Các hành vi hạn chế cạnh tranh
Đẩy cạnh tranh lên một cách thái quá
Gây tác động hoặc có thể gây tác động hạn chế cạnh tranh
Chỉ tác động tới đối thủ cạnh tranh
Làm giảm, sai lệch cản trở cạnh tranh trên thị trường
Chế tài xử phạt đối với các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo Luật Cạnh tranh 2018
Tối đa là 5 tỉ đồng
Tối đa là 3 tỉ đồng
Tối đa là là 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm, nhưng thấp hơn mức phạt tiền thấp nhất đối với các hành vi vi phạm được quy định trong Bộ luật Hình sự.
Tối đa là là 5% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm
Chính sách cạnh tranh
Được quy định trong Luật Cạnh tranh
Không bao gồm pháp luật cạnh tranh
Chỉ bao gồm pháp luật cạnh tranh
Là tổng thể các công cụ và biện pháp vĩ mô nhằm điều tiết cạnh tranh
Chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại vụ việc cạnh tranh không lành mạnh
check_box Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.
Bộ trưởng Bộ Công Thương;
Thủ tướng Chính phủ
Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh
Chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại vụ việc hạn chế cạnh tranh
check_box Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh
Thủ trưởng cơ quan cạnh tranh
Hội đồng cạnh tranh
Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh
Chủ thể có thẩm quyền giải quyết khiếu nại vụ việc vi phạm tập trung kinh tế
check_box Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.
Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia;
Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh
Chủ thể có thẩm quyền ra định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh là
check_box Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh
Bộ trưởng Bộ Công thương
Hội đồng giải quyết khiếu nại vụ việc hạn chế cạnh
Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
Chủ thể nào có thẩm quyền xử phạt vi phạm đối với các hành vi vi phạm về cạnh tranh không lành mạnh và tập trung kinh tế theo Luật Cạnh tranh 2018
check_box Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
Hội đồng cạnh tranh
Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh
Cục quản lý cạnh tranh
Chủ thể thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh 2018
Phải vì mục đích cạnh tranh
Có thể hoạt động trên cùng thị trường liên quan
Thường là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau; Có thể hoạt động trên cùng thị trường liên quan; Phải vì mục đích cạnh tranh
Thường là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau
Chủ thể thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh 2018
Phải có giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp
Tất cả các phương án trên đều đúng
Thường là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau
Có thể hoạt động trên cùng thị trường liên quan
Chủ thể thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh 2018
check_box Tất cả các phương án trên đều đúng
Thường là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau
Phải vì mục đích cạnh tranh
Có thể hoạt động trên cùng thị trường liên quan
Chủ thể thực hiện hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền
Là các doanh nghiệp hoạt động độc lập
Là nhóm doanh nghiệp theo mô hình công ty mẹ - con
Có sự thống nhất về mặt ý chí
Là doanh nghiệp duy nhất trên thị trường
Chủ thể thực hiện hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền
Bao gồm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có sức mạnh thị trường đáng kể
Là nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường
Là doanh nghiệp có vị trí độc quyền
Là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh
Chủ thể thực hiện hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền
Bao gồm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có sức mạnh thị trường đáng kể
Không có sự thống nhất về mặt ý chí
Là các doanh nghiệp hoạt động độc lập
Là các doanh nghiệp hoạt động độc lập; Không có sự thống nhất về mặt ý chí; Bao gồm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có sức mạnh thị trường đáng kể
Chủ thể thực hiện hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền
Là nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường
Là doanh nghiệp có vị trí độc quyền
Không có sự thống nhất về mặt ý chí
Có sự thống nhất về mặt ý chí
Chủ thể thực hiện hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền
check_box Tất cả các phương án trên đều đúng
Bao gồm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có sức mạnh thị trường đáng kể
Không có sự thống nhất về mặt ý chí
Là các doanh nghiệp hoạt động độc lập
Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Phải có sự độc lập về mặt ý chí, tài chính
Không có sự thống nhất về mặt ý chí
Có thể là mô hình công ty mẹ - công ty con
Phải trên cùng một thị trường liên quan
Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Phải có chi nhánh phụ thuộc
Phải trên cùng một thị trường liên quan
Không nhất thiết hoạt động trên cùng một thị trường liên quan
Phải là mô hình công ty cổ phần
Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Không có sự thống nhất về mặt ý chí
Phải có sự thống nhất về mặt ý chí
Không có chi nhánh phụ thuộc
Phải là mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn
Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Không có sự độc lập về mặt tài chính.
Phải trên cùng một thị trường liên quan
Phải là mô hình công ty phụ thuộc.
Phải có sự thống nhất về mặt ý chí
Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Không có sự độc lập về mặt ý chí
Có thể là mô hình công ty mẹ - công ty con
Phải trên cùng một thị trường liên quan
Là các doanh nghiệp hoạt động độc lập trên thị trường
Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018 chỉ bị cấm khi
có sức mạnh thị trường
hoạt động trên cùng một thị trường liên quan
Tất cả các phương án đều sai
Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh là cơ quan thuộc
check_box Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
Quốc Hội
Bộ Công Thương
Chính Phủ
Cơ quan nhà nước
Không thuộc đối tượng đối tượng áp dụng của LCT 2018.
Không được LCT 2018 nhắc tới
Bị cấm phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp nhằm gây cản trở cạnh tranh trên thị trường
Không làm ảnh hưởng tới cạnh tranh trên thị trường
Cơ quan nhà nước
Không thuộc đối tượng đối tượng áp dụng của LCT 2018.
Có quyền ép buộc doanh nghiệp thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh vì mục đích chung của thị trường
Có quyền khuyến nghị các tổ chức xã hội nghề nghiệp thực hiện những hành vi gây tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường
Không được ép buộc, yêu cầu, khuyến nghị các hiệp hội ngành, nghề, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác hoặc các doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm hạn chế cạnh tranh trên thị trường;
Cơ quan nhà nước
Không thể áp dụng Luật Cạnh tranh
Không được LCT 2018 nhắc tới
Không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động cạnh tranh
Không khuyến khích cạnh tranh trên thị trường.
Cơ quan nhà nước
Không được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018
Không thuộc đối tượng đối tượng áp dụng của LCT 2018.
Chỉ thực hiện chức năng quản lý hành chính
Không có quyền khuyến nghị doanh nghiệp phải thực hiện việc sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ cụ thể.
Đạo luật đầu tiên về hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam
Luật Cạnh tranh 2018
Luật Cạnh tranh 2005
Luật Cạnh tranh 2006
Luật Cạnh tranh 2004
Điểm khác biệt cơ bản giữa hai hình thức tập trung kinh tế: mua lại toàn bộ doanh nghiệp và sáp nhập doanh nghiệp
check_box Là tư cách pháp lý và sự tồn tại của doanh nghiệp bị mua lại
là khả năng kiểm soát chi phối một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại
là khả năng kiểm soát chi phối một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại; Là tư cách pháp lý và sự tồn tại của doanh nghiệp bị mua lại; Là ở số lượng các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường
Là ở số lượng các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường
Doanh nghiệp có vị trí độc quyền
có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan
có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan
Không có sức mạnh thị trường đáng kể
Nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan
Doanh nghiệp có vị trí độc quyền là doanh nghiệp
có tổng thị phần từ 90% trở lên trên thị trường liên quan
có tổng thị phần từ 95% trở lên trên thị trường liên quan
Chiếm 100% thị phần trên thị trường liên quan
có sức mạnh thị trường vừa phải
Doanh nghiệp đầu tiên tự nguyện khai báo giúp Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện, điều tra và xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm
Được miễn 100% mức phạt tiền
Tất cả các phương án trên đều sai
Được giảm 40% mức phạt tiền
Được giảm 60% mức phạt tiền
Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018
Nếu có sức mạnh thị trường đáng kể; Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan
Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan
Nếu có sức mạnh thị trường đáng kể
Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Nếu có sức mạnh thị trường đáng kể
Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan
Doanh nghiệp thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Cạnh tranh 2018
Không bao gồm doanh nghiệp nước ngoài
Chỉ bao gồm doanh nghiệp trong nước
Chỉ những doanh nghiệp có tư cách thương nhân
Bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
Đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh 2018 bao gồm
Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan
Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam
Tổ chức, cá nhân kinh doanh
Tổ chức, cá nhân kinh doanh; Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam; Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan
Đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh 2018 bao gồm
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam
Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan
Tổ chức, cá nhân kinh doanh
Đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh 2018 không bao gồm
Hiệp hội ngành nghề
Doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Cơ quan Nhà nước; Hiệp hội ngành nghề
Doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
Cơ quan Nhà nước
Đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh 2018 không bao gồm
check_box Tất cả các phương án đều sai
Cơ quan Nhà nước
Hiệp hội ngành nghề
Doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
Đơn vị sự nghiệp công lập
Không làm ảnh hưởng tới cạnh tranh trên thị trường
Không được LCT 2018 nhắc tới
Là đối tượng áp dụng của LCT 2018
Không thuộc đối tượng đối tượng áp dụng của LCT 2018.
Đưa thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng là hành vi
Khiến khách hàng nhầm lẫn về hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp khác
Khiến khách hàng nhầm lẫn về hàng hóa dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp
Là hành vi mang tính chất công kích đối thủ cạnh tranh trực tiếp
Hành vi bán hàng dưới giá thành toàn bộ
Chỉ bị cấm nếu dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ được được đối thủ cạnh tranh
Chỉ bị cấm nếu doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh
Chỉ bị cấm nếu doanh nghiệp có vị trí độc quyền
Được hưởng miễn trừ
Hành vi bán hàng dưới giá thành toàn bộ
Là hành vi bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức không có loại trừ.
Chỉ bị cấm nếu loại bỏ được được đối thủ cạnh tranh
Chỉ bị cấm nếu doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền
Không được hưởng miễn trừ
Hành vi bán hàng dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh
Chỉ bị cấm nếu loại bỏ được được đối thủ cạnh tranh
Không được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018
Bị cấm nếu doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền
Có thể được hưởng miễn trừ
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh
Chỉ được quy định trong Luật cạnh tranh
Thuộc nhóm hành vi hạn chế cạnh tranh
Là hành vi đẩy cạnh tranh lên một cách thái quá
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018
Ép buộc trong kinh doanh
Chỉ dẫn gây nhầm lẫn
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bán hàng mang tính chất lừa đảo
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018
Bôi nhọ danh dự nhân phẩm người khác
Quảng cáo so sánh nhất
Khuyến mại
Xâm phạm bí mật kinh doanh
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018
Bán hàng đa cấp bất chính
Bán hàng quốc cấm
Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó
Bán hàng không đúng giá niêm yết
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018
Khuyến mại nhử mồi
Quảng cáo so sánh nhất
So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung
Bán hàng đa cấp bất chính
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018
Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác
Gây cản trở cạnh tranh của doanh nghiệp
Bán hàng đa cấp bất chính
Gây mất trật tự công cộng
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào sau đây được quy định tronng cả Luật cạnh tranh 2004 và Luật Cạnh tranh 2018
Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng
Bán hàng đa cấp bất chính
Tất cả các phương án trên đều đúng
Chỉ dẫn gây nhầm lẫn
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào sau đây được quy định tronng cả Luật cạnh tranh 2004 và Luật Cạnh tranh 2018
Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng
Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác
Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác; So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác; Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng
So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào sau đây được quy định tronng cả Luật cạnh tranh 2004 và Luật Cạnh tranh 2018
Bán hàng đa cấp bất chính
Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh
Chỉ dẫn gây nhầm lẫn
Phân biệt đối xử của hiệp hội
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018 bao gồm
Chỉ dẫn gây nhầm lẫn
Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh
Gièm pha doanh nghiệp khác
Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ
Hành vi cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác
Gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, của doanh nghiệp đó
Gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó
Gây ảnh hưởng xấu đến tình trạng tài chính của doanh nghiệp đó
Gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, của doanh nghiệp đó; Gây ảnh hưởng xấu đến tình trạng tài chính của doanh nghiệp đó; Gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó
Hành vi đưa thông tin trung thực
Là hành vi cạnh tranh lành mạnh
Không bị cấm theo quy định của Luật cạnh tranh 2018
Tất cả các phương án đều sai
Bị cấm nếu vi phạm Điều 45 Luật cạnh tranh 2018
Hành vi ép buộc trong kinh doanh là hành vi
Đe dọa dùng vũ lực để cưỡng ép khách hàng
Đe dọa hoặc cưỡng ép khách hàng, đối tác kinh doanh ngừng giao dịch với đối thủ cạnh tranh
Đe dọa hoặc cưỡng ép đối tác kinh doanh ngừng kinh doanh
Dùng vũ lực để đe dọa hoặc cưỡng ép khách hàng
Hành vi hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2018 bao gồm
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và Tập trung kinh tế
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và Lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền. và Tập trung kinh tế
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và Lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền.
Tập trung kinh tế và Lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền.
Hành vi hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018 không bao gồm
Tập trung kinh tế
Tất cả các phương án đều sai
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền
Hành vi lạm dụng vị trí độc quyền theo Luật Cạnh tranh 2018
Bao gồm 08 dạng hành vi
Không bị giới hạn số lượng hành vi
Bao gồm 09 dạng hành vi
Bao gồm 07 dạng hành vi
Hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh theo Luật Cạnh tranh 2018
Bao gồm 08 dạng hành vi
Bao gồm 07 dạng hành vi
Bao gồm 06 dạng hành vi
Không bị giới hạn số lượng hành vi
Hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh
check_box Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
Chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính
Chỉ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự
Chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính; Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Chỉ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự
Hình thức hợp nhất doanh nghiệp theo LCT 2018
check_box Làm chấm dứt tư cách pháp lý của các doanh nghiệp tham gia hợp nhất
Làm tăng số lượng các doanh nghiệp trên thị trường
Làm chấm dứt tư cách pháp lý của một bên doanh nghiệp bị hợp nhất
Không làm giảm đi số lượng các doanh nghiệp trên thị trường
Hình thức liên doanh doanh nghiệp theo LCT 2018
check_box Tạo ra chủ thể pháp lý mới trên thị trường; Các doanh nghiệp tham gia liên doanh vẫn tồn tại; Các doanh nghiệp tham gia liên doanh có thể chi phối được doanh nghiệp mới thành lập
Các doanh nghiệp tham gia liên doanh có thể chi phối được doanh nghiệp mới thành lập.
Tạo ra chủ thể pháp lý mới trên thị trường
Các doanh nghiệp tham gia liên doanh vẫn tồn tại
Hình thức mua lại doanh nghiệp theo LCT 2018
check_box Nhằm kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp bị mua lại.
Nhằm kiểm soát toàn bộ doanh nghiệp bị mua lại
Nhằm kiểm soát một phần của doanh nghiệp bị mua lại
Nhằm kiểm soát phần lớn doanh nghiệp bị mua lại
Hình thức mua lại doanh nghiệp theo LCT 2018
check_box Bao gồm mua vốn góp, tài sản của doanh nghiệp khác
Chỉ bao gồm mua cổ phần, cổ phiếu của doanh nghiệp
Không bao gồm mua tài sản doanh nghiệp
Chỉ bao gồm mua tài sản doanh nghiệp
Hình thức mua lại doanh nghiệp theo LCT 2018
check_box Bao gồm mua toàn bộ hoặc một phần vốn góp, tài sản của doanh nghiệp khác
Mua phần lớn tài sản của doanh nghiệp khác
Là mua lại toàn bộ doanh nghiệp khác
Mua một phần vốn góp của doanh nghiệp khác
Hình thức sáp nhập doanh nghiệp theo LCT 2018
check_box Luôn làm giảm đi số lượng các doanh nghiệp trên thị trường
Không làm giảm đi số lượng các doanh nghiệp trên thị trường
Làm chấm dứt tư cách pháp lý của doanh nghiệp nhận sáp nhập
Làm chấm dứt tư cách pháp lý của các doanh nghiệp tham gia sáp nhập
Hình thức tập trung kinh tế nào KHÔNG làm giảm đi số lượng các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường
check_box Mua lại doanh nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Sáp nhập doanh nghiệp
Hợp nhất doanh nghiệp
Hình thức tập trung kinh tế nào làm giảm đi số lượng các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường
check_box Sáp nhập doanh nghiệp
Mua lại doanh nghiệp
Liên doanh giữa các doanh nghiệp
Mua bán doanh nghiệp
Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh ra quyết định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh trên cơ sở
check_box Thảo luận và bỏ phiếu kín
Thảo luận kín và bỏ phiếu công khai
Lấy ý kiến bằng văn bản và biểu quyết
Biểu quyết công khai
Kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp khác là khi
Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% vốn vay
Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% vốn chủ sở hữu
Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% vốn điều lệ
Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% vốn pháp định
Kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp khác là khi
Doanh nghiệp mua lại có quyền Quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp bị mua lại
Doanh nghiệp mua lại có quyền phủ quyết phương án kinh doanh của công ty
Doanh nghiệp mua lại có quyền phủ quyết quyết định của bộ máy điều hành công ty
Doanh nghiệp mua lại có quyền phủ quyết các vấn đề quan trọng của công ty
Kiểm soát, chi phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của doanh nghiệp khác là khi
Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% cổ phần được phép phát hành
Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% cổ phần ưu đãi
Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% cổ phần phổ thông
Doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết
Lịch sử hình thành và phát triển pháp luật cạnh tranh trên thế giới chỉ ra rằng
Tất cả các phương án đều sai
Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh ra đời sớm hơn pháp luật về hạn chế cạnh tranh
Pháp luật về hạn chế cạnh tranh ra đời sớm hơn pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh
Pháp luật hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh ra đời cùng nhau
Luật Cạnh tranh
Chỉ quy định về các hành vi cạnh tranh bị cấm, thủ tục miễn trừ và xử lý vi phạm
Chỉ quy định về các hành vi cạnh tranh bị cấm
Không đưa ra quy định hướng dẫn các chủ thể kinh doanh trong quá trình cạnh tranh trên thị trường
Chỉ quy định về các hành vi cạnh tranh bị cấm và biện pháp xử lý
Luật Cạnh tranh
Cấm tuyệt đối với mọi hành vi phản cạnh tranh trên thị trường
Nghiêm cấm mọi hành vi hạn chế cạnh tranh gây thiệt hại cho người tiêu dùng
Nghiêm cấm mọi hành vi cạnh tranh trái với chuẩn mực thông thường của đạo đức kinh doanh
Ngoài quy định cấm đối với các hành vi phản cạnh tranh còn có các quy định cho hưởng miễn trừ
Luật Cạnh tranh 2018
Không có quy định về trình tự thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh
Chỉ quy định trình tự thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh không lành mạnh
Chỉ quy định trình tự thủ tục giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh
Có quy định về trình tự thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh
Luật cạnh tranh 2018 có hiệu lực
01/01/2018
01/01/2019
01/07/2019
01/07/2018
Luật Cạnh tranh 2018 có phạm vi áp dụng
Chỉ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Đối với những hành vi phản cạnh tranh xảy ra ra trên lãnh thổ Việt Nam
Đối với những hành vi phản cạnh tranh xảy ra ngoài lãnh thổ Việt Nam
Trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam
Luật Cạnh tranh 2018 nghiêm cấm
So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác
So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung
So sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác
So sánh gián tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác
Luật cạnh tranh 2018 quy định bao nhiêu hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Không giới hạn số hành vi vi phạm (Liệt kê theo hướng mở)
06 hành vi
09 hành vi
07 hành vi
Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh
check_box 2.000.000.000 đồng
Không quy định tối đa
05% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm
1.000.000.000 đồng
Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm quy định về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền
check_box 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm
2.000.000.000 đồng
Luôn thấp hơn mức phạt tiền thấp nhất được quy định trong Bộ luật Hình sự.
05% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm
Mục tiêu của pháp luật cạnh tranh
Bảo vệ đối thủ cạnh tranh
Bảo vệ đối thủ cạnh tranh; Bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ lợi ích chung của toàn thị trường
Bảo vệ lợi ích chung của toàn thị trường
Bảo vệ người tiêu dùng
Mục tiêu của pháp luật cạnh tranh
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Bảo vệ lợi ích chung của toàn thị trường
Bảo vệ đối thủ cạnh tranh
Bảo vệ người tiêu dùng
Ngưỡng thông báo tập trung kinh tế của các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế là
20% thị phần kết hợp trở lên trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế
15.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế;
3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế;
1.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kề trước năm dự kiến thực hiện tập trung kinh tế;
Nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước bằng cách
Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước
Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước
Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước; Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước; Định hướng, tổ chức các thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước
Định hướng, tổ chức các thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước
Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018
Không quy định tối đa
Có tối đa là 05 doanh nghiệp
không bao gồm doanh nghiệp có thị phần ít hơn 10% trên thị trường liên quan
Có tối đa là 04 doanh nghiệp
Nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018
Có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan
Nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và có sức mạnh thị trường đáng kể
Nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh
Có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan
Nhóm doanh nghiệp liên kết
là nhóm các doanh nghiệp cùng chịu sự kiểm soát, chi phối lẫn nhau
Là mô hình tập đoàn và các thành viên
Là mô hình công ty mẹ con
là nhóm các doanh nghiệp cùng chung bộ phận điều hành
Pháp luật cạnh tranh
Có mục tiêu duy nhất là bảo vệ người tiêu dùng
Có mục tiêu duy nhất là bảo vệ cạnh tranh
Có mục tiêu duy nhất là bảo vệ đối thủ cạnh tranh
Hướng tới bảo vệ lợi ích chung của toàn thị trường.
Pháp luật cạnh tranh điều chỉnh hành vi
Cạnh tranh không lành mạnh
Hạn chế cạnh tranh
Tập trung kinh tế
Hạn chế cạnh tranh; Cạnh tranh không lành mạnh; Tập trung kinh tế
Phiên điều trần
check_box được mở trước khi Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh ra quyết định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh
Được mở ngay khi Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh ra quyết định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh
được mở sau khi Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh ra quyết định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh
Phiên điều trần được tổ chức
check_box Công khai
Do các bên thỏa thuận
Bí mật
Do Chủ tịch ủy ban cạnh tranh quốc gia quyết định
Sau khi kết thúc thẩm định chính thức việc tập trung kinh tế, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ ra một trong các quyết định
Tập trung kinh tế bị cấm nhưng được hưởng miễn trừ
Tập trung kinh tế được thực hiện; Tập trung kinh tế phải thông báo; Tập trung kinh tế bị cấm nhưng được hưởng miễn trừ
Tập trung kinh tế được thực hiện
Tập trung kinh tế phải thông báo
Sau khi kết thúc thẩm định chính thức việc tập trung kinh tế, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ ra một trong các quyết định
check_box Tập trung kinh tế được thực hiện
Tất cả các phương án trên đều đúng
Tập trung kinh tế phải thông báo
Tập trung kinh tế bị cấm nhưng được hưởng miễn trừ
Số lượng thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tối đa là
check_box 15 thành viên
07 thành viên
05 thành viên
10 thành viên
Sự khác biệt giữa nhóm doanh nghiệp thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và nhóm doanh nghiệp lạm dung vị trí thống lĩnh là
Sự thống nhất ý chí giữa các doanh nghiệp
Số lượng các doanh nghiệp; Sự thống nhất ý chí giữa các doanh nghiệp
Số lượng các doanh nghiệp
Sự khác biệt giữa nhóm doanh nghiệp thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và nhóm doanh nghiệp lạm dung vị trí thống lĩnh là
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Sự thống nhất ý chí giữa các doanh nghiệp
Số lượng các doanh nghiệp
Sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được xác định căn cứ vào
Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp khác
Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan
Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp
Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan; Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp khác; Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp
Sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được xác định căn cứ vào
Số lượng các doanh nghiệp trên thị trường
Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan
Do doanh nghiệp tự đánh giá
Bảng xếp hạng của cơ quan cạnh tranh
Sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được xác định căn cứ vào
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp
Rào cản gia nhập, mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp khác
Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan
Tập trung kinh tế được thực hiện sau khi thẩm định sơ bộ nếu
Tổng bình phương mức thị phần của các doanh nghiệp sau tập trung kinh tế trên thị trường liên quan trên 1.800
Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp dự định tham gia tập trung kinh tế lớn hơn 20% trên thị trường liên quan;
Tổng bình phương mức thị phần của các doanh nghiệp sau tập trung kinh tế trên thị trường liên quan thấp hơn 1.800
Biên độ tăng tổng bình phương mức thị phần của các doanh nghiệp trên thị trường liên quan trước và sau tập trung kinh tế thấp hơn 1800;
Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
check_box Bao gồm chuyên gia và nhà khoa học chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính.
Phải là công chức Bộ Công Thương; Buộc phải là công chức; Bao gồm chuyên gia và nhà khoa học chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính.
Buộc phải là công chức
Phải là công chức Bộ Công Thương
Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có thể là
check_box công chức Bộ Công Thương có thời gian công tác thực tế ít nhất là 09 năm; chuyên gia và nhà khoa học chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính; công chức Bộ, ngành có liên quan
công chức Bộ Công Thương có thời gian công tác thực tế ít nhất là 09 năm
chuyên gia và nhà khoa học chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính.
công chức Bộ, ngành có liên quan
Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có thể là
check_box Tất cả các phương án đều đúng
chuyên gia và nhà khoa học chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính.
công chức Bộ, ngành có liên quan
công chức Bộ Công Thương có thời gian công tác thực tế ít nhất là 09 năm
Theo Luật cạnh tranh 2018 chủ thể thực hiện hành vi tập trung kinh tế
phải hoạt động trên thị trường liên quan.
không nhất thiết phải hoạt động trên thị trường liên quan.
Tất cả các phương án đều sai
Theo Luật cạnh tranh 2018 hành vi tập trung kinh tế bị cấm khi
Tất cả các phương án đều sai
Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm từ 50% trở lên trên thị trường liên quan
Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm từ 30% trở lên trên thị trường liên quan
Doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam
Theo Luật cạnh tranh 2018 ngưỡng thông báo tập trung kinh tế được xác định căn cứ vào một trong các tiêu chí
Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế
Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế
Tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế
Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế; Tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế; Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế
Theo Luật cạnh tranh 2018 ngưỡng thông báo tập trung kinh tế được xác định căn cứ vào một trong các tiêu chí
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế
Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế
Tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế
Theo Luật cạnh tranh 2018 nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước bằng các biện pháp
Tất cả các phương án đều đúng
Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước
Cấp giấy phép kinh doanh độc quyền
Yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân chỉ được phép mua bán hàng hóa dịch vụ từ doanh nghiệp độc quyền
Theo Luật cạnh tranh 2018 nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước bằng các biện pháp
Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước; Cấp giấy phép kinh doanh độc quyền; Yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân chỉ được phép mua bán hàng hóa dịch vụ từ doanh nghiệp độc quyền
Cấp giấy phép kinh doanh độc quyền
Yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân chỉ được phép mua bán hàng hóa dịch vụ từ doanh nghiệp độc quyền
Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước
Theo Luật cạnh tranh 2018 nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước bằng các biện pháp
Quyết định mọi vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp; Định hướng, tổ chức các thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước; Chỉ định mua bán hàng hóa dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp
Định hướng, tổ chức các thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước
Chỉ định mua bán hàng hóa dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp
Quyết định mọi vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp
Theo Luật cạnh tranh 2018 nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước bằng các biện pháp
check_box Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước
Yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân chỉ được phép mua bán hàng hóa dịch vụ từ doanh nghiệp độc quyền
Cấp giấy phép kinh doanh độc quyền
Tất cả các phương án đều đúng
Theo Luật cạnh tranh 2018 nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước bằng các biện pháp
check_box Định hướng, tổ chức các thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước
Tất cả các phương án đều đúng
Quyết định mọi vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp
Chỉ định mua bán hàng hóa dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp
Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm ba doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây hạn chế cạnh tranh và thuộc trường hợp nào sau đây
Nếu có thị phàn đáng kể trên thị trường
Nếu có tổng thị phần trên thị trường liên quan từ 65% trở lên và không có doanh nghiệp nào có thị phần nhỏ hơn 10%
Nếu có tổng thị phần trên thị trường liên quan từ 65% trở lên
Tất cả các phương án đều đúng
Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm ba doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và
có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan
có tổng thị phần từ 60% trở lên trên thị trường liên quan
có tổng thị phần từ 70% trở lên trên thị trường liên quan
có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan.
Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm bốn doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và
có tổng thị phần từ 80% trở lên trên thị trường liên quan
có tổng thị phần từ 70% trở lên trên thị trường liên quan
có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan
có tổng thị phần từ 85% trở lên trên thị trường liên quan.
Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh
Không bị giới hạn mức tối đa
Có tối đa là 06 doanh nghiệp
Từ hai doanh nghiệp trở lên
Có tối đa là 04 doanh nghiệp
Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm hai doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và
có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan
có tổng thị phần từ 85% trở lên trên thị trường liên quan.
có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan
có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan
Theo Luật cạnh tranh 2018 sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được xác định căn cứ vào
Các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh
Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan; Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp; Các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh
Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp
Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan
Theo Luật cạnh tranh 2018 sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được xác định căn cứ vào
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp
Các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh
Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan
Theo Luật cạnh tranh 2018 tập trung kinh tế
check_box Không được hưởng miễn trừ
Bị cấm có điều kiện
Bị cấm tuyệt đối
Có thể được hưởng khoan hồng
Theo Luật cạnh tranh 2018 thời hạn thẩm định chính thức việc tập trung kinh tế là
150 ngày
6 tháng
3 tháng
90 ngày
Theo Luật cạnh tranh 2018 thời hạn thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế là
30 ngày
90 ngày
150 ngày
60 ngày
Theo Luật Cạnh tranh 2018 trong quá trình thẩm định tập trung kinh tế, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền tham vấn
doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác có liên quan
Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đang hoạt động
Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đang hoạt động; doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác có liên quan
Theo Luật Cạnh tranh 2018 trong quá trình thẩm định tập trung kinh tế, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền tham vấn
check_box Tất cả các phương án trên đều đúng
doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác có liên quan
Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đang hoạt động
Theo Luật cạnh tranh 2018, áp dụng điều kiện thương mại khác nhau trong các giao dịch tương tự nhau
Chỉ bị cấm nếu chủ thể thực hiện hành vi có VTTL hoặc VTĐQ; Chỉ bị cấm nếu dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường hoặc loại bỏ doanh nghiệp khác
Chỉ bị cấm nếu dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường hoặc loại bỏ doanh nghiệp khác
Chỉ bị cấm nếu chủ thể thực hiện hành vi có VTTL hoặc VTĐQ
Theo Luật cạnh tranh 2018, áp dụng điều kiện thương mại khác nhau trong các giao dịch tương tự nhau
check_box Tất cả các phương án trên đều đúng
Chỉ bị cấm nếu dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến ngăn cản doanh nghiệp khác tham gia, mở rộng thị trường hoặc loại bỏ doanh nghiệp khác
Chỉ bị cấm nếu chủ thể thực hiện hành vi có VTTL hoặc VTĐQ
Theo Luật cạnh tranh 2018, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh
Chỉ bị cấm nếu doanh nghiệp thực hiện hành vi có sức mạnh thị trường
Tất cả các phương án đều đúng
Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm
Được hưởng miễn trừ
Theo Luật cạnh tranh 2018, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh
Là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền bị cấm
Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm
Không được hưởng miễn trừ
Không được hưởng miễn trừ; Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm; Là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền bị cấm
Theo Luật cạnh tranh 2018, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm
Không được hưởng miễn trừ
Là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền bị cấm
Theo Luật Cạnh tranh 2018, doanh nghiệp có thể
Tất cả các phương án trên đều sai
Thực hiện tập trung kinh tế khi chưa có thông báo kết quả thẩm định chính thức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
Thực hiện tập trung kinh tế khi không thuộc ngưỡng thông báo tập trung kinh tế
Thực hiện tập trung kinh tế khi chưa có thông báo kết quả thẩm định sơ bộ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Có thể được hưởng miễn trừ; Bị cấm tuyệt đối; Bị cấm có điều kiện
Có thể được hưởng miễn trừ
Bị cấm có điều kiện
Bị cấm tuyệt đối
Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Tất cả các phương án trên đều đúng
là hành vi gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh
là hành vi gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác
Thuộc nhóm hành vi hạn chế cạnh tranh
Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Luôn gây thiệt hại tới người tiêu dùng
Chỉ gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác
Ảnh hưởng tới lợi ích công cộng
gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác và cả người tiêu dùng
Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi cạnh tranh không lành mạnh
check_box Bị cấm tuyệt đối
Bị cấm có điều kiện
Tất cả các phương án đều đúng.
Có thể được hưởng miễn trừ
Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền
Tất cả các phương án đều sai
Có thể được hưởng miễn trừ
Bị cấm tuyệt đối
Bị cấm có điều kiện
Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi nào sau đây KHÔNG phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác
Bán hàng đa cấp bất chính
So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác
Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng
Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi nào sau đây KHÔNG phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Phân biệt đối xử của hiệp hội
Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng
Lôi kéo khách hàng bất chính
Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác
Theo Luật cạnh tranh 2018, lạm dụng VTTL, VTĐQ để ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng là
Việc các nhà sản xuất đưa ra một mức giá thống nhất cho các nhà phân phối
Thỏa thuận ấn định giá giữa nhà sản xuất và nhà phân phối
Tất cả các phương án trên đều sai
Việc các nhà sản xuất yêu cầu các nhà phân phối không được bán thấp hơn mức giá cố định.
Theo Luật cạnh tranh 2018, những hành vi nào sau đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Tập trung kinh tế
Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền
Theo Luật cạnh tranh 2018, những hành vi nào sau đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Lôi kéo khách hàng bất chính
Bán hàng đa cấp bất chính
Chỉ dẫn gây nhầm lẫn
Phân biệt đối xử của hiệp hội
Theo Luật cạnh tranh 2018, nội dung thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế bao gồm
Đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của việc tập trung kinh tế
Tất cả các phương án đều đúng
Đánh giá tác động tích cực của việc tập trung kinh tế
Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trên thị trường liên quan
Theo Luật cạnh tranh 2018, so sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác
Không bị cấm nếu chứng minh được nội dung so sánh
Chỉ bị cấm nếu như so sánh hàng hóa dịch vụ cùng loại; Không bị cấm nếu chứng minh được nội dung so sánh; Bao gồm cả so sánh trực tiếp về giá của hàng hóa dịch vụ
Chỉ bị cấm nếu như so sánh hàng hóa dịch vụ cùng loại
Bao gồm cả so sánh trực tiếp về giá của hàng hóa dịch vụ
Theo Luật cạnh tranh 2018, so sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác
Chỉ bị cấm nếu như so sánh hàng hóa dịch vụ cùng loại
Bị cấm nếu chứng minh được nội dung so sánh
Không bao gồm so sánh trực tiếp về giá của hàng hóa dịch vụ
Theo Luật cạnh tranh 2018, so sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp khác
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Không bị cấm nếu chứng minh được nội dung so sánh
Chỉ bị cấm nếu như so sánh hàng hóa dịch vụ cùng loại
Bao gồm cả so sánh trực tiếp về giá của hàng hóa dịch vụ
Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế bao gồm các hình thức sau
check_box Sáp nhập doanh nghiệp; Hợp nhất doanh nghiệp; Mua lại doanh nghiệp
Hợp nhất doanh nghiệp
Sáp nhập doanh nghiệp
Mua lại doanh nghiệp
Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế bao gồm các hình thức sau
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Liên doanh giữa các doanh nghiệp
Hợp nhất doanh nghiệp
Mua lại doanh nghiệp
Sáp nhập doanh nghiệp
Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế là hành vi nào sau đây
check_box Liên doanh doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp
Thay đổi bộ máy nhân sự doanh nghiệp
Thay đổi người đại diện doanh nghiệp
Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế là hành vi nào sau đây
check_box Mua lại doanh nghiệp
Chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp
Mua lại hoạt động kinh doanh
Cá nhân đầu tư cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp
Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế là hành vi nào sau đây
check_box Sáp nhập doanh nghiệp
Tách doanh nghiệp
Chia doanh nghiệp
Tặng cho doanh nghiệp
Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế là hành vi nào sau đây
check_box Hợp nhất doanh nghiệp
Cơ cấu lại doanh nghiệp
Tặng cho doanh nghiệp
Mua bán doanh nghiệp
Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, Chủ tịch Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh do ai chỉ định
check_box Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
Bộ trưởng Bộ Công thương
Thủ tướng Chính phủ
Chủ tịch Quốc hội
Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, Chủ tịch Ủy ban cạnh tranh quốc gia do ai bổ nhiệm, miễn nhiệm
check_box Thủ tướng Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Công thương
Chủ tịch nước
Chủ tịch quốc hội
Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh KHÔNG bao gồm
check_box Hội đồng cạnh tranh
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia;
Tất cả các phương án đều sai
Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh
Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, hình thức xử phạt nào sau đây KHÔNG thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban cạnh tranh quốc gia và Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh
check_box Phạt tù
Phạt tiền
Tịch thu tang vật
Phạt cảnh cáo
Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh do ai bổ nhiệm, miễn nhiệm
check_box Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
Chủ tịch nước
Bộ trưởng Bộ Công thương
Thủ tướng Chính phủ
Thị trường sản phẩm liên quan là
Là thị trường có hàng hóa dịch vụ có thể thay thế cho nhau với những điều kiện cạnh tranh tương tự
Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có liên quan
Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả
Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính hoặc mục đích sử dụng hoặc giá cả
Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ theo Luật cạnh tranh 2018
Có thể là thỏa thuận ngang hoặc thỏa thuận dọc
luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang.
luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc
Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ theo Luật cạnh tranh 2018
Bị cấm có điều kiện
Không được hưởng miễn trừ
Bị cấm tuyệt đối
Có thể hưởng miễn trừ
Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo Luật cạnh tranh 2018
Bị cấm nếu gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể trên thị trường
Có thể hưởng miễn trừ
Bị cấm nếu các bên thỏa thuận hoạt động trên cùng thị trường.
Bị cấm tuyệt đối
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối bao gồm
Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh
Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên tham gia thỏa thuận.
Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh; Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên tham gia thỏa thuận.
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối bao gồm
check_box Tất cả các phương án trên đều đúng
Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên tham gia thỏa thuận.
Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối nếu là thỏa thuận theo chiều ngang bao gồm
Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên tham gia thỏa thuận.
Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh
Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối nếu là thỏa thuận theo chiều ngang bao gồm
Thỏa thuận ngăn cản việc tham gia thị trường của các đối thủ cạnh tranh mới.
Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Thỏa thuận hạn chế công nghệ, hạn chế đầu tư
Thỏa thuận thông đồng trong đấu thầu
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm tuyệt đối nếu là thỏa thuận theo chiều ngang bao gồm
Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Thỏa thuận áp đặt điều kiện kí kết hợp đồng.
Thỏa thuận hạn chế đầu tư.
Thỏa thuận tẩy chay hoặc loại bỏ các doanh nghiệp khác.
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chỉ bị cấm nếu gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường bao gồm
Thỏa thuận lại bỏ doanh nghiệp ra khỏi thị trường.
Thỏa thuận hạn chế số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Thỏa thuận áp đặt hoặc ấn định điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp khác.
Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chỉ bị cấm nếu gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường bao gồm
Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh
Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu
Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ
Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chỉ bị cấm nếu gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường bao gồm
Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ
Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Thỏa thuận kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất hàng hóa dịch vụ
Thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chỉ bị cấm nếu gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường bao gồm
Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh
Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư
Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chỉ bị cấm nếu gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường bao gồm
Thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ hàng hoá.
Thỏa thuận buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng
Thỏa thuận để một hoặc các bên tham gia thỏa thuận thắng thầu
Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018
Chỉ bao gồm các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang
Bao gồm cả các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang và chiều dọc
Chỉ bao gồm các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc
Tất cả các phương án đều sai
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2018
Có 08 dạng hành vi
Có 11 dạng hành vi
Không giới hạn số lượng hành vi
Có 09 dạng hành vi
Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Mục đích nhằm tạo ra sự khan hiếm giả tạo trên thị trường
Luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang
Giữ nguyên số lượng, hàng hóa dịch vụ so với trước đó
Làm giảm đi số lượng, hàng hóa dịch vụ so với trước đó
Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo Luật cạnh tranh 2018
Có thể là thỏa thuận ngang hoặc thỏa thuận dọc
luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh dạng hỗn hợp
luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc.
Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh theo Luật cạnh tranh 2018
Bị cấm theo chiều ngang.
Bị cấm theo chiều dọc
Có thể hưởng miễn trừ
Bị cấm tuyệt đối
Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh theo Luật cạnh tranh 2018
Nhằm ngăn cản các doanh nghiệp đã tồn tại trên thị trường phát triển sản xuất kinh doanh
Nhằm ngăn cản những doanh nghiệp đang mong muốn gia nhập thị trường
Nhằm ngăn cản những doanh nghiệp đang mong muốn gia nhập thị trường; Nhằm ngăn cản các doanh nghiệp đã tồn tại trên thị trường phát triển sản xuất kinh doanh
Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh theo Luật cạnh tranh 2018
check_box Cả hai phương án trên đều đúng
Nhằm ngăn cản những doanh nghiệp đang mong muốn gia nhập thị trường
Nhằm ngăn cản các doanh nghiệp đã tồn tại trên thị trường phát triển sản xuất kinh doanh
Thỏa thuận phân chia thị trường theo Luật cạnh tranh 2018
Có thể diễn ra giữa những doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan hoặc không cùng thị trường liên quan.
luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan
luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệm không cùng thị trường liên quan
Thỏa thuận phân chia thị trường theo Luật cạnh tranh 2018
Bị cấm theo pháp luật doanh nghiệp
Bị cấm nếu gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể trên thị trường
Không được hưởng miễn trừ
Có thể hưởng miễn trừ
Thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh không lành mạnh
check_box 60 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra
180 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra
09 tháng kể từ ngày ra quyết định điều tra
06 tháng kể từ ngày ra quyết định điều tra
Thời hạn điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh là
check_box 09 tháng kể từ ngày ra quyết định điều tra
06 tháng kể từ ngày ra quyết định điều tra
270 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra
180 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra
Thời hạn điều tra vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế
check_box 90 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra
06 tháng kể từ ngày ra quyết định điều tra
180 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra
270 ngày kể từ ngày ra quyết định điều tra
Thời hiệu khiếu nại vụ việc cạnh tranh
check_box 03 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện.
02 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện.
05 năm kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về cạnh tranh được thực hiện.
Không quy định thời hiệu.
Tổ chức cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng của LCT 2018
Phải có giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
Phải có giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.
Gọi chung là doanh nghiệp
Không có giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.
Tổ chức xã hội là đối tượng điều chỉnh của Luật Cạnh tranh bao gồm
Các tổ chức phi chính phủ
Các hiệp hội ngành nghề
Các tổ chức chính trị xã hội
Các tổ chức nghề nghiệp
Tổ chức, cá nhân không nhất trí với một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh thì có quyền khiếu nại đến
check_box Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.
Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia;
Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh
Trình tự thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh
Được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự
Không được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018
Được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự
Được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018
Trường hợp có sự khác nhau giữa Luật cạnh tranh với các quy định của luật khác về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh
Không áp dụng luật nào.
Áp dụng cả hai luật
Luật cạnh tranh được ưu tiên áp dụng.
Luật chuyên ngành đó được ưu tiên áp dụng
Trường hợp có sự khác nhau giữa Luật cạnh tranh với các quy định của luật khác về hành vi hạn chế cạnh tranh thì
Luật khác được ưu tiên áp dụng
Áp dụng theo nguyên tắc Luật chung luật riêng, Luật chuyên ngành được ưu tiên áp dụng.
Luật cạnh tranh được ưu tiên áp dụng.
Áp dụng theo nguyên tắc Luật chung luật riêng, Luật chung được ưu tiên áp dụng.
Trường hợp có sự khác nhau giữa Luật cạnh tranh với các quy định của luật khác về kiểm soát tập trung kinh tế
Áp dụng theo nguyên tắc Luật chung luật riêng, Luật chuyên ngành được ưu tiên áp dụng.
Áp dụng cả hai luật.
Luật khác được ưu tiên áp dụng
Luật cạnh tranh được ưu tiên áp dụng.
Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện một phần hoặc toàn bộ nội dung của quyết định ra cơ quan nào
check_box Toà án có thẩm quyền theo quy định của Luật Tố tụng hành chính
Tòa kinh tế cấp tỉnh
Tòa cấp cao
Tòa án tối cao
Trường hợp luật khác có quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh và việc xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác với quy định của Luật Cạnh tranh 2018 thì
Ưu tiên áp dụng Luật Cạnh tranh 2018
Áp dụng quy định của Luật chuyên ngành đó
Tất cả các phương án đều sai
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh căn cứ vào
Quy mô của mạng lưới phân phối
Mức thị phần của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận; Số lượng các doanh nghiệp trên thị trường; Quy mô của mạng lưới phân phối
Số lượng các doanh nghiệp trên thị trường
Mức thị phần của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh căn cứ vào
check_box Mức thị phần của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận
Tất cả các phương án trên đều đúng
Số lượng các doanh nghiệp trên thị trường
Quy mô của mạng lưới phân phối
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc
check_box Bộ Công Thương
Chính Phủ
Quốc Hội
Thủ tướng chính phủ
Vụ việc cạnh tranh không lành mạnh được gia hạn điều tra
check_box 01 lần không quá 45 ngày
01 lần không quá 60 ngày
02 lần không quá 6 tháng
01 lần không quá 3 tháng
Vụ việc hạn chế cạnh tranh được gia hạn điều tra
check_box 01 lần không quá 3 tháng
01 lần không quá 90 ngày
02 lần không quá 180 ngày
02 lần không quá 3 tháng
Vụ việc vi phạm quy định về tập trung kinh tế được gia hạn điều tra
check_box 01 lần không quá 60 ngày
02 lần không quá 3 tháng
01 lần không quá 90 ngày
01 lần không quá 3 tháng
Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh được biểu hiện dưới các hình thức
Tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó; Tiết lộ thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó; Sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó
Tiết lộ thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó
Tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó
Sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập