B2B là cụm từ viết tắt của loại hình giao dịch thương mại điện tử giữa các chủ thể nào với nhau?
check_box Doanh nghiệp với doanh nghiệp
Giữa các cá nhân với nhau
Doanh nghiệp với khách hàng
Doanh nghiệp với cơ quan nhà nước
B2C là cụm từ viết tắt của loại hình giao dịch thương mại điện tử giữa các chủ thể nào với nhau?
check_box Doanh nghiệp với khách hàng
Doanh nghiệp với cơ quan nhà nước
Doanh nghiệp với doanh nghiệp
Giữa các cá nhân với nhau
B2G là cụm từ viết tắt của loại hình giao dịch thương mại điện tử giữa các chủ thể nào với nhau?
check_box Doanh nghiệp với cơ quan nhà nước
Doanh nghiệp với khách hàng
Doanh nghiệp với doanh nghiệp
Giữa các cá nhân với nhau
C2C là cụm từ viết tắt của loại hình giao dịch thương mại điện tử giữa các chủ thể nào với nhau?
check_box Giữa các cá nhân với nhau
Doanh nghiệp với cơ quan nhà nước
Doanh nghiệp với doanh nghiệp
Doanh nghiệp với khách hàng
Cấm lưu thông hàng hóa, cung ứng dịch vụ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội, truyền thống lịch sử văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc là nội dung cơ bản nào của quản lý nhà nước về thương mại
Quản lý hệ thống thương nhân và các giao dịch thương mại
Quản lý, kiểm soát hàng hoá lưu thông và hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường
Quản lý cơ sở hạ tầng và mạng lưới thương mại
Quản lý chấp hành chế độ quy định và luật pháp trong thương mại
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………….. là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quy định giá cho hàng hóa, dịch vụ.”
Định giá
Hiệp thương giá
Niêm yết giá
Đăng ký giá
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………... là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.”
Chứng nhận
Kiểm định
Giám định
Thử nghiệm
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………... là thao tác kỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của sản phẩm, hàng hóa theo một quy trình nhất định.”
Kiểm định
Giám định
Chứng nhận
Thử nghiệm
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………... là việc đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ với tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc với quy chuẩn kỹ thuật.”
Giám định
Kiểm định
Thử nghiệm
Chứng nhận
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………...là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách quan trắc và đánh giá kết quả đo, thử nghiệm.”
Giám định
Thử nghiệm
Kiểm định
Chứng nhận
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………..là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức và làm trung gian cho bên mua và bên bán thương lượng về mức giá mua, giá bán hàng hoá, dịch vụ thỏa mãn điều kiện.”
Niêm yết giá
Hiệp thương giá
Định giá
Đăng ký giá
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………..là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lập, phân tích việc hình thành mức giá và gửi biểu mẫu thông báo giá cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi định giá.”
check_box Đăng ký giá
Định giá
Niêm yết giá
Hiệp thương giá
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………..là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thông báo công khai bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bằng Đồng Việt Nam.”
Hiệp thương giá
Đăng ký giá
Niêm yết giá
Định giá
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………….là sản phẩm được đưa vào thị trường, tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán, tiếp thị.”
Sản phẩm
Dịch vụ
Hàng hóa
Sản phẩm, hàng hóa
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………… là giá thành toàn bộ thực tế hợp lý tương ứng với chất lượng hàng hóa, dịch vụ; lợi nhuận (nếu có); các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; giá trị vô hình của thương hiệu.”
Bình ổn giá
Kê khai giá
Hiệp thương giá
Yếu tố hình thành giá
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………… là hợp đồng, đề nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng.”
check_box Chứng từ điện tử
Hợp đồng điện tử
Chứng từ trực tuyến
Hóa đơn điện tử
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………… là mức trung bình của các mức giá hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế ứng với không gian, thời gian nhất định và được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng.”
Mặt bằng giá
Giá trung bình
Giá thành toàn bộ
Giá biến động bất thường
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………… là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá lập, trong đó nêu rõ quá trình thẩm định giá, kết quả thẩm định giá và ý kiến của doanh nghiệp thẩm định giá về giá trị của tài sản được thẩm định để khách hàng và các bên liên quan có căn cứ sử dụng cho mục đích ghi trong hợp đồng thẩm định giá.”
Thẩm định giá
Chứng chỉ thẩm định giá
Chứng thư thẩm định giá
Báo cáo kết quả thẩm định giá
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………… là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.”
check_box Thẩm định giá
Chứng thư thẩm định giá
Báo cáo kết quả thẩm định giá
Chứng chỉ thẩm định giá
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………… là việc Nhà nước áp dụng biện pháp thích hợp về điều hòa cung cầu, tài chính, tiền tệ và biện pháp kinh tế, hành chính cần thiết khác để tác động vào sự hình thành và vận động của giá, không để giá hàng hóa, dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý.”
check_box Bình ổn giá
Niêm yết giá
Kê khai giá
Hiệp thương giá
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………… là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác.”
check_box Hoạt động thương mại điện tử
Thương mại trực tuyến
Thương mại điện tử
Kinh doanh thương mại điện tử
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………… là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gửi thông báo mức giá hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi định giá, điều chỉnh giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải kê khai giá.”
check_box Kê khai giá
Niêm yết giá
Hiệp thương giá
Định giá
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………..của sản phẩm làm nên tính hữu ích của sản phẩm và nó chính là chất lượng sản phẩm”
Tác dụng
Giá trị sử dụng
Giá trị
Công dụng
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………….là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.”
Công bố hợp quy
Chứng nhận hợp chuẩn
Công bố hợp chuẩn
Chứng nhận hợp quy
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………….là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.”
Chứng nhận hợp quy
Công bố hợp quy
Chứng nhận hợp chuẩn
Công bố hợp chuẩn
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………….là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.”
Công bố hợp quy
Chứng nhận hợp quy
Chứng nhận hợp chuẩn
Công bố hợp chuẩn
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………….là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.”
Chứng nhận hợp quy
Công bố hợp chuẩn
Chứng nhận hợp chuẩn
Công bố hợp quy
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………..: là hệ thống các quan điểm, chuẩn mực, thể chế, biện pháp, thủ thuật mà Nhà nước sử dụng tác động vào thị trường để điều chỉnh các hoạt động thương mại trong và ngoài nước phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn nhất định.”
check_box Chính sách thương mại
Chính sách kinh tế vĩ mô
Chính kinh tế vi mô
Chính sách kinh tế
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………..là hệ thống thông tin được sử dụng để khởi tạo, gửi, nhận, hoặc phản hồi các thông điệp dữ liệu nhưng không có sự can thiệp hoặc kiểm tra của con người mỗi lần một hoạt động được thực hiện.”
check_box Hệ thống thông tin tự động
Hệ thống thông tin
Mạng thông tin tự động
Hệ thống tự động
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………..là loại giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cho phép chủ thể kinh doanh tiến hành một hoặc nhiều hoạt động kinh doanh nhất định”
check_box Giấy phép kinh doanh
Giấy phép đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………..là tổng thể các biện pháp của Nhà nước được sử dụng để tác động lên toàn bộ hoạt động thương mại trên thị trường, có chức năng định hướng và hướng dẫn là chủ yếu như: chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá hối đoái, chính sách giá cả, chính sách chống đặc quyền và khuyến khích cạnh tranh.”
check_box Chính sách kinh tế
Chính kinh tế vi mô
Chính sách thương mại
Chính sách kinh tế vĩ mô
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………..là văn bản chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm phát sinh do việc vi phạm trách nhiệm nghề nghiệp.”
check_box Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Giấy phép đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………… là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc Hiệp hội nghề nghiệp được Nhà nước ủy quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệp nghề nghiệp về một ngành nghề nhất định.”
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Chứng chỉ hành nghề
Giấy phép kinh doanh
Giấy phép đầu tư
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………….là dịch vụ của bên thứ ba về lưu trữ và bảo đảm tính toàn vẹn của chứng từ điện tử do các bên khởi tạo trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng.”
check_box Dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử
Dịch vụ công chứng hợp đồng điện tử
Dịch vụ công chứng hợp đồng
Dịch vụ chứng thực hợp đồng
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………..bao gồm các quy định về kỹ thuật và quản lý áp dụng cho một lĩnh vực quản lý hoặc một nhóm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình.”
Quy chuẩn kỹ thuật dịch vụ
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường
Quy chuẩn kỹ thuật chung
Quy chuẩn kỹ thuật quá trình
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………..là bản luận chứng khoa học về các phương án phát triển thương mại của quốc gia theo lãnh thổ các vùng, các tỉnh thành phố, các quận huyện nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra.”
Quy hoạch phát triển thương mại
Kế hoạch phát triển thương mại
Chiến lược phát triển thương mại
Chương trình phát triển thương mại
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………..quy định về mức, chỉ tiêu, yêu cầu về chất lượng môi trường xung quanh, về chất thải.”
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường
Quy chuẩn kỹ thuật quá trình
Quy chuẩn kỹ thuật dịch vụ
Quy chuẩn kỹ thuật chung
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………..quy định yêu cầu về vệ sinh, an toàn trong quá trình sản xuất, khai thác, chế biến, bảo quản, vận hành, vận chuyển, sử dụng, bảo trì sản phẩm, hàng hóa.”
Quy chuẩn kỹ thuật quá trình
Quy chuẩn kỹ thuật chung
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường
Quy chuẩn kỹ thuật dịch vụ
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………..về đăng ký doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.”
Cơ sở dữ liệu quốc gia
Cổng thông tin
Cơ sở dữ liệu
Cổng thông tin quốc gia
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………….là sự cụ thể hoá các nội dung của chiến lược và quy hoạch trong quá trình kế hoạch hoá, nhằm từng bước đưa các chương trình mục tiêu chiến lược vào thực hiện.”
check_box Kế hoạch phát triển thương mại
Chiến lược phát triển thương mại
Chương trình phát triển thương mại
Quy hoạch phát triển thương mại
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………………là tập hợp các nội dung, nhiệm vụ về hoạt động phát triển thương mại điện tử theo từng giai đoạn nhằm mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng thương mại điện tử để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giao dịch thương mại trong nước và xuất khẩu, xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại điện tử theo hướng hiện đại hóa.”
check_box Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia
Quy hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia
Chiến lược phát triển thương mại điện tử quốc gia
Kế hoạch phát triển thương mại điện tử quốc gia
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………………………là mức giá mua bán phổ biến của một loại hàng hoá trên thị trường, trong điều kiện thương mại bình thường, tại một thời điểm (hay một thời kỳ), trong đó mỗi bên đều hành động tự nguyện và có hiểu biết.”
Giá thị trường
Giá cả
Giá trị
Giá trị sử dụng
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………………là bên nhận được chứng từ điện tử theo chủ ý của người khởi tạo. Người nhận không bao gồm bên hoạt động với tư cách là người trung gian liên quan tới chứng từ điện tử.”
check_box Người nhận
Người hoàn thành thông điệp
Người gửi đi thông điệp
Người khởi tạo
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………………là bên, hoặc người đại diện của bên đó, đã tạo ra hoặc gửi đi chứng từ điện tử trước khi lưu trữ nó. Người khởi tạo không bao gồm bên hoạt động với tư cách là người trung gian liên quan tới chứng từ điện tử.”
check_box Người khởi tạo
Người gửi đi thông điệp
Người hoàn thành thông điệp
Người nhận
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.”
check_box Website thương mại điện tử
Website đấu giá trực tuyến
Website khuyến mại trực tuyến
Sàn giao dịch thương mại điện tử
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………là website thương mại điện tử cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.”
check_box Sàn giao dịch thương mại điện tử
Website thương mại điện tử
Website đấu giá trực tuyến
Website khuyến mại trực tuyến
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………là website thương mại điện tử cung cấp giải pháp cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website có thể tổ chức đấu giá cho hàng hóa của mình trên đó.”
check_box Website đấu giá trực tuyến
Sàn giao dịch thương mại điện tử
Website khuyến mại trực tuyến
Website thương mại điện tử
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ chức thiết lập để thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức, cá nhân khác theo các điều khoản của hợp đồng dịch vụ khuyến mại.”
check_box Website khuyến mại trực tuyến
Website thương mại điện tử
Sàn giao dịch thương mại điện tử
Website đấu giá trực tuyến
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………về đăng ký doanh nghiệp là cổng thông tin điện tử được sử dụng để đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp”
Cổng thông tin quốc gia
Website
Cơ sở dữ liệu
Website quốc gia
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………là bản luận cứ có cơ sở khoa học xác định đường hướng cơ bản phát triển thương mại trong khoảng thời gian 10 năm hoặc dài hơn.”
Quy hoạch phát triển thương mại
Chiến lược phát triển thương mại
Chương trình phát triển thương mại
Kế hoạch phát triển thương mại
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………Là giá trị các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm đạt được mức độ hợp lý nhất trong điều kiện kinh tế nhất định”
Chất lượng tối ưu
Chất lượng chuẩn
Chất lượng thực
Chất lượng cho phép
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………Là giá trị các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm thực tế đạt được do các yếu tố nguyên, vật liệu, máy móc, thiết bị nhân viên và phương pháp quản lý chi phối.”
Chất lượng cho phép
Chất lượng thực
Chất lượng chuẩn
Chất lượng thiết kế
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………là giá trị các chỉ tiêu đặc trưng của sản phẩm được phác hoạ thông qua văn bản trên cơ sở nghiên cứu thị trường và đặc điểm sản xuất và tiêu dùng.”
Chất lượng chuẩn
Chất lượng thực
Chất lượng cho phép
Chất lượng thiết kế
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………là giá trị các chỉ tiêu đặc trưng ở cấp có thẩm quyền, phê chuẩn.”
check_box Chất lượng chuẩn
Chất lượng thực
Chất lượng cho phép
Chất lượng thiết kế
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng.”
Sản phẩm, hàng hóa
Dịch vụ
Hàng hóa
Sản phẩm
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………là mức độ cho phép về độ lệch các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm giữa chất lượng thực và chất lượng chuẩn.”
check_box Chất lượng cho phép
Chất lượng chuẩn
Chất lượng thực
Chất lượng thiết kế
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………quy định những đặc tính, yêu cầu áp dụng chung cho một phạm vi rộng hoặc chứa đựng các quy định chung cho một lĩnh vực cụ thể.”
Tiêu chuẩn phương pháp thử
Tiêu chuẩn cơ bản
Tiêu chuẩn thuật ngữ
Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………quy định phương pháp lấy mẫu, phương pháp đo, phương pháp xác định, phương pháp phân tích, phương pháp kiểm tra, phương pháp khảo nghiệm, phương pháp giám định các mức, chỉ tiêu, yêu cầu đối với đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.”
Tiêu chuẩn thuật ngữ
Tiêu chuẩn cơ bản
Tiêu chuẩn phương pháp thử
Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………quy định tên gọi, định nghĩa đối với đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.”
Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật
Tiêu chuẩn thuật ngữ
Tiêu chuẩn phương pháp thử
Tiêu chuẩn cơ bản
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………quy định về mức, chỉ tiêu, yêu cầu đối với đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.”
Tiêu chuẩn thuật ngữ
Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật
Tiêu chuẩn phương pháp thử
Tiêu chuẩn cơ bản
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………là giá hàng hóa, dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý khi các yếu tố hình thành giá không thay đổi lớn hoặc trong trường hợp khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hoả hoạn, dịch bệnh.”
Mặt bằng giá
Giá trung bình
Giá thành toàn bộ
Giá biến động bất thường
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………là hàng hóa có tính vô hình, quá trình sản xuất và tiêu dùng không tách rời nhau, bao gồm các loại dịch vụ trong hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam theo quy định của pháp luật.”
Dịch vụ
Sản phẩm
Hàng hóa và sản phẩm
Hàng hóa
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.”
Tiêu chuẩn hợp quy
Tiêu chuẩn đo lường
Quy chuẩn
Tiêu chuẩn
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.”
Tiêu chuẩn hợp quy
Tiêu chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn đo lường
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………là tài sản có thể trao đổi, mua, bán trên thị trường, có khả năng thỏa mãn nhu cầu của con người, bao gồm các loại động sản và bất động sản.”
Hàng hóa và sản phẩm
Hàng hóa
Dịch vụ
Sản phẩm
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………là văn bản do doanh nghiệp thẩm định giá lập để thông báo cho khách hàng và các bên liên quan về những nội dung cơ bản của báo cáo kết quả thẩm định giá.”
check_box Chứng thư thẩm định giá
Thẩm định giá
Báo cáo kết quả thẩm định giá
Chứng chỉ thẩm định giá
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân hoạt động tại Việt Nam chấp nhận kết quả đánh giá sự phù hợp do tổ chức đánh giá sự phù hợp của quốc gia, vùng lãnh thổ khác thực hiện.”
Thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp
Chứng nhận
Giám định
Thử nghiệm
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Chất lượng là một tập hợp các ……………………của sản phẩm tạo ra cho nó khả năng thoả mãn nhu cầu đã được nêu ra hoặc còn tiềm ẩn”
Tính chất
Đặc trưng
Tiêu chuẩn
Tính chất và đặc trưng
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Chất lượng sản phẩm là một tập hợp các chỉ tiêu, các đặc trưng thể hiện tính năng kỹ thuật nói lên tính ………..của sản phẩm.”
Ưu điểm
Cần thiết
Hữu ích
Đặc trưng
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Chất lượng sản phẩm phải được gắn liền với điều kiện cụ thể của nhu cầu, của thị trường về các mặt kinh tế, kỹ thuật,……………...”
Môi trường
Xã hội và phong tục
Xã hội
Phong tục
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Chiến lược phát triển thương mại là bản luận cứ có cơ sở khoa học xác định đường hướng cơ bản phát triển thương mại trong khoảng thời gian ………….hoặc dài hơn
10 năm
5 năm
7 năm
9 năm
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Chính sách kinh tế bao gồm: chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá hối đoái, chính sách giá cả, chính sách………………………….”
Chống độc quyền và khuyến khích cạnh tranh
Chống độc quyền và hạn chế cạnh tranh
Chống độc quyền
Khuyến khích cạnh tranh
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Chính sách thương mại gồm: chính sách thương mại nội địa, chính sách thương mại quốc tế; chính sách đối với………….., chính sách thương mại đặc thù đối với một số sản phẩm hoặc khu vực đặc biệt”
Hợp tác xã
Công ty
Thương nhân
Doanh nghiệp
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Chức năng ……………………là một chức năng được cài đặt trên website thương mại điện tử hoặc trên thiết bị đầu cuối của khách hàng và kết nối với website thương mại điện tử để cho phép khách hàng khởi đầu quá trình giao kết hợp đồng theo những điều khoản được công bố trên website đó.”
check_box Đặt hàng trực tuyến
Giao kết hợp đồng trực tuyến
Mua hang trực tuyến
Thanh toán trực tuyến
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Để giúp doanh nghiệp có định hướng đầu tư và kinh doanh đúng đắn, các văn bản kế hoạch hoá và chính sách thương mại cũng như pháp luật của Nhà nước cần phải…………….”
Minh bạch, rõ ràng, thống nhất và đồng bộ
Minh bạch, rõ ràng và đồng bộ
Minh bạch, rõ ràng, thống nhất
Minh bạch, thống nhất và đồng bộ
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Điều kiện ……………………..là điều kiện mà cá nhân, tổ chức phải đáp ứng theo quy định của luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế về đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các ngành, nghề có điều kiện.”
check_box Đầu tư kinh doanh
Đầu tư
Đầu tư kinh doanh hợp pháp
Kinh doanh
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Điều kiện đầu tư kinh doanh phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, ……………………….”
Tiết kiệm thời gian, chi phí của nhà đầu tư
Tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư
Tiết kiệm thời gian của nhà đầu tư
Tiết kiệm chi phí của nhà đầu tư
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật…………………...”
check_box Không cấm
Thừa nhận
Cho phép
Quy định
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Giá thị trường là mức giá mua bán phổ biến của một loại hàng hoá trên thị trường, trong điều kiện thương mại bình thường, tại một thời điểm (hay một thời kỳ), trong đó mỗi bên đều hành động………….”
check_box Tự nguyện và có hiểu biết
Hợp tác
Có hiểu biết
Tự nguyện
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Hoạt động trong lĩnh vực ……………. là việc xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật”
Tiêu chuẩn đo lường
Tiêu chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn hợp quy
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Hoạt động trong lĩnh vực ……………..là việc xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn”
Quy chuẩn
Tiêu chuẩn hợp quy
Tiêu chuẩn đo lường
Tiêu chuẩn
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Ngành nghề … là những ngành nghề không được đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ”
Hạn chế kinh doanh
Kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề
Cấm kinh doanh
Kinh doanh có điều kiện
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện………………..”
check_box Vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng
Vì lý do quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng
Vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng
Vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên………………………………”
Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
Cổng thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cổng thông tin Chính Phủ
Cổng thông tin của Bộ quản lý chuyên ngành
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Quản lý là một quá trình, trong đó chủ thể quản lý …………...có định hướng, có chủ đích một cách khoa học và nghệ thuật vào khách thể quản lý nhằm đạt kết quả tối ưu theo mục tiêu đã đề ra thông qua việc sử dụng các phương pháp và công cụ thích hợp.”
Tổ chức
Tác động
Điều hành
Tổ chức, điều hành, tác động
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Quản lý là sự tất yếu của …………………mang tính cộng đồng xã hội.”
Lao động
Hoạt động
Tổ chức, lao động và hoạt động
Lao động tập thể và hoạt động
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Quản lý Nhà nước về thương mại bằng ……………….là cấp quota xuất nhập khẩu hàng hóa, cho phép hoặc cấm kinh doanh những mặt hàng nhất định, kiểm tra giám sát hoạt động của các thương nhân, xử lý thương nhân nếu hoạt động trái pháp luật; ban hành các văn bản pháp luật điều chỉnh đầy đủ, kịp thời hoạt động thương mại của thương nhân”
Biện pháp định hướng
Biện pháp kinh tế
Biện pháp Giáo dục, tuyên truyền
Biện pháp Hành chính
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Quản lý Nhà nước về thương mại bằng ……………….là khuyến khích hoặc hạn chế các hoạt động thương mại nhằm định hướng thương nhân thực hiện hoạt động thương mại theo mong muốn của Nhà nước và phù hợp với lợi ích của thương nhân”
check_box Biện pháp định hướng
Biện pháp Hành chính
Biện pháp Giáo dục, tuyên truyền
Biện pháp kinh tế
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Quản lý Nhà nước về thương mại bằng ……………….là nâng cao sự hiểu biết đúng sai tốt xấu, lợi hại thời cơ, thách thức đối với thương mại; nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động thương mại”
Biện pháp kinh tế
Biện pháp định hướng
Biện pháp Giáo dục, tuyên truyền
Biện pháp Hành chính
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Quản lý Nhà nước về thương mại bằng …………………. là sử dụng công cụ thuế, lãi suất tín dụng, giá cả, tiền thưởng, trợ cấp...”
Biện pháp định hướng
Biện pháp kinh tế
Biện pháp Hành chính
Biện pháp Giáo dục, tuyên truyền
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Quản lý nhà nước về thương mại là một bộ phận của quản lý nhà nước nói chung, đó là sự tác động có ……………..của hệ thống cơ quan quản lý trên tầm vĩ mô về thương mại các cấp đến hệ thống bị quản lý thông qua việc sử dụng các công cụ và chính sách quản lý nhằm đạt mục tiêu đã đặt ra trong điều kiện môi trường xác định.”
Tổ chức
Mục đích
Hướng đích
Hướng đích, tổ chức
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Sản phẩm, hàng hóa …………..là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường”
Nhóm 1
Nhóm 3
Nhóm 2
Nhóm 4
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Sản phẩm, hàng hóa ……………..là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường”
check_box Nhóm 2
Nhóm 1
Nhóm 4
Nhóm 3
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Sản phẩm, hàng hóa nhóm 1 là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, ………………… và đúng mục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường”
Sử dụng
Bảo quản
Bảo quản, sử dụng hợp lý
Tài nguyên
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Sản phẩm, hàng hóa nhóm 1 là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, không gây hại cho người, động vật, thực vật,………………….”
Tài sản, môi trường
Tài sản
Tài nguyên
Môi trường
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Vai trò …………….. của Nhà nước trong lĩnh vực thương mại được thể hiện thông qua các chiến lược, quy hoạch, các chương trình mục tiêu, các dự án, kế hoạch và chính sách.”
Định hướng, hướng dẫn
Hỗ trợ doanh nghiệp
Định hướng
Hướng dẫn
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Doanh nghiệp ……………………..tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh là
Có nghĩa vụ
Thực hiện
Có thể
Có quyền
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc …………...mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp..”
Hồ sơ
Tài liệu
Chứng chỉ
Bản điện tử
Chọn phương án đúng điều vào chỗ trống: “Hình thức của điều kiện kinh doanh bao gồm ………………., giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, văn bản xác nhận vốn pháp định, chấp thuận khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”
Giấy phép đầu tư
Giấy phép kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Cơ quan nào không có thẩm quyền ban hành điều kiện đầu tư kinh doanh?
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Chính phủ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Quốc hội
Cơ quan nào phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, tập hợp điều kiện đầu tư kinh doanh để công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp?
check_box Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Khoa học và Công nghệ
Bộ Công Thương
Bộ Thông tin và Truyền thông
Cụm từ tiếng Anh của Thương mại điện tử là gì?
check_box electronic commerce
paperless commerce
online trade
electronic business
Đất, mặt nước được Nhà nước áp dụng hình thức định giá nào?
check_box Định khung giá và mức giá cụ thể
Định khung giá
Định mức giá cụ thể
Định giá tối đa hoặc giá tối thiểu
Dịch vụ cất cánh, hạ cánh được Nhà nước áp dụng hình thức định giá nào?
check_box Định mức giá cụ thể
Định khung giá
Định khung giá và mức giá cụ thể
Định giá tối đa hoặc giá tối thiểu
Dịch vụ kết nối viễn thông được Nhà nước áp dụng hình thức định giá nào?
check_box Định mức giá cụ thể
Định khung giá và mức giá cụ thể
Định khung giá
Định giá tối đa hoặc giá tối thiểu
Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ giáo dục được Nhà nước áp dụng hình thức định giá nào?
check_box Định khung giá và mức giá cụ thể
Định giá tối đa hoặc giá tối thiểu
Định mức giá cụ thể
Định khung giá
Dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa tuyến độc quyền được Nhà nước áp dụng hình thức định giá nào?
check_box Định khung giá
Định giá tối đa hoặc giá tối thiểu
Định khung giá và mức giá cụ thể
Định mức giá cụ thể
Điều kiện đầu tư kinh doanh không được ban hành trong văn bản quy phạm pháp luật nào?
Pháp lệnh
Luật
Quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Nghị định
Định hướng, tạo khuôn khổ và hành lang cho hoạt động thương mại của các thương nhân là nội dung cơ bản nào của quản lý nhà nước về thương mại
Quản lý hệ thống thương nhân và các giao dịch thương mại
Quản lý, kiểm soát hàng hoá lưu thông và hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường
Quản lý cơ sở hạ tầng và mạng lưới thương mại
Quản lý chấp hành chế độ quy định và luật pháp trong thương mại
Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn bao nhiều ngày?
10 ngày
30 ngày
20 ngày
45 ngày
Doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký ở cơ quan nào?
Phòng tài chính – kế hoạch thuộc UBND cấp huyện
Cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp quận và huyện
Cơ quan đăng ký đầu tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
G2C là cụm từ viết tắt của loại hình giao dịch thương mại điện tử giữa các chủ thể nào với nhau?
check_box Giữa cơ quan nhà nước với cá nhân
Doanh nghiệp với cơ quan nhà nước
Doanh nghiệp với doanh nghiệp
Doanh nghiệp với khách hàng
Giá cho thuê đối với tài sản nhà nước là công trình kết cấu hạ tầng được Nhà nước áp dụng hình thức định giá nào?
check_box Định giá tối đa hoặc giá tối thiểu
Định khung giá và mức giá cụ thể
Định khung giá
Định mức giá cụ thể
Giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội được Nhà nước áp dụng hình thức định giá nào?
check_box Định khung giá và mức giá cụ thể
Định mức giá cụ thể
Định giá tối đa hoặc giá tối thiểu
Định khung giá
Giá phát điện; giá bán buôn điện được Nhà nước áp dụng hình thức định giá nào?
check_box Định khung giá
Định giá tối đa hoặc giá tối thiểu
Định khung giá và mức giá cụ thể
Định mức giá cụ thể
Giá thị trường hình thành trên cơ sở giá trị thị trường và chịu sự tác động của các quy luật kinh tế của thị trường. bao gồm những quy luật nào?
Quy luât giá trị, quy luật cạnh tranh
Quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu
quy luât giá trị, quy luật cung cầu
Quy luât giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu
Giá truyền tải điện; giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện được Nhà nước áp dụng hình thức định giá nào?
check_box Định mức giá cụ thể
Định khung giá và mức giá cụ thể
Định khung giá
Định giá tối đa hoặc giá tối thiểu
Hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia được Nhà nước áp dụng hình thức định giá nào?
check_box Định giá tối đa hoặc giá tối thiểu
Định mức giá cụ thể
Định khung giá
Định khung giá và mức giá cụ thể
Hàng hóa nào sau đây không thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá?
Điện
Phân đạm; phân NPK
Sữa dành cho trẻ em dưới 10 tuổi
Xăng, dầu thành phẩm;
Hàng hóa nào sau đây không thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá?
Xăng, dầu thành phẩm;
Điện;
Khẩu trang y tế
Khí dầu mỏ hóa lỏng;
Hình thức nào dưới đây không phải là điều kiện kinh doanh?
Giấy chứng nhận đủ điều kiện
Chứng chỉ hành nghề
Giấy phép lái xe
Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
Hình thức nào dưới đây là điều kiện kinh doanh?
Chứng chỉ hành nghề luật sư
Giấy phép lái xe
Văn bản xác nhận vốn pháp định
Thẻ nhà báo
Khái niệm của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về thương mại điện tử là gì?
check_box Thương mại điện tử được hiểu là việc sản xuất, phân phối, marketing, bán hoặc chuyển giao hàng hóa và dịch vụ bằng phương tiện điện tử
Thương mại điện tử được hiểu là việc sản xuất, marketing, bán hoặc chuyển giao hàng hóa và dịch vụ bằng phương tiện điện tử
Thương mại điện tử được hiểu là việc sản xuất, phân phối, marketing, bán hàng hóa và dịch vụ bằng phương tiện điện tử
Thương mại điện tử được hiểu là việc sản xuất, phân phối, marketing, bán hoặc chuyển giao hàng hóa bằng phương tiện điện tử
Khuyến khích hàng hóa sản xuất trong nước, thay thế hàng hóa nhập khẩu là nội dung cơ bản nào của quản lý nhà nước về thương mại
Quản lý chấp hành chế độ quy định và luật pháp trong thương mại
Quản lý hệ thống thương nhân và các giao dịch thương mại
Quản lý, kiểm soát hàng hoá lưu thông và hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường
Quản lý cơ sở hạ tầng và mạng lưới thương mại
Khuyến khích lưu thông hàng hóa và cung ứng dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi để đa dạng hóa chủng loại hàng hóa, dịch vụ cung ứng trên thị trường là nội dung cơ bản nào của quản lý nhà nước về thương mại
Quản lý cơ sở hạ tầng và mạng lưới thương mại
Quản lý, kiểm soát hàng hoá lưu thông và hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường
Quản lý hệ thống thương nhân và các giao dịch thương mại
Quản lý chấp hành chế độ quy định và luật pháp trong thương mại
Kiểm tra việc chấp hành các chế độ qui định và pháp luật về thương mại trong các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, thương mại trong lĩnh vực đầu tư, thương mại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ là nội dung cơ bản nào của quản lý nhà nước về thương mại
Quản lý chấp hành chế độ quy định và luật pháp trong thương mại
Quản lý hệ thống thương nhân và các giao dịch thương mại
Quản lý cơ sở hạ tầng và mạng lưới thương mại
Quản lý, kiểm soát hàng hoá lưu thông và hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường
Kiểm tra việc đăng ký kinh doanh là nội dung cơ bản nào của quản lý nhà nước về thương mại
Quản lý cơ sở hạ tầng và mạng lưới thương mại
Quản lý, kiểm soát hàng hoá lưu thông và hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường
Quản lý chấp hành chế độ quy định và luật pháp trong thương mại
Quản lý hệ thống thương nhân và các giao dịch thương mại
Loại giấy tờ nào sau đây không cần có trong hồ sơ đăng kí doanh nghiệp?
Dự thảo Điều lệ
Văn bản xác nhận vốn pháp định đối với ngành nghề có yêu cầu
Danh sách thành viên, bản sao thẻ Đảng viên
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
Loại hình doanh nghiệp nào không được phép hành nghề luật sư?
Công ty hợp danh
Công ty TNHH 1 thành viên
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Doanh nghiệp tư nhân
Môi trường thương mại và cạnh tranh phụ thuộc vào các yếu tố nào?
Chính sách, thủ tục hành chính.
Chính sách, luật pháp và thủ tục hành chính.
Luật pháp và thủ tục hành chính.
Chính sách, luật pháp
Ngành nghề kinh doanh nào dưới đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện?
Bán lẻ linh kiện máy văn phòng
Bán buôn quần áo phụ nữ
Đại lý mua bán hàng hóa
Môi giới chứng khoán
Người nào được miễn đào tạo nghề luật sư?
Thẩm phán
Giảng viên chuyên ngành luật
Điều tra viên
Kiểm sát viên
Người nào được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư?
Điều tra viên
Thẩm phán
Giảng viên chuyên ngành luật
Kiểm sát viên
Nhà nước đầu tư về tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực để phát triển các doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh những mặt hàng và dịch vụ thiết yếu nhằm đảm bảo giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động thương mại là nội dung cơ bản nào của quản lý nhà nước về thương mại
Quản lý hệ thống thương nhân và các giao dịch thương mại
Quản lý cơ sở hạ tầng và mạng lưới thương mại
Quản lý chấp hành chế độ quy định và luật pháp trong thương mại
Quản lý, kiểm soát hàng hoá lưu thông và hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường
Nhà nước sử dụng các biện pháp nào để quản lý nhà nước về thương mại?
Kinh tế; hành chính; định hướng và giáo dục, tuyên truyền
Giáo dục, tuyên truyền
Kinh tế
Hành chính
Nhà nước sử dụng các công cụ nào để quản lý nhà nước về thương mại?
Kế hoạch hóa, chính sách và pháp luật
Kế hoạch hóa
Chính sách
Pháp luật
Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không có nội dung nào sau đây?
Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp
Vốn điều lệ
Ngành, nghề kinh doanh
Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm chế độ qui đinh và pháp luật về thương mại là nội dung cơ bản nào của quản lý nhà nước về thương mại
Quản lý, kiểm soát hàng hoá lưu thông và hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường
Quản lý cơ sở hạ tầng và mạng lưới thương mại
Quản lý hệ thống thương nhân và các giao dịch thương mại
Quản lý chấp hành chế độ quy định và luật pháp trong thương mại
QCĐP là ký hiệu viết tắt của cụm từ nào?
Tiêu chuẩn Việt Nam
Quy chuẩn kỹ thuật địa phương
Quy chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn cơ sở
QCVN là ký hiệu viết tắt của cụm từ nào?
check_box Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
Tiêu chuẩn Việt Nam
Quy chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn quốc gia
Quá bao nhiêu ngày mà website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử không có hoạt động hoặc không phản hồi thông tin khi được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu thì bị chấm dứt đăng ký?
check_box 30 ngày
15 ngày
10 ngày
45 ngày
Quản lý nhà nước về thương mại là một quá trình thực hiện và phối hợp những chức năng cơ bản nào?
Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm chứng
Tổ chức, lãnh đạo và kiểm chứng
Hoạch định, lãnh đạo và kiểm chứng
Hoạch định, tổ chức và kiểm chứng
Quy định các điều kiện, thủ tục đăng ký, điều kiện kinh doanh và phạm vi hoạt động của thương nhân, điều chỉnh các hành vi thương mại và quy định những nguyên tắc, chuẩn mực hoạt động thương mại là nội dung cơ bản nào của quản lý nhà nước về thương mại
Quản lý cơ sở hạ tầng và mạng lưới thương mại
Quản lý chấp hành chế độ quy định và luật pháp trong thương mại
Quản lý, kiểm soát hàng hoá lưu thông và hoạt động cung cấp dịch vụ trên thị trường
Quản lý hệ thống thương nhân và các giao dịch thương mại
Sản phẩm thuốc lá điếu sản xuất trong nước được Nhà nước áp dụng hình thức định giá nào?
check_box Định giá tối đa hoặc giá tối thiểu
Định khung giá và mức giá cụ thể
Định khung giá
Định mức giá cụ thể
TCCS là ký hiệu viết tắt của cụm từ nào?
Quy chuẩn quốc gia
Tiêu chuẩn cơ sở
Quy chuẩn Việt Nam
Tiêu chuẩn Việt Nam
TCVN là ký hiệu viết tắt của cụm từ nào?
Tiêu chuẩn quốc gia
Tiêu chuẩn Việt Nam
Quy chuẩn quốc gia
Quy chuẩn Việt Nam
Theo Luật Doanh nghiệp 2014, mỗi doanh nghiệp có thể có nhiều nhất bao nhiêu con dấu?
1
2
3
Tùy ý
Thời gian tập sự hành nghề luật sư là bao lâu?
24 tháng
6 tháng
12 tháng
18 tháng
Thời hạn doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh là bao lâu?
check_box Trong suốt quá trình kinh doanh
Từ thời điểm nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Từ thời điểm thành lập doanh nghiệp
Từ thời điểm bắt đầu thực hiện hoạt động kinh doanh
Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên những căn cứ nào?
- Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài;- Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật;- Kinh nghiệm thực tiễn;- Kết quả đánh giá, khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra, giám định.
- Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài;- Kinh nghiệm thực tiễn;- Kết quả đánh giá, khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra, giám định.
- Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài;- Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật;- Kinh nghiệm thực tiễn;
- Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài;- Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật;- Kết quả đánh giá, khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra, giám định.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập