Chủ thể nào có thẩm quyền ban hành Danh mục hàng hóa dịch vụ thiết yếu
check_box Thủ tướng Chính Phủ
Bộ Công Thương
Quốc Hội
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
Chủ thể thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh 2018
check_box Tất cả các phương án đều sai
Hoạt động trên cùng thị trường liên quan
Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau
Phải có giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp
Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018
Không nhất thiết phải hoạt động trên cùng một thị trường liên quan
Phải hoạt động trên cùng một thị trường địa lý liên quan
Phải hoạt động trên cùng một thị trường liên quan
Phải hoạt động trên cùng một thị trường sản phẩm liên quan
Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018 chỉ bị cấm khi
Có sức mạnh thị trường
Hoạt động trên cùng một thị trường liên quan
Tất cả các phương án đều đúng
Tất cả các phương án đều sai
Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh là cơ quan thuộc
Bộ Công Thương
Chính Phủ
Quốc Hội
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng là cơ quan trực thuộc
check_box Bộ Công thương
Bộ Tư pháp
Chính phủ
Tất cả các phương án đều sai
Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018
Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan
Nếu có sức mạnh thị trường đáng kể
Tất cả các phương án đều đúng
Tất cả các phương án đều sai
Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018
Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan
Nếu cùng hành động gây hạn chế cạnh tranh
Tất cả các phương án đều đúng
Tất cả các phương án đều sai
Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan
Nếu cùng hành động gây hạn chế cạnh tranh
Đối tượng áp dụng của Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, bao gồm
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Người tiêu dùng
Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam
Tổ chức, cá nhân kinh doanh
Đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh 2018 bao gồm:
Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan
Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam
Tất cả các phương án đều đúng
Tổ chức, cá nhân kinh doanh
Đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh 2018 không bao gồm:
Cơ quan Nhà nước
Doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
Hiệp hội ngành nghề
Tất cả các phương án đều sai
Đơn vị giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng là
check_box Sở Công thương
Chi cục quản lý thị trường
Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm
Sở Kế hoạch đầu tư
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào sau đây được quy định tronng cả Luật cạnh tranh 2004 và Luật Cạnh tranh 2018
check_box Tất cả các phương án trên đều đúng
Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác
Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng
So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào sau đây được quy định tronng cả Luật cạnh tranh 2004 và Luật Cạnh tranh 2018
check_box Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng
Bán hàng đa cấp bất chính
Chỉ dẫn gây nhầm lẫn
Tất cả các phương án trên đều đúng
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018 bao gồm
check_box Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh
Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ
Chỉ dẫn gây nhầm lẫn
Gièm pha doanh nghiệp khác
Hành vi hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018 không bao gồm
Lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền
Tập trung kinh tế
Tất cả các phương án đều sai
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Hình thức tập trung kinh tế nào KHÔNG làm giảm đi số lượng các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường
Hợp nhất doanh nghiệp
Mua lại doanh nghiệp
Sáp nhập doanh nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Luật cạnh tranh 2018 có hiệu lực:
01/01/2018
01/01/2019
01/07/2018
01/07/2019
Mục tiêu của pháp luật cạnh tranh:
Bảo vệ đối thủ cạnh tranh
Bảo vệ lợi ích chung của toàn thị trường
Bảo vệ người tiêu dùng
Tất cả các phương án đều đúng
Người tiêu dùng được xem là
check_box Bên yếu thế trong quan hệ hợp đồng với tổ chức cá nhân kinh doanh
Bên chiếm ưu thế hơn trong quan hệ hợp đồng với tổ chức cá nhân kinh doanh
Bên có quyền và nghĩa vụ ngang bằng trong quan hệ hợp đồng với tổ chức cá nhân kinh doanh
Tất cả các phương án đều sai
Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018
Có tối đa là 05 doanh nghiệp
không bao gồm doanh nghiệp có thị phần ít hơn 10% trên thị trường liên quan
Tất cả các phương án đều đúng
Tất cả các phương án đều sai
Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018
không bao gồm doanh nghiệp có thị phần ít hơn 10% trên thị trường liên quan
Không giới hạn số lượng doanh nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Tất cả các phương án đều sai
Nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018
Có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan
Có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan
Nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh
Nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và có sức mạnh thị trường đáng kể
Số lượng thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tối đa là
05 thành viên
07 thành viên
10 thành viên
15 thành viên
Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có thể là
Chuyên gia và nhà khoa học chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính.
Công chức Bộ Công Thương có thời gian công tác thực tế ít nhất là 09 năm
Công chức Bộ, ngành có liên quan
Tất cả các phương án đều đúng
Theo luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng bao gồm:
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
Sở Công thương các tỉnh, thành phố
Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã
Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, người tiêu dùng chỉ có thể là
check_box Cá nhân hoặc tổ chức mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt
Cá nhân mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của mình
Tất cả các phương án đều sai
Tổ chức mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ phục vụ hoạt động nghề nghiệp chuyên nghiệp
Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, Người tiêu dùng là
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Người mua hàng hóa, dịch vụ
Người mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ
Người sử dụng hàng hóa dịch vụ
Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra
check_box Được đặt ra kể cả khi tổ chức, cá nhân đó không biết hoặc không có lỗi trong việc phát sinh khuyết tật
Chỉ được đặt ra khi tổ chức, cá nhân kinh doanh có lỗi trong việc phát sinh khuyết tật
Được miễn khi tổ chức cá nhân kinh doanh không cố ý
Tất cả các phương án trên đều sai
Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật thuộc về
check_box Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hoá
Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa
Tổ chức, cá nhân bán lẻ hoàng hóa
Tổ chức, cá nhân phân phối hàng hóa
Theo Luật cạnh tranh 2018 chủ thể thực hiện hành vi tập trung kinh tế
không nhất thiết phải hoạt động trên thị trường liên quan.
phải hoạt động trên thị trường liên quan.
Tất cả các phương án đều sai
Theo Luật cạnh tranh 2018 hành vi tập trung kinh tế bị cấm khi
Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm từ 30% trở lên trên thị trường liên quan
Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm từ 50% trở lên trên thị trường liên quan
Doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam
Tất cả các phương án đều sai
Theo Luật cạnh tranh 2018 ngưỡng thông báo tập trung kinh tế được xác định căn cứ vào một trong các tiêu chí
Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế
Tất cả các phương án đều đúng
Tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế
Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế
Theo Luật cạnh tranh 2018 nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước bằng các biện pháp
Định hướng, tổ chức các thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan
Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước
Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước
Tất cả các phương án đều đúng
Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm ba doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây hạn chế cạnh tranh và thuộc trường hợp nào sau đây
Nếu có thị phàn đáng kể trên thị trường
Nếu có tổng thị phần trên thị trường liên quan từ 65% trở lên
Nếu có tổng thị phần trên thị trường liên quan từ 65% trở lên và không có doanh nghiệp nào có thị phần nhỏ hơn 10%
Tất cả các phương án đều đúng
Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh có tối đa là
03 Doanh nghiệp
04 doanh nghiệp
05 doanh nghiệp
Không bị giới hạn mức tối đa
Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm hai doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và:
có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan
có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan
có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan
có tổng thị phần từ 85% trở lên trên thị trường liên quan.
Theo Luật cạnh tranh 2018 sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được xác định căn cứ vào
Các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh
Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan
Theo Luật cạnh tranh 2018 thời hạn thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế là
150 ngày
30 ngày
60 ngày
90 ngày
Theo Luật Cạnh tranh 2018 trong quá trình thẩm định tập trung kinh tế, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền tham vấn
Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đang hoạt động
doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác có liên quan
Tất cả các phương án đều sai
Tất cả các phương án trên đều đúng
Theo Luật cạnh tranh 2018, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh
Chỉ bị cấm nếu chủ thể thực hiện hành vi có vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền
Có thể hưởng miễn trừ
Tất cả các phương án trên đều đúng
Tất cả các phương án trên đều sai
Theo Luật cạnh tranh 2018, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Không được hưởng miễn trừ
Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm
Là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền bị cấm
Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi nào sau đây KHÔNG phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
check_box Phân biệt đối xử của hiệp hội
Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác
Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng
Lôi kéo khách hàng bất chính
Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi nào sau đây KHÔNG phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
check_box Bán hàng đa cấp bất chính
Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác
Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng
So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác
Theo Luật cạnh tranh 2018, lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền để ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng là
Tất cả các phương án trên đều sai
Thỏa thuận ấn định giá giữa nhà sản xuất và nhà phân phối
Việc các nhà sản xuất đưa ra một mức giá thống nhất cho các nhà phân phối
Việc các nhà sản xuất yêu cầu các nhà phân phối không được bán thấp hơn mức giá cố định.
Theo Luật cạnh tranh 2018, những hành vi nào sau đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
check_box Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh
Lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền
Tập trung kinh tế
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh
Theo Luật cạnh tranh 2018, những hành vi nào sau đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh
check_box Lôi kéo khách hàng bất chính
Bán hàng đa cấp bất chính
Chỉ dẫn gây nhầm lẫn
Phân biệt đối xử của hiệp hội
Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế bao gồm các hình thức sau
Liên doanh giữa các doanh nghiệp
Mua lại doanh nghiệp
Sáp nhập doanh nghiệp và Hợp nhất doanh nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế là hành vi nào sau đây
Cá nhân đầu tư cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp
Chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp
Mua lại doanh nghiệp
Mua lại hoạt động kinh doanh
Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, Chủ tịch Ủy ban cạnh tranh quốc gia do ai bổ nhiệm, miễn nhiệm
Bộ trưởng Bộ Công thương
Chủ tịch nước
Chủ tịch quốc hội
Thủ tướng Chính phủ
Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh KHÔNG bao gồm
Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh
Hội đồng cạnh tranh
Tất cả các phương án đều sai
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia;
Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, hình thức xử phạt nào sau đây KHÔNG thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban cạnh tranh quốc gia và Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh
Phạt cảnh cáo
Phạt tiền
Phạt tù
Tịch thu tang vật
Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh do ai bổ nhiệm, miễn nhiệm
Bộ trưởng Bộ Công thương
Chủ tịch nước
Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
Thủ tướng Chính phủ
Thị trường sản phẩm liên quan là
Là thị trường có hàng hóa dịch vụ có thể thay thế cho nhau với những điều kiện cạnh tranh tương tự
Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có liên quan
Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính hoặc mục đích sử dụng hoặc giá cả
Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả
Thiết chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam bao gồm
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng
Cơ quan tài phán
Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ theo Luật cạnh tranh 2018
Bị cấm có điều kiện
Bị cấm tuyệt đối
Có thể hưởng miễn trừ
Không được hưởng miễn trừ
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018
Bao gồm cả các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang và chiều dọc
Chỉ bao gồm các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc
Chỉ bao gồm các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang
Tất cả các phương án đều sai
Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Giữ nguyên số lượng, hàng hóa dịch vụ so với trước đó
Làm giảm đi số lượng, hàng hóa dịch vụ so với trước đó
Luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang
Mục đích nhằm tạo ra sự khan hiếm giả tạo trên thị trường
Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh theo Luật cạnh tranh 2018
Cả hai phương án trên đều đúng
Nhằm ngăn cản các doanh nghiệp đã tồn tại trên thị trường phát triển sản xuất kinh doanh
Nhằm ngăn cản những doanh nghiệp đang mong muốn gia nhập thị trường
Tất cả các phương án đều sai
Tổ chức cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010,
check_box Có thể có hoặc không có đăng kí kinh doanh
Không có đăng kí kinh doanh
Phải có đăng ký kinh doanh
Tất cả các phương án đều sai
Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng KHÔNG có quyền nào sau đây:
Đại diện người tiêu dùng khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng
Độc lập khảo sát, thử nghiệm; công bố kết quả khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do mình thực hiện
Hỗ trợ kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước
Hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn người tiêu dùng khi có yêu cầu
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là cơ quan thuộc
Bộ Công Thương
Chính Phủ
Quốc Hội
Thủ tướng chính phủ

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập