Choose the suitable word to fill in the blank:When producing the interpretation, …… to the audience is necessary.
eye contact
laughing
shaking hand
shouting
Fill the suitable word in the blank: Note taking plays a ( n ) …… role in supplementing our short term memory and comprehension.”
check_box essential
small
tiny
unnecessary
Fill the suitable word in the blank:Note taking plays a …… role in supplementing our short term memory and comprehension.”
essential
small
tiny
unnecessary
Fill the suitable words in the blanks:…….. is important for the interpreter to retain what he/she has just heard, while a good ………. helps genuine understanding and an accurate conveying of the message. The interpreter needs a good….. to retain what he or she has just heard and a good …….to put the information into context.
long- term memory/ short-term memory/ long- term memory/ short-term memory
long-term memory/long- term memory/ short-term memory/short-term memory
short-term memory/ long- term memory/ short-term memory/ long- term memory
short-term memory/ short-term memory/ long- term memory/ short-term memory/
Listen to TN%20L1%20TRACK1.mp3 and fill the missing word in the translation below: Các quốc gia cần chuẩn bị như thế nào cho…………? Một báo cáo của Liên hợp quốc đang kêu gọi các quốc gia trả lời câu hỏi đó.[audio]5CBC658CD6505D95BB159A3589D8F9B8[/audio]
Những người già
những người nghèo
thời kỳ dân số già
thời kỳ già hóa dân số
Listen to TNL%24%20TRACK6.mp3 and choose the best suitable translation.[audio]13D79BEFE1F2F2B90F1A93730E39E88F[/audio]
Về lâu dài, Việt Nam đang nâng cao chất lượng gạo và đang muốn mở rộng thị phần ở Trung Quốc.
Về lâu dài, Việt Nam đang nâng cao chất lượng gạo và đang muốn mở rộng thị trường sang Trung Quốc.
Về lâu dài, Việt Nam đang nâng cao chất lượng gạo và đang muốn tiếp cận thị trường Trung Quốc.
Về lâu dài, Việt Nam đang tăng sản lượng lượng gạo và đang muốn mở rộng thị trường Trung Quốc.
Listen to TNL1%20TRACK11.mp3 and dicide which is the correct translation of “số người sáu mươi tuổi trở lên”[audio]71B3170F47476D21F914438AE5C72C48[/audio]
A number of people from 60 years old up
A number of people more than 60 years up
The number of over 60s
The number of people aged 60 and over
Listen to TNL1%20TRACK12.mp3 and choose the core of the translation[audio]BC0CA0184F0C338ECAE60AA0DF41A5BB[/audio]
The aging population is much faster
The change is much faster
The demographic dividend is much faster
VN is developng faster
Listen to TNL1%20TRACK13.mp3 and choose the best suitable translation for vấn đề nảy sinh về an sinh xã hội[audio]B5A17CF225ACA7F2FE1119BB2505EB48[/audio]
arising problems facing social security
Raising problems of social security
risen problems with society security
rising problems of social security
Listen to TNL1%20TRACK2.mp3 and choose the correct sentence of translation to follow Nhật Bản có dân số già nhất thế giới..[audio]E5AF03CED4D48AAC8FE820AEE23E6DB3[/audio]
Ba mươi phần trăm dân số thế giới là người cao tuổi
Ba mươi phần trăm người Nhật là người cao tuổi
Ba mươi phần trăm người Nhật là người trưởng thành
Mười ba phần trăm người Nhật là người cao tuổi
Listen to TNL1%20TRACK3.mp3 to decide which sentence you hear.[audio]F429D5854CF40E38B687ED40FCB2C385[/audio]
Jose Miguel Guzman is head of the UN’s Population and Development Branch. He says people are living longer for many reasons.
Jose Miguel Guzman is head of the UN’s Population and Development Brand. He says people are living slower for many reasons.
Jose Miguel Guzman is head of the US’s Population and Development Branch. He says people are living longer for many reasons.
Jose Miguel Guzman is heart of the UN’s Population and Development Branch. He says people are living longer for many reasons.
Listen to TNL1%20TRACK4.mp3 and choose the correct translation.[audio]6805FE97B32D7515C838CD5C811E263D[/audio]
Báo cáo của LHQ cho rằng già hóa dân số đang diễn ra trên khắp thế giới. Sự gia tăng nhanh nhất là ở các nước đang phát triển. Ở những quốc gia này tuổi thọ trung bình là sáu tám.
Báo cáo của LHQ nói rằng con người đang già đi ở khắp nơi trên thế giới. Sự gia tăng nhanh chóng nhanh nhất là ở các nước phát triển. Ở những quốc gia này, con người sống - trung bình – tám mươi sáu.
Báo cáo của LHQ nói rằng con người thể đang già ở tất cả các phần trên thế giới. Sự gia tăng nhanh chóng nhanh nhất là ở các nước đang phát triển. Ở những quốc gia này, con người sống - trung bình - sáu mươi tám năm.
Báo cáo của LHQ nói rằng dân số đang già đi ở khắp nơi trên thế giới. nhanh hơn ở các nước đang phát triển. Ở những quốc gia này, con người sống - trung bình - sáu mươi tám năm.
Listen to TNL1%20TRACK5.mp3 and choose the correct words to fill in the blanks: China and India have used ……… programs to help reduce population growth. But researchers say such efforts will have harmful, ….. effect[audio]31B8D81F088ACEFAFACE3EFCF53ED9EE[/audio]
Family planning / long- term
Family planning / low- tone
Farming planning / long-term
Farming planning / long-time
Listen to TNL1%20TRACK6.mp3 and choose the main verb of the sentence and its meaning.[audio]5D97292BD890959FB2FD8C4CC4E11A6D[/audio]
end(ing)- chấm dứt
grow: tăng trưởng
is endangering –đang đe dọa
slow- làm giảm
Listen to TNL1%20TRACK7.mp3 and choose the correct meaning of extreme poverty[audio]5D7906D2EC444B4F7C28466F5D516EB6[/audio]
Đặc biệt đói nghèo
Mức nghèo đói cao
Nghèo đói
Nghèo đói cùng cực
Listen to TNL1%20TRACK8.mp3 and choose the correct translation.[audio]0DBDF75719D188FDB97E2669D54437FF[/audio]
Ngân hàng Thế giới cho biết hầu hết các nước đang phát triển đều có những tiến bộ quan trọng vì các Mục tiêu của LHQ về phát triển.
Ngân hàng Thế giới cho biết hầu hết các nước đang phát triển đều đạt được những tiến bộ quan trọng hướng tới Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.
Ngân hàng Thế giới cho biết hầu hết các nước đang phát triển đều tạo ra những tiến bộ quan trọng để xây dung Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.
Ngân hàng Thế giới nói rằng những nước phát triển nhất đều có nhiều tiến triển quan trọng đối với Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.
Listen to TNL1%20TRACK9.mp3 and choose the correct translation.[audio]F6DAD9E8DC3E599B99DC3D3CB1882FFE[/audio]
Tuần trước, Ngân hàng quốc tế đã công bố Chỉ số Phát triển Thế giới hàng năm. Hàng trăm chỉ số được sử dụng để đánh giá tiến bộ trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, giảm nghèo đói, môi trường và thương mại.
Tuần trước, người cho vay quốc tế đã công bố Chỉ số Phát triển Thế giới hàng năm. Hàng trăm chỉ số được sử dụng để đo lường tiến bộ trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nghèo đói, môi trường và thương mại.
Tuần trước, người cho vay quốc tế đã công bố Chỉ số Phát triển Thế giới sớm . Hàng trăm chỉ số được sử dụng để đo lường tiến bộ trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nghèo đói, môi trường và thương mại.
Tuần trước, Tổ chức cho vay quốc tế đã công bố Chỉ số Phát triển Thế giới hàng năm. Hàng trăm chỉ số được sử dụng để đo lường tiến bộ ở các khu vực như giáo dục, y tế, nghèo đói, môi trường và thương mại.
Listen to TNL2%20TRACK1.mp3 and decide which sentence you have heard.[audio]9D7FE89DD7A27C1F121D14C82B24F861[/audio]
President Barack Obama's three-day visit to Vietnam starts on Monday.
President Barack Obama's three-day visit to Vietnam stops on Monday.
President Barack Obama's three-time visit to Vietnam starts on Monday.
President Barack Obama's two -day visit to Vietnam starts on Monday.
Listen to TNL2%20TRACK2.mp3 again and choose the best suitable translation.[audio]39344E6CD9721331F8576DBA4A1DDDF8[/audio]
Chuyến thăm của ông dự kiến ​​sẽ củng cố mối quan hệ kinh tế và chiến lược đang ngày càng phát triển giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Chuyến thăm của ông dự kiến ​​sẽ giúp tăng cường nền kinh tế đang tăng trưởng và mối quan hệ chiến lược giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Chuyến thăm của ông được mong chờ ​​sẽ tăng cường mối quan hệ kinh tế và chiến lược ngày càng tăng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Chuyến thăm của ông nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế và chiến lược Hoa Kỳ và Việt Nam.
Listen to TNL2%20TRACK2.mp3 and fill the missing words in the phrase: the growing economic and ……. relationship.[audio]39344E6CD9721331F8576DBA4A1DDDF8[/audio]
straight forward
strategic
strenghthened
stressful
Listen to TNL2%20TRACK3.mp3 again and choose the best suitable translation.[audio]1D6C28FC31CD101D928FB70799DF828A[/audio]
Việt Nam hiện có mức nhập khẩu từ Hoa Kỳ cao hơn bất kỳ thành viên nào khác của Hiệp hội Đông Nam Á
Việt Nam hiện có mức xuất khẩu sang Hoa Kỳ cao hơn bất kỳ thành viên nào khác của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á
Việt Nam hiện có mức xuất khẩu sang Hoa Kỳ cao hơn bất kỳ thành viên nào khác của Liên hiệp các Quốc gia Đông Nam Á
Việt Nam hiện xuất khẩu sang Hoa Kỳ nhiều hơn sang các thành viên khác của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á
Listen to TNL2%20TRACK3.mp3 and choose the correct phrase that you have heard.[audio]1D6C28FC31CD101D928FB70799DF828A[/audio]
high levels of transport ports to the U.S.
higher levels of exports to the U.K.
higher levels of exports to the U.S.
Highest levels of support to the U.S.
Listen to TNL2%20TRACK4.mp3 again and choose the best suitable translation.[audio]4CD537DC9A4D7286B4476169CBE880AA[/audio]
Việt Nam là một trong 10 quốc gia ký kết Hiệp ước Thái Bình Dương (TPP) của Hoa Kỳ.
Việt Nam là một trong 12 quốc gia ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương do Mỹ khởi xướng.
Việt Nam là một trong 20 quốc gia ký kết Hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Hoa Kỳ.
Việt Nam là một trong 21 quốc gia ký kết Hợp tác Nam Thái Bình Dương (TPP) của Hoa Kỳ.
Listen to TNL2%20TRACK4.mp3 and fill in the number you have heard: …… countries[audio]4CD537DC9A4D7286B4476169CBE880AA[/audio]
check_box 12
10
20
21
Listen to TNL2%20TRACK5.mp3 again and choose the best suitable translation.[audio]B990318972282C14B76A5D68ECEC93C0[/audio]
Việt Nam đã làm một trong những câu chuyện thành công của châu Á
Việt Nam đã nổi lên là một trong những câu chuyện lớn về thành công ở châu Á
Việt Nam đã nổi lên như một trong những điển hình thành công của châu Á
Việt Nam đã tạo ra sự thành công lớn của châu Á
Listen to TNL2%20TRACK5.mp3 and choose the main verb of the sentence.[audio]B990318972282C14B76A5D68ECEC93C0[/audio]
Has emerged
Has image
Has impact
Has made
Listen to TNL2%20TRACK6.mp3 and choose the best suitable translation.[audio]E95D4A3EF2D32F12DA679B56FA8C2509[/audio]
check_box Việt Nam đã chuyển mình , đất nước đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong các vấn đề khu vực và toàn cầu
Khi Việt Nam đã chuyển mình , đất nước đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng lên các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Khi Việt Nam đã tự biến đổi, đất nước đang đạt được một vai trò ngày càng quan trọng trong các vấn đề khu vực và thế giới
Khi Việt Nam đã tự thay đổi , đất nước đang đặt một vai trò ngày càng quan trọng lên các vấn đề khu vực và toàn cầu
Listen to TNL2%20TRACK7.mp3 again and choose the best suitable translation.[audio]6AF872E5949F7C6FA293824E13353D88[/audio]
On May 9th, ten ASEAN members and its six key economic partners China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand and India (ASEAN plus 6) started the first round of negotiations on Comprehensive Economic Partnership Agreement
Ten ASEAN members and their six key economic partners which are China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand and India (ASEAN plus 6) has started the first round of negotiations on May 9th towards the establishment of Comprehensive Economic Partnership Agreement
Ten member countries of the ASEAN and six key economic partners of the bloc are China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand and India (ASEAN + 6) on May 9 started the first round of negotiations towards the establishment of Comprehensive Economic Partnership Agreement
Ten member countries of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and six key economic partners of the bloc China, Japan, South Korea, Australia, New Zealand and India (also known as ASEAN + 6) May 9 started the first round of negotiations towards the establishment of Comprehensive Economic Partnership Agreement
Listen to TNL2%20TRACK7.mp3 and choose key words of the sentence[audio]6AF872E5949F7C6FA293824E13353D88[/audio]
ASEAN and important partners started negotiation on economic cooperation
ASEAN countries started negotiation on RCEP
ASEAN plus 6 started negotiation on RCEP
ASEAN’s important partners started negotiation on RCEP
Listen to TNL3%20TRACK1.mp3 and decide which sentence you have heard[audio]035EF68CDEE5D0BE0E57853E52C25BAB[/audio]
check_box The United Nations Development Program says the world is facing a water crisis.
The United Nations Development Program says the world is facing a water price increase
The United Nations Development Program says the world is facing a worker crisis.
The United States Development Program says the world is facing a water crisis.
Listen to TNL3%20TRACK2.mp3 again and choose the best suitable translation.[audio]C7D858C1EDFAC17AC66E51C095268302[/audio]
check_box Hàng năm có hơn hai triệu trẻ em chết vì các bệnh do nước bẩn gây ra.
Hàng năm, cái chêt của hơn hai triệu trẻ em liên quan đến các bệnh do nước bẩn gây ra.
Hàng năm, hơn hai triệu trẻ em chết vì các bệnh do nguồn nước không sạch sẽ
Hàng năm, hơn hai triệu trẻ em chết vì các căn bệnh gây ra bởi nước bị bẩn.
Listen to TNL3%20TRACK2.mp3 and choose the number you have heard[audio]C7D858C1EDFAC17AC66E51C095268302[/audio]
three billion
three million
two billion
two million
Listen to TNL3%20TRACK3.mp3 again and choose the best suitable translation.[audio]59ECB734134548C5B9F50650C4505DBF[/audio]
check_box Gần một nửa số người ở các nước đang phát triển gặp phải các vấn đề về sức khoẻ do nước bẩn và thiếu hệ thống xử lý chất thải.
Gần một nửa số người ở các nước đang phát triển phải chịu đựng các vấn đề về sức khoẻ do nước bẩn và thiếu hệ thống tách chất thải.
Gần một nửa số người ở các nước đang phát triển phải chịu đựng các vấn đề về sức khoẻ do nước bẩn và thiếu hệ thống xả thải
Gần một nửa số người ở các nước đang phát triển phải chịu đựng các vấn đề về sức khoẻ do nước không sạch và lãng phí hệ thống xử lý
Listen to TNL3%20TRACK3.mp3 again and choose the best suitable translation.[audio]839EE45196DFB63F8CCAEE670EA3072C[/audio]
WTO đã cố gắng để khởi động một vòng đàm phán thứ mười chín ở Seattle vào năm1999. Nhưng các bộ trưởng thương mại phản đối và các đối thủ tự do thương mại nổi loạn.
WTO đã cố gắng để khởi động vòng đàm phán thứ chín ở Seattle vào năm1999 nhưng các bộ trưởng thương mại không thống nhất được ý kiến và những người chống thương mại tự do đã biểu tình phản đối.
WTO đã cố gắng để phát động một vòng đàm phán thứ chín ở Seattle vào năm1999. Nhưng các bộ trưởng thương mại không đồng ý và các đối thủ tự do thương mại nổi loạn.
WTOđã cố gắng để khởi động một vòng đàm phán thứ chín ở Seattle vào năm1990. Nhưng các bộ trưởng thương mại không thống nhất được ý kiến và những người chống thương mại tự do đã biểu tình
Listen to TNL3%20TRACK3.mp3 again and identify cause/s of health problems[audio]59ECB734134548C5B9F50650C4505DBF[/audio]
lack of waste removal systems
lack of water and unclean water
unclean water
unclean water and lack of waste removal systems
Listen to TNL3%20TRACK3.mp3 and fill in the blanks the missing words: “trade ministers ……and free trade opponents …….”[audio]839EE45196DFB63F8CCAEE670EA3072C[/audio]
Against/ rioted
Agreed / raised it up
Argued / rioted
Disagreed/ raised it up
Listen to TNL3%20TRACK4.mp3 again and choose the best suitable translation.[audio]35213F16A2635518882DBCB82DCA1B99[/audio]
Chi phí chăm sóc sức khoẻ cũng làm giảm sự tăng trưởng kinh tế ở nhiều nước đang phát triển.
Cuộc khủng hoảng trong chăm sóc sức khoẻ cũng làm giảm tăng trưởng kinh tế ở nhiều nước phát triển.
Khủng hoảng trong chăm sóc sức khoẻ cũng làm giảm tăng trưởng kinh tế ở nhiều nước kém phát triển.
Khủng hoảng về chăm sóc sức khoẻ cũng làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế ở nhiều nước đang phát triển.
Listen to TNL3%20TRACK4.mp3 and choose the main verb of the sentence you have heard.[audio]35213F16A2635518882DBCB82DCA1B99[/audio]
check_box reduce
Develop
Grow
None of the above
Listen to TNL3%20TRACK5.mp3 again and choose the best suitable translation.[audio]012952F6D670A47555D25B61DFC12C10[/audio]
Các chính phủ cần hành động để làm cho nước là một quyền con người.
Các chính phủ cần hành động để người dân có quyền được tiếp cận nước sạch.
Các chính phủ cần hành động để nước là cho con người.
Các chính phủ cần hành động để quyền con người gắn với nước
Listen to TNL3%20TRACK5.mp3 and choose the suitable word to fill in the sentence : Governments need to take action to make water a ……….[audio]012952F6D670A47555D25B61DFC12C10[/audio]
check_box Human right
Human fine
Human life
Human rice
Listen to TNL3%20TRACK6.mp3 and choose the best suitable translation[audio]FA5581B23762558A33B840A759B454DE[/audio]
Ngân hàng Thế giới cho biết việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sẽ cần đến hàng trăm triệu đô la trong năm tài chính công và tư nhân.
Ngân hàng Thế giới cho biết việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sẽ cần đến hàng trăm tỷ đô la do tài chính công và tư nhân cung cấp.
Ngân hàng Thế giới cho biết việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sẽ cần đến hàng trăm tỷ đô la từ các nguồn tài chính công và tư nhân.
Ngân hàng Thế giới cho biết việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sẽ cần đến một trăm tỷ đô la từ tài chính công và tư nhân.
Listen to TNL3%20TRACK7.mp3 again and choose the best suitable translation[audio]87B97B0338AB5E4E0733CEAAB9F14310[/audio]
Climate change has been causing a lot of changes in Vietnam, as the annual average temperature has increased by 0.5 ° C within 70 years, the sea level risen about 20cm within 20 years.
Climate change has been causing a lot of changes in Vietnam, as the annual average temperature has risen by 0.5 ° C in 70 years, the sea level raised about 20cm in 20 years.
Climate change has been causing a lot of changes in Vietnam, as the annually average temperature has risen by 0.5 ° C in 70 years, sea level higher about 20cm in 20 years.
Climate change has been causing a lot of changes in Vietnam.
Listen to TNL3%20TRACK7.mp3 and choose the main verb and its meaning[audio]87B97B0338AB5E4E0733CEAAB9F14310[/audio]
check_box Gây ra/ cause
Dâng/ rise
Tăng / increase
Thay đổi /change
Listen to TNL4%20TRACK1.mp3 and decide which sentence you have heard.[audio]21276B725B5193385D74C58154E6F12B[/audio]
check_box The W.T.O. was created in nineteen ninety-five after the eighth round of world trade talks.
The W.T.O. was created in nineteen ninety five years after the eighth round of world trade talks.
The W.T.O. was created in nineteen ninetyfive after the eight rounds of world trade talks.
The W.T.O. was created in nineteen ninety-five after the eighteenth round of world trade talks.
Listen to TNL4%20TRACK2.mp3 again and choose the best suitable translation.[audio]53153C6D9502D3F5A295C7C202D714C8[/audio]
Các vòng đã được bắt đầu vào năm 1940, mỗi vòng tập trung vào một lĩnh vực thương mại khác nhau.
Các vòng đàm phán đã được bắt đầu từ năm 1947, mỗi vòng tập trung vào một lĩnh vực thương mại khác nhau.
Các vòng đàm phán đã được bắt đầu vào năm 1947, mỗi vòng đều tập trung vào các lĩnh vực thương mại khác nhau.
Các vòng đàm phán đã được kết thúc vào năm 1947, mỗi vòng tập trung vào một lĩnh vực thương mại khác nhau.
Listen to TNL4%20TRACK2.mp3 and decide Vietnanmese equivalent for “different areas of trade”.[audio]53153C6D9502D3F5A295C7C202D714C8[/audio]
Các diện tích thương mại khác nhau
Các khu vực thương mại khác nhau
Các lĩnh vực khác nhau của thương mại.
Các lĩnh vực thương mại khác nhau
Listen to TNL4%20TRACK4.mp3 again and choose the best suitable translation.[audio]F08763815C6E33BE4E5EEDF659757176[/audio]
Hai mươi mốt vấn đề được liệt kê dưới Chương trình Nghị sự Phát triển Doha tuy nhiên, đều liên quan đến nông nghiệp.
Hai mươi mốt vấn đề được liệt kê trong Chương trình Nghị sự Phát triển Doha, trong đó có nông nghiệp.
Hai mươi mốt vấn đề được liệt kê trong Chương trình Nghị sự Phát triển Doha, tuy nhiên, vẫn đề cập nông nghiệp.
Hai mươi mốt vấn đề được liệt kê trong Chương trình Nghị sự Phát triển Doha. Tuy nhiên, vấn đề trọng tâm chính là nông nghiệp.
Listen to TNL4%20TRACK4.mp3 and choose the best suitable Vietnanmese equivalent for “Doha Development Agenda”.[audio]F08763815C6E33BE4E5EEDF659757176[/audio]
check_box Chương trình Nghị sự Phát triển Doha
Chương trình hội thảo Phát triển Doha
Chương trình Phát triển Doha
Tiến trình Phát triển Doha
Listen to TNL4%20TRACK5%20%281%29.mp3 again and choose the best suitable translation.[audio]DE62744A5606B698028962D885E0B031[/audio]
Các quốc gia đang phát triển mong muốn các nước công nghiệp chấm dứt hỗ trợ nông nghiệp mà theo các nhà phê bình đã làm giảm giá trên các thị trường thế giới.
Các quốc gia đang phát triển muốn các nước công nghiệp chấm dứt hỗ trợ nông nghiệp mà các nhà phê bình cho rằng việc chấm dứt này làm giảm giá thị trường thế giới.
Các quốc gia đang phát triển muốn các nước công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp mà các nhà phê bình cho rằng làm giảm giá thị trường thế giới.
Các quốc gia phát triển muốn các nước công nghiệp chấm dứt hỗ trợ nông nghiệp mà các nhà phê bình cho rằng làm giảm giá các thị trường thế giới.
Listen to TNL4%20TRACK5.mp3 and choose the main verb of the sentence you have heard.[audio]DE62744A5606B698028962D885E0B031[/audio]
check_box want
drive down
end
say
Listen to TNL4%20TRACK7.mp3 again and choose the best suitable translation.[audio]2A7DF9733BE5AE7C702B65873E8FD52D[/audio]
Vietnam economy forcast to maintain a growth rate of 6.7% in 2016 and then gradually down to 6.5% in 2017.
Vietnam economy is forecasted to maintain a growth rate of 6.7% in 2016 and then gradually decrease to 6.5% in 2017.
Vietnam economy is predict  to maintain a growth rate of 6.7% in 2016 and then gradually decrease  6.5% in 2017.
Vietnam economy is predicted to maintain a growth rate of 6.7% in 2016 and then gradually decrease 6.5% in 2017.
Listen to TNL4%20TRACK7.mp3 again and choose the best suitable translation.[audio]2A7DF9733BE5AE7C702B65873E8FD52D[/audio]
check_box Vietnam economy is forecasted to maintain a growth rate of 6.7% in 2016 and then gradually decrease to 6.5% in 2017.
Vietnam economy forcast to maintain a growth rate of 6.7% in 2016 and then gradually down to 6.5% in 2017.
Vietnam economy is forecasted to maintain a growth rate of 6.7% in 2016 and then gradually decrease by 6.5% in 2017.
Vietnam economy is predicted to maintain a growth rate of 6.7% in 2016 and then gradually decrease 6.5% in 2017.
Listen to TNL4%20TRACK7.mp3 and choose the best suitable English equivalent for “duy trì tốc độ tăng trưởng 6.7%”.[audio]2A7DF9733BE5AE7C702B65873E8FD52D[/audio]
keep a growth rate 6.7% in 2016
maintain a growth rate of 6.7% in 2016
maintain a growth speed of 6.7% in 2016
remain a growth rate of 6.7% in 2016
The correct sequence of memorizing process in consecutive interpretation is:
Encode- - decoderetrieve - store
Encode- - retrieve – store- decode
Encode- store-retrieve - decode
Store- encode-retrieve - decode
Which can not be a good behavior tactic in interpretation?
check_box When producing the interpretation, never pay attention to the language style.
Apart from the language competence that the interpreters should have, they should also care about the code ethics
Focus is a must in interpreting. Once we get loss, it may affect the next information in the case where the previous information relates with the next one.
Relax mind during the work and don’t let other things distract our concentration.
Which does not refer to job of an interpreter?
An Interpreter functions as a facilitator between speaker and listener, both linguistically and diplomatically.
An Interpreter transfers a written text from one language to another.
An interpreter works with spoken words in a particular context
None of the above
Which is not the advantage of note taking in interpretation?
Helping you deliver the message more smoothly
Keeping the facts in order
Relaxing
Saving time
Which is the definition of consecutive interpretation?
check_box The interpreter speaks after the source-language speaker has finished speaking.

A source-language interpreter interprets the text to a language common to every interpreter, who then render the message to their respective target languages.
The interpreter renders the message in the target-language as quickly as he or she can formulate it from the source language, while the source-language speaker continuously speaks
The interpreting involves relaying what is spoken to one, between two, or among many people.
Which is true about memory?
check_box Memory can be split in two types: short and long term memory.
Memory can not be improved
Memory is long term
Memory is short long term
Which skill(s) should be necessary to an interpreter?
All the above
Listening
Note-taking
Speaking
Which statement is not true about coping tactics?
check_box Coping tactics can maximize negative impacts of difficulties faced by interpreter.
Coping tactics can lower negative impacts of difficulties faced by interpreter.”
Coping tactics can minimize negative impacts of difficulties faced by interpreter.
Coping tactics can reduce negative impacts of difficulties faced by interpreter.
You should not note down
check_box Any word you here
Key words
main ideas
numbers

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập