Thành phần nào trong CPU dùng để lưu dữ liệu giữa CPU trước khi đọc/ghi với bộ nhớ
ALU
MAR
MBR
ACC
ALU được dùng để làm gì?
Ghi nhớ địa chỉ vùng nhớ và quản lý địa chỉ vùng nhớ của chương trình đang thực thi
Ra lệnh điều khiển quá trình vào ra dữ liệu với các thiết bị ngoại vi
Tất cả các phương án
Thực hiện các thao tác số học và logic trên dữ liệu đầu vào
Bảng bộ mô tả gồm các bộ mô tả đoạn, mỗi bộ mô tả đoạn chứa:
check_box Địa chỉ nền đoạn, giới hạn đoạn và các thông tin về quyền truy cập đoạn ảo hoặc đoạn vật lý trong bộ nhớ
Địa chỉ nền đoạn, giới hạn đoạn và các thông tin về quyền truy cập đoạn trong bộ nhớ vật lý
Địa chỉ nền đoạn và giới hạn đoạn trong không gian nhớ ảo
Địa chỉ nền đoạn, giới hạn đoạn và các thông tin về quyền truy cập đoạn trong không gian nhớ ảo
Bảng đoạn gồm các mục bảng đoạn, mỗi mục bảng đoạn chứa
check_box Địa chỉ nền của đoạn ảo hoặc đoạn vật lý, thông tin về giới hạn đoạn trong không gian nhớ ảo hoặc vật lý và thông tin về quyền truy cập đoạn trong bộ nhớ
Địa chỉ nền đoạn trong không gian nhớ ảo
Địa chỉ nền đoạn vật lý, thông tin về giới hạn đoạn trong không gian nhớ vật lý và thông tin về quyền truy cập đoạn trong bộ nhớ
Địa chỉ nền đoạn và thông tin về giới hạn đoạn trong không gian nhớ ảo hoặc vật lý
Bảng quản lý tệp tin MFT trong hệ thống NTFS nằm ở vị trí nào trong Volume?
Không có vị trí cố định
Nằm ngay sau cung khởi động PBS
Nằm ngay trên cung vật lý đầu tiên của Volume
Nằm tại cung vật lý thứ 2 của Volume
Bảng trang gồm các mục bảng trang, mỗi mục bảng trang chứa:
Địa chỉ nền trang và các thông tin về quyền truy cập trang trong không gian nhớ ảo
Địa chỉ nền của trang hoặc khung trang và thông tin về quyền truy cập bộ nhớ
Địa chỉ nền khung trang trong bộ nhớ vật lý
Địa chỉ nền khung trang và các thông tin về quyền truy cập khung trang trong bộ nhớ vật lý
Bit cờ F trong dòng cache được đặt lên 1 để:
check_box Ghi nhận nội dung dòng cache bị thay đổi so với bản gốc ở bộ nhớ chính trong trường hợp truy cập để ghi
Ghi nhận nội dung dòng cache bị thay đổi so với bản gốc ở bộ nhớ chính trong trường hợp truy cập để ghi “trúng”
Ghi nhận dòng cache bị truy cập “trượt”
Ghi nhận dòng cache bị truy cập “trúng”
Bộ chọn đoạn :
check_box chứa thông tin về loại bảng bộ mô tả, về vị trí bộ mô tả của đoạn cần truy cập và mức đặc quyền của người đòi truy cập
chứa thông tin về vị trí bộ mô tả đoạn cần truy cập
chứa địa chỉ đoạn cần truy cập
chứa thông tin về vị trí bộ mô tả của đoạn cần truy cập và mức đặc quyền của người đòi truy cập
Bộ nhớ cache “thay mặt” được cho một phần của bộ nhớ chính là nhờ:
check_box mỗi dòng cache chứa bản sao dữ liệu của các khối nhớ trong bộ nhớ chính và chứa thông tin về địa chỉ của các khối dữ liệu này
mỗi dòng cache chứa bản sao dữ liệu của các khối nhớ trong bộ nhớ chính
mỗi dòng cache là một bản sao của các khối nhớ trong bộ nhớ chính
mỗi dòng cache chứa địa chỉ của các khối dữ liệu trong bộ nhớ chính
Bộ nhớ của máy tính gồm những thành phần nào sau đây?
Ổ cứng
RAM
Removeable disk
RAM và ROM
Bộ nhớ được định nghĩa là gì?
Là tập hợp các bit nhớ được phân bố ngẫu nhiên và có địa chỉ xác định
Là tập hợp các bit nhớ được sắp xếp theo một trật tự nhất định
Là tập hợp các ô nhớ bất kỳ dùng để lưu trữ dữ liệu
Là tập hợp có thứ tự các ô nhớ, mỗi ô nhớ có địa chỉ nhất định
Bộ vi xử lý trung tâm có những kênh thực hiện lệnh song song nào?
Kênh U và kênh L
Kênh U và kênh V
Kênh U và kênh T
Kênh U và kênh F
Bộ vi xử lý trung tâm Pentium có thể hoạt động ở những chế độ nào?
Chế độ bảo vệ và chế độ ảo
Chế độ phân quyền và chế độ ảo
Chế độ thực và chế độ bảo vệ
Chế độ thực và chế độ phân quyền
Bus địa chỉ dùng để làm gì?
Cung cấp địa chỉ chương trình mà CPU cần thực hiện
Cung cấp địa chỉ ô nhớ mà CPU cần truy nhập
Cung cấp địa chỉ ô nhớ và thiết bị mà CPU cần truy cập
Cung cấp địa chỉ thiết bị mà CPU cần truy nhập
Bus điều khiển gồm những tín hiệu nào sau đây
Tín hiệu đọc cổng vào/ra, Tín hiệu trả lời ngắt, Tín hiệu thu hồi vùng nhớ
Tín hiệu ghi bộ nhớ, Tín hiệu trả lời ngắt, Tín hiệu chuẩn bị vùng nhớ
Tín hiệu xung nhịp đồng hồ, Tín hiệu thu hồi vùng nhớ, Tín hiệu trả lời ngắt
Tín hiệu ghi cổng vào/ra, Tín hiệu yêu cầu ngắt, Tín hiệu xung nhịp đồng hồ.Tín hiệu xung nhịp đồng hồ, Tín hiệu trả lời ngắt, Tín hiệu ghi cổng vào ra
Bus dữ liệu dùng để làm gì?
Chỉ chuyển địa chỉ chương trình và địa chỉ thiết bị cho CPU
Chuyển địa chỉ chương trình cho CPU thực hiện
Chuyển địa chỉ ô nhớ, địa chỉ cổng và các thiết bị khác cho CPU
Tất cả các đáp trên
Bus dữ liệu là loại Bus
Bus 2 chiều gồm 16 đường dây
Bus 2 chiều gồm 32 đường dây
Bus 2 chiều gồm 8 đường dây
Tất cả các phương án
Các bộ vi xử lý dòng Pentium x86 có phục vụ được tối đa là bao nhiêu ngắt?
16
64
128
256
Các chương trình điều khiển vào ra BIOS (Basic Input Output System) được lưu ở đâu trong kiến trúc máy vi tính PC
Các thiết bị lưu trữ ngoài (HDD, CD,v.v…)
RAM
ROM
Thanh ghi của CPU
Các đơn vị xử lý trung tâm 32 bit họ Intel x86 hỗ trợ quản lý bộ nhớ theo phân trang và sử dụng hai mức bảng trang là Thư mục trang và Bảng trang. Thư mục trang gồm các mục thư mục trang PDE, Bảng trang gồm các mục bảng trang PTE, trong đó:
check_box PDE chứa địa chỉ bảng trang và thông tin về bảng trang, PTE chứa địa chỉ khung trang và thông tin về khung trang
PDE chứa bảng trang và thông tin về bảng trang, PTE chứa địa chỉ trang và thông tin về trang
PDE chứa bảng trang và thông tin về bảng trang, PTE chứa địa chỉ khung trang và thông tin về khung trang
PDE chứa địa chỉ bảng trang và thông tin về bảng trang, PTE chứa địa chỉ trang và thông tin về trang
Các đơn vị xử lý trung tâm dòng x86 có thể quản lý vùng nhớ tối đa là bao nhiêu khi hoạt động ở chế độ bảo vệ?
16GB
2GB
4GB
8GB
Các lệnh máy của một chương trình ứng dụng đang chạy sẽ được đơn vị xử lý trung tâm lần lượt nhập vào từ:
check_box Bộ nhớ chính của máy tính
Bộ nhớ ảo của máy tính
Hệ thống bộ nhớ của máy tính
Bộ nhớ thứ cấp của máy tính
Các loại Bus trong máy tính có đặc điểm gì?
Bus địa chỉ là 1 chiều các loại khác là 2 chiều
Bus địa chỉ và Bus điều khiển là loại Bus 2 chiều
Bus không có chiều
Đều là loại Bus hai chiều.
Các thành phần cơ bản của một đơn vị điều khiển vi lập trình là:
Thanh ghi lệnh máy
Bộ giải mã lệnh máy và mạch logic tuần tự tạo tín hiệu điều khiển
Mạch logic tuần tự tạo tín hiệu điều khiển
Bộ nhớ điều khiển chứa vi chương trình và thanh ghi vi lệnh
Cách thức tổ chức quản lý tệp tin bằng FAT32 cho phép quản lý 1 thư mục, tệp tin có kích thước tối đa là bao nhiêu?
Không giới hạn
8GB
2GB
4GB
Cho địa chỉ vật lý bộ nhớ chính của máy tính là 16 bit, ký hiệu xxxx(Hexa, viết tắt là H). Cho kích thước của mỗi ô nhớ trong bộ nhớ chính là 8 bit. Giả sử chương trình con nằm ở vùng nhớ bắt đầu từ địa chỉ 5100H, giá trị của con trỏ ngăn xếp trước khi gọi và thực hiện chương trình con là SP = 7300H. Giả sử địa chỉ của ô nhớ chứa lệnh gọi chương trình con là 2500H và lệnh gọi chương trình con chiếm 3 ô nhớ. Khi đó lệnh gọi chương trình con sẽ có dạng sau:
check_box CALL 5100H
CALL 7300H
CALL 2500H
CALL 2503H
Cho địa chỉ vật lý bộ nhớ chính của máy tính là 16 bit, ký hiệu xxxx(Hexa, viết tắt là H). Cho kích thước của mỗi ô nhớ trong bộ nhớ chính là 8 bit. Giả sử chương trình con nằm ở vùng nhớ bắt đầu từ địa chỉ 5100H, giá trị của con trỏ ngăn xếp trước khi gọi và thực hiện chương trình con SP = 2500H. Giả sử địa chỉ của ô nhớ chứa lệnh gọi chương trình con là 2500H và lệnh gọi chương trình con chiếm 3 ô nhớ. Kết quả của việc thực hiện lệnh gọi chương trình con, con trỏ lệnh PC sẽ có giá trị là:
check_box 5100H
2500H
7300H
2503H
Cho địa chỉ vật lý bộ nhớ chính của máy tính là 16 bit, ký hiệu xxxx(Hexa, viết tắt là H). Cho kích thước của mỗi ô nhớ trong bộ nhớ chính là 8 bit. Giả sử chương trình con nằm ở vùng nhớ bắt đầu từ địa chỉ 5100H, giá trị của con trỏ ngăn xếp trước khi gọi và thực hiện chương trình con SP = 7300H. Giả sử địa chỉ của ô nhớ chứa lệnh gọi chương trình con là 2500H và lệnh gọi chương trình con chiếm 3 ô nhớ. Kết quả của việc thực hiện lệnh gọi chương trình con CALL, ngăn sếp sẽ chứa giá trị sau:
check_box 2503H
5100H
7300H
2500H
Cho địa chỉ vật lý bộ nhớ chính của máy tính là 16 bit, ký hiệu xxxx(Hexa, viết tắt là H). Cho kích thước của mỗi ô nhớ trong bộ nhớ chính là 8 bit. Giả sử chương trình con nằm ở vùng nhớ bắt đầu từ địa chỉ 5100H, giá trị của con trỏ ngăn xếp trước khi gọi và thực hiện chương trình con SP = 7300H. Giả sử địa chỉ của ô nhớ chứa lệnh gọi chương trình con là 2500H và lệnh gọi chương trình con chiếm 3 ô nhớ. Kết quả của việc thực hiện lệnh RET ở cuối chương trình con, con trỏ lệnh PC sẽ có giá trị là:
check_box 2503H
5100H
2500H
7300H
Cho ma trận phím trên, giả sử tại thời điểm dây C2 đang nhận giá trị 0 (đang quét), phím E được nhấn. Hãy cho biết mã quét của phím E nhận được là bao nhiêu?
101011
101101
101110
101111
Cho ma trận phím trên, giả sử tại thời điểm dây C2 đang nhận giá trị 0 (đang quét), phím E được nhấn. Hãy cho biết mã quét của phím E nhận được là bao nhiêu?
101111
101110
101011
101101
Cho một Đơn vị xử lý trung tâm có khả năng xử lý tập lệnh máy dạng OP A, B. Ký hiệu X, Y là các thanh ghi của Đơn vị xử lý trung tâm. Lệnh máy ADD A, B thực hiện cộng giá trị toán hạng từ nguồn B với nguồn A, kết quả chứa vào A. Ký hiệu xxxxH là một con số dạng mã Hexa. Cho các giá trị ban đầu X= 1B23H, Y = 02C4H. Hãy xác định trường hợp các thanh ghi X và Y có giá trị đúng, sau khi đơn vị xử lý trung tâm thực hiện lệnh ADD Y,X :
X= 0C24H , Y= 1B23H
X= 1B23H , Y= 1DE7H
X= 1B23H , Y= 0C24H
X= 1B23H , Y= 1D57H
Cho một Đơn vị xử lý trung tâm có khả năng xử lý tập lệnh máy dạng OP A, B. Lệnh máy MOVE A, B thực hiện chuyển giá trị toán hạng B đến đích A . Ký hiệu X và Y là các thanh ghi của Đơn vị xử lý trung tâm. Ký hiệu xxxxH là một con số dạng mã Hexa. Cho giá trị ban đầu giá trị ban đầu của các thanh ghi X= 0B37H, Y = 012CH . Hãy xác định trường hợp các thanh ghi X và Y có giá trị đúng, sau khi đơn vị xử lý trung tâm thực hiện một trong các lệnh sau :
MOVE X, E014HX= 012CH ,Y= 0B37H
MOVE Y, E014HX= 0B37H ,Y= 012CH
MOVE X, E014HX= 0B37H ,Y= 012CH
MOVE Y, E014HX= 0B37H ,Y= E014H
Cho một Đơn vị xử lý trung tâm có khả năng xử lý tập lệnh máy dạng OP A, B. Lệnh máy MOVE A, B thực hiện chuyển giá trị toán hạng từ nguồn B đến đích A. Ký hiệu X và Y là các thanh ghi của Đơn vị xử lý trung tâm. Ký hiệu xxxxH là một con số dạng mã Hexa. Ký hiệu [R] là nội dung ô nhớ mà địa chỉ của nó được xác định bởi thanh ghi R. Giả định các thanh ghi X và Y chứa các giá trị sau: X= 1853H và Y= 5140H. Ô nhớ địa chỉ 5140H đang chứa giá trị 2040H. Sau khi Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện lệnh MOVE [Y], X thì ô nhớ 5140H chứa giá trị nào sau đây:
3893H
5410H
2040H
1853H
Cho một Đơn vị xử lý trung tâm có khả năng xử lý tập lệnh máy dạng OP A, B. Lệnh máy MOVE A, B thực hiện chuyển giá trị toán hạng từ nguồn B đến đích A. Ký hiệu X và Y là các thanh ghi của Đơn vị xử lý trung tâm. Ký hiệu xxxxH là một con số dạng mã Hexa. Ký hiệu [R] là nội dung ô nhớ mà địa chỉ của nó được xác định bởi thanh ghi R. Giả định X = 1853H và Y= 5140H. Ô nhớ địa chỉ 5140H đang chứa giá trị 2040H. Sau khi Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện lệnh MOVE X, [Y] thì
check_box X= 2040H
X= 2041H
X= 1853H
X= 5140H
Cho một Đơn vị xử lý trung tâm có khả năng xử lý tập lệnh máy dạng OP A, B. Lệnh máy MOVE A, B thực hiện chuyển giá trị toán hạng từ nguồn B đến đích A. Ký hiệu X, Y là các thanh ghi của Đơn vị xử lý trung tâm. Ký hiệu xxxxH là một con số dạng mã Hexa. Cho X= 0A37H, Y = 012CH. Hãy xác định trường hợp các thanh ghi X và Y có giá trị đúng, sau khi đơn vị xử lý trung tâm thực hiện lệnh MOVE Y,X :
X= 012CH , Y= 012CH
X= 012CH , Y= 0A37H
X= 0A37H , Y= 0A37H
X= 0A37H , Y= 012CH
Cho một Đơn vị xử lý trung tâm có khả năng xử lý tập lệnh máy dạng OP A, B. Lệnh máy ADD A, B thực hiện cộng giá trị toán hạng từ nguồn B với nguồn A, kết quả chứa vào A. Ký hiệu X và Y là các thanh ghi của Đơn vị xử lý trung tâm. Ký hiệu xxxxH là một con số dạng mã Hexa. Ký hiệu [R] là nội dung ô nhớ mà địa chỉ của nó được xác định bởi thanh ghi R. Giả định các thanh ghi X và Y chứa các giá trị sau: X = 1853H và Y= 5140H. Ô nhớ địa chỉ 5140H đang chứa giá trị 2040H. Sau khi Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện lệnh ADD X, [Y] thì
check_box X= 35C3H
X= 2040H
X= 5410H
X= 1853H
Cho một Đơn vị xử lý trung tâm có khả năng xử lý tập lệnh máy dạng OP A, B. Lệnh máy ADD A, B thực hiện cộng giá trị toán hạng từ nguồn B với nguồn A, kết quả chứa vào A. Ký hiệu X và Y là các thanh ghi của Đơn vị xử lý trung tâm. Ký hiệu xxxxH là một con số dạng mã Hexa. Ký hiệu [R] là nội dung ô nhớ mà địa chỉ của nó được xác định bởi thanh ghi R. Giả định các thanh ghi X và Y chứa các giá trị sau: X= 1853H và Y= 5140H. Ô nhớ địa chỉ 1853H đang chứa giá trị 4020H. Sau khi Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện lệnh ADD [X], Y thì ô nhớ 1853H chứa giá trị nào sau đây:
4020H
1853H
5140H
9160H
Cho một Đơn vị xử lý trung tâm có khả năng xử lý tập lệnh máy dạng OP A, B. Lệnh máy ADD A, B thực hiện cộng giá trị toán hạng từ nguồn B với nguồn A, kết quả chứa vào A. Ký hiệu X là thanh ghi của Đơn vị xử lý trung tâm. Ký hiệu xxxxH là một con số dạng mã Hexa. Ký hiệu [xxxxH] là nội dung ô nhớ có địa chỉ xxxxH. Giả định X = 1853H và ô nhớ 5140H đang chứa giá trị 2040H. Sau khi Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện lệnh ADD X, [5140H] thì kết quả là:
check_box X= 3893H
X= 5104H
X= 1853H
X= 2040H
Cho một Đơn vị xử lý trung tâm có khả năng xử lý tập lệnh máy dạng OP A, B, C Ký hiệu X, Y, Z là các thanh ghi của Đơn vị xử lý trung tâm. Ký hiệu xxxxH là một con số dạng mã Hexa. Lệnh máy ADD A,B,C thực hiện cộng các giá trị toán hạng từ nguồn B với nguồn C, kết quả chứa vào A. Cho giá trị ban đầu của các thanh ghi X = 0B37H, Y = 012CH, Z = 0901H . Hãy xác định trường hợp các thanh ghi X , Y , Z có giá trị đúng, sau khi đơn vị xử lý trung tâm thực hiện lệnh cộng ADD X,Y, Z :
X= 012CH , Y= 0B37H , Z= 0901H
X= 0A2DH , Y= 012CH ,Z = 0901H
X= 0B37H , Y= 0901H , Z= 012CH
X= 0B37H , Y= 0B37H , Z= 0901H
Cho một đơn vị xử lý trung tâm có kiến trúc như Hình 2-12 (Bài giảng KTMT Elearning). Giả định đơn vị xử lý trung tâm được thiết kế để thực hiện tập 10 lệnh với các chức năng như mô tả trong Bảng 2-1(Bài giảng KTMT Elearning). Qúa trình thực hiện các lệnh máy được mô tả trên Hình 2-14 (Bài giảng KTMT Elearning). Trong một chu kỳ lệnh, khi thực hiện tiểu chu kỳ nhập lệnh, đơn vị xử lý trung tâm thực hiện:
check_box với cùng một tập các vi thao tác và trình tự các vi thao tác giống nhau cho mọi lệnh máy
với cùng một tập các vi thao tác nhưng với trình tự các vi thao tác khác nhau cho từng lệnh máy
với các tập các vi thao tác khác nhau và với trình tự các vi thao tác khác nhau cho từng lệnh máy
Cho một đơn vị xử lý trung tâm có kiến trúc như Hình 2-12 (Bài giảng KTMT Elearning). Giả định đơn vị xử lý trung tâm được thiết kế để thực hiện tập 10 lệnh với các chức năng như mô tả trong Bảng 2-1(Bài giảng KTMT Elearning). Qúa trình thực hiện các lệnh máy được mô tả trên Hình 2-14 (Bài giảng KTMT Elearning). Vi thao tác ACC MBR được thực thi khi đơn vị xử lý trung tâm:
check_box Thực hiện lệnh MOV2 hoặc lệnh LOAD
Thực hiện lệnh ADD
Thực hiện lệnh MOV2
Thực hiện lệnh LOAD
Cho một đơn vị xử lý trung tâm có kiến trúc như Hình 2-12 (Bài giảng KTMT Elearning). Giả định đơn vị xử lý trung tâm được thiết kế để thực hiện tập 10 lệnh với các chức năng như mô tả trong Bảng 2-1(Bài giảng KTMT Elearning). Qúa trình thực hiện các lệnh máy được mô tả trên Hình 2-14 (Bài giảng KTMT Elearning). Vi thao tác MBR M(MAR) là thao tác:
check_box Nhập lệnh hoặc nhập toán hạng vào đơn vị xử lý trung tâm
Xác định địa chỉ toán hạng
Nhập lệnh vào đơn vị xử lý trung tâm
Nhập toán hạng vào đơn vị xử lý trung tâm
Cho một đơn vị xử lý trung tâm có kiến trúc như Hình 2-12 (Bài giảng KTMT Elearning). Giả định đơn vị xử lý trung tâm được thiết kế để thực hiện tập 10 lệnh với các chức năng như mô tả trong Bảng 2-1(Bài giảng KTMT Elearning). Qúa trình thực hiện các lệnh máy được mô tả trên Hình 2-14 (Bài giảng KTMT Elearning). Vi thao tác PC MBR(addr) được thực thi khi đơn vị xử lý trung tâm:
Thực hiện lệnh JMP addr hoặc JZ addr
Nhập lệnh JMP addr
Nhập lệnh bất kỳ
Thực hiện lệnh JMP addr
Cho sơ đồ xử lý dữ liệu giữa CPU và Bộ nhớ như sau: MBR <- M1001 ACC <-  ACC + MBR Hãy cho biết phát biểu nào sau đây là đúng?
Sơ đồ trên thực hiện phép cộng giữa giá trị MBR và ACC
Sơ đồ trên thực hiện phép ghi dữ liệu từ ACC sang ô nhớ có địa chỉ 1001
Sơ đồ trên yêu cầu giải phóng giá trị tại MBR sang ô nhớ có địa chỉ 1001 rồi thực hiện phép cộng giữa MBR và ACC. Kết quả lưu lại ở ACC
Sơ đồ trên yêu cầu nạp giá trị của ô nhớ tại địa chỉ 1001 rồi thực hiện phép cộng với 1 toán hạng ở ACC. Kết quả lưu lại về ACC
Chu kỳ Bus là gì?
Là khoảng thời gian “làm tươi” (Refesh) đường truyền Bus
Là khoảng thời gian CPU thực hiện thao tác truyền thông với 1 đối tượng
Là khoảng thời gian đóng, mở thiết bị 3 trạng thái
Là khoảng thời gian tín hiệu được truyền trên Bus
Chu kỳ gián tiếp là gì?
Chu kỳ để chuẩn bị thực hiện lệnh
Chu kỳ để xác định địa chỉ theo kiểu định vị gián tiếp
Chu kỳ kết thúc lệnh cũ và chuyển sang thực hiện lệnh mới
Chu kỳ thực hiện lệnh từ một CPU khác gửi tới
Chu kỳ ngắt dùng để làm gì?
Để chuẩn bị dừng các thao tác đang thực hiện, quay trở về thực hiện lại chu kỳ lệnh để tính toán lại
Để dừng các thao tác đang được thực hiện và chuyển sang thực hiện chu kỳ lệnh mới
Để dừng các thao tác đang thực hiện, bảo vệ dữ liệu và chuyển sang thực hiện chu kỳ lệnh mới
Tất cả các phương án đều sai
Chức năng chính của module giao diện UART 8250 là gì?
Vào ra dữ liệu giữa CPU với các thiết bị ngoại vi theo chuẩn giao tiếp vạn năng USB
Vào ra nối tiếp giữa CPU với các thiết bị ngoại vi
Vào ra song song chuẩn giữa CPU với các thiết bị ngoại vi
Vào ra tuần tự giữa CPU với các thiết bị ngoại vi theo chuẩn RS-232
Chức năng cơ bản của máy tính là gì ?
check_box Thực hiện chương trình đang có trong bộ nhớ chính
Soạn thảo văn bản
Hỗ trợ con người sống và làm việc hiệu quả hơn
Vào mạng Internet
Chức năng của bộ đếm chương trình PC là gì?
Chứa địa chỉ của ô nhớ chứa dữ liệu mà CPU cần truy cập
Chứa địa chỉ của ô nhớ chứa lệnh máy tiếp theo mà CPU sẽ nhập
Đếm số lượng chương trình đang được xử lý bới CPU
Đếm số lượng chương trình mà CPU chuẩn bị thực hiện
Chức năng của bộ nhớ chính
Lưu trữ dữ liệu và chương trình đang được thực hiện
Lưu trữ hệ điều hành để điều khiển máy tính
Lưu trữ thông tin dữ liệu người dùng khi không tham gia vào tính toán
Lưu trữ thông tin về nhà sản xuất và thiết bị vật lý
Chức năng của bộ nhớ chính là gì ?
Chứa chương trình đang thực hiện và dữ liệu có liên quan
Chứa dữ liệu
Chứa thông tin
Chứa tập tin chương trình và dữ liệu có liên quan
Chức năng của đơn vị CU
Giải mã lệnhThực hiện phép tính số học logicĐiều khiển hoạt động của máy tính
Giải mã lệnhQuản lý bộ nhớĐiều khiển hoạt động của máy tính
Giải mã lệnh.Tạo chuỗi điều khiển tín hiệuĐiều phối hoạt động máy tính
Mã hóa lệnhQuản lý bộ nhớĐiều khiển hoạt động của máy tính
Chức năng của nhóm thanh ghi EAX, EBX, ECX, EDX là gì?
Là các thanh ghi đa năng dùng để chứa toán hạng hoặc toán tử
Là các thanh ghi phục vụ các chương trình trong RAM-CMOS
Là các thanh ghi phục vụ cơ chế bảo vệ chương trình con
Là nhóm thanh ghi phục vụ các chương trình ROM BIOS
Chức năng của thanh ghi ISR trong xử lý ngắt là gì?
Chặn các tín hiệu ngắt IRQ, không cho phép các tín hiệu khác chèn vào trong quá trình CPU đang thực hiện chương trình con phục vụ ngắt.
Ghi nhận tín hiệu ngắt thứ i đang được CPU phục vụ
Phân loại độ ưu tiên của các tín hiệu ngắt IRQ
Tiếp nhận các tín hiệu ngắt như một hàng đợi, chờ đến lượt CPU phục vụ
Chức năng của thành phần ALU là gì?
Bộ đồng toán học, cho phép xử lý các phép toán học với dấu chấm động
Bộ đồng toán học, hỗ trợ xử lý tính toán song song.
Bộ xử lý toán học, chuyên biệt để thực hiện các phép tính với các số lớn
Thực hiện các phép tính số học, logic và các phép xử lý dữ liệu khác
Chức năng của thành phần MAR là gì?
Lưu trữ địa chỉ của chương trình mà CPU đang thực thi
Lưu trữ địa chỉ của ô nhớ chứa lệnh hoặc toán hạng của CPU cần truy nhập
Lưu trữ địa chỉ của ô nhớ chứa lệnh hoặc toán hạng của CPU đang truy cập
Lưu trữ dữ liệu để nạp vào ALU tính toán
Chức năng của thiết bị đầu ra ?
Xuất ra các dữ liệu từ máy tính
Xuất ra thông tin từ máy tính dưới các dạng con người hoặc các thiết bị có thể tiếp nhận được
Hiển thị kết quả tính toán của máy tính
Xuất ra thông tin từ máy tính
Chức năng của thiết bị đầu vào ?
Nhập dữ liệu vào cho máy tính
Nhập và mã hoá thông tin đầu vào thành dạng thích hợp cho máy tính
Nhập thông tin dạng ký tự vào cho máy tính
Nhập thông tin vào cho máy tính
Chương trình máy tính được định nghĩa là gì?
Một chuỗi các biến nhớ được chuyển cho CPU tính toán
Một chuỗi các chỉ thị được đặt trong bộ nhớ
Một chuối các chỉ thị được lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ
Một chuỗi các dữ liệu liên tiếp được CPU xử lý
Có bao nhiêu phương pháp xác định địa chỉ toán hạng?
5
6
7
8
Cơ chế để đơn vị xử lý trung tâm bắt nhịp được với hoạt động của thiết bị ngoại vi ở phương pháp vào-ra theo ngắt cứng là :
check_box Đơn vị xử lý trung tâm đáp ứng yêu cầu thực hiện vào/ra và thực hiện chương trình vào/ra dữ liệu ngay khi nhận được tín hiệu báo ngắt từ thiết bị vào-ra
Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện chương trình vào/ra dữ liệu, trong đó liên tục kiểm tra thông tin về trạng thái sẵn sàng đáp ứng của thiết bị ngoại vi và phản ứng theo kết quả kiểm tra
Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện chương trình vào/ra dữ liệu, trong đó trực tiếp kiểm tra cổng kết nối và tín hiệu báo trạng thái sẵn sàng đáp ứng của thiết bị ngoại vi, sau đó phản ứng theo kết quả kiểm tra
Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện chương trình vào/ra dữ liệu, trong đó thực hiện giám sát và thực hiện nhập/xuất với thiết bị ngoại vi theo một chu kỳ xác định trước
Cơ chế để đơn vị xử lý trung tâm bắt nhịp được với hoạt động của thiết bị ngoại vi ở phương pháp vào-ra theo thăm dò là :
check_box Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện chương trình vào/ra dữ liệu, trong đó liên tục kiểm tra thông tin về trạng thái sẵn sàng đáp ứng của thiết bị ngoại vi và phản ứng theo kết quả kiểm tra
Đơn vị xử lý trung tâm đáp ứng ngay yêu cầu thực hiện vào/ra khi nhận được tín hiệu báo ngắt từ thiết bị ngoại vi theo cơ chế phục vụ ngắt
Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện chương trình vào/ra dữ liệu, trong đó trực tiếp kiểm tra cổng kết nối và tín hiệu báo trạng thái sẵn sàng đáp ứng của thiết bị ngoại vi, sau đó phản ứng theo kết quả kiểm tra
Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện chương trình vào/ra dữ liệu, trong đó thực hiện giám sát và thực hiện nhập/xuất với thiết bị ngoại vi theo một chu kỳ xác định trước
Cơ chế quản lý bộ nhớ theo phân đoạn là cơ chế quản lý trong đó:
check_box Bộ nhớ được phân chia, giám sát và định vị theo đoạn
Bộ nhớ được phân chia và định vị theo đoạn
Bộ nhớ được phân chia và giám sát theo đoạn
Bộ nhớ được phân chia theo đoạn
Cơ chế quản lý bộ nhớ theo phân trang là cơ chế quản lý trong đó:
check_box Bộ nhớ được phân chia và định vị theo trang
Bộ nhớ được phân chia và giám sát theo trang
Bộ nhớ được phân chia, giám sát và định vị theo trang
Bộ nhớ được phân chia theo trang
Có mấy khuôn dạng dấu chấm động
2
3
4
5
Có mấy loại tín hiệu trong Bus điều khiển?
10
7
8
9
Có những loại chu kỳ Bus nào sau đây
Chu kỳ đọc, ghi cổng vào/ra, chu kỳ ngắtChu kỳ nhập lệnh, ghi/ đọc bộ nhớ
Chu kỳ nhập lệnh, ghi/ đọc bộ nhớ
Chu kỳ nhập lệnh, ghi/ đọc bộ nhớ
Chu kỳ xung nhịp đồng hồ, Chu kỳ yêu cầu Bus
Có những loại chu kỳ Bus nào sau đây
Chu kỳ đọc, ghi cổng vào/ra, chu kỳ ngắtChu kỳ nhập lệnh, ghi/ đọc bộ nhớ
Chu kỳ nhập lệnh, ghi/ đọc bộ nhớ
Chu kỳ xung nhịp đồng hồ, Chu kỳ yêu cầu Bus
Công thức nào sau đây được sử dụng để chuyển đổi địa chỉ liên cung vật lý thành liên cung logic trong hệ thống tệp tin FAT
Địa chỉ cung logic=(Địa chỉ liên cung-2)+(Số lượng cung trên một liên cung) + Địa chỉ cung logic đầu tiên của vùng dữ liệu.
Địa chỉ cung logic=(Địa chỉ liên cung-2)*(Số lượng cung trên một liên cung)
Địa chỉ cung logic=(Địa chỉ liên cung-2)*(Số lượng cung trên một liên cung) + Địa chỉ cung logic đầu tiên của vùng dữ liệu.
Địa chỉ cung logic=(Địa chỉ liên cung-2) + Địa chỉ cung logic đầu tiên của vùng dữ liệu.
Cung khởi động chủ MBR có chức năng gì?
Dùng để chuyển quyền điều khiển hệ thống tới hệ điều hành
Dùng để khởi động các phân vùng chuyển sang trạng thái sẵn sàng làm việc
Dùng để khởi động các thiết bị ngoại vi vào trạng thái sẵn sàng làm việc
Dùng để khởi động máy tính
Cung vật lý đầu tiên của ổ đĩa (mặt 0, rãnh 0, cung 1) được hệ điều hành sử dụng để lưu trữ thông tin gì?
Cung khởi động Volume (Volume Boot Record)
Bảng FAT
Cung khởi động chủ (Master Boot Record)
Bảng phân vùng
Đặc điểm của đơn vị điều khiển cứng hoá là chuỗi các tín hiệu điều khiển các vi thao tác thuộc một lệnh máy được tạo ra từ:
check_box Hoạt động của mạch logic tuần tự tương ứng với kết quả giải mã lệnh máy
Hoạt động của bộ giải mã lệnh máy
Hoạt động của khối xử lý dữ liệu
Hoạt động thực hiện các vi lệnh trong một đoạn vi chương trình (vi thủ tục) tương ứng với mã lệnh máy ở đầu vào
Đặc điểm của đơn vị điều khiển vi lập trình là chuỗi các tín hiệu điều khiển các vi thao tác thuộc một lệnh máy được tạo ra từ:
check_box Hoạt động thực hiện các vi lệnh trong một đoạn vi chương trình (vi thủ tục) tương ứng với mã lệnh máy ở đầu vào
Hoạt động của khối xử lý dữ liệu
Hoạt động của mạch logic tuần tự tương ứng với kết quả giải mã lệnh máy
Hoạt động của bộ giải mã lệnh máy
Đặc điểm của SRAM (Static Random Access Memory) là gì?
Bị mất thông tin khi mất nguồn nuôi nên tốc độ truy nhập thấp
Mật độ cao, tốc độ truy cập cao và không phải làm tươi thông tin
Mất thông tin khi mất nguồn nuôi, mật độ thấp nhưng tốc độ truy nhập cao và không cần làm tươi thông tin
Mất thông tin khi mất nguồn nuôi, mật độ thấp, tốc độ truy cập thấp nhưng không phải làm tươi thông tin
Đặc điểm DRAM (Dyamic Random Access Memory) là gì?
Tốc độ truy cập cao, mật độ thấp, không cần làm tươi thông tin
Tốc độ truy cập cao, mật độ cao, phải làm tươi thông tin
Tốc độ truy cập thấp, mật độ cao, phải làm tươi thông tin
Tốc độ truy cập thấp, mật độ cao, không cần làm tươi thông tin
Đâu không phải là đặc điểm của các máy tính loại CISC
Các lệnh khác nhau được thực hiện với chu kỳ khác nhau
Khuôn dạng và kích thước cố định
Số lượng lệnh lớn
Tập các thanh ghi dùng chung hạn chế
Đâu không phải là đặc điểm của các máy tính loại RISC
Ít lệnh và ít kiểu xác định địa chỉ
Khuôn dạng và mã lệnh cố định
Sử dụng chương trình dịch để tối ưu hóa hiệu năng làm việc
Thực hiện lệnh trong nhiều chu kỳ nhịp
Để chạy một chương trình ứng dụng nào đó, khi đó toàn bộ nội dung của tập tin chương trình ứng dụng đó:
check_box được nạp vào vùng chứa đóng vai trò bộ nhớ ảo và từng phần của chương trình được nạp vào bộ nhớ chính của máy tính
được nạp vào bộ nhớ máy tính
được nạp vào vùng chứa đóng vai trò bộ nhớ ảo của máy tính
được nạp vào bộ nhớ chính của máy tính
Để thực hiện 1 lệnh vào ra dữ liệu giữa CPU với thiết bị giao diện ổ đĩa, cần trải qua những giai đoạn nào?
Nạp lệnhGiải mã lệnhThực hiện lệnhGhi kết quả lênh
Nạp lệnhThực hiện lệnhKết quả
Nạp lệnhThực hiện lệnhMã hóa dữ liệuKết quả
Nạp lênhThực hiện lệnhMã hóa kết quảGhi kết quaả
Địa chỉ các cổng vào-ra ở trên các máy tính được gọi là “máy vi tính PC” :
check_box được quy định giống nhau trên mọi thế hệ máy vi tính PC và theo chuẩn máy vi tính PC/AT
được quy định khác nhau, tuỳ theo hãng chế tạo
được quy định giống nhau trên mọi máy vi tính sử dụng các vi mạch tích hợp của Intel
được quy định giống nhau trên các máy vi tính PC cùng thế hệ
Địa chỉ vật lý của một đơn vị nhớ trong bộ nhớ máy tính là con số:
check_box được gán trên mỗi đơn vị nhớ nếu đây là bộ nhớ RAM và được gắn cho mỗi đơn vị nhớ nếu đây là thiết bị đĩa từ
được gắn trên mỗi đơn vị nhớ nếu đây là bộ nhớ RAM và được gắn cho mỗi đơn vị nhớ nếu đây là thiết bị đĩa từ
được gán trên mỗi đơn vị nhớ nếu đây là bộ nhớ RAM và được gán cho mỗi đơn vị nhớ nếu đây là thiết bị đĩa từ
được gắn trên mỗi đơn vị nhớ nếu đây là bộ nhớ RAM và được gán cho mỗi đơn vị nhớ nếu đây là thiết bị đĩa từ
Điều kiện để có thể thực hiện vào ra dữ liệu theo phương pháp ngắt cứng là:
check_box Hệ thống ngắt cứng phải được xác lập chế độ làm việc, trong đó có việc gán số ngắt với tín hiệu yêu cầu ngắt từ thiết bị giao diện vào-ra. Phải xác lập được mối quan hệ giữa số ngắt và địa chỉ của chương trình điều khiển vào-ra dữ liệu với thiết bị ngoại vi đó. Chương trình điều khiển vào-ra dữ liệu cho mỗi thiết bị ngoại vi phải được tổ chức để đáp ứng được cơ chế phục vụ ngắt
Hệ thống ngắt cứng phải được xác lập chế độ làm việc, trong đó có việc gán số ngắt với tín hiệu yêu cầu ngắt từ thiết bị giao diện vào-ra. Chương trình điều khiển vào-ra dữ liệu cho mỗi thiết bị ngoại vi phải được tổ chức để đáp ứng được cơ chế phục vụ ngắt
Hệ thống ngắt cứng phải được xác lập chế độ làm việc, trong đó có việc gán số ngắt với tín hiệu yêu cầu ngắt từ thiết bị giao diện vào-ra. Phải xác lập được mối quan hệ giữa số ngắt và địa chỉ của chương trình điều khiển vào-ra dữ liệu với thiết bị ngoại vi đó
Định vị trực tiếp là phương pháp định vị thuộc nhóm nào?
Định vị bộ nhớ
Định vị thanh ghi
Định vị tức thời
Tất cả các phương án
Định vị tức thời là chế độ định vị mà
Địa chỉ của toán hạng được nằm ngay trên thanh ghi MAR
Địa chỉ của vùng nhớ chứa toán hạng được nằm ngay trên các thanh ghi
Giá trị của toán hạng được nằm ngay trên lệnh
Giá trị của toán hạng được nằm ngay trên thanh ghi MBR
Đơn vị xử lý trung tâm họ Intel 80x86 có khả năng xử lý tập lệnh máy dạng OP A, B . Ký hiệu xxxxH là một con số dạng mã Hexa. Lệnh máy ADD A, B thực hiện cộng giá trị toán hạng từ nguồn B với đích A , kết quả chứa vào A. Ký pháp [R+xxxxH] biểu diễn phương pháp xác định địa chỉ Cơ sở+khoảng dịch. Giả định AX = 2040H, BX = 5140H. Các ô nhớ 5140H, 5141H và 5142H đang chứa các giá trị 1853H, 1843H và 1833H. Sau khi lệnh ADD AX, [BX+2H] được thực hiện thì :
check_box AX = 3873H
AX = 3883H
AX = 1853H
AX = 7182H
Đơn vị xử lý trung tâm họ Intel 80x86 có khả năng xử lý tập lệnh máy dạng OP A, B . Ký hiệu xxxxH là một con số dạng mã Hexa. Lệnh máy ADD A, B thực hiện cộng giá trị toán hạng từ nguồn B với đích A, kết quả chứa vào A. Ký pháp [R] biểu diễn phương pháp xác định địa chỉ Gián tiếp thanh ghi. Giả định AX = 2040H, BX = 5140H, ô nhớ 5140H đang chứa giá trị 1853H. Sau khi lệnh ADD AX, [BX] được thực hiện thì :
check_box AX = 3893H
AX = 2040H
AX = 1853H
AX = 7180H
Đơn vị xử lý trung tâm họ Intel 80x86 có khả năng xử lý tập lệnh máy dạng OP A, B . Ký hiệu xxxxH là một con số dạng mã Hexa. Lệnh máy ADD A, B thực hiện cộng giá trị toán hạng từ nguồn B với đích A, kết quả chứa vào A. Ký pháp [R] xác định thanh ghi R đang chứa địa chỉ (đang trỏ đến) một ô nhớ. Giả định AX = 2040H, BX = 5140H, ô nhớ 5140H đang chứa giá trị 1853H. Sau khi lệnh ADD AX, [BX] được thực hiện thì :
check_box AX = 3893H
AX = 7180H
AX = 1853H
AX = 2040H
Đơn vị xử lý trung tâm họ Intel 80x86 có khả năng xử lý tập lệnh máy dạng OP A, B . Ký hiệu xxxxH là một con số dạng mã Hexa. Lệnh máy MOVE A, B thực hiện chuyển giá trị toán hạng từ nguồn B đến đích A. Ký hiệu [R] xác định thanh ghi R đang chứa địa chỉ (đang trỏ đến) một ô nhớ. Giả định AX = 2040H, BX = 5140H, ô nhớ 5140H đang chứa giá trị 1853H. Sau khi lệnh MOV AX, [BX] được thực hiện thì :
check_box AX = 1853H
AX = 3893H
AX = 2040H
AX = 5140H
Đơn vị xử lý trung tâm họ Intel 80x86 có khả năng xử lý tập lệnh máy dạng OP A, B . Ký hiệu xxxxH là một con số dạng mã Hexa. Lệnh máy MOVE A, B thực hiện chuyển giá trị toán hạng từ nguồn B đến đích A. Ký hiệu [xxxxH] là nội dung của ô nhớ địa chỉ xxxxH. Giả định AX = 1853H và ô nhớ địa chỉ 5140H đang chứa giá trị 2040H. Sau khi lệnh MOV AX, [5140H] được thực hiện thì :
check_box AX = 2040H
AX = 5140H
AX = 1853H
AX = 0402H
Đơn vị xử lý trung tâm họ Intel 80x86 có khả năng xử lý tập lệnh máy dạng OP A, B. Ký hiệu xxxxH là một con số dạng mã Hexa. Giả định AX = 1853H . Sau khi lệnh ADD AX, 5140H được thực hiện thì:
check_box AX = 6993H
AX = 3893H
AX = 1853H
AX = 2040H
Đơn vị xử lý trung tâm CPU gồm những thành phần chính nào?
Khối điều khiển và khối lưu trữ dữ liệu
Khối điều khiển và khối xử lý chỉ thị
Khối điều khiển và khối xử lý dữ liệu
Tất cả các phương án
Đơn vị xử lý trung tâm kiểm tra bit cờ nào và ở tiểu chu kỳ nào trong chu kỳ lệnh trước khi quyết định thực hiện hoặc không thực hiện chu kỳ ngắt:
check_box Bit cờ IF và ở cuối tiểu chu kỳ thực hiện lệnh
Bit cờ AF và ở cuối tiểu chu kỳ nhập lệnh
Bit cờ DF và ở cuối tiểu chu kỳ thực hiện lệnh
Bit cờ CF và ở cuối tiểu chu kỳ thực hiện lệnh
Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện chương trình bằng cách tuần tự trực tiếp nhập và thực hiện lệnh máy từ :
Thiết bị đĩa cứng
Bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ chính
Thiết bị đầu vào
Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện một lệnh máy cụ thể bằng cách thực thi:
Một chuỗi các vi thao tác xác định theo một trình tự xác định trước
Một chuỗi các vi thao tác cơ bản
Một chuỗi các vi thao tác xác định theo một trình tự xác định trước trên cơ sở giải mã lệnh máy
Một chuỗi các vi thao tác theo một trình tự xác định trước
Dữ liệu được truyền giữa CPU với các thiết bị theo dạng nào?
Truyền dạng nối tiếp
Truyền dạng song song
Truyền theo khối
Truyền vừa song song vừa nối tiếp
Dữ liệu được truyền tải giữa KC 8042 với CPU được sử dụng phương pháp kiểm tra dữ liệu nào để xác nhận độ vẹn toàn của dữ liệu
PARITY
CRC
NZR
NZRI
Dựa vào đâu mà đơn vị xử lý trung tâm có thể kết nối và trao đổi thông tin với nhiều đối tượng (thiết bị) khác nhau trên cùng một đường bus chung mà không bị xung đột :
check_box Nhờ vào các cổng vào/ra của đối tượng đều được trạng bị cổng 3 trạng thái có điều khiển.
Nhờ vào đơn vị xử lý trung tâm phát ra địa chỉ lựa chọn đối tượng và qua đó điều khiển các cổng vào/ra 3 trạng thái trên đối tượng để kết nối.
Nhờ vào đơn vị xử lý trung tâm có đường truyền thông tin riêng để lựa chọn đối tượng kết nối.
Nhờ vào việc đơn vị xử lý trung tâm phát ra địa chỉ của đối tượng được lựa chọn để kết nối.
Giả định đơn vị xử lý trung tâm được thiết kế để thực hiện tập lệnh với khuôn dạng chỉ có một thành phần địa chỉ. Khi đó, nếu mã thao tác chỉ rõ kiểu xác định địa chỉ toán hạng là gián tiếp thì tiểu chu kỳ gián tiếp sẽ được thực hiện. Kết quả sau khi nhập lệnh và thực hiện tiểu chu kỳ gián tiếp, thanh ghi địa chỉ bộ nhớ MAR chứa:
Địa chỉ toán hạng đích của lệnh đang thực thi
Giá trị của con trỏ lệnh PC
Giá trị toán hạng đích của lệnh đang thực thi
Thành phần địa chỉ có trên lệnh đang thực thi
Giả định đơn vị xử lý trung tâm được thiết kế để thực hiện tập lệnh với khuôn dạng chỉ có một thành phần địa chỉ. Khi đó, nếu mã thao tác chỉ rõ kiểu xác định địa chỉ toán hạng là gián tiếp thì tiểu chu kỳ gián tiếp sẽ được thực hiện. Ký hiệu xxxxH là một số dạng mã Hexa. Giả định tập lệnh có khuôn dạng 16 bit, 4 bit đầu tiên là mã thao tác và lệnh chỉ có một thành phần địa chỉ. Chon con trỏ lệnh PC= 725H , cho ô nhớ 725H chứa một lệnh máy mà mã thao tác của nó chứa thông tin về kiểu xác định địa chỉ là gián tiếp và phần địa chỉ của lệnh máy này chứa con số 834H. Ô nhớ 834H chứa con số 986H. Vậy sau khi nhập lệnh và thực hiện tiểu chu kỳ gián tiếp, thanh ghi MAR sẽ chứa giá trị sau:
726H
725H
834H
986H
Giả sử khi CPU đang thực hiện 1 chương trình con phục vụ ngắt, có 1 thiết bị vào ra khác cũng gửi tín hiệu yêu cầu ngắt thứ 2 đến CPU. Quá trình xử lý của CPU sẽ diễn ra như thế nào?
CPU sẽ kiểm tra độ ưu tiên của chương trình ngắt thứ 2. Nếu độ ưu tiên cao hơn sẽ tạm dừng chương trình con ngắt thứ 1, thực hiện chương trình con thứ 2 rồi sau đó quay lại chương trình con ngắt thứ 1
Không thể xảy ra yêu cầu ngắt thứ 2 trong khi đang thực hiện yêu cầu ngắt thứ 1 vì thanh ghi mặt nạ IRM đã chặn các yêu cầu ngắt.
Chuyển yêu cầu ngắt thứ 2 vào hàng đợi cho đến khi thực hiện xong chương trình con phục vụ ngắt thứ nhất
Thực hiện ngay lập tức yêu cầu ngắt thứ 2. Sau khi thực hiện xong sẽ quay về thực hiện chương trình con phục vụ ngắt thứ nhất
Giả sử ta có chỉ thị lệnh ADD xxxx Khi đó quá trình thực hiện trong CPU được diễn ra như thế nào?
Giá trị của ô nhớ có địa chỉ xxxx sẽ được cộng với giá trị tạm thời ở ACC và lưu vào ACC
Giá trị của ô nhớ có địa chỉ xxxx sẽ được cộng với giá trị tạm thời ở PC và lưu vào PC
Giá trị xxxx sẽ được cộng với giá trị tạm thời ở ACC và lưu vào ACC
Giá trị xxxx sẽ được cộng với giá trị tạm thời ở PC và lưu vào ACC
Giả sử ta có địa chỉ đoạn là: 0A00H, địa chỉ offset của ô nhớ trong đoạn là: 022CH (địa chỉ ô nhớ dạng 0A00:022C ). Vậy địa chỉ vật lý của ô nhớ là bao nhiêu (dạng Hexa)
0A22CH
0B22CH
0C22CH
0C22CH
Giả sử ta có địa chỉ đoạn là: 0A00H, địa chỉ offset của ô nhớ trong đoạn là: 022CH (địa chỉ ô nhớ dạng 0A00:022C ). Vậy địa chỉ vật lý của ô nhớ là bao nhiêu (dạng Hexa)
AA22CH
AB22CH
BC22CH
DC22CH
Giả thiết đoạn dữ liệu có mức đặc quyền DPL=3, đoạn mã lệnh có mức đặc quyền CPL=2. Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
check_box đoạn mã lệnh có thể truy cập đoạn dữ liệu
đoạn mã lệnh chỉ có thể truy cập đoạn dữ liệu khi được cấp phép
đoạn mã lệnh không thể truy cập đoạn dữ liệu
Hãy chỉ ra phát biểu đúng khi thực hiện lệnh STORE xxxx
Giá trị của ACC được ghi vào MBR, sau đó CU ra lệnh RD chuyển giá trị từ MBR ra ô nhớ M tại địa chỉ xxxx
Giá trị của ACC được ghi vào ô nhớ M tại địa chỉ xxxx
Giá trị của ACC được nạp vào MBR
Giá trị của ô nhớ M tại địa chỉ xxxx sẽ được nạp vào ACC
Hãy chi ra phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
Lệnh được nhập vào IR sau đó phần mã lệnh sẽ được chuyển sang ID để giải mã
Lệnh được nhập vào IR, phần địa chỉ lệnh sẽ được chuyển sang ID để giải mã
Lệnh được nhập vào IR, phần mã lệnh được nhập vào PC
Lệnh được nhập vào IR, phần mã lệnh sẽ được ghi vào ACC
Hãy chỉ ra phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
Trong hệ thống NTFS chỉ có 1 bảng MFT duy trì để quản lý các tệp tin và thư mục trong Volume
Trong hệ thống NTFS, MFT chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin về hệ điều hành và cung khởi động hệ điều hành
Trong hệ thống NTFS tồn tại 2 bảng MFT có vị trí không cố định
Trong hệ thống NTFS cũng tồn tại 2 bảng MFT nằm ngay sau Volume Boot Record
Hãy chỉ ra phát biểu đúng trong các phát biểu sau?
Hệ thống ngắt cứng của máy vi tính PC được thiết kế cho phép người lập trình càn thiệp được nhưng tùy theo các nhà sản xuất.
Hệ thống ngắt cứng của máy vi tính PC được thiết kế để người dùng có thể can thiệp được bằng cách lập trình với các từ điều khiển hoạt động.
Hệ thống ngắt cứng của máy vi tính PC được thiết kế sẵn do các nhà sản xuất và người dùng không thể can thiệp được.
Hệ thống ngắt cứng của máy vi tính PC luôn được thiết kế để người dùng bắt buộc phải can thiệp để khởi động các chương trình con ngắt.
Hãy chỉ ra phát biểu đúng trong các phát biểu sau?
Hệ thống ngắt cứng của máy vi tính PC được thiết kế cho phép người lập trình càn thiệp được nhưng tùy theo các nhà sản xuất.
Hệ thống ngắt cứng của máy vi tính PC được thiết kế để người dùng có thể can thiệp được bằng cách lập trình với các từ điều khiển hoạt động.
Hệ thống ngắt cứng của máy vi tính PC luôn được thiết kế để người dùng bắt buộc phải can thiệp để khởi động các chương trình con ngắt.
Hệ thống ngắt cứng của máy vi tính PC được thiết kế sẵn do các nhà sản xuất và người dùng không thể can thiệp đượ
Hãy chỉ ra phát biểu đúng về PC?
Giá trị của PC chỉ có thể tăng tuần tự
Giá trị của PC luôn tự động tăng lên 1 sau mỗi chu kỳ lệnh
Không có phương án đúng
Giá trị của PC tăng tuần tự nhưng có thể thay đổi đột biến
Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu sau?
Các hệ điều hành khác nhau sẽ có cách quản lý hệ thống lưu trữ tệp tin khác nhau.
Hệ thống tệp tin FAT được sử dụng cho các hệ điều hành Windows 9x và Windows XP
Hệ thống tệp tin NTFS được xây dựng nhằm tăng cường tính bảo mật, phần quyền cho nhiều người dùng
Hệ thống tệp tin NTFS là hệ thống lưu trữ tệp tin chuẩn cho các máy vi tính PC
Hãy chỉ ra thứ tự đúng trong cách thức tổ chức quản lý tệp tin theo định dạng FAT
Cung khởi độngFAT#1FAT#2Thư mục gốcVùng chứa tệp tin và thư mục
Cung khởi độngFAT#1Thư mục gốcFAT#2Vùng chứa tệp tin và thư mục
Cung khởi độngThư mực gốcFAT#1FAT#2Vùng chứa tệp tin và thư mục
Cung khởi độngThư mục gốcVùng chứa tệp tin và thư mụcFAT#1FAT#2
Hãy chỉ ra thứ tự thực hiện các lệnh sau: Nhập lệnh Tạo địa chỉ toán hạng Giải mã lệnh Nhập toán hạng Thực thi lệnh
1, 2, 4, 5, 3
1, 3, 2, 4, 5
2, 1, 3, 4, 5
2, 1, 3, 4, 5
Hãy chỉ ra thứ tự thực hiện các lệnh sau: Nhập lệnh Tạo địa chỉ toán hạng Giải mã lệnh Nhập toán hạng Thực thi lệnh
1, 3, 2, 4, 5
1, 2, 4, 5, 3
2, 1, 3, 4, 5
Hãy cho biết các loại Bus trong máy tính?
Bus dữ liệu, Bus lệnh, Bus địa chỉ
Bus điều khiển, Bus dữ liệu, Bus hệ thống
Bus hệ thống, Bus dữ liệu, Bus lệnh
Bus địa chỉ, Bus dữ liệu, Bus điều khiển
Hãy sắp xếp lại thứ tự thực hiện chu kỳ nhập lệnh trong các thao tác sau: MBR ← bộ nhớ MAR ← PC PC   ← PC + 1 IR   ← MBR
2,1,4,3
2,1,3,4
1,4,2,3
1,3,2,4
Hệ thống bộ nhớ vật lý của máy tính, xét cả trình tự ưu tiên truy cập từ đơn vị xử lý trung tâm, là hệ thống bộ nhớ:
check_box 4 mức, nếu tính cả mức thanh ghi của đơn vị xử lý trung tâm: thanh ghi, cache, bộ nhớ chính, bộ nhớ thứ cấp
5 mức, nếu tính cả mức thanh ghi của đơn vị xử lý trung tâm: thanh ghi, cache, bộ nhớ chính, bộ nhớ thứ cấp, lưu trữ ngoài
2 mức, nếu tính cả mức thanh ghi của đơn vị xử lý trung tâm: thanh ghi, bộ nhớ chính
3 mức, nếu tính cả mức thanh ghi của đơn vị xử lý trung tâm: thanh ghi, bộ nhớ chính, bộ nhớ thứ cấp
Hệ thống Bus dùng để làm gì?
Kết nối giữa các thiết bị ngoại vi với nhau.
Kết nối giữa CPU với bộ nhớ chính.
Kết nối giữa CPU với các thiết bị ngoại vi.
Làm môi trường truyền tin giữa các thiết bị
Hệ thống giao diện bàn phím của các máy vi tính PC bao gồm các thiết bị nào giao diện nào?
2 thiết bị KC 8048 ghép nối theo dạng chủ, thợ.
2 thiết bị KC8048 hoạt động độc lập
2 thiết bị KC8048 hoạt động song song
KC8048
Hệ thống máy vi tính AT có thể phục vụ được tối đa bao nhiêu kênh DMA nhờ các bộ điều khiển DMAC 8237
16
2
4
8
Hình sau là thể hiện của phương pháp định vị nào?
Định vị gián tiếp
Định vị cơ sở
Định vị trực tiếp
Định vị gián tiếp thanh ghi
Hình sau là thể hiện của phương pháp định vị nào?
Định vị cơ sở
Định vị gián tiếp
Định vị gián tiếp thanh ghi
Định vị trực tiếp
Hình sau là thể hiện của phương pháp định vị nào?
Định vị gián tiếp
Định vị gián tiếp thanh ghi
Định vị cơ sở
Định vị trực tiếp
Hình vẽ sau là ký hiệu của thành phần nào trong kiến trúc của ALU?
Bộ cộng
Bộ cộng đủ n bit
Bộ dồn kênh
Bộ cộng đủ 1 bit
Hình vẽ sau là ký hiệu của thành phần nào trong kiến trúc của ALU?
Bộ cộng
Bộ cộng đủ 1 bit
Bộ cộng đủ n bit
Bộ dồn kênh
Hình vẽ sau là ký hiệu của thành phần nào trong kiến trúc của ALU?
Bộ cộng đủ 1 bit
Bộ cộng
Bộ cộng đủ n bit
Bộ dồn kênh
Khi có yêu cầu ngắt từ các thiết bị vào ra, các tín hiệu yêu cầu ngắt IRQ sẽ được gửi đến thanh ghi nào đầu tiên?
IMR
IRR
ISR
PR
Khi đơn vị xử lý trung tâm thực hiện các lệnh tạo vòng lặp, thanh ghi nào trong các thanh ghi sau đây đóng vai trò chứa số đếm xác định số lần thực hiện vòng lặp:
check_box ECX (hoặc CX)
EAX (hoặc AX)
EDX (hoặc DX)
EBX (hoặc BX)
Khi gặp lệnh RET, CPU sẽ thực hiện công việc gì?
Đọc nội dung thanh ghi SP và nạp vào PC
Khôi phục giá trị các thanh ghi của CPU
Lấy địa chỉ chương trình con tại đáy ngăn xếp lưu và lưu vào PC
Quay trở về chương trình chính.
Khi kết thúc một chương trình còn phục vụ ngắt cứng, CPU sẽ phát ra tín hiệu nào?
AEOI
AEOI hoặc EOI
EOI
IRET
Khi thiết kế một đơn vị điều khiển, tập các tín hiệu điều khiển cần thiết và trình tự đưa ra các tín hiệu điều khiển được xác định trên cơ sở:
Phân tích chức năng của đơn vị xử lý trung tâm
Phân tích quá trình thực hiện các lệnh máy trong tập lệnh, các vi thao tác cần thực thi và trình tự thực hiện các vi thao tác cụ thể cho từng lệnh máy.
Chức năng cơ bản của đơn vị điều khiển
Phân tích kết quả của việc giải mã các lệnh máy
Khi thực hiện một lệnh máy, đơn vị xử lý trung tâm:
Luôn phải thực hiện các thao tác xác định địa chỉ toán hạng và nhập toán hạng
Không phải thực hiện các thao tác xác định địa chỉ toán hạng và nhập toán hạng
Tuỳ vào lệnh máy cụ thể mới phải thực hiện các thao tác xác định địa chỉ toán hạng và nhập toán hạng
Khi thực hiện tính toán địa chỉ vật lý của ô nhớ cần truy cập, đơn vị xử lý trung tâm sẽ lấy địa chỉ nền đoạn vật lý cần truy cập từ:
check_box Phần kín của thanh ghi đoạn tương ứng đoạn cần truy cập
Phần hở của thanh ghi đoạn tương ứng đoạn cần truy cập
Bộ mô tả đoạn của đoạn cần truy cập
Phần kín của thanh ghi đoạn tương ứng đoạn cần truy cập hoặc Bộ mô tả đoạn của đoạn cần truy cập
Khuôn dạng đầy đủ của một vi lệnh bao gồm:
check_box Trường chứa thông tin về địa chỉ vi lệnh tiếp theo, trường chứa thông tin điều khiển, trường chứa thông tin xác định điều kiện rẽ nhánh
Trường mã thao tác, trường chứa thông tin về địa chỉ toán hạng hoặc thông tin về địa chỉ lệnh tiếp theo
Trường chứa thông tin về địa chỉ vi lệnh tiếp theo, trường chứa thông tin điều khiển
Trường mã thao tác, trường chứa thông tin về địa chỉ lệnh tiếp theo
Kiến trúc cơ bản của các máy vi tính họ PC :
check_box là giống nhau theo chuẩn kiến trúc dòng máy vi tính PC/AT không phụ thuộc vào hãng chế tạo, nhưng có cải biến nhẹ qua các thế hệ
là giống nhau theo chuẩn kiến trúc dòng máy vi tính PC/AT, nếu sử dụng đơn vị xử lý trung tâm của Intel, và có cải biến nhẹ qua các thế hệ
là khác nhau và tuỳ thuộc vào hãng chế tạo
là giống nhau nếu là sản phẩm của cùng một hãng chế tạo nhưng khác nhau giữa các hãng
Ký hiệu xxxxH là một số dạng mã Hexa. Cho một tập lệnh có khuôn dạng 16 bit, 4 bit đầu tiên là mã thao tác và lệnh chỉ có một thành phần địa chỉ. Cho bộ nhớ có ô nhớ rộng 16 bit. Cho con trỏ lệnh PC = 371H . Cho ô nhớ 370H chứa giá trị 0F52H, ô nhớ 371H chứa giá trị 9852H, ô nhớ 372H chứa giá trị 6F38H. Vậy sau tiểu chu kỳ nhập lệnh, thanh ghi MBR sẽ chứa giá trị nào sau đây:
check_box 9852H
0371H
6F38H
0F52H
Ký hiệu xxxxH là một số dạng mã Hexa. Cho một tập lệnh có khuôn dạng 16 bit, 4 bit đầu tiên là mã thao tác và lệnh chỉ có một thành phần địa chỉ. Cho bộ nhớ có ô nhớ rộng 16 bit. Cho giá trị hiện thời của con trỏ lệnh PC = 271H . Cho ô nhớ 270H chứa lệnh máy 7F52H, ô nhớ 271H chứa lệnh máy 9852H, ô nhớ 272H chứa lệnh máy 0F52H. Các lệnh máy 7F52H , 9852H , 0F52H là các lệnh không rẽ nhánh. Vậy sau tiểu chu kỳ nhập lệnh, con trỏ lệnh PC sẽ chứa giá trị nào sau đây:
check_box 0272H
0F52H
9852H
0270H
Ký hiệu xxxxH là một số dạng mã Hexa. Cho một tập lệnh có khuôn dạng 16 bit, 4 bit đầu tiên là mã thao tác và lệnh chỉ có một thành phần địa chỉ. Cho bộ nhớ có ô nhớ rộng 16 bit. Lệnh máy ADD xxxH thực hiện cộng nội dung ACC với nội dung của ô nhớ có địa chỉ xxxH xác định trên lệnh, kết quả chứa vào ACC. Cho ACC=2375H, con trỏ lệnh PC= 424H , ô nhớ 424H chứa lệnh ADD 614H, ô nhớ 614H chứa giá trị 1411H. Sau tiểu chu kỳ nhập lệnh ADD 614H, thanh ghi MAR có giá trị:
1411H
0425H
0424H
0614H
Ký hiệu xxxxH là một số dạng mã Hexa. Cho một tập lệnh có khuôn dạng 16 bit, 4 bit đầu tiên là mã thao tác và lệnh chỉ có một thành phần địa chỉ. Cho bộ nhớ có ô nhớ rộng 16 bit. Lệnh máy ADD xxxH thực hiện cộng nội dung ACC với nội dung của ô nhớ có địa chỉ xxxH xác định trên lệnh, kết quả chứa vào ACC. Cho ACC=2375H, con trỏ lệnh PC= 424H , ô nhớ 424H chứa lệnh ADD 614H, ô nhớ 614H chứa giá trị 1411H. Sau tiểu chu kỳ thực hiện lệnh ADD 614H, thanh ghi ACC có giá trị:
check_box 3786H
1411H
2735H
8637H
Ký hiệu xxxxH là một số dạng mã Hexa. Cho một tập lệnh có khuôn dạng 16 bit, 4 bit đầu tiên là mã thao tác và lệnh chỉ có một thành phần địa chỉ. Cho bộ nhớ có ô nhớ rộng 16 bit. Lệnh máy ADD xxxH thực hiện cộng nội dung ACC với nội dung của ô nhớ có địa chỉ xxxH xác định trên lệnh. Cho ACC=2375H, con trỏ lệnh PC= 424H , ô nhớ 424H chứa lệnh ADD 614H, ô nhớ 614H chứa giá trị 1411H. Sau tiểu chu kỳ thực hiện lệnh ADD 614H, thanh ghi MBR có giá trị:
check_box 1411H
0424H
2735H
0614H
Ký hiệu xxxxH là một số dạng mã Hexa. Cho một tập lệnh có khuôn dạng 16 bit, 4 bit đầu tiên là mã thao tác và lệnh chỉ có một thành phần địa chỉ. Cho bộ nhớ có ô nhớ rộng 16 bit. Lệnh máy STORE xxxH thực hiện sao nội dung ACC ra ô nhớ có địa chỉ xxxH xác định trên lệnh. Cho ACC=0375H, con trỏ lệnh PC= 424H , ô nhớ 424H chứa lệnh STORE 614H, ô nhớ 614H chứa giá trị 1411H. Sau tiểu chu kỳ thực hiện lệnh STORE 614H, ô nhớ 614H có giá trị:
1411H
0424H
0375H
0614H
Ký hiệu xxxxH là một số dạng mã Hexa. Cho một tập lệnh có khuôn dạng 16 bit, 4 bit đầu tiên là mã thao tác và lệnh chỉ có một thành phần địa chỉ. Cho bộ nhớ có ô nhớ rộng 16 bit. Lệnh máy STORE xxxH thực hiện sao nội dung ACC ra ô nhớ có địa chỉ xxxH xác định trên lệnh. Cho ACC=0637H, con trỏ lệnh PC= 354H , ô nhớ 354H chứa lệnh STORE 485H, ô nhớ 485H chứa giá trị 2323H. Sau tiểu chu kỳ thực hiện lệnh STORE 485H, thanh ghi MAR có giá trị:
check_box 485H
354H
637H
355H
Ký hiệu xxxxH là một số dạng mã Hexa. Cho một tập lệnh có khuôn dạng 16 bit, 4 bit đầu tiên là mã thao tác và lệnh chỉ có một thành phần địa chỉ. Cho bộ nhớ có ô nhớ rộng 16 bit. Lệnh máy STORE xxxH thực hiện sao nội dung ACC ra ô nhớ có địa chỉ xxxH xác định trên lệnh. Cho ACC=0637H, con trỏ lệnh PC= 354H , ô nhớ 354H chứa lệnh STORE 485H, ô nhớ 485H chứa giá trị 2323H. Sau tiểu chu kỳ thực hiện lệnh STORE 485H, thanh ghi MBR có giá trị:
check_box 637H
354H
485H
355H
Ký hiệu xxxxH là một số dạng mã Hexa. Cho một tập lệnh có khuôn dạng 16 bit, 4 bit đầu tiên là mã thao tác và lệnh chỉ có một thành phần địa chỉ. Cho bộ nhớ có ô nhớ rộng 16 bit. Cho con trỏ lệnh PC = 832H . Cho ô nhớ 832H chứa giá trị 1348H, ô nhớ 833H chứa giá trị 5892H, ô nhớ 834H chứa giá trị 6F52H. Vậy sau tiểu chu kỳ nhập lệnh, thanh ghi MAR sẽ chứa giá trị nào sau đây:
check_box 0832H
5892H
1348H
0833H
Kỹ thuật định thời nào được sử dụng để thực hiện trao đổi thông tin giữa đơn vị xử lý trung tâm với các đối tượng bên ngoài hệ thống máy tính:
check_box Kỹ thuật truyền tin đồng bộ và truyền tin không đồng bộ
Kỹ thuật truyền tin đồng bộ
Kỹ thuật truyền tin không đồng bộ
Kỹ thuật định thời nào được sử dụng để thực hiện trao đổi thông tin giữa đơn vị xử lý trung tâm với các đối tượng bên trong hệ thống máy tính:
check_box Kỹ thuật truyền tin đồng bộ
Kỹ thuật truyền tin không đồng bộ
Kỹ thuật truyền tin đồng bộ và truyền tin không đồng bộ
Kỹ thuật superscalar của đơn vị xử lý trung tâm Pentium là kỹ thuật gì?
Là kỹ thuật cho phép CPU nhập và giải mã đồng thời 2 lệnh
Là kỹ thuật cho phép CPU quản lý bộ nhớ có kích thước > 4GB
Là kỹ thuật cho phép CPU tính toán với các số dấu chấm động
Là kỹ thuật cho phép CPU xử lý theo kỹ thuật IPL
Máy tính có thể biểu diễn, xử lý và lưu trữ:
check_box Các số thực có trị tuyệt đối lớn hữu hạn
Chỉ các số nguyên
Các số thực có trị bất kỳ
Các số thực có trị tuyệt đối lớn không hạn chế
Module giao diện vào ra song song chuẩn thường được dùng với thiết bị ngoại vi nào?
Bàn phím
Máy in
Modem
Ổ đĩa cứng HDD
Một chỉ thị máy có khuôn dang bao gồm các thành phần nào?
Dữ liệu và địa chỉ chương trình
Mã thao tác và địa chỉ
Mã thao tác và địa chỉ chương trình
Mã thao tác và dữ liệu
Một đơn vị xử lý Trung tâm bao gồm các nhóm tập lệnh cơ bản nào?
Nhóm lệnh chuyển dữ liệu
Nhóm lệnh điều khiển chương trình
Nhóm lệnh vào – ra
Nhóm lệnh xử lý dữ liệu
Tất cả các phương án
Một đơn vị xử lý Trung tâm bao gồm các nhóm tập lệnh cơ bản nào?
Nhóm lệnh chuyển dữ liệu
Nhóm lệnh vào – ra
Nhóm lệnh xử lý dữ liệu
Tất cả các phương án
Một khuôn dạng lệnh cơ bản gồm các thành phần nào?
Mã lệnh, địa chỉ chương trình thực hiện
Mã lệnh, địa chỉ ô nhớ chứa lệnh
Mã lệnh, địa chỉ ô nhớ chứa lệnh
Mã lệnh, địa chỉ toán hạng, địa chỉ toán hạng
Một khuôn dạng lệnh cơ bản gồm các thành phần nào?
Mã lệnh, địa chỉ ô nhớ chứa lệnh
Mã lệnh, địa chỉ chương trình thực hiện
Mã lệnh, địa chỉ toán hạng, địa chỉ toán hạng
Một lệnh máy của máy tính hiện đại thường có hai trường thông tin: trường mã thao tác và trường địa chỉ. Khi đó, trường địa chỉ chứa (các) con số mang thông tin về:
Địa chỉ ô nhớ chứa lệnh máy cần thực hiện tiếp theo
Địa chỉ nơi chứa toán hạng mà lệnh xử lý
Địa chỉ ô nhớ chứa lệnh máy này
Địa chỉ nơi chứa toán hạng mà lệnh xử lý hoặc địa chỉ ô nhớ chứa lệnh máy cần thực hiện tiếp theo
Một ô nhớ có kích thước quy định là bao nhiêu?
1 byte
1 bit
2 bytes
4 bytes
Một toán hạng không thể lưu trữ được trong thành phần nào sau đây?
Trong bộ nhớ
Trong các thiết bị lưu trữ
Trong lệnh
Trong thanh ghi
Mục tiêu thiết kế các bộ VLX trung tâm sử dụng hệ lệnh CISC là gì?
Đơn giản hóa nhiệm vụ người viết chương trình dịch
Cung cấp các ngôn ngữ lập trình bậc cao và phức tạp
Tất cả các phương án
Tận dụng hiệu năng làm việc của CPU
Nếu con trỏ lệnh PC hiện đang chứa giá trị 10010000 (Binary), vậy địa chỉ của ô nhớ chứa lệnh cần nhập tiếp theo sẽ là:
check_box 10010000
10010001
10010011
10010010
Những thành phần nào sau đây nằm trong một chu kỳ lệnh
Chu kỳ nhập lệnhChu kỳ trực tiếpChu kỳ thực hiện lệnhChu kỳ ngắt
Chu kỳ nhập lệnhChu kỳ giải mã lệnhChu kỳ thực hiện lệnhChu kỳ phục hồi lệnh
Chu kỳ nhập lệnhChu kỳ gián tiếpChu kỳ thực hiện lệnhChu kỳ ngắt
Chu kỳ nhập lệnhChu kỳ giải mã lệnhChu kỳ thực hiện lệnhChu kỳ hủy lệnh
Nhược điểm của cache ánh xạ liên kết là gì ?
check_box Cần nhiều bộ so sánh số thẻ nên có giá thành cao
Mỗi một khối nhớ trong bộ nhớ chính chỉ có một vị trí dòng cache duy nhất tương ứng trong bộ nhớ cache
Số lượng dòng cache lớn theo kích thước của bộ nhớ chính
Mỗi một khối nhớ trong bộ nhớ chính có thể có nhiều vị trí dòng cache tương ứng trong cache
Nhược điểm của cache ánh xạ trực tiếp là gì ?
check_box Mỗi một khối nhớ trong bộ nhớ chính chỉ có một vị trí dòng cache duy nhất tương ứng trong bộ nhớ cache
Số lượng dòng cache lớn theo kích thước của bộ nhớ chính
Cần nhiều bộ so sánh số thẻ nên có giá thành cao
Mỗi một khối nhớ trong bộ nhớ chính có thể có nhiều vị trí dòng cache tương ứng trong cache
Phần mềm nào sau đây không nằm trong bộ nhớ chính ROM
Chương trình đọc cung khởi động
Chương trình POST
Chương trình quét ROM mở rộng
Phần mềm thời gian đồng hồ hệ thống
Phương pháp truyền tin phổ biến trên Bus là gì?
Dị bộ
Đồng bộ
Đồng bộ và dị bộ.
Đồng bộ và Song song
Quá trình thực hiện một lệnh máy được điều khiển và điều phối bởi:
Chương trình đang chạy
Thanh ghi lệnh IR
Đơn vị điều khiển CU
Con trỏ lệnh PC
Quá trình vào/ra dữ liệu theo phương pháp ngắt cứng là quá trình:
check_box Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện chương trình vào/ra dữ liệu khi nhận được tín hiệu báo ngắt từ thiết bị giao diện của thiết bị ngoại vi có yêu cầu
Hệ thống ngắt cứng điều khiển quá trình vào/ra dữ liệu với thiết bị ngoại vi có yêu cầu
Đơn vị xử lý trung tâm gọi và thực hiện chương trình vào/ra dữ liệu theo trình tự xác định trước với thiết bị ngoại vi có yêu cầu
Bộ điều khiển ngắt PIC điều khiển quá trình vào/ra dữ liệu với thiết bị ngoại vi có yêu cầu
Quá trình vào/ra dữ liệu theo phương pháp truy nhập trực tiếp bộ nhớ (phương pháp DMA) là quá trình
check_box bộ điều khiển DMAC điều khiển quá trình vào/ra dữ liệu theo kiểu truy nhập trực tiếp giữa bộ nhớ với thiết bị ngoại vi có yêu cầu
bộ điều khiển ngắt PIC điều khiển quá trình vào/ra dữ liệu với thiết bị ngoại vi có yêu cầu
đơn vị xử lý trung tâm thực hiện chương trình vào/ra dữ liệu khi nhận được tín hiệu báo DRQ từ thiết bị giao diện của thiết bị ngoại vi có yêu cầu
đơn vị xử lý trung tâm thực hiện chương trình vào/ra dữ liệu khi nhận được tín hiệu báo ngắt từ thiết bị giao diện của thiết bị ngoại vi có yêu cầu
Số lượng chương trình con phục vụ ngắt tối đa trong 1 bảng véc-tơ ngắt là bao nhiêu
128
16
256
64
Số lượng phân vùng chính đối với các máy vi tính PC là bao nhiêu
12
4
8
Không giới hạn
Sự khác biệt trong các thao tác đơn vị xử lý trung tâm khi thực hiện lệnh gọi xa ( FAR CALL) so với gọi gần (NEAR CALL) đến một chương trình con đích có mức đặc quyền thấp hơn là:
check_box đơn vị xử lý trung tâm thực hiện cất giá trị hiện thời của CS-IP vào ngăn xếp, sau đó nạp bộ chọn đoạn và địa chỉ offset của chương trình con đích vào CS-IP
đơn vị xử lý trung tâm thực hiện cất giá trị hiện thời của CS-IP vào ngăn xếp, sau đó nạp địa chỉ đoạn và địa chỉ offset của chương trình con đích vào CS-IP
đơn vị xử lý trung tâm thực hiện cất giá trị hiện thời của IP vào ngăn xếp, sau đó nạp địa chỉ offset của chương trình con đích vào IP
đơn vị xử lý trung tâm thực hiện cất giá trị hiện thời của CS vào ngăn xếp, sau đó nạp bộ chọn đoạn của chương trình con đích vào CS
Tại sao khi thực hiện vào/ra (nhập/xuất) dữ liệu với các thiết bị ngoại vi của máy tính phải áp dụng một trong các phương pháp vào-ra dữ liệu:
Để đơn vị xử lý trung tâm không phải tham gia vào quá trình vào-ra dữ liệu
Để đơn vị xử lý trung tâm có thể bắt nhịp được với tốc độ và khả năng đáp ứng chậm hơn rất nhiều của các thiết bị ngoại vi, qua đó đảm bảo độ tin cậy của quá trình vào-ra dữ liệu
Để giảm tải cho đơn vị xử lý trung tâm
Vì mỗi thiết bị ngoại vi cần một phương pháp vào/ra (nhập/xuất) dữ liệu riêng tương ứng
Thanh ghi nào sau đây không phải là thanh ghi đoạn trong kiến trúc CPU x86
PS
GS
CS
FS
Thành phần cốt lõi của một đơn vị điều khiển cứng hoá là:
check_box Bộ giải mã lệnh máy và mạch logic tuần tự tạo tín hiệu điều khiển
Mạch logic tuần tự tạo tín hiệu điều khiển
Bộ giải mã lệnh máy
Bộ nhớ điều khiển chứa vi chương trình
Thành phần nào không có trong không có trong kiến trúc của CPU
ALU
BU
CU
Registers
Thành phần nào trong CPU điều khiển quá trình đọc / ghi dữ liệu với bộ nhớ
ALU
CU
IR
PC
Thao tác đầu tiên để đơn vị xử lý trung tâm chuyển đến nhiệm vụ tiếp theo là:
check_box truy cập Bộ mô tả TSS của nhiệm vụ tiếp theo
truy cập Bộ mô tả LDT của nhiệm vụ tiếp theo
truy cập đoạn mã lệnh của nhiệm vụ tiếp theo
truy cập Bộ mô tả đoạn mã lệnh của nhiệm vụ tiếp theo
Thao tác đầu tiên khi đơn vị xử lý trung tâm bắt đầu chuyển nhiệm vụ là:
check_box bảo vệ trạng thái hoạt động của nhiệm vụ hiện thời vào đoạn TSS của nhiệm vụ này
truy cập Bộ mô tả TSS của nhiệm vụ tiếp theo
truy cập đoạn mã lệnh của nhiệm vụ tiếp theo
truy cập Bộ mô tả đoạn mã lệnh của nhiệm vụ tiếp theo
Thiết bị 3 trạng thái dùng để làm gì?
Chuyển luồng tín hiệu khi có sự cố
Cung cấp quyền điều khiển Bus cho CPU
Tăng tốc độ truy nhập Bus
Tránh xung đột Bus
Thiết bị giao diện bàn phím sẽ chịu trách nhiệm tạo ra tín hiệu gì của bàn phím để gửi cho CPU?
Mã ACSII
Mã quét
Mã Unicode
Mã vạch
Thông tin nào sau đây không tồn tại trong cấu trúc bảng phân vùng
Chỉ thị khởi động
Địa chỉ cuối phân vùng
Địa chỉ đầu phân vùng
Số lượng thư mục, file có trong phân vùng
Thực tiễn hoạt động nào của đơn vị xử lý trung tâm trong khi thực hiện truy cập bộ nhớ chính đã cho phép sử dụng bộ nhớ cache :
check_box Trong một thời khoảng đơn vị xử lý trung tâm chỉ truy cập vào một vùng nhớ hữu hạn của bộ nhớ chính
Trong một thời khoảng đơn vị xử lý trung tâm chỉ truy cập vào một chương trình đang chạy trong bộ nhớ chính
Trong một thời khoảng đơn vị xử lý trung tâm chỉ truy cập vào một ô nhớ của bộ nhớ chính
Tại một thời điểm đơn vị xử lý trung tâm chỉ truy cập vào một ô nhớ của bộ nhớ chính
Tổ chức và quản lý bộ nhớ là để:
check_box Người dùng không phải phụ thuộc vào kích thước cũng như cấu tạo của bộ nhớ vật lý, không phải quản lý trực tiếp vùng nhớ được cấp ở mức bộ nhớ vật lý. Người dùng được cấp và sử dụng một không gian lưu trữ (gọi là bộ nhớ ảo) lớn hơn khả năng của bộ nhớ vật lý, đồng thời cho phép quản lý và bảo vệ chặt chẽ các vùng nhớ của từng nhiệm vụ cũng như sử dụng tối ưu không gian nhớ.
Người dùng không phải phụ thuộc vào kích thước cũng như cấu tạo của bộ nhớ vật lý và còn được cấp cũng như sử dụng một không gian lưu trữ (gọi là bộ nhớ ảo) lớn hơn khả năng của bộ nhớ vật lý
Người dùng không phải quan tâm và quản lý trực tiếp vùng nhớ được cấp ở mức bộ nhớ vật lý và không phải phụ thuộc vào kích thước cũng như cấu tạo của bộ nhớ vật lý.
Người dùng được cấp và sử dụng một không gian lưu trữ (gọi là bộ nhớ ảo) lớn hơn khả năng của bộ nhớ vật lý, đồng thời cho phép quản lý và bảo vệ chặt chẽ các vùng nhớ của từng nhiệm vụ cũng như sử dụng tối ưu không gian nhớ.
Tổ chức và quản lý bộ nhớ theo cơ chế phân đoạn:
check_box Cho phép hệ điều hành quản lý và bảo vệ chặt chẽ các vùng nhớ của từng nhiệm vụ cũng như sử dụng tối ưu không gian nhớ. Cho phép người dùng sử dụng một không gian lưu trữ lớn hơn khả năng của bộ nhớ vật lý và quản lý thông tin cũng như dữ liệu của chương trình ứng dụng một cách hiệu quả
Cho phép người dùng quản lý thông tin và dữ liệu của chương trình ứng dụng dễ dàng và hiệu quả
Cho phép hệ điều hành quản lý và bảo vệ chặt chẽ các vùng nhớ của từng nhiệm vụ cũng như sử dụng tối ưu không gian nhớ.
Người dùng được cấp và sử dụng một không gian lưu trữ (gọi là bộ nhớ ảo) lớn hơn khả năng của bộ nhớ vật lý.
Tổ chức và sử dụng bộ nhớ cache trong hệ thống bộ nhớ vật lý nhiều mức của máy tính giúp:
check_box tăng tốc độ truy cập bộ nhớ chính nhưng với giá thành xây dựng bộ nhớ tăng không đáng kể
tăng tốc độ truy cập bộ nhớ chính nhưng với giá thành xây dựng bộ nhớ tăng dáng kể
tăng kích thước bộ nhớ chính và tăng tốc độ truy cập bộ nhớ chính
tăng kích thước bộ nhớ chính mà giá thành xây dựng bộ nhớ tăng không đáng kể
Trong các chỉ thị lệnh sau, chỉ thị nào không làm thay đổi giá trị của PC?
IN
JMP
JS
JZ
Trong các chỉ thị lệnh sau, chỉ thị nào sẽ thay đổi giá trị của MBR?
JC
LOAD
STORE
Tất cả đều sai
Trong các thành phần sau, thành phần nào không phải là chuẩn giao diện giữa HDD với CPU
SCIC
SATA
ATA
PATA
Trong các thiết bị giao diện sau, thiết bị giao diện nào có thể làm việc với nhiều thiết bị ngoại vi nhất
DMAC
PPI
UART
USB
Trong các thiết bị giao diện sau, thiết bị giao diện nào thực hiện vào ra tuần tự với thiết bị ngoại vi?
DMAC
PPI
UART
USB
Trong các tín hiệu sau, tín hiệu nào là tín hiệu báo ngắt
BRQ
CRQ
DRQ
IRQ
Trong các tín hiệu sau. Đâu là những tín hiệu được sử dụng trong quá trình DMA
INTA, HDLA, DRQ
HOLD, HDLA, DRQ
HOLD, DRQ, HDLA
INTA, HOLD, DRQ
Trong các tín hiệu yêu cầu ngắt cứng sau. Hãy sắp xếp các tín hiệu theo chiều giảm dần của độ ưu tiên:Đồng hồ thời gian thựcCard âm thanhBàn phímĐồng hồ hệ thống
1, 3, 4, 2
1, 4, 3, 2
4, 3, 1, 2
4, 3, 2, 1
Trong chế độ bảo vệ CPU x86 có quản lý theo cách nào?
Theo phân đoạn
Theo phân đoạn hoặc theo phân trang
Theo phân đoạn và theo phân trang
Theo phân trang
Trong chế độ bảo vệ, bộ nhớ được quản lý theo phân đoạn. Có những bảng phân đoạn nào?
BTD và GDT
GDT và SDT
LDT và BTD
LDT và GDT
Trong chế độ bảo vệ, CPU có thể thực hiện đa nhiệm bằng cách bảo vệ các chương trình đang hoạt động. Để làm được điều này CPU sẽ thực hiện công việc gì?
Gán cho mỗi chương trình 1 ALU trong CPU để thực hiện
Gán cho mỗi chương trình 1 địa chỉ vào ra riêng để vào ra dữ liệu độc lập
Gán cho mỗi chương trình 1 vùng nhớ mở rộng và độc lập với các chương trình khác
Gán cho mỗi chương trình một mức đặc quyền cho phép/hoặc không cho phép truy cập
Trong chế độ hoạt động DMA, khi có nhiều hơn 1 thiết bị gửi tín hiệu yêu cầu DRQ tới CPU. Khi đó các thiết bị sẽ được phục vụ theo cơ chế nào?
Theo độ ưu tiên của tín hiệu DRQ. Tín hệu DRQ3 có mức ưu tiên cao nhát, tiesp theo là DRQ2,1,0
Theo độ ưu tiên của tín hiệu DRQ. Tín hiệu DRQ0 có mức ưu tiên cao nhất sau đó là DRQ0,1,2
Theo thứ tự của các Q, tín hiệu đến sau sẽ được phục vụ trước theo Stack dạng LIFO
Theo thứ tự đến của các DRQ, tín hiệu đến trước được phục vụ trước theo hàng đợi FIFO
Trong chế độ quản lý bộ nhớ theo chế độ phân trang. Cấu trúc của hệ thống quản lý bảng tran gồm những thành phần nào?
Thư mục trang, bảng trang và khung trang
Thư mục trang. Thưc mục trang con, bảng trang
Thưc mục trang, bảng trang, khung trang
Thưc mục trang, bảng vector trang, trang nhớ
Trong chế độ quản lý bộ nhớ theo chế độ phân trang. Cấu trúc của hệ thống quản lý bảng tran gồm những thành phần nào?
Thư mục trang, bảng trang vectoc và khung trang
Thư mục trang. Thưc mục trang con, bảng trang
Thưc mục trang, bảng trang, khung trang
Thưc mục trang, bảng vector trang, trang nhớ
Trong chế độ quản lý bộ nhớ theo phân trang mỗi bảng trang có kích thước 4 Kb và có thể quản lý được
1024 mục bảng trang
1280 mục bảng trang
256 mục bảng trang
512 mục bảng trang
Trong chế độ thực bộ nhớ được phân chia thành các đoạn nhớ, mỗi đoạn nhớ có kích thước là bao nhiêu?
128Kb
256Kb
32Kb
64Kb
Trong chế độ thực và chế độ 8086 ảo, các thanh ghi đoạn CS, DS, ES và SS được dùng để chứa:
check_box địa chỉ của các đoạn có tên tương ứng
các đoạn có tên tương ứng
địa chỉ nền của các đoạn vật lý có tên tương ứng
địa chỉ nền của các đoạn có tên tương ứng
Trong chuẩn truyền tin USB, thông tin được mã hóa theo phương pháp nào?
CRC
Manchester Encoding
NRZ
NRZI
Trong cơ chế quản lý bộ nhớ theo phân đoạn, bảng đoạn được sử dụng để:
check_box quản lý các đoạn nhớ ảo và đoạn nhớ vật lý tương ứng
quản lý các đoạn nhớ vật lý
quản lý các đoạn nhớ ảo
quản lý không gian nhớ ảo và không gian nhớ vật lý tương ứng
Trong cơ chế quản lý bộ nhớ theo phân đoạn, để quản lý và truy cập từng ô nhớ, người ta dùng :
check_box Địa chỉ logic, là cặp con số xác định vị trí ô nhớ trong bộ nhớ ảo và bộ nhớ vật lý
Địa chỉ ảo, là con số xác định vị trí ô nhớ trong bộ nhớ ảo
Địa chỉ đoạn, là con số xác định vị trí đoạn nhớ trong bộ nhớ ảo và bộ nhớ vật lý
Địa chỉ vật lý, là con số xác định vị trí ô nhớ trong bộ nhớ vật lý
Trong cơ chế quản lý bộ nhớ theo phân đoạn, địa chỉ offset (địa chỉ lệch) là con số:
check_box xác định vị trí ô nhớ trong đoạn chứa nó
xác định vị trí ô nhớ trong đoạn ảo chứa nó
xác định vị trí ô nhớ trong đoạn vật lý chứa nó
xác định vị trí ô nhớ trong bộ nhớ vật lý
Trong cơ chế quản lý bộ nhớ theo phân đoạn, với mỗi một đoạn nhớ trong không gian nhớ ảo:
check_box sẽ có một đoạn nhớ vật lý tương ứng ở một vị trí do hệ điều hành xác định trên bộ nhớ vật lý
sẽ có một đoạn nhớ vật lý tương ứng trên bộ nhớ vật lý
sẽ có một đoạn nhớ vật lý tương ứng cố định trên bộ nhớ vật lý
Trong cơ chế quản lý bộ nhớ theo phân trang, bảng trang được sử dụng để:
check_box quản lý các trang trên bộ nhớ ảo và khung trang tương ứng trên bộ nhớ vật lý
quản lý các trang trên bộ nhớ ảo
quản lý các khung trang trên bộ nhớ vật lý
quản lý hệ thống bộ nhớ
Trong cơ chế quản lý bộ nhớ theo phân trang, để quản lý và truy cập từng ô nhớ, người ta dùng :
Địa chỉ ảo, là con số xác định vị trí ô nhớ trong bộ nhớ ảo
Địa chỉ vật lý, là con số xác định vị trí ô nhớ trong bộ nhớ vật lý
Địa chỉ trang, là con số xác định vị trí trang trong bộ nhớ ảo và bộ nhớ vật lý
Địa chỉ logic, là cặp con số địa chỉ trang-địa chỉ offset xác định vị trí ô nhớ trong bộ nhớ ảo và bộ nhớ vật lý
Trong cơ chế quản lý bộ nhớ theo phân trang, địa chỉ offset (địa chỉ lệch) là con số:
xác định vị trí ô nhớ trong khung trang chứa nó
xác định vị trí ô nhớ trong trang chứa nó
xác định vị trí ô nhớ trong bộ nhớ vật lý
xác định vị trí ô nhớ trong trang và khung trang chứa nó
Trong đơn vị điều khiển vi lập trình, các tín hiệu điều khiển cần có được biểu diễn và được hoạt hoá bởi:
Các vi thủ tục
Các bit trong vi lệnh
Các bit trong lệnh máy
Các mã lệnh máy
Trong đơn vị điều khiển vi lập trình, con trỏ vi lệnh PC đóng vai trò :
Xác định vị trí vi thủ tục tiếp theo cần thực hiện
Xác định vị trí vi lệnh tiếp theo cần thực hiện
Xác định vị trí lệnh máy tiếp theo cần thực hiện
Xác định vị trí thủ tục (chương trình con) lệnh máy tiếp theo cần thực hiện
Trong đơn vị điều khiển vi lập trình, mỗi vi lệnh có khả năng biểu diễn:
check_box Một hoặc nhiều vi thao tác đồng thời của đơn vị xử lý trung tâm
Một vi thao tác của đơn vị xử lý trung tâm
Một thao tác của đơn vị xử lý trung tâm
Một hoặc nhiều thao tác đồng thời của đơn vị xử lý trung tâm
Trong đơn vị điều khiển vi lập trình, nội dung mỗi một vi thủ tục phản ảnh:
check_box Trình tự thực hiện một tiểu chu kỳ lệnh máy ở mức các vi thao tác
Trình tự thực hiện một chu kỳ lệnh máy ở mức các vi thao tác
Trình tự thực hiện tiểu chu kỳ thực hiện lệnh máy ở mức các vi thao tác
Trình tự thực hiện chương trình ở mức lệnh máy
Trong đơn vị xử lý trung tâm có thanh ghi địa chỉ bộ nhớ MAR (Memory Address Register). Trong một chu kỳ thực hiện lệnh, thanh ghi MAR được dùng để chứa (xác định):
check_box Địa chỉ ô nhớ mà đơn vị xử lý trung tâm cần truy cập trong quá trình thực hiện lệnh
Địa chỉ ô nhớ chứa lệnh đang được thực hiện
Địa chỉ ô nhớ chứa lệnh tiếp theo
Địa chỉ ô nhớ chứa toán hạng của lệnh đang được thực hiện
Trong đơn vị xử lý trung tâm, con trỏ lệnh PC (Program Counter) thực hiện chức năng:
check_box Xác định địa chỉ ô nhớ (trỏ đến ô nhớ) chứa lệnh cần nhập và thực hiện tiếp theo
Xác định địa chỉ ô nhớ (trỏ đến ô nhớ) chứa lệnh đang được thực hiện
Đếm lượng ô nhớ đã truy cập
Bộ đếm chương trình
Trong đơn vị xử lý trung tâm, đơn vị điều khiển CU sinh ra các tín hiệu điều khiển dựa trên cơ sở:
check_box Các thông tin chứa trong mã thao tác của mã lệnh máy
Các thông tin chứa trong mã lệnh máy
Các thông tin chứa trong chương trình đang chạy trong máy tính
Các thông tin từ người sử dụng máy tính
Trong giao diện USB, các thiêt bị USB được ghép nối với thiết bị nào trong máy vi tính PC
Ghép nối với bộ điều khiển USB HUB chủ
Ghép nối với bộ nhớ
Ghé nối trực tiếp với CPU
Ghép nối với Bus hệ thống
Trong hệ thống máy vi tính PC, các thiết bị đĩa từ làm việc với CPU qua các kênh DMA. Vậy số lượng ổ đĩa từ vật lý tối đa cho phép trong một máy vi tính PC là bao nhiêu
2
3
4
Không hạn chế
Trong hệ thống ngắt cứng, độ ưu tiên của ngắt được thể hiện bằng số ngắt. Ngắt có độ ưu tiên cao là ngắt như thế nào?
Có số ngắt lớn nhất trong số các tín hiệu ngắt
Có số ngắt nhỏ nhất, nếu có 2 ngắt cùng số thì ngắt nào đến trước thì có độ ưu tiên cao hơn
Có số ngắt nhỏ nhất trong số các tín hiệu ngắt
Có số ngắt lớn nhất hoặc nhỏ nhất tùy thuộc vào lập trình viên khai báo trong từ khởi động
Trong kiến trúc các máy PC hiện đại, những mạch chức năng được tích hợp vào Chipset. Hãy cho biết có những loại chipset nào sau đây?
Chipset cầu đông và chipset cầu bắc
Chip xet cầu Bắc và chipset cầu Nam
Chipset tổng hợp
Chipset cầu Bắc, chipset cầu Trung
Trong máy tính, hệ đếm nào được sử dụng để biểu diễn thông tin ?
Hệ thập phân
Hệ thập lục phân
Hệ nhị phân
Cả ba hệ đếm: thập phân, nhị phân và thập lục phân
Trong mỗi dòng cache đều có một (hoặc nhiều) trường thông tin gọi là thẻ (tag). Số thẻ này đóng vai trò gì trong tìm kiếm và truy cập thông tin trên cache:
check_box là các bit địa chỉ cao của ô nhớ chứa dữ liệu tương ứng
là địa chỉ của ô nhớ mà đơn vị xử lý trung tâm đang cần truy cập
là địa chỉ của ô nhớ chứa dữ liệu tương ứng
là dữ liệu của ô nhớ mà đơn vị xử lý trung tâm đang cần truy cập
Trong những chức năng sau đâu là chức năng chính của ngăn xếp?
Bảo vệ thanh ghi của CPU
Lưu địa chỉ trở về chương trình chính
Lưu giá trị các tham số, biến toàn cục của chương trình con
Tất cả các phương án
Trong những kiểu truyền sau, kiểu truyền nào không thuộc kiểu truyển của DMAC
Truyền đơn lẻ
Truyền song song
Truyền theo khối
Truyền theo yêu cầu
Trong số các thông tin chứa trong Bộ mô tả cổng giao dịch, có thông tin về:
check_box vị trí Bộ mô tả đoạn mã lệnh cần truy cập trong Bảng bộ mô tả đích
vị trí (địa chỉ) nền đoạn mã lệnh cần truy cập
vị trí (địa chỉ) đoạn mã lệnh cần truy cập
Trong vào ra tuần tự, thiết bị điều khiển UART sử dụng đơn vị đo tốc độ truyền tin nào?
Baud
Gbs
Kbs
Mbs
Trong ví dụ thiết kế một đơn vị điều khiển vi lập trình ( Mục 2.3.4, KTMT Elearning ), một số vi lệnh (Bảng 2-5) có chứa bit điều khiển hoạt hoá vi thao tác PC 0. Sau khi vi lệnh có dạng nói trên được thực hiện thì vi thủ tục nào sẽ là vi thủ tục tiếp theo được thực hiện :
Vi thủ tục tiểu chu kỳ Ngắt
Vi thủ tục tiểu chu kỳ Nhập lệnh
Vi thủ tục tiểu chu kỳ Thực hiện lệnh
Vi thủ tục tiểu chu kỳ Gián tiếp
Trong ví dụ thiết kế một đơn vị điều khiển vi lập trình (Mục 2.3.4, KTMT Elearning ), một số vi lệnh (Bảng 2-5) có chứa bit điều khiển hoạt hoá vi thao tác PC PC + 1. Việc thực hiện vi thao tác PC PC + 1 đóng vai trò :
Xác định vị trí vi thủ tục tiếp theo cần thực hiện
Xác định vị trí lệnh máy tiếp theo cần thực hiện
Xác định vị trí thủ tục (chương trình con) lệnh máy tiếp theo cần thực hiện
Xác định vị trí vi lệnh tiếp theo cần thực hiện
Trong ví dụ thiết kế một đơn vị điều khiển vi lập trình (Mục 2.3.4, KTMT Elearning), việc giải mã lệnh máy được thực hiện:
thông qua việc thực thi vi lệnh để hoạt hoá tín hiệu điều khiển vi thao tác
thông qua thực thi ba vi lệnh để hoạt hoá các tín hiệu điều khiển ba vi thao tác
bằng mạch giải mã điện tử (Bộ giải mã)
thông qua thực thi hai vi lệnh để hoạt hoá các tín hiệu điều khiển hai vi thao tác sau:
Trong ví dụ thiết kế một đơn vị điều khiển vi lập trình (Mục 2.3.4, KTMT Elearning), xét dòng vi lệnh số 4 (Bảng 2-5). Giả sử trường địa chỉ C0...C6 của vi lệnh này được chọn có giá trị 101010(Binary), khi đó vi thủ tục tiểu chu kỳ Thực hiện lệnh ADD sẽ phải được đặt ở vị trí:
check_box ô nhớ 42 trong CM
ô nhớ 39 trong CM
ô nhớ 30 trong CM
ô nhớ 36 trong CM
Trong ví dụ thiết kế một đơn vị điều khiển vi lập trình (Mục 2.3.4, KTMT Elearning), xét dòng vi lệnh số 6 (Bảng 2-5). Giả sử trường địa chỉ C0...C6 của vi lệnh này được chọn có giá trị 100111(Binary), khi đó vi thủ tục tiểu chu kỳ Thực hiện lệnh STORE sẽ phải đặt ở vị trí:
ô nhớ 33 trong CM
ô nhớ 42 trong CM
ô nhớ 36 trong CM
ô nhớ 39 trong CM
Ưu điểm của cache tập liên kết là gì?
Mỗi dòng cache tương ứng với nhiều khối nhớ có cùng số thứ tự tập của bộ nhớ chính, cần ít bộ so sánh số thẻ nên có giá thành thấp
Mỗi dòng cache tương ứng với nhiều khối nhớ có cùng số thứ tự tập của bộ nhớ chính
Mỗi dòng cache tương ứng với nhiều khối nhớ của bộ nhớ chính
Số lượng dòng cache lớn theo kích thước của bộ nhớ chính
Vị trí của Module giao diện đĩa từ được đặt ở đâu trong hệ thống máy vi tính?
Tích hợp trực tiếp trên ổ đĩa cứng
Trong hệ thống BUS
Trong RAM
Trong ROM
Việc quản lý bộ nhớ tác động đến thiết bị nhớ vật lý nào trong hệ thống bộ nhớ vật lý nhiều mức :
check_box Bộ nhớ chính, bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ cache, bộ nhớ chính
Bộ nhớ cache, bộ nhớ chính, bộ nhớ thứ cấp
Bộ nhớ chính
Việc xuất một dữ liệu ra một thiết bị ngoại vi được thực hiện qua hành động:
check_box Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện lệnh máy xuất dữ liệu ra thanh ghi đệm dữ liệu của thiết bị giao diện với thiết bị ngoại vi
Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện lệnh máy xuất dữ liệu ra cổng kết nối với thiết bị ngoại vi
Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện lệnh máy xuất dữ liệu trực tiếp tới tận thiết bị ngoại vi
Thiết bị ngoại vi chủ động nhận dữ liệu từ máy tính
Với các thiết bị USB, dữ liệu được truyền tin theo phương pháp nào
Truyền song công
Truyền song song
Truyền theo dạng bán song công
Truyền theo khối
Vùng đệm bàn phím có kích thước cố định là bao nhiêu bytes?
128
16
32
64
Xét một máy tính với tập lệnh máy khuôn dạng 8-bit, với phần địa chỉ chỉ có một địa chỉ 5 bit. Dạng gợi nhớ của lệnh máy như sau: Tên lệnh xxxxx, trong đó xxxxx là số nhị phân 5 bit. Khi thực hiện lệnh rẽ nhánh (nhẩy) không điều kiện JMP xxxxx, con trỏ lệnh PC được nạp địa chỉ xxxxx. Giả sử ô nhớ chứa lệnh JMP 11010 có địa chỉ là 10011. Vậy địa chỉ ô nhớ chứa lệnh cần thực hiện tiếp sau lệnh JMP 11010 sẽ là:
check_box 11010
10011
11011
10100
Xét một máy tính với tập lệnh máy khuôn dạng 8-bit, với phần địa chỉ chỉ có một địa chỉ 5 bit. Dạng gợi nhớ của lệnh máy như sau: Tên lệnh xxxxx, trong đó xxxxx là số nhị phân 5 bit. Lệnh STORE xxxxx thực hiện cất nội dung thanh tích luỹ ACC ra ô nhớ địa chỉ xxxxx. Giả sử ACC chứa gía trị 11001, khi lệnh STORE 11010 được thực hiện thì ô nhớ đích 11010 sẽ chứa giá trị:
check_box 11001
10110
11011
11010
Xét một máy tính với tập lệnh máy khuôn dạng 8-bit, với phần địa chỉ chỉ có một địa chỉ 5 bit. Dạng gợi nhớ của lệnh máy như sau: Tên lệnh xxxxx, trong đó xxxxx là số nhị phân 5 bit. Lệnh cộng ADD xxxxx thực hiện cộng nội dung thanh ghi ACC với nội dung ô nhớ địa chỉ xxxxx, kết quả chứa vào ACC. Lệnh LOAD xxxxx thực hiện nhập nội dung ô nhớ địa chỉ xxxxx vào ACC. Hãy khảo sát quá trình đơn vị xử lý trung tâm thực hiện tuần tự hai lệnh sau:LOAD 01110ADD 10001 với giả định ô nhớ 01110 chứa giá trị 10010 và ô nhớ 10001 chứa gía trị 01001. Vậy sau khi thực hiện xong lệnh ADD, thanh chứa ACC sẽ có giá trị:
11011
10011
11111
01001
Xét một máy tính với tập lệnh máy khuôn dạng 8-bit, với phần địa chỉ chỉ có một địa chỉ 5 bit. Dạng gợi nhớ của lệnh máy như sau: Tên lệnh xxxxx, trong đó xxxxx là số nhị phân 5 bit. Lệnh LOAD xxxxx thực hiện nhập nội dung ô nhớ địa chỉ xxxxx vào ACC. Lệnh STORE xxxxx thực hiện cất nội dung thanh ghi ACC ra ô nhớ đích có địa chỉ xxxxx. Hãy khảo sát quá trình đơn vị xử lý trung tâm thực hiện tuần tự hai lệnh sau:LOAD 01100STORE 11011 với giả định ô nhớ 01100 chứa giá trị 10110, ô nhớ 11011 chứa giá trị 10010 Vậy sau khi thực hiện xong lệnh STORE 11011, ô nhớ 11011 sẽ có giá trị :
check_box 10110
01100
10010
11011
Xét một máy tính với tập lệnh máy khuôn dạng 8-bit, với phần địa chỉ chỉ có một địa chỉ 5 bit. Dạng gợi nhớ của lệnh máy như sau: Tên lệnh xxxxx, trong đó xxxxx là số nhị phân 5 bit. Lệnh trừ SUB xxxxx thực hiện lấy nội dung ACC trừ đi nội dung ô nhớ địa chỉ xxxxx, kết quả chứa vào ACC. Vậy trong giai đoạn (tiểu chu kỳ) thực hiện lệnh, các thao tác nào sau đây sẽ được Đơn vị xử lý trung tâm thực hiện:
Xác định địa chỉ ô nhớ xxxxx chứa toán hạng, chuyển giá trị toán hạng từ ô nhớ này vào đơn vị xử lý trung tâm, lấy nội dung ACC trừ đi nội dung ô nhớ địa chỉ xxxxx, kết quả chứa vào ACC.
Chuyển giá trị toán hạng từ ô nhớ địa chỉ xxxxx vào đơn vị xử lý trung tâm , lấy nội dung ACC trừ đi nội dung ô nhớ địa chỉ xxxxx, kết quả chứa vào ACC
Lấy nội dung ACC trừ đi nội dung ô nhớ địa chỉ xxxxx, kết quả chứa vào ACC
Xét một máy tính với tập lệnh máy khuôn dạng 8-bit, với phần địa chỉ chỉ có một thành phần địa chỉ 5 bit. Dạng gợi nhớ của lệnh máy như sau: Tên lệnh xxxxx, trong đó xxxxx là số nhị phân 5 bit. Lệnh LOAD xxxxx thực hiện nạp nội dung ô nhớ địa chỉ xxxxx vào thanh tích luỹ ACC. Giả sử ACC chứa gía trị 01101, ô nhớ 10110 chứa gía trị 10101. Vậy khi thực hiện lệnh LOAD 10110, ACC sẽ có giá trị:
check_box 10101
01101
10110
11001

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập