windows Form Project3.Chọn ngôn ngữ (C#)
1.New Project2.Chọn ngôn ngữ (C++)3.Chọn Windows Form Project
1.New Project2.Chọn ngôn ngữ (Visual Basic)3.Chọn Windows Form Project
1.New Project2.Chọn ngôn ngữ (F#)3.Chọn Windows Form Project
Các bước truy xuất cơ sở dữ liệu nào sau đây là đúng?
check_box 1.Chuẩn bị–ConnectionString–Truy vấn dữ liệu2.Khai báo các đối tượng ADO.NET cần thiết(Connection, Command, …)3.Thiết lập các thông số cho Command4.Mở kết nối5.Thực thi truy vấn6.[Xử lý kết quả truy vấn]7.Đóng, huỷ các đối tượng
1.Chuẩn bị–ConnectionString–Truy vấn dữ liệu2.Khai báo các đối tượng ADO.NET cần thiết(Connection, Command, …)3.Thiết lập các thông số cho Command4.Mở kết nối5.Thực thi truy vấn6.[Xử lý kết quả truy vấn]
1.Chuẩn bị–ConnectionString–Truy vấn dữ liệu2.Thiết lập các thông số cho Command3.Khai báo các đối tượng ADO.NET cần thiết(Connection, Command, …)4.Mở kết nối5.Thực thi truy vấn6.[Xử lý kết quả truy vấn]7.Đóng, huỷ các đối tượng
1.Chuẩn bị–ConnectionString–Truy vấn dữ liệu2.Khai báo các đối tượng ADO.NET cần thiết(Connection, Command, …)3.Thiết lập các thông số cho Command4.Thực thi truy vấn5.[Xử lý kết quả truy vấn]6.Đóng, huỷ các đối tượng
Các thuộc tính của đối tượng TableLogOnInfo.ConnectionInfo là gì?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
DatabaseName
ServerName
UserID, Password
Cách bước tạo report một báo cáo trống của Crystal Report trong VS.NET 2010?
check_box Add>New Item>Reporting>Crystal Report:chọn As a Blank Report (báo cáo trống)
Add>New Item>Crystal Report:chọn As a Blank Report (báo cáo trống)
Add>Crystal Report:chọn As a Blank Report (báo cáo trống)
Add>Reporting>Crystal Report:chọn As a Blank Report (báo cáo trống)
Add>New Item>Report>Crystal Report:chọn As a Blank Report (báo cáo trống)
Cách gán giá trị nào sau đây là đúng cú pháp cho việc gán giá trị các thuộc tính của đối tượng bằng mã lệnh?
<Tên_đối_tương>(<Tên_thuộc_tính>) = <Giá_trị>
<Tên_đối_tượng>.<Tên_thuộc_tính> = <Giá_trị>
<Tên_đối_tượng>.<Tên_thuộc_tính>(<Giá_trị>)
<Tên_thuộc_tính>.<Tên_đối_tượng> = <Giá_trị>
Cách hiển thị Report trong ứng dụng
check_box –Sử dụng Crystal Report Viewer–Lập trình:•Nạp report (*.rpt) vào đối tượng ReportDocument•[Truyền các Parameter, RecordSelectionFormula, …]•Chỉ định nguồn dữ liệu (trong thời gian chạy) cho ReportDocument•Hiển thị Report lên CRViewer
–Sử dụng Crystal Report Viewer–Lập trình:•[Truyền các Parameter, RecordSelectionFormula, …]•Chỉ định nguồn dữ liệu (trong thời gian chạy) cho ReportDocument•Hiển thị Report lên CRViewer
–Sử dụng Crystal Report Viewer–Lập trình:•Nạp report (*.rpt) vào đối tượng ReportDocument•[Truyền các Parameter, RecordSelectionFormula, …]•Chỉ định nguồn dữ liệu (trong thời gian chạy) cho ReportDocument
–Sử dụng Crystal Report Viewer–Lập trình:•Nạp report (*.rpt) vào đối tượng ReportDocument•Chỉ định nguồn dữ liệu (trong thời gian chạy) cho ReportDocument•Hiển thị Report lên CRViewer
–Sử dụng Crystal Report Viewer–Lập trình:•Nạp report (*.rpt) vào đối tượng ReportDocument•[Truyền các Parameter, RecordSelectionFormula, …]•Hiển thị Report lên CRViewer
Cách viết nào là đúng khi muốn tìm và hiển thị trên báo cáo thông tin các nhà cung cấp có địa chỉ tại Hà Nội?
"{ vNhacungcap.Địa chỉ } like '" + sGiatri + "'";
"{ vNhacungcap.Địa chỉ } like '%" + sGiatri + "'";
"{Địa chỉ} like '%" + sGiatri + "'";
"{vNhacungcap.Địa chỉ } like '%" + sGiatri + "%'";
Cần cài đặt gì ở máy tính của người dùng để ứng dụng có thể dùng được Crystal Report?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Crystal Report ClickOnce
Crystal Report Merge Module
Crystal Report MSI
Câu lệnh hiển thị Report lên CRViewer?
CrystalReportViewer1.Refresh();
CrystalReportViewer1.Refresh();CrystalReportViewer1.ReportSource= <ReportDocument>;
CrystalReportViewer1.ReportSource= <ReportDocument>;
CrystalReportViewer1.ReportSource= <ReportDocument>;CrystalReportViewer1.Refresh();
Câu lệnh hiển thị Report lên CRViewer nào sau đây là đúng?
crysralReportViewer.ReportSource = rpt;
crysralReportViewer.ReportSource = rpt;crystalReportViewer.Refresh();
crysralReportViewer.ReportSource = rpt;crystalReportViewer.Refresh;
crystalReportViewer.Refresh();
Câu lệnh nào không dùng để thực thi Stored Procedure sau:CREATE PROCEDURE spTest@PK_sHangID VARCHAR(20)ASSELECT *FROM tblHangWHERE PK_sHangID=@PK_sHangIDGO
check_box Cmd.ExecuteNonQuery()
Tất cả các phương án đều đúng
Cmd.ExecuteScalar();
Cmd.ExecuteReader();
Câu lệnh nào sau đây là đúng cho việc thiết lập các thuộc tính của đối tượng: “TableLogOnInfo.ConnectionInfo”?
logonInfo.ConnectionInfo.DatabaseName = “db_Thuchanh”;logonInfo.ConnectionInfo.UserID = “sa”;logonInfo.ConnectionInfo.Password = “”;
logonInfo.ConnectionInfo.ServerName = “local”;logonInfo.ConnectionInfo.DatabaseName = “db_Thuchanh”;
logonInfo.ConnectionInfo.ServerName = “local”;logonInfo.ConnectionInfo.DatabaseName = “db_Thuchanh”;logonInfo.ConnectionInfo.UserID = “sa”;
logonInfo.ConnectionInfo.ServerName = “local”;logonInfo.ConnectionInfo.DatabaseName = “db_Thuchanh”;logonInfo.ConnectionInfo.UserID = “sa”;logonInfo.ConnectionInfo.Password = “”;
Câu lệnh nào sau đây lấy giá trị của ô đầu tiên trong ListView?
listView.Items[0].SubItems[0].Text
listView.Items[0].SubItems[1].Text
listView.Items[1].SubItems[0].Text
listView.Items[1].SubItems[1].Text
Câu lệnh truy vấn sử dụng trong lọc dữ liệu (form tìm kiếm) trong ứng dụng không có mệnh đề nào?
From
Group by
Select
Where
Cho 1 truy vấn SQL chứa trong biến s1. Với lệnh khai báo DataAdapter như sau:SqlDataAdapter da=new SqlDataAdapter(s1);thì giá trị của s1 sẽ được gán cho đối tượng Command nào của DataAdapter?
check_box SelectCommand
DeleteCommand
UpdateCommand
InsertCommand
Cho đoạn chương trình sau:int d=0;while (d<100)d+=int.Parse(Console.ReadLine());Người dùng dự định nhập lần lượt các số: 23, 55, 1, 30, 50Hỏi: biến d sẽ có giá trị là bao nhiêu sau vòng lặp
check_box 109
78
50
23
Cho đoạn chương trình:int t=15;while (t>5)t=t/2;Hỏi: lệnh t=t/2 trong đoạn chương trình này được thực hiện mấy lần?
1
2
3
4
Chọn phát biểu đúng?
Cả 3 đều đúng
Thuộc tính CommandName dùng để chỉ định tên hoặc nội dung truy vấn
Thuộc tính CommandText dùng để chỉ định tên hoặc nội dung truy vấn
Thuộc tính CommandType dùng để chỉ định tên hoặc nội dung truy vấn
Chức năng của phương thức xóa dữ liệu trong lớp GlobalFuncs thực hiện theo thứ tự nào trong các dãy công việc dưới đây:Thứ tự 1: Kiểm tra dữ liệu còn trong bảng - hiển thị - hỏi xác nhận - xóaThứ tự 2: Kiểm tra dữ liệu còn trong bảng - xóa - hỏi xác nhận - hiển thịThứ tự 3: Kiểm tra dữ liệu còn trong bảng - hỏi xác nhận - xóa - hiển thịThứ tự 4: Kiểm tra dữ liệu còn trong bảng - hỏi xác nhận - hiển thị - xóa
Thứ tự 1
Thứ tự 2
Thứ tự 3
Thứ tự 4
Column type của cột trong DatagridView có thể là một đối tượng Image?
Có thể
Không thể
Đặc tính nào sau đây là của DataReader?
Chỉ duyệt dữ liệu theo chiều tiến, mỗi lần 1 bản ghi
Có thể sắp xếp các bản ghi
Có thể thực thi truy vấn với CSDL
Tự kết nối CDSL
DataAdapter không thể làm gì?
Cả 3 phương án đều đúng
Cập nhật dữ liệu
Chứa dữ liệu
Lấy dữ liệu
DatagridView không thể itếp nhận và trình bày dữ liệu từ đối tượng nào?
DataAdapter
DataSet
DataTable
DataView
DataReader dùng để?
check_box Dùng để duyệt dữ liệu lấy ra từ CSDL
Tất cả phương án trên
Dùng để insert dữ liệu
Dùng để delete dữ liệu
Dùng để update dữ liệu
DataRelation dùng để làm gì?
Thiết lập chế độ xác thực
Thiết lập kết nối với Hệ quản trị CSDL
Thiết lập kết nối với nguồn dữ liệu
Thiết lập quan hệ giữa các DataTable trong DataSet
Đâu là loại ứng dụng cho dự án WinForm?
Class Library
Console Application
Windows Application
Windows Froms
Đâu là phương thức của điều khiển RichTextBox?
Find
Font
SelectionStart
Text
Để chỉ hiển thị một số bản ghi theo tiêu chí nhất định, ta cần chỉ định thuộc tính nào của “ReportDocument”?
GroupSelectionFormula
GroupSelectionFormula hoặc RecordSelectionFormula
RecordCount
RecordSelectionFormula
Để có thể chạy được, một chương trình viết bằng .NET cần qua mấy bước dịch?
1
2
3
4
Để đăng ký các sự kiện cho các đối tượng điều khiển, ta sử dụng cú pháp nào?
<Đối_tượng> = new System.EventHandler(<Tên_hàm_xử_lý>);
<Đối_tượng>.<Sự_kiện> += new System.EventHandler(<Tên_hàm_xử_lý>);
<Đối_tượng>.<Sự_kiện> += new System.EventHandler();
<Đối_tượng>.<Sự_kiện> = new System.EventHandler(<Tên_hàm_xử_lý>);
Để đặt lại tiêu đề mới cho Report ta sử dụng lệnh?
rpt.ReportTitle = “tiêu đề mới”;
rpt.SummaryInfo = “tiêu đề mới”;
rpt.SummaryInfo.ReportTitle = “tiêu đề mới”;
SummaryInfo.ReportTitle = “tiêu đề mới”;
Để hiển thị báo cáo trên điều khiển CrystalReportViewer, ta sử dụng phương thức nào của đối tượng ReportDocument?
Initial()
Load()
Show()
View()
Để hiển thị dữ liệu trên datagridView trong lớp GlobalFuncs, ta cần truyền các tham số nào?
Điều khiển datagridView, tên cột hiển thị và tên cột khóa chính.
Tên bảng và tên cột khóa chính.
Tên bảng/view và điều khiển datagridView.
Tên cột khóa chính, tên bảng và điều khiển datagridView.
Để lấy giá trị mã đối tượng tượng ứng với tên đối tượng được chọn từ ComboBox, ta sử dụng câu lệnh nào?
comboBox1.Item.Value.ToString()
comboBox1.SelectedIndex.ToString()
comboBox1.SelectedValue.ToString()
comboBox1.Value.ToString()
Để lấy ra những bản ghi có sTenGiangvien có chữ “a” trong bảng tblGiangvien để hiện lên Report thì câu lệnh nào sau đây là đúng?
rpt = “{tblGiangvien.sTenGiangvien} LIKE ‘%a%’”;
rpt.RecordSelectionFormula = “{sTenGiangvien} LIKE ‘%a%’”;
rpt.RecordSelectionFormula = “{tblGiangvien } LIKE ‘%a%’”;
rpt.RecordSelectionFormula = “{tblGiangvien.sTenGiangvien} LIKE ‘%a%’”;
Để lấy ra những hàng hóa của nhà cung cấp có mã là “NCC002” trong bảng tblNhacungcap để hiện lên Report thì câu lệnh nào sau đây là đúng?
rpt.GroupSelectionFormula = “{PK_sNhacungcapID} = ‘NCC002’”;
rpt.GroupSelectionFormula = “{tblNhacungcap } = ‘NCC002’”;
rpt.GroupSelectionFormula = “{tblNhacungcap.PK_sNhacungcapID}
rpt.GroupSelectionFormula = “{tblNhacungcap.PK_sNhacungcapID} = ‘NCC002’”;
Để một DataColumn trong DataTable lưu trữ được giá trị 1000000 thì DataColumn đó nên có kiểu dữ liệu là gì?
System.Byte
System.DateTime
System.Int32
System.Single
Để Parameter nhận được giá trị trả về từ Stored Procedure cần?
ParameterDirection.InputOutput
ParameterDirection.Output
ParameterDirection.ReturnValue
Stored Procedure Output
Để so sánh điều kiện lọc trong report của một trường có kiểu dữ liệu số nguyên (int), ta sử dụng cặp ký tự nào bao quanh?
Cặp ký tự nháy đơn
Cặp ký tự nháy kép
Cặp ngoặc vuông []
Để trống, không sử dụng các ký tự bao quanh.
Để so sánh điều kiện lọc trong report của một trường có kiểu dữ liệu xâu (chuỗi), ta sử dụng cặp ký tự nào bao quanh?
check_box Cặp ký tự nháy đơn
Cặp ký tự nháy kép
Cặp ngoặc móc {}
Cặp ngoặc vuông []
Để so sánh điều kiện lọc với các thức lọc tương đối trong report của một trường có kiểu dữ liệu xâu (chuỗi), ta sử dụng ký tự đại diện nào?
check_box ký tự “%”
ký tự “*”
ký tự “?”
ký tự “@”
Để tạo ra các trường tính toán hay định nghĩa thêm một biểu thức trong report, ta sử dụng trường nào trong các trường dưới đây?
Database Fields
Formular Fields
Parameter Fields
SQL Expression Fields
Để thêm một bản ghi mới vào bảng tblHang trong ứng dụng quản lý kho, trường nào sau đây bắt buộc đã phải tồn tại trong cơ sở dữ liệu?
Đơn vị tính
Mã hàng
Mã nhà cung cấp
Tên hàng
Để thực hiện những tính toán theo nhóm của dữ liệu đã được gộp nhóm trên Report, ta dùng loại trường nào?
check_box Running Total Field
Parameter Field
Special Field
Formula Field
Để thực thi thủ tục lưu có chức năng xóa dữ liệu từ bảng tblHang, ta cần truyền bao nhiêu tham số?
1 tham số
2 tham số
3 tham số
Điều gì xảy ra khi gán dữ liệu vào 1 trường trong 1 DataRow có sẵn của 1 DataTable?
check_box DataRow đó bị sửa.
DataRow đó bị xoá, bản ghi tương ứng trong CSDL không bị xoá.
Bản ghi trong CSDL bị xoá. DataRow đó không bị xoá
DataRow đó bị sửa, bản ghi tương ứng trong CSDL cũng bị sửa
Điều gì xảy ra khi gọi phương thức Delete của 1 DataRow trong 1 DataTable?
Bản ghi trong CSDL bị xoá. DataRow đó không bị xoá
DataRow đó bị sửa.
DataRow đó bị xoá, bản ghi tương ứng trong CSDL cũng bị xoá
DataRow đó bị xoá, bản ghi tương ứng trong CSDL không bị xoá.
Điều khiển chứa (Group Control) nào sau đây không có label và thanh cuộn?
Frame
Panel
PictureBox
Tab
Điều khiển nào cho phép người dùng chọn nhiều hơn một mục trong danh sách các điều khiển cùng nhóm?
CheckBox
ComboBox
ListBox với thuộc tính SelectionMode là “One”
RadioButon
Điều khiển nào được sự dụng để hiển thị thông báo cho mỗi điều khiển độc lập trên form?
HelpText
HelpTool
ToolClass
ToolTip
Điều khiển nào sau đây không cho chọn dữ liệu
check_box Label
CheckListBox
ListBox
ComboBox
Điều khiển nào sau đây không hiển thị dữ liệu kết gán dạng danh sách?
check_box TextBox
ComboBox
DataGridView
ListView
Điều khiển nào sau đây không phải là điều khiển hiển thị?
check_box Button
StatusStrip
Label
LinkLabel
Điều khiển nào trong các điều khiển dưới đây có thể trình bày biểu tượng trên khay hệ thống (System Tray)?
MenuIcon
MessageIcon
NotifyIcon
PopupIcon
Điều khiển nào trong các điều khiển sau không có thuộc tính DataSource để nhận dữ liệu từ các nguồn dữ liệu?
ComboBox
datagridView
ListView
Textbox
Điều khiển nào trong các điều khiển sau không có thuộc tính Sorted?
ComboBox
ListBox
RichTextBox
Tất cả các phương án đều đúng
Điều khiển nào trong các điều khiển sau không nằm trong nhóm các thành phần vật chứa (Containers)?
GroupBox
Panel
TabControl
ToolTip
Điều khiển TextBox dùng để?
check_box Nhập liệu
Chọn màu
Chứa điều khiển khác
Lựa chọn
Đối tượng Cell của DatagridView được hiểu như là thành phần nào của ListView?
check_box SubItems
Columns
ListViewItem
Range
Đối tượng ListViewItem được hiểu là thành phần nào trong ListView?
Cột
Hàng
Ô
Vùng
Đối tượng nào đại diện cho report trong ứng dụng?
check_box CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.ReportDocument
CrystalDecisions.CrystalReports. ReportDocument
CrystalDecisions.CrystalReports.Engine
CrystalReports.Engine.ReportDocument
Đối tượng nào được dùng để tính toán gộp nhóm trên các nhóm bản ghi trong Crystal Report?
Formular Fields
Group Name Fields
Runing Total Fields
Specical Fields
Đối tượng nào được sử dụng để nhận các tham số đầu vào từ người sử dụng hoặc nhận tham số đầu vào từ chương trình khác?
check_box Parameter Fields
Group Name Fields
Runing Total Fields
Specical Fields
Đối tượng nào dưới đây thiết lập các tùy chọn kết nối tới cơ sở dữ liệu với các thông số server name, user name, database name, và password?
check_box TableLogOnInfo
DataDefinition
ParameterField
ReportSource
Đối tượng nào không được sử dụng trong quá trình cập nhật cơ sở dữ liệu cho ứng dụng quản lý kho?
Command
Connection
DataReader
DataSet
Đối tượng nào không thuộc thư viện System.Data.SqlClient?
OledbConnection
SqlCommand
SqlDataConnection
SqlParameter
Đối tượng nào sau đây có thể chứa dữ liệu trong bộ nhớ?
Command
Connection
DataReader
DataTable
Đối tượng nào sau đây có tương tác với CSDL?
DataAdapter
DataRow
DataSet
DataTable
Đối tượng nào sau đây dùng để cập nhật dữ liệu từ DataTable về CSDL
DataAdapter
DataReader
DataRelation
DataSet
Đối tượng nào sau đây dùng để đặt giá trị cho tham số kiểu String trong report?
ParameterDiscreteValue
ParameterValue
Paramter
StringValue
Đối tượng nào sau đây không thể duyệt dữ liệu theo chiều lui (từ bản ghi sau lên bản ghi trước)?
check_box DataReader
DataSet
DataTable
DataView
Đối tượng nào thuộc thư viện System.Data.Oledb?
OledbConnection
SqlCommand
SqlDataAdapter
SqlDataReader
Đối tượng SqlCommand có thể truyền bao nhiêu Parameter?
1
2
3
Nhiều
Đối tượng SqlConnection thuộc namespace
Cả 3 đều sai
System
System.Data
System.Data.SqlClient
ExecuteNonQuery() trả về kiểu gì?
check_box int
byte
<DataReader>
<Object>
Gán dữ liệu vào thuộc tính nào của DataGridView để thực hiện việc kết gán dữ liệu?
check_box DataSource
DataBindings
Rows
Columns
Giả thiết cần bổ sung chức năng tìm kiếm theo tiêu chí tên nhà cung cấp bằng <giá_trị_1> và số hóa đơn nhập là “HD003”, toán tử nào sẽ được sử dụng để cho kết quả đúng?
Toán tử &&
Toán tử AND
Toán tử NOT
Toán tử OR
Giả thiết cần lọc và hiển thị thông tin nhà cung cấp bằng với tham số sGiatri trên report, cách viết nào là đúng cho biểu thức so sánh giá trị dữ liệu cần lọc?
"[vChitietHoadon.Nhà cung cấp]='" + sGiatri + "'"
"{vChitietHoadon.Nhà cung cấp}='" + sGiatri + "'"
"{vChitietHoadon[Nhà cung cấp]}='" + sGiatri + "'"
"{vChitietHoadon-Nhà cung cấp}='" + sGiatri + "'"
Giá trị nào được dùng để gán cho thuộc tính SelectionMode của điều khiển ListBox để người dùng có thể dùng phím như SHIFT và các phím mũi tên để chọn các mục trong ListBox?
MultiExtended
MultiSimple
None
One
Giá trị nào sau đây thể hiện trạng thái Bị ngắt kết nối ngoài ý muốn của đối tượng Connection
check_box ConnectionState.Broken
ConnectionState.Fetching
ConnectionState.Connecting
ConnectionState.Closed
Hàm chạy mặc định của một chương trình Console có tên là gì?
Default
Function
Main
Run
Hàm nào là hàm chạy mặc định đầu tiên của 1 ứng dụng Console?
Hàm Main
Hàm Program
Hàm Run
Hàm Start
Hàm nào trong report được sử dụng để chuyển đổi kiểu dữ liệu sang xâu ký tự trong Crystal report?
check_box ToText
ConvertToString
ConvertToText
String
HasErrors là thuộc tính của đối tượng nào?
Command
Connection
DataAdapter
DataTable
Khi bấm 1 phím mũi tên trên bàn phím, ở 1 control thì sự kiện nào sau đây không xảy ra
check_box KeyPress
Click
KeyDown
KeyUp
Khi có thông tin cần hiển thị trong Report mà không xác định được giá trị trong thời gian thiết kế thì ta dùng thành phẩn nào để thể hiện trong report?
BoundField
FormulaField
ParameterField
UnknownField
Khi kết gán một DataSet có chứa nhiều DataTable cho một DataGridView, thuộc tính nào dung để chỉ định DataTable sẽ được kết gán?
check_box DataMember
DataSource
Rows
DataBindings
Khi khởi tạo DataAdapter, ta có thể truyền vào đối tượng nào?
Command
Connection
DataSet
DataTable
Khi không có mục nào được chọn, SelectedIndex của Combobox có giá trị là bao nhiêu?
check_box -1
1
0
2
Khi sửa dữ liệu các mặt hàng trong ứng dụng quản lý kho, việc kiểm tra khóa chính được thực hiện khi nào?
Khi giá trị mã hàng bị thay đổi
Khi giá trị mã hàng không thay đổi
Không triển khai kiểm tra khóa chính khi sửa dữ liệu hàng
Luôn được thực hiện
Khi thêm dữ liệu vào CSDL cần thực thi loại Query nào?
ExecuteNonQuery
ExecuteScalar
Tất cả các phương án đều đúng
Khi Xoá dữ liệu trong CSDL, cần sử dụng phương thức nào của Command để thực thi truy vấn ?
check_box ExecuteNonQuery
ExecuteScalar
ExecuteReader
Tất cả các phương án đều đúng
Làm thế nào để thêm 1 DataRow (obj) vào 1 DataTable (t)
t.Add(obj);
t.Insert(obj);
t.Rows.Add(obj);
t.Rows.Insert(obj)
Làm thế nào để tự động cài đặt Crystal Report Merge Module cho máy tính của người dùng cuối?
Bật tính năng này của Windows
Cài .NET Framework
Cài Crystal Report
Tích hợp trong bộ cài đặt (setup) của ứng dụng
Lệnh nào dưới đây hiển thị nội dung mục đang chọn trên listBox1 trên textBox1 khi người dùng di chuyển qua các mục (bằng phím mũi tên lên xuống hoặc bằng chuột)?
textBox1.Text = listBox1.Items[0].ToString();
textBox1.Text = listBox1.Items[CurentItem].ToString();
textBox1.Text = listBox1.Items[listBox1.Index].ToString();
textBox1.Text = listBox1.Items[listBox1.SelectedIndex].ToString();
Lệnh nào sau đây dùng để khai báo và khởi gán giá trị 2.5 cho 1 biến f kiểu số thực trong C#?
check_box float f=2.5;
float f;
Dim f As Single
single f=2.5;
Lệnh nào sau đây nhận một xâu dữ liệu nhập từ bàn phím trong ứng dụng Console?
Console.Read()
Console.ReadLine()
Console.Write(...)
Console.WriteLine(...)
Lệnh nào sau đây trả về giá trị ô đầu tiên của dòng hiện tại khi người dùng click chuột vào dòng đó trong datagridView có tên dgrDanhsach?
dgrDanhsach.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
dgrDanhsach.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
dgrDanhsach.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
dgrDanhsach.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
Lệnh nào sau đây xóa đi cả dòng dữ liệu trong ListView (trường hợp ListView có dữ liệu)?
lsvDanhsach.Items.DeleteRows(0);
lsvDanhsach.Items.RemoveAt(0);
lsvDanhsach.Items.RemoveIndex(0);
lsvDanhsach.Items.Rows.Remove(0);
Lệnh nạp report từ tệp *.rpt vào đối tượng ReportDocument là:
<ReportDocument>.Load();
<ReportDocument>.Load(path);
<ReportDocument>.Load.path;
<ReportDocument>.Load;
Lệnh sau đây làm việc gì với ListView lv1?lv1.Items[0].SubItems[1].Text=”test”
check_box Gán dữ liệu vào ô thứ 2 (tính từ trái sang) của hàng đầu tiên trên ListView
Gán dữ liệu vào ô đầu tiên của hàng đầu tiên trên ListView
Lấy dữ liệu vào ô thứ 2 (tính từ trái sang) của hàng đầu tiên trên ListView
Lấy dữ liệu từ ô đầu tiên của hàng đầu tiên trên ListView
Loại điều khiển nào chỉ cho phép ta chọn 1 trong số các điều khiển trong cùng 1 nhóm?
check_box RadioButton
ComboBox
CheckBox
ListBox
Loại project nào trong Visual Studio .NET cho ứng dụng dạng dòng lệnh.
ASP.NET Web Application
ASP.NET Web Services
Console
Windows Form
Loại trường nào trong Crystal Report cho phép lập công thức tính toán khi trong báo cáo?
check_box Formula Field
Database Fields
Parameter Field
Running Total Field
Lớp nào là lớp cơ sở đầu tiên trong .NET?
Component
ContainerControl
Control
Object
Lớp nào trình bày cho các menu tắt có thể được hiển thị khi người dùng nhấp chuột vào nút chuột phải trên một điều khiển hoặc trong vùng của form?
ContextMenu
FileMenu
PopupMenu
SubMenu
Lớp nào trong các lớp sau là lớp nhận sự kiện (hay xử lý sự kiện xảy ra)?
check_box Subscriber
delegate
Object
Publisher
Lớp nào trong các lớp sau là lớp phát sinh sự kiện?
check_box Publisher
delegate
Object
Subscriber
Mã trung gian ở bước dịch thứ nhất của ứng dụng .NET có tên là gì?
Machine Code
Microsoft Intermediate Language (MSIL)
Microsoft Machine Code
Microsoft Temporary Language (MSTL)
Mặc định, khi người dùng click chuột lên phần tiêu đề các cột thì DataGridView thực hiện công việc gì?
Ẩn cột vừa bược click
Sắp xếp lại các cột theo thứ tự alphabel của tiêu đề các cột.
Sắp xếp lại các dòng theo thứ tự alphabel của các xâu có trong cột.
Thu nhỏ độ rộng cột được click.
Môi trường cho phép các ứng dụng .NET có thể thực thi (chạy) được gọi là gì?
NET Framework
Visual C#
Visual Studio.NET
Windows
Một bản ghi trong DataTable bị sửa đổi giá trị thì bản ghi đó có trạng thái là gì?
check_box DataRowState.Modified
DataRowState.Added
DataRowState.Original
DataRowState.Deleted
Một cột trong DatagridView không thể có kiểu thuộc đối tượng nào trong danh sách các đối tượng sau?
CheckBox
ComboBox
MenuStrip
TextBox
Một Stored Procedure được khai báo như sau:CREATE PROCEDURE spTest@a INTASSELECT 2*@aHỏi Parameter truyền cho @a phải có Direction nào sau đây?
check_box Input
InputOutput
ReturnValue
Output
Nếu chỉ cần duyệt qua dữ liệu một lần, theo chiều tiến và không dùng lại dữ liệu thì đối tượng nào là thích hợp nhất?
DataReader
DataSet
DataTable
DataView
Người dùng cuối quan tâm đến gì hơn trong báo cáo?
check_box Quan tâm đến dữ liệu trong báo cáo nhiều hơn là quan tâm đến cách tạo ra chúng
Quan tâm cả dữ liệu trong báo cáo và quan tâm đến cách tạo ra chúng
Quan tâm đến cách tạo ra chúng hơn là quan tâm đến dữ liệu trong báo cáo.
Tất cả các phương án đều đúng
Phần mở rộng của tệp mã nguồn C# là gì?
.c#
.cs
.csharp
.vb
Phần nào trong báo cáo thường được dùng để hiển thị các dòng dữ liệu được lấy từ các bảng/view?
Detail
Page footer
Page header
Report header
Phần nào trong Report chỉ hiển thị một lần và ở trang đầu tiên?
check_box Report Header
ReportFooter
Page header
Page footer
Phát biểu nào sau đây là đúng?
1 class có thể chứa namespace
1 namespace chỉ chứa 1 class
1 namespace chứa nhiều class
1 namespace không thể chứa class
Phát biểu nào sau đây là đúng?
Sử dụng TableLogOnInfo trên cho 2 Table trong ReportDocument.Database
Sử dụng TableLogOnInfo trên cho 3 Table trong ReportDocument.Database
Sử dụng TableLogOnInfo trên cho 4 Table trong ReportDocument.Database
Sử dụng TableLogOnInfo trên cho từng Table trong ReportDocument.Database
Phát biểu nào sau đây là sai?
Một DataSet chứa nhiều DataTable
Một DataTable chứa nhiều DataColumn
Một DataTable chứa nhiều DataRow
Một DataTable chứa nhiều DataSet
Phương pháp nào trong các phương pháp truyền tham số từ form tới report được áp dụng trong ứng dụng quản lý kho?
Biến toàn cục
Delegate.
Sử dụng hàm tạo
Thuộc tính public.
Phương thức Console.ReadLine() trả về dữ liệu kiểu gì?
check_box string
float
int
long
Phương thức Fill là của đối tượng nào sau đây?
DataAdapter
DataReader
DataSet
DataTable
Phương thức nào của DatagridView chấp nhận và lưu các thay đổi vào DataTable?
check_box CommiteEdit
CommiteTran
SaveTransaction
UpdateTable
Phương thức nào của DataTable thực hiện việc lấy ra các bản ghi bị thay đổi của DataTable đó?
AcceptChange
GetChanges
HasChanges
RejectChange
Phương thức nào của đối tượng kiểu String dùng để xoá dấu cách (space) thừa ở 2 đầu xâu?
.RemoveSpace()
.ToTrim()
.ToUpper()
.Trim()
Phương thức nào của đối tượng SqlDataAdapter được dùng để nạp dữ liệu từ bảng tblNhacungcap vào datagriView dgrNhacungcap?
accept
fill
send
view
Phương thức nào được sử dụng để xóa bỏ một cột ở vị trí nào đó trong ListView?
Clear
Delete
Dispose
RemoveAt
Phương thức nào sau đây được dùng để mở kết nối?
Close()
CreateCommand()
Dispose()
Open()
Phương thức nào thực thi câu lệnh CommandText của đối tượng Command và trả về kiểu DataReader?
ExecuteNonQuery()
ExecuteReader()
ExecuteScalar()
Phương thức Read() của DataReader trả về dữ liệu kiểu gì?
bool
int
object
string
Phương thức string.Substring(i, n) lấy ra xâu con n kí tự từ vị trí thứ i trong xâu ban đầu.Với lệnh:string s2=s1.Substring(2, 3);Hỏi: Trước đó, s1 phải có giá trị nào sau đây để s2 sau lệnh trên có giá trị là “ell”
s1= “ellison”
s1= “Hello”
s1= “iTellCo”
s1= “Telling”
Săp xếp theo thứ tự xảy ra của các sự kiện khi một phím ký tự được nhấn?
KeyDown, KeyPress và KeyUp
KeyDown, KeyUp và KeyPress
KeyUp, KeyPress và KeyDown
Không theo thứ tự cụ thể nào.
Sau khi dùng DataReader ta phải làm gì?
Đóng DataReader
Mở DataReader
Mở kết nối
Thực thi truy vấn
Sau khi thực hiện khối lệnh sau thì biến kq có giá trị gì?int a=2, b=5;int c=a-b;bool kq=((a>b)||(b==5))&&(c>0);
check_box false
-3
2
true
Sau khi thực thi biểu thức sau, a có giá trị bằng bao nhiêu?float a=(2+3)/2;
1.0
1.5
2.0
2.5
Special Field nào trong Crystal Report cho biết số thứ tự của bản ghi dữ liệu?
check_box RecordNumber
PrintDate
PageCount
ReportTitle
SqlConnection có những phương thức nào sau đây?
check_box Tất cả những phương án đều đúng.
Close();
Open();
BeginTransaction();
Dispose();
SqlConnection được khai báo như thế nào?
check_box SqlConnection <tênOBJ>=new SqlConnection([connectionString])
SqlConnection <tênOBJ>=new ([connectionString]);
SqlConnection <tênOBJ>=new SqlConnection([connectionString]);
SqlConnection <tênOBJ>=SqlConnection([connectionString]);
Sự khiện nào xảy ra khi người dùng click vào dữ liệu bên trong một ô của DatagridView?
CellClick
CellContentClick
CellDoubleClick
CellValueChange
Sự kiện nào không xảy ra khi người sử dụng chọn và thay đổi phần tử trong ListView?
Click
ItemChecked
SelectedIndexChanged
temActivate
Sự kiện nào xảy ra khi một điều khiển bị xóa khỏi Form?
ControlAdded
ControlRemoved
Dispose
RemoveControl
Sự kiện nào xảy ra khi một điều khiển được thêm vào Form trong thời gian chạy (runtime)?
check_box ControlAdded
ControlRemoved
Dispose
RemoveControl
Ta có thể tìm kiếm theo điều kiện kết hợp đồng thời (And và Or) trên form tìm kiếm thông tin hóa đơn nhập hàng trong ứng dụng quản lý kho không?

Không
Tùy tình huống
Tham số nào không có mặt trong phương thức lấy dữ liệu và hiển thị trên comboBox trong lớp GlobalFuncs của ứng dụng quản lý kho?
điều khiển comboBox
tên bảng
trường khóa chính
trường khóa ngoại
Thành phần nào của các điều khiển thể hiện hành vi hay khả năng mà đối tượng đó có thể làm được?
Phương thức (Method)
Sự kiện (Event)
Thông điệp (Message)
Thuộc tính (property)
Thành phần nào không cần thiết trong xâu kết nối tới cơ sở dữ liệu với chế độ đăng nhập bằng tài khoản SQL Server?
Tên bảng dữ liệu
Tên Database
Tên người dùng
Tên server chứa cơ sở dữ liệu.
Thành phần nào trong thiết kế report xác định cho hay không cho hiển thị section nào đó trên báo cáo?
FormatSection
HideSection
ShowSection
Suppress
Thành phần trong 1 report bao gồm?
check_box Report Header,Report Footer,Page Header, Page Footer,Detail,[Group Header, Group Footer]
[Group Header, Footer]
Detail
Report Header, Footer
Page Header,Footer
Theo cài đặt triển khai mã lệnh của chức năng “thêm nhà cung cấp”, ta có thể để trống giá trị địa chỉ nhà cung cấp không?
Có.
Không.
Tùy tình huống.
Theo cài đặt triển khai mã lệnh của chức năng “thêm nhà cung cấp”, ta có thể để trống giá trị mã nhà cung cấp không?

Không
Tùy tình huống
Thuộc tính HasRows của DataReader là?
check_box Kiểm tra có bản ghi trong reader hay không
Tất cả phương án trên
Đếm số trường trong reader
Kiểm tra reader
Kiểm tra reader đã bị đóng hay chưa
Thuộc tính nào của ComboBox chỉ định kiểu tự động tìm kiếm các phần từ trong danh sách?
AutoCompleteMode
DropDownStyle
SelectedIndex
Sort
Thuộc tính nào của ComboBox chỉ định tên trường hiển thị trên ComboBox khi ComboBox được gán nguồn dữ liệu tới 1 bảng?
DataSource
DisplayMember
SelectedValue
ValueMember
Thuộc tính nào của CrystalReportViewer dùng để gán đối tượng ReportDocument sẽ hiển thị?
check_box ReportSource
Report
DisplayGroupTree
ID
Thuộc tính nào của DataView cho phép sắp xếp lại các bản ghi trong bộ nhớ?
Filter
FilterExpression
Sort
SortExpresion
Thuộc tính nào của đối tượng CrystalReportViewer dùng để thiết lập nguồn dữ liệu cho báo cáo?
check_box ReportSource
Database
DataSource
DataView
Thuộc tính nào của đối tượng DataDefinition được dùng để xác định lọc dữ liệu hiển thị trên report?
FormulaFields
FormulaFillter
GroupFormulaFields
GroupSelectionFormula
Thuộc tính nào của ListBox cho phép qui định cách thức chọn các item trong ListBox
check_box SelectionMode
SelectedIndex
SelectedItems
SelectedValue
Thuộc tính nào dùng để định nghĩa kiểu dữ liệu?
DbType
Parameter
Size
Value
Thuộc tính nào được sử dụng để gán hoặc nhận giá trị các cạnh của điều khiển được neo vào các cạnh của vật chứa?
Anchor
Dock
Fixed
Hang
Thuộc tính nào được sử dụng để gán/nhận menu tắt được gắn với điều khiển?
ContextMenu
MainMenu
PopupMenu
SubMenu
Thuộc tính nào quy định cho/không cho phép người dùng chọn dữ liệu trong DatagridView?
AutoSelected
CanSelect
MultiSelect
SelectedCells
Thuộc tính nào sau đây cho phép DataGridView tự động hiện thị dữ liệu với số cột tương ứng với số trường dữ liệu được kết gán?
check_box AutoGenerateColumns
AutoSizeColumnsMode
Columns
AutoSize
Thuộc tính nào sau đây không phải của ComboBox?
check_box SelectionMode
SelectedValue
SelectedItem
SelectedIndex
Thuộc tính nào sau đây không phải của SqlCommand
check_box ConectionString
Parameters
CommandType
CommandText
Thuộc tính nào sau đây là thuộc tính kết gán dữ liệu?
check_box DataSource
IsMdiContainer
KeyPreview
MdiParent
Thuộc tính nào sau đây thuộc đối tượng Parameter?
check_box DbType
CommandText
Parameters
CommandType
Thuộc tính nào trả về một tập (collection) các phần tử được đánh dấu trong CheckedListBox?
CheckedIndexes
CheckedItems
CheckOnClick
Items
Thuộc tính nào trong xâu chứa thông số kết nối (ConnectionString) qui định tên tài khoản truy cập Database Server?
check_box User ID, UID
Initial Catalog, Database
Data Source, Server
Password, PWD
Thuộc tính string.Length cho biết độ dài của một xâu.Với đoạn chương trìnhstring s= “E-learning”;int n = s.Replace(“n”, “”).Length;Hỏi n có giá trị bằng bao nhiêu?
10
7
8
9
Tiêu đề của report (ReportTitle) thuộc đối tượng nào?
CommandInfo
ConnectionInfo
SummaryInfo
TitleInfo
Tổ hợp phím nào sau đây cho phép ta chạy chương trình ở chế độ vừa chạy vừa theo dõi từng lệnh được thực hiện?
check_box F5
Ctrl + F5
F4
Ctrl + Shift + B
Tổ hợp phím nào sau đây dùng để comment trên 1 hoặc nhiều dòng lệnh?
check_box Ctrl + K, Ctrl + C
F5
Ctrl + R
Ctrl + F5
Trong các trường special fields, trường nào cho ta thông tin ngày thay đổi gần nhất của báo cáo?
DateModify
DatetimeModification
DateUpdate
Modification Date
Trong DataTable, thuộc tính Rows là?
check_box Tập hợp các DataRow (các bản ghi)
Không có đáp án nào đúng
Cho biết có lỗi trong quá trình DataAdapter Update dữ liệu của bảng hay không
Trả ra đối tượng DataView thể hiện 1 cách nhìn (View) mặc định về bảng
Tập hợp các DataColumn (các trường) của bảng
Trong kiến trúc (Architecture) của Windows Forms, thứ tự nào là đúng trong mô hình thừa kế của các lớp?
Control, Object, Conponent, Form
Object, Conponent, Control, Form
Object, Control, Conponent, Form
Object, Form, Control, Conponent
Trong môi trường thiết kế báo cáo của Crystal Report, ta có thể thêm một biểu thức được viết trên ngôn ngữ SQL?
Có thể
Không thể
Trong sơ đồ liên kết quản lý cơ sở dữ liệu, các đối tượng để có thể truy nhập đến cơ sở dữ liệu nằm ở tầng nào?
Tầng cơ sở dữ liệu
Tầng kết nối dữ liệu
Tầng ứng dụng
Trong ứng dụng quản lý kho, nếu muốn sửa thông tin mặt hàng nào đó ta có thể sửa ngay trên datagridView?
Có thể
Không thể
Trong ứng dụng quản lý kho, nếu muốn xóa nhiều mặt hàng đồng thời (cùng thời điểm) ta thao tác như thế nào?
Chọn nhiều mặt hàng trên datagridView và bấm nút “Xóa”
Không xóa được nhiều mặt hàng đồng thời
Nhập “%” vào textbox mã hàng và bấm nút “Xóa”.
Nhập “*” vào textbox mã hàng và bấm nút “Xóa”
Từ khoá nào sau đây không thuộc ngôn ngữ C#?
class
continue
Else
while
Với C#, cú pháp khai báo 1 biến x kiểu số nguyên là gì?
Dim x As Integer
Dim x As Integer;
int x;
integer x;
Ý nghĩa của việc tích hợp Crystal Report vào ứng dụng là gì?
Crystal Report là phần mềm chuyên biệt cho việc tạo báo cáo
Dung lượng Crystal Report là không nhỏ
Tạo báo cáo bằng Crystal Report cần có trình độ nhất định
Tất cả các phương án đều đúng

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập