Bán nhà/đất đang thế chấp
Bao gồm đủ 3 yếu tố trên
Bên mua phải được thông báo về quyền của bên nhận thế chấp
Phải có sự đồng ý của bên nhận thế chấp
Phải có văn bản đồng ý giải chấp của bên nhận thế chấp khi công chứng hợp đồng mua bán
Bên cung ứng dịch vụ
check_box Tất cả các phương án trên đều đúng
Không được tự ý chuyển giao việc thực hiện công việc dịch vụ cho người khác
Không được tự ý ủy quyền cho người khác thực hiện công việc dịch vụ
Phải đăng ký kinh doanh loại dịch vụ cung ứng
Bên cung ứng dịch vụ
check_box Phải đăng ký kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật
Chỉ có thể là cá nhân
Chỉ có thể là pháp nhân
Phải được xác định thông qua thủ tục đấu thầu
Bên thuê khoán quyền sử dụng đất có quyền
Chấm dứt hợp đồng thuê khoán bất cứ lúc nào
Cho thuê lại quyền sử dụng đất đã thuê khoán
Trồng cây, canh tác trên đất và có quyền sở hữu hoa lợi thu được
Xây nhà, công trình xây dựng trên đất
Bên thuê nhà chết trong thời hạn thuê
Bên cho thuê có quyền lấy lại nhà cho thuê
Bên ở cùng có quyền thuê tiếp cho đến hết hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác
Người thừa kế của bên thuê phải thực hiện hợp đồng cho đến hết hạn
Thì hợp đồng thuê chấm dứt trước thời hạn
Các điều khoản trong hợp đồng
Có thể mâu thuẫn nhau
Không cần phải đặt tên điều khoản
Phải có tên gọi
Tên điều khoản và nội dung trong điều khoản phải thống nhất với nhau
Các hợp đồng có đối tượng là công việc bao gồm
check_box Hợp đồng dịch vụ, gia công, gửi giữ, bảo hiểm, ủy quyền, vận chuyển
Hợp đồng cho thuê, cho mượn, tặng cho
Hợp đồng cho thuê, dịch vụ
Hợp đồng cho vay, dịch vụ
Các hợp đồng có mục đích chuyển quyền sở hữu bao gồm
check_box Hợp đồng mua bán, tặng cho, góp vốn, trao đổi, cho vay
Hợp đồng dịch vụ, tặng cho, góp vốn, trao đổi, cho vay
Hợp đồng mua bán, cho thuê, góp vốn, trao đổi, cho vay
Hợp đồng mua bán, tặng cho, góp vốn, trao đổi, cho mượn
Các hợp đồng có mục đích chuyển quyền sử dụng bao gồm
Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho vay
Hợp đồng cho thuê, cho mượn, mua bán
Hợp đồng cho thuê, cho mượn, tặng cho
Hợp đồng cho thuê, cho mượn, thuê khoán tài sản
Căn cứ soạn thảo hợp đồng
Các quyết định có liên quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Các văn bản pháp luật có liên quan
Nhu cầu, khả năng của các bên
Tất cả các phương án trên đều đúng
Chiến thuật đàm phán hợp đồng
Chỉ được áp dụng phù hợp với đối tác là người nước ngoài
Không cần thiết cho những hợp đồng mua bán
Là cách thức, phương án đàm phán đã được dự liệu, chuẩn bị từ trước cho cuộc đàm phán
Phải đươc thông báo trước cho đối tác đàm phán
Chủ thể đàm phán hợp đồng:
Là chủ thể của hơp đồng hoặc người được uỷ quyền đàm phán hợp đồng
Phải là chủ thể của hợp đồng
Phải là chủ thể ký kết hợp đồng
Phải là chủ thể thực hiện hợp đồng
Chủ thể giao kết hợp đồng:
Chỉ có thể là pháp nhân thương mại
Là cá nhân, pháp nhân có năng lực pháp luật và năng lực hành vi phù hợp với hợp đồng đó
Là tất cả chủ thể của quan hệ pháp luật
Phải là cá nhân đã thành niên
Chủ thể soạn thảo hợp đồng
Có thể là một hoặc tất cả các chủ thể trên
Là bên đề nghị giao kết hợp đồng
Là bên được đề nghị giao kết hợp đồng
Là chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm trong việc soạn thảo hợp đồng
Chuẩn bị đàm phán hợp đồng
Do bất cứ chủ thể nào thực hiện
Không cần thiết cho việc ký kết hơp đồng
Là khâu bắt buộc để ký kết hợp đồng
Là việc thu thập các thông tin về chủ thể và các điều khoản cơ bản của hợp đồng
Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm
check_box Khi chuyển quyền sở hữu tài sản bảo hiểm
Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra
Phải tuân thủ hình thức của hợp đồng bảo hiểm ban đầu
Tất các yếu tố trên đều đúng
Chuyển giao hợp đồng thuê khoán
Cần phải có sự đồng ý của chủ thể còn lại của hợp đồng thuê khoán
Là thay đổi một trong hai bên chủ thể của hợp đồng thuê ban đầu
Phải tuân thủ hình thức của hợp đồng thuê khoán
Tất các yếu tố trên đều đúng
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình
check_box Phải có đủ chữ ký của tất cả thành viên cùng có quyển sử dụng đất chung và từ 18 tuổi trở lên
Phải có chữ ký của chủ hộ gia đình
Phải có đủ chữ ký của tất cả thành viên có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình
Phải có đủ chữ ký của tất cả thành viên cùng có quyển sử dụng đất chung và từ 15 tuổi trở lên
Đại diện theo uỷ quyền của pháp nhân ký kết hợp đồng
Là cá nhân không phải thành viên của pháp nhân thì chỉ cần chữ ký của cá nhân đại diện
Là cá nhân thì phải đóng dấu của pháp nhân
Là chi nhánh thì có thể đóng dấu chi nhánh
Phải là cá nhân
Đàm phán hợp đồng:
Chỉ được thực hiện sau khi ký kết hợp đồng
Chỉ được thực hiện trước khi ký kết hợp đồng
Được thực hiện khi có tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng
Được thực hiện trước và sau khi ký kết hợp đồng
Đặt tên gọi của hợp đồng
Tất cả các phương án đều đúng
Theo bản chất của hợp đồng
Theo đối tượng của hợp đồng
Theo mục đích của hợp đồng
Điều khoản bảo hành hàng hoá mua bán
check_box Chỉ cần khi nào có sự thỏa thuận của các bên
Cần phải có trong tất cả các hợp đồng mua bán hàng hoá
Không cần thiết
Phải được công bố
Điều khoản bảo hành trong hợp đồng gia công
check_box Phải do sự thoả thuận của các bên
Là điều khoản bắt buộc
Là điều khoản thông thường
Phải được công bố công khai
Điều khoản cơ bản của hợp đồng mua bán bao gồm
check_box Điều khoản về đối tượng và giá cả
Điều khoản về chất lượng hàng hoá mua bán
Điều khoản về giải quyết tranh chấp
Điều khoản về thời điểm và địa điểm giao tài sản
Điều khoản mua bán tài sản có đăng ký quyền sở hữu phải có các thông tin
Do các bên tự thỏa thuận
Đúng như mô tả trong giấy chứng nhận đăng ký sở hữu
Đúng như thực tế nếu thông tin trong giấy chứng nhận và thực tế không trùng nhau
Mô tả các thông tin đầy đủ trong giấy chứng nhận và các thông tin trên thực tế; và chúng phải trùng khớp nhau
Điều khoản về điều kiện trong hợp đồng tặng cho có điều kiện
check_box Phải là điều khoàn mô tả công việc bên tặng cho phải thực hiện
Phải được công bố công khai
Phải là điều khoàn mô tả công việc bên được tặng cho phải thực hiện
Phải là điều khoàn mô tả công việc do bất kỳ ai phải thực hiện
Điều khoản về giá thuê
Điều khoản về thời điểm và địa điểm giao tài sản
Là điều khoản bắt buộc của mọi hợp đồng thuê
Là điều khoản thông thường của mọi hợp đồng thuê
Mức giá do các bên thỏa
Điều khoản về sự kiện bất khả kháng
Không cần thiết phải quy định trong hợp đồng vì đã được quy định trong các văn bản pháp luật
Là điều khoản bắt buộc đối với mọi hợp đồng
Là điều khoản thông thường của mọi hợp đồng
Nên cần có trong hợp đồng vì là căn cứ để miễn hoặc chịu trách nhiệm bồi thường trong hợp đồng
Điều kiện giao dịch chung trong hợp đồng dịch vụ
check_box Phải được công bố công khai để bên sử dụng dịch vụ biết hoặc phải biết trước khi ký kết hợp đồng
Chỉ áp dụng khi có hành vi vi phạm nghĩa vụ
Chỉ cần thông báo trên mạng internet
Là điều kiện làm phát sinh hiệu lực của hợp đồng dịch vụ
Đối tượng của hợp đồng gia công
check_box Là công việc gia công tạo ra vật mới theo yêu cầu của bên đặt gia công
Là nguyên vật liệu tạo ra vật mới
Là vật mới được tạo ra
Tất cả các phương án trên đều sai
Đối tượng của hợp đồng vận chuyển hành khách
check_box Là công việc vận chuyển hành khách
Là hành khách
Là hành lý của hành khách
Là phương tiện vận chuyển hành khách
Đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền
check_box Là quyền của mỗi bên
Chỉ là quyền của bên được ủy quyền
Chỉ là quyền của bên ủy quyền
Không cần phải soạn thảo trong hợp đồng vì đã có quy định của pháp luật
Dự thảo hợp đồng
Có giá trị như hợp đồng nếu có đủ chữ ký của các bên
Phải lập sau khi đã kết thúc đàm phán
Phải lập trước khi đàm phán
Trở thành hợp đồng chính thức nếu tất cả chủ thể của hợp đồng đều thống nhất về mọi nội dung được ghi trong dự thảo và đáp ứng được yêu cầu về hình thức của hợp đồng
Giải thích hợp đồng:
Dựa vào đường lối, chính sách của Đảng
Dựa vào quy định của pháp luật đối với loại hợp đồng đó
Khi hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu
Phải dựa vào ngôn từ và ý chí của các bên giao kết hợp đồng
Giấy ủy quyền
check_box Thể hiện ý chí đơn phương của bên ủy quyền
Được đặt cho các giao dịch đơn phương
Là giấy giới thiệu công tác
Là một loại của hợp đồng ủy quyền
Giữ bí mật thông tin trong hợp đồng dịch vụ
check_box Phải có sự thoả thuận giữa các bên
Chỉ áp dụng khi đó là các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của bên thuê dịch vụ
Chỉ xảy ra khi đó là các bí mật đời tư
Là nghĩa vụ bắt buộc của bên cung ứng dịch vụ
Hình thức của hợp đồng:
Do Bộ Tư Pháp quy định
Do các bên thỏa thuận
Do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác
Do pháp luật quy định
Hợp đồng chính:
Do Toà án xác định trong mối quan hệ với các hợp đồng khác
Là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ
Phải được giao kết trước hợp đồng phụ
Tất cả các phương án đều sai
Hợp đồng có điều kiện:
Chấm dứt hiệu lực khi có sự kiện nhất định xảy ra
Là hợp đồng mà việc giao kết phụ thuộc vào sự kiện do 1 bên đưa ra
Là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định
Phát sinh hiệu lực khi có điều kiện nhất định xảy ra
Hợp đồng dịch vụ pháp lý
check_box Phải được lập thành văn bản
Có thể được xác lập bằng miệng
Phải được công chứng hoặc chứng thực
Phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Hợp đồng hợp pháp?
Là hợp đồng đáp ứng được các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng
Là hợp đồng được giao kết đúng trình tự luật định
Là hợp đồng được Toà án công nhận hiệu lực khi có tranh chấp xảy ra
Là hợp đồng phát sinh hiệu lực pháp luật đối với các bên
Hợp đồng là gì?
Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự
Là quan hệ pháp luật dân sự
Là sự thỏa thuận giữa các bên
Là trách nhiệm dân sự
Hợp đồng phụ:
Do các chủ thể dưới 18 tuổi giao kết
Hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính
Là hợp đồng được tách ra từ hợp đồng chính
Là phụ lục của hợp đồng
Hợp đồng theo mẫu:
Là hợp đồng có mục đích vì lợi ích chung cộng đồng
Là hợp đồng do Nhà nước quy định
Là hợp đồng gồm những điều khoản do một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý
Phải được công chứng
Hợp đồng thuê khoán tài sản
Có thể được xác lập bằng miệng
Phải được công chứng hoặc chứng thực
Phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Phải được lập thành văn bản
Kết thúc đàm phán hợp đồng
Được thể hiện bằng bản hợp đồng chính thức đã được soạn thảo
Phải có một bản ghi nhớ có đủ chữ ký của các bên
Phải có người làm chứng
Sau khi đã thống nhất xong toàn bộ những nội dung cơ bản của hợp đồng
Ký nháy vào các trang của hợp đồng
Không có giá trị pháp lý
Là thủ tục bắt buộc cho tất cả các hợp đồng
Phải có khi hợp đồng được công chứng
Tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên
Lãi suất của hợp đồng vay tài sản
check_box Do các bên thỏa thuận trong giới hạn luật quy định
Bị giới hạn mức lãi suất tối đa
Hoàn toàn do các bên thỏa thuận
Phải do pháp luật quy định
Mục đích của đàm phán hợp đồng:
Để chấm dứt hợp đồng
Để ký kết hợp đồng
Để sửa đổi, bổ sung hợp đồng
Tất cả các phương án trên dều đúng
Mục đích của hợp đồng cho vay tài sản
Là chuyển quyền sở hữu tài sản vay từ bên cho vay sang bên vay
Là chuyển quyền sở hữu tạm thời tài sản vay tương ứng với thời hạn vay
Là chuyển quyền sử dụng đối với tài sản
Tất cả các phương án trên đều sai
Phụ lục hợp đồng:
Để bổ sung hợp đồng
Để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng
Để sửa đổi hợp đồng
Để thanh lý hợp đồng
Quyền tài sản
check_box Là đối tượng của hợp đồng mua bán
Không thể là đối tượng cả hợp đồng mua bán
Là đối tượng của hợp đồng tặng cho tài sản
Là đối tượng của hợp đồng vay
Soạn thảo điều khoản về đối tượng của hợp đồng
Có thể mô tả chung nhưng phải xác định được
Phải có phụ lục kèm theo
Phải được mô tả cụ thể
Phải nêu rõ những hạn chế của đối tượng đó
Soạn thảo hợp đồng
Do bên đề nghị giao kết hợp đồng thực hiện
Là thiết kế hợp đồng theo đúng mẫu quy định của pháp luật
Là việc chuyển tải đầy đủ các thông tin về chủ thể và nội dung của hợp đồng bằng các điều khoản cụ thể
Phải do cơ quan công chứng thực hiện
Tài sản thuê khoán
Là đất đai, mặt nước chưa khai thác
Là những tài sản có khả năng đưa vào khai thác tạo ra hoa lợi, lợi tức cho bên thuê
Là súc vật
Là tư liệu sản xuất
Thời hạn thuê
Do bên cho thuê ấn định
Được xác định theo mục đích sử dụng tài sản, nếu các bên không có thỏa thuận
Là khi kết thúc thời hạn đó bên thuê có thể trở thành chủ sở hữu của tài sản
Tùy thuộc do các bên thỏa thuận
Thời hạn ủy quyền
check_box Do các bên thoả thuận
Không kéo dài hơn đời người của bên được ủy quyền
Là điều khoản bắt buộc của hợp đồng ủy quyền
Tối đa là 5 năm kể từ ngày ký ủy quyền
Thực hiện đàm phán hợp đồng
Là quá trinh trao đổi thống nhất các nội dung của hợp đồng
Phải do các chủ thể trực tiếp ký kết hợp đồng thực hiện
Phải được tiến hành tại trụ sở của cơ quan công chứng
Phải thực hiện đối với mọi loại hợp đồng
Ủy quyền thế chấp quyền sử dụng đất
check_box Bên ủy quyền có thể không phải là bên có nghĩa vụ được bảo đảm được bảo đảm
Bên ủy quyền phải đồng thời là bên có nghĩa vụ
Chỉ khi có sự đồng ý của văn phòng đăng ký đất đai
Là bất hợp pháp
Việc giao nhận tài sản thuê khoán
Phải có người làm chứng
Phải được chụp ảnh hoặc quay video
Phải được lập thành văn bản
Phải được thực hiện vào giờ hành chính

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập