"Thuyết trình sau thuyết trình" nghĩa là gì?
Người thuyết trình giao lưu với khán giả
Việc người nghe đặt ra các câu hỏi sau bài thuyết trình
Việc người thuyết trình trả lời các câu hỏi từ khán giả sau bài thuyết trình
Xin thông tin liên lạc của khán giả
“Bền bỉ, kiên trì theo đuổi đến cùng việc mình làm” được hiểu là gì trong đặc điểm của ứng xử?
check_box Nhẫn nại
Nhẫn nhịn
Kiên nhẫn
Không câu nào ở trên
“Biết lắng nghe, biết tiếp thu ý kiến của người khác để điều chỉnh hành vi trong ứng xử” được hiểu là gì trong đặc điểm của ứng xử?
check_box Kiên nhẫn
Nhẫn nại
Không câu nào ở trên
Nhẫn nhịn
“Khi đối xử với mọi người một cách nhã nhặn và thể hiện sự tôn trọng với họ, chúng ta sẽ khiến họ muốn làm việc cho chúng ta.” thích chữ P nào trong các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thuyết phục?
Performance
Politemess
Positioning
Power
“Mọi người sẽ cảm thấy dễ bị thuyết phục bởi những người có địa vị”. Đây là ví dụ của chữ P nào trong các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thuyết phục?
Performance
Politemess
Positioning
Power
“Mọi người sẽ dễ bị thuyết phục bởi một người hòan thành tốt công việc chuyên môn của họ”. Đây là giải thích chữ P nào trong các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thuyết phục?
Performance
Politemess
Positioning
Power
“Nhường người khác, không cố chấp, không phiền hận” được hiểu là gì trong đặc điểm của ứng xử?
check_box Nhẫn nhịn
Nhẫn nại
Không câu nào ở trên
Kiên nhẫn
“Sự tập trung cao độ của sức lực con người, toàn tâm toàn ý, sống hết lòng vì nhau, ứng xử thật tình” được hiểu là gì trong đặc điểm của ứng xử?
check_box Tâm huyết
Lương tâm
Tâm tính
Tâm hồn
“Tấm lòng bao dung, nhân ái độ lượng, vị tha, thương người như thể thương thân, ứng xử với người khác như mình mong muốn được ứng xử” được hiểu là gì trong đặc điểm của ứng xử?
check_box Lương tâm
Tâm tính
Tâm huyết
Tâm hồn
“Vị trí của chúng ta trong tâm trí những người khác sẽ quyết định một phần lớn cách họ đối xử và mở lòng với chúng ta trong mọi tình huống”. Đây là giải thích chữ P nào trong các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thuyết phục?
Performance
Politemess
Positioning
Power
4 P ảnh hưởng đến kết quả thuyết phục bao gồm?
Power, Place Performance, Politeness
Power, Positioning, Perfect, Politeness
Power, Positioning, Performance, Polite
Power, Positioning, Performance, Politeness
Bối cảnh trong quá trình giao tiếp bao gồm?
check_box không gian, thời gian, địa điểm, các tình huống, vai trò của đối tác và mục đích của của cuộc giao tiếp
không gian, thời gian, các tình huống, vai trò của đối tác và mục đích của của cuộc giao tiếp
không gian, địa điểm, vai trò của đối tác và mục đích của của cuộc giao tiếp
thời gian, địa điểm, các tình huống, vai trò của đối tác và mục đích của của cuộc giao tiếp
Bước cuối cùng khi trả lời câu hỏi sau bài thuyết trình là gì?
Kiểm tra sự hài lòng của người hỏi.
Làm rõ câu hỏi (nếu cần)
Nhắc lại câu hỏi
Trả lời (ngắn gọn, đúng trọng tâm)
Bước cuối cùng trong quy trình quản lý thời gian hiệu quả là gì?
check_box Kiểm soát tiến độ và chất lượng thực hiện công việc
Đưa ra thời gian giới hạn cho mỗi công việc cụ thể.
Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc
Xác định những công việc cần làm
Bước cuối cùng trong quy trình xây dựng nhóm làm việc là gì?
Đặt tên & xây dựng các nguyên tắc
Lựa chọn thành viên
'Phân chia công việc
Tìm hiểu thành viên
Bước đầu tiên trong quy trình quản lý thời gian hiệu quả là gì?
check_box Xác định những công việc cần làm
Đưa ra thời gian giới hạn cho mỗi công việc cụ thể.
Kiểm soát tiến độ và chất lượng thực hiện công việc
Sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc
Bước dầu tiên trong quy trình thuyết phục hiệu quả là gì?
Chuẩn bị
Tạo môi trường tích cực
Thảo luận
Thuyết phục
Bước thứ hai khi kết thúc bài thuyết trình là gì?
Cám ơn
Dấu hiệu kết thúc
Đề xuất / Kiến nghị (nếu có)
Tóm tắt ý chính
Bước thứ hai trong quy trình họp nhóm (briefing) hiệu quả là gì?
Mở đầu buổi họp nhóm
Trao đổi thông tin về các công việc đang diễn ra
Triển khai công việc cần thực hiện
Triển khai công việc tiến hành
Bước thứ hai trong quy trình xây dựng nhóm làm việc là gì?
Chia sẻ mục tiêu chung
Lựa chọn thành viên
Tìm hiểu thành viên
Xác định mục tiêu
Bước thứ tư trong quy trình họp nhóm (briefing) hiệu quả là gì?
check_box Triển khai công việc cần thực hiện
Trao đổi thông tin về các công việc đang diễn ra
Triển khai công việc thực hiện
Mở đầu buổi họp nhóm
Các giai đoạn trong chu kỳ của một nhóm làm việc diễn ra theo thứ tự nào?
Hình thành (forming), , trưởng thành (performing), xung đột/bão táp (storming), ổn định (norming), kết thúc (decaying).
Hình thành (forming), xung đột/bão táp (storming), ổn định (norming), trưởng thành (performing) và kết thúc (decaying).
Hình thành (forming), xung đột/bão táp (storming), trưởng thành (performing) kết thúc (decaying). Ổn định (norming)
Xung đột/bão táp (storming), hình thành (forming), , trưởng thành (performing), ổn định (norming), kết thúc (decaying).
Cấu trúc chung khi trình bày nội dung bài thuyết trình là gì?
Giới thiệu điều định nói - Nói điều đó
Giới thiệu điều định nói - Nói điều đó – Đặt câu hỏi về nội dung vừa nói
Giới thiệu điều định nói - Nói điều đó - Tóm tắt điều vừa nói
Nói điều đó - Tóm tắt điều vừa nói
Chất liệu được sử dụng để làm thẻ nhớ (Cue cards) khi thuyết trình là gì?
Bìa cứng
Giấy mỏng
Giấy trong
Nhựa
Chu kỳ của một nhóm làm việc bao gồm mấy giai đoạn?
4
5
6
7
Chữ nhẫn trong đặc điểm của ứng xử bao gồm?
check_box kiên nhẫn, nhẫn nại và nhẫn nhịn
kiên nhẫn và nhẫn nhịn
kiên nhẫn và nhẫn nại
Không câu nào ở trên
Chữ tâm trong đặc điểm của ứng xử bao gồm?
lương tâm và tâm huyết.
lương tâm và tâm tình
tâm hồn và tâm huyết.
tâm tình và tâm huyết.
Có bao nhiêu hình thức nhóm làm việc?
2
3
4
5
Có bao nhiêu yêú tố ảnh hưởng đến kết quả thuyết phục?
4
5
6
7
Con ếch trong quản lý thời gian được hiểu là gì?
check_box Việc tệ nhất bạn phải thực hiện trong ngày
Các yếu tố gây nhiễu
Một món ăn không thể nuốt nổi
Sự từ chối chủa người khác
Đặc điểm của một nhóm làm việc bao gồm?
Có cùng một cách tiếp cận trong làm việc tập thể
Có mục tiêu chung
Có mục tiêu chung và Có cùng một cách tiếp cận trong làm việc tập thể
Không có chu kỳ
Để thuyết phục hiệu quả, những nội dung có thể áp dụng trong bước tạo môi trường tích cực?
Chọn địa điểm phù hợp với người đi thuyết phục
Khen ngợi
Tìm điểm tương đồng
Tìm điểm tương đồng và Khen ngợi
Để thuyết phục hiệu quả, những nội dung nào cần được chuẩn bị?
Đối tượng đi thuyết phục và được thuyết phục
Đối tượng đi thuyết phục và được thuyết phục; Nội dung thuyết phục; thời gian, địa điểm
Nội dung thuyết phục
thời gian, địa điểm
Để xác định những công việc cần làm trong quản lý thời gian, 5M là viết tắt của các nguồn lực nào?
check_box Man, Money, Material, Method, Machine
Man, Money, Master, Method, Machine
Man, Money, Material, Method, Max
Man, Money, Material, Method, Min
Định vị trong thuyết phục có nghĩa là?
Chúng ta tự định vị
Chúng ta tự định vị & Người khác định vị về chúng ta
Không câu nào ở trên
Người khác định vị về chúng ta
Giao tiếp là gì?
Là quá trình tiếp xúc giữa con người với con người nhằm mục đích nhận thức, thông qua sự trao đổi với nhau về thông tin, về cảm xúc, sự ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau
Là quá trình tiếp xúc giữa con người với con người nhằm mục đích nhận thức, thông qua sự trao đổi với nhau về thông tin, về cảm xúc.
Là quá trình tiếp xúc giữa con người với con người thông qua sự trao đổi với nhau về thông tin, về cảm xúc, sự ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau
Là quá trình tiếp xúc nhằm mục đích nhận thức, thông qua sự trao đổi với nhau về thông tin, về cảm xúc, sự ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau
Hai hình thức nhóm làm việc bao gồm?
Nhóm chính thức và nhóm không chính thức
Nhóm chính thức và nhóm ngắn hạn
Nhóm không chính thức và nhóm dài hạn
Nhóm ngắn hạn và nhóm dài hạn
Họp nhóm (briefing) bao gồm bao nhiêu bước?
5
6
7
8
Khi nhận được thư điện tử, nên trả lời chậm nhất trong bao lâu?
12h
18h
20h
24h
Khi trình bày nội dung chính của bài thuyết trình, người diễn thuyết cần lưu ý điều gì?
Không câu nào ở trên
Ngôn ngữ nói, Ngôn ngữ cơ thể
Ngôn ngữ nói, Ngôn ngữ cơ thể; Phương tiện hỗ trợ, Giao lưu khán giả
Phương tiện hỗ trợ, Giao lưu khán giả
Khỉ trong quản lý thời gian được hiểu là gì?
check_box Những thứ làm chúng ta mất tập trung, là các yếu tố gây nhiễu khi chúng ta muốn hòan thành một công việc nào đó và Những việc người khác nhờ nhưng không thuộc quyền hạn, trách nhiệm của bạn
Nhiệm vụ mà chúng ta phải thực hiện trong một ngày
Những thứ làm chúng ta mất tập trung, là các yếu tố gây nhiễu khi chúng ta muốn hòan thành một công việc nào đó
Những việc người khác nhờ nhưng không thuộc quyền hạn, trách nhiệm của bạn
Kích cỡ của thẻ nhớ (Cue cards) khi thuyết trình là bao nhiêu?
khoảng ¼ giấy A4
khoảng ½ giấy A4
khoảng giấy A3
khoảng giấy A4
Kỹ năng được hình thành như thế nào?
Được hình thành trong quá trình cá nhân sinh sống và làm việc
Được hình thành trong quá trình cá nhân sinh sống và làm việc; Thông qua sự học hỏi; Thông qua sự rèn luyện của bản thân cá nhân trong một thời gian nhất định.
Thông qua sự học hỏi
Thông qua sự rèn luyện của bản thân cá nhân trong một thời gian nhất định.
Kỹ năng không bao gồm nhóm nào?
Kỹ năng kỹ thuật
Kỹ năng nhận thức
Kỹ năng sản xuất
Kỹ năng tương tác với con người
Một quá trình giao tiếp bao gồm?
check_box Người gửi và người nhận thông điệp; Thông điệp; Kênh truyền thông điệp; Phản hồi; Bối cảnh giao tiếp
Người gửi và người nhận thông điệp; Thông điệp; Kênh truyền thông điệp; Bối cảnh giao tiếp
Người gửi và người nhận thông điệp; Thông điệp; Kênh truyền thông điệp; Phản hồi;
Người gửi và người nhận thông điệp; Thông điệp; Phản hồi; Bối cảnh giao tiếp
Nguồn gốc của kỹ năng xuất phát từ loại phản xạ nào?
Cá nhân
Có điều kiện
Không điều kiện
Tự nhiên
Nguyên tắc “Ăn thịt ếch” trong quản lý thời gian là gì?
check_box Không nên trì hoãn, hãy thực hiện ngay để được hưởng trọn vẹn một ngày thoải mái
Không câu nào ở trên
Nhiều công việc mất cùng lượng thời gian nhưng chỉ có một vài việc mang lại giá trị gấp nhiều lần những việc còn lại.
Nói không với những việc thuộc nhóm 80%, dành thời gian và công sức cho nhóm công việc 20%.
Nhiễu chủ quan trong bối cảnh giao tiếp là gì?
Những cản trở làm phương hại đến giao tiếp do chính người nghe tạo ra một cách có chủ ý hoặc không có chú ý.
Những cản trở làm phương hại đến giao tiếp do chính người nói tạo ra một cách có chủ ý hoặc không có chú ý.
Những cản trở làm phương hại đến giao tiếp do chính người nói và người nghe tạo ra một cách có chủ ý
Những cản trở làm phương hại đến giao tiếp do chính người nói và người nghe tạo ra một cách có chủ ý hoặc không có chú ý.
Những nội dung cần thực hiện trong bước chuẩn bị trước khi thuyết trình bao gồm?
Thu thập thông tin, tư liệu cho bài thuyết trình
Tìm hiểu khán giả
Tìm hiểu khán giả; Xác định mục tiêu của bài thuyết trình; Thu thập thông tin, tư liệu cho bài thuyết trình
Xác định mục tiêu của bài thuyết trình
Nội dung nào đúng về nhóm làm việc chính thức?
Có thời gian làm việc lâu dài
Có thời gian làm việc ngắn
Được thành lập để giải quyết 1 sự vụ nhất định
Tự giải tán khi nhiệm vụ được hòan thành
Nội dung nào không đúng trong nguyên tắc bắt tay?
check_box Chủ động bắt tay người cao tuổi hơn/có chức vụ cao hơn hoặc phụ nữ
Dùng tay phải bắt tay phải của người kia, mắt nhìn thẳng vào người đó
Khi bắt tay phải tháo găng (trừ phụ nữ);
Khi gặp hai vợ chồng thì bắt tay người vợ trước
Nội dung nào không đúng trong nguyên tắc chào hỏi?
Nam chào nữ trước
Người có địa vị thấp chào người có địa vị cao
Người trong phòng chào người từ ngoài phòng bước vào
Phụ nữ chào người cao tuổi hơn, hoặc chức vụ cao hoặc người tu hành
Nội dung nào sau đây đúng về khái niệm nhóm làm việc?
Các thành viên thường xuyên tương tác với nhau
Là tập hợp nhiều người cùng có chung mục tiêu
Là tập hợp nhiều người cùng có chung mục tiêu; Các thành viên thường xuyên tương tác với nhau; Mỗi thành viên có vai trò, nhiệm vụ rõ ràng
Mỗi thành viên có vai trò, nhiệm vụ rõ ràng
Nội dung nào sau đây đúng về khái niệm thuyết phục?
check_box làm cho người khác thay đổi hành vi, hành động theo hướng người thuyết phục mong muốn để đạt được mục tiêu của người thuyết phục
làm cho người khác thay đổi hành vi, hành động theo hướng người được thuyết phục mong muốn để đạt được mục tiêu của người thuyết phục
làm cho người khác thay đổi hành vi, hành động theo hướng người thuyết phục mong muốn để đạt được mục tiêu của người được thuyết phục
làm cho người khác thay đổi lời nói theo hướng người thuyết phục mong muốn để đạt được mục tiêu của người thuyết phục
Nội dung nào sau đây đúng về nguyên tắc quản lý khỉ trong quản lý thời gian?
check_box Không nên tự gò éptrước những việc mà mình không thích hoặc không biết làm
Đôi khi cần phải làm những việc mà chúng ta không thích
Tận dụng thời gian một cách hợp lý, không từ chối và Không nên tự gò éptrước những việc mà mình không thích hoặc không biết làm
Tận dụng thời gian một cách hợp lý, không từ chối.
Nội dung nào sau đây đúng về phản xạ có điều kiện?
Được hình thành trong quá trình sinh sống và làm việc hàng ngày của mỗi con người
Được hình thành trong quá trình từ khi được sinh ra, trưởng thành và tham gia các hoạt động thực tế trong cuộc sống.
Được hình thành trong thực tế cuộc sống cá nhân
Được hình thành trong thực tế cuộc sống cá nhân; Được hình thành trong quá trình sinh sống và làm việc hàng ngày của mỗi con người; Được hình thành trong quá trình từ khi được sinh ra, trưởng thành và tham gia các hoạt động thực tế trong cuộc sống.
Nội dung nào sau đây đúng với nguyên tắc Pareto trong quản lý thời gian?
check_box Nhiều công việc có thể mất cùng lượng thời gian như nhau để hòan thành nhưng chỉ có một vài việc mang lại giá trị gấp nhiều lần những việc còn lại và 20% hành động sẽ dẫn đến 80% kết quả quan trọng
20% hành động sẽ dẫn đến 80% kết quả quan trọng
Nhiều công việc có thể mất cùng lượng thời gian như nhau để hòan thành nhưng chỉ có một vài việc mang lại giá trị gấp nhiều lần những việc còn lại.
Những công việc mang lại giá trị thường là những công việc dễ dàng
Nội dung nào sau đây không đúng về khái niệm thuyết phục?
làm cho người khác thay đổi hành vi, hành động theo hướng người được thuyết phục mong muốn để đạt được mục tiêu của người thuyết phục
làm cho người khác thay đổi hành vi, hành động theo hướng người thuyết phục mong muốn để đạt được mục tiêu của người được thuyết phục
làm cho người khác thay đổi hành vi, hành động theo hướng người thuyết phục mong muốn để đạt được mục tiêu của người thuyết phục
làm cho người khác thay đổi lời nói theo hướng người thuyết phục mong muốn để đạt được mục tiêu của người thuyết phục
Nội dung nào sau đây không đúng với khái niệm nhóm?
Có chung mục tiêu
Dựa trên một hoặc một vài đặc điểm chung nào đó”.
Được đặt, hoặc xếp lại với nhau
Tập hợp những người hoặc những vật
Quản lý thời gian là gì?
check_box Quản lý thời gian là hành động hoặc quá trình kiểm soát chủ động số lượng thời gian dành cho một công việc cụ thể nhằm tăng hiệu quả và hiệu suất công việc
Quản lý thời gian là hành động hoặc quá trình kiểm soát chủ động số lượng thời gian dành cho một công việc cụ thể nhằm tăng hiệu quả công việc
Quản lý thời gian là hành động hoặc quá trình kiểm soát chủ động số lượng thời gian dành cho một công việc cụ thể nhằm tăng hiệu suất công việc
Quản lý thời gian là hành động hoặc quá trình kiểm soát số lượng thời gian dành cho một công việc cụ thể nhằm tăng hiệu quả và hiệu suất công việc
Quy luật này khá đơn giản, hãy tỏ cho người ta thấy bạn yêu quý họ và một cách tự nhiên họ sẽ coi bạn là một người thân thiết.
Quy luật của đẳng cấp
Quy luật của sự cam kết
Quy luật của sự cho - nhận
Quy luật của sự ưa thích
Quy trình quản lý thời gian bao gồm mấy bước?
check_box 4
2
3
5
Tên gọi khác của kỹ năng mềm là gì?
Kỹ năng sống hòa mình .
Kỹ năng thực hành xã hội
Kỹ năng tư duy
Kỹ năng tương tác vớii xã hội
Theo Belbin, có bao nhiêu nhóm vai trò chính trong một nhóm làm việc?
2
3
4
5
Theo Belbin, vai trò định hướng hành động bao gồm những người nào?
Những người đặt nền móng (Shaper)
Những người đặt nền móng (Shaper); Những người thực hiện công việc (Implementer); Những người hòan tất công việc (Completer/ Finisher)
Những người hòan tất công việc (Completer/ Finisher)
Những người thực hiện công việc (Implementer)
Theo Belbin, vai trò động não trong một nhóm làm việc không bao gồm những người nào?
Những người hòan tất công việc (Completer/ Finisher)
Những người nghiên cứu tìm ra phương sách (Resource Investigator)
Những người thực hiện công việc (Implementer)
Những người thực hiện công việc (Implementer) và Những người hòan tất công việc (Completer/ Finisher)
Theo học giả Mỹ Kinixti, bao nhiêu phần trăm thành công của một người là dựa vào kỹ thuật chuyên ngành của người đó?
10%
15%
20%
5%
Theo một nghiên cứu, bao nhiêu lý do đằng sau việc mua hàng của người tiêu dùng là những quyết định mang tính vô thức?
80
85
90
95
Thông điệp trong quá trình giao tiếp luôn bao gồm?
check_box Trí tuệ và tình cảm
Trí tuệ và kinh nghiệm
Trí tuệ và kỹ năng
Ý tưởng và tình cảm
Thứ tự đúng khi kết thúc một bài thuyết trình là gì?
Cám ơn -Dấu hiệu kết thúc-Tóm tắt ý chính -Đề xuất / Kiến nghị (nếu có)
Dấu hiệu kết thúc-Tóm tắt ý chính -Đề xuất / Kiến nghị (nếu có) - Cám ơn
Đề xuất / Kiến nghị (nếu có)- Dấu hiệu kết thúc-Tóm tắt ý chính - Cám ơn
Tóm tắt ý chính- Dấu hiệu kết thúc- -Đề xuất / Kiến nghị (nếu có) - Cám ơn
Thứ tự đúng khi mở đầu một bài thuyết trình là gì?
Nêu chủ đề- Tạo hứng thú – Nhấn mạnh sự cần thiết –- Trình bày phạm vi
Nhấn mạnh sự cần thiết –Tạo hứng thú –Nêu chủ đề - Trình bày phạm vi
Tạo hứng thú – Nhấn mạnh sự cần thiết – Nêu chủ đề - Trình bày phạm vi
Trình bày phạm vi - Tạo hứng thú – Nhấn mạnh sự cần thiết – Nêu chủ đề -
Thuyết trình được hiểu là gì?
Cách truyền đạt các ý tưởng hay thông tin bằng lời nói trước nhiều người về một vấn đề nào đó nhằm cung cấp thông tin hoặc thuyết phục, gây ảnh hưởng đến người nghe. Nói cách khác, thuyết trình là cách thức diễn đạt để cho một nhóm người khác hiểu rõ được nội dung mình muốn truyền tải.
Cách truyền đạt các ý tưởng hay thông tin bằng lời nói về một vấn đề nào đó nhằm cung cấp thông tin hoặc thuyết phục, gây ảnh hưởng đến người nghe. Nói cách khác, thuyết trình là cách thức diễn đạt để cho một nhóm người khác hiểu rõ được nội dung mình muốn truyền tải.
Cách truyền đạt các ý tưởng hay thông tin về một vấn đề nào đó nhằm cung cấp thông tin hoặc thuyết phục, gây ảnh hưởng đến người nghe. Nói cách khác, thuyết trình là cách thức diễn đạt để cho một nhóm người khác hiểu rõ được nội dung mình muốn truyền tải.
Cách truyền đạt thông tin về một vấn đề nào đó nhằm cung cấp thông tin hoặc thuyết phục, gây ảnh hưởng đến người nghe. Nói cách khác, thuyết trình là cách thức diễn đạt để cho một nhóm người khác hiểu rõ được nội dung mình muốn truyền tải.
Trong quy luật của sự ưa thích, khi khen ngợi cần lưu ý nội dung gì?
Lời khen phải chân thành
Lời khen phải chân thành; Lời khen phải hợp lúc; Lời khen phải hợp nơi
Lời khen phải hợp lúc
Lời khen phải hợp nơi
Trong công thức INTRO để mở đầu một bài thuyết trình, chữ I có nghĩa là gì?
Indeed
Interest
Introduce
Introduction
Trong công thức INTRO để mở đầu một bài thuyết trình, chữ O có nghĩa là gì?
Không câu nào ở trên
Objective
Open
Openness
Trong phần mở đầu một bài thuyết trình, phạm vi (range) bao gồm?
Thời gian, phần chính
Thời gian, phần chính, thời điểm phát tài liệu
Thời gian, phần chính, thời điểm trả lời câu hỏi
Thời gian, thời điểm trả lời câu hỏi
Trong quản lý thời gian, để xác định mục tiêu công việc, M (measurable) trong nguyên tắc SMART là gì?
check_box Đo lường được
Có giới hạn về thời gian
Cụ thể
Có thể đạt được
Trong quản lý thời gian, để xác định mục tiêu công việc, S (specific) trong nguyên tắc SMART là gì?
check_box Cụ thể
Có giới hạn về thời gian
Đo lường được
Có thể đạt được
Trong quản lý thời gian, nguyên tắc nào thường được sử dụng để xác định mục tiêu công việc?
check_box SMART
FAST
MART
SFAST
Trong quản lý thời gian, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc dựa trên mấy tiêu chí?
check_box 2
3
4
5
Trong quản lý thời gian, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc dựa trên những tiêu chí nào?
check_box Quan trọng và khẩn cấp
Quan trọng và khả thi
Tất yếu và khả thi
Tất yếu và khẩn cấp
Trước khi bắt đầu công thức INTRO, người thuyết trình cần làm gì?
Chào hỏi & Giới thiệu bản thân/nhóm
Hỏi thăm người lớn tuổi nhất trong khán giả
Hỏi thăm người nhỏ tuổi nhất trong khán giả
Hỏi thăm người tổ chức buổi thuyết trình
Tỷ lệ 20-80 được đề cập trong nguyên tắc nào khi quản lý thời gian?
check_box Pareto
Herberg
Maslow
Không câu nào ở trên
Ứng xử là gì?
Là sự thể hiện lối hành động và giải quyết những mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội từ vi mô (gia đình) đến vĩ mô (nhân gian)
Là sự thể hiện triết lí sống và giải quyết những mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội từ vi mô (gia đình) đến vĩ mô (nhân gian)
Là sự thể hiện triết lí sống, các lối sống, lối suy nghĩ, lối hành động và giải quyết những mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội từ vi mô (gia đình) đến vĩ mô (nhân gian)
Là sự thể hiện triết lí sống, các lối sống, lối suy nghĩ, lối hành động và giải quyết những mối quan hệ giữa con người với xã hội từ vi mô (gia đình) đến vĩ mô (nhân gian)
Vai trò của kỹ năng thuyết phục bao gồm?
Có ý nghĩa rất lớn trong việc hình thành và phát triển các mối quan hệ bền vững
Mang lại lợi nhuận cho người đi thuyết phục
Một trong những kỹ năng quan trọng của những người thành công
Một trong những kỹ năng quan trọng của những người thành công và Có ý nghĩa rất lớn trong việc hình thành và phát triển các mối quan hệ bền vững
Vai trò của kỹ năng thuyết trình không bao gồm?
Công cụ hữu ích giúp giao tiếp hiệu quả với khách hàng, nâng cao khả năng tiêu thụ dịch vụ và sản phẩm của doanh nghiệp.
Một thế mạnh cạnh tranh của mỗi người để định vị bản thân trong bất kỳ hoàn cảnh nào
Nâng cao kỹ năng giao tiếp của nhà quản lý
Thể hiện bản thân và đẳng cấp cấp trên
Vai trò của làm việc nhóm không bao gồm?
check_box Tăng một số nhân sự và khâu trung gian.
Các thành viên tự rút ra những gí tốt nhất để học hỏi lẫn nhau
Năng suất và hiệu quả của mỗi cá nhân cao hơn
Tạo nên sự linh hoạt, dễ thay đổi để đối phó với những thay đổi
Ví dụ của nhiễu khách quan trong bối cảnh giao tiếp bao gồm?
check_box tiếng ồn của các đoàn khách khác tại điểm; sự bàn tán của các du khách trong đoàn; thời tiết, khí hậu
sự bàn tán của các du khách trong đoàn
thời tiết, khí hậu
tiếng ồn của các đoàn khách khác tại điểm
Vì sao lịch thiệp với người khác sẽ làm tăng kết quả thuyết phục?
check_box Khi đối xử với mọi người một cách nhã nhặn và thể hiện sự tôn trọng với họ, chúng ta sẽ khiến họ muốn làm việc cho chúng ta
Khi đối xử với mọi người một cách nhã nhặn, họ sẽ dừng mọi việc và chỉ lắng nghe chúng ta
Khi đối xử với mọi người một cách nhã nhặn, họ thấy chúng ta đáng thương
Không câu nào ở trên
Xây dựng nhóm làm việc có bao nhiêu bước?
5
6
7
8
Xây dựng nội dung bài thuyết trình bao gồm?
Hỏi ý kiến chuyên gia; Xác định cấu trúc của bài thuyết trình
Hỏi ý kiến chuyên gia; Xác định cấu trúc của bài thuyết trình và Phác thảo đề cương; Tập thuyết trình
Phác thảo đề cương; Tập thuyết trình
Phác thảo đề cương; Xác định cấu trúc của bài thuyết trình
Yêu cầu trình bày trên thẻ nhớ (Cue cards) khi thuyết trình là như thế nào?
Câu đầy đủ, đánh số, cỡ chữ to
Từ khóa, đánh số, cỡ chữ nhỏ
Từ khóa, đánh số, cỡ chữ to
Từ khóa, không đánh số, cỡ chữ to

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập