Bà Nguyễn Thị Mai có nhu cầu trở thành đại lý bảo hiểm của công ty bảo hiểm Manulife. Bà bắt buộc phải có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do tổ chức nào cấp?
Do cơ sở đào tạo được Bộ tài chính chấp thuận cấp
Bộ tài chính cấp
Công ty bảo hiểm Manulife cấp
Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cấp
Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự giữachủ xe cơ giới với doanh nghiệp bảo hiểm là?
Bản cam kết mua bảo hiểm của chủ xe cơ giới
Biên lai mua bảo hiểm
Giấy chứng nhận bảo hiểm
Hóa đơn mua bảo hiểm
Bảo hiểm con người có đối tượng là:
check_box Tuổi thọ, tính mạng, sức khỏa và tai nạn con người
Tài sản của con người
Quyền tài sản của con người
Trách nhiệm dân sự của con người
Bảo hiểm tài sản khác bảo hiểm con người ở đặc trưng nào sau đây:
check_box Bảo hiểm tài sản được yêu cầu chuyển yêu cầu bồi hoàn
Bảo hiểm tài sản chỉ thực hiện bồi thường khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra
Bảo hiểm tài sản phải bồi thường bằng tiền
Bảo hiểm tài sản phải giám định tổn thất khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
Cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm nào sau đây?
Đại lý bảo hiểm
Tái bảo hiểm
Môi giới bảo hiểm
Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm
Căn cứ vào nghiệp vụ bảo hiểm, doanh nghiệp bảo được chia làm các loại nào?
Công ty cổ phần bảo hiểm và tổ chức bảo hiểm tương hỗ
Doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước và doanh nghiệp bảo hiểm tư nhân
Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ
Doanh nghiệp bảo hiểm vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận
Chị Nguyễn Thanh Xuân mới mua một chiếc xe ô tô BMW, trị giá 3 tỷ đồng. Để tránh các rủi ro như mất cắp, tai nạn dẫn đến hỏng xe, chị Xuân muốn mua bảo hiểm. Vậy, với đối tượng là chiếc xe ô tô BMW, chị Xuân có thể ký kết được loại hợp đồng bảo hiểm nào sau đây?
Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm sinh kỳ
Bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm tử kỳ
Chi phí giám định thiệt hại trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự cuả chủ xe cơ giới thuộc về:
check_box Doanh nghiệp bảo hiểm
Người mua bảo hiểm
Người lái xe cơ giới gây ra thiệt hại
Người thứ ba bị thiệt hại
Chủ thể thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm là?
Bộ tài chính
Các tổ chức tín dụng
Doanh nghiệp bảo hiểm
Ngân hàng nhà nước
Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm có đặc trưng gì khác so với chuyển giao hợp đồng bảo hiểm?
Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm được thực hiện khi doanh nghiệp bảo hiểm phát hiện ra người mua bảo hiểm khai báo không trung thực thông tin
Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm được thực hiện khi doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán
Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm là do bên mua bảo hiểm yêu cầu trên cơ sở doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản chấp thuận và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng
Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm được thực hiện khi doanh nghiệp bảo hiểm giải thể
Cơ sở tính phí bảo hiểm nhân thọ căn cứ vào?
Cân nặng của người được bảo hiểm
Tài sản của người được bảo hiểm
Tình trạng hôn nhân của người được bảo hiểm
Tuổi của người được bảo hiểm
Đặc trưng: “chu trình kinh doanh bảo hiểm là một chu trình đảo ngược” được hiểu như thế nào?
Được hiểu là: doanh nghiệp bảo hiểm phải xây dựng quỹ dự phòng để đề phòng rủi ro
Được hiểu là: Trong thời gian bảo hiểm, không có sự kiện bảo hiểm xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền
Được hiểu là: sản phẩm bảo hiểm được bán ra trước, doanh thu phát sinh sau đó mới phát sinh chi phí
Được hiểu là: phát sinh chi phí, bán sản phẩm bảo hiểm, phát sinh doanh thu
Để trở thành thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ thì tổ chức cá nhân phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?
Tổ chức, cá nhân phải giao kết hợp đồng bảo hiểm với tổ chức bảo hiểm tương hỗ
Là công dân Việt Nam
Có năng lực hành vi dân sự
Có nhu cầu kinh doanh bảo hiểm
Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm quy định về:
Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường hoặc không phải trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
Quy định về quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm
Quy định về các trường hợp vô hiệu của hợp đồng bảo hiểm
Quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm bắt buộc phải trích nộp Quỹ tài chính nào sau đây?
check_box Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm
Quỹ vì người nghèo
Quỹ đầu tư vốn
Quỹ bảo vệ đại lý bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ được sử dụng vốn nhàn rỗi để đầu tư ở Việt Nam trong lĩnh vực nào sau đây?
check_box Kinh doanh bất động sản
Kinh doanh chứng khoán
Kinh doanh hoạt động ngân hàng
Kinh doanh vàng
Doanh nghiệp bảo hiểm chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan nào?
Bộ công thương
Bộ tài chính
Ngân hàng nhà nước
Ủy ban chứng khoán nhà nước
Doanh nghiệp bảo hiểm có hoạt động kinh doanh chính, chủ yếu, thường xuyên và mang tính nghề nghiệp là?
Cho vay
Huy động vốn
Kinh doanh bảo hiểm
Làm dịch vụ thanh toán
Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện bảo hiểm cho đối tượng nào?
Tài sản
Tiền gửi tại ngân hàng
Trách nhiệm dân sự
Tuổi thọ con người
Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài, nếu muốn được doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam thực hiện tái bảo hiểm thì phải đáp ứng yêu cầu gì?
Đạt hệ số tín nhiệm theo xếp hạng của công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế do Bộ tài chính quy định
Không bị thua lỗ trong 2 năm gần nhất
Không có các khoản nợ quá hạn
Vốn pháp định trên 3000 tỷ đồng
Doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập dự phòng nghiệp vụ nhằm mục đích gì?
check_box Thanh toán cho những trách nhiệm bảo hiểm đã được xác định trước và phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết
Đầu tư vốn
Bổ sung vốn điều lệ
Đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi nào?
Người mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm và phải xảy ra sự kiện bảo hiểm
Khi doanh nghiệp bảo hiểm đứng trước nguy cơ phá sản
Người mua bảo hiểm đóng đủ phí bảo hiểm từ 2 năm trở lên
Người mua bảo hiểm ký hết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm KHÔNG được giao kết hợp đồng tài sản nào sau đây?
Hợp đồng có đối tượng là quyền tài sản
Hợp đồng có đối tượng là tiền
Hợp đồng có số tiền bảo hiểm bằng giá thị trường của tài sản được bảo hiểm
Hợp đồng có số tiền bảo hiểm trên giá thị trường của tài sản được bảo hiểm
Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thực hiện hoạt động nào sau đây?
Đàm phán, thu xếp giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm
Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm
Thu phí bảo hiểm
Giới thiệu, chào bán bảo hiểm
Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức nào sau đây?
check_box Công ty trách nhiệm hữu hạn môi giới bảo hiểm
Hợp tác xã môi giới bảo hiểm
Công ty liên doanh môi giới bảo hiểm
Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm
Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là:
check_box Trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba
Tính mạng, sức khỏe và tai nạn của con người
Tuổi thọ và tài sản của người mua bảo hiểm
Tài sản bao gồm vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản
Đối với bảo hiểm con người, Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm trong trường hợp nào sau đây?
Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình.
Người được bảo hiểm chết do tai nạn bất ngờ
Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực;
Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng;
Hậu quả pháp lý trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm bị chất dứt do bên mua bảo hiểm không còn quyền lợi có thể được bảo hiểm là:
check_box Doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại phí bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm, sau khi đã trừ các chi phí hợp lý có liên quan
Bên mua bảo hiểm bị phạt 50% giá trị hợp đồng bảo hiểm
Bên mua bảo hiểm vẫn phải đóng đủ phí bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra
Hình thức của hợp đồng bảo hiểm:
check_box Bằng văn bản
Bằng hành vi
Bằng lời nói
Do các bên tự thỏa thuẩn
Hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm được gọi là:
Kinh doanh bảo hiểm
Kinh doanh tái bảo hiểm
Đầu tư chứng khoán
Đầu tư vốn của công ty bảo hiểm
Hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm được gọi là:
Hoạt động đại lý bảo hiểm
Hoạt động môi giới bảo hiểm
Kinh doanh bảo hiểm
Kinh doanh tái bảo hiểm
Hoạt động đại lý bảo hiểm là?
Là hoạt động của tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm
Là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.
Là việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm.
Là việc doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm.
Hợp đồng bảo hiểm được giao kết bằng hình thức nào?
Bằng hành vi
Bằng lời nói
Bất kỳ hình thức nào do các bên thỏa thuận
Lập bằng văn bản
Hợp đồng bảo hiểm tài sản có đối tượng là gì?
Sức khỏe con người
Tai nạn của con người
Tài sản của con người
Tuổi thọ của con người
Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị là:
check_box Số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng
Bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng
Số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng
Số tiền bồi thường bảo hiểm thấp hơn thiệt hại thực tế phát sinh ở thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị là gì?
Là hợp đồng mà trong đó tài sản được bảo hiểm có giá trị cao trên thị trường
Là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng
Là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng
Là trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm.
Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong trường hợp nào sau đây?
Đối tượng của hợp đồng là tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe của con người
Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết, tuy nhiên bên mua bảo hiểm chưa đóng đủ phí nhưng được bên bảo hiểm cho nợ phí bảo hiểm
Hợp đồng giao kết bằng văn bản
Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm không tồn tại
Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong trường hợp nào sau đây?
check_box Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm
Khi hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng
Khi mức độ rủi ro được bảo hiểm tăng lên
Khi các bên giao kết hợp đồng bằng văn bản
Khi bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của người khác thì phải đáp ứng điều kiện gì?
Phải cam kết không gây tổn hại cho người được mua bảo hiểm
Người được mua bảo hiểm phải có tài sản trên 100 triệu đồng
Phải thỏa thuận số tiền bảo hiểm trên 300 triệu đồng
Phải được người đó đồng ý bằng văn bản, trong đó ghi rõ số tiền bảo hiểm và người thụ hưởng
Khi bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của người khác thì phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?
Người đó phải có bằng đại học
Người đó phải có thu nhập trên 9 triệu đồng/ tháng
Người đó phải đã kết hôn
Phải được người đó đồng ý bằng văn bản, ghi rõ số tiền bảo hiểm và người thụ hưởng
Khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm được gọi là:
Phí thụ hưởng
Tiền bồi thường bảo hiểm
Phí bảo hiểm
Tiền mua bảo hiểm
Không được giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của đối tượng nào sau đây?
check_box Người đang mắc bệnh tâm thần
Người đã về hưu
Vợ, hoặc chồng của người mua bảo hiểm
Người trên 18 tuổi
KHÔNG được giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết của người nào sau đây?
Người đang mắc bệnh tâm thần
Người không kết hôn
Người trên 18 tuổi
Người trên 55 tuổi
Kinh doanh bảo hiểm khác bảo hiểm xã hội ở đặc trưng nào sau đây?
Mục tiêu khắc phục rủi ro có thể xảy ra với đối tượng nhận bảo hiểm
Nhằm bù đắp kịp thời những tổn thất do thiên tai, khách quan gây ra
Mục tiêu kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận
Mục tiêu nhằm hỗ trợ tài chính cho các đối tượng gặp rủi ro trong xã hội
Kinh doanh tái bảo hiểm là:
Là hình thức doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng thương mại để bán sản phẩm bảo hiểm
Là việc doanh nghiệp bảo hiểm nhận một khoản phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm khác để cam kết bồi thường cho các trách nhiệm đã nhận bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi
Tổ chức, cá nhân làm đại lý bán bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm
Tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm nhân thọ sau đó chuyển nhượng lại cho tổ chức, cá nhân khác nhằm tìm kiếm lợi nhuận
Loại bảo hiểm do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện được gọi là?
Bảo hiểm bắt buộc
Bảo hiểm có giá trị cao
Bảo hiểm thỏa thuận
Bảo hiểm tự nguyện
Loại hình nào sau đây là bảo hiểm con người phi nhân thọ?
Bảo hiểm hỗn hợp
Bảo hiểm sinh kỳ
Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người
Bảo hiểm trọn đời
Một chủ xe máy tham gia bảo hiểm tài sản cho toàn bộ chiếc xe của mình trị giá 30 triệu đồng. Tiền phí đóng bảo hiểm là 10 triệu. Trong một vụ tai nạn, xe bị hư hỏng giá trị thiệt hại là 8 triệu đồng. Vậy số tiền bồi thường mà chủ xe nhận được tối đa là bao nhiêu?
10 triệu
25 triệu
30 triệu
8 triệu
Mục đích hoạt động nhằm tương trợ hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên là mục đích của tổ chức kinh doanh bảo hiểm nào?
Công ty TNHH bảo hiểm
Công ty TNHH bảo hiểm
Hợp tác xã bảo hiểm
Tổ chức bảo hiểm tương hỗ
Nếu không có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm tài sản thì số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm trả cho người được bảo hiểm tối đa là:
check_box Không vượt quá số tiền bảo hiểm
Không vượt quá số tiền mua bảo hiểm
Tối đa là giá trị của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng
Tối đa là 50% giá trị thiệt hại thực tế ở thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm
Ngày 1/3/2021, ông Trường ký hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu ven sông với công ty bảo hiểm MIC. Thời hạn bảo hiểm là 1 năm, số tiền bảo hiểm là 10 triệu đồng. Ngày 5/7/2021, khi đang điều khiển tàu trên sông, do bất cẩn ông đã và chạm với 1 tàu khác do ông Mạnh làm chủ tàu gây ra thiệt hại cho tàu của ông Mạnh là 15 triệu đồng. Hỏi: số tiền tối đa mà MIC phải trả là bao nhiêu?
check_box 10 triệu đồng
5 triệu đồng
25 triệu đồng
15 triệu đồng
Ngày 1/4/2021, ông B ký hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm MIC để bảo hiểm thân vỏ cho chiếc ô tô của mình. Số tiền bảo hiểm là 70 triệu đồng, thời hạn bảo hiểm là 1 năm. Ngày 5/8/2021, khi ông đang điều khiển xe ô tô trên đường thì bị 1 chiếc xe ô tô ngược chiều lấn làn đâm phải gây hư hỏng toàn bộ chiếc xe. Sau khi xảy ra tai nạn, công ty bảo hiểm MIC đã xác định được thiệt hại và chuẩn bị các thủ tục để thực hiện bồi thường cho ông B. Hỏi, nếu không có thỏa thuận về thời hạn trong hợp đồng thì công ty bảo hiểm phải bồi thường trong thời hạn bao nhiêu lâu?
check_box 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường
1 năm kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường
30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường
5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi thường
Ngày 1/4/2021, ông Thắng mua bảo hiểm tài sản cho chiếc xe máy của ông tại công ty bảo hiểm Minh Long. Số tiền bảo hiểm là 20 triệu, thời hạn bảo hiểm là 1 năm. Ngày 1/5/2021, ông lại tiếp tục mua bảo hiểm tài sản cho chính chiếc xe máy của ông tại công ty bảo hiểm Bảo Việt với số tiền bảo hiểm là 20 triệu và thời hạn bảo hiểm là 1 năm. Ngày 1/9/2021, ông gặp tai nạn khiến chiếc xe phải hư hỏng hoàn toàn. Trách nhiệm bồi thường bảo hiểm được thực hiện như thế nào?
check_box Mỗi doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trên tổng số tiền bảo hiểm của 2 hợp đồng mà ông Thắng đã giao kết. Tổng số tiền bảo hiểm không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản
Mỗi công ty phải bồi thường 20 triệu vì ông Thắng đóng tiền bảo hiểm cho 2 công ty
Công ty Bảo Việt phải bồi thường vì ông Thắng giao kết hợp đồng trước
Đây là trường hợp bảo hiểm trên giá trị, vì thế các công ty bảo hiểm không phải bồi thường
Ngày 1/5/2019, ông Trọng ký hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ của công ty bảo hiểm Bảo Việt. Thời hạn là 10 năm, số tiền bảo hiểm là 1 tỷ đồng. Ngày 25/9/2021, ông Trọng bị tai nạn xe ô tô do bị xe tải ( do ông Tùng điều khiển) đi ngược chiều, vượt đèn đỏ đâm phải. Vì tai nạn quá nặng nên ông đã chết. Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm được thực hiện như thế nào?
Bảo Việt phải trả tiền bảo hiểm và không có quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn
Bảo Việt không phải trả tiền bảo hiểm vì người thứ ba có lỗi đã gây ra thiệt hại cho ông Trọng
Bảo Việt chỉ trả 50% số tiền bảo hiểm do lỗi của người thứ ba gây ra
Bảo Việt phải trả tiền bảo hiểm và được yêu cầu người thứ ba có lỗi ( ông Tùng) bồi hoàn khoản tiền mà công ty đã trả cho gia đình ông Trọng
Ngày 1/5/2021, bà Trang và công ty bảo hiểm PTI đã ký hợp đồng bảo hiểm tài sản cho thân vỏ của chiếc ô tô của bà Trang với thời hạn 1 năm, số tiền bảo hiểm là 200 triệu đồng.Ngày 1/7/2021, bà gặp tai nạn trên đường khiến cho chiếc ô tô bị hư hỏng nặng. Hỏi, nếu không có thỏa thuận khác trong hợp đồng thì PTI phải trả tiền cho bà Trang dựa vào các căn cứ nào?
check_box Dựa vào giá thị trường của chiếc xe ô tô tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất và mức độ thiệt hại thực tế
Dựa vào giá thị trường của chiếc xe ô tô tại thời điểm ký hợp đồng
Dựa vào thiệt hại thực tế của chiếc xe ở thời điểm xảy ra tai nạn, không giới hạn số tiền bồi thường
Dựa vào số tiền bảo hiểm là 200 triệu đồng
Ngày 1/5/2021, Ông Nguyễn Văn Trường đã ký 1 hợp đồng bảo hiểm cháy nổ cho toàn bộ ngôi nhà của mình với công ty bảo hiểm PTI. Thời hạn của hợp đồng là 1 năm. Tuy nhiên, tháng 8/2021, ngay sát cạnh nhà ông Trường có mở một cây xăng khiến cho rủi ro được bảo hiểm tăng lên. Trong trường hợp này, công ty bảo hiểm sẽ xử lý như thế nào?
check_box Công ty bảo hiểm có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đồng ý tăng phí thì có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải thông bảo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm
Giữ nguyên các điều khoản của hợp đồng vì hợp đồng đã được giao kết từ 1/5/2021
Công ty bảo hiểm chấm dứt hợp đồng bảo hiểm
Công ty bảo hiểm giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đồng ý giảm phí bảo hiểm thì có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm
Ngày 1/6/2019, Bà Linh ký hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ của công ty Manulife. Thời hạn là 10 năm, số tiền bảo hiểm là 500 triệu đồng. Việc đóng phí được thực hiện hàng năm vào ngày 1/6. Đến ngày 1/6/2020, bà Linh không thể đóng được các khoản phí tiếp theo và được Manulife cho gia hạn đóng phí trong 60 ngày. Hết thời hạn, bà Linh vẫn không đóng được phí. Công ty bảo hiểm sẽ xử lý như thế nào nếu các bên không có thỏa thuận khác tại hợp đồng?
Manulife có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng
Manulife được chuyển yêu cầu đòi tiền đóng phí đến người thân của bà Linh
Manulife tiếp tục cho gia hạn thêm 1 năm
Manulife phải trả cho bà Linh khoản tiền phí bảo hiểm đã đóng
Ngày 1/6/2019, Bà Linh ký hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ của công ty Manulife. Thời hạn là 10 năm, số tiền bảo hiểm là 500 triệu đồng. Việc đóng phí được thực hiện hàng năm vào ngày 1/6. Đến ngày 1/6/2021, bà Linh không thể đóng được các khoản phí tiếp theo và được Manulife cho gia hạn đóng phí trong 60 ngày. Nhưng hết thời hạn bà Linh vẫn không đóng được phí và bị Manulife đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng. Nếu trong trường hợp các bên không có thỏa thuận khác thì hậu quả pháp lý là gì?
Manulife phải hoàn trả cho bên mua bảo hiểm toàn bộ số tiền phí bảo hiểm đã đóng
Bà Linh không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng
Manulife phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm
Manulife phạt bà Linh 20% giá trị của hợp đồng
Ngày 10/1/2020, bà Thanh ký hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ của công ty bảo hiểm Manulife. Trong hợp đồng có thỏa thuận mỗi năm bà Thanh phải đóng phí bảo hiểm là 10 triệu đồng vào ngày 10/1 tháng năm. Tuy nhiên, đến ngày 10/1/2021 bà chưa thực hiện được nghĩa vụ nộp phí và xin gia hạn 1 tháng. Đến 10/2/2021, bà vẫn không thực hiện được nghĩa vụ đóng phí của mình. Trong trường hợp này, công ty bảo hiểm sẽ xử lý như thế nào?
check_box Công ty bảo hiểm tiến hành chấm dứt hợp đồng bảo hiểm
Công ty bảo hiểm tiếp tục cho bà Thanh gia hạn thêm 1 lần nữa
Công ty bảo hiểm tiến hành sửa đổi hợp đồng và thay đổi thời hạn đóng phí cho bà Thanh
Công ty bảo hiểm tiếp tục cho bà Thanh gia hạn, tuy nhiên sẽ tính phí phạt nộp chậm theo quy định của công ty
Ngày 12/3/2019, ông Nguyễn Mạnh Hòa có giao kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm Bình Minh. Đối tượng của hợp đồng là 1 chiếc xe ô tô Honda CRV mới 100%, giá trị của chiếc xe theo hóa đơn và giá thị trường là 1.2 tỷ. Tuy nhiên, khi ký kết hợp đồng, các bên thỏa thuận số tiền bảo hiểm cho chiếc xe là 900 triệu đồng. Hỏi, đây là hợp đồng bảo hiểm gì?
Hợp đồng bảo hiểm ngang giá
Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị
Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị
Hợp đồng bảo hiểm trùng
Ngày 12/3/2019, ông Nguyễn Mạnh Hòa có giao kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm Bình Minh. Đối tượng của hợp đồng là 1 chiếc xe ô tô Honda CRV mới 100%, giá trị của chiếc xe theo hóa đơn và giá thị trường là 1.2 tỷ. Tuy nhiên, khi ký kết hợp đồng, các bên thỏa thuận số tiền bảo hiểm cho chiếc xe là 900 triệu đồng. Hỏi, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ giải quyết như thế nào khi sự kiện bảo hiểm phát sinh?
Công ty Bình Minh không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm
Công ty Bình Minh bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm ký kết hợp đồng là 1.2 tỷ
Công ty Bình Minh chỉ bồi thường theo giá trị thỏa thuận trong hợp đồng là 900 triệu đồng
Công ty Bình Minh chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.
Ngày 15/2/2019, Nguyễn Văn A 17 tuổi, đang học tại trường THPT Đống Đa điều khiển một chiếc xe máy Honda wave đi trên đường. Do phóng nhanh, vượt ẩu nên đã đâm vào chị Nguyễn Thị B làm chị B chết tại chỗ. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm có phải thực hiện trách nhiệm chi trả bồi thường không? Nếu có thì mức bồi thường tối đa là bao nhiêu?
Doanh nghiệp bảo hiểm không phải chi trả bồi thường
Doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả bồi thường với mức tối đa là 100 triệu đồng
Doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả bồi thường với mức tối đa là 30 triệu đồng
Doanh nghiệp bảo hiểm phải chi trả bồi thường với mức tối đa là 50 triệu đồng
Ngày 15/3/2019, ông Nguyễn Văn A giao kết hợp đồng với công ty bảo hiểm B. Đối tượng của hợp đồng là chiếc xe máy trị giá 50 triệu đồng. Giá trị bảo hiểm là 50 triệu đồng. Ngày 15/9/2019,khi đang điều khiển xe trên đường, ông bị ông C đi ngược chiều đâm phải. Lỗi hoàn toàn của ông C. Kết luận, thiệt hại cho chiếc xe của ông A là 8 triệu đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm B đã nhanh chóng bồi thường cho ông A. Lúc này, ông A phải có trách nhiệm gì sau đây?
Chuyển yêu cầu ông C bồi hoàn khoản tiền mà mình đã nhận bồi thường cho doanh nghiệp B
Ông A không có trách nhiệm gì đối với doanh nghiệp bảo hiểm
Thưởng cho doanh nghiệp B theo yêu cầu của doanh nghiệp B
Trả 50% số tiền bồi thường cho công ty B vì lỗi gây ra tai nạn thuộc về ông C
Ngày 15/7/2021, ông Thanh đang điều khiển xe máy thì mất lái đâm vào chị Trang đang lái xe máy cùng chiều khiến chị bị ngã và hư hỏng xe. Trước đó ông Thanh đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho chiếc xe của mình và đang trong thời hạn được bảo hiểm. Hỏi, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phát sinh khi nào?
check_box Tại thời điểm bà Trang yêu cầu ông Thanh bồi thường thiệt hại do lỗi của ông
Tại thời điểm bà Trang yêu cầu công ty bảo hiểm thực hiện trả tiền bồi thường
Tại thời điểm giám định được thiệt hại cụ thể của bà Trang
Tại thời điểm ông Thanh gây ra tai nạn
Ngày 2/5/2021, bà Linh mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới cho chiếc xe máy của mình tại công ty bảo hiểm MIC. Số tiền bảo hiểm là 20 triệu, thời hạn là 1 năm. Sau đó, ngày 5/7/2021, bà lại tiếp tục mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới cho chính chiếc xe máy của mình với số tiền là 20 triệu và thời hạn là 1 năm tại công ty bảo hiểm MIC. Ngày 4/9/2021, khi đang điều khiển xe máy trên đường, bà đã đâm vào ông Nam đi cùng chiều khiến ông Nam phải nhập viện. Hỏi, trường hợp này, công ty bảo hiểm phải bồi thường như thế nào?
check_box Công ty bảo hiểm chỉ bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm giao kết đầu tiên và hoàn lại cho bà Linh 100% phí bảo hiểm đã đóng đối với hợp đồng thứ 2
Công ty bảo hiểm chỉ bồi thường 20% số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm giao kết đầu tiên và hoàn lại cho bà Linh 100% số phí bảo hiểm đã đóng cho cả 2 hợp đồng
Công ty bảo hiểm bồi thường 100% đối với cả hai hợp đồng
Công ty bảo hiểm không bồi thường vì đây là trường hợp giao kết bảo hiểm trùng
Ngày 20/3/2019, ông A thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản với công ty bảo hiểm B, đối tượng của hợp đồng là chiếc xe máy SH trị giá 70 triệu đồng. Ngày 20/4/2019, ông A tiếp tục giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản với công ty bảo hiểm C, đối tượng vẫn là chiếc xe máy này. Ngày 19/9/2019, khi ông điều khiển chiếc xe máy SH này thì bị ông D đâm phải. Thiệt hại của chiếc xe là 20 triệu đồng. Hỏi, đây là hợp đồng bảo hiểm gì?
Hợp đồng bảo hiểm dưới giá trị
Hợp đồng bảo hiểm ngang giá trị
Hợp đồng bảo hiểm trên giá trị
Hợp đồng bảo hiểm trùng
Ngày 24/4/2018, Ông Nguyễn Văn Thanh mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chiếc xe máy của mình và được công ty bảo hiểm Sao Mai cấp giấy chứng nhận bảo hiểm. Ngày 15/7/2018, ông Thanh điều khiển chiếc xe trên, do đường trơn, không làm chủ tay lái, ông đã đâm vào anh Trần Văn Thủy khiến chiếc xe của anh Thủy bị hư hỏng nghiêm trọng. Hỏi, mức trách nhiệm bảo hiểm mà công ty Sao Mai phải chi trả, tối đa là bao nhiêu?
100 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn
30 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn
50 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn
70 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn
Ngày 3/4/2020, Bà B mua bảo hiểm nhân thọ tại công ty bảo hiểm Minh Long. Trong hợp đồng bà B ghi rõ người thụ hưởng là 2 con trai ruột của bà là anh C và anh D. Số tiền bảo hiểm là 2 tỷ đồng, thời hạn là 20 năm. 9/2021, do làm ăn thua lỗ, ông C đã cố ý dàn dựng vụ tai nạn để gây ra thương tật vĩnh viễn cho bà B nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ xử lý như thế nào?
check_box Công ty bảo hiểm không trả tiền bảo hiểm
Công ty bảo hiểm chỉ trả tiền bảo hiểm cho anh D
Công ty bảo hiểm vẫn trả tiền bảo hiểm cho 2 người thụ hưởng là anh C và anh D
Công ty bảo hiểm chỉ chi trả 10% giá trị hợp đồng cho anh D
Ngày 3/5/2021 ông Minh đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho chiếc ô tô của mình. Số tiền bảo hiểm là 70 triệu, thời hạn bảo hiểm là 1 năm. Ngày 7/9/2021, trên đường đi làm về, ông đã bất cẩn vượt đèn đỏ và đâm vào chị Mai đang đi xe máy trên đường khiến chị bị tử vong. Hỏi, kể từ khi nhận được thông báo của ông Minh, trong vòng 3 ngày làm việc, công ty bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường như thế nào nếu đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại?
check_box 70% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/ 1 vụ đối với trường hợp tử vong
30% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/ 1 vụ đối với trường hợp tử vong
100% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/ 1 vụ đối với trường hợp tử vong
50% mức bồi thường bảo hiểm theo quy định/1 người/ 1 vụ đối với trường hợp tử vong
Ngày 3/5/2021, ông A mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho chiếc xe máy của mình. Hỏi, bằng chứng giao kết hợp đồng giữa chủ xe và doanh nghiệp bảo hiểm ở đây là gì?
check_box Giấy chứng nhận bảo hiểm
Giấy đăng ký xe máy
Hợp đồng bảo hiểm
Điện báo bảo hiểm
Ngày 3/7/2021, Ông A mua bảo hiểm sức khỏe con người tại công ty bảo hiểm Bảo Việt. Số tiền bảo hiểm là 30 triệu đồng, thời hạn là 1 năm. Ngày 5/9/2021, ông bị ốm phải nằm viện 1 tháng, tổng số tiền chi trả cho khám, chữa bệnh là 35 triệu đồng. Hỏi, Bảo Việt phải trả tiền bảo hiểm cho ông A tối đa là bao nhiêu?
check_box 30 triệu đồng
65 triệu đồng
5 triệu đồng
35 triệu đồng
Ngày 5/5/2021, ông Tùng ký hợp đồng bảo hiểm tài sản với công ty bảo hiểm Bảo Việt cho chiếc xe máy của ông. Số tiền bảo hiểm là 20 triệu đồng. Thời hạn là 1 năm. Ngày 7/7/2021, ông Tùng gặp tại nạn, sau khi giám định, kết luận thiệt hại của chiếc xe là 25 triệu đồng. Hỏi, nếu không có thỏa thuận khác trong hợp đồng thì số tiền bồi thường tối đa mà ông Tùng nhận được là bao nhiêu?
check_box 20 triệu đồng
25 triệu đồng
15 triệu đồng
45 triệu đồng
Ngày 5/7/2021, ông A giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản cho chiếc ô tô của mình với công ty bảo hiểm B. Thời hạn bảo hiểm là 01 năm. Tuy nhiên, đến tháng 9/2021, ông A mới biết ông đã giao kết hợp đồng với số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị thị trường của chiếc ô tô tại thời điểm giao kết hợp đồng. Hỏi, trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, trách nhiệm của công ty bảo hiểm như thế nào?
check_box Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng
Doanh nghiệp bảo hiểm tuyên bố hợp đồng vô hiệu
Doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường 10% giá trị tài sản tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm
Nghĩa vụ giải thích hợp đồng bảo hiểm thuộc về:
Hiệp hội bảo hiểm
Bên mua bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm
Bộ tài chính
Nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó gọi là?
Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm sinh kỳ
Bảo hiểm trọn đời
Bảo hiểm tử kỳ
Người được bảo hiểm có thể đồng thời là đối tượng nào sau đây?
Doanh nghiệp bảo hiểm
Người thụ hưởng
Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
Người gây ra rủi ro cho người được bảo hiểm
Người được bảo hiểm là:
Tổ chức, cá nhân bị người mua bảo hiểm gây ra tai nạn và bị thiệt hại
Doanh nghiệp bảo hiểm
Tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm
Đại lý bảo hiểm
Nguyên tắc bồi thường chỉ áp dụng đối với loại bảo hiểm nào sau đây?
check_box Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm con người
Bảo hiểm phi nhân thọ
Ông A có ý định thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe. Ông được biết, với loại hình này phải đáp ứng mức vốn pháp định. Vậy, vốn pháp định đối với công ty kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ( trừ bảo hiểm liên kết, bảo hiểm hưu trí và sức khỏe) là bao nhiêu?
100 tỷ đồng
200 tỷ đồng
500 tỷ đồng
600 tỷ đồng
Ông Nguyễn Văn Nam có ký hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ với công ty X vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, ông Nam đã kê khai sai tuổi của mình vì tuổi đúng của ông không thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm. Khi phát hiện ra hành vi này, công ty X có quyền gì?
Công ty X có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số phí bảo hiểm đã đóng cho bên mua bảo hiểm sau khi trừ các chi phí hợp lý có liên quan
Công ty X được hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và không phải trả phí bảo hiểm mà ông Nam đã đóng
Công ty X vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng với ông Nam và yêu cầu phạt ông Nam một số tiền theo thỏa thuận
Tất cả các phương án đều sai
Ông Tuấn có nhu cầu mua bảo hiểm tài sản. Ông có thể mua bảo hiểm tài sản cho đối tượng nào sau đây?
check_box Chiếc ô tô thuộc sở hữu của ông Tuấn
Chú chó mà ông ấy đang nuôi dưỡng
Chiếc xe máy của ông Toàn mà ông ấy thế chấp giấy tờ đề vay ông Tuấn 100 triệu
Bức tượng cổ là tài sản quốc gia được trưng bày ở viện bảo tàng
Quyền lợi có thể được bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm là:
Các tài sản có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên
Là người lao động, người làm công, ăn lương
Các công dân từ 18 tuổi trở lên, có sức khỏe tốt, không có bệnh hiểm nghèo
Quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản, quyền nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm
Sự kiện khách quan do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm gọi là?
Bồi thường bảo hiểm
Sự kiện bảo hiểm
Sự kiện bồi thường
Thời gian bảo hiểm
Sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm gọi là?
Hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng cấp tín dụng
Hợp đồng đại lý bảo hiểm
Hợp đồng môi giới bảo hiểm
Thẩm quyền quản lý Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm thuộc về?
Chính phủ
Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Doanh nghiệp bảo hiểm
Bộ tài chính
Tháng 5/2021, Công ty bảo hiểm An Việt có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Bộ tài chính đã ra quyết định thành lập Ban kiểm soát khả năng thanh toán để áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Hỏi: Ban kiểm soát có thể thực hiện phương án nào sau đây?
check_box Yêu cầu công ty bảo hiểm An Việt chuyển giao toàn bộ hợp đồng bảo hiểm của một hoặc một số nghiệp vụ bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác
Yêu cầu phá sản công ty bảo hiểm An Việt
Sử dụng quỹ dự phòng nghiệp vụ để thanh toán cho các trách nhiệm bảo hiểm của công ty bảo hiểm
Giải thể công ty bảo hiểm An Việt
Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm gồm mấy loại?
2 loại
3 loại
4 loại
5 loại
Theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, tổ chức kinh doanh bảo hiểm bao gồm mấy loại hình?
2 loại
3 loại
4 loại
5 loại
Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm là:
Khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết
Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm
30 ngày kể từ ngày các bên giao kết hợp đồng bảo hiểm và bên mua đóng đủ phí bảo hiểm
Ở thời điểm các bên ký đầy đủ vào hợp đồng bảo hiểm
Thời hạn khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương đình chỉ thực hiện vì không tiếp tục đóng phí là bao nhiêu lâu?
3 năm kể từ ngày bị định chỉ và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu
2 năm kể từ ngày bị định chỉ và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu
5 năm kể từ ngày bị định chỉ và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu
4 năm kể từ ngày bị định chỉ và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu
Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm thông thường là bao lâu?
1 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm
3 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm
30 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm
6 tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm
Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm là:
01 năm kể từ ngày giao kết hợp đồng, không bao gồm thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan
03 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, không bao gồm thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan
01 năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, không bao gồm thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác
30 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, không bao gồm thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan
Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là bao lâu lể từ thời điểm phát sinh tranh chấp?
1 năm
2 năm
3 năm
4 năm
Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng bảo hiểm là:
check_box 03 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp
02 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp
Không có thời hiệu
01 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp
Tổ chức bảo hiểm tương hỗ có đặc trưng gì khác biệt so với doanh nghiệp bảo hiểm?
Phải tuân thủ theo pháp luật kinh doanh bảo hiểm
Thành viên tổ chức vừa là chủ sở hữu vừa là bên mua bảo hiểm
Thực hiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Tổ chức có tư cách pháp nhân
Tổ chức cá nhân được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm con người được gọi là:
Người có quyền lợi có thể được bảo hiểm
Môi giới bảo hiểm
Người thụ hưởng
Người có quyền, lợi ích liên quan
Tổ chức cá nhân Việt Nam muốn hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?
Phải được Hiệp hội kinh doanh bảo hiểm chấp nhận cho gia nhập
Phải được Bộ tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động
Phải được Bộ kế hoạch đầu tư phee duyệt phương án huy động vốn
Phải được Chính phủ chấp thuận Đề án kinh doanh
Tổ chức nào sau đây là tổ chức kinh doanh bảo hiểm?
Doanh nghiệp tư nhân bảo hiểm
Tổ chức bảo hiểm tương hỗ
Hộ gia đình bảo hiểm
Quỹ tín dụng bảo hiểm
Tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải có ít nhất bao nhiêu năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm?
10 năm
20 năm
5 năm
7 năm
Tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan gọi là?
Công ty chứng khoán
Đại lý bảo hiểm
Môi giới bảo hiểm
Tổ chức tín dụng
Tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm và đóng phí bảo hiểm được gọi là?
Bên bán bảo hiểm
Bên đại lý bảo hiểm
Bên môi giới bảo hiểm
Bên mua bảo hiểm
Trách nhiệm dân sự của người được bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật là đối tượng của hợp đồng nào?
Hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Hợp đồng bảo hiểm tài sản
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm phát sinh khi nào?
check_box Người thứ ba yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường thiệt hại do lỗi của người đó gây ra cho người thứ ba trong thời hạn bảo hiểm
Khi người mua bảo hiểm bị tai nạn ảnh hưởng tới sức khỏe
Khi người mua bảo hiểm gây tai nạn cho người thứ ba trong thời hạn bảo hiểm
Khi người mua bảo hiểm bị thiệt hại về tài sản là đối tượng của hợp đồng bảo hiểm
Trong trường nào sau đây, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm với chủ xe cơ giới có thời hạn dưới 01 năm?
Niên hạn sử dụng của xe cơ giới nhỏ hơn 1 năm theo quy định
Xe máy có giá trị thấp dưới 5 triệu đồng
Xe ô tô đã qua sử dụng
Xe ô tô tải
Trong bảo hiểm con người, bên mua bảo hiểm có thể mua bảo hiểm cho người nào sau đây?
check_box Người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng
Vợ sắp cưới (chưa đăng ký kết hôn) của người mua bảo hiểm
Người bị nhiễm bệnh covid mà người mua bảo hiểm không quen biết
Người bị tàn tật, có hoàn cảnh đáng thương mà người mua bảo hiểm không quen biết
Trong bảo hiểm con người, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải trả tiền bảo hiểm trong trường hợp nào sau đây?
check_box Người được bảo hiểm chết do tự tử sau 2 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên
Người được bảo hiểm chết do thi hành án tử hình
Người được bảo hiểm chết do lỗi cố ý của người thụ hưởng
Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn 2 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên
Trong bảo hiểm con người, nếu bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi của người được bảo hiểm nhưng tuổi đúng của người được bảo hiểm không thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm xử lý như thế nào?
Doanh nghiệp bảo hiểm phạt bên mua bảo hiểm 50% giá trị của hợp đồng
Doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm bổ sung tương ứng với số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận
Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và hoàn trả số phí bảo hiểm đã đóng cho bên mua bảo hiểm sau khi trừ các chi phí hợp lý có liên quan
Doanh nghiệp bảo hiểm giảm số tiền bảo hiểm đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm tương ứng với số phí bảo hiểm đã đóng
Trong bảo hiểm nhân thọ, người mua bảo hiểm có nghĩa vụ gì sau đây?
check_box Thông báo chính xác tuổi của người được bảo hiểm
Thông báo chính xác nguồn gốc của thu nhập của người mua bảo hiểm
Thông báo chính xác chiều cao của người được bảo hiểm
Thông báo chính xác số cân nặng của người được bảo hiểm
Trong bảo hiểm tài sản, chi phí giám định tổn thất do bên nào chịu?
check_box Doanh nghiệp bảo hiểm
Người thứ ba gây ra thiệt hại
Cơ quan công an nên xảy ra tai nạn
Người mua bảo hiểm
Trong bảo hiểm tài sản, doanh nghiệp bảo hiểm KHÔNG được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn trong trường hợp nào sau đây?
check_box Người thứ ba có lỗi là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được bảo hiểm, trừ trường hợp những người này cố ý gây ra tổn thất
Người thứ ba có lỗi là con của người được bảo hiểm nhưng cố ý gây ra tổn thất cho người được bảo hiểm
Người thứ ba có lỗi gây thiệt hại cho người được bảo hiểm
Người thứ ba có lỗi là ông, bà, cô, dì, chú, bác của người được bảo hiểm, trừ trường hợp những người này cố ý gây ra tổn thất
Trong bảo hiểm tài sản, nếu các bên không có thỏa thuận khác thì doanh nghiệp bảo hiểm KHÔNG chịu trách nhiệm trong trường hợp nào sau đây?
check_box Tài sản được bảo hiểm bị tổn thất do hao mòn tự nhiên
Tài sản bị tổn thất do cháy nổ
Tài sản bị tổn thất do người thứ ba gây ra
Tài sản được bảo hiểm bị tổn thất do tai nạn không mong muốn
Trong bảo hiểm tài sản, số tiền bảo hiểm là:
check_box Số tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm cho tài sản đó
Là số tiền đóng phí bảo hiểm cho 3 năm đầu tiên
Số tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
Là số tiền tối thiểu để giao kết hợp đồng bảo hiểm
Trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại trong trường hợp nào sau đây?
check_box Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Người lái xe trên 18 tuổi và có Giấy phép lái xe hợp lệ
Người lái xe gây ra thiệt hại quá nặng khiến người thứ ba bị tử vong
Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ xe cơ giới, thời hiệu khởi hiện về việc bồi thường bảo hiểm là bao lâu kể từ ngày doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán bồi thường hoặc từ chối bồi thường?
1 năm
10 năm
2 năm
3 năm
Trong bảo hiểm trách nhiệm dân sự, số tiền bảo hiểm được hiểu là:
check_box Là số tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm
Là số tiền đóng phí khi mua bảo hiểm
Là số tiền bồi thường thực tế mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người mua bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
Là số tiền phạt khi người mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng
Trong các hợp đồng sau đây, hợp đồng nào KHÔNG phải là hợp đồng bảo hiểm?
Hợp đồng bảo hiểm con người
Hợp đồng bảo hiểm tài sản
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Hợp đồng đại lý bảo hiểm
Trong các hợp đồng sau đây, hợp đồng nào là hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự?
Hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp
Hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Hợp đồng bảo hiểm tử kỳ
Trong các loại bảo hiểm sau đây, đâu là bảo hiểm trách nhiệm dân sự?
check_box Bảo hiểm xe cơ giới
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm thân vỏ ô tô
Bảo hiểm hưu trí
Trong các loại sau đây, bảo hiểm nào là loại bảo hiểm bắt buộc?
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật
Bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm phi nhân thọ
Trong các phương án sau, phương án nào là bảo hiểm tài sản?
check_box Ông A mua bảo hiểm cho chiếc xe máy của mình
Ông A mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người đi xe máy
Ông A mua bảo hiểm cho tính mạng của mình
Ông A mua bảo hiểm cho sức khỏe của mình
Trong các tổ chức dưới đây, tổ chức nào KHÔNG phải là loại hình tổ chức kinh doanh bảo hiểm?
Công ty cổ phần bảo hiểm
Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm
Doanh nghiệp tư nhân bảo hiểm
Tổ chức bảo hiểm tương hỗ
Trong hình thức bảo hiểm nào mà khi bên mua bảo hiểm không đóng hoặc đóng không đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm KHÔNG được khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm?
Bảo hiểm con người
Bảo hiểm tài sản
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Tất cả các loại hình bảo hiểm
Trong hợp đồng bảo hiểm con người nào mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng trong phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào thương tật thực tế của người được bảo hiểm và thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm?
Bảo hiểm sinh kỳ
Bảo hiểm tử kỳ
Hợp đồng bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe con người
Hợp đồng bảo hiểm tai nạn con người
Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, phạm vi bồi thường thiệt hại đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra bao gồm?
Tất cả các phương án đều đúng
Thiệt hại về tài sản
Thiệt hại về thân thể
Thiệt hại về tính mạng
Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phát sinh khi nào?
Khi người mua bảo hiểm gặp rủi ro, tai nạn gây ảnh hưởng tới sức khỏe
Khi người thứ ba yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bồi thường khi phát sinh sự kiện bảo hiểm
Khi người thứ ba yêu cầu người được bảo hiểm bồi thường thiệt hại do lỗi của người đó gây ra cho người thứ ba trong thời hạn bảo hiểm
Khi thiệt hại xảy ra do lỗi của bên thứ ba
Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm đối với chủ xe cơ giới, Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện bồi thường thiệt hại trong trường hợp nào sau đây?
Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.
Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.
Người thứ ba bị thiệt hại về thân thể, tính mạng do chủ xe cơ giới mua bảo hiểm gây ra
Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm hoặc không đóng phí bảo hiểm theo thời hạn thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm thì hậu quả pháp lý là gì?
Chấm dứt hợp đồng
Tái bảo hiểm
Thực hiện chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm
Thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm
Trong trường hợp bên mua bảo hiểm tài sản giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm được gọi là:
check_box Hợp đồng bảo hiểm trùng
Hợp đồng bảo hiểm dưới giá trị
Hợp đồng bảo hiểm trên giá trị
Hợp đồng bảo hiểm song hành
Trong trường hợp các bên ký kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị được giao kết do lỗi vô ý của bên mua bảo hiểm, thì doanh nghiệp bảo hiểm phải làm gì khi xảy ra sự kiện bảo hiểm?
Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không vượt quá giá thị trường của tài sản được bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm được phạt đối với người mua bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sự kiện bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm phải chấm dứt hợp đồng
Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thỏa thuận được về hình thức bồi thường trong bảo hiểm tài sản thì việc bồi thường được thực hiện như thế nào?
check_box Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường bằng tiền
Người mua bảo hiểm khởi kiện tại Tòa án
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác
Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện sửa chữa tài sản bị thiệt hại
Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không thoả thuận được về hình thức bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản thì việc bồi thường sẽ được thực hiện như thế nào?
Bằng tiền
Bằng vàng
Sửa chữa tài sản bị thiệt hại
Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác
Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì xử lý như thế nào?
Yêu cầu các bên thực hiện chỉnh sửa hợp đồng
Điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm
Điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm
Hợp đồng bảo hiểm bị tuyên bố vô hiệu
Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị được giao kết do lỗi vô ý của bên mua bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm phải xử lý như thế nào?
check_box Hoàn lại cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm đã đóng tương ứng với số tiền bảo hiểm vượt quá giá thị trường của tài sản được bảo hiểm, sau khi trừ các chi phí hợp lý liên quan
Tuyên bố hợp đồng bảo hiểm vô hiệu
Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm
Phạt bên mua bảo hiểm 20% giá trị của hợp đồng
Trong trường hợp người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn 2 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên thì trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm được thực hiện như thế nào?
Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm đã đóng sau khi trừ các chi phí có liên quan
Doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ trả 50% số tiền bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm trả toàn bộ số tiền bảo hiểm
Trong trường hợp người được bảo hiểm từ chối chuyển quyền cho doanh nghiệp bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm được xử lý như thế nào?
check_box Khấu trừ số tiền bồi thường tùy theo mức độ lỗi của người được bảo hiểm
Yêu cầu người được bảo hiểm hoàn trả toàn bộ số tiền bồi thường bảo hiểm
Phải chấp nhận thiệt hại và không được đòi người thứ ba bồi hoàn
Yêu cầu tòa án ra quyết định chuyển yêu cầu bồi hoàn
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự, tổng số tiền bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm tối đa là:
check_box Không vượt quá số tiền bảo hiểm
20 triệu đồng
10 triệu đồng
Tối đa là toàn bộ thiệt hại thực tế khi xảy ra sự kiện bảo hiểm
Trường hợp bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm với hai doanh nghiệp bảo hiểm trở lên để bảo hiểm cho cùng một đối tượng, với cùng điều kiện và sự kiện bảo hiểm được gọi là?
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị
Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị
Hợp đồng bảo hiểm trùng
Tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và tai nạn con người là đối tượng của hợp đồng bảo hiểm nào sau đây?
Hợp đồng bảo hiểm con người
Hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ
Hợp đồng bảo hiểm tài sản
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiện dân sự
Vật có thực, tiền, giấy tờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản là đối tượng của hợp đồng bảo hiểm nào sau đây?
Hợp đồng bảo hiểm con người
Hợp đồng bảo hiểm sinh kỳ
Hợp đồng bảo hiểm tài sản
Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Việc chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của tổ chức trong phạm vi tài sản của tổ chức là đặc thù của tổ chức kinh doanh bảo hiểm nào?
Công ty cổ phần bảo hiểm
Công ty TNHH bảo hiểm
Hợp tác xã bảo hiểm
Tổ chức bảo hiểm tương hỗ
Việc cung cấp thông tin, tư vấn cho bên mua bảo hiểm về sản phẩm bảo hiểm, điều kiện bảo hiểm, mức phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và các công việc liên quan đến việc đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu của bên mua bảo hiểm được gọi là?
Hoạt động cấp tín dụng
Hoạt động đại lý bảo hiểm
Hoạt động môi giới bảo hiểm
Hoạt động tái bảo hiểm

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập