Anh Tiệp có 1,000$ gửi tiết kiệm với lãi suất 5.5%/năm. Đầu mỗi tháng anh lại gửi thêm vào 100$ trong vòng 5 năm. Hỏi sau 5 năm anh Tiệp có bao nhiêu tiền?
=FV(5.5%,5,-100,-1000,1)
=FV(5.5%/12,60,100,1000,1)
=FV(5.5%/12,60,-100,-1000,1)
=FV(5.5%/12,60,-1000,-100,1)
Chức năng của hàm FV là:
Tính giá trị hiện tại của một khoản đầu tư.
Tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư.
Tính số kì trả của một khoản vay.
Tính tỉ suất hoàn vốn nội bộ.
Chức năng của hàm NPER là:
Tính giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư.
Tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư.
Tính lãi suất của một khoản đầu tư.
Tính số kì trả của một khoản vay.
Chức năng của hàm PMT là:
Tính giá trị hiện tại của một khoản đầu tư.
Tính giá trị hiện tại ròng của một khoản đầu tư.
Tính số kì trả của một khoản vay.
Tính số tiền lấy ra hay thêm vào hàng kỳ của một khoản đầu tư.
Chức năng của hàm PV là:
Tính giá trị hiện tại của một khoản đầu tư.
Tính giá trị tương lai của một khoản đầu tư.
Tính số kì trả của một khoản vay.
Tính tỉ suất hoàn vốn nội bộ.
Công ty xây lắp Hà Nội bỏ ra 30000$ mua một xe tải dùng sau 10 năm bán được 7500$. Tính khấu hao cho tháng thứ nhất và năm thứ tư
check_box =SYD(30000,7500,10,4)
=DB(30000,7500,10,4)
=SLN(30000,7500,10,4)
=VDB(30000,7500,10,4)
Cú pháp hàm Left có dạng:
Left ( n)
Left(text)
Left(text,n)
Left(Text,n,m)
Cú pháp hàm Mid có dạng:
Mid   ( n )
Mid(text)
Mid(text,n)
Mid(Text,n,m)
Cú pháp hàm Right có dạng:
Right ( n)
Right(text)
Right(text,n)
Right(Text,n,m)
Để cài đặt công cụ Solver ta làm như sau:
check_box File/Options/Add Ins/ Solver Add In/ Go
Add Ins/Solver Add In/ Go
File/Options/Solver Add In/ Go
Insert/Solver Add In/ Go
Để giải bải toán tối ưu bằng Solver, bước 1 ta phải:
check_box Xác định được ẩn của bài toán
Xác định được các ràng buộc của bài toán
Xác định được mục tiêu của bài toán
Xác định giá trị lớn nhất của bài toán
Để giải bải toán tối ưu bằng Solver, bước 4 ta phải:
check_box Lập bảng hệ số của hàm mục tiêu và các ràng buộc
Xác định được ẩn của bài toán
Xác định được các ràng buộc của bài toán
Xác định được hàm mục tiêu của bài toán
Để giải bải toán tối ưu bằng Solver, bước 5 ta phải:
check_box Lập bảng hệ số của hàm mục tiêu và các ràng buộc
Lập bảng nghiệm giả sử của bài toán
Xác định được ẩn của bài toán
Xác định được các ràng buộc của bài toán
Giải bài toán tối ưu chằng qua là:
check_box Đi tìm phương án mua sắm đầu tư trang thiết bị, sản xuất, kinh doanh sao cho hàm mục tiêu đạt giá trị tối ưu trong khi vẫn thỏa mãn các ràng buộc về nguồn lực tài chính, sản xuất,…
Đi giải các bài toán đã được tối ưu hóa
Đi tìm giá trị lớn nhất của bài toán
Đi tìm hiệu quả tối ưu của vốn đầu tư
Hàm hồi quy biểu diễn sự phụ thuộc của giá trị tổng sản lượng vào đầu tư trang thiết bị, đầu tư quản lý, đầu tư tay nghề là Y=56.84X1-25.82X2+54.47X3+14538.27Hãy dự báo giá tổng sản lượng khi đầu tư 50 triệu cho trang thiết bị, 20 triệu cho quản lý và 12 triệu cho tay nghề.
17470,65
17517,51
18000
18517,51
Kết quả của bài toán tối ưu giải bằng Solver được thể hiện ở đâu?
check_box Bảng nghiệm giả sử
Xuất hiện một bảng thông báo kết quả
Xuất hiện trong hộp thoại Add-ins
Xuất hiện trong hộp thoại Solver Parameters
Kết quả của hàm Mid() trả về dữ liệu kiểu:
Current
Date/Time
Number
Text
Kết quả của hàm Right() trả về dữ liệu kiểu:
Current
Date/Time
Number
Text
Khách sạn Sofitel muốn xây dựng một khách sạn nữa ở Đà Nẵng nên khách sạn này muốn mua trả góp một vùng đất với giá $100,000 trả góp trong 25 năm, với lãi suất không đổi là 8% một năm trong suốt thời gian này, vậy cuối mỗi tháng khách sạn phải trả cho người bán bao nhiêu tiền để sau 25 năm thì mảnh đất đó thuộc về quyền sở hữu của khách sạn?
=NPER(8%/12,25*12,100000,0,0)
=PMT(8%,25,100000,0,0)
=PMT(8%/12,25*12,0,100000,0)
=PMT(8%/12,25*12,100000,0,0)
Một dự án đầu tư 250,000$ với tỉ lệ chiết khấu là 12%/ năm. Bạn phải chịu thua lỗ năm đầu tiên là 55,000$. Từ năm 2, 3, 4 có lợi nhuận là 95000$, 140000$, 185000$. Tính NPV và đánh giá sự đầu tư này?
=NPV(12%,(-250000-55000), 95000, 140000, 185000) =20632.07Bạn sẽ lãi trong việc đầu tư này
=NPV(12%,250000-55000, 95000, 140000, 185000) =467060.64Bạn sẽ lãi trong việc đầu tư này
=NPV(12%,-55000, 95000, 140000, 185000) – 250000 = -6153.65Bạn sẽ thua lỗ trong việc đầu tư này
=NPV(12%,-55000, 95000, 140000, 185000)+250000=493846.35Bạn sẽ lãi trong việc đầu tư này
Nếu bạn đầu tư số tiền 150000$ vào đầu năm đầu tiên và 100000$ còn lại vào cuối năm đầu tiên cho một dự án với tỉ lệ chiết khấu là 12%/ năm. Bạn phải chịu thua lỗ năm đầu tiên là 55,000$. Từ năm 2, 3, 4 có lợi nhuận là 95000$, 140000$, 185000$. Tính NPV và đánh giá sự đầu tư này?
=NPV(12%,-100000-55000, 95000, 140000, 185000) – 150000 =4560.64Bạn sẽ lãi trong việc đầu tư này
=NPV(12%,100000-55000, 95000, 140000, 185000)-150000=183132.07Bạn sẽ lãi trong việc đầu tư này
=NPV(12%,-55000, 95000, 140000, 185000) – 250000 = -6153.65Bạn sẽ thua lỗ trong việc đầu tư này
=NPV(12%,-55000, 95000, 140000, 185000)+250000=493846.35Bạn sẽ lãi trong việc đầu tư này
Nghiệm giả sử của bài toán tối ưu giải bằng Solver thường là:
check_box 1
0
2
3
Nhà hàng fast food gửi vào ngân hàng $2,000 với lãi suất 11%/ năm trong 3 năm. Vậy khi đáo hạn (3 năm sau), nhà hàng sẽ có được số tiền là bao nhiêu?
=FV(11%,3,0,2000, 1)
=FV(11%,3,0,-2000, 1)
=FV(11%,3,-2000,0,0)
=FV(11%,3,-2000,0,1)
Nhà hàng Măng Việt gửi vào ngân hàng 2000$ với lãi suất 11%/ năm và trong các năm sau, mỗi năm gửi thêm vào 2000$, trong 7 năm. Vậy khi đáo hạn (7 năm sau), nhà hàng sẽ có được số tiền là bao nhiêu?
=FV(11%,7,2000, 0,1)
=FV(11%,7,-2000,0,0)
=FV(11%,7,-2000,0,1)
=FV(11%,7,-2000,-2000,1)
Solver là công cụ có sẵn trong menu Data
check_box Không
Trong bài toán tối ưu, hàm mục tiêu đạt giá trị tối ưu có nghĩa luôn là:
check_box Hoặc là một trong ba giá trị trên
Giá trị lớn nhất
Giá trị nhỏ nhất
Một giá trị bất kỳ
Trong công cụ Data Analysis để xác định hệ số tương quan giữa các yếu tố, ta thực hiện:
Data/ Consolidate
Data/ Data Analysis/ Correlation
Data/ Data Analysis/ Fourier Analysis
Data/ Data Analysis/ Regression
Trong công cụ Data Analysis, hàm tương quan bội có dạng:
Y=a1X1+a2X2
Y=a1X1+a2X2+…+anXn
Y=aX+b
Y=aXn
Trong công cụ Data Analysis, hệ số tương quan a>0 thì:
Hai yếu tố có mối quan hệ
Hai yếu tố có mối quan hệ ngược chiều
Hai yếu tố có mối quan hệ ngược chiều
Hai yếu tố có mối quan hệ thuận chiều
Trong công cụ Data Analysis, hệ số tương quan a<0 thì:
Hai yếu tố có mối quan hệ
Hai yếu tố có mối quan hệ ngược chiều
Hai yếu tố có mối quan hệ thuận chiều
Hai yếu tố không có mối quan hệ
Trong công cụ Data Analysis, mối liên hệ của các yếu tố được đánh giá bằng một đại lượng gọi là:
check_box Hệ số tương quan
Hệ số khách quan
Hệ số phụ thuộc
Hệ số ràng buộc
Trong công cụ Data Analysis, muốn lượng hóa mối liên hệ của một yếu tố đến yếu tố kết quả, ta dùng hàm:
Hàm tương quan bội
Hàm tương quan đôi
Hàm tương quan đơn
Hàm tương quan kép
Trong Excel để xuống dòng trong cùng một ô, ta ấn tổ hợp phím
Alt – Enter
Ctrl – Enter
Ctrl – Shift – Enter
Shift – Enter
Trong Excel, các tham số thường dùng trong tính toán hiệu quả vốn đầu tư gồm:
Npv, nper, pmt, pv, fv, month.
Rate, life, pmt, pv, fv, type.
Rate, nper, cost, fv, type.
Rate, nper, pmt, pv, fv, type.
Trong Excel, các tham số thường dùng trong tính toán khấu hao tài sản gồm:
check_box Cost, salvage, life, period, month
Begin, type, life, period, month
Cost, salvage, life, period, rate
End, salvage, life, period, type
Trong Excel, đâu là chu kì muốn tính khấu hao của tài sản:
check_box Period
Day
Life
Time
Trong Excel, đâu là giá trị ban đầu của tài sản:
check_box Cost
Begin
Present
Value
Trong Excel, đâu là giá trị còn lại của tài sản:
check_box Salvage
End
Future
Value
Trong Excel, đâu là giá trị hạn sử dụng của tài sản:
check_box Life
Day
Month
Time
Trong Excel, đâu là số tháng trong năm đầu tiên
check_box Month
Life
Period
Time
Trong Excel, để kết hợp xâu kí tự dùng:
&
@
+
And
Trong Excel, giả sử tại địa chỉ C1 chứa giá trị chuỗi “DS1”. Tại địa chỉ B1, muốn lấy ký tự “S”. ta dùng hàm
= LEFT(C1,1)
= MID(C1,2,1)
= RIGHT(C1,2)
=LEN(C1,2,1)
Trong Excel, hàm AVERAGE() và DAVERAGE()
Giống nhau: cùng là hàm cơ sở dữ liệu
Giống nhau: cùng là hàm tính trung bình chung
Hoàn toàn giống nhau
Hoàn toàn khác nhau
Trong Excel, hàm COUNTIF() dùng để:
Đếm các ô chứa dữ liệu kiểu chữ
Đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số
Đếm các ô chứa dữ liệu thỏa mãn một điều kiện cho trước
Đếm các ô chứa dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện cho trước
Trong Excel, hàm DAVERAGE() dùng để:
Tính trung bình chung của cả vùng cơ sở dữ liệu
Tính trung bình chung của các dữ liệu số
Tính trung bình chung của các dữ liệu số thỏa mãn điều kiện cho trước
Tính trung bình có hệ số của các dữ liệu số
Trong Excel, hàm DB() có chức năng:
check_box Tính khấu hao cho 1 tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần theo một mức cố định trong một khoảng thời gian xác định
Tính khấu hao cho 1 tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần theo một hệ số kép trong một khoảng thời gian xác định
Tính khấu hao cho 1 tài sản theo giá trị còn lại trong một khoảng thời gian xác định
Tính tổng lợi nhuận thu được
Trong Excel, hàm DB() có cú pháp:
check_box DB(cost,salvage, life,period,month)
DB(cost,salvage, life,period)
DB(cost,salvage, life,period,factor)
DB(cost,salvage, life,period,year)
Trong Excel, hàm DB() và hàm SYD()
check_box Khác nhau: SYD(): Không có đối số month; DB(): Có đối số month
Hoàn toàn giống nhau
Hoàn toàn khác nhau
Khác nhau: SYD():Tính khấu hao theo một hệ số kép; DB(): Tính khấu hao theo một mức cố định
Trong Excel, hàm DCOUNT() dùng để:
Đếm các ô chứa dữ liệu kiểu chữ
Đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số
Đếm các ô chứa dữ liệu thỏa mãn nhiều điều kiện cho trước
Đếm các ô để trống
Trong Excel, hàm DMIN() dùng để:
Tìm người có mức lương cao nhất
Tìm số nhỏ nhất
Tìm số nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện cho trước
Tìm xâu ngắn nhất
Trong Excel, hàm DSUM() dùng để:
Tính tổng các dữ liệu chữ
Tính tổng các dữ liệu số thỏa mãn nhiều điều kiện cho trước
Tính tổng của các tích
Tính trung bình chung có điều kiện
Trong Excel, hàm MIN và DMIN():
Hoàn toàn giống nhau
Hoàn toàn khác nhau
Khác nhau: MIN(): Tìm số nhỏ nhất trong danh sách đối số; DMIN(): Tìm số nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện
Khác nhau: MIN(): Tìm số nhỏ nhất trong danh sách đối số; DMIN(): Tìm số nhỏ nhất trong bảng cơ sở dữ liệu
Trong Excel, hàm MIN và DMIN():
Giống nhau: cùng là hàm cơ sở dữ liệu
Giống nhau: cùng là hàm tìm số nhỏ nhất
Hoàn toàn giống nhau
Hoàn toàn khác nhau
Trong Excel, hàm SLN() có chức năng:
check_box Tính khấu hao đều cho một tài sản
Tính khấu hao cho 1 tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần theo một hệ số kép trong một khoảng thời gian xác định
Tính khấu hao cho 1 tài sản sử dụng phương pháp số dư giảm dần theo một mức cố định trong một khoảng thời gian xác định
Tính tổng lợi nhuận thu được
Trong Excel, hàm SUM(), SUMIF() và DSUM():
Hoàn toàn giống nhau
Hoàn toàn khác nhau
Khác nhau: SUM(): Tính tổng không có điều kiện; SUMIF(): Tính tổng có một điều kiện; DSUM(): Tính tổng có >=1 điều kiện
Khác nhau: SUMIF(): Tính tổng có một điều kiện; DSUM(): Tính tổng của các tích
Trong Excel, hàm SUMIF() dùng để tính:
Tổng các số
Tổng có 1 điều kiện
Tổng có nhiểu điều kiện
Tổng theo hệ số
Trong Excel, hàm SUMIF() và DSUM():
Hoàn toàn giống nhau
Hoàn toàn khác nhau
Khác nhau: SUMIF(): Tính tổng có một điều kiện; DSUM(): Tính tổng có >=1 điều kiện
Khác nhau: SUMIF(): Tính tổng có một điều kiện; DSUM(): Tính tổng của các tích
Trong Excel, hàm SUMIF() và DSUM():
Giống nhau: cùng là hàm cơ sở dữ liệu
Giống nhau: cùng là hàm tính tổng có điều kiện
Hoàn toàn giống nhau
Hoàn toàn khác nhau
Trong Excel, hàm tài chính được chia thành những nhóm hàm cơ bản nào?
Nhóm hàm khấu hao tài sản.
Nhóm hàm tính giá trị đầu tư chứng khoán.
Nhóm hàm tính toán hiệu quả vốn đầu tư.
Tất cả các phương án đều đúng.
Trong Excel, khi gõ công thức xong rồi Enter, máy hiện ra #REF! có nghĩa là:
Giá trị tham chiếu không tồn tại
Không có giá trị
Không tìm thấy tên hàm
Tập hợp rỗng
Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi:
#DIV/0!
#N/A!
#NAME!
#VALUE!
Trong Excel, phân tích kinh tế bằng hàm hồi quy, ta thực hiện
Data/ Consolidate.
Data/ Data Analysis/ Correlation.
Data/ Data Analysis/ Fourier Analysis.
Data/ Data Analysis/ Regression.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập