Bảng mô tả công việc thường bao gồm các phần chính sau đây:
Quyền hạn
Các nhiệm vụ, các trách nhiệm và quyền hạn
Các nhiệm vụ
Các trách nhiệm
Bảng mô tả công việc thường bao gồm các phần nào?
Mối quan hệ
Vị trí công việc/chức danh; Mối quan hệ và mục tiêu công việc
Vị trí công việc/chức danh
Mục tiêu công việc
Bảng mô tả công việc thường có mấy phần chính?
7
8
5
6
Bảng mô tả công việc trong thực tế có thể rất chi tiết hoặc rất vắn tắt tuỳ thuộc vào cái gì?
Quy mô doanh nghiệp; Tầm quan trọng của vị trí công việc; Nhu cầu của nhà quản lý
Nhu cầu của nhà quản lý
Tầm quan trọng của vị trí công việc
Quy mô doanh nghiệp
Bảng thống kê nhân lực bao gồm những yếu tố nào?
Họ tên bố
Chức vụ hiện tại (Current job
Tên trường học PTTH
Họ tên mẹ
Các loại trắc nghiệm tuyển dụng là?
Trắc nghiệm kĩ năng (skill tests)
Trắc nghiệm kĩ năng (skill tests); Trắc nghiệm thông minh (intelligence tests); Trắc nghiệm tính cách (personality tests)
Trắc nghiệm thông minh (intelligence tests)
Trắc nghiệm tính cách (personality tests)
Các nguồn tuyển mộ theo phương pháp tuyển mộ bên ngoài là gì?
check_box Tuyển mộ qua báo chí, Tuyển mộ qua mạng Internet (online recruitment), Tuyển mộ tại các trường học (Schools)
Tuyển mộ qua báo chí
Tuyển mộ qua mạng Internet (online recruitment)
Tuyển mộ tại các trường học (Schools)
Chức năng đầu tiên của nhà quản trị nguồn nhân lực là gì?
Lập kế hoạch (Planning
Quan hệ nhân sự (Labor relations)
Tuyển dụng lao động (Hiring)
Tuyển mộ (Recruitment)
Chức năng thứ 2 của nhà quản trị nguồn nhân lực là gì?
Tuyển dụng lao động (Hiring)
Quan hệ nhân sự (Labor relations)
Phân tích (Analysis)
Tuyển mộ (Recruitment)
Chương trình định hướng cần phải được thực hiện đối với tất cả các nhân viên lâu dài cũng như các nhân viên làm việc bán thời gian?
Không cần định hướng
Có cũng được, không cũng được
Chỉ cần nhân viên lâu dài
Phải được thực hiện
Chương trình định hướng chỉ cần thiết phải được thực hiện đối với tất cả các nhân viên lâu dài?
Không cần định hướng
Không cần thiết
Cần thiết với tất cả nhân viên
Có cần thiết
Chương trình định hướng không cần phải được thực hiện đối với tất cả các nhân viên bán thời gian?
Phải được thực hiện
Cần thiết với tất cả nhân viên
Không cần định hướng
Có cũng được, không cũng được
Có bao nhiêu cách tiếp cận để phân tích công việc?
2
4
3
1
5
Có mấy yếu tố quyết định đến lương bổng và đãi ngộ tài chính?
check_box 4
5
7
6
Có mấy bước trong lập kế hoạch?
3
5
4
6
Có mấy dấu hiệu (signals) cho thấy cần phải thực hiện chương trình đào tạo
check_box 4
7
6
5
Có mấy loại lao động?
check_box 2
4
5
3
Có mấy phương pháp tuyển mộ?
check_box 2
3
4
5
Đãi ngộ là chức năng thứ mấy trong các chức năng của nhà quản trị nguồn nhân lực?
11
9
10
12
Đào tạo thường được tiến hành cho nhân viên làm việc bán thời gian, đúng hay sai?
Sai
Đúng
Đào tạo thường được tiến hành cho nhân viên làm việc lâu dài, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Đào tạo thường được tiến hành ở nhiều mức độ khác nhau, cho cả nhân viên làm việc lâu dài và nhân viên làm việc bán thời gian?
Không cần đào tạo
Chỉ nhận viên làm việc bán thời gian
Cả nhân viên lâu dài và bán thời gian
Chỉ nhân viên làm việc lâu dài
Đào tạo và đánh giá công việc là 2 chức năng có thể diễn ra song song với nhau không?
Chỉ đánh giá mà không đào tạo
Chỉ đào tạo mà không đánh giá

Không
Đầu kỳ kinh doanh, người quản lý và các nhân viên cấp dưới cùng đặt ra các mục tiêu và đến kỳ đánh giá, kết quả đánh giá sẽ dựa trên các mục tiêu mà nhân viên đã tự thiết lập từ đầu kỳ kinh doanh:
check_box Quản lý theo mục tiêu
Phương pháp đánh giá 360 độ (360 degree appraisal)
Phương pháp thang điểm đánh giá căn cứ vào hành vi
Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng (the critical incident method)
Để lập kế hoạch hiệu quả, nhà quản trị nguồn nhân lực cần phải trả lời được các câu hỏi sau:- Bạn cần bao nhiêu lao động?- Họ cần có những kĩ năng, kiến thức và hành vi nghề gì?- Họ cần có những kinh nghiệm gì?- Bạn có thể tìm kiếm họ ở đâu?- Làm thế nào bạn thu hút và giữ được họ ở lại với doanh nghiệp?Thuộc bước nào trong lập kế hoạch?
Dự báo
Thực hiện hiện kế hoạch
Kiểm tra đánh giá và điều chỉnh
Đề ra chính sách
Đề ra chính sách là bước thứ mấy trong lập kế hoạch:
4
1
2
3
Để thực hiện tốt quy trình mô tả công việc, nhà quản trị cần phải trả lời các câu hỏi sau?
Tại sao( why)
cái gì (what)
cái gì (what); Như thế nào ( how) và tại sao (Why)
Như thế nào ( how)
Để thực hiện tốt quy trình mô tả công việc, nhà quản trị cần phải trả lời mấy câu hỏi?
3
5
4
6
Đo lường mức độ ngay thẳng, thành thật, trung thực của ứng viên
Trắc nghiệm thông minh (intelligence tests):
Trắc nghiệm sự liêm chính (integrity tests):
Trắc nghiệm kĩ năng (skill tests)
Trắc nghiệm tính cách (personality tests):
Dự báo nhu cầu là bước thứ mấy trong lập kế hoạch:
4
3
2
1
Dùng để đo lường các tính cách của ứng viên, là loại trắc nghiệm gì?
Trắc nghiệm tính cách (personality tests):
Trắc nghiệm kĩ năng (skill tests)
Trắc nghiệm thông minh (intelligence tests):
Trắc nghiệm sự liêm chính (integrity tests):
Giúp nhân viên mới tìm hiểu và làm quen với môi trường làm việc mới, bộ máy tổ chức, với bộ phận mà họ sẽ làm việc, với vị trí công việc của họ để đảm bảo rằng họ sẽ làm việc một cách hiệu quả nhất ngay từ những ngày đầu tiên.
Lựa chọn
Tuyển dụng
Đào tạo
Định hướng
Hoạt động quản trị nguồn nhân lực đã có những bước thay đổi lớn, thực sự nhìn nhận lực lượng lao động như là nguồn nhân lực chứ không phải là người làm công bởi vì trước hết họ là con người vào những năm nào?
Thập kỉ 80
Thập kỉ 90
Thập kỉ 70
Thập kỉ 60
Khi lập kế hoạch tiền lương, nhà quản trị nhân sự cần chú ý điều gì?
check_box Để kiểm soát được chi phí lương bổng, đãi ngộ, cần dựa trên khả năng chi trả của đơn vị để xây dựng kế hoạch; Luôn có những phần thưởng dành cho những lao động làm việc tốt để cho các nhân viên của bạn thấy rằng khách sạn hay công ty luôn cố gắng cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tuyệt hảo nhất; Mức lương trả cho nhân viên phải mang tính cạnh tranh, sao cho có thể thu hút được những nhân viên giỏi
Để kiểm soát được chi phí lương bổng, đãi ngộ, cần dựa trên khả năng chi trả của đơn vị để xây dựng kế hoạch.
Luôn có những phần thưởng dành cho những lao động làm việc tốt để cho các nhân viên của bạn thấy rằng khách sạn hay công ty luôn cố gắng cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tuyệt hảo nhất.
Mức lương trả cho nhân viên phải mang tính cạnh tranh, sao cho có thể thu hút được những nhân viên giỏi
Là các thao tác được chia nhỏ từ phần việc để giúp nhân viên hoàn thành được phần việc, là gì?
Phần việc
Công việc
Các bước
Các tiêu chuẩn
Là hệ thống xét duyệt và đánh giá nhiều chiều mức độ hoàn thành công tác của một cá nhân trong tổ chức theo định kì, là khái niệm gì?
check_box Đánh giá nhân viên
Tuyển dụng
Định hướng
Lựa chọn
Lần đầu tiên các trắc nghiệm về tuyển dụng đã ra đời bởi:
Hugo Munsterberg
Quân đội Anpha
Hugo Boss
Quân đội beta
Lập kế hoạch bắt nguồn từ các mục tiêu, bao gồm những gì
Mục tiêu ngắn hạn
Mục tiêu dài hạn
Không liên quan đến mục tiêu
Cả mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn
Lập kế hoạch là gì?
Là quá trình dự báo và xác định được các phương án tối ưu để hành động trong tương lai
Là đưa ra kế hoạch
Là xây dựng bản kế hoạch kinh doanh
Là đưa ra dự báo trong tương lai
Lợi ích của quá trình đánh giá nhân viên là gì?
check_box Là phương tiện để thu thập được những kiến nghị của người lao động về cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần làm việc; Là hệ thống cảnh báo nhanh nhạy hơn về những vấn đề trong đơn vị; Là một cam kết (commitment) mạnh mẽ hơn nữa đối với tổ chức và tăng tính hài lòng về công việc của nhân viên
Là hệ thống cảnh báo nhanh nhạy hơn về những vấn đề trong đơn vị.
Là phương tiện để thu thập được những kiến nghị của người lao động về cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần làm việc.
Là một cam kết (commitment) mạnh mẽ hơn nữa đối với tổ chức và tăng tính hài lòng về công việc của nhân viên
Lợi ích của quá trình đánh giá nhân viên là gì?
check_box Tạo ra một hệ thống thông tin hai chiều giữa nhà quản trị và mỗi nhân viên; Tạo ra một hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá khách quan thành tích của các nhân viên trong công ty, khách sạn; Là cơ sở để thay đổi những thói quen làm việc không tốt (poor work habits)
Tạo ra một hệ thống các tiêu chuẩn đánh giá khách quan thành tích của các nhân viên trong công ty, khách sạn.
Là cơ sở để thay đổi những thói quen làm việc không tốt (poor work habits).
Tạo ra một hệ thống thông tin hai chiều giữa nhà quản trị và mỗi nhân viên
Lợi ích của quá trình đánh giá nhân viên là gì?
check_box Là cơ sở để dựa vào đó xác định đề bạt hay nâng lương
Để nhân viên không nghỉ việc
Để nhân viên vui vẻ làm việc
Để nhân viên cố gắng thay đổi thói quen làm việc
Lựa chọn là chức năng thứ 4 của nhà quản trị đúng hay sai?
Đúng
Sai
Chỉ tham gia 1 phần
Không có chức năng này
Mô tả công việc có trước hay sau khi ra quyết định tuyển dụng?
Không cần mô tả công việc vẫn ra quyết định tuyển dụng được
Sau khi ra quyết định tuyển dụng
Có thể làm song song cả 2 công việc trên
Trước khi ra quyết định tuyển dụng
Một chương trình định hướng trong một đơn vị kinh doanh lữ hành, khách sạn thường được tiến hành gồm mấy giai đoạn?
4
3
2
5
Một cuộc phỏng vẫn cần mấy bước?
check_box 4
6
5
3
Một quá trình nhằm thu hút và tìm kiếm những ứng viên xuất sắc nhất vào các vị trí công việc mà doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, lữ hành muốn tuyển dụng, đảm bảo phù hợp với các quy định của luật pháp hiện hành, đó là gì?
check_box Tuyển mộ
Sắp xếp vị trí công việc
Lựa chọn
Tuyển dụng
Một số trường đại học đã xuất hiện các khoá học về quản lý, tổ chức nhân sự vào những năm nào ?
1940
1950
1920
1930
Mục đích (goals) của chương trình định hướng nghề nghiệp là gì?
Là giúp cho nhân viên mới có thể đạt được thành công trong công việc
Giúp nhân viên làm quen với môi trường văn hoá kinh doanh mới, với những phong cách ứng xử và những tiện nghi mới
Kết nối những kì vọng và giảm thiểu những định kiến
Giúp nhân viên làm quen với môi trường văn hoá kinh doanh mới, với những phong cách ứng xử và những tiện nghi mới; Kết nối những kì vọng và giảm thiểu những định kiến; Là giúp cho nhân viên mới có thể đạt được thành công trong công việc
Mục đích của lập kế hoạch là gì?
Không đi chệch hướng kinh doanh
Để tăng hiệu quả
Đạt được các mục tiêu kinh doanh và năng suất
Để tăng hiệu quả; Đạt được các mục tiêu kinh doanh và năng suất và không đi chệch hướng kinh doanh
Nếu dư thừa nhân lực thì đưa ra quyết định cắt giảm lao động, hạn chế tuyển dụng, giảm giờ lao động, tăng nhân viên thời vụ, sự vụ, cho về hưu sớm, cho nghỉ tạm thời... thuộc bước nào trong lập kế hoạch?
Kiểm tra đánh giá và điều chỉnh
Đề ra chính sách
Thực hiện hiện kế hoạch
Dự báo
Nếu nhân lực ổn định nhưng năng suất lao động thấp thì đề ra chiến lược đào tạo lại. Nếu ngân sách hạn chế hoặc nếu sau khi đào tạo, lợi ích thu về không bù đắp nổi chi phí thì vẫn phải đưa ra quyết định cắt giảm lao động thuộc bước nào trong lập kế hoạch?
Kiểm tra đánh giá và điều chỉnh
Thực hiện hiện kế hoạch
Đề ra chính sách
Dự báo
Nếu thiếu nhân lực, nhà quản trị nhân lực cần phải lập kế hoạch tuyển mộ, lựa chọn, tuyển dụng nhân viên mới hoặc có thể tiến hành thuyên chuyển, đào tạo chéo, thăng chức, giáng chức hay đào tạo phát triển them thuộc bước nào trong lập kế hoạch?
Kiểm tra đánh giá và điều chỉnh
Thực hiện hiện kế hoạch
Đề ra chính sách
Dự báo
Nghiên cứu hồ sơ xin việc là bước thứ mấy trong sang lọc?
check_box 1
3
4
2
Nhà quản trị chỉ cần phác thảo một số câu hỏi quan trọng nhất dựa trên việc xem xét lại các yêu cầu cần tuyển trước khi phỏng vấn, là cách đặt câu hỏi theo phương pháp nào?
check_box Phỏng vấn với cấu trúc câu hỏi không định trước (unstructured interview)
Phỏng vấn với câu hỏi định trước (structured interview):
Phỏng vấn với những câu hỏi mở
Phỏng vấn với cấu trúc tổng hợp (semi-structured interview)
Nhà quản trị luôn luôn phải đảm bảo hệ thống lương bổng trong đơn vị mình đạt được các tiêu chuẩn nào?
check_box Mức lương trả cho nhân viên phải mang tính cạnh tranh, sao cho có thể thu hút được những nhân viên giỏi
Không trả lương những lúc khó khăn
Trả lương thấp cho lao động thời vụ
Trả lương thật cao cho những người lãnh đạo
Nhà quản trị nguồn nhân lực có bao nhiêu chức năng?
13
12
15
14
Nhà quản trị nguồn nhân lực có các chức năng sau:
Lập kế hoạch (Planning); Phân tích (Analysis); Lựa chọn (Selection)
Phân tích (Analysis)
Lập kế hoạch (Planning)
Lựa chọn (Selection)
Nhà quản trị nguồn nhân lực có các chức năng sau:
Đánh giá công việc (Performance evaluation)
Tuyển dụng lao động (Hiring)
Đãi ngộ (Benefits)
Tuyển dụng lao động (Hiring); Đánh giá công việc (Performance evaluation); Đãi ngộ (Benefits)
Nhà quản trị nhân sự dựa trên những kỹ năng, kiến thức và hành vi nghề cần đòi hỏi, do quan sát từ các chức danh nghề đã có sẵn trong tổ chức để tổng hợp lại thành các vị trí trong từng bộ phận, xuất phát từ vị trí thấp nhất của các bộ phận, là cách tiếp cận nào?
Tiếp cận từ dưới lên
Tiếp cận từ trên xuống
Tiếp cận qua bảng hỏi
Tiếp cận qua phỏng vấn
Nhà quản trị nhân sự lập ra một danh sách các câu hỏi liên quan đến vị trí công việc cần tuyển. Khi tiến hành phỏng vấn, nhà quản trị sẽ hỏi các ứng viên theo đúng trình tự và nội dung, là cách đặt câu hỏi theo phương pháp nào?
check_box Phỏng vấn với câu hỏi định trước (structured interview)
Phỏng vấn với cấu trúc câu hỏi không định trước (unstructured interview)
Phỏng vấn với cấu trúc tổng hợp (semi-structured interview)
Phỏng vấn với những câu hỏi mở
Những nhiệm vụ được chia nhỏ từ các công việc. Để thực hiện được các phần việc, cần phải thực hiện các bước, các tiêu chuẩn, là gì?
Các tiêu chuẩn
Các bước
Phần việc
Công việc
Những sai lầm cần tránh khi đánh giá nhân viên là gì?
check_box Thiếu thời gian để đánh giá; Tiêu chuẩn đánh giá không rõ ràng; Xu hướng đánh giá chung chung (central tendency)
Tiêu chuẩn đánh giá không rõ ràng.
Xu hướng đánh giá chung chung (central tendency)
Thiếu thời gian để đánh giá.
Những sai lầm cần tránh khi đánh giá nhân viên là gì?
check_box Ảnh hưởng hào quang (halo effect)
Ý thức làm việc của nhân viên
Đánh giá của đồng nghiệp
Quá yêu quý
Nội dung chương trình định hướng gồm bao nhiêu nội dung?
18
20
19
21
Phỏng vẫn có thể diễn ra nhiều lần hay chỉ được 1 lần?
check_box Có thể nhiều lần
Bắt buộc phải nhiều lần
Chỉ được 1 lần
Được 2 lần
Phương pháp mà Nhà quản trị có thể rút ngắn thời gian định hướng và tiết kiềm thời gian đào tạo, đó là phương pháp tuyển mộ nào?
check_box Tuyển mộ nội bộ
Tuyển mộ qua các trường đào tạo
Tuyển mộ qua hội chợ việc làm
Tuyển mộ tại các văn phòng giới thiệu việc làm
Phương pháp này được thiết kế nhằm cung cấp các thông tin phản hồi từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm: người giám sát, đồng nghiệp (peer), nhân viên cấp dưới (subordinate), bản thân nhân viên và từ các khách hàng:
check_box Phương pháp đánh giá 360 độ (360 degree appraisal)
Phương pháp đánh giá khả năng làm việc (competency approach)
Phương pháp thang điểm đánh giá căn cứ vào hành vi
Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng (the critical incident method)
Phương pháp này tập trung vào những kiến thức và những kĩ năng cần thiết của một nhân viên để có thể hoàn thành tốt vị trí công việc của mình:
check_box Phương pháp đánh giá khả năng làm việc (competency approach)
Phương pháp thang điểm đánh giá căn cứ vào hành vi
Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng (the critical incident method)
Phương pháp đánh giá 360 độ (360 degree appraisal)
Phương pháp tuyển mộ được sử dụng để tuyển các nhân viên hiện hành (present employees), nghĩa là các nhân viên hiện đang làm việc tại đơn vị, là phương pháp gì?
check_box Tuyển mộ nội bộ
Tuyển mộ qua báo chí
Tuyển mộ qua internet
Tuyển mộ qua tivi
Phương pháp tuyển mộ mà nhân viên đã quen với môi trường làm việc, sẽ thích nghi nhanh với vị trí mới, đó là?
check_box Tuyển mộ nội bộ
Tuyển mộ bên ngoài
Tuyển mộ tại các văn phòng giới thiệu việc làm
Tuyển mộ qua các trường đào tạo
Phương pháp tuyển mộ tiết kiệm chi phí hơn, đó là?
check_box Tuyển mộ nội bộ
Tuyển mộ bên ngoài
Tuyển mộ qua hội chợ việc làm
Tuyển mộ qua internet
Quá trình chia nhỏ công việc thành các phần việc, các bước và các tiêu chuẩn người thực hiện đạt được các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành và khách sạn du lịch là gì?
Phân tích công việc
Các tiêu chuẩn
Nghề
Tất cả các đáp án trên
Quá trình mang tính hệ thống (systematic process) mà qua đó nguồn nhân lực của doanh nghiệp nâng cao được kiến thức và kĩ năng làm việc nhờ những chỉ dẫn (instruction) và các hoạt động thực hành (practical activities) nhằm hướng tới kết quả là cải tiến chất lượng làm việc. Quá trình mang tính hệ thống (systematic process) mà qua đó nguồn nhân lực của doanh nghiệp nâng cao được kiến thức và kĩ năng làm việc nhờ những chỉ dẫn (instruction) và các hoạt động thực hành (practical activities) nhằm hướng tới kết quả là cải tiến chất lượng làm việc, là gì?
Định hướng
Đào tạo
Lựa chọn
Tuyển dụng
Sắp xếp vị trí là chức năng thứ mấy trong các chức năng của nhà quản trị nguồn nhân lực?
7
6
9
8
Sau khi đã có chính sách và kế hoạch, nhà quản trị nguồn nhân lực sẽ lập kế hoạch phối hợp với trưởng các bộ phận liên quan để phối kế hợp, tiến hành thực hiện chương trình và kế hoạch nguồn nhân lực theo nhu cầu thực tế thuộc bước nào trong lập kế hoạch?
Thực hiện hiện kế hoạch
Dự báo
Kiểm tra đánh giá và điều chỉnh
Đề ra chính sách
Thống kê nguồn nhân lực là một hệ thống dữ liệu mô tả những lao động hiện đang làm việc trong đơn vị kinh doanh lữ hành và khách sạn du lịch bao gồm:
Tên, tuổi; Kỹ năng; Các đặc điểm cá nhân quan trọng
Kỹ năng
Các đặc điểm cá nhân quan trọng
Tên, tuổi
Thông tin trong sổ tay bao gồm những gì?
Thông tin về lịch sử phát triển của tổ chức
Phương châm hoạt động
Cam kết với khách hàng
Thông tin về lịch sử phát triển của tổ chức; Phương châm hoạt động; Cam kết với khách hàng
Thực hiện kế hoạch là bước thứ mấy trong lập kế hoạch:
3
4
1
2
Thước đo, quy định để các bước được thực hiện đúng chất lượng và nhất quán.
Các bước
Công việc
Phần việc
Các tiêu chuẩn
Trong rất nhiều các đơn vị kinh doanh khách sạn, lữ hành, nhà quản trị nguồn nhân lực có được đứng vào đội ngũ các nhà lãnh đạo cao nhất?

Chỉ đưa ra ý kiến góp ý qua thư điện tử nếu được hỏi
Không
Chỉ tham gia khi được yêu cầu
Trong và sau khi thực hiện kế hoạch, nhà quản trị cần phải có những điều chỉnh thích hợp để đảm bảo đạt được mục tiêu trong kỳ kinh doanh và rút kinh nghiệm trong công tác lập kế hoạch và thực hiện hiệu quả trong các kỳ kinh doanh sau thuộc bước nào trong lập kế hoạch?
Thực hiện hiện kế hoạch
Kiểm tra đánh giá và điều chỉnh
Đề ra chính sách
Dự báo
Tuyển mộ là chức năng thứ mấy của nhà quản trị nhân lực
2
4
3
5
Tuyển mộ tại các trường học (Schools) là phương pháp gì?
check_box Tuyển mộ bên ngoài
Tuyển mộ phức tạp
Tuyển mộ nội bộ
Tuyển mộ đơn giản
Tuyển mộ thông qua các văn phòng giới thiệu việc làm (Employment Agencies, headhunter), là phương pháp gì?
check_box Tuyển mộ bên ngoài
Tuyển mộ phức tạp
Tuyển mộ đơn giản
Tuyển mộ nội bộ
Tỷ lệ thất nghiệp (unemployment rate) ảnh hưởng đến dự báo như nào?
Ảnh hưởng đến bán hàng
Dự báo về nguồn nhân lực được chính xác hơn
Tỷ lệ thất nghiệp ảnh hưởng đến dự báo về tài chính
Không ảnh hưởng gì
Ưu điểm của phương pháp này là tiết kiệm thời gian, tránh đặt những câu hỏi không đúng trọng tâm, mang lại kết quả chính xác và công bằng đối với tất cả các ứng viên cho vị trí công việc đó, đó là phương pháp nào?
check_box Phỏng vấn với câu hỏi định trước (structured interview)
Phỏng vấn với cấu trúc câu hỏi không định trước (unstructured interview)
Phỏng vấn với cấu trúc tổng hợp (semi-structured interview)
Phỏng vấn với những câu hỏi mở
Vào năm nào trong giai đoạn thế chiến lần thứ nhất, quản trị nguồn nhân lực đã có những bước phát triển?
1913
1914
1915
1912
Việc đánh giá nhân viên nhằm các mục đích nào?
check_box Đánh giá chất lượng thực hiện công việc; Đưa ra những đánh giá hoặc công nhận (recognition) thực hiện tốt nhiệm vụ hoặc thông báo những điểm còn thiếu sót; Giúp xác định nhu cầu đào tạo cho từng cá nhân
Đánh giá chất lượng thực hiện công việc
Đưa ra những đánh giá hoặc công nhận (recognition) thực hiện tốt nhiệm vụ hoặc thông báo những điểm còn thiếu sót.
Giúp xác định nhu cầu đào tạo cho từng cá nhân.
Việc đánh giá nhân viên nhằm các mục đích nào?
check_box Nâng cao chất lượng thực hiện công việc nhờ nhận biết những sai sót và huấn luyện sửa đổi; Giúp nhà quản trị nhìn nhận một cách chính xác về nhân viên và hiểu được động lực làm việc của nhân viên; Lập kế hoạch cho mục tiêu hành động tương lai
Lập kế hoạch cho mục tiêu hành động tương lai
Nâng cao chất lượng thực hiện công việc nhờ nhận biết những sai sót và huấn luyện sửa đổi.
Giúp nhà quản trị nhìn nhận một cách chính xác về nhân viên và hiểu được động lực làm việc của nhân viên

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập