Bản chất của thông tin là
check_box những dữ liệu đem lại sự hiểu biết và ích lợi cho con người.
tiền đề của hoạt động quản trị.
cơ sở của hoạt động quản trị.
công cụ của hoạt động quản trị.
Căn cứ vào yếu tố nào để ra quyết định?
check_box Căn cứ vào thực trạng của tổ chức để ra quyết định là căn cứ quan trọng nhất.
Căn cứ vào thời gian để ra quyết định là căn cứ quan trọng nhất.
Căn cứ vào quy chế, luật pháp để ra quyết định là căn cứ quan trọng nhất.
Căn cứ vào mục tiêu quản trị để ra quyết định là căn cứ quan trọng nhất.
Chức năng điều khiển:
check_box là chức năng nhằm phối hợp hoạt động chung của nhóm, của phân hệ trong tổ chức.
là chức năng quản trị nội bộ tổ chức
Là chức năng vận hành tổ chức trong môi trường biến động bên ngoài
Là chức năng quan trọng nhất của quản trị, nhằm định ra chương trình, mục tiêu, chiến lược mà tổ chức cần đạt.
Chức năng đối ngoại?
check_box Là chức năng vận hành tổ chức trong môi trường biến động bên ngoài
Là chức năng quan trọng nhất của quản trị, nhằm định ra chương trình, mục tiêu, chiến lược mà tổ chức cần đạt.
là chức năng quản trị nội bộ tổ chức
là chức năng nhằm hình thành các nhóm chuyên môn hóa, các phân hệ tạo nên tổ chức để cùng góp phần vào hoạt động của tổ chức đạt tới mục tiêu mong muốn.
Chức năng đối nội?
check_box là chức năng quản trị nội bộ tổ chức
Là chức năng quan trọng nhất của quản trị, nhằm định ra chương trình, mục tiêu, chiến lược mà tổ chức cần đạt.
Là chức năng vận hành tổ chức trong môi trường biến động bên ngoài
là chức năng nhằm hình thành các nhóm chuyên môn hóa, các phân hệ tạo nên tổ chức để cùng góp phần vào hoạt động của tổ chức đạt tới mục tiêu mong muốn.
Chức năng hoạch định?
check_box Là chức năng quan trọng nhất của quản trị, nhằm định ra chương trình, mục tiêu, chiến lược mà tổ chức cần đạt.
là chức năng nhằm hình thành các nhóm chuyên môn hóa, các phân hệ tạo nên tổ chức để cùng góp phần vào hoạt động của tổ chức đạt tới mục tiêu mong muốn.
Là chức năng vận hành tổ chức trong môi trường biến động bên ngoài
là chức năng quản trị nội bộ tổ chức
Chức năng tổ chức:
check_box là chức năng nhằm hình thành các nhóm chuyên môn hóa, các phân hệ tạo nên tổ chức để cùng góp phần vào hoạt động của tổ chức đạt tới mục tiêu mong muốn.
Là chức năng quan trọng nhất của quản trị, nhằm định ra chương trình, mục tiêu, chiến lược mà tổ chức cần đạt.
là chức năng quản trị nội bộ tổ chức
Là chức năng vận hành tổ chức trong môi trường biến động bên ngoài
Có những yêu cầu nào đặt ra với thông tin
check_box Có rất nhiều các yêu cầu đối với thông tin bao gồm cả tính chính xác, tính kịp thời, tính đầy đủ…
Tính kịp thời là yêu cầu duy nhất của thông tin quản trị.
Tính chính xác là yêu cầu duy nhất của thông tin quản trị.
Tính đầy đủ là yêu cầu duy nhất của thông tin quản trị.
Con người làm việc vì
check_box lợi ích và nhu cầu.
nhu cầu.
lợi ích.
thói quen.
Đặc điểm nên có của người làm công việc thủ quỹ của tổ chức
check_box Thủ quỹ của tổ chức phải là người có tính trầm.
Thủ quỹ của tổ chức phải là người có tính u sầu.
Thủ quỹ của tổ chức phải là người có tính khí linh hoạt.
Thủ quỹ của tổ chức phải là người có tính linh hoạt.
Đặc điểm nên có của người làm Marketing?
check_box Người làm marketing phải là người có tính khí linh hoạt.
Người làm marketing phải là người có tính khí trầm.
Người làm marketing phải là người có tính khí nóng.
Người làm marketing phải là người có tính khí u sầu.
Đây không phải là kiểm tra quan trọng của tô chức?
check_box Kiểm tra sơ yếu lý lịch của nhân viên
Kiểm tra quy chế hoạt động của tổ chức
Kiểm tra nghĩa vụ từng cá nhân, bộ phận trong tổ chức
Kiểm tra việc thực thi đường lối mục tiêu của tổ chức
Để hoạt động thành công, người lãnh đạo trong tổ chức đòi hỏi phải thực hiện tốt
check_box 5 khâu liên hoàn: 1) Có đường lối hoạt động đúng đắn và chuẩn xác; 2) Có bộ máy quản trị gọn nhẹ, năng động, hiệu quả; 3) Có đội ngũ cán bộ quản trị tương ứng; 4) Biết tận dụng khai thác và tạo ra các thời cơ hoạt động có lợi; 5) Có phương pháp nghệ thuật quản trị thích hợp.
3 khâu liên hoàn: 1) Có đường lối hoạt động đúng đắn và chuẩn xác; 2) Có bộ máy quản trị gọn nhẹ, năng động, hiệu quả; 3) Có đội ngũ cán bộ quản trị tương ứng;
6 khâu liên hoàn: 1) Có đường lối hoạt động đúng đắn và chuẩn xác; 2) Có bộ máy quản trị gọn nhẹ, năng động, hiệu quả; 3) Có đội ngũ cán bộ quản trị tương ứng; 4) Biết tận dụng khai thác và tạo ra các thời cơ hoạt động có lợi; 5) Có phương pháp nghệ thuật quản trị thích hợp., 6) Biết quản trị chi phí
4 khâu liên hoàn: 1) Có đường lối hoạt động đúng đắn và chuẩn xác; 2) Có bộ máy quản trị gọn nhẹ, năng động, hiệu quả; 3) Có đội ngũ cán bộ quản trị tương ứng; 4) Biết tận dụng khai thác và tạo ra các thời cơ hoạt động có lợi
Để sử dụng các mô hình toán hoặc các phương pháp trong quản trị kinh doanh có hiệu quả cần phải
check_box căn cứ vào điều kiện có đủ số liệu để sử dụng cho mô hình hoặc phương pháp hay không, chứ không thể so sánh phương pháp hay mô hình nào tốt hơn, hoặc hiệu quả hơn.
sử dụng Phương pháp ma trận M.Porter ra quyết định .
sử dụng phương pháp lượng hóa nhiều vòng
sử dụng kinh dịch ra quyết định tốt hơn phương pháp GS.
Để tổ chức tồn tại và phát triển phải sử dụng:
check_box hiệu quả mọi nguyên tắc quản trị của tổ chức.
nguyên tắc kiên trì mục tiêu ý định của tổ chức.
nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản trị của tổ chức.
nguyên tắc hiệu quả trong quản trị của tổ chức.
Điều chỉnh có ưu điểm nào dưới đây?
check_box Điều chỉnh chỉ tốt khi thực sự cần phải thực hiện.
Điều chỉnh theo ý muốn chủ quan của nhà quản trị
Điều chỉnh lúc nào cũng tốt.
Không phải điều chỉnh là tốt nhất.
Điều chỉnh là
check_box phát hiện sai sót, ách tắc để kịp thời xử lý.
làm cho tổ chức tốt lên.
làm cho tổ chức xấu đi.
làm cho tổ chức đi vào đúng hướng đã định.
Điều chỉnh thuộc:
check_box chức năng điều chỉnh.
chức năng đổi mới.
chức năng đo lường kết quả.
quản trị rủi ro.
Điều chỉnh tốt nhất là
check_box Điều chỉnh theo đúng các nguyên tắc đã định.
Điều chỉnh ở khâu đầu tiên
Điều chỉnh ở khâu cuối cùng
Điều chỉnh bất kỳ khâu nào
Độ bất định của thông tin được hiểu là
check_box mức độ khó xác định của thông tin về trạng thái nào mà sự vật và hiện tượng sẽ xảy ra ở một thời điểm cho trước.
là lượng tin đem lại cho người nhận tin là nhiều hay ít.
mức độ phản ánh được nhiều hay ít bản chất của sự vật và hiện tượng mà thông tin đem lại.
mức độ phản ánh được nhiều hay ít về sự vật và hiện tượng mà mỗi thông tin đem lại.
Dùng người tốt nhất là
check_box loại người có tính khí linh hoạt.
loại người có tính khí nóng nảy.
loại người có tính khí trầm.
loại người có tính khí u sầu.
Ê kíp lãnh đạo là
check_box một nhóm nhỏ người tài được người lãnh đạo tin dùng để giúp việc trực tiếp cho mình trong quá trình tổ chức và điều khiển tổ chức.
một bộ phận người tài được người lãnh đạo tin dùng để giúp việc trực tiếp cho mình trong quá trình tổ chức và điều khiển tổ chức.
một tổ chức người tài được người lãnh đạo tin dùng để giúp việc trực tiếp cho mình trong quá trình tổ chức và điều khiển tổ chức.
một nhóm lớn người tài được người lãnh đạo tin dùng để giúp việc trực tiếp cho mình trong quá trình tổ chức và điều khiển tổ chức.
Giao tiếp chỉ tốt khi
check_box thực hiện được mục tiêu, và giảm thiểu các hiểu lầm không đáng có
đem lại lợi ích.
đem lại rủi ro.
phù hợp với ý muốn của người tham gia giao tiếp
Hệ thống có đầu ra lớn hơn đầu vào là:
check_box một hệ thống phát triển lành mạnh.
một hệ thống phát triển không phù hợp
một hệ thống phát triển yếu
một hệ thống phát triển không lành mạnh.
Hệ thống tự nhiên là:
check_box Hệ thống không có mục tiêu
Hệ thống bao giờ cũng phải có mục tiêu
Hệ thống có con người và có mục tiêu
Hệ thống có thể có mục tiêu
Khi biết được đầu vào, đầu ra của hệ thống, phương pháp được sử dụng là
check_box Phương pháp hộp đen.
Phương pháp tiếp cận hệ thống.
Phương pháp mô hình hóa.
Phương pháp nghiên cứu hệ thống.
Kiểm tra là chức năng quan trọng nhất của
check_box cá nhân người lãnh đạo tổ chức.
con người trong tổ chức.
bộ phận tổ chức
tổ chức.
Kỹ năng quan trọng nhất với nhà quản trị cấp cao là
check_box kỹ năng tư duy
tự học suốt đời.
kỹ năng chuyên môn
đạo đức công tác.
Người tài là người
check_box do rèn luyện + bẩm sinh + môi trường tạo ra.
do bẩm sinh mà có.
do rèn luyện mà có.
do môi trường tạo ra.
Nguyên tắc các cố gắng có tính toán thể hiện nội dung?
check_box mỗi một cố gắng đưa ra phải tỷ lệ với kết quả dự kiến.
xác suất mong muốn của một hiện tượng tương lai tăng lên tương ứng với các cố gắng được sử dụng một cách hệ thống nhằm đạt mục đích đó.
các quyết định hiện tại sẽ giới hạn các nguồn lực của tổ chức trong tương lai.
sự ổn định của các mục tiêu có xu hướng ngược chiều với các dự kiến của nó trong thời gian
Nguyên tắc hành động tích cực thể hiện nội dung?
check_box xác suất mong muốn của một hiện tượng tương lai tăng lên tương ứng với các cố gắng được sử dụng một cách hệ thống nhằm đạt mục đích đó.
mỗi một cố gắng đưa ra phải tỷ lệ với kết quả dự kiến.
các quyết định hiện tại sẽ giới hạn các nguồn lực của tổ chức trong tương lai.
sự ổn định của các mục tiêu có xu hướng ngược chiều với các dự kiến của nó trong thời gian
Nguyên tắc hiện tại giới hạn tương lai thể hiện nội dung?
check_box các quyết định hiện tại sẽ giới hạn các nguồn lực của tổ chức trong tương lai.
sự ổn định của các mục tiêu có xu hướng ngược chiều với các dự kiến của nó trong thời gian
xác suất mong muốn của một hiện tượng tương lai tăng lên tương ứng với các cố gắng được sử dụng một cách hệ thống nhằm đạt mục đích đó.
mỗi một cố gắng đưa ra phải tỷ lệ với kết quả dự kiến.
Nguyên tắc quan trọng nhất thuộc các nguyên tắc kiểm tra là
check_box nguyên tắc chính xác, khách quan.
nguyên tắc công khai.
nguyên tắc có trọng tâm.
nguyên tắc có chuẩn mực.
Nguyên tắc về sự biến đổi thể hiện nội dung?
check_box các mục đích đề ra phải được thực hiện trong một thời gian khá dài với biết bao biến động mà lúc định ra các mục đích khó có thể lường hết; cho nên các thủ lĩnh của tổ chức phải biết biến đổi thích ứng cho phù hợp
sự ổn định của các mục tiêu có xu hướng ngược chiều với các dự kiến của nó trong thời gian
mỗi một cố gắng đưa ra phải tỷ lệ với kết quả dự kiến.
xác suất mong muốn của một hiện tượng tương lai tăng lên tương ứng với các cố gắng được sử dụng một cách hệ thống nhằm đạt mục đích đó.
Nguyên tắc về sự ổn định thể hiện nội dung?
check_box sự ổn định của các mục tiêu có xu hướng ngược chiều với các dự kiến của nó trong thời gian
các quyết định hiện tại sẽ giới hạn các nguồn lực của tổ chức trong tương lai.
mỗi một cố gắng đưa ra phải tỷ lệ với kết quả dự kiến.
xác suất mong muốn của một hiện tượng tương lai tăng lên tương ứng với các cố gắng được sử dụng một cách hệ thống nhằm đạt mục đích đó.
Nhóm mạnh là
check_box nhóm có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có hiệu quả hơn các nhóm khác, và có người cầm đầu tài giỏi và đức độ.
nhóm làm việc có hiệu quả hơn nhóm khác.
nhóm có người cầm đầu tài giỏi và đức độ.
nhóm có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
Nhu cầu sinh lý trong các bậc nhu cầu của Maslow là
Bậc nhu cầu cao nhất
Bậc nhu cầu thấp nhất
Bậc nhu cầu thứ hai
Bậc nhu cầu thứ ba
Nhược điểm người lãnh đạo nếu sử dụng phong cách dân chủ là
check_box người lãnh đạo nhu nhược sẽ dẫn đến tình trạng theo đuôi quần chúng, các quyết định đưa ra chậm chạp, để lỡ mọi cơ hội thuận tiện.
thực hiện tự ra quyết định cho cấp dưới
Độc đoán và chuyên quyền
dễ đưa tổ chức tới chỗ đổ vỡ, mạnh ai nấy lo.
Phân tích SWOT được hiểu là
check_box Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa của tổ chức
Phương pháp ra quyết định tốt hơn phương pháp VRIO.
Phương pháp ra quyết định tốt hơn phương pháp BCG.
Phương pháp ra quyết định tốt hơn phương pháp A.D.Little
Phong cách lãnh đạo cưỡng bức
check_box rất ít có hiệu quả.
sử dụng tốt nhất cho các tổ chức có mục đích vì xã hội
sử dụng tốt nhất cho các tổ chức kinh tế.
sử dụng tốt nhất cho các tổ chức văn hóa.
Phương pháp nghiên cứu hệ thống được sử dụng tùy thuộc vào:
check_box Các thông tin có được về đầu vào, đầu ra, cơ cấu của hệ thống.
Phương pháp tiếp cận hệ thống
Phương pháp hộp đen
Phương pháp mô hình hóa
Sử dụng đúng người đúng việc là thực hiện:
check_box kết hợp 2 nguyên tắc quản trị chuyên môn hóa và hiệu quả của tổ chức.
nguyên tắc quản trị chuyên môn hóa của tổ chức.
nguyên tắc quản trị hiệu quả của tổ chức.
nguyên tắc quản trị kết hợp hài hòa các loại lợi ích của tổ chức.
Thông tin có thể là
check_box tiền đề, là cơ sở, là công cụ của quá trình quản trị
tiền đề của hoạt động quản trị.
cơ sở của hoạt động quản trị.
là sức mạnh của hoạt động quản trị.
Tổ chức có quy mô lớn, để điều khiển có hiệu quả cần:
check_box Sử dụng nguyên lý phân cấp.
Sử dụng nguyên lý độ đa dạng cần thiết.
Sử dụng nguyên lý mối liên hệ ngược.
Sử dụng nguyên lý bổ sung ngoài.
Trạng thái của hệ thống là:
check_box Đầu ra, đầu vào của hệ thống trong một khoảng thời gian nào đấy
Mục tiêu của hệ thống .
Hành vi của hệ thống
Đầu ra, đầu vào của hệ thống
Uy tín của người lãnh đạo tổ chức là
check_box mức độ hiệu quả của sự tác động của họ đối với người khác trong công việc của mình.
mức độ sợ hãi của cấp dưới đối với họ là to lớn.
mức độ quan hệ bên ngoài của họ là lớn hay nhỏ.
mức độ của hiệu quả đem lại thắng lợi cho tổ chức lớn hay nhỏ.
Việc ra quyết định cần phải
check_box bám sát mục tiêu chung, mục tiêu dài hạn của tổ chức; tuân thủ luật pháp và thông lệ của môi trường; phải dựa trên cơ sở phân tích thực trạng và thực lực của tổ chức; dựa trên thực tế cuộc sống; dựa trên yếu tố thời cơ và thời gian.
căn cứ vào thực trạng của tổ chức.
căn cứ vào luật pháp, quy chế.
căn cứ vào mục tiêu dự định.
Xác định câu đúng nhất
Khi biết được đầu vào đầu ra của hệ thống để nghiên cứu hệ thống phải sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống.
Khi biết được đầu vào, đầu ra của hệ thống để nghiên cứu hệ thống phải sử dụng phương pháp mô hình hóa.
Khi biết được đầu vào, đầu ra của hệ thống, để nghiên cứu hệ thống phải sử dụng phương pháp hộp đen.
Khi chỉ biết đầu vào đầu ra nhưng không rõ cơ cấu thì không thể nghiên cứu hệ thống.
Xác định câu đúng nhất
Chỉ có quy luật chưa biết chứ không có quy luật không biết.
Khi không thích quy luật thì người ta có thể loại bỏ nó.
Quy luật là cái do con người tạo ra.
Quy luật là cái không thể xóa bỏ.
Xác định câu đúng nhất
Nguyên tắc quản trị là cái do con người đặt ra.
Nguyên tắc quản trị là cái mà nhà quản trị có thể bỏ qua.
Nguyên tắc quản trị là cái mà nhà quản trị có thể lựa chọn để sử dụng.
Nguyên tắc quản trị là những ràng buộc mà nhà quản trị phải tuân thủ để quản trị tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Một doanh nghiệp làm hàng giả là đã phạm sai lầm khi sử dụng các nguyên tắc quản trị: Phải chính danh, Kết hợp hài hòa lợi ích, Hiệu quả.
Một doanh nghiệp làm ra sản phẩm giả để bán ra thị trường là đã phạm sai lầm khi sử dụng nguyên tắc quản trị tập trung dân chủ.
Một doanh nghiệp làm sản phẩm bán ra thị trường là đã phạm sai lầm khi sử dụng nguyên tắc quản trị kiên trì mục tiêu ý định.
Một doanh nghiệp làm sản phẩm giả bán ra thị trường là đã phạm sai lầm khi sử dụng nguyên tắc quản trị hiệu quả.
Xác định câu đúng nhất
Mọi nguyên tắc quản trị của tổ chức đều hết sức quan trọng.
Nguyên tắc hiệu quả là nguyên tắc quản trị tổ chức quan trọng nhất.
Nguyên tắc phải có chính danh là nguyên tắc quản trị tổ chức quan trọng nhất.
Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc quản trị tổ chức quan trọng nhất.
Xác định câu đúng nhất
Một nước đi xâm lược nước khác là đã phạm sai lầm về 2 nguyên tắc quản trị: phải có chính danh, Kết hợp hài hòa các loại lợi ích.
Một nước đi xâm lược nước khác là đã phạm sai lầm về nguyên tắc quản trị hiệu quả.
Một nước đi xâm lược nước khác là đã phạm sai lầm về nguyên tắc quản trị kết hợp hài hòa các loại lợi ích.
Một nước đi xâm lược nước khác là đã phạm sai lầm về nguyên tắc quản trị khôn khéo che dấu ý đồ.
Xác định câu đúng nhất
Hệ thống có đầu ra bằng với đầu vào là hệ thống phát triển lành mạnh.
Hệ thống có đầu ra lớn hơn đầu vào là hệ thống phát triển lạnh mạnh.
Hệ thống có đầu ra nhỏ hơn đầu vào là hệ thống phát triển lành mạnh.
Hệ thống không có đầu ra là một hệ thống phát triển lành mạnh.
Xác định câu đúng nhất
Quy luật có cái tốt cần phải khai thác, có cái lại xấu cần phải loại bỏ.
Quy luật là những điều tốt đẹp.
Quy luật là những điều xấu xa, tồi tệ.
Quy luật vừa tốt đẹp vừa xấu xa tồi tệ.
Xác định câu đúng nhất
Để cho tổ chức tồn tại và phát triển là việc sử dụng nguyên tắc hiệu quả trong quản trị của tổ chức.
Để cho tổ chức tồn tại và phát triển là việc sử dụng nguyên tắc kiên trì mục tiêu ý định của tổ chức.
Để cho tổ chức tồn tại và phát triển là việc sử dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản trị của tổ chức.
Để tổ chức tồn tại và phát triển phải sử dụng hiệu quả mọi nguyên tắc quản trị của tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Tổ chức có quy mô lớn để điều khiển có hiệu quả cần sử dụng nguyên lý bổ sung ngoài.
Tổ chức có quy mô lớn để điều khiển có hiệu quả cần sử dụng nguyên lý độ đa dạng cần thiết.
Tổ chức có quy mô lớn, để điều khiển có hiệu quả cần sử dụng nguyên lý mối liên hệ ngược.
Tổ chức có quy mô lớn, để điều khiển có hiệu quả cần sự nguyên lý phân cấp.
Xác định câu đúng nhất
Hệ thống bao giờ cũng phải có mục tiêu
Hệ thống có con người bao giờ cũng có mục tiêu
Hệ thống có thể không có mục tiêu
Hệ thống tự nhiên là hệ thống không có mục tiêu
Xác định câu đúng nhất
Phương pháp hộp đen là phương pháp nghiên cứu hệ thống tốt nhất.
Phương pháp mô hình hóa là phương pháp nghiên cứu hệ thống tốt nhất.
Phương pháp nghiên cứu hệ thống được sử dụng tùy thuộc vào các thông tin có được về đầu vào, đầu ra, cơ cấu của hệ thống.
Phương pháp tiếp cận hệ thống là phương pháp nghiên cứu hệ thống tốt nhất.
Xác định câu đúng nhất
Đầu ra, đầu vào của hệ thống là trạng thái của hệ thống.
Đầu ra, đầu vào của hệ thống trong một khoảng thời gian nào đấy là trạng thái của hệ thống.
Hành vi của hệ thống là trạng thái của hệ thống.
Mục tiêu của hệ thống là trạng thái của hệ thống.
Xác định câu đúng nhất
Nguyên tắc quản trị tổ chức là các ràng buộc không bao giờ thay đổi của tổ chức.
Nguyên tắc quản trị tổ chức là cái dễ dàng có thể thay đổi.
Nguyên tắc quản trị tổ chức là một hệ thống các ràng buộc khách quan mà tổ chức phải sử dụng để vận hành tổ chức.
Nguyên tắc quản trị tổ chức là những điều tự đặt ra để thực hiện của người lãnh đạo tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Trợ cấp cho người nghèo là phương pháp điều chỉnh bồi nhiễu.
Trợ cấp cho người nghèo là phương pháp điều chỉnh chấp nhận nhiễu.
Trợ cấp cho người nghèo là phương pháp điều chỉnh khử nhiễu.
Trợ cấp cho người nghèo là phương pháp điều chỉnh xóa bỏ nhiễu.
Xác định câu đúng nhất
Cơ chế thị trường là cơ chế điều hành xã hội theo phương pháp dùng hàm kích thích.
Cơ chế thị trường là cơ chế điều khiển xã hội kết hợp bằng 2 phương pháp dùng hàm phạt và hàm kích thích.
Cơ chế thị trường là cơ chế điều khiển xã hội theo phương pháp dùng hàm phạt.
Cơ chế thị trường là cơ chế điều khiển xã hội theo phương pháp dùng kế hoạch.
Xác định câu đúng nhất
Người lãnh đạo giỏi có thể tạo ra các quy luật có lợi cho tổ chức của mình.
Người lãnh đạo giỏi có thể xóa bỏ các quy luật bất lợi cho tổ chức của mình nếu có thể loại bỏ các điều kiện tồn tại của các quy luật này.
Người lãnh đạo tổ chức giỏi có thể loại bỏ mọi quy luật bất lợi xảy ra cho tổ chức của mình.
Người lãnh đạo tổ chức không thể biết có những quy luật nào xảy ra cho tổ chức của mình.
Xác định câu đúng nhất
Cơ chế bao cấp là cơ chế điều khiển xã hội kết hợp dùng 2 phương pháp kế hoạch và hàm kích thích.
Cơ chế bao cấp là cơ chế điều khiển xã hội theo phương pháp dùng hàm kích thích.
Cơ chế bao cấp là cơ chế điều khiển xã hội theo phương pháp dùng hàm phạt.
Cơ chế bao cấp là cơ chế điều khiển xã hội theo phương pháp dùng kế hoạch.
Xác định câu đúng nhất
Hệ thống chỉ có một nguyên tắc quản trị cũng khó có thể tồn tại.
Hệ thống dùng các nguyên tắc quản trị trái nhau không thể tồn tại.
Hệ thống không có nguyên tắc quản trị không thể tồn tại.
Hệ thống thường phải sử dụng một tổ hợp các nguyên tắc quản trị khác nhau.
Xác định câu đúng nhất
Sử dụng đúng người đúng việc là thực hiện kết hợp 2 nguyên tắc quản trị chuyên môn hóa và hiệu quả của tổ chức.
Sử dụng đúng người đúng việc là thực hiện nguyên tắc quản trị chuyên môn hóa của tổ chức.
Sử dụng đúng người đúng việc là thực hiện nguyên tắc quản trị hiệu quả của tổ chức.
Sử dụng đúng người đúng việc là thực hiện nguyên tắc quản trị kết hợp hài hòa các loại lợi ích của tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Để giúp tổ chức đối phó với các rủi ro là nhờ chức năng điều khiển.
Để giúp tổ chức đối phó với các rủi ro là nhờ chức năng hoạch định.
Để giúp tổ chức đối phó với các rủi ro là nhờ chức năng tổ chức.
Để giúp tổ chức đối phó với các rủi ro là nhờ chức năng xác lập quyền lực tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Chức năng hoạch định giúp tổ chức có căn cứ cho hoạt động kiểm tra.
Chức năng hoạch định giúp tổ chức đối phó với mọi sự biến đổi, đưa ra các mục tiêu v.v..
Chức năng hoạch định giúp tổ chức đối phó với mọi sự biến đổi.
Chức năng hoạch định giúp tổ chức đưa ra các mục tiêu.
Xác định câu đúng nhất
Nội dung thực hiện chức năng xác lập quyền lực là phải hiểu rõ khái niệm về quyền lực tổ chức.
Nội dung thực hiện chức năng xác lập quyền lực là phải hiểu rõ khái niệm, triết lý, mục tiêu của quyền lực v.v..
Nội dung thực hiện chức năng xác lập quyền lực là phải hiểu rõ sự sử dụng kết hợp cấu trúc của quyền lực.
Nội dung thực hiện chức năng xác lập quyền lực là phải hiểu rõ triết lý, mục tiêu hoạt động của tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Cấu trúc quyền lực tổ chức gồm quyền áp đặt tư duy.
Cấu trúc quyền lực tổ chức gồm quyền hành pháp, quyền xác lập kỷ cương v.v..
Cấu trúc quyền lực tổ chức gồm quyền hành pháp.
Cấu trúc quyền lực tổ chức gồm quyền xác lập kỷ cương.
Xác định câu đúng nhất
Hình thành triết lý của tổ chức là nội dung của chức năng hoạch định.
Thực hiện công tác tổ chức nhân sự là nội dung của chức năng hoạch định.
Xác định cơ cấu của tổ chức là nội dung của chức năng hoạch định.
Xác định mục đích trung hạn là nội dung của chức năng hoạch định.
Xác định câu đúng nhất
Công tác nhân sự là thuộc về chức năng điều khiển.
Công tác nhân sự là thuộc về chức năng hoạch định.
Công tác nhân sự là thuộc về chức năng kiểm tra.
Công tác nhân sự là thuộc về chức năng tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Tính bảo mật là yêu cầu quan trọng nhất của cơ cấu tổ chức.
Tính linh hoạt là yêu cầu quan trọng nhất của cơ cấu tổ chức.
Tính tin cậy là yêu cầu quan trọng nhất của cơ cấu tổ chức.
Tính tối ưu là yêu cầu quan trọng nhất của cơ cấu tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Kiểm tra thực hiện công việc là nội dung cốt lõi của chức năng điều khiển.
Phân giao nhiệm vụ là nội dung cốt lõi của chức năng điều khiển.
Ra quyết định làm việc là nội dung cốt lõi của chức năng điều khiển.
Xác lập quy chế ràng buộc là nội dung cốt lõi của chức năng điều khiển.
Xác định câu đúng nhất
Sử dụng bố trí con người trong tổ chức là công việc của chức năng điều khiển.
Sử dụng bố trí con người trong tổ chức là công việc của chức năng hoạch định.
Sử dụng bố trí con người trong tổ chức là công việc của chức năng kiểm tra
Sử dụng bố trí con người trong tổ chức là công việc của chức năng tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Cơ cấu tổ chức phải bảo đảm tính linh hoạt, tối ưu, tin cậy v.v..
Cơ cấu tổ chức phải bảo đảm tính linh hoạt.
Cơ cấu tổ chức phải bảo đảm tính tin cậy.
Cơ cấu tổ chức phải bảo đảm tính tối ưu.
Xác định câu đúng nhất
Đưa người thân quen vào guồng máy lãnh đạo tổ chức là đã vi phạm nguyên tắc công khai, công bằng.
Gạt bỏ người tài khỏi guồng máy lãnh đạo tổ chức là đã vi phạm nguyên tắc hiệu lực, hiệu quả.
Nhận hối lộ để đưa người vào guồng máy lãnh đạo tổ chức là đã vi phạm nguyên tắc từ bộ máy tìm ra người.
Nhận người theo cảm tính vào guồng máy lãnh đạo tổ chức là đã vi phạm nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm.
Xác định câu đúng nhất
Chức năng điều khiển là chức năng quản trị quan trọng nhất.
Chức năng hoạch định là chức năng quản trị quan trọng nhất.
Chức năng kiểm tra là chức năng quản trị quan trọng nhất.
Chức năng tổ chức là chức năng quản trị quan trọng nhất.
Xác định câu đúng nhất
Mỗi loại tổ chức khác nhau có những nguyên tắc quản trị khác nhau.
Mỗi loại tổ chức khác nhau có những phương pháp quản trị khác nhau.
Mỗi loại tổ chức khác nhau đều có chung các nguyên tắc và phương pháp quản trị giống nhau.
Mọi tổ chức khác nhau ngoài các nguyên tắc và phương pháp quản trị chung giống nhau còn có thể có những nguyên tắc và phương pháp quản trị riêng biệt tương ứng.
Xác định câu đúng nhất
Phương pháp giáo dục là phương pháp quản trị con người tốt nhất trong tổ chức.
Phương pháp hành chính là phương pháp quản trị con người tốt nhất trong tổ chức.
Phương pháp kinh tế là phương pháp quản trị con người tốt nhất trong tổ chức.
Phương pháp liên kết con người là phương pháp quản trị con người tốt nhất trong tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Quyền lực quản trị bao gồm quyền hành pháp.
Quyền lực quản trị bao gồm quyền tư pháp, hành pháp, xác lập kỷ cương v.v..
Quyền lực quản trị bao gồm quyền tư pháp.
Quyền lực quản trị bao gồm quyền xác lập kỷ cương
Xác định câu đúng nhất
Chức năng điều khiển tác động đến mọi chức năng khác của quản trị.
Chức năng hoạch định tác động đến mọi chức năng khác của quản trị.
Chức năng kiểm tra tác động đến mọi chức năng khác của quản trị.
Chức năng tổ chức tác động đến mọi chức năng khác của quản trị.
Xác định câu đúng nhất
Sử dụng bố trí con người trong tổ chức là công việc của chức năng điều khiển.
Sử dụng bố trí con người trong tổ chức là công việc của chức năng đo lường kết quả.
Sử dụng bố trí con người trong tổ chức là công việc của chức năng quản trị rủi ro.
Sử dụng bố trí con người trong tổ chức là công việc của chức năng tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Phương pháp quản trị hết sức linh hoạt.
Phương pháp quản trị là bất biến, không đổi.
Phương pháp quản trị quan trọng hơn nguyên tắc quản trị và hết sức linh hoạt.
Phương pháp quản trị quan trọng hơn nguyên tắc quản trị.
Xác định câu đúng nhất
Định rõ biên chế là nội dung của chức năng điều khiển.
Xác định quy chế là nội dung của chức năng điều khiển.
Xây dựng bảng công việc là nội dung của chức năng điều khiển.
Xây dựng thể chế tổ chức là nội dung của chức năng điều khiển.
Xác định câu đúng nhất
Việc khen thưởng kỷ luật con người là thuộc chức năng hoạch định.
Việc khen thưởng kỷ luật con người là thuộc chức năng tổ chức.
Việc khen thưởng kỷ luật con người là thuộc chức năng xác lập quyền lực tổ chức và tổ chức.
Việc khen thưởng kỷ luật con người là thuộc chức năng xác lập quyền lực tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Điều chỉnh bất kỳ khâu nào cũng tốt.
Điều chỉnh ở khâu cuối cùng là tốt nhất.
Điều chỉnh ở khâu đầu tiên là tốt nhất.
Điều chỉnh tốt nhất là theo đúng các nguyên tắc đã định.
Xác định câu đúng nhất
Văn hóa là cái không cần thiết phải có.
Văn hóa là của cải tinh thần.
Văn hóa là của cải vật chất và tinh thần hết sức cần thiết.
Văn hóa là của cải vật chất.
Xác định câu đúng nhất
Nguyên tắc kiểm tra quan trọng nhất là nguyên tắc chính xác, khách quan.
Nguyên tắc kiểm tra quan trọng nhất là nguyên tắc có chuẩn mực.
Nguyên tắc kiểm tra quan trọng nhất là nguyên tắc có trọng tâm.
Nguyên tắc kiểm tra quan trọng nhất là nguyên tắc công khai.
Xác định câu đúng nhất
Đổi mới gốc rễ phải từ việc đổi mới của bản thân người lãnh đạo và cơ cấu tổ chức của hệ thống.
Đổi mới gốc rễ phải từ việc đổi mới của bản thân người lãnh đạo.
Đổi mới gốc rễ phải từ việc đổi mới của cơ cấu tổ chức của hệ thống.
Đổi mới gốc rễ phải từ việc đổi mới của môi trường của tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Điều chỉnh chỉ tốt khi thực sự cần phải thực hiện.
Điều chỉnh lúc nào cũng tốt.
Điều chỉnh phải kịp thời, đúng chỗ.
Không phải điều chỉnh là tốt nhất.
Xác định câu đúng nhất
Điều chỉnh là nhiệm vụ của chức năng điều chỉnh.
Điều chỉnh là nhiệm vụ của chức năng đo lường kết quả.
Điều chỉnh là nhiệm vụ của chức năng đổi mới.
Điều chỉnh là nhiệm vụ của chức năng quản trị rủi ro.
Xác định câu đúng nhất
Điều chỉnh không phải khi nào cũng tốt cho hệ thống.
Điều chỉnh là hệ thống có vấn đề.
Điều chỉnh là không tốt cho hệ thống.
Hệ thống khi phát hiện có sai sót thì cần phải điều chỉnh.
Xác định câu đúng nhất
Không làm hàng giả thuộc về chức năng điều khiển.
Không làm hàng giả thuộc về chức năng kiểm tra.
Không làm hàng giả thuộc về chức năng tổ chức.
Không làm hàng giả thuộc về chức năng xây dựng văn hóa tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Xử lý xung đột trong tổ chức là công việc của chức năng điều khiển.
Xử lý xung đột trong tổ chức là công việc của chức năng định hướng.
Xử lý xung đột trong tổ chức là công việc của chức năng kiểm tra.
Xử lý xung đột trong tổ chức là công việc của chức năng tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Đánh giá kết quả thuộc chức năng kiểm tra
Điều chỉnh người thuộc chức năng kiểm tra
Khen thưởng kỷ luật thuộc chức năng kiểm tra
Phát hiện sai sót thuộc chức năng kiểm tra
Xác định câu đúng nhất
Chức năng điều chỉnh được thực hiện sau chức năng hoạch định.
Chức năng điều chỉnh được thực hiện sau chức năng kiểm tra.
Chức năng điều chỉnh được thực hiện song song với chức năng tổ chức.
Chức năng điều chỉnh được thực hiện trước chức năng đo lường kết quả.
Xác định câu đúng nhất
Kiểm tra là chức năng quan trọng nhất của bộ phận tổ chức
Kiểm tra là chức năng quan trọng nhất của cá nhân người lãnh đạo tổ chức.
Kiểm tra là chức năng quan trọng nhất của con người trong tổ chức.
Kiểm tra là chức năng quan trọng nhất của tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Xây dựng văn hóa tổ chức là việc làm của bộ phận tổ chức.
Xây dựng văn hóa tổ chức là việc làm của cá nhân người lãnh đạo tổ chức.
Xây dựng văn hóa tổ chức là việc làm của mọi người trong tổ chức.
Xây dựng văn hóa tổ chức là việc làm của người lãnh đạo tổ chức và bộ phận tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Kiểm tra là nhiệm vụ của chức năng đánh giá kết quả.
Kiểm tra là nhiệm vụ của chức năng điều khiển.
Kiểm tra là nhiệm vụ của chức năng kiểm tra.
Kiểm tra là nhiệm vụ của chức năng tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Kiểm soát các điều bất thường xảy ra cho tổ chức thuộc về chức năng điều khiển.
Kiểm soát các điều bất thường xảy ra cho tổ chức thuộc về chức năng kiểm tra.
Kiểm soát các điều bất thường xảy ra cho tổ chức thuộc về chức năng quản trị rủi ro.
Kiểm soát các điều bất thường xảy ra cho tổ chức thuộc về chức năng tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Văn hóa là động lực của sự phát triển của tổ chức
Văn hóa là mục tiêu của sự phát triển của tổ chức.
Văn hóa là mục tiêu, là nền tảng, là động lực, là hệ điều tiết sự phát triển của tổ chức.
Văn hóa là nền tảng của sự phát triển của tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Quản trị sự thay đổi chỉ cần thiết khi tổ chức đã đến ngưỡng phát triển và tổ chức bị chững lại.
Quản trị sự thay đổi chủ yếu là sự chỉnh sửa cơ cấu của tổ chức.
Quản trị sự thay đổi là việc cần làm của mọi tổ chức.
Quản trị sự thay đổi là việc cần làm thường xuyên của tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Điều chỉnh là làm cho tổ chức đi vào đúng hướng đã định.
Điều chỉnh là làm cho tổ chức tốt lên.
Điều chỉnh là làm cho tổ chức xấu đi.
Điều chỉnh là phát hiện sai sót, ách tắc để kịp thời xử lý.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 nội dung kiểm tra ở 3 phương án đều rất quan trọng.
Kiểm tra nghĩa vụ từng cá nhân, bộ phận trong tổ chức là nội dung kiểm tra quan trọng nhất.
Kiểm tra quy chế hoạt động của tổ chức là nội dung kiểm tra quan trọng nhất.
Kiểm tra việc thực thi đường lối mục tiêu của tổ chức là nội dung kiểm tra quan trọng nhất.
Xác định câu đúng nhất
Xử lý các vấn đề bất thường trong tổ chức là phạm vi của chức năng điều chỉnh.
Xử lý các vấn đề bất thường trong tổ chức là phạm vi của chức năng điều khiển.
Xử lý các vấn đề bất thường trong tổ chức là phạm vi của chức năng quản trị rủi ro.
Xử lý các vấn đề bất thường trong tổ chức là phạm vi của chức năng quản trị sự thay đổi.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 phương án đều không chuẩn xác.
Phong cách làm việc có hiệu quả nhất của người lãnh đạo tổ chức là phong cách cưỡng bức.
Phong cách làm việc có hiệu quả nhất của người lãnh đạo tổ chức là phong cách dân chủ.
Phong cách làm việc có hiệu quả nhất của người lãnh đạo tổ chức là phong cách tự do.
Xác định câu đúng nhất
Câu nói về người lãnh đạo cái nết đánh chết cái đẹp là nói về đặc điểm tâm sinh lý của người lãnh đạo.
Câu nói về người lãnh đạo cái nết đánh chết cái đẹp là nói về năng lực của người lãnh đạo.
Câu nói về người lãnh đạo cái nết đánh chết cái đẹp là nói về tính cách của người lãnh đạo.
Câu nói về người lãnh đạo cái nết đánh chết cái đẹp là nói về tính khí của người lãnh đạo.
Xác định câu đúng nhất
Người tài là người do bẩm sinh mà có.
Người tài là người do môi trường tạo ra.
Người tài là người do rèn luyện + bẩm sinh + môi trường tạo ra.
Người tài là người do rèn luyện mà có.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 phương án đều không đúng.
Yêu cầu quan trọng nhất cần có của người lãnh đạo tổ chức là nếp sống lành mạnh.
Yêu cầu quan trọng nhất cần có của người lãnh đạo tổ chức là phong cách làm việc dân chủ.
Yêu cầu quan trọng nhất cần có của người lãnh đạo tổ chức là sức chịu đựng bền bỉ.
Xác định câu đúng nhất
Câu nói về người lãnh đạo thùng rỗng kêu to là nói về đặc điểm tâm sinh lý của người lãnh đạo.
Câu nói về người lãnh đạo thùng rỗng kêu to là nói về năng lực của người lãnh đạo.
Câu nói về người lãnh đạo thùng rỗng kêu to là nói về tính cách của người lãnh đạo.
Câu nói về người lãnh đạo thùng rỗng kêu to là nói về tính khí của người lãnh đạo.
Xác định câu đúng nhất
Người tài trong tổ chức nhiều hơn người bất tài.
Người tài trong tổ chức rất dễ tìm.
Người tài trong tổ chức rất khó kiếm.
Người tài trong tổ chức rất khó sử dụng.
Xác định câu đúng nhất
Người lãnh đạo tổ chức giỏi chưa hẳn luôn luôn thành công.
Người lãnh đạo tổ chức giỏi dễ thành công.
Người lãnh đạo tổ chức giỏi luôn luôn thành công.
Người lãnh đạo tổ chức kém cỏi dễ thất bại.
Xác định câu đúng nhất
Câu nói người lãnh đạo tổ chức phải vừa có tài vừa có đức là nói về đặc điểm tâm sinh lý của người lãnh đạo.
Câu nói người lãnh đạo tổ chức phải vừa có tài vừa có đức là nói về năng lực của người lãnh đạo.
Câu nói người lãnh đạo tổ chức phải vừa có tài vừa có đức là nói về tính cách của người lãnh đạo.
Câu nói người lãnh đạo tổ chức phải vừa có tài vừa có đức là nói về tính khí của người lãnh đạo.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 đáp án đều không chuẩn xác.
Muốn có uy tín người lãnh đạo tổ chức phải phấn đấu theo nguyên tắc không được ghen ghét người tài.
Muốn có uy tín người lãnh đạo tổ chức phải phấn đấu theo nguyên tắc không được tham nhũng.
Muốn có uy tín người lãnh đạo tổ chức phải phấn đấu theo nguyên tắc và phải có nếp sống giản dị.
Xác định câu đúng nhất
Uy tín của người lãnh đạo tổ chức là mức độ của hiệu quả đem lại thắng lợi cho tổ chức lớn hay nhỏ.
Uy tín của người lãnh đạo tổ chức là mức độ hiệu quả của sự tác động của họ đối với người khác trong công việc của mình.
Uy tín của người lãnh đạo tổ chức là mức độ quan hệ bên ngoài của họ là lớn hay nhỏ.
Uy tín của người lãnh đạo tổ chức là mức độ sợ hãi của cấp dưới đối với họ là to lớn.
Xác định câu đúng nhất
Yêu cầu quan trọng nhất của người lãnh đạo tổ chức là năng lực chuyên môn.
Yêu cầu quan trọng nhất của người lãnh đạo tổ chức là năng lực tổ chức.
Yêu cầu quan trọng nhất của người lãnh đạo tổ chức là phẩm chất chính trị.
Yêu cầu quan trọng nhất của người lãnh đạo tổ chức là sự thông minh
Xác định câu đúng nhất
Để tạo lập uy tín trong tổ chức người lãnh đạo tổ chức phải có đạo đức.
Để tạo lập uy tín trong tổ chức người lãnh đạo tổ chức phải không độc ác.
Để tạo lập uy tín trong tổ chức người lãnh đạo tổ chức phải không được tham lam.
Để tạo lập uy tín trong tổ chức người lãnh đạo tổ chức phải phấn đấu theo 5 nguyên tắc đã nêu trong bài học.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 đáp án đều không đúng.
Yêu cầu quan trọng nhất cần có của người lãnh đạo tổ chức là không được độc ác.
Yêu cầu quan trọng nhất cần có của người lãnh đạo tổ chức là không được sống buông thả.
Yêu cầu quan trọng nhất cần có của người lãnh đạo tổ chức là không được tham lam.
Xác định câu đúng nhất
Yêu cầu quan trọng nhất của cán bộ lãnh đạo tổ chức phải có là đạo đức công tác.
Yêu cầu quan trọng nhất của cán bộ lãnh đạo tổ chức phải có là năng lực tổ chức.
Yêu cầu quan trọng nhất của cán bộ lãnh đạo tổ chức phải có là phẩm chất chính trị.
Yêu cầu quan trọng nhất của cán bộ lãnh đạo tổ chức phải có là phương pháp tư duy tốt.
Xác định câu đúng nhất
Câu nói người lãnh đạo khôn ngoan chẳng đọ thật thà là nói về đặc điểm tâm sinh lý của người lãnh đạo.
Câu nói người lãnh đạo khôn ngoan chẳng đọ thật thà là nói về năng lực của người lãnh đạo.
Câu nói người lãnh đạo khôn ngoan chẳng đọ thật thà là nói về tính cách của người lãnh đạo.
Câu nói người lãnh đạo khôn ngoan chẳng đọ thật thà là nói về tính khí của người lãnh đạo.
Xác định câu đúng nhất
Muốn có uy tín người lãnh đạo tổ chức phải là người có đạo đức tốt.
Muốn có uy tín người lãnh đạo tổ chức phải là người giỏi chuyên môn.
Muốn có uy tín người lãnh đạo tổ chức phải là người giỏi tổ chức.
Muốn có uy tín người lãnh đạo tổ chức phải là người phải tuân thủ đúng 5 nguyên tắc tạo lập uy tín đã nêu trong bài học.
Xác định câu đúng nhất
Phong cách cưỡng bức rất ít có hiệu quả.
Phong cách cưỡng bức sử dụng tốt nhất cho các tổ chức kinh tế.
Phong cách cưỡng bức sử dụng tốt nhất cho các tổ chức quân đội.
Phong cách cưỡng bức sử dụng tốt nhất cho các tổ chức văn hóa.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 đáp án đều không đúng.
Yêu cầu quan trọng nhất cần có của người lãnh đạo tổ chức là đạo đức công tác.
Yêu cầu quan trọng nhất cần có của người lãnh đạo tổ chức là khả năng tự học suốt đời.
Yêu cầu quan trọng nhất cần có của người lãnh đạo tổ chức là phương pháp tư duy.
Xác định câu đúng nhất
Người tài là người có chất lượng rất cao ở một dạng hoạt động cụ thể.
Người tài là người nhanh nhẹn.
Người tài là người tháo vát.
Người tài là người thật thà.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 đáp án đều không chuẩn xác.
Muốn có uy tín người lãnh đạo tổ chức phải phấn đấu theo nguyên tắc không bao che cho các sai phạm trong tổ chức.
Muốn có uy tín người lãnh đạo tổ chức phải phấn đấu theo nguyên tắc không được có lợi ích nhóm.
Muốn có uy tín người lãnh đạo tổ chức phải phấn đấu theo nguyên tắc không làm cho cấp dưới sợ hãi.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 phương pháp chỉ đúng khi có đủ dữ liệu để nạp vào mô hình.
Phương pháp lượng hóa nhiều vòng là phương pháp ra quyết định tốt nhất.
Phương pháp sử dụng kiến thức kinh dịch là phương pháp ra quyết định tốt nhất.
Phương pháp VRIO là phương pháp ra quyết định tốt nhất.
Xác định câu đúng nhất
Giao tiếp phải có mục tiêu đặt ra.
Giao tiếp phải lường hết mọi tình huống có thể xảy ra.
Giao tiếp phải tuân thủ các nguyên tắc nhất định.
Giao tiếp phải tuân thủ các ràng buộc đã nêu ở 3 phương án.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 phương án phải căn cứ vào điều kiện số liệu có hay không mới quyết định được.
Phương pháp QSPM ra quyết định tốt hơn phương pháp A.D.Little
Phương pháp SPACE ra quyết định tốt hơn phương pháp VRIO.
Phương pháp SWOT ra quyết định tốt hơn phương pháp BCG.
Xác định câu đúng nhất
Quản trị nhóm cũng có khó khăn phức tạp như quản trị từng cá nhân.
Quản trị nhóm cũng dễ như quản trị từng cá nhân.
Quản trị nhóm dễ hơn quản trị từng cá nhân.
Quản trị nhóm khó hơn quản trị từng cá nhân.
Xác định câu đúng nhất
Nhu cầu của con người được giải quyết do bản thân, gia đình, xã hội.
Nhu cầu của con người được giải quyết do gia đình.
Nhu cầu của con người được giải quyết do sự nỗ lực của bản thân.
Nhu cầu của con người được giải quyết do xã hội.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 phương pháp chỉ đúng khi có đủ dữ liệu để đưa vào mô hình.
Phương pháp ma trận A.R.Little là phương pháp ra quyết định tốt nhất.
Phương pháp ma trận QSPM là phương pháp ra quyết định tốt nhất.
Phương pháp ma trận SPACE là phương pháp ra quyết định tốt nhất.
Xác định câu đúng nhất
Nóng nảy là thuộc tính tâm lý năng lực.
Nóng nảy là thuộc tính tâm lý tính cách.
Nóng nảy là thuộc tính tâm lý tính khí.
Nóng nảy là thuộc tính tâm lý xu hướng.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 phương pháp phải tùy thuộc điều kiện số liệu có cho mô hình nào thì mới khẳng định được.
Phương pháp lượng hóa nhiều vòng ra quyết định tốt hơn phương pháp SWOT
Phương pháp ma trận M.Porter ra quyết định tốt hơn phương pháp QSPM.
Phương pháp sử dụng kinh dịch ra quyết định tốt hơn phương pháp GS.
Xác định câu đúng nhất
Năng lực là do rèn luyện mà có.
Tính cách là do rèn luyện mà có.
Tính khí là do rèn luyện mà có.
Xu hướng là do rèn luyện mà có.
Xác định câu đúng nhất
Động cơ làm việc mạnh nhất của con người là danh tiếng.
Động cơ làm việc mạnh nhất của con người là địa vị xã hội.
Động cơ làm việc mạnh nhất của con người là kinh tế.
Động cơ làm việc mạnh nhất của con người là lương tâm trách nhiệm
Xác định câu đúng nhất
Bước chọn phương án ra quyết định quan trọng hơn bước thu thập số liệu còn thiếu khi ra quyết định.
Bước sơ bộ đề ra nhiệm vụ quan trọng hơn chọn tiêu chuẩn đánh giá phương án khi ra quyết định.
Bước xây dựng mô hình quan trọng hơn bước ra và thực hiện quyết định.
Cả 3 phương án đều chuẩn xác
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 phương pháp chỉ đúng khi có đủ dữ liệu đưa vào mô hình
Phương pháp ma trận GS là phương pháp ra quyết định tốt nhất.
Phương pháp ma trận M.Porter là phương pháp ra quyết định tốt nhất.
Phương pháp ma trận SWOT là phương pháp ra quyết định tốt nhất.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 đáp án đều chưa chuẩn xác
Thông tin chỉ là công cụ của hoạt động quản trị.
Thông tin chỉ là sức mạnh của hoạt động quản trị.
Thông tin chỉ là tiền đề của hoạt động quản trị.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 đáp án đều chưa chuẩn xác
Thông tin đóng vai trò là cơ sở của hoạt động quản trị.
Thông tin đóng vai trò là sức mạnh của hoạt động quản trị.
Thông tin đóng vai trò là tiền đề của hoạt động quản trị.
Xác định câu đúng nhất
Tổ chức cần các nhân cách.
Tổ chức không cần có những người mắc bệnh tâm thần.
Tổ chức không cần những người bất tài, hỏng việc.
Tổ chức không cần những người vô tổ chức
Xác định câu đúng nhất
Chọn tiêu chuẩn đánh giá phương án là bước quan trọng nhất trong các bước ra và thực hiện quyết định.
Sơ bộ đề ra nhiệm vụ là bước quan trọng nhất trong các bước ra và thực hiện quyết định.
Tổ chức thực hiện quyết định là bước quan trọng nhất trong các bước ra và thực hiện quyết định.
Xây dựng mô hình ra quyết định là bước quan trọng nhất trong các bước ra và thực hiện quyết định.
Xác định câu đúng nhất
Căn cứ vào mục tiêu quản trị để ra quyết định là căn cứ quan trọng nhất.
Căn cứ vào quy chế, luật pháp để ra quyết định là căn cứ quan trọng nhất.
Căn cứ vào thời gian để ra quyết định là căn cứ quan trọng nhất.
Căn cứ vào thực trạng của tổ chức để ra quyết định là căn cứ quan trọng nhất.
Xác định câu đúng nhất
Giao tiếp là để đạt mục tiêu khi tiếp xúc với đối tượng.
Giao tiếp là để đối tượng giao tiếp hiểu và cảm thông với mình.
Giao tiếp là để hiểu rõ hơn về đối tượng phải giao tiếp.
Giao tiếp là vì mục đích quan hệ, quen biết.
Xác định câu đúng nhất
Người làm marketing phải là người có tính khí linh hoạt.
Người làm marketing phải là người có tính khí nóng.
Người làm marketing phải là người có tính khí trầm.
Người làm marketing phải là người có tính khí u sầu.
Xác định câu đúng nhất
Cần phải giao tiếp nhiều là bộ phận chiến lược.
Cần phải giao tiếp nhiều là bộ phận đối ngoại.
Cần phải giao tiếp nhiều là bộ phận tổ chức.
Cần phải giao tiếp nhiều là người lãnh đạo tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Con người làm việc vì lợi ích và nhu cầu.
Con người làm việc vì lợi ích.
Con người làm việc vì nhu cầu.
Con người làm việc vì thói quen.
Xác định câu đúng nhất
Thủ quỹ của tổ chức phải là người có tính khí linh hoạt.
Thủ quỹ của tổ chức phải là người có tính linh hoạt.
Thủ quỹ của tổ chức phải là người có tính trầm.
Thủ quỹ của tổ chức phải là người có tính u sầu.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 đáp án đều đúng nhưng chưa đủ.
Quyết định phải đảm bảo tính định lượng.
Quyết định phải đảm bảo tính khách quan.
Quyết định phải đảm bảo tính tối ưu.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 đáp án đều chưa đầy đủ.
Việc ra quyết định chỉ cần bảo đảm yêu cầu tính có định hướng.
Việc ra quyết định chỉ cần bảo đảm yêu cầu tính khách quan, khoa học.
Việc ra quyết định chỉ cần bảo đảm yêu cầu tính tối ưu
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 đáp án đều chưa đầy đủ
Việc ra quyết định phải căn cứ vào luật pháp, quy chế.
Việc ra quyết định phải căn cứ vào mục tiêu dự định.
Việc ra quyết định phải căn cứ vào thực trạng của tổ chức.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 đáp án đều chưa thật chuẩn xác.
Tính chính xác là yêu cầu quan trọng nhất của thông tin quản trị.
Tính đầy đủ là yêu cầu quan trọng nhất của thông tin quản trị.
Tính kịp thời là yêu cầu quan trọng nhất của thông tin quản trị.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 phương pháp chỉ đúng khi chúng có đủ số liệu đê nạp vào mô hình.
Phương pháp ma trận BCG là phương pháp ra quyết định tốt nhất.
Phương pháp ma trận C.Hofen là phương pháp ra quyết định tốt nhất.
Phương pháp ma trận M.Minsey là phương pháp ra quyết định tốt nhất.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 đáp án chỉ đúng khi chúng có đủ số liệu để nạp vào mô hình
Mô hình bài toán quy hoạch tuyến tính là mô hình ra quyết định có hiệu quả nhất.
Mô hình sơ đồ mạng lưới PERT là mô hình ra quyết định có hiệu quả nhất.
Mô hình so sánh phương án đầu tư là mô hình ra quyết định có hiệu quả nhất.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 phương án đều không đúng.
Chọn tiêu chuẩn đánh giá phương án là bước quan trọng nhất để ra và thực hiện quyết định.
Tổ chức thực hiện quyết định là bước quan trọng nhất để ra và thực hiện quyết định.
Xây dựng mô hình ra quyết định là bước quan trọng nhất để ra và thực hiện quyết định.
Xác định câu đúng nhất
Cả 3 đáp án đều chưa chuẩn xác.
Thông tin chỉ là cơ sở của hoạt động quản trị.
Thông tin chỉ là sức mạnh của hoạt động quản trị.
Thông tin chỉ là tiền đề của hoạt động quản trị.
Xác định câu đúng nhất
Phương pháp ra quyết định trong trường hợp có đầy đủ thông tin là phương pháp sử dụng công cụ cảm tính (tự ra quyết định)
Phương pháp ra quyết định trong trường hợp có đầy đủ thông tin là phương pháp sử dụng công cụ ra quyết định tập thể.
Phương pháp ra quyết định trong trường hợp có đầy đủ thông tin là phương pháp sử dụng công cụ xác suất thống kê toán.
Phương pháp ra quyết định trong trường hợp có đầy đủ thông tin là phương pháp sử dụng mô hình tối ưu.
Xác định câu đúng nhất
check_box Cả 3 đáp án đều chưa chuẩn xác
Thông tin chỉ là cơ sở của hoạt động quản trị.
Thông tin chỉ là công cụ của hoạt động quản trị.
Thông tin chỉ là tiền đề của hoạt động quản trị.
Xác định câu đúng nhất
check_box Quản trị nhóm và quản trị cá nhân có điểm khác nhau, có điểm giống nhau.
Quản trị nhóm giống quản trị cá nhân.
Quản trị nhóm không phức tạp như quản trị cá nhân.
Quản trị nhóm phải khác quản trị cá nhân.
Xác định câu đúng nhất
check_box Tính khí là do bẩm sinh mà có.
Năng lực là do bẩm sinh mà có.
Tính cách là do bẩm sinh mà có.
Xu hướng là do bẩm sinh mà có.
Xác định câu đúng nhất
check_box Giao tiếp chỉ tốt khi đem lại lợi ích.
Giao tiếp không phải là tốt.
Giao tiếp luôn đem lại lợi ích.
Giao tiếp luôn đem lại rủi ro.
Xác định câu đúng nhất
check_box Nóng nảy là thuộc tính tâm lý của nhóm tính khí.
Nóng nảy là thuộc tính tâm lý của nhóm năng lực.
Nóng nảy là thuộc tính tâm lý của nhóm tính cách.
Nóng nảy là thuộc tính tâm lý của nhóm xu hướng.
Xác định câu đúng nhất
check_box Dùng người tốt nhất là loại người có tính khí linh hoạt.
Dùng người tốt nhất là loại người có tính khí nóng nảy.
Dùng người tốt nhất là loại người có tính khí trầm.
Dùng người tốt nhất là loại người có tính khí u sầu.
Xác định câu đúng nhất
check_box Người lãnh đạo tổ chức tốt nhất phải có tính khí linh hoạt.
Người lãnh đạo tổ chức tốt nhất phải có tính khí nóng nảy bộc trực.
Người lãnh đạo tổ chức tốt nhất phải có tính khí trầm tĩnh.
Người lãnh đạo tổ chức tốt nhất phải có tính khí u sầu.
Xác định câu đúng nhất
check_box Nhóm mạnh là nhóm đáp ứng cả 3 yêu cầu của các phương án.
Nhóm mạnh là nhóm có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.
Nhóm mạnh là nhóm có người cầm đầu tài giỏi và đức độ.
Nhóm mạnh là nhóm làm việc có hiệu quả hơn nhóm khác.
Xác định câu đúng nhất
check_box Giao tiếp có nhiều hình thức, trong đó có 3 hình thức ở 3 phương án.
Trao đổi cá nhân (đối mặt, qua điện thoại, email v.v.) là một hình thức của giao tiếp.
Trao đổi qua người trung gian là một hình thức của giao tiếp.
Trao đổi tập thể (đám đông, cuộc họp v.v..) là một hình thức của giao tiếp.
Yêu cầu quan trọng nhất của người lãnh đạo là
check_box năng lực tổ chức.
phẩm chất chính trị.
sự thông minh
năng lực chuyên môn.
Yếu tố nào dưới đây do rèn luyện tạo nên
check_box Năng lực
Tính cách
Tính khí
Xu hướng
Yếu tố nào dưới đây thuộc chức năng kiểm tra:
check_box Phát hiện sai sót
Điều chỉnh người
Khen thưởng kỷ luật
Đánh giá kết quả

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập