: Để tạo ra vùng nhớ động dùng để lưu trữ một xâu gồm 10 ký tự ta có thể dùng cách khai báo nào sau đây?
check_box char *c; c = malloc(10);
char *c; c = (char *)malloc(10, sizeof(char));
char c[10];
char *c;c= realloc(char,10)
anh/chị hãy cho biết cấu trúc lệnh lặp for nào sau đây viết sai?
check_box for(int j=0, j<10, j++)cout<<j;
for(int i = 1; i<10; i++)cout<< i;
for(int i=1,j=0;i<9,j<5;i++,j++)cout<<i+j;
for(int i=0,j=1;i<9;i++)cout<<i+j;
Anh/chị hãy cho biết đoạn chương trình nào sau đây cho in kết quả là 10 lên màn hình?
check_box int j;for(j=0;j<10;j++)j=j+1;cout<<j;
int j=0;while(j<10)j++;cout<<j+1;
int j;for(j=0;j<10;j++)cout<<j;
int j=0;while(j<10)cout<<j+1;
Anh/chị hãy cho biết kết quả của chương trình sau:
b
B
Kết quả khác
66
Anh/chị hãy cho biết kết quả của chương trình sau:
check_box 66
B
b
Kết quả khác
Anh/chị hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:   int n=1; n+=2; switch ( n ) { case 1: cout<<"So Mot"; break; case 2: cout<<"So Hai"; break; case 3: cout<<"So Ba"; break; default: cout<<"So n > 3"; }
check_box So Ba
So Mot
So n > 3
So Hai
Anh/chị hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:int n=1;n+=2;switch{case 1: cout<<"So Mot"; break;case 2: cout<<"So Hai"; break;case 3: cout<<"So Ba"; break;default: cout<<"So n > 3";}
check_box So Ba
So Mot
So n > 3
So Hai
Biên dịch chương trình là để?
Chuyển chương trình từ dạng mã máy hoặc mã nguồn về dạng nhị phân
Chuyển chương trình từ dạng mã máy sang dạng mã nguồn
Chuyển chương trình từ dạng mã nguồn về dạng mã máy
Tất cả các phương án đều đúng
Biến là gì?
Cả 2 phương án đều đúng
Cả 2 phương án đều sai
Một giá trị không đổi
Tên gọi của một vùng nhớ
Biến toàn cục là biến được khai báo ở đâu là đúng nhất?
Bên ngoài mọi hàm
Bên trong một hàm
Đầu chương trình
Tùy ý
Biến trỏ dùng để làm gì?
Lưu trữ các giá trị rỗng trong quá trình tính toán
Lưu trữ cấu trúc tổ chức của chương trình
Lưu trữ địa chỉ của biến
Lưu trữ dữ liệu để tính toán như một biến nhớ thông thường
Bộ nhớ trên máy tính được tổ chức như thế nào?
Tổ chức dạng các phân đoạn, mỗi phân đoạn làm 1 nhiệm vụ riêng.
Tổ chức dạng phân cấp, mỗi cấp độ lại bao gồm các cấp độ thấp hơn
Tổ chức ở dạng cây nhị phân để tăng tốc độ truy cập..
Tổ chức ở dạng tuyến tính dữ liệu được ghi tuần tự từ đầu đến cuối bộ nhớ..
Các bước để thao tác với tập tin
Khai báo biến tập tin - Mở tập tin – Đóng tập tin - Xử lý dữ liệu
Khai báo biến tập tin - Mở tập tin – Xử lý dữ liệu – Đóng tập tin
Khai báo biến tập tin – Xử lý dữ liệu – Mở tập tin – Đóng tập tin
Mở tập tin - Khai báo biến tập tin – Xử lý dữ liệu – Đóng tập tin
Các giai đoạn cơ bản của việc xây dựng một sản phẩm phần mềm?
Khảo sát bài toán
Mã hóa chương trình
Phân tích và thiết kế
Tất cả các phương án đều đúng
Các loại ngôn ngữ lập trình?
Ngôn ngữ bậc cao
Ngôn ngữ bậc thấp
Ngôn ngữ máy
Tất cả các phương án đều đúng
Các phần tử của mảng sau đây có chỉ số: int a[100];
Từ 0 đến 100
Từ 0 đến 99
Từ 1 đến 100
Từ 1 đến 99
Các toán tử tăng (++) giảm (--) sẽ dịch chuyển biến trỏ đi 1 bước nhảy có độ lớn là bao nhiêu bytes?
1 byte
4 bytes
8 bytes
Tùy theo kiểu dữ liệu của biến trỏ
Các yếu tố cơ bản để viết hàm gồm:
Đầu vào, đầu ra, tên hàm
Đầu vào, thuật toán, đầu ra
Tên hàm, thuật toán
Thuật toán
Cái gì làm thay đổi độ ưu tiên của toán tử trong biểu thức?
Cả 3 phương án đều đúng
Cặp ngoặc đơn ()
Loại toán hạng
Loại toán tử
Cần khai báo mảng hai chiều a gồm tối đa 5 hàng và 6 cột chứa các số nguyên thì đâu là khai báo đúng?
check_box int a[5][6];
int a[6][5];
int a[5][5];
int a[6][6];
Cần khai báo mảng một chiều a gồm tối đa 20 số thực thì đâu là khai báo đúng?
check_box float a[20];
float a[ ];
float a;
Không thể lưu trữ được 20 phần tử
Cấu trúc lệnh nào sau đây sẽ không thực hiện nhóm lệnh lặp nếu ngay lần đầu tiên biểu thức điều kiện sai:
Cả 3 đáp án đều đúng
for
if
while
Cấu trúc lệnh nào sau đây thực hiện kiểm tra điều kiện sau khi thực hiện nhóm lệnh lặp:
do..while
for
if
while
Cấu trúc lệnh rẽ nhánh để yêu cầu máy tính:
Bỏ qua thực hiện một nhóm lệnh
Lặp lại thực hiện một nhóm lệnh
Thực hiện các lệnh từ dưới lên
Thực hiện một nhóm lệnh theo điều kiện tương ứng
Chỉ ra tên đúng của các ngôn ngữ lập trình thông dụng?
C/C++, B/B++
C/C++, Java, Newton
C/C++, Java, Pascal
Pascal, Turing
Cho biến x, đâu là câu lệnh để in giá trị biến x lên màn hình?
cin<<x;
cin>>x;
cout<<x;
cout>>x;
Cho biến x, đâu là câu lệnh để nhập giá trị cho biến x?
check_box cin>>x;
cin<<x;

cout<<x;
Cho biến x, đâu là câu lệnh để nhập giá trị cho biến x?
check_box cin>>x;
cin<<x;

cout<<x;
Cho biết chỗ sai của hàm sau void A@B( int x, y ){ return x+y; }
Không có chỗ sai
Sai kiểu hàm
Sai tên hàm
Sai tên hàm, kiểu hàm và khai báo tham số
Cho biết kết quả đoạn chương trình sau:int F( int x){ int y = x*x; return y;}void main (){ int i;for (i = 1; i <= 5; i=i+1) printf(“%5d”, F(i));}
check_box 1 4 9 16 25
5 4 3 2 1
1 2 3 4 5
25 16 9 4 1
Cho biết kết quả đoạn chương trình sau:int F( int x){ int y = x*x; return y;}void main { int s=0, i;for (i = 1; i <= 5; i=i+1) s= s + F(i);printf(“%5d”, s);}
check_box 55
16
25
15
Cho cấu trúc: struct SV{char hoten[20]; int ns; int diem;};Đâu là khai báo SAI?
check_box struct SV.a;
struct SV b;
SV a;
SV ds[10];
Cho cấu trúc: struct SV{char hoten[20]; int ns; int diem;};Và khai báo biếnSV a;Đâu là câu lệnh để nhập họ tên cho SV a;
check_box gets(a.hoten);
gets(a);
gets(hoten);
printf(“%15s”,a.hoten);
Cho chương trình sau :#include <stdio.h>void sum(int a){ int tc=0, tl=0; for(int i=1;i<=a;i++) if(i%2==1) tl=tl+i; else tc+=i; printf("%d - %d",tl,tc);}int main{ int a=5; sum(a);}Anh/chị hãy cho biết kết quả của chương trình?
check_box 9 - 6
Chương trình lỗi
0 - 0
15 - 15
Cho chương trình sau:#include <stdio.h>int sum(int a, int b);int main(){ int a=5, b =9; printf("\Max: %d", Max(a,-b));}int Max(int a, int b){ if(a>=b) return a; else return b;}Anh/chị hãy cho biết kế quả của chương trình trên?
check_box Max: 5
Max: 9
Max: -5
Max: -9
Cho chương trình sau:#include <stdio.h>int sum(int a, int b);int main(){ int a=5, b =9; printf("\nTong: %d", sum(a,-b));}int sum(int a, int b){ return a+b;}Anh/chị hãy cho biết kế quả của chương trình trên?
check_box Tong: -4
Tong: 4
Tong: 14
Tong: -14
Cho chương trình sau:#include<stdio.h>int main(){ int n=5, t=0;; int a[5]={1,2,3,4,5}; for(int i=0;i<n;i++) if (a[i]%2==0) t++; printf("%5d",t);}Anh/chị hãy cho biết kết quả của chương trình trên là bao nhiêu?
check_box 2
5
3
0
Cho chương trình sau:#include<stdio.h>int main(){ int n=5, tg; int a[5]={1,2,3,4,5}; for(int i=0;i<n;i++); printf("%5d",a[n-1]);}Anh/chị hãy cho biết kết quả của chương trình trên là bao nhiêu?
check_box 5
5 5 5 5 5
Không in giá trị gì lên màn hình
1 2 3 4 5
Cho chương trình sau:#include<stdio.h>int main(){ int n=5, tg; int a[5]={1,2,3,4,5}; tg = a[0]; a[0] = a[n-1]; a[n-1] = a[0]; for(int i=0;i<n;i++) printf("%5d",a[i]);}Anh/chị hãy cho biết kết quả của chương trình trên là bao nhiêu?
check_box 5 2 3 4 1
2 3 4
1 2 3 4 5
1 5
Cho chương trình sau:#include<stdio.h>int main(){ int n=5; int a[5]={1,2,3,4,5}; for(int i=0;i<n;i++) a[i]++; for(int i=n-1;i>=0;i--) printf("%5d",a[i]);}Anh/chị hãy cho biết kết quả của chương trình trên là bao nhiêu?
check_box 6 5 4 3 2
Không in giá trị gì ra màn hình
2 3 4 5 6
1 2 3 4 5
Cho chương trình sau:#include<stdio.h>int main(){ int n=6,t=0; int a[6]={5,6,9,15,4,8}; for(int i=0;i<n;i++){ if(a[i]%2==1) t+=a[i]; } printf("\n%d",t);}Anh/chị hãy cho biết kết quả của chương trình trên là bao nhiêu?
check_box 26
44
18
6
Cho chương trình:#include <stdio.h>int main(){int i;for (i=1; i<5; i++)printf("%5d",i);}Anh/chị hãy cho biết kết quả in ra màn hình của chương trình?
check_box 1 2 3 4
2 4 6 8
4 3 2 1
1 3 5 7
Cho chương trình:#include <stdio.h>int main(){int i;for (i=2; ; i++)printf("%5d",i);}Anh/chị hãy cho biết kết quả in ra màn hình của chương trình
check_box Chương trình lặp vô hạn
1 2
Chương trình lỗi
2
cho chương trình:int a,b;printf("\nNhap a: ");scanf("%d",&a);printf("\nNhap b: ");scanf("%d",&b);while(a!=b){if(a>b) a=a-b;else b=b-a;}printf("%d",a);Anh/chị hãy cho biết kết quả hiện ra là gì?
Số b được nhập vào
Bội số chung nhỏ nhất của a và b được nhập vào
Số a được nhập vào
Ước số chung lớn nhất của a và b với a, b được nhập vào từ bàn phím
Cho đoạn chương trình như sau: typedef struct { int x;int y;} diem; diem p = {6,11}; diem q; q = p; q.x = 9; Lệnh nào không thể thực hiện trong cấu trúc lệnh trên:
diem p = {6,11};
Không lệnh nào
q = p;
q.x = 9;
Cho đoạn chương trình như sau:…typedef struct SV{char hoten[35];char quequan[30];};void main(){SV *p; strcpy(p.hoten,"Nguyen Van A");…Dòng lệnh strcpy(p.hoten,"Nguyen Van A"); sai ở đâu?
Hàm strcpy
Không sai
Tên thành phần hoten
Toán tử “.”
Cho đoạn chương trình như sauenum Mau{xanh,vang,tim}Mau m1,m2;Gán dữ liệu nào sau đây sai:
m1=vang;
m1=xanh;
m2=2;
m2=Mau(2);
Cho đoạn chương trình như saustruct SV{char ht[35];int Tuoi;float DTB; };void Function(SV ds[], int n){for(int i=0;i<n;i++) for(j=i+1;j<n;j++) ff(ds[i].DTB>ds[j].DTB){tg = ds[i];ds[i] = ds[j];ds[j] = tg;}}Vậy đoạn CTC Function thực hiện thao tác gì?
check_box Sắp xếp danh sách Sinh viên theo điểm trung bình (DTB) tăng dần
Sắp xếp danh sách Sinh viên theo điểm trung bình (DTB) giảm dần
Sắp xếp danh sách Sinh viên theo tuổi (Tuoi) giảm dần
Sắp xếp danh sách Sinh viên theo tuổi (Tuoi) tăng dần
Cho đoạn chương trình như saustruct SV{char ht[35];int Tuoi;float DTB; };void Function(SV ds[], int n){for(int i=0;i<n;i++) for(j=i+1;j<n;j++) ff(ds[i].Tuoi>ds[j].Tuoi){tg = ds[i];ds[i] = ds[j];ds[j] = tg;}}Vậy đoạn CTC Function thực hiện thao tác gì?
check_box Sắp xếp danh sách Sinh viên theo tuổi (Tuoi) tăng dần
Sắp xếp danh sách Sinh viên theo điểm trung bình (DTB) giảm dần
Sắp xếp danh sách Sinh viên theo điểm trung bình (DTB) tăng dần
Sắp xếp danh sách Sinh viên theo tuổi (Tuoi) giảm dần
Cho đoạn chương trình như sautypedef struct SV{char ht[35];int tuoi;char quequan[30]; };SV a;Khi gán vào chương trình lệnh nào sau đây không gây lỗi ?
check_box a.ht = “Tuan”;a.tuoi = 20;a.quequan = “Thai Nguyen”;
a.ht = Tuan;a.tuoi = “20”;a.quequan = “Thai Nguyen”;
a.ht = “Tuan”;a.tuoi = “20”;a.quequan = “Thai Nguyen”;
a.ht = Tuan;a.tuoi = 20;a.quequan = Thai Nguyen;
Cho đoạn chương trình như sautypedef struct SV{char ht[35];int tuoi;char quequan[30]; };SV a;Khi gán vào chương trình lệnh nào sau đây không gây lỗi:
a={“Duy”,34,”Ha Noi”};
a={“Ngoc”,”27”,”Vinh Phuc”};
a={Manh,”25”,Hung Yen}
a={Tuan,20,Thai Nguyen};
Cho đoạn chương trình:int n=0,i;while(1){printf("\nNhap so nguyen: ");scanf("%d",&i);if(i<0){ continue;}else n=n+i;if(i==0) break; }Để dừng vòng lặp anh/chị phải nhập giá trị i là bao nhiêu?
check_box Nhập i là 0
Nhập i là 1
Nhập i là số dương
Nhập i là số âm
Cho đoạn mã lệnh sau. Dòng lệnh nào là dòng lệnh sai?int a = 12, b=14;int *const p1 = &a;int const *p2 = &b;*p1 = b;
1
2
3
4
Cho đoạn mã lệnh sau. Hãy chỉ ra câu lệnh dùng để in địa chỉ của biến x int **p,*p1; int x=5; p1 = &x; p=&p1;
printf(“%d”, &p)
printf(“%d”, **p)
printf(“%d”, *p)
printf(“%d”, p)
Cho đoạn mã lệnh sau. Yêu cầu hãy hiện nội dung của biến x đang được trỏ bởi p ra màn hình thì trong dấu …. Ta sẽ điền cú pháp như thế nào?int main(){ int **p,*p1; int x=5; p1 = &x; p=&p1; printf("\n %d",**p);}
**p
*p
p
p*
Cho đoạn mã sau:int a=6, b=7, c=8, d=9;f = fopen(“SoNguyen.txt”, “wt”);fprintf(f, “\n%5d”,a);fprintf(f, “\n%5d”,b);fprintf(f, “\n%5d”,c);fprintf(f, “\n%5d”,d);Kết quả tệp “SoNguyen.txt” gồm các giá trị nào?
check_box 6789
9876
6879
7968
Cho khai báo các cấu trúc:struct S1{ int ngay, thang, nam;}; struct S2{ char hoten[10]; struct S1 ngaysinh;}; S1=(2, 1, 3);S2={“Ly Ly”, {4, 5, 6}};Trong các khởi tạo giá trị cho các cấu trúc, đâu là khởi tạo đúng?
check_box S2 đúng
S1 và S2 đều khởi tạo sai
S1 đúng
S1 và S2 đều được khởi tạo đúng
Cho khai báo hàm như sau: int F( int *a , int *b );Đầu là lời gọi hàm đúng?
check_box int a=5, b=7;F(&a, &b);
int a=5, b=7;F(a, &b);
int a=5, b=7;F(a, b);
int a=5, b=7;F(&a, b);
Cho khai báo như sau:

Không
Không rõ
Tùy từng thời điểm
Cho khai báo như sau: typedef struct Diem1 {int toan; int ly; int hoa; }; Diem1 a; Có thể thực hiện phép gán a=b được không?
check_box Không
Không rõ
Tùy từng thời điểm
Cho khai báo như sau:enum banbe{Vy=1,Oanh=2,Nam=5,Manh,}Vậy trong khai báo trên “Manh” được máy tính hiểu là đánh số nào?
3
4
6
7
Cho khai báo như sau:struct SV{char hoten[35];float diem;}SV1,SV2; Trong đoạn cấu trúc trên SV1,SV2 là gì?
check_box Biến
Tên cấu trúc
Hàm
Kiểu dữ liệu cấu trúc
Cho khai báo như sau:typedef struct Sach{char Ten[40];char Tacgia[35];int Namxb;}SACH;SACH s[10],y;int n;Khối lệnh nào dưới đây sai:
check_box n=1;if(s[n]<>y) s[n]=y;
Cả ba ý đều sai
n=1;y=x[n];x[n]=x[n+1];
for(n=0;n<10;n++)printf(“%s”,s[n].Ten);
Cho khai báo như sau:typedef struct SV{char hoten[35];float diem;}SV1,SV2; Trong đoạn cấu trúc trên SV1,SV2 là gì?
check_box Kiểu dữ liệu cấu trúc
Tên cấu trúc
Hàm
Biến
Cho khai báo sau:typedef struct SinhVien{char Maso[10];char hoten[35];float diemLT;float diemTH;}SV;SV a,b;Int n;Câu lệnh nào dưới đây sai:
check_box if (x!=y) n++;
x=y;
n=(a.diemLT+a.diemTH)/2;
if (a.diemLT>n) a.diemTH=8;
Cho khai báo: float a[10][20]; Chọn phát biểu đúng?
check_box Mảng a chứa tối đa 200 số thực
Mảng a chứa tối đa 20 số thực
Mảng a chứa tối đa 10 số thực
Mảng a chứa tối đa 30 số thực
Cho khai báo:int a,b,c;Anh/chị hãy cho biết đâu là một công thức (câu lệnh) SAI?
a = b;
a == c;
b >= c;
a => c;
Cho khai báo:int a[ ] = {2, 4, 6, 8};Kết quả của câu lệnh sau là gì?printf(“%5d”,a[0]);
check_box 2
4
8
6
Cho khai báo:int a[ ] = {2, 4, 6, 8};Mảng a có bao nhiêu phần tử?
check_box 4 phần tử
Không xác định được số phần tử của mảng a
1 phần tử
2 phần tử
Cho tệp “SoNguyen.txt” chứa các giá trị như sau:“6 7 8 9”Kết quả của biến x có giá trị bằng bao nhiêu khi thực hiện các câu lệnh:fscanf(f,”%d”,&x);fscanf(f,”%d”,&y);fscanf(f,”%d”,&z);fscanf(f,”%d”,&t);
check_box 6
7
8
9
Cho tệp “SoNguyen.txt” chứa các giá trị như sau:“6 7 8 9”Trên màn hình hiển thị giá trị là bao nhiêu khi thực hiện lần lượt các câu lệnh sau:fscanf(f,”%d”,&x);fscanf(f,”%d”,&y);fscanf(f,”%d”,&z);fscanf(f,”%d”,&t);s = x + y;printf(“%5d”, s);
check_box 13
7
30
6
Chọn lệnh gọi hàm đúng nhất (với a là một biến) của khai báo sau: int H( int *x , int y );
H( a, &5);
H( a, 5);
H(&a, 5);
H(&a, a*5);
Chọn phát biểu sai: Một tên bắt đầu bằng:
Ký tự chữ cái
Ký tự chữ cái - Ký tự gạch nối
Ký tự chữ số
Ký tự gạch nối
Chúng ta có thể truyền cho tham biến gồm:
Biến
Biểu thức
Địa chỉ của biến (&biến)
Hằng
Chúng ta có thể truyền cho tham trị gồm:
Biến
Biểu thức
Hằng
Tất cả 3 phương án
Chương trình dạng mã máy là?
Chương trình ngôn ngữ máy
Chương trình sau khi biên dịch
Chương trình sau khi biên soạn
Chương trình dạng mã nguồn là?
Chương trình chạy được trên máy
Chương trình ngôn ngữ máy
Chương trình sau khi biên dịch
Chương trình sau khi biên soạn
Chương trình sau có bị lỗi biên dịch không và nếu có lỗi thì lỗi tại dòng số mấy?#include <conio.h>#include <stdio.h>main(){int i,x,n;f=fopen(“OUT.txt","rt");fscanf(f,"%d",&n); printf("\n So phan tu cua file:%d",n);fclose(f); getch();}
check_box Lỗi tại dòng số 6
Không lỗi
Lỗi tại dòng 7.
Lỗi tại dòng số 5
Chương trình sau thực hiện nhiệm vụ gì?#include <conio.h>#include <stdio.h>main(){int n;FILE *f;f=fopen(“OUT.txt","rt");fscanf(f, "%d",&n); printf(“%5d”,n);fclose(f); }
check_box Nhập số nguyên từ bàn phím và lưu giá trị vào tệp “OUT.txt”
Nhập số nguyên từ bàn phím cho biến n
Thực hiện ghi một số nguyên bất kỳ vào tệp “OUT.txt”
Đọc một số nguyên từ tệp “OUT.txt” vào biến n và in giá trị biến n lên màn hình
Chương trình sau thực hiện nhiệm vụ gì?#include <conio.h>#include <stdio.h>main(){int n;FILE *f;f=fopen(“OUT.txt","wt");scanf("%d",&n); fprintf(f, “%5d”,n);fclose(f); }
check_box Nhập số nguyên từ bàn phím và lưu giá trị đó vào tệp “OUT.txt”
Nhập số nguyên từ bàn phím cho biến n
Đọc một số nguyên từ tệp “OUT.txt” và lưu giá trị vào biến n
Thực hiện ghi một số nguyên bất kỳ vào tệp “OUT.txt”
Dấu chấm phẩy ở cuối trong khai báo kiểu cấu trúc có bắt buộc không?
check_box Có
Không rõ
Không
Tùy từng thời điểm
Đâu là câu lệnh truy xuất thành phần Tuoi của biến con trỏ cấu trúc?struct SV{char ht[35];int Tuoi;float DTB; };SV *p;
check_box p->Tuoi
p.Tuoi
p
*p
Đâu là cú pháp khai báo biến trỏ trong ngôn ngữ C/C++
&Tên_biến_trỏ
*Tên_biến_trỏ
Tên_biến_trỏ&
Tên_biến_trỏ*
Đâu là cú pháp khai báo con trỏ hằng?
*const Tên_biến_trỏ;
*Tên_biến_trỏ const;
const * Tên_biến_trỏ;
Tên_biến_trỏ * const;
Đâu là cú pháp khai báo con trỏ hằng?
check_box const <Kiểu dữ liệu> * <Tên con trỏ>;
*Tên_biến_trỏ const;
Tên_biến_trỏ * const;
const * Tên_biến_trỏ;
Đâu là đoạn mã SAI khi viết câu lệnh rẽ nhánh if?
if(a>b)printf(“b be hon a”);
if(a<b&&a>c)printf(“c - Min”);printf(“b - Max”);elseprintf(“Khong xac dinh”);
if(a<b&&a>c){printf(“c - Min”);printf(“b - Max”);}
if(a>b)printf( "a - max") ;elseprintf("b - max") ;
Đâu là khai báo hàm cho phép tính tổng các phần tử của mảng a gồm n số thực?
check_box int sum(float a[], int n)
int sum(float a[], int n[])
int sum(float a, int n[])
int sum(float a, int n)
Đâu là khai báo thư viện đúng trong chương trình C/C++?
#include<tên thư viện>
include (tên thư viện)
include<tên thư viện>
#include (tên thư viện)
Đâu là phép toán lấy địa chỉ của một biến nhớ?
Tên_biến_nhớ = *Tên_biến_trỏ;
Tên_biến_trỏ = &Tên_biến_nhớ;
Tên_biến_trỏ = *Tên_biến_nhớ;
Tên_biến_trỏ = Tên_biến_nhớ;
Để biết độ dài của xâu s ta sử dụng lệnh?
strcat( s, t)
strcmp(s,t)
strcpy(s,t)
strlen( s)
Để mở file “SoNguyen.dat” dưới dạng tệp Nhị phân và cho phép ghi nội dung vào thì câu lệnh là gì?
check_box f = fopen(“SoNguyen.dat”, “wt”);
f = fopen(“SoNguyen.dat”, “rb”);
f = fopen(“SoNguyen.dat”, “wb”);
f = fopen(“SoNguyen.dat”, “rt”);
Để mở file “SoNguyen.txt” dưới dạng tệp Văn bản và cho phép ghi nội dung vào thì câu lệnh là gì?
check_box f = fopen(“SoNguyen.txt”, “wt”);
f = fopen(“SoNguyen.txt”, “wb”);
f = fopen(“SoNguyen.txt”, “rb”);
f = fopen(“SoNguyen.txt”, “rt”);
Để thực hiện tính công thức: thì câu lệnh đúng trong chương trình C/C++ là gì?
(x+y)/(x-z)
x+y/x-z
(x+y)x-z)
(x+y)%(x-z)
Để thực hiện tính công thức: thì câu lệnh đúng trong chương trình C/C++ là gì?
check_box (x+y)/(x-z)
(x+y)x-z)
x+y/x-z
(x+y)%(x-z)
Địa chỉ của biến nhớ được quy ước biểu diễn bằng hệ cơ số nào?
Hệ bát phân
Hệ nhị phân
Hệ thập lục phân
Hệ thập phân
Địa chỉ đầy đủ của một biến nhớ được tạo ra trong chương trình bao gồm những thành phần nào:
Địa chỉ Offset và địa chỉ của chương trình chứa biến đó
Địa chỉ Segment và địa chỉ của chương trình chứa biến đó.
Địa chỉ Segment và địa chỉ Offset của biến đó
Địa chỉ Segment, địa chỉ Offset và địa chỉ của chương trình chứa biến đó
Đoạn chương trình sắp xếp mảng tăng dần dưới đây sẽ cần thay đổi gì để được sắp xếp giảm dần (a là mảng số nguyên, n là số phần tử): for( i=0; i < n-1; i++) for( j=i+1; j < n; j++) if( a[i] > a[j] ) { tg = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = tg; }
Đảo thứ tự viết của 2 lệnh lặp for
Không cần thay đổi
Thay đổi điều kiện so sánh của lệnh if là a[i] < a[j]
Thay đổi thứ tự các lệnh trong nhóm đổi chỗ a[i] với a[j] sau lệnh if
Đoạn chương trình sau đây cho kết quả như thế nào?int main(){ int n; printf("nhap n"); scanf("%d", n);getch();}
Chương trình báo lỗi
Chương trình chạy bình thường
Chương trình chạy bình thường cho đến khi nhập n và nhấn enter thì chương trình bị ngắt do lỗi logic
Tất cả các phương án đều sai
Đoạn chương trình sau đây in ra màn hình kết quả bao nhiêu?int main(){ float a,b; a=11; b= 3; printf("%f", a%b); getch();}
2
3
3.666667
Chương trình báo lỗi
Đoạn chương trình sau đây in ra màn hình kết quả bao nhiêu?int main(){ int a, b; a=10; b=4; printf("%f",a/b); getch();}
1
-1
2
2.5
Đoạn chương trình sau đây in ra màn hình kết quả bao nhiêu?int main(){ int i=65; printf("%c",i); getch();}
check_box A
Tất cả các phương án đều sai
a
65
Đoạn chương trình sau in ra màn hình S bằng bao nhiêu?int i=1, S=0;do { if (i%2!=0) S+=i; i += 2;}while (i<10);printf("%d",S);
check_box 25
50
9
Một giá trị khác
Đoạn chương trình sau in ra màn hình T bằng bao nhiêu?int i=5, T=10;do { if (i%2==0) T+=i;i += 2;}while (i<10);printf("%d",T);
10
50
80
Một giá trị khác
Đoạn chương trình sau làm gì (a là mảng số nguyên, n là số phần tử): for( i=k=1; i<n; i++ ) { if( a[i] != a[0] ) { a[k]=a[i]; k++; } }
Xóa các phần tử giống phần tử đầu
Xóa các phần tử khác phần tử đầu
Xóa các phần tử sau phần tử đầu nhưng giống phần tử đầu
Xóa các phần tử sau phần tử đầu nhưng khác phần tử đầu
Đoạn chương trình sau làm gì (a là mảng số nguyên, n là số phần tử): for( i=n; i > 0; i--) { a[i] = a[i-1]; } a[0] = a[n]; n = n+1;
Chèn một phần tử trong mảng
Chèn thêm phần tử cuối lên đầu mảng
Chèn thêm phần tử đầu vào cuối trong mảng
Xóa các phần tử trong mảng
Đoạn chương trình sau làm gì (a là mảng số nguyên, n là số phần tử): for( tong=0, i=0; i < n-1; i++) if( a[i] > 0 ) { tong = tong + a[i]; }
Tính tổng các phần tử âm trên mảng
Tính tổng các phần tử có giá trị dương trên mảng
Tính tổng các phần tử không âm trên mảng
Tính tổng các phần tử trên mảng
Đoạn chương trình sau làm gì (a là mảng số nguyên, n là số phần tử): tg = a[0]; a[0] = a[n-1]; a[n-1] = tg;
Cả 3 phương án đều sai
Chuyển phần tử cuối lên đầu
Chuyển phần tử đầu xuống cuối
Đổi chỗ phần tử đầu và cuối cho nhau
Đoạn chương trình sau làm gì (a là mảng số nguyên, n là số phần tử):for( i=0; i < n/2; i++) { tg = a[i]; a[i] = a[n-1-i]; a[n-1-i] = tg; }
Cả 3 phương án đều sai
Chuyển các phần tử nửa cuối lên đầu
Chuyển các phần tử nửa đầu xuống cuối
Đảo ngược các phần tử trong mảng
Đoạn chương trình sau sẽ làm gì trên mảng (a là mảng số nguyên, n là số phần tử): for( i=0; i < n; i++) { printf(“ %d ”, a[n-1-i]); }
Cả 3 phương án đều sai
Hiện các số từ mảng ra màn hình
Hiện các số từ mảng ra màn hình theo đúng thứ tự trong mảng
Hiện các số từ mảng ra màn hình theo thứ tự ngược với mảng
Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?#include <stdio.h>void main(){FILE *file_pointer;char file_character; file_pointer = fopen("MYFILE.DTA","r");while((file_character = getc(file_pointer)) != EOF)printf("%c", file_character);fclose(file_pointer);}
Đọc kí tự từ file MYFILE.DTA
Ghi kí tự vào file MYFILE.DTA
Mở tệp MYFILE.DTA để đọc và hiện kí tự đọc được lên màn hình
Mở tệp MYFILE.DTA để ghi kí tự đọc được lên màn hình
Đoạn đoạn mã sau cho kết quả cuối cùng của S là bao nhiêu?int i= 10, S=0;for ( ; i<2 ; i++ ) S+= i;
0
1
10
11
Đoạn đoạn mã sau cho kết quả cuối cùng của S là bao nhiêu?int S=10;for (int i=0; i<3;i++) for (int j=0;j<3;j++) if ((i+j)%2==1) S+=2; else S--;printf("%d",S);
13
31
9
Một giá trị khác
Đoạn mã sau đây : for (;;) là :
Bị bỏ qua không được thực hiện, nhưng vẫn đúng cú pháp
Đoạn mã lệnh này không đúng cú pháp
Lặp lại mãi mãi không dừng
Tất cả các phương án đều sai
Đọc dữ liệu của tập tin văn bản sử dụng các hàm nào sau đây
check_box fscanf, fgets, fgetc
fprintf, fgets, fgetc
fscanf, fprintf, fgets, fputs
fscanf, fprintf, fgets, fgetc
Đọc, ghi dữ liệu của tập tin nhị phân sử dụng các hàm nào sau đây
check_box fread, fwrite
fread, fscanf
fwrite, fprintf
fwrite, fread, fscanf, fprintf
Đọc, ghi dữ liệu của tập tin văn bản sử dụng các hàm nào sau đây
check_box fscanf, fprintf, fputc, fputs, fgets, fgetc
fread, fputs, fputc, fprintf, fgets, fgetc
fwrite, fread, fputs, fputc, fscanf, fgets
fread, fputs, fputc, fscanf, fgets, fgetc
Dữ liệu kiểu kí tự bao gồm:
Cả 3 phương án đều đúng
Các ký tự chữ cái
Các ký tự chữ số
Các ký tự đặc biệt
Ghi dữ liệu của tập tin văn bản sử dụng các hàm nào sau đây
check_box fprintf, fputc, fputs
fscanf, fgets, fgetc
fwrite, fprintf, fputs, fputc
fprintf, fgets, fgetc
Giả sử có câu lệnh ch=’A’. Vậy ch sẽ chứa bao nhiêu byte?
1
2
3
4
Giả sử ta có: int a[5], *p. Câu lênh nào sau đây sẽ không hợp lệ
*(p+1) = a[2];
a = p;
p = a;
p = a[0];
Giá trị ban đầu của a là 0, b là 0. Sau khi thực hiện xong hàm nhập với a=5, b=7 thì a, b có giá trị bao nhiêu?void nhap(int a, int b){ printf(“nhap a:”); scanf(“%d”,&a); printf(“nhap b:”); scanf(“%d”,&b); }
0, 0
5, 7
Chương trình thông báo lỗi
Không có phương án nào đúng
Giá trị ban đầu của a là 5, b là 7. Sau khi thực hiện xong hàm sum(int a, int b) thì a, b có giá trị bao nhiêu?int sum (int *a, int b){ a=a+5; return a+b;}
10, 7
17, 5
5, 7
Cả 3 phương án đều sai
Giá trị ban đầu của a là 5, b là 7. Sau khi thực hiện xong hàm sum(int a, int b) thì a, b có giá trị bao nhiêu?int sum (int a, int b){ a=a+5; return a+b;}
0, 0
10, 7
5, 7
Cả 3 phương án đều sai.
Hai con trỏ Head và Tail trong lập trình danh sách móc nối đơn có thực sự cần thiết?
Có rất quan trọng
Không
Không rõ
Tùy từng trường hợp
Hai lệnh sau sẽ làm gì (s và t là 2 mảng chứa xâu ký tự): strcpy( t, s ); strcat( t, s );
Chép xâu s vào t
Chép xâu t vào s
Nhân đôi xâu s chứa vào t
Nhân đôi xâu t chứa vào s
Hàm getch() được khai báo trong tập tin:
conio.h
iostream.h
stdio.h
Tất cả các phương án đều sai
Hàm sau cho kết quả (trả về) gì với lời gọi là XYZ(5): int XYZ( int x ){ if (x>0) return x+XYZ(x-1); else return x; }
0
10
15
5
Hàm sau cho kết quả (trả về) giá trị 28 với lời gọi nào sau đây: int H( int x ){ if (x>0) return x+20; else return x; }
H(18);
H(28)
H(7)
H(8)
Hãy chỉ ra phát biểu chính xác nhất về con trỏ kép?
Dùng để quản lý 1 mảng các con trỏ đơn
Dùng để quản lý địa chỉ bắt đầu và kết thúc của toàn bộ chương trình.
Dùng để quản lý mảng 1 chiều
Dùng để quản lý mảng 2 chiều
Hãy chỉ ra phát biểu sai.
Có thể xảy ra thiếu bộ nhớ trong quá trình tính toán khi sử dụng vùng nhớ tĩnh.
Vùng nhớ động có thể được định nghĩa lại kích thước mà không ảnh hưởng đến các giá trị trước đó
Vùng nhớ động được cấp phát ngay sau khi khởi động chương trình
Vùng nhớ tính không thể thay đổi kích thước trong quá trình thực thi chương trình
Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình sau:int *p;p = (int*)calloc(5,sizeof(int));*(p+1)=5;p = realloc(p,6);printf(“\n p[1] = %d, size p=%d”, *(p+1), sizeof(p));
p[1] = 5, size p = 20;
p[1] = 5, size p = 24;
p[1] = 6, size p = 20;
p[1] = 6, size p = 24;
Hãy cho biết kết quả của đoạn mã lệnh sau:int *p, a=3, b = 5;p = &b;*p = a;printf("\n %d", *p);
15
3
5
8
Hãy cho biết lời gọi đúng nhất đối với hàm sau: int AB( int x, int y ){ return x+y; }
AB(5,6);
printf(“%d”, AB(5));
printf(“%d”,AB(5,6));
printf(“%d”,AB(6));
Hình bình hành để mô tả thao tác trong thuật toán là?
Bắt đầu hoặc kết thúc thuật toán
Lựa chọn theo điều kiện
Nhập/xuất dữ liệu
Tính toán, xử lý
Hình chữ nhật để mô tả thao tác trong thuật toán là?
Bắt đầu hoặc kết thúc thuật toán
Lựa chọn theo điều kiện
Nhập/xuất dữ liệu
Tính toán, xử lý
Hình elíp để mô tả thao tác trong thuật toán là?
Bắt đầu hoặc kết thúc thuật toán
Lựa chọn theo điều kiện
Nhập/xuất dữ liệu
Tính toán, xử lý
Hình thoi để mô tả thao tác trong thuật toán là?
Bắt đầu hoặc kết thúc thuật toán
Lựa chọn theo điều kiện
Nhập/xuất dữ liệu
Tính toán, xử lý
Kết quả của biểu thức sau đây là bao nhiêu (10 - (8 - 2)*10)/ ( 5 - 5 *2)?
10
-10
50
Có lỗi chia cho 0
Kết quả của đoạn mã sau là bao nhiêu:int a = 5;a+=a;
10
11
6
5
Kết quả đoạn chương trình sau bằng bao nhiêu?int sum (int a, int &b){ a=a+5;return a+b;} void main (){ int a =2 , b= 7;printf(“%5d”, sum(a,b));print(“%5d%5d”, a, b);}
check_box 14 2 7
14 7 7
9 2 7
9 7 7
Kết quả in ra màn hình của chương trình sau là gì?int main(){int i; for (i=2; i<=4; i+=2) printf("%3d",i); return 0;}
1 2 3 4
2 3 4
2 4
Chương trình không chạy được
Khai báo hàm sau sẽ có: int A( int *x , int *y );
Hai tham biến
Hai tham trị
Tham trị x và tham biến y
Tham trị y và tham biến x
Khai báo hàm sau sẽ có: int A( int x , int *y );
Hai tham biến
Hai tham trị
Tham trị x và tham biến y
Tham trị y và tham biến x
Khai báo mảng sau đây có thể chứa được: float a[100][200];
Bảng số thực gồm 100 cột, 200 hàng
Bảng số thực tối đa 100 hàng, 200 cột
Tối đa 100 số thực
Tối đa 200 số thực
Khai báo mảng sau đây có thể chứa được: int a[100];
Dãy đúng 100 số nguyên
Dãy ít nhất có 100 số nguyên
Dãy số nguyên có giá trị không quá 100
Dãy tối đa 100 số nguyên
Khai báo mảng sau đây gồm: int a[] = {3,2,5,3,2,7,5};
10 phần tử
4 phần tử
7 phần tử
Không xác định số phần tử
Khi có lời gọi một hàm, máy sẽ làm gì trước khi chuyển vào thực hiện hàm đó?
Dừng hẳn phần chương trình đang chạy
Không làm gì
Tạm dừng phần chương trình đang chạy
Thực hiện cả phần chương trình đang chạy và hàm được gọi
Khi gán giá trị mới cho một biến thì:
Giá trị cũ bị mất đi
Giá trị cũ còn tồn tại
Giá trị cũ tạm thời mất đi
Tùy thuộc vào người sử dụng có sao lưu hay không
Kiểu dữ liệu cấu trúc có thể được dùng để khai báo cho kiểu dữ liệu cấu trúc khác
check_box Đúng
Tất cả các phương án trên đều đúng
Sai
Có nhiều khi không được
Kiểu dữ liệu nào dưới đây được coi là kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C?
Kiểu con trỏ
Kiểu double
Kiểu mảng
Kiểu tập hợp
Kiểu truy nhập “a+b” được dùng để làm gì?
Mở tập tin để đọc theo kiểu nhị phân, chưa có thì tạo mới
Mở tập tin để đọc theo kiểu văn bản, chưa có thì tạo mới
Mở tập tin để đọc/ghi bổ sung theo kiểu nhị phân, chưa có thì tạo mới
Mở tập tin để đọc/ghi bổ sung theo kiểu văn bản, chưa có thì tạo mới
Kiểu truy nhập “wb” được dùng để làm gì?
Mở tập tin để đọc/ghi bổ sung theo kiểu nhị phân, chưa có thì tạo mới
Mở tập tin để đọc/ghi bổ sung theo kiểu văn bản, chưa có thì tạo mới
Mở tập tin để ghi theo kiểu nhị phân, chưa có thì tạo mới
Mở tập tin để ghi theo kiểu văn bản, chưa có thì tạo mới
Lập trình (programming) là?
Đưa các phần mềm đã có lên máy
Nhập một bảng tính vào máy
Nhập một văn bản vào máy.
Viết chương trình cho máy tính
Lập trình nhằm mục đích?
Tăng tốc độ cho máy tính
Tạo ra máy tính
Tất cả các phương án đều đúng
Ứng dụng máy tính trong thực tế
Lệnh “return” trong hàm để
Kết thúc hàm
Quay lại thực hiện hàm từ đầu
Trả về một giá trị kết quả
Trả về một giá trị kết quả và kết thúc hàm
Lệnh khai báo sau đây khai báo mảng có bao nhiêu phần tử?struct SV{char ht[35];int Tuoi;float DTB; }ds[10];
check_box 10
0
9
Không khai báo được
Lệnh sau làm gì: char s[256];
Khai báo mảng
Khai báo mảng chứa ký tự có 255 phần tử
Khai báo xâu có ký tự là 256
Khai báo xâu ký tự
Mảng dùng để chứa cài gì là đúng nhất trong số:
Các dữ liệu tùy ý
Danh sách nhiều dữ liệu cùng kiểu
Dãy số nguyên
Duy nhất một dữ liệu
Nếu câu lệnh lặp sau được thực hiện thì kết quả in ra màn hình là gì? int i; for (i=0; i<10; i++) { printf("%d ",i); i=i+2;}
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 3 6 9
1 3 5 7 9
2 4 6 8
Nếu đoạn đoạn mã sau đây được thực thi, thì biến t có giá trị bao nhiêu?int d=10, t ;switch (d){ case 10: t=100;case 7 : t=50; break;default : t=0;}
0
100
150
50
Nếu đoạn đoạn mã sau được thực thi, giá trị của S là gì?int i=3, j=10 , S=0;while (2*i+5*j<100){ S += i+j; i+=2; j += 5;}
23
33
43
53
Nếu đoạn mã sau được thực thi, kết quả in ra màn hình sẽ là?int i=0;while (i<10) { printf("%d ",i); i=i+1; if (i>5) break; }
0
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5
Nếu đoạn mã sau được thực thi, nhóm lệnh lặp sẽ lặp bao nhiêu lần?int a=5, b=8;while (a!=b){if (a>b) a=a-b;else b=b-a;}
1
2
3
4
Nếu đoạn mã sau được thực thi, S sẽ có giá trị bao nhiêu?int i= 1, S=1;do{S+= 5*i - 2;i+=3;}while (i<15);
126
146
166
186
Nếu đoạn mã sau được thực thi, S sẽ có giá trị bao nhiêu?int i= 1, S=1;while (i<=20){ S+= 2*i+2; i+=4;}
100
101
102
99
Nếu đoạn mã sau được thực thi, số chuỗi "Hello" được xuất ra trên màn hình là bao nhiêu lần?int x=10, y=20;while (x<y){ printf ("Hello"); x+=3;}
10
4
5
Một giá trị khác
Nếu nhóm lệnh lặp lồng nhau sau đây được thực hiện, thì d có giá trị bao nhiêu?int i, j, d=0;for (i=0; i<10; i++) for (j=0; j<10; j++)d++;

10
100
20
Nếu nhóm lệnh lặp lồng nhau sau đây được thực hiện, thì k có giá trị bao nhiêu?int i, j, k=0;for (i=0; i<5; i++)for (j=0; j<5; j++)k++;
check_box 25
10
50
5
Ngôn ngữ lập trình C có chứa các thành phần?
Chỉ gồm 2 chữ số nhị phân 0, 1
Chữ cái tiếng anh, chữ số thập phân, một số dấu
Không có phương án nào
Tập tất cả các ký tự ASCII
Ngôn ngữ lập trình có chức năng chính?
Cung cấp quy tắc viết lệnh
Không phải ba trường hợp trên
Tạo cơ chế biên dịch chương trình
Những hàm nào sau đây được sử dụng trong việc cấp phát vùng nhớ động?
alloc(), malloc(), calloc().
malloc(), calloc(), deadloc().
malloc(), calloc(), free().
malloc(), calloc(), realloc().
Những tên biến nào dưới đây được viết đúng theo quy tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình C?
_diemltC
3diemltC
diem ltC
-diemltC
Phần mềm để chuyển nội dung chương trình từ mã nguồn về mã máy là?
Compiler
System
Translator
Word processor
Phát biểu nào sau đây là sai?
Chỉ có con trỏ mới được sử dụng làm tham số cho hàm
Con trỏ có thể được sử dụng làm tham số cho hàm
Hàm có thể nhận tham số là con trỏ hoặc biến.
Khi gọi hàm địa chỉ của biến nhớ hoặc con trỏ được truyền vào cho hàm
Phương pháp phân rã bài toán khi giải quyết bài toán là?
Chia một bài toán thành 2 bài toán
Chia nhỏ bài toán lớn thành các bài toán nhỏ
Tất cả các phương án
Tổng hợp các bài toán nhỏ thành bài toán lớn
Sản phẩm của lập trình trên máy tính là gì?
Các tài liệu, văn bản trên máy.
Chương trình phần mềm.
Hệ điều hành Windows
Phần cứng máy tính
Sau khi thực thi đoạn mã sau, giá trị của x là gì? int i, x=0 ; for (i=1 ; i<10 ; i++) { if ( i%2==1) x = x+i ; else x++ ; break; } printf ("%d ", x);
0
1
10
Cả 3 phương án đều sai
Số lượng các thuộc tính trong một cấu trúc có giới hạn, không được quá 7
check_box Tùy vào yêu cầu của bài toán
Sai
Đúng
Tất cả đều đúng
Sự khác nhau giữa 2 kiểu khai báo “struct tênkiểu{…};” và “typedef struct tênkiểu{…}tênsửdụng;”:
check_box Khác biệt về cách khai báo biến theo kiểu cấu trúc trong chương trình
Không khác biệt
Khác biệt trong cách truy suất các thành phần của kiểu cấu trúc
Tạo ra 2 cấu trúc khác nhau dù có cùng nội dung
Sự tương ứng () của thành phần trong C và trong tiếng Việt là?
Câu lệnh Văn bản
Chương trình Câu văn
Khối lệnh Đoạn văn
Không có phương án nào
Tại sao cần lệnh sau trước khi nhập xâu ký tự: fflush(stdin);
Xóa 1 ký tự nhập còn sót trên máy
Xóa bộ đệm (dòng ra) của màn hình
Xóa bộ đệm (dòng vào) của bàn phím
Xóa bộ đệm (dòng vào) của bàn phím để nhập dữ liệu hoàn toàn mới
Tập tin được chia thành mấy loại
check_box 2
3
1
4
Tên kiểu cấu trúc có thể đặt bằng tiếng việt có dấu ví dụ: HỌC SINH
check_box Sai
Đúng
Tùy vào môi trường lập trình
Tất cả đều sai
Tên kiểu cấu trúc có thể đặt có khoảng cách ví dụ là SINH VIEN
check_box Sai
Tất cả đều sai
Đúng
Tùy vào môi trường lập trình
Tên kiểu cấu trúc có thể đặt trung với tên cấu trúc khác trong một chương trình
check_box Sai
Đúng
Tất cả đều đúng
Tùy vào môi trường lập trình
Thế nào là hằng con trỏ?
Là con trỏ, tới địa chỉ của mảng là hằng.
Là con trỏ, trỏ tới địa chỉ đầu của mảng.
Là con trỏ, trỏ tới địa chỉ vùng nhớ là hằng
Là con trỏ, trỏ tới ô nhớ có dữ liệu là hằng
Thuật toán được mô tả bằng?
Mô tả từng bước, sơ đồ khối
Ngôn ngữ tự nhiên
Sơ đồ khối
Sơ đồ khối ngôn ngữ lập trình
Thuật toán là?
Các bước để giải quyết một bài toán
Cách làm một bài toán
Trình tự các bước để thực hiện một bài toán bằng máy tính
Ý tưởng để giải quyết một vấn đề bằng máy tính
Thuật toán phải có đặc trưng cơ bản?
Đúng đắn, phổ dụng, hiệu quả
Hữu hạn, đúng đắn, khả dụng, phổ dụng
Hữu hạn, đúng đắn, nhanh gọn
Hữu hạn, khả dụng, đúng đắn, đơn giản
Tính tuần tự của máy khi thực hiện chương trình là?
Từ trái sang phải
Từ trên xuống dưới
Từ trên xuống và phải sang trái
Từ trên xuống và trái sang phải
Trong C, các tác vụ xuất nhập chuẩn được khai báo trong tập tin:
conio.h
iostream.h
math.h
stdio.h
Trong C, chỉ thị #include đòi hỏi:
File phải tồn tại trong đĩa CD
File phải tồn tại trong đĩa cứng
File phải tồn tại trong thư mục gốc ổ đĩa cứng C:
File phải tồn tại trong thư mục include đã được thiết lập bởi người dùng
Trong một chương trình có thể chứa:
Chỉ chứa hàm chương trình chính
Duy nhất một hàm ngoài chương trình chính
Không quá 2 hàm trừ chương trình chính
Nhiều hàm
Xâu định dạng nào dưới đây dùng để in ra một số nguyên trong lệnh printf?
“%d”
“%i”
“%u”
“%x”
Xâu định dạng nào sau đây dùng để in ra một số thực có độ chính xác đơn (float)?
“%c”
“%f”
“%s”
“%u”
Ý nghĩa của phương pháp phân rã bài toán trong lập trình là:
Dễ dàng kiểm soát, nâng cấp
Giảm thiểu sự lặp lại
Giúp triển khai theo nhóm thuận lợi
Tất cả các phương án

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập