Thành phần nào trong CPU dùng để lưu dữ liệu giữa CPU trước khi đọc/ghi với bộ nhớ
ALU
MAR
MBR
ACC
ALU được dùng để làm gì?
Ghi nhớ địa chỉ vùng nhớ và quản lý địa chỉ vùng nhớ của chương trình đang thực thi
Ra lệnh điều khiển quá trình vào ra dữ liệu với các thiết bị ngoại vi
Tất cả các phương án
Thực hiện các thao tác số học và logic trên dữ liệu đầu vào
Bảng quản lý tệp tin MFT trong hệ thống NTFS nằm ở vị trí nào trong Volume?
check_box Không có vị trí cố định
Nằm ngay sau cung khởi động PBS
Nằm ngay trên cung vật lý đầu tiên của Volume
Nằm tại cung vật lý thứ 2 của Volume
Bộ nhớ của máy tính gồm những thành phần nào sau đây?
Ổ cứng
RAM
Removeable disk
RAM và ROM
Bộ nhớ được định nghĩa là gì?
Là tập hợp các bit nhớ được phân bố ngẫu nhiên và có địa chỉ xác định
Là tập hợp các bit nhớ được sắp xếp theo một trật tự nhất định
Là tập hợp các ô nhớ bất kỳ dùng để lưu trữ dữ liệu
Là tập hợp có thứ tự các ô nhớ, mỗi ô nhớ có địa chỉ nhất định
Bộ vi xử lý trung tâm có những kênh thực hiện lệnh song song nào?
check_box Kênh U và kênh V
Kênh U và kênh L
Kênh U và kênh T
Kênh U và kênh F
Bộ vi xử lý trung tâm Pentium có thể hoạt động ở những chế độ nào?
check_box Chế độ thực và chế độ bảo vệ
Chế độ bảo vệ và chế độ ảo
Chế độ phân quyền và chế độ ảo
Chế độ thực và chế độ phân quyền
Bus địa chỉ dùng để làm gì?
Cung cấp địa chỉ chương trình mà CPU cần thực hiện
Cung cấp địa chỉ ô nhớ mà CPU cần truy nhập
Cung cấp địa chỉ ô nhớ và thiết bị mà CPU cần truy cập
Cung cấp địa chỉ thiết bị mà CPU cần truy nhập
Bus điều khiển gồm những tín hiệu nào sau đây
Tín hiệu đọc cổng vào/ra, Tín hiệu trả lời ngắt, Tín hiệu thu hồi vùng nhớ
Tín hiệu ghi bộ nhớ, Tín hiệu trả lời ngắt, Tín hiệu chuẩn bị vùng nhớ
Tín hiệu xung nhịp đồng hồ, Tín hiệu thu hồi vùng nhớ, Tín hiệu trả lời ngắt
Tín hiệu ghi cổng vào/ra, Tín hiệu yêu cầu ngắt, Tín hiệu xung nhịp đồng hồ.Tín hiệu xung nhịp đồng hồ, Tín hiệu trả lời ngắt, Tín hiệu ghi cổng vào ra
Bus dữ liệu dùng để làm gì?
Chỉ chuyển địa chỉ chương trình và địa chỉ thiết bị cho CPU
Chuyển địa chỉ chương trình cho CPU thực hiện
Chuyển địa chỉ ô nhớ, địa chỉ cổng và các thiết bị khác cho CPU
Tất cả các đáp trên
Bus dữ liệu là loại Bus
Bus 2 chiều gồm 16 đường dây
Bus 2 chiều gồm 32 đường dây
Bus 2 chiều gồm 8 đường dây
Tất cả các phương án
Các bộ vi xử lý dòng Pentium x86 có phục vụ được tối đa là bao nhiêu ngắt?
check_box 256
16
64
128
Các chương trình điều khiển vào ra BIOS (Basic Input Output System) được lưu ở đâu trong kiến trúc máy vi tính PC
Các thiết bị lưu trữ ngoài (HDD, CD,v.v…)
RAM
ROM
Thanh ghi của CPU
Các đơn vị xử lý trung tâm dòng x86 có thể quản lý vùng nhớ tối đa là bao nhiêu khi hoạt động ở chế độ bảo vệ?
16GB
2GB
4GB
8GB
Các loại Bus trong máy tính có đặc điểm gì?
Bus địa chỉ là 1 chiều các loại khác là 2 chiều
Bus địa chỉ và Bus điều khiển là loại Bus 2 chiều
Bus không có chiều
Đều là loại Bus hai chiều.
Các phím trượt, các phím 2 bytes được lưu trữ trong vùng địa chỉ offset nào của vùng đệm bàn phím? (Địa chỉ nền là 0000H)
check_box 0417H và 0418H
0416H và 0417H
0418H và 0419H
0415H và 0416H
Cách thức tổ chức quản lý tệp tin bằng FAT32 cho phép quản lý 1 thư mục, tệp tin có kích thước tối đa là bao nhiêu?
check_box 4GB
Không giới hạn
8GB
2GB
Cho ma trận phím trên, giả sử tại thời điểm dây C2 đang nhận giá trị 0 (đang quét), phím E được nhấn. Hãy cho biết mã quét của phím E nhận được là bao nhiêu?
check_box 101110
101011
101101
101111
Cho ma trận phím trên, giả sử tại thời điểm dây C2 đang nhận giá trị 0 (đang quét), phím E được nhấn. Hãy cho biết mã quét của phím E nhận được là bao nhiêu?
check_box 101110
101111
101011
101101
Cho sơ đồ xử lý dữ liệu giữa CPU và Bộ nhớ như sau: MBR <- M1001 ACC <-  ACC + MBR Hãy cho biết phát biểu nào sau đây là đúng?
Sơ đồ trên thực hiện phép cộng giữa giá trị MBR và ACC
Sơ đồ trên thực hiện phép ghi dữ liệu từ ACC sang ô nhớ có địa chỉ 1001
Sơ đồ trên yêu cầu giải phóng giá trị tại MBR sang ô nhớ có địa chỉ 1001 rồi thực hiện phép cộng giữa MBR và ACC. Kết quả lưu lại ở ACC
Sơ đồ trên yêu cầu nạp giá trị của ô nhớ tại địa chỉ 1001 rồi thực hiện phép cộng với 1 toán hạng ở ACC. Kết quả lưu lại về ACC
Chu kỳ Bus là gì?
Là khoảng thời gian “làm tươi” (Refesh) đường truyền Bus
Là khoảng thời gian CPU thực hiện thao tác truyền thông với 1 đối tượng
Là khoảng thời gian đóng, mở thiết bị 3 trạng thái
Là khoảng thời gian tín hiệu được truyền trên Bus
Chu kỳ gián tiếp là gì?
Chu kỳ để chuẩn bị thực hiện lệnh
Chu kỳ để xác định địa chỉ theo kiểu định vị gián tiếp
Chu kỳ kết thúc lệnh cũ và chuyển sang thực hiện lệnh mới
Chu kỳ thực hiện lệnh từ một CPU khác gửi tới
Chu kỳ ngắt dùng để làm gì?
Để chuẩn bị dừng các thao tác đang thực hiện, quay trở về thực hiện lại chu kỳ lệnh để tính toán lại
Để dừng các thao tác đang được thực hiện và chuyển sang thực hiện chu kỳ lệnh mới
Để dừng các thao tác đang thực hiện, bảo vệ dữ liệu và chuyển sang thực hiện chu kỳ lệnh mới
Tất cả các phương án đều sai
Chức năng chính của module giao diện UART 8250 là gì?
check_box Vào ra tuần tự giữa CPU với các thiết bị ngoại vi theo chuẩn RS-232
Vào ra dữ liệu giữa CPU với các thiết bị ngoại vi theo chuẩn giao tiếp vạn năng USB
Vào ra nối tiếp giữa CPU với các thiết bị ngoại vi
Vào ra song song chuẩn giữa CPU với các thiết bị ngoại vi
Chức năng của bộ đếm chương trình PC là gì?
Chứa địa chỉ của ô nhớ chứa dữ liệu mà CPU cần truy cập
Chứa địa chỉ của ô nhớ chứa lệnh máy tiếp theo mà CPU sẽ nhập
Đếm số lượng chương trình đang được xử lý bới CPU
Đếm số lượng chương trình mà CPU chuẩn bị thực hiện
Chức năng của bộ nhớ chính
Lưu trữ dữ liệu và chương trình đang được thực hiện
Lưu trữ hệ điều hành để điều khiển máy tính
Lưu trữ thông tin dữ liệu người dùng khi không tham gia vào tính toán
Lưu trữ thông tin về nhà sản xuất và thiết bị vật lý
Chức năng của đơn vị CU
Giải mã lệnhThực hiện phép tính số học logicĐiều khiển hoạt động của máy tính
Giải mã lệnhQuản lý bộ nhớĐiều khiển hoạt động của máy tính
Giải mã lệnh.Tạo chuỗi điều khiển tín hiệuĐiều phối hoạt động máy tính
Mã hóa lệnhQuản lý bộ nhớĐiều khiển hoạt động của máy tính
Chức năng của nhóm thanh ghi EAX, EBX, ECX, EDX là gì?
check_box Là các thanh ghi đa năng dùng để chứa toán hạng hoặc toán tử
Là các thanh ghi phục vụ các chương trình trong RAM-CMOS
Là các thanh ghi phục vụ cơ chế bảo vệ chương trình con
Là nhóm thanh ghi phục vụ các chương trình ROM BIOS
Chức năng của thanh ghi ISR trong xử lý ngắt là gì?
Chặn các tín hiệu ngắt IRQ, không cho phép các tín hiệu khác chèn vào trong quá trình CPU đang thực hiện chương trình con phục vụ ngắt.
Ghi nhận tín hiệu ngắt thứ i đang được CPU phục vụ
Phân loại độ ưu tiên của các tín hiệu ngắt IRQ
Tiếp nhận các tín hiệu ngắt như một hàng đợi, chờ đến lượt CPU phục vụ
Chức năng của thành phần ALU là gì?
Bộ đồng toán học, cho phép xử lý các phép toán học với dấu chấm động
Bộ đồng toán học, hỗ trợ xử lý tính toán song song.
Bộ xử lý toán học, chuyên biệt để thực hiện các phép tính với các số lớn
Thực hiện các phép tính số học, logic và các phép xử lý dữ liệu khác
Chức năng của thành phần MAR là gì?
Lưu trữ địa chỉ của chương trình mà CPU đang thực thi
Lưu trữ địa chỉ của ô nhớ chứa lệnh hoặc toán hạng của CPU cần truy nhập
Lưu trữ địa chỉ của ô nhớ chứa lệnh hoặc toán hạng của CPU đang truy cập
Lưu trữ dữ liệu để nạp vào ALU tính toán
Chương trình máy tính được định nghĩa là gì?
Một chuỗi các biến nhớ được chuyển cho CPU tính toán
Một chuỗi các chỉ thị được đặt trong bộ nhớ
Một chuối các chỉ thị được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ
Một chuỗi các dữ liệu liên tiếp được CPU xử lý
Có bao nhiêu phương pháp xác định địa chỉ toán hạng?
5
6
7
8
Có mấy khuôn dạng dấu chấm động
2
3
4
5
Có mấy loại tín hiệu trong Bus điều khiển?
10
7
8
9
Có những loại chu kỳ Bus nào sau đây
check_box Chu kỳ đọc, ghi cổng vào/ra, chu kỳ ngắtChu kỳ nhập lệnh, ghi/ đọc bộ nhớ
Chu kỳ nhập lệnh, ghi/ đọc bộ nhớ
Chu kỳ nhập lệnh, ghi/ đọc bộ nhớ
Chu kỳ xung nhịp đồng hồ, Chu kỳ yêu cầu Bus
Có những loại chu kỳ Bus nào sau đây
Chu kỳ đọc, ghi cổng vào/ra, chu kỳ ngắtChu kỳ nhập lệnh, ghi/ đọc bộ nhớ
Chu kỳ nhập lệnh, ghi/ đọc bộ nhớ
Chu kỳ xung nhịp đồng hồ, Chu kỳ yêu cầu Bus
Công thức nào sau đây được sử dụng để chuyển đổi địa chỉ liên cung vật lý thành liên cung logic trong hệ thống tệp tin FAT
check_box Địa chỉ cung logic=(Địa chỉ liên cung-2)*(Số lượng cung trên một liên cung) + Địa chỉ cung logic đầu tiên của vùng dữ liệu.
Địa chỉ cung logic=(Địa chỉ liên cung-2)+(Số lượng cung trên một liên cung) + Địa chỉ cung logic đầu tiên của vùng dữ liệu.
Địa chỉ cung logic=(Địa chỉ liên cung-2)*(Số lượng cung trên một liên cung)
Địa chỉ cung logic=(Địa chỉ liên cung-2) + Địa chỉ cung logic đầu tiên của vùng dữ liệu.
Cung khởi động chủ MBR có chức năng gì?
check_box Dùng để chuyển quyền điều khiển hệ thống tới hệ điều hành
Dùng để khởi động các phân vùng chuyển sang trạng thái sẵn sàng làm việc
Dùng để khởi động các thiết bị ngoại vi vào trạng thái sẵn sàng làm việc
Dùng để khởi động máy tính
Cung vật lý đầu tiên của ổ đĩa (mặt 0, rãnh 0, cung 1) được hệ điều hành sử dụng để lưu trữ thông tin gì?
check_box Cung khởi động chủ (Master Boot Record)
Cung khởi động Volume (Volume Boot Record)
Bảng FAT
Bảng phân vùng
Đặc điểm của SRAM (Static Random Access Memory) là gì?
Bị mất thông tin khi mất nguồn nuôi nên tốc độ truy nhập thấp
Mật độ cao, tốc độ truy cập cao và không phải làm tươi thông tin
Mất thông tin khi mất nguồn nuôi, mật độ thấp nhưng tốc độ truy nhập cao và không cần làm tươi thông tin
Mất thông tin khi mất nguồn nuôi, mật độ thấp, tốc độ truy cập thấp nhưng không phải làm tươi thông tin
Đặc điểm DRAM (Dyamic Random Access Memory) là gì?
Tốc độ truy cập cao, mật độ thấp, không cần làm tươi thông tin
Tốc độ truy cập cao, mật độ cao, phải làm tươi thông tin
Tốc độ truy cập thấp, mật độ cao, phải làm tươi thông tin
Tốc độ truy cập thấp, mật độ cao, không cần làm tươi thông tin
Đâu không phải là đặc điểm của các máy tính loại CISC
Các lệnh khác nhau được thực hiện với chu kỳ khác nhau
Khuôn dạng và kích thước cố định
Số lượng lệnh lớn
Tập các thanh ghi dùng chung hạn chế
Đâu không phải là đặc điểm của các máy tính loại RISC
Ít lệnh và ít kiểu xác định địa chỉ
Khuôn dạng và mã lệnh cố định
Sử dụng chương trình dịch để tối ưu hóa hiệu năng làm việc
Thực hiện lệnh trong nhiều chu kỳ nhịp
Để thực hiện 1 lệnh vào ra dữ liệu giữa CPU với thiết bị giao diện ổ đĩa, cần trải qua những giai đoạn nào?
check_box Nạp lệnhThực hiện lệnhKết quả
Nạp lệnhGiải mã lệnhThực hiện lệnhGhi kết quả lênh
Nạp lệnhThực hiện lệnhMã hóa dữ liệuKết quả
Nạp lênhThực hiện lệnhMã hóa kết quảGhi kết quaả
Định vị trực tiếp là phương pháp định vị thuộc nhóm nào?
Định vị bộ nhớ
Định vị thanh ghi
Định vị tức thời
Tất cả các phương án
Định vị tức thời là chế độ định vị mà
Địa chỉ của toán hạng được nằm ngay trên thanh ghi MAR
Địa chỉ của vùng nhớ chứa toán hạng được nằm ngay trên các thanh ghi
Giá trị của toán hạng được nằm ngay trên lệnh
Giá trị của toán hạng được nằm ngay trên thanh ghi MBR
Đơn vị xử lý trung tâm CPU gồm những thành phần chính nào?
Khối điều khiển và khối lưu trữ dữ liệu
Khối điều khiển và khối xử lý chỉ thị
Khối điều khiển và khối xử lý dữ liệu
Tất cả các phương án
Dữ liệu được truyền giữa CPU với các thiết bị theo dạng nào?
Truyền dạng nối tiếp
Truyền dạng song song
Truyền theo khối
Truyền vừa song song vừa nối tiếp
Dữ liệu được truyền tải giữa KC 8042 với CPU được sử dụng phương pháp kiểm tra dữ liệu nào để xác nhận độ vẹn toàn của dữ liệu
check_box PARITY
CRC
NZR
NZRI
Giả sử khi CPU đang thực hiện 1 chương trình con phục vụ ngắt, có 1 thiết bị vào ra khác cũng gửi tín hiệu yêu cầu ngắt thứ 2 đến CPU. Quá trình xử lý của CPU sẽ diễn ra như thế nào?
CPU sẽ kiểm tra độ ưu tiên của chương trình ngắt thứ 2. Nếu độ ưu tiên cao hơn sẽ tạm dừng chương trình con ngắt thứ 1, thực hiện chương trình con thứ 2 rồi sau đó quay lại chương trình con ngắt thứ 1
Không thể xảy ra yêu cầu ngắt thứ 2 trong khi đang thực hiện yêu cầu ngắt thứ 1 vì thanh ghi mặt nạ IRM đã chặn các yêu cầu ngắt.
Chuyển yêu cầu ngắt thứ 2 vào hàng đợi cho đến khi thực hiện xong chương trình con phục vụ ngắt thứ nhất
Thực hiện ngay lập tức yêu cầu ngắt thứ 2. Sau khi thực hiện xong sẽ quay về thực hiện chương trình con phục vụ ngắt thứ nhất
Giả sử ta có chỉ thị lệnh ADD xxxx Khi đó quá trình thực hiện trong CPU được diễn ra như thế nào?
Giá trị của ô nhớ có địa chỉ xxxx sẽ được cộng với giá trị tạm thời ở ACC và lưu vào ACC
Giá trị của ô nhớ có địa chỉ xxxx sẽ được cộng với giá trị tạm thời ở PC và lưu vào PC
Giá trị xxxx sẽ được cộng với giá trị tạm thời ở ACC và lưu vào ACC
Giá trị xxxx sẽ được cộng với giá trị tạm thời ở PC và lưu vào ACC
Giả sử ta có địa chỉ đoạn là: 0A00H, địa chỉ offset của ô nhớ trong đoạn là: 022CH (địa chỉ ô nhớ dạng 0A00:022C ). Vậy địa chỉ vật lý của ô nhớ là bao nhiêu (dạng Hexa)
check_box 0A22CH
0B22CH
0C22CH
0C22CH
Giả sử ta có địa chỉ đoạn là: 0A00H, địa chỉ offset của ô nhớ trong đoạn là: 022CH (địa chỉ ô nhớ dạng 0A00:022C ). Vậy địa chỉ vật lý của ô nhớ là bao nhiêu (dạng Hexa)
check_box DC22CH
AA22CH
AB22CH
BC22CH
Hãy chỉ ra phát biểu đúng khi thực hiện lệnh STORE xxxx
Giá trị của ACC được ghi vào MBR, sau đó CU ra lệnh RD chuyển giá trị từ MBR ra ô nhớ M tại địa chỉ xxxx
Giá trị của ACC được ghi vào ô nhớ M tại địa chỉ xxxx
Giá trị của ACC được nạp vào MBR
Giá trị của ô nhớ M tại địa chỉ xxxx sẽ được nạp vào ACC
Hãy chi ra phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
Lệnh được nhập vào IR sau đó phần mã lệnh sẽ được chuyển sang ID để giải mã
Lệnh được nhập vào IR, phần địa chỉ lệnh sẽ được chuyển sang ID để giải mã
Lệnh được nhập vào IR, phần mã lệnh được nhập vào PC
Lệnh được nhập vào IR, phần mã lệnh sẽ được ghi vào ACC
Hãy chỉ ra phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
check_box Trong hệ thống NTFS tồn tại 2 bảng MFT có vị trí không cố định
Trong hệ thống NTFS chỉ có 1 bảng MFT duy trì để quản lý các tệp tin và thư mục trong Volume
Trong hệ thống NTFS, MFT chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin về hệ điều hành và cung khởi động hệ điều hành
Trong hệ thống NTFS cũng tồn tại 2 bảng MFT nằm ngay sau Volume Boot Record
Hãy chỉ ra phát biểu đúng trong các phát biểu sau?
check_box Hệ thống ngắt cứng của máy vi tính PC được thiết kế để người dùng có thể can thiệp được bằng cách lập trình với các từ điều khiển hoạt động.
Hệ thống ngắt cứng của máy vi tính PC được thiết kế cho phép người lập trình càn thiệp được nhưng tùy theo các nhà sản xuất.
Hệ thống ngắt cứng của máy vi tính PC được thiết kế sẵn do các nhà sản xuất và người dùng không thể can thiệp được.
Hệ thống ngắt cứng của máy vi tính PC luôn được thiết kế để người dùng bắt buộc phải can thiệp để khởi động các chương trình con ngắt.
Hãy chỉ ra phát biểu đúng trong các phát biểu sau?
Hệ thống ngắt cứng của máy vi tính PC được thiết kế cho phép người lập trình càn thiệp được nhưng tùy theo các nhà sản xuất.
Hệ thống ngắt cứng của máy vi tính PC được thiết kế để người dùng có thể can thiệp được bằng cách lập trình với các từ điều khiển hoạt động.
Hệ thống ngắt cứng của máy vi tính PC luôn được thiết kế để người dùng bắt buộc phải can thiệp để khởi động các chương trình con ngắt.
Hệ thống ngắt cứng của máy vi tính PC được thiết kế sẵn do các nhà sản xuất và người dùng không thể can thiệp đượ
Hãy chỉ ra phát biểu đúng về PC?
Giá trị của PC chỉ có thể tăng tuần tự
Giá trị của PC luôn tự động tăng lên 1 sau mỗi chu kỳ lệnh
Không có phương án đúng
Giá trị của PC tăng tuần tự nhưng có thể thay đổi đột biến
Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu sau?
check_box Hệ thống tệp tin NTFS là hệ thống lưu trữ tệp tin chuẩn cho các máy vi tính PC
Các hệ điều hành khác nhau sẽ có cách quản lý hệ thống lưu trữ tệp tin khác nhau.
Hệ thống tệp tin FAT được sử dụng cho các hệ điều hành Windows 9x và Windows XP
Hệ thống tệp tin NTFS được xây dựng nhằm tăng cường tính bảo mật, phần quyền cho nhiều người dùng
Hãy chỉ ra thứ tự đúng trong cách thức tổ chức quản lý tệp tin theo định dạng FAT
check_box Cung khởi độngFAT#1FAT#2Thư mục gốcVùng chứa tệp tin và thư mục
Cung khởi độngFAT#1Thư mục gốcFAT#2Vùng chứa tệp tin và thư mục
Cung khởi độngThư mực gốcFAT#1FAT#2Vùng chứa tệp tin và thư mục
Cung khởi độngThư mục gốcVùng chứa tệp tin và thư mụcFAT#1FAT#2
Hãy chỉ ra thứ tự thực hiện các lệnh sau: Nhập lệnh Tạo địa chỉ toán hạng Giải mã lệnh Nhập toán hạng Thực thi lệnh
check_box 1, 3, 2, 4, 5
1, 2, 4, 5, 3
2, 1, 3, 4, 5
2, 1, 3, 4, 5
Hãy chỉ ra thứ tự thực hiện các lệnh sau: Nhập lệnh Tạo địa chỉ toán hạng Giải mã lệnh Nhập toán hạng Thực thi lệnh
1, 3, 2, 4, 5
1, 2, 4, 5, 3
2, 1, 3, 4, 5
Hãy cho biết các loại Bus trong máy tính?
Bus dữ liệu, Bus lệnh, Bus địa chỉ
Bus điều khiển, Bus dữ liệu, Bus hệ thống
Bus hệ thống, Bus dữ liệu, Bus lệnh
Bus địa chỉ, Bus dữ liệu, Bus điều khiển
Hãy sắp xếp lại thứ tự thực hiện chu kỳ nhập lệnh trong các thao tác sau: MBR ← bộ nhớ MAR ← PC PC   ← PC + 1 IR   ← MBR
check_box 2,1,3,4
2,1,4,3
1,4,2,3
1,3,2,4
Hệ thống Bus dùng để làm gì?
Kết nối giữa các thiết bị ngoại vi với nhau.
Kết nối giữa CPU với bộ nhớ chính.
Kết nối giữa CPU với các thiết bị ngoại vi.
Làm môi trường truyền tin giữa các thiết bị
Hệ thống giao diện bàn phím của các máy vi tính PC bao gồm các thiết bị nào giao diện nào?
check_box 2 thiết bị KC 8048 ghép nối theo dạng chủ, thợ.
2 thiết bị KC8048 hoạt động độc lập
2 thiết bị KC8048 hoạt động song song
KC8048
Hệ thống máy vi tính AT có thể phục vụ được tối đa bao nhiêu kênh DMA nhờ các bộ điều khiển DMAC 8237
check_box 4
16
2
8
Hình sau là thể hiện của phương pháp định vị nào?
Định vị gián tiếp
Định vị cơ sở
Định vị trực tiếp
Định vị gián tiếp thanh ghi
Hình sau là thể hiện của phương pháp định vị nào?
check_box Định vị cơ sở
Định vị gián tiếp
Định vị gián tiếp thanh ghi
Định vị trực tiếp
Hình sau là thể hiện của phương pháp định vị nào?
Định vị gián tiếp
Định vị gián tiếp thanh ghi
Định vị cơ sở
Định vị trực tiếp
Hình vẽ sau là ký hiệu của thành phần nào trong kiến trúc của ALU?
Bộ cộng
Bộ cộng đủ n bit
Bộ dồn kênh
Bộ cộng đủ 1 bit
Hình vẽ sau là ký hiệu của thành phần nào trong kiến trúc của ALU?
check_box Bộ cộng đủ 1 bit
Bộ cộng
Bộ cộng đủ n bit
Bộ dồn kênh
Hình vẽ sau là ký hiệu của thành phần nào trong kiến trúc của ALU?
Bộ cộng đủ 1 bit
Bộ cộng
Bộ cộng đủ n bit
Bộ dồn kênh
Khi có yêu cầu ngắt từ các thiết bị vào ra, các tín hiệu yêu cầu ngắt IRQ sẽ được gửi đến thanh ghi nào đầu tiên?
IMR
IRR
ISR
PR
Khi gặp lệnh RET, CPU sẽ thực hiện công việc gì?
Đọc nội dung thanh ghi SP và nạp vào PC
Khôi phục giá trị các thanh ghi của CPU
Lấy địa chỉ chương trình con tại đáy ngăn xếp lưu và lưu vào PC
Quay trở về chương trình chính.
Khi kết thúc một chương trình còn phục vụ ngắt cứng, CPU sẽ phát ra tín hiệu nào?
AEOI
AEOI hoặc EOI
EOI
IRET
Kỹ thuật superscalar của đơn vị xử lý trung tâm Pentium là kỹ thuật gì?
check_box Là kỹ thuật cho phép CPU nhập và giải mã đồng thời 2 lệnh
Là kỹ thuật cho phép CPU quản lý bộ nhớ có kích thước > 4GB
Là kỹ thuật cho phép CPU tính toán với các số dấu chấm động
Là kỹ thuật cho phép CPU xử lý theo kỹ thuật IPL
Module giao diện vào ra song song chuẩn thường được dùng với thiết bị ngoại vi nào?
Bàn phím
Máy in
Modem
Ổ đĩa cứng HDD
Một chỉ thị máy có khuôn dang bao gồm các thành phần nào?
Dữ liệu và địa chỉ chương trình
Mã thao tác và địa chỉ
Mã thao tác và địa chỉ chương trình
Mã thao tác và dữ liệu
Một đơn vị xử lý Trung tâm bao gồm các nhóm tập lệnh cơ bản nào?
Nhóm lệnh chuyển dữ liệu
Nhóm lệnh điều khiển chương trình
Nhóm lệnh vào – ra
Nhóm lệnh xử lý dữ liệu
Tất cả các phương án
Một đơn vị xử lý Trung tâm bao gồm các nhóm tập lệnh cơ bản nào?
Nhóm lệnh chuyển dữ liệu
Nhóm lệnh vào – ra
Nhóm lệnh xử lý dữ liệu
Tất cả các phương án
Một khuôn dạng lệnh cơ bản gồm các thành phần nào?
check_box Mã lệnh, địa chỉ toán hạng, địa chỉ toán hạng
Mã lệnh, địa chỉ chương trình thực hiện
Mã lệnh, địa chỉ ô nhớ chứa lệnh
Mã lệnh, địa chỉ ô nhớ chứa lệnh
Một khuôn dạng lệnh cơ bản gồm các thành phần nào?
Mã lệnh, địa chỉ ô nhớ chứa lệnh
Mã lệnh, địa chỉ chương trình thực hiện
Mã lệnh, địa chỉ toán hạng, địa chỉ toán hạng
Một ô nhớ có kích thước quy định là bao nhiêu?
1 byte
1 bit
2 bytes
4 bytes
Một toán hạng không thể lưu trữ được trong thành phần nào sau đây?
Trong bộ nhớ
Trong các thiết bị lưu trữ
Trong lệnh
Trong thanh ghi
Mục tiêu thiết kế các bộ VLX trung tâm sử dụng hệ lệnh CISC là gì?
Đơn giản hóa nhiệm vụ người viết chương trình dịch
Cung cấp các ngôn ngữ lập trình bậc cao và phức tạp
Tất cả các phương án
Tận dụng hiệu năng làm việc của CPU
Những thành phần nào sau đây nằm trong một chu kỳ lệnh
Chu kỳ nhập lệnhChu kỳ trực tiếpChu kỳ thực hiện lệnhChu kỳ ngắt
Chu kỳ nhập lệnhChu kỳ giải mã lệnhChu kỳ thực hiện lệnhChu kỳ phục hồi lệnh
Chu kỳ nhập lệnhChu kỳ gián tiếpChu kỳ thực hiện lệnhChu kỳ ngắt
Chu kỳ nhập lệnhChu kỳ giải mã lệnhChu kỳ thực hiện lệnhChu kỳ hủy lệnh
Ở khuôn dạng đơn, một giá trị số dấu chấm động sẽ có độ dài là bao nhiêu bits?
16
32
64
8
Phần mềm nào sau đây không nằm trong bộ nhớ chính ROM
check_box Phần mềm thời gian đồng hồ hệ thống
Chương trình đọc cung khởi động
Chương trình POST
Chương trình quét ROM mở rộng
Phương pháp truyền tin phổ biến trên Bus là gì?
Dị bộ
Đồng bộ
Đồng bộ và dị bộ.
Đồng bộ và Song song
Số lượng chương trình con phục vụ ngắt tối đa trong 1 bảng véc-tơ ngắt là bao nhiêu
128
16
256
64
Số lượng phân vùng chính đối với các máy vi tính PC là bao nhiêu
check_box 4
12
8
Không giới hạn
Thanh ghi nào sau đây không phải là thanh ghi đoạn trong kiến trúc CPU x86
check_box PS
GS
CS
FS
Thành phần nào không có trong không có trong kiến trúc của CPU
ALU
BU
CU
Registers
Thành phần nào trong CPU điều khiển quá trình đọc / ghi dữ liệu với bộ nhớ
ALU
CU
IR
PC
Thiết bị 3 trạng thái dùng để làm gì?
Chuyển luồng tín hiệu khi có sự cố
Cung cấp quyền điều khiển Bus cho CPU
Tăng tốc độ truy nhập Bus
Tránh xung đột Bus
Thiết bị giao diện bàn phím sẽ chịu trách nhiệm tạo ra tín hiệu gì của bàn phím để gửi cho CPU?
check_box Mã quét
Mã ACSII
Mã Unicode
Mã vạch
Thông tin nào sau đây không tồn tại trong cấu trúc bảng phân vùng
check_box Số lượng thư mục, file có trong phân vùng
Chỉ thị khởi động
Địa chỉ cuối phân vùng
Địa chỉ đầu phân vùng
Trong các chỉ thị lệnh sau, chỉ thị nào không làm thay đổi giá trị của PC?
IN
JMP
JS
JZ
Trong các chỉ thị lệnh sau, chỉ thị nào sẽ thay đổi giá trị của MBR?
JC
LOAD
STORE
Tất cả đều sai
Trong các thành phần sau, thành phần nào không phải là chuẩn giao diện giữa HDD với CPU
check_box SCIC
SATA
ATA
PATA
Trong các thiết bị giao diện sau, thiết bị giao diện nào có thể làm việc với nhiều thiết bị ngoại vi nhất
DMAC
PPI
UART
USB
Trong các thiết bị giao diện sau, thiết bị giao diện nào thực hiện vào ra tuần tự với thiết bị ngoại vi?
DMAC
PPI
UART
USB
Trong các tín hiệu sau, tín hiệu nào là tín hiệu báo ngắt
BRQ
CRQ
DRQ
IRQ
Trong các tín hiệu sau. Đâu là những tín hiệu được sử dụng trong quá trình DMA
INTA, HDLA, DRQ
HOLD, HDLA, DRQ
HOLD, DRQ, HDLA
INTA, HOLD, DRQ
Trong các tín hiệu yêu cầu ngắt cứng sau. Hãy sắp xếp các tín hiệu theo chiều giảm dần của độ ưu tiên:Đồng hồ thời gian thựcCard âm thanhBàn phímĐồng hồ hệ thống
1, 3, 4, 2
1, 4, 3, 2
4, 3, 1, 2
4, 3, 2, 1
Trong chế độ bảo vệ CPU x86 có quản lý theo cách nào?
check_box Theo phân đoạn và theo phân trang
Theo phân đoạn
Theo phân đoạn hoặc theo phân trang
Theo phân trang
Trong chế độ bảo vệ, bộ nhớ được quản lý theo phân đoạn. Có những bảng phân đoạn nào?
check_box LDT và GDT
BTD và GDT
GDT và SDT
LDT và BTD
Trong chế độ bảo vệ, CPU có thể thực hiện đa nhiệm bằng cách bảo vệ các chương trình đang hoạt động. Để làm được điều này CPU sẽ thực hiện công việc gì?
Gán cho mỗi chương trình 1 ALU trong CPU để thực hiện
Gán cho mỗi chương trình 1 địa chỉ vào ra riêng để vào ra dữ liệu độc lập
Gán cho mỗi chương trình 1 vùng nhớ mở rộng và độc lập với các chương trình khác
Gán cho mỗi chương trình một mức đặc quyền cho phép/hoặc không cho phép truy cập
Trong chế độ hoạt động DMA, khi có nhiều hơn 1 thiết bị gửi tín hiệu yêu cầu DRQ tới CPU. Khi đó các thiết bị sẽ được phục vụ theo cơ chế nào?
Theo độ ưu tiên của tín hiệu DRQ. Tín hệu DRQ3 có mức ưu tiên cao nhát, tiesp theo là DRQ2,1,0
Theo độ ưu tiên của tín hiệu DRQ. Tín hiệu DRQ0 có mức ưu tiên cao nhất sau đó là DRQ0,1,2
Theo thứ tự của các Q, tín hiệu đến sau sẽ được phục vụ trước theo Stack dạng LIFO
Theo thứ tự đến của các DRQ, tín hiệu đến trước được phục vụ trước theo hàng đợi FIFO
Trong chế độ quản lý bộ nhớ theo chế độ phân trang. Cấu trúc của hệ thống quản lý bảng tran gồm những thành phần nào?
check_box Thưc mục trang, bảng trang, khung trang
Thư mục trang, bảng trang và khung trang
Thư mục trang. Thưc mục trang con, bảng trang
Thưc mục trang, bảng vector trang, trang nhớ
Trong chế độ quản lý bộ nhớ theo chế độ phân trang. Cấu trúc của hệ thống quản lý bảng tran gồm những thành phần nào?
Thư mục trang, bảng trang vectoc và khung trang
Thư mục trang. Thưc mục trang con, bảng trang
Thưc mục trang, bảng trang, khung trang
Thưc mục trang, bảng vector trang, trang nhớ
Trong chế độ quản lý bộ nhớ theo phân trang mỗi bảng trang có kích thước 4 Kb và có thể quản lý được
1024 mục bảng trang
1280 mục bảng trang
256 mục bảng trang
512 mục bảng trang
Trong chế độ thực bộ nhớ được phân chia thành các đoạn nhớ, mỗi đoạn nhớ có kích thước là bao nhiêu?
128Kb
256Kb
32Kb
64Kb
Trong chuẩn truyền tin USB, thông tin được mã hóa theo phương pháp nào?
CRC
Manchester Encoding
NRZ
NRZI
Trong giao diện USB, các thiêt bị USB được ghép nối với thiết bị nào trong máy vi tính PC
Ghép nối với bộ điều khiển USB HUB chủ
Ghép nối với bộ nhớ
Ghé nối trực tiếp với CPU
Ghép nối với Bus hệ thống
Trong hệ thống máy vi tính PC, các thiết bị đĩa từ làm việc với CPU qua các kênh DMA. Vậy số lượng ổ đĩa từ vật lý tối đa cho phép trong một máy vi tính PC là bao nhiêu
2
3
4
Không hạn chế
Trong hệ thống ngắt cứng, độ ưu tiên của ngắt được thể hiện bằng số ngắt. Ngắt có độ ưu tiên cao là ngắt như thế nào?
Có số ngắt lớn nhất trong số các tín hiệu ngắt
Có số ngắt nhỏ nhất, nếu có 2 ngắt cùng số thì ngắt nào đến trước thì có độ ưu tiên cao hơn
Có số ngắt nhỏ nhất trong số các tín hiệu ngắt
Có số ngắt lớn nhất hoặc nhỏ nhất tùy thuộc vào lập trình viên khai báo trong từ khởi động
Trong kiến trúc các máy PC hiện đại, những mạch chức năng được tích hợp vào Chipset. Hãy cho biết có những loại chipset nào sau đây?
check_box Chip xet cầu Bắc và chipset cầu Nam
Chipset cầu đông và chipset cầu bắc
Chipset tổng hợp
Chipset cầu Bắc, chipset cầu Trung
Trong những chức năng sau đâu là chức năng chính của ngăn xếp?
Bảo vệ thanh ghi của CPU
Lưu địa chỉ trở về chương trình chính
Lưu giá trị các tham số, biến toàn cục của chương trình con
Tất cả các phương án
Trong những kiểu truyền sau, kiểu truyền nào không thuộc kiểu truyển của DMAC
Truyền đơn lẻ
Truyền song song
Truyền theo khối
Truyền theo yêu cầu
Trong quản lý tệp tin bằng hệ thống NFTS, cung khởi động phân vùng được ký hiệu bằng ký tự nào?
check_box PBS
MBR
PBP
VBR
Trong vào ra tuần tự, thiết bị điều khiển UART sử dụng đơn vị đo tốc độ truyền tin nào?
Baud
Gbs
Kbs
Mbs
Vị trí của Module giao diện đĩa từ được đặt ở đâu trong hệ thống máy vi tính?
check_box Tích hợp trực tiếp trên ổ đĩa cứng
Trong hệ thống BUS
Trong RAM
Trong ROM
Với các thiết bị USB, dữ liệu được truyền tin theo phương pháp nào
Truyền song công
Truyền song song
Truyền theo dạng bán song công
Truyền theo khối
Vùng đệm bàn phím có kích thước cố định là bao nhiêu bytes?
check_box 32
128
16
64

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
FB/www.ehou.online, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Facebook hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Facebook

Facebook hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Facebook hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Facebook

Facebook hỗ trợ học tập