Bản Tuyên ngôn độc lập của Mĩ năm 1776 không đề cập đến nội dung nào?
Chỉ có nhân dân mới có quyền thiết lập chính quyền và hủy bỏ chính quyền khi nó đi ngược lại quyền lợi của quần chúng
Mọi người có quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc.
Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng.
Thủ tiêu bóc lột và buôn bán nô lệ
Bộ : Pháp kinh” ở Trung Quốc được hình thành từ triều đại nào?
Nhà Chu
Nhà Hạ
Nhà Tần
Nhà Thương
Bộ luật Hămmurabi của Lưỡng Hà ra đời trên những cơ sở nào?
Những phán quyết của vua Hămmuraibi
Pháp điển hóa
Tất cả các phương án đều đúng
Thừa kế luật lệ của người xume, người Amôrit
Bộ luật Hămmurabi không đề cập đến hình phạt nào?
Phạt thân thể
Phạt tiền
Phạt tử
Xung công vợ con
Bộ luật nào được coi là điển hình và có giá trị lớn ở Lưỡng Hà cổ đại?
check_box Bộ luật Hammurabi
Bộ luật 12 bảng
Bộ luật Esơnume
Bộ luật Manu
Bộ luật nào không phải là bộ luật của phương Đông thời cổ đại?
Luật của thành Esơnume
Luật Hăm mu ra bi
Luật La Mã
Luật Manu
Bô luật nào là bộ luật hoàn chỉnh nhất ở Trung Quốc thời Chiến Quốc?
Hiến lệnh
Pháp kinh
Quốc luật
Thất pháp
Bộ luật nào vào thời kì cận đại cùng với bộ luật dân sự La Mã được coi là bộ luật kinh điển mọi thời đại?
check_box Bộ luật dân sự Napôlêông 1804
Bộ luật tố tụng hình sự 1808
Bộ luật thương mại 1807
Hiến pháp 1787
Bộ luật nổi tiếng của Trung quốc phong kiến dưới triều đại nhà Đường là bộ luật nào?
Cửu chương luật
Đường luật sớ
Vính Huy
Vũ Đức
Bộ luật tồn tại vào thời kì cộng hòa sơ kì ở nhà nước La Mã cổ đại là gì?
check_box Bộ luật 12 bảng
Bộ luật Hammurabi
Luật Đracông
Bộ luật Manu
Bộ phận nào trong tổ chức bộ máy nhà nước Xpác nắm thực quyền cao nhất?
Hai vua
Hội đồng 5 quan giám sát
Hội đồng trưởng lão
Hội nghị công dân
Bước quá độ để La Mã chuyển từ nền cộng hòa quý tộc chủ nô sang quân chủ chuyên chế là gì?
check_box Nền độc tài
Sự nổi dậy của Viện nguyên lão
Cộng hòa dân chủ chủ nô
Cải cách
Các hình thức chính thể trong kiểu nhà nước chủ nô ở phương Tây?
Cộng hòa dân chủ chủ nô
Cộng hòa quý tộc chủ nộ
Cộng hòa quý tộc chủ nộ- Cộng hòa dân chủ chủ nô- Quân chủ chuyên chế chủ nô
Quân chủ chuyên chế chủ nô
Quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Các nhà nước phương Đông cổ đại theo hình thức chính thể nào?
Cộng hòa dân chủ chủ nô
Cộng hòa quý tộc chủ nô
Quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Quân chủ lập hiến
Các nhà nước phương Tây cổ đại không theo hình thức chính thể nào?
Cộng hòa dân chủ chủ nô
Cộng hòa quý tộc chủ nô
Quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Quân chủ lập hiến
Các nhận định nào là đúng ?
Luật La Mã thời cộng hòa hậu kì, kỹ thuật lập pháp chuẩn xác, từ ngữ rõ ràng, trong sáng
Pháp luật La Mã điều chỉnh hầu hết các quan hệ xã hội quan trọng, phổ biến, đặc biệt lá các quan hệ trong lĩnh vực dân sự
Pháp luật La Mã là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa của đế quốc La Mã phát triển
Tất cả các phương án đều đúng .
Các nhận định nào là đúng ?
Dù ở phương Đông hay phương Tây, bản chất nhà nước đều giống nhau
Dù ở phương Đông hay phương Tây, bản chất nhà nước đều giống nhau. Pháp luật phong kiến ở phương Đông hay ở phương Tây đều là pháp luật đặc quyền
Pháp luật phong kiến ở phương Đông hay ở phương Tây đều là pháp luật đặc quyền
Tất cả các nhà nước phong kiến đều được hình thành từ nhà nước chiếm hữu nô lệ.
Các nhận định nào là ĐÚNG?
Đến thời Xô Lông, mọi công dân đều có quyền tự bào chữa cho mình và có quyền chống án.
Nguồn cơ bản của luật ATen là các đạo luật
Tất cả các phương án.
Trong chính thể cộng hòa dân chủ chủ nô, các đạo luật đều do hội nghị công dân thông qua.
Các nhận định nào là sai?
check_box Pháp luật tư sản trong thời kì hiện đại không tham gia vào việc điều tiết kinh tế - Trong thời kì hiện đại, nhà tư bản độc quyền không nắm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước
Pháp luật tư sản trong thời kì hiện đại không tham gia vào việc điều tiết kinh tế.
Thời hiện đại, nhà nước tư sản thực hiện chức năng quản lí kinh tế nhằm đảm bảo hoạt động bình thường cho cơ chế thị trường tư bản chủ nghĩa
Trấn áp phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là chức năng của nhà nước tư sản thời cận đại
Trong thời kì hiện đại, nhà tư bản độc quyền không nắm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước
Các nhận định nào sau đây đúng?
Luật pháp ATen chưa có sự phân biệt giữa tội cố ý và tội vô ý
Pháp luật ATen coi quyền tư hữu là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm
Pháp luật ATen điều chỉnh các quan hệ tài sản đạt đến trình độ phát triển cao
Pháp luật ATen điều chỉnh các quan hệ tài sản đạt đến trình độ phát triển cao. Pháp luật ATen coi quyền tư hữu là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm
Các nhận định sau đây đúng hay sai
check_box Nguồn cơ bản của luật ATen là các đạo luật-Đến thời Xô Lông, mọi công dân đều có quyền tự bào chữa cho mình và có quyền chống án- Trong chính thể cộng hòa dân chủ chủ nô, các đạo luật đều do hội nghị công dân thông qua
Đến thời Xô Lông, mọi công dân đều có quyền tự bào chữa cho mình và có quyền chống án.
Nguồn cơ bản của luật ATen là các đạo luật
Nguồn cơ bản của pháp luật ATen là các bộ luật thành văn
Trong chính thể cộng hòa dân chủ chủ nô, các đạo luật đều do hội nghị công dân thông qua
Các nhận định sau nhận định nào là sai?
Nhà nước phong kiến Nhật Bản là kết quả phát triển của nhà nước chiếm hữu nô lệ Nhât Bản
Nhà nước phong kiến Nhật Bản phát triển độc lập và không bị ảnh hưởng của nhà nước Trung Quốc phong kiến
Nhà nước phong kiến Nhật Bản phát triển độc lập và không bị ảnh hưởng của nhà nước Trung Quốc phong kiến. Trong suốt thời kì phong kiến ở Nhật Bản, Thiên Hoàng tập trung quyền lực tối cao vào tay mình
Trong suốt thời kì phong kiến ở Nhật Bản, Thiên Hoàng tập trung quyền lực tối cao vào tay mình
Các thượng nghị sĩ trong Viện quý tộc ở Anh không được hình thành bằng con đường nào?
check_box Dân cử
Thế tập tước vị
Do Hoàng đế bổ nhiệm
Đại quý tộc tư sản cử ra
Các vị vua chuyên chế trong các nhà nước phương Đông cổ đại nắm trong tay những quyền lực gì?
check_box Vương quyền, thần quyền, quyền kinh tế, quyền quân sự, quyền quản lý lãnh thổ
Thần quyền và quyền quản lý lãnh thổ
Vương quyền và quyền lực về kinh tế
Vương quyền, thần quyền và quyền về kinh tế
Cách mạng tư sản Mĩ diễn ra dưới hình thức nào?
Cải cách
Chiến tranh giải phóng dân tộc
Chiến tranh nhân dân
Nội chiến
Cách mạng tư sản Nhật bùng nổ dưới hình thức nào?
check_box Cải cách
Chiến tranh xâm lược
Phong trào giải phóng dân tộc
Nội chiến
Cách mạng tư sản thời cận đại được tiến hành dưới các hình thức nào?
Chiến tranh giải phóng dân tộc
Chiến tranh nhân dân
Diễn biến hòa bình
Nội chiến
Nội chiến - Chiến tranh giải phóng dân tộc - Chiến tranh nhân dân
Cải cách Xô Lông ở Aten không đưa lại hệ quả nào?
Bước đầu hình thành cơ chế quyền lực của chính thể cộng hòa dân chủ chủ nô
Tạo ra cơ sở kinh tế - xã hội của chính thể cộng hòa dân chủ chủ nô
Tước bỏ được quyền lợi kinh tế và quyền lực chính trị của quý tộc
Xây dựng được bộ máy nhà nước quy củ
Chế định nào là chế định mới chỉ có luật hiến pháp tư sản mới đề cập đến?
Chế định hôn nhân và gia đình.
Chế định hợp đồng và trái vụ
Chế định pháp nhân và công ty cổ phần tư sản.
Chế định về quyền tư hữu tài sản
Chế định Thập ác tội trong pháp luật phong kiến Trung Quốc đã bảo vệ các mối quan hệ nào trong xã hội?
check_box Quan hệ quốc gia, gia đình và xã hội
Quan hệ hôn nhân và gia đình
Quan hệ xã hội và gia đình
Quan hệ bang giao
Chế độ hôn nhân gia đình trong pháp luật ở các nước phương Đông cổ đại có đặc trưng chủ yếu nào?
check_box Chế độ hôn nhân đa thê, bất bình đẳng và chế độ gia đình phụ quyền, gia trưởng
Chế độ hôn nhân và gia đình gia trưởng
Bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ và trẻ em trong hôn nhân và gia đình
Chế độ hôn nhân bình đẳng, tự do và chế độ gia đình gia trưởng
Chế độ quân chủ chuyên chế của nước Anh thời phong kiến đạt tới sự cực thịnh vào thời điểm nào?
check_box Thời kì cai trị của Nữ Hoàng Elidabét I
Thời kì cai trị của vua Hăngri VII
Thời kì cai trị của vua Giêm I
Thời kì cai trị của vua Hăngri VIII
Chế độ quận, huyện ở Trung Quốc thời phong kiến xuất hiện lần đầu tiên dưới triều đại nào?
Nhà Đường
Nhà Hán
Nhà Minh
Nhà Tần
Chính thể quân chủ chuyên chế phong kiến Trung Quốc tồn tại và phát triển không dựa trên những cơ sở và những nhu cầu nào?
Chế độ sở hữu nhà nước về ruộng đất
Chế độ sở hữu tư nhân về ruộng đất phát triển mạnh.
Giai cấp địa chủ phong kiến Trung Quốc hầu hết là trung và đại địa chủ
Học thuyết chính trị Nho giáo.
Chọn ý đúng và giải thích.Cơ sở hình thành xã hội chiếm hữu nô lệ ở phương Tây?
Kinh tế kém phát triển
Kinh tế phát triển
Mâu thuẫn giai cấp phát triển gay gắt
Mâu thuẫn giai cấp phát triển gay gắt - Kinh tế phát triển
Mâu thuẫn xã hội chưa phát triển
Chức danh tể tướng trong bộ máy nhà nước phong kiến Trung Quốc được bãi bỏ từ triều đại nào?
check_box Triều Minh
Triều Hán
Triều Đường
Triều Thanh
Chức năng chính của cơ quan Ngự sử đài thời Đường?
check_box Kiểm soát, giám sát quan lại từ trung ương đến địa phương
Giám sát hoạt động của tể tướng
Kiểm soát, giám sát quan lại ở trung ương
Tư vấn giúp việc cho nhà vua
Chức năng cơ bản của các nhà nước cổ đại phương Đông?
Đối ngoại
Đối nội
Tất cả các chức năng
Trị thủy, thủy lợi
Chức năng của nhà nước tư sản thời cận đại là gì?
check_box Tất cả các phương án.

Bảo vệ chế độ tư hữu tư bản.
Chống xâm lược để bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản
Trấn áp phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
Cơ quan nào trong nhà nước Aten nắm quyền lực cao nhất ?
Hội đồng 10 tướng lĩnh
Hội đồng 500 người
Hội nghị công dân
Tòa bồi thẩm
Cơ quan nào trong tổ chức bộ máy nhà nước tư sản Anh nắm quyền lập pháp?
Chính phủ
Hạ nghị viện
Nghị viện
Tòa án
Cơ sở hình thành nhà nước phong kiến Tây Âu?
Người Giéc Manh tràn vào La Mã
Quan hệ sản xuất phong kiến được hình thành ở Tây Âu
Sự khủng hoảng của chế độ chiếm hữu nô lệ ở La Mã
Tất cả các phương án đều đúng
Cơ sở nào để hình thành chính thể quân chủ chuyên chế quý tộc ở Trung Quốc?
Công xã nông thôn tồn tại bền vững
Hệ thống quan lại hình thành theo chế độ tông pháp
Ruộng đất trong cả nước thuộc sở hữu của nhà vua
Tất cả các phương án đều đúng
Cơ sở xã hội đưa đến sự hình thành các nhà nước phương Tây là gì?
check_box Sự mâu thuẫn giai cấp sâu sắc đưa đến các cuộc đấu tranh về giai cấp
Quan hệ bình đẳng giữa các giai cấp
Không có các cuộc đấu tranh giai cấp nào
Tồn tại nhiều thành phần cư dân
Cuộc cải cách nào đưa La Mã từ chế độ thị tộc sang thời kì có nhà nước?
check_box Cải cách của Xécviút Tuliút
Cải cách của Pêriclét
Cải cách của Xô-lông
Cải cách của Clixten
Đặc điểm bổi bật trong quá trình ra đời và tồn tại của nhà nước Hy Lạp cổ đại là gì?
check_box Nhà nước thành bang
Trạng thái nhà nước phân quyền cát cứ
Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Nhà nước liên bang
Đặc điểm cơ bản của pháp luật phương Đông cổ đại
Các chế định hình sự tiến bộ
Các hình phạt dã man
Chưa phân biệt lỗi vô ý và cố ý
Trọng hình, khinh dân
Trọng hình, khinh dân - Các hình phạt dã man
Đặc điểm của pháp luật phong kiến Tây Âu?
Pháp luật giữa các lãnh địa đảm bảo sự thống nhất cao độ
Pháp luật không thống nhất
Quyền lực của nhà vua là tối thượng và duy trì suốt thời kì phong kiến.
Tập quán pháp là nguồn luật quan trọng nhất
Đặc điểm của pháp luật phong kiến Trung Quốc ?
Chủ yếu theo tư tưởng Đức tri của Khổng Tử
Có sự kết hợp giữa Đức trị với Pháp trị và hòa đồng giữa quy phạm pháp luật với quy phạm đạo đức.
Sử dụng tập quán pháp và pháp luật khẩu truyền
Theo tư tưởng Pháp trị của phái Pháp gia
Đặc điểm của pháp luật tư sản thời hiện đại?
Các chế định dân chủ của pháp luật tư sản còn hạn chế.
Hạn chế người có vốn tham gia công ty cổ phần.
Pháp luật góp phần vào việc điều tiết kinh tế TBCN.
Tất cả các nhà nước đều sử dụng Hiến pháp thời cận đại .
Đặc thù của nhà nước Ấn độ cổ đại là gì?
Công xã nông thôn tồn tại lâu dài
Quan hệ nô lệ không phát triển
Quan hệ nô lệ phát triển
Quan hệ nô lệ phát triển - Tồn tại chế độ đẳng cấp Vácna - Công xã nông thôn tồn tại lâu dài
Tồn tại chế độ đẳng cấp Vácna
Đặc trưng cơ bản của hình thức chính thể quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở phương Đông?
Mọi quyền lực tập trung trong tay vua
Quyền lực nằm trong tay triều đình
Quyền lực phân tán cho nhiều người
Vua nắm một phần quyền lực của nhà nước
Đặc trưng cơ bản của pháp luật phong kiến?
check_box Pháp luật đặc quyền. Chế tài pháp luật phong kiến hà khắc, tàn bạo
Các chế định hình sự rất tiến bộ
Chế tài pháp luật phong kiến hà khắc, tàn bạo
Nho giáo chi phối quyền lực của vương quyền
Pháp luật đặc quyền
Đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên của các nhà nước phương Đông cổ đại là gi?
Lãnh thổ phần lớn là núi cao
Lưu vực những con sông lớn
Ở vùng ven biển lớn
Đặc trưng của nhà nước phong kiến Nhật Bản ?
Chính quyền kép.
Nhà nước phân quyền cát cứ
Nhà nước phong kiến tập quyền, quân chủ chuyên chế.
Tất cả các đáp án đều đúng
Đặc trưng nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?
Bộ máy nhà nước là bộ máy bạo lực lớn làm cho bản chất giai cấp nổi trội hơn bản chất xã hội của nó
Công xã nông thông là tổ chức xã hội quá độ xuất hiện vào thời kì tan rã của chế độ công xã nguyên thủy - Bộ máy nhà nước là bộ máy bạo lực lớn làm cho bản chất giai cấp nổi trội hơn bản chất xã hội của nó
Công xã nông thông là tổ chức xã hội quá độ xuất hiện vào thời kì tan rã của chế độ công xã nguyên thủy.
Hình thức nhà nước đa dạng
Điểm nào không phải là nét tương đồng về pháp luật của phương Đông và phương Tây cổ đại?
Có sự phân biệt giữa tội vô ý và tội cố ý
Ghi nhận tình trạng phân biệt đẳng cấp trong xã hội
Pháp luật bảo vệ chế độ chiếm hữu nô lệ của chủ nô đối với tư liệu sản xuất và nô lệ; hợp pháp hoá các hình thức bóc lột của chủ nô đối với nô lệ
Pháp luật cổ đại là pháp luật của chủ nô với mục đích thiết lập một trật tự xã hội có lợi cho giai cấp chủ nô
Điểm nào không thể hiện tính dân chủ của nhà nước Aten?
Các cơ quan trong bộ máy nhà nước có chức năng, quyền hạn khác nhau
Các công dân tự do được tham gia sinh hoạt chính trị
Mọi quyền lực tập trung tối đa trong tay tầng lớp quý tộc chủ nô
Thành viên trong các cơ quan nhàn nước được bầu cử trực tiếp trong Hội nghị công dân
Điểm tương đồng về pháp luật của phương Đông và phương Tây cổ đại?

Ghi nhận tình trạng phân biệt đẳng cấp trong xã hội
Pháp luật bảo vệ chế độ chiếm hữu nô lệ của chủ nô đối với tư liệu sản xuất và nô lệ; hợp pháp hoá các hình thức bóc lột của chủ nô đối với nô lệ
Pháp luật cổ đại là pháp luật của chủ nô với mục đích thiết lập một trật tự xã hội có lợi cho giai cấp chủ nô
Tất cả các phương án đều đúng
Dưới triều nhà Đường, bộ luật nào được coi là hoàn chỉnh nhất?
Đường luật sớ
Luật Trinh Quán
Luật vĩnh Hy
Luật vũ Đức
Dưới triều Tây Chu ở nhà nước Trung Quốc cổ đại, giữa “Chu vương” và “vua” ở các nước chư hầu có mối quan hệ gì?
check_box Quan hệ thần thuộc và lệ thuộc
Quan hệ gia đình
Quan hệ lệ bang giao
Quan hệ láng giềng
Đường lối cai trị “Đức – Pháp kết hợp” của các vương triều phong kiến Trung Quốc dựa trên cơ sở tư tưởng nào?
check_box Tư tưởng Nho giáo và Pháp trị
Tư tưởng Phật giáo
Tư tưởng Pháp trị
Tư tưởng Nho giáo và Đạo giáo
Hệ quả của cuộc cải cách Xô Lông ở ATen
Bước đầu hình thành cơ chế quyền lực của chính thể cộng hòa dân chủ chủ nô
Tạo ra cơ sở kinh tế - xã hội của chính thể cộng hòa dân chủ chủ nô
Tất cả các phương án đều đúng
Tước bỏ được quyền lợi kinh tế và quyền lực chính trị của quý tộc
Hệ thống hình phạt mặc, tị, phị, cung và đại tịch được quy định trong luật của quốc gia nào ở phương Đông thời kì cổ đại?
check_box Trung Quốc
Ân Độ
Ai Cập
Lưỡng Hà
Hệ thống quan Tam công, Lục khanh xuất hiện ở triều đại nào của Trung Quốc?
Nhà Đông Chu
Nhà Hạ
Nhà Tây Chu
Nhà Thương
Hiến pháp 1787 của Mĩ lúc đầu không đề cập đến điều khoản nào trong các điều khoản sau?
Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước
Hình thức chính thể nhà nước
Quyền và nghĩa vụ của công dân
Tất cả các phương án đều sai
Hình thức chính thể của nhà nước Ai Cập cổ đại là gì?
check_box Quân chủ chuyên chế
Quân chủ quý tộc
Cộng hòa dân chủ chủ nô
Cộng hòa quý tộc chủ nô
Hình thưc chính thể của nhà nước Aten?
Cộng hòa dân chủ chủ nô
Cộng hòa quý tộc chủ nô
Quân chủ chuyên chế chủ nô
Quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Hình thức nhà nước phổ biến của các quốc gia phương Đông cổ đại?
Cả hai hình thức trên
Thành bang
Thống nhất
Hình thức pháp luật của các nhà nước phương Đông cổ đại là
Pháp luật khẩu truyền
Pháp luật thành văn
Tập quán pháp
Tất cả các phương án đều đúng
Hình thức pháp luật phổ biến của các nhà nước phương Đông cổ đại?
Pháp luật khẩu truyền
Pháp luật thành văn
Tập quán pháp
Tất cả các ý trên
Lí do đưa đến sự chuyển đổi hình thức chính thể của nhà nước Aten từ Cộng hòa quý tộc chủ nô sang Cộng hòa dân chủ chủ nô?
check_box Mâu thuẫn giữa chủ nô quý tộc cũ và chủ nô công thương
Chiến tranh xâm lược
Mâu thuẫn giai cấp giữa chủ nô và nô lệ
Mâu thuẫn trong nội bộ giai cấp chủ nô quý tộc
Lí do nhà nước tư sản Anh thiết lập chính thể quân chủ nghị viên?
Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để
Để đối phó với phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân
Để đối phó với phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân - Do tập quán tâm lý chính trị truyền thống: Nhà nước phải có vua - Nhằm hòa hợp với châu Âu phong kiến
Do tập quán tâm lý chính trị truyền thống: Nhà nước phải có vua
Nhằm hòa hợp với châu Âu phong kiến
Lựa chọn câu trả lời đúng
Bộ luật Hămmurabi là bộ luật chuyên về tố tụng
Bộ luật Ma Nu của Ấn độ và bộ luật Hămmurabi của Lưỡng Hà đều là bộ luật tổng hợp
Khi điều chỉnh các quan hệ hợp đồng, bộ luật Hămmurabi ít có xu hướng hình sự hóa các quan hệ dân sự mà thường chỉ đưa ra các quy tắc xử sự có tính định hướng cho các chủ thể khi tham gia vào các quan hệ đó
Lựa chọn câu trả lời đúng ?
Chế độ Lục bộ trong bộ máy chính quyền trung ương của nhà nước phong kiến Trung Quốc được đặt ra từ thời Tần (221 – 206 TCN)
Nhà nước phong kiến phương Đông thường được thiết lập trên chế độ sở hữu nhà nước và sở hữu công xã về ruộng đất là chủ yếu
Nhà nước phong kiến phương Đông thường được thiết lập trên chế độ sở hữu nhà nước và sở hữu công xã về ruộng đất là chủ yếu -Tam sảnh là hệ thống quan lại trong tổ chức bộ máy nhà nước Trung Quốc dưới triều nhà Đường
Tam sảnh là hệ thống quan lại trong tổ chức bộ máy nhà nước Trung Quốc dưới triều nhà Đường
Trong thời kì phong kiến, quyền lực của Hoàng đế Trung Quốc chỉ bao gồm vương quyền và Thần quyền
Lựa chọn câu trả lời đúng ?
Luật pháp Nhật Bản trong thời kì phong kiến chịu ảnh hưởng sâu đậm của luật pháp Trung Quốc
Luật pháp Nhật Bản trong thời kì phong kiến chịu ảnh hưởng sâu đậm của luật pháp Trung Quốc. Luật pháp phong kiến Nhật Bản mang nặng tình đẳng cấp.
Luật pháp phong kiến Nhật Bản mang nặng tình đẳng cấp.
Trong lĩnh vực hình sự, luật pháp phong kiến Nhật Bản được công khai hóa.
Lựa chọn câu trả lời đúng và
Ở Trung Quốc dưới triều đại nhà Tần, chế độ quận, huyện lần đầu tiên xuất hiện.
Tam công là hệ thống quan lại xuất hiện dưới triều đại nhà Tần.
Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên tiến hành cuộc cải cách tổ chức bộ máy nhà nước của Trung Quốc.
Tất cả các dáp án đều đúng
Lựa chọn câu trả lời đúng.Chế định Hôn nhân và gia đình của luật La Mã thời hậu kì trở đi quy định
Hôn nhân một vợ một chồng trên trên tinh thần tự nguyện
Hôn nhân một vợ một chồng trên trên tinh thần tự nguyện - Người cha không có quyền bán con mình
Người cha không có quyền bán con mình
Pháp luật cấm phụ nữ li hôn
Tài sản trong gia đình người chồng toàn quyền quyết định
Lựa chọn câu trả lời đúng?
check_box Trong thời kì phong kiến, khi nhà nước quân chủ chuyên chế được thiết lập ở Anh và Pháp thì các cơ quan đại diện đẳng cấp bị bãi bỏ - Luật lệ của giáo hội Thiên chúa giáo là bộ phân không thể tách rời của hệ thống pháp luật phong kiến Tây Âu
Các cơ quan đại diện đẳng cấp ở một số nước phong kiến Tây Âu đẫ hạn chế quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp của nhà vua
Luật lệ của giáo hội Thiên chúa giáo là bộ phân không thể tách rời của hệ thống pháp luật phong kiến Tây Âu
Trong suốt thời kì phong kiến ở Tây Âu, luật lệ của lãnh chúa có hiệu lực pháp luật cao nhất trong các lãnh địa
Trong thời kì phong kiến, khi nhà nước quân chủ chuyên chế được thiết lập ở Anh và Pháp thì các cơ quan đại diện đẳng cấp bị bãi bỏ
Lựa chọn câu trả lời sai ?
Dưới triều Minh nhà nước phong kiến Trung Quốc bãi bỏ chức Tể tướng
Ở Tây Âu phong kiến, sau khi giành được quyền tự trị, các thành phố cộng hòa toàn quyền quyết định các vấn đề về hành chính, tài chính, tư pháp và độc lập với lãnh chúa phong kiến
Trong các nhà nước phong kiến Tây Âu, các đạo luật của Hoàng đế bao giờ cũng có hiệu lực cao nhất
Trong các nhà nước phong kiến Tây Âu, các đạo luật của Hoàng đế bao giờ cũng có hiệu lực cao nhất - Trong thời kì phong kiến, pháp luật Tây Âu bao giờ cũng mang tính thống nhất cao.
Trong thời kì phong kiến, pháp luật Tây Âu bao giờ cũng mang tính thống nhất cao.
Lựa chọn câu trả lời sai ?
Chức năng cơ bản của nhà nước tư sản là bảo vệ chế độ tư hữu tư bản
Nhà nước tư sản thời hiện đại không can thiệp vào việc quản lý kinh tế
Trong thời kì hiện đại, nhà nước tư sản lợi dụng tối đa những thành tựu của khoa học và công nghệ vào việc quản lí nhà nước
Trong thời kì hiện đại, nhà tư bản độc quyền trực tiếp giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước.
Lựa chọn câu trả lời sai; Bộ luật Hămmurabi quy định trong chế định thừa kế:
Con trai con gái đều được chia như nhau
Tài sản của cha mẹ chỉ có con trai được hưởng
Tài sản của cha mẹ con gái cũng được hưởng
Luật hiến pháp tư sản thời cận đại ra đời nhằm những mục đích nào? Lựa chọn câu trả lời SAI.
Cân bằng quyền lực giữa các phe phái trong nội bộ giai cấp tư sản;
Củng cố địa vị thống trị của giai cấp tư sản.
Ngăn chặn sự phục hồi của nền quân chủ chuyên chế.
Tăng cường quyền tự do dân chủ của toàn dân.
Luật hình Aten không có đặc điểm nào?
Bảo tồn tục trả thù bằng máu.
Chưa có sự phân biệt lỗi vô ý và lỗi cố ý.
Hình phạt rất đa dạng.
Tội phạm chính trị bị trừng trị dã man
Luật La Mã thời cộng hòa hậu kì trở đi được xây dựng trong hoàn cảnh lịch sử nào?
Các nhà làm luật tiếp thu được nhiều thành tựu lập pháp của các nhà làm luật
Kinh tế hành hóa ở La Mã phát triển mạnh
Kinh tế hành hóa ở La Mã phát triển mạnh-Lãnh thổ La Mã rộng lớn - Các nhà làm luật tiếp thu được nhiều thành tựu lập pháp của các nhà làm luật
Lãnh thổ La Mã rộng lớn
Nền kinh tế hàng hóa bắt đầu phát triển
Luật lệ về hôn nhân và gia đình của pháp luật phong kiến Tây Âu chịu ảnh hưởng của luật lệ nào?
Các bộ luật mới được xây dựng
Luật lệ Thiên chúa giáo
Luật Xa lích
Luật Xa lích - Luật lệ Thiên chúa giáo - Phong tục tập quán
Phong tục tập quán
Luật MaNu quy định hình thức hôn nhân ở Ấn Độ?
Hình thức kết hôn là mua vợ, cướp vợ
Kết hôn cùng đẳng cấp
Kết hôn tự nguyện có tổ chức lễ cưới.
Tất cả các phương án đều đúng
Luật pháp phong kiến Trung Quốc không dựa trên nguồn luật nào?
Lệ
Lệnh
Luật
Tập quán pháp
Mục đích của học thuyết Nho giáo ở Trung Quốc. Nhận định nào sau đây là sai?
Bảo đảm lợi ích của giai cấp thống trị Trung Quốc
Đảm bảo lợi ích của các giai cấp trong xã hội
Tạo ra trật tự xã hội ổn định
Xây dựng một nhà nước quân chủ chuyên chế
Nét tương đồng giữa phương Đông và phương Tây cổ đại?Lựa chọn câu trả lời sai.
Cơ sở kinh tế nhà nước dựa trên chế độ chiếm hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất
Cơ sở xã hội là hệ thống kết cấu giai cấp phức tạp, trong đó về cơ bản gồm 2 giai cấp chính: Chủ nô và nô lệ
Hình thức chính thể hầu hết là quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Nguồn luật cơ bản của luật Aten?
Các bộ luật
Các đạo luật
Pháp luật khẩu truyền
Tập quán pháp
Nguồn luật tạo nên hệ thống pháp luật phong kiến Tây Âu là
3 nguồn
4 nguồn
5 nguồn
6 nguồn
Nguyên nhân đưa đến nước Pháp có nhiều bản Hiến pháp nhất so với các nước tư sản khác thời kì cận đại?
check_box Do cách mạng Pháp trải qua nhiều cuộc nội chiến giữa những thế lực bảo Hoàng và độc tài trong quá trình thiết lập các nền cộng hòa và cuộc đấu tranh của quần chúng nhân dân
Sự mâu thuẫn trong nội bộ quý tộc
Do nước Pháp là nhà nước liên bang
Do cách mạng mạng Pháp là một cuộc cách mạng chưa triệt để, có sự thoả thuận giữa các tầng lớp tư sản với nhau
Nguyên nhân đưa đến sự phát triển đỉnh cao của luật pháp La Mã cổ đại?
check_box Sự phát triển của kinh tế hàng hóa và tiếp thu các thành tựu pháp luật các nước phương Đông
Hoạt động của các luật gia La Mã
Sự phát triển của đa dạng của thành phần dân cư và kinh tế
Sự tiếp thu các thành tựu pháp luật các nước phương Đông
Nguyên nhân La Mã chuyển từ hình thức chính thể cộng hòa quý tộc chủ nô sang hình thức chính thể Quân chủ chuyên chế chủ nô là
Hình thức thống tri cộng hòa quý tộc chủ nô không còn phù hợp nữa
Mâu thuẫn giữa các vùng bị xâm lược với đế quốc La Mã
Mâu thuẫn giữa nô lệ với chủ nô phát triển gay gắt
Tất cả các phương án đều đúng
Nguyên nhân luật La Mã thời cộng hòa hậu kì trở đi phát triển: Lựa chọn câu trả lời đúng.
Kinh tế hàng hóa ở La Mã rất phát triển
Lãnh thổ La Mã rộng lớn nên pháp luật đa dạng để giai cấp thống trị dễ bề cai trị
Tất cả các phương án đều đúng
Trình độ làm luật của các luật gia La Mã rất cao
Nguyên nhân nhà nước Spar theo hình thức chính thể cộng hòa quý tộc chủ nô?
Công thương nghiệp bị hạn chế phát triển
Kinh tế công thương rất phát triển
Nhà nước Spar ra đời là kết quả trực tiếp của cuộc chiến tranh xâm lược và chinh phục nên phải tập trung quyền lực
Ruộng đất ở Spar thuộc quyền định đoạt của tầng lớp quý tộc thị tộc cũ - Công thương nghiệp bị hạn chế phát triển - Nhà nước Spar ra đời là kết quả trực tiếp của cuộc chiến tranh xâm lược và chinh phục nên phải tập trung quyền lực
Ruộng đất ở Spar thuộc quyền định đoạt của tầng lớp quý tộc thị tộc cũ.
Nguyên nhân ra đời của nhà nước và pháp luật là gì?
Do nhu cầu chủ quan của xã hội
Do nhu cầu chủ quan của xã hội - Do nhu cầu khách quan của xã hội
Do nhu cầu khách quan của xã hội
Hoàn toàn giống nhau
Hoàn toàn khác nhau
Nguyên tắc tổ chức bộ máy quan lại nhà Minh không theo nguyên tắc nào?
Bớt bỏ khâu trung gian, Hoàng đế trực tiếp chỉ huy các quan chức quan trọng.
Quyền hành không tập trung vào một quan chức mà được tản ra nhiều cơ quan khác nhau.
Tổ chức bộ máy nhà nước về cơ bản giống với mô hình của nhà Đường
Từng bộ của Lục bộ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước nhà vua
Nguyên tắc trả thù ngang bằng trong bộ luật Hammurabi không được áp dụng cho đối tượng nào?
check_box Nô lệ
Dân tự do
Thương nhân
Chủ nô
Nhà nước Ai Cập cổ đại theo hình thức chính thể nào?
Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Nhà nước quân chủ hạn chế
Nhà nước quân chủ quý tộc
Nhà nước Ấn Độ cổ đại theo hình thức chính thể nào?
Cộng hòa dân chủ chủ nô
Cộng hòa quý tộc chủ nô
Quân chủ chuyên chế chủ nô
Quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Nhà nước chiếm hữu nô lệ ra đời trên cơ sở nào?
Có sự phân công lao động xã hội
Kinh tế phát triển
Mâu thuẫn giai cấp phát triển không thể điều hòa được
Tất cả các phương án đều đúng
Nhà nước cổ đại phương Đông ra đời trên những yếu tố nào?
Chế độ sở hữu chung ruộng đất bảo tồn vững chắc
Chế độ sở hữu chung ruộng đất bảo tồn vững chắc - Mâu thuẫn giai cấp phát triển chưa gay gắt
Mâu thuẫn giai cấp phát triển chưa gay gắt
Mâu thuẫn giai cấp phát triển gay gắt
Trị thủy, thủy lợi
Nhà nước cộng hòa quý tộc chủ nô Xpac ở Hy Lạp cổ đại được ra đời dựa trên cơ sở nào?
check_box Chiến tranh
Cải cách
Trị thủy thủy lợi
Tự vệ
Nhà nước La Mã ra đời dựa trên các yếu tố nào sau đây
Cuộc chinh phục của người Êtơrutsxcơ và công cuộc chống chinh phục của người La Mã
Kinh tế La Mã phát triển
Mâu thuẫn giai cấp gay gắt
Tất cả các phương án đều đúng
Nhà nước La Mã ra đời dựa trên các yếu tố nào?
Cuộc chinh phục của người Êtơrutsxcơ và công cuộc chống chinh phục của người La Mã
Kinh tế La Mã phát triển
Mâu thuẫn giai cấp gay gắt
Tất cả các ý trên
Nhà nước Spar theo hình thức chính thể nào?
Cộng hòa dân chủ chủ nô
Cộng hòa quý tộc chủ nô;
Quân chủ chuyên chế chủ nô.
Nhà nước tư sản Anh thời cận đại theo hình thức chính thể nào?
check_box Quân chủ - nghị viện
Cộng hòa nghị viện
Cộng hòa tổng thống
Nhà nước tư sản nào theo hình thức chính thể quân chủ- nghị viện?
Anh
Đức

Pháp
Nhà nước tư sản nào trong thời kì cận đại thực hiện chính sách “Tam quyền phân lập”?
Nhà nước tư sản Anh
Nhà nước tư sản Mĩ
Nhà nước tư sản Pháp
Tất cả các nhà nước tư sản trên
Nhận định nào đúng khi nói quyền tư hữu trong luật của các nước tư sản thời cận đại khác so với luật Dân sự La Mã thời cổ đại?
check_box Quyền tư hữu trong luật của các nước tư sản thời cận đại là quyền tự nhiên của con người, mang tính thiêng liêng bất khả xâm phạm so với luật La Mã
Quyền tư hữu trong luật của các nước tư sản thời cận đại là quyền tư hữu hạn chế so với luật La Mã
Quyền tư hữu trong luật của các nước tư sản thời cận đại là quyền tự nhiên của con người, nhưng không mang tính thiêng liêng so với luật La Mã
Quyền tư hữu trong luật của các nước tư sản thời cận đại chỉ bao gồm hai quyền năng là sử dụng và định đoạtso với luật La Mã
Nhận định nào đúng với nội dung của Đại Hiến chương tự do năm 1216 ở Anh?
check_box Hạn chế sự độc đoán chuyên quyền của nhà vua, xác lập quyền tự trị của thành phố và quyền tự do đi lại buôn bán của người dân
Khẳng định tính tự trị của các thành phố và quyền lực của nhà vua đối với các thành phố tự trị này
Khẳng định quyền lực của nhà vua là tối thượng, tất cả thần dân phải tuân theo
Hạn chế quyền lực của nhà vua về lập pháp, hành pháp, tư pháp và kinh tế trên lãnh thổ mình cai quản
Nhận định nào là chưa đúng về pháp luật La Mã cổ đại?
Luật La Mã thời cộng hòa hậu kì, có kỹ thuật lập pháp chuẩn xác, từ ngữ rõ ràng, trong sáng.
Pháp luật La Mã điều chỉnh hầu hết các quan hệ xã hội quan trọng, phổ biến, đặc biệt lá các quan hệ trong lĩnh vực dân sự
Pháp luật La Mã là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa của đế quốc La Mã phát triển.
Quyền sở hữu trong Luật La Mã thời cộng hòa hậu kì bao gồm đầy đủ 3 quyền: Quyền sử dụng, quyền định đoạt và quyền chiếm hữu
Nhận định nào là đúng ?
Chế độ Lục bộ trong bộ máy chính quyền trung ương ở Trung Quốc được đặt ra từ thời Đường và hoàn thiện dưới triều Minh
Chế độ Lục bộ trong bộ máy chính quyền trung ương ở Trung Quốcđược đặt ra từ thời Tần
Tần Thủy Hoàng là vị vua đầu tiên ở Trung Quốc đặt ra chức quan Ngự sử để giám sát hoạt động của quan lại
Tần Thủy Hoàng là vị vua đầu tiên ở Trung Quốc đặt ra chức quan Ngự sử để giám sát hoạt động của quan lại - Trong thời kì PK phân quyển ở Tây Âu, Luật lệ của các lãnh chúa có hiệu lực pháp luật cao nhất trong mỗi lãnh địa
Trong thời kì PK phân quyển ở Tây Âu, Luật lệ của các lãnh chúa có hiệu lực pháp luật cao nhất trong mỗi lãnh địa
Nhận định nào là đúng ?
Nhà nước tư sản Anh không áp dụng nguyên tắc phân chia quyền lưc
Nhà nước tư sản Anh, Mĩ thời cận đại thể hiện sự áp dụng đầy đủ và triệt để thuyết “tam quyền phân lập”
Theo Hiến pháp 1791 của nhà nước tư sản Pháp, quyền hành pháp của nhà nước tư sản Pháp thuộc tòa án
Thủ tướng Chính phủ các nhà nước theo hình thức chính thể quân chủ nghị viện cộng hòa nghị viện đều là thủ lĩnh của Đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện -Nhà nước tư sản Anh, Mĩ thời cận đại thể hiện sự áp dụng đầy đủ và triệt để thuyết “tam quyền phân lập”
Thủ tướng Chính phủ các nhà nước theo hình thức chính thể quân chủ nghị viện, cộng hòa nghị viện đều là thủ lĩnh của Đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện
Nhận định nào là đúng?
Giáo hội Thiên chúa giáo chi phối các quan hệ xã hội
Lệnh miệng của giai cấp thống trị có hiệu lực lớn
Thói quen sử dụng Tập quán pháp để giải quyết các quan hệ xã hội trong các lãnh địa
Tình trạng phân quyền cát cứ kéo dài đã kìm hãm sự phát triển kinh tế hàng hóa và sự phát triển của pháp luật
Tình trạng phân quyền cát cứ kéo dài đã kìm hãm sự phát triển kinh tế hàng hóa và sự phát triển của pháp luật - Thói quen sử dụng Tập quán pháp để giải quyết các quan hệ xã hội trong các lãnh địa
Nhận định nào là đúng?
Các lãnh chúa phong kiến luôn tìm cách cản trở các thành thị xuất hiện trên lãnh thổ của mình
Các thành thị trong thời kì phong kiến Tây Âu xuất hiện do nhà vua quy định và tạo điều kiện cho nó phát triển
Khi sống ở các thành thị tự trị, thương nhân và thợ thủ công đã thoát khỏi ách áp bức bóc lột của các lãnh chúa phong kiến
Khi sống ở các thành thị tự trị, thương nhân và thợ thủ công đã thoát khỏi ách áp bức bóc lột của các lãnh chúa phong kiến. Các lãnh chúa phong kiến luôn tìm cách cản trở các thành thị xuất hiện trên lãnh thổ của mình
Nhận định nào là đúng?
check_box Thượng viện của nhà nước tư sản Anh và Mĩ vừa có chức năng lập pháp, vừa là cơ quan xét xử phúc thẩm tối cao. Thủ tướng Chính phủ các nhà nước theo hình thức chính thể quân chủ nghị viện, cộng hòa nghị viện đều là thủ lĩnh của Đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện
Chính thể cộng hòa là hình thức chính thể phổ biến nhất của các nhà nước tư sản đương đại
Thủ tướng Chính phủ các nhà nước theo hình thức chính thể quân chủ nghị viện, cộng hòa nghị viện đều là thủ lĩnh của Đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện
Thượng viện của nhà nước tư sản Anh và Mĩ vừa có chức năng lập pháp, vừa là cơ quan xét xử phúc thẩm tối cao
Nhận định nào là đúngi?
Luật pháp La Mã là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa của đế quốc La Mã phát triển
Pháp luật phương Đông và phương Tây luôn bảo vệ chế độ chiếm hữu nô lệ của chủ nô đối với tư liệu sản xuất và nô lệ; hợp pháp hoá các hình thức bóc lột của chủ nô đối với nô lệ
Tất cả các nhận định trên
Vượt ra khỏi tính giai cấp, luật dân sự ở phương Tây thời cổ đại chứa đựng nhiều điểm tiến bộ
Nhận định nào là không đúng về pháp luật La Mã cổ đại?
Chứng cứ khi xét xử phụ thuộc vào đẳng cấp, giới tính
Kĩ thuật lập pháp chuẩn mực
Nguyên tắc bình đẳng giữa các đương sự trong quan hệ dân sự được thể hiện đậm nét
Phạm vi điều chỉnh của pháp luật vừa rộng vừa sâu
Nhận định nào là sai ?
Chế độ tư hữu ruộng đất phát triển mạnh là nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy Tây Âu chuyển sang thời kì phong kiến
Cuộc chiến tranh xâm lược của tộc người Giéc Man là nguyên nhân chủ yếu làm chuyển biến xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến ở Tây Âu
Cuộc chiến tranh xâm lược của tộc người Giéc Man là nguyên nhân chủ yếu làm chuyển biến xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến ở Tây Âu - Phương pháp duy nhất để giành quyền tự trị cho các thành thị ở Tây Âu là đấu tranh vũ trang
Phương pháp duy nhất để giành quyền tự trị cho các thành thị ở Tây Âu là đấu tranh vũ trang
Trong giai đoạn cuối của thời kì phong kiến Tây Âu, địa chủ và giáo hội liên kết với nhau ủng hộ vua thiết lập nền quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Nhận định nào là sai?
Hình thức chính thể của các nhà nước cổ đại hầu hết là hình thức quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Pháp luật phương Tây điều chỉnh hầu hết các quan hệ xã hội quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực dân sự
Thực chất nhà nước La Mã cổ đại được tổ chức theo hình thức chính thể hỗn hợp
Trong nhà nước ATen, quyền lực cao nhất thuộc về Hội đồng 500 người
Trong nhà nước ATen, quyền lực cao nhất thuộc về Hội đồng 500 người - Hình thức chính thể của các nhà nước cổ đại hầu hết là hình thức quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Nhận định nào là sai?
Chính sách chủ yếu của nhà nước phong kiến Trung Quốc khi tiến hành xâm lược là chính sách chinh phục đi đôi với đồng hóa - Nội dung và hình thức pháp luật Nhật Bản phong kiến không chịu bât kì ảnh hưởng nào của pháp luật PK Trung Quốc
Chính sách chủ yếu của nhà nước phong kiến Trung Quốc khi tiến hành xâm lược là chính sách chinh phục đi đôi với đồng hóa.
Cơ sở tư tưởng của nhà nước quân chủ chuyên chế Trung Hoa là học thuyết chính trị Nho giáo
Mục tiêu của học thuyêt Nho giáo ở Trung Quốc là xây dựng một nhà nước quân chủ chuyên chế và bành trứơng xâm lược ra bên ngoài.
Nội dung và hình thức pháp luật Nhật Bản phong kiến không chịu bât kì ảnh hưởng nào của pháp luật PK Trung Quốc
Nhận định nào là sai?
check_box Chức năng cơ bản của nhà nước tư sản là bảo vệ quyền tư hữu của toàn dân
Luật hiến pháp ra đời nhằm củng cố địa vị thống trị của giai cấp tư sản
Pháp luật là phương tiện quan trọng nhất của nhà nước tư sản để quản lý xã hội
Thời cận đại, nhà nước tư sản Mĩ thể hiện sự áp dụng đầy đủ và triệt để thuyết “tam quyền phân lập”
Nhận định nào là sai?
check_box Trong suốt thời kì thống trị của chính quyền Mạc phủ, chính quyền của Thiên Hoàng bị xóa bỏ hoàn toàn.
Các nhà vua ở Trung Quốc xem xét việc tiến hành chiến tranh xâm lược mở rộng lãnh thổ là chức năng, nhiệm vụ của mình
Thiên Hoàng cho phép chính quyền Mạc phủ tồn tại và quản lí, chi phối theo ý chí của Thiên Hoàng
Thời kì Mạc Phủ, tình trạng phân quyền cát cứ đã hình thành ở Nhật Bản.
Nhận định nào là sai?
check_box Dân luật tư sản thời cận đại bảo vệ quan hệ bình đẳng trong gia đình
Quan hệ hôn nhân chịu ảnh hưởng quy định của Thiên chúa giáo
Quan hệ tài sản thời cận đại quyết định quan hệ hôn nhân và gia đình
Trong dân luật tư sản thời cận đại, hôn nhân là một loại hợp đồng
Nhận định nào là sai?
check_box Chức năng cơ bản của nhà nước tư sản thời cận đại là bảo vệ chế độ tư hữu của toàn dân - Luật Hiến pháp tư sản ra đời nhằm tăng cường quyền tự do dân chủ của toàn dân
Chức năng cơ bản của nhà nước tư sản thời cận đại là bảo vệ chế độ tư hữu của toàn dân
Luật Hiến pháp tư sản ra đời nhằm tăng cường quyền tự do dân chủ của toàn dân
Pháp luật tư sản trong thời kì hiện đại tham gia vào việc điều tiết kinh tế
Trong thời hiện đại, vai trò của Nghị viên rất lớn nhằm cân bằng quyền lực giữa các tầng lớp tư sản
Nhận định nào là sai?
check_box Trong suốt thời kì thống trị của chính quyền Mạc phủ, chính quyền của Thiên Hoàng bị xóa bỏ hoàn toàn. Thiên Hoàng cho phép chính quyền Mạc phủ tồn tại và quản lí, chi phối theo ý chí của Thiên Hoàng
Các nhà vua ở Trung Quốc xem xét việc tiến hành chiến tranh xâm lược mở rộng lãnh thổ là chức năng, nhiệm vụ của mình
Thiên Hoàng cho phép chính quyền Mạc phủ tồn tại và quản lí, chi phối theo ý chí của Thiên Hoàng
Trong suốt thời kì thống trị của chính quyền Mạc phủ, chính quyền của Thiên Hoàng bị xóa bỏ hoàn toàn
Nhận định nào là sai?
Luật dân sự của các nước phương Tây cổ đại tiến bộ hơn phương Đông
Luật hình sự của phương Tây tiến bộ hơn phương Đông cổ đại
Luật pháp ATen có sự phân biệt giữa tội cố ý và tội vô ý.
Pháp luật ATen coi quyền tư hữu là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm
Nhận định nào sau đây đúng ?
Luật 12 bảng của người La Mã phát triển cao, cả về phạm vi các quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh và cả về kĩ thuật lập pháp
Luật dân sự La Mã cổ đại đã đạt đến trình độ mang tính chất cổ điển
Quyền sở hữu trong Luật La Mã bao gồm đầy đủ 3 quyền: Quyền sử dụng, quyền định đoạt và quyền chiếm hữu
Nhận định nào sau đây là đúng?
check_box Đức trị là tư tưởng chủ đạo ở Trung Quốc suốt từ nhà Hán đến nhà Thanh. Thời suốt kì phong kiến ở Trung Quốc. tư tưởng Đức trị và pháp trị lồng ghép vào nhau
Đức trị là tư tưởng chủ đạo ở Trung Quốc suốt từ nhà Hán đến nhà Thanh
Pháp trị là tư tưởng chủ đạo của Trung Quốc thời phong kiến
Thời suốt kì phong kiến ở Trung Quốc. tư tưởng Đức trị và pháp trị lồng ghép vào nhau
Nhận định nào sau đây là đúng?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Bảo đảm lợi ích của giai cấp thống trị Trung Quốc
Tạo ra trật tự xã hội ổn định
Xây dựng một nhà nước quân chủ chuyên chế
Nhận định nào sau đây là đúng?
check_box Đảm bảo lợi ích của các giai cấp trong xã hội
Bảo đảm lợi ích của giai cấp thống trị Trung Quốc
Tạo ra trật tự xã hội ổn định
Xây dựng một nhà nước quân chủ chuyên chế
Nhận định nào sau đây là sai?
Bộ luật 12 bảng của La Mã cổ đại là bộ luật điển hình trên mọi phương diện so với các bộ luật phương Đông
Bộ luật 12 bảng của La Mã cổ đại là bộ luật điển hình trên mọi phương diện so với các bộ luật phương Đông - Quyền sở hữu trong Luật La Mã thời cộng hòa hậu kì bao gồm đầy đủ 3 quyền: Quyền sử dụng, quyền định đoạt và quyền chiếm hữu
Luật dân sự của các nước phương Tây tiến bộ hơn phương Đông; song ở một số bộ luật hình sự của phương Tây lại trì trệ, bảo thủ hơn phương Đông
Pháp luật phương Tây điều chỉnh hầu hết các quan hệ xã hội quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực dân sự
Quyền sở hữu trong Luật La Mã thời cộng hòa hậu kì bao gồm đầy đủ 3 quyền: Quyền sử dụng, quyền định đoạt và quyền chiếm hữu
Nhận định nào sau đây là sai?
Hình thức chính thể Nhà nước của các quốc gia phong kiến phương Đông thường đa dạng hơn các nhà nước phương Tây phong kiến
Luật lệ của các phường hội thủ công trong các thành phố cộng hòa tự trị cũng là một bộ phận của hệ thống pháp luật phong kiến Tây Âu
Trong các nhà nước phong kiến Tây Âu, vương quyền hoàn toàn tách khỏi thần quyền và thường khống chế được thần quyền của giáo hội Thiên chúa giáo
Trong các nhà nước phong kiến Tây Âu, vương quyền hoàn toàn tách khỏi thần quyền và thường khống chế được thần quyền của giáo hội Thiên chúa giáo. Hình thức chính thể Nhà nước của các quốc gia phong kiến phương Đông thường đa dạng hơn các nhà nước phương Tây phong kiến
Những tiền đề chủ yếu dẫn tới cách mạng tư sản thời cận đại?
check_box Tất cả các tiền đề trên
Mầm mống kinh tế tư bản nẩy sinh trong lòng xã hội phong kiến
Mâu thuẫn giữa các thế lực phong kiến và giai cấp tư sản phát triển gay gắt
Trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản xuất hiện
Những tiền đề cơ bản dẫn đến các cuộc cách mạng tư sản ở phương Tây thời cận đại?
Mầm mống kinh tế tư bản nảy sinh trong lòng xã hội phong kiến
Mâu thuẫn giữa các thế lực phong kiến và giai cấp tư sản phát triển gay gắt
Tất cả các tiền đề trên
Trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản xuất hiện
Những yếu tố nào thúc đẩy nhà nước phương Đông cổ đại ra đời sớm?
Chế độ sở hữu chung về ruộng đất bảo tồn
Trị thủy, thủy lợi
Trị thủy, thủy lợi - Chế độ sở hữu chung về ruộng đất bảo tồn - Tự vệ
Tư hữu ruộng đất phát triển
Tự vệ
Những yếu tố nào thúc đẩy nhà nước phương Đông ra đời sớm?
Chế độ sở hữu chung về ruộng đất bảo tồn
Tất cả các phương án trên
Trị thủy, thủy lợi
Tự vệ
Nội dung nào không được điều chỉnh trong bộ luật Manu của nhà nước Ấn Độ cổ đại?
check_box Tổ chức bộ máy nhà nước
Quan hệ thừa kế
Hôn nhân và gia đình
Sở hữu và hợp đồng
Ở Hoa Kỳ thời kì cận đại, người da đen được quyền tham gia bầu cử vào thời điểm nào?
Sau khi đạo luật 1881 được công bố
Sau cuộc nội chiến Nam – Bắc (1861-1865)
Sau khi Hiến pháp 1787 ra đời
Sau khi Lincon xoá bỏ chế độ nô lệ vào năm 1863
Ở Tây Âu thời kì phân quyền cát cứ, nguồn luật chủ yếu nào chiếm địa vị độc tôn?
check_box Luật lệ của lãnh chúa
Những quy định dẫn chiếu của luật La Mã
Luật lệ của giáo hội Thiên chúa
Tập quán pháp
Pháp luật là gi?
Những quy định do cơ quan nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định
Những quy định mang tính bắt buộc chung cho mọi người trong xã hội.
Những quy định mang tính cưỡng chế đối với các cơ quan, tổ chức xã hội
Những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, được nhà nước bảo đảm thực hiện
Pháp luật phong kiến Tây Âu không dựa vào nguồn luật nào trong các nguồn luật sau?
Các bộ luật được xây dựng mới hoàn toàn.
Luật lệ của giáo hội Thiên chúa.
Những quy định được dẫn chiếu từ luật La Mã cổ đại.
Tập quán pháp.
Pháp viện tối cao của nhà nước tư sản Mĩ không có quyền hạn nào trong các quyền sau?
Ban bố hoặc phủ quyết các đạo luật của nghị viện.
Giải thích pháp luật
Phán quyết các đạo luật có tính hợp hiến hay không.
Quyền tối cao về xét xử.
Phương thức tuyển bổ quan lại chủ yếu dưới thời Hạ, Thương, Chu của Trung Quốc là gì?
check_box Nhiệm từ
Khoa cử
Tiến cử
Đề cử
Phương thức tuyển lựa quan lại cơ bản của nhà nước Trung Quốc thời kì phong kiến là phương thức nào?
check_box Khoa cử
Nạp thóc nap tiền
Đề cử
Nhiệm tử
Quan điểm nào đúng với Nghị viện trong nhà nước tư sản Mỹ thời cận đại?
check_box Lưỡng viện cân bằng
Lưỡng viện không cân bằng
Bao gồm hai viện là Viện quý tộc và Hạ viện
Chỉ có 1 viện duy nhất
Quy định nào không được luật Hămmurabi đề cập?
Quy định về hôn nhân và gia đình.
Quy định về hợp đồng
Quy định về quyền sở hữu
Quy định về thừa kế.
Quyền lực của Nhật Hoàng Nhật Bản trong Hiến pháp 1946 có gì khác so với Thiên Hoàng trong Hiến pháp 1889?
check_box Nhật Hoàng Nhật Bản là biểu tượng cho sự thống nhất dân tộc
Nhật Hoàng Nhật Bản nắm trong tay thần quyền
Nhật Hoàng Nhật Bản nắm trong tay thần quyền và vương quyền
Nhật Hoàng Nhật Bản nắm trong tay quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp
Quyền tư hữu được quy định trong luật dân sự La Mã thời cổ đại có đặc điểm gì?
check_box Chỉ có hai quyền năng: sử dụng và định đoạt
Là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm
Có 3 quyền năng: sử dụng, chiếm dụng và định đoạt nhưng bị hạn chế
Có duy nhất quyền năng là quyền chiếm dụng
Sự kiện đánh dấu sự ra đời của nhà nước lưỡng đầu Thiên Hoàng và Mạc phủ ở Nhật Bản thời phong kiến?
check_box Năm 1192 người cầm đầu dòng họ Minamôtô là Yôrimôtô được Thiên Hoàng phong danh hiệu “Tướng quân”
Năm 1184, dòng họ Minamôtô thiết lập chính quyền riêng tại miền Đông Nhật Bản
Cải cách của Taica
Bộ luật Giôcưsikimôcu ban hành năm 1232
Sự ra đời của chính quyền tự trị thành phố và cơ quan đại diện đẳng cấp ở Tây Âu không chứng tỏ điều gì?
Chính thể quân chủ chuyên chế phong kiến đã được xác lập
Đây là nét độc đáo trong xã hội phong kiến Tây Âu
Những cơ quan này là một bộ phận thượng tầng kiến trúc của chế độ phong kiến.
Tầng lớp thị dân giàu có xuất hiện, ngày càng có thế lực về kinh tế.
Sự tồn tại của cơ quan đại diện đẳng cấp ở Anh có điểm gì khác với Pháp khi chế độ quân chủ chuyên chế ra đời vào thế kỉ XV?
check_box Cơ quan đại diện đẳng cấp của Anh vẫn duy trì và trở thành một trog những yếu tố hạn chế quyền lực của nhà vua về vấn đề thuế khóa và việc ban hành các đạo luật
Cơ quan đại diện đẳng cấp của Anh vẫn duy trì và trở thành công vụ phục vụ đắc lực cho quyền lực của nhà vua
Cơ quan đại diện đẳng cấp ở Anh bị thủ tiêu
Cơ quan đại diện đẳng cấp của Anh vẫn duy trì và trở thành một trong những yếu tố hạn chế quyền lực của nhà vua về mọi mặt
Theo Hiến pháp 1791 của nhà nước tư sản Pháp, quyền hành pháp của nhà nước tư sản Pháp thuộc cơ quan nào?
Chính phủ
Nhà vua
Quốc Hội
Tòa án
Theo Hiến pháp 1889, Thiên hoàng của Nhật Bản có quyền hạn như thế nào?
check_box Giới hạn trong Hiến pháp
Nắm quyền hành pháp
Nắm quyền lập pháp.
Vô hạn
Theo quy định của bộ luật Hammurabi, người chồng không được phép bỏ vợ và phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng vợ suốt đời trong trường hợp nào?
check_box Người vợ mắc bệnh phong hủi
Người vợ không sinh được con trai
Người vợ không còn ai thân thích
Người vợ bị mù
Thời cận đại, nhà nước tư sản nào theo hình thức chính thể Cộng hòa tổng thống? Đặc trưng cơ bản của hình thức chính thể đó?
Anh
Mỹ
Nhật Bản
Pháp
Thời cổ đại, vua Trung Quốc nắm những quyền nào?
Cả 3 quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp
Hành pháp và tư pháp
Lập pháp
Lập pháp và hành pháp
Thời hiện đại, nhà nước tư sản không có đặc điểm nào trong những đặc điểm sau?
Mở rộng quan hệ đối ngoại.
Nhà nước tư sản không tham gia quản lí kinh tế
Những nhà tư bản độc quyền trực tiếp giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước.
Vai trò và thực quyền của tổng thống, thủ tướng- của cơ quan hành pháp ngày càng được tăng cường.
Thời kì hiện đại, vai trò của các cơ quan nào trong bộ máy nhà nước tư sản được tăng cường?
Cơ quan hành pháp;
Co quan lập pháp;
Cơ quan tư pháp
Tổng thống – thủ tướng. Cơ quan hành pháp;
Tổng thống – thủ tướng;
Thời phong kiến, hệ thống quan Tam công và Cửu khanh ở Trung Quốc được thiết lập ở triều đại nào?
Nhà Đường
Nhà Hán
Nhà Minh
Nhà Tần
Thực chất của chế độ lưỡng đảng ở Hoa kì là gì?
Đảm bảo giai cấp tư sản độc quyền thống trị nhà nước
Đảm bảo giai cấp tư sản độc quyền thống trị nhà nước - Ngăn cản đại biểu của quần chúng nhân dân tham gia quản lí bộ máy nhà nước.
Đảm bảo tính dân chủ rộng rãi
Ngăn cản đại biểu của quần chúng nhân dân tham gia quản lí bộ máy nhà nước.
Tất cả các phương án đều đúng
Thực chất nhà nước La Mã cổ đại được tổ chức theo hình thức chính thể nào
Chính thể hỗn hợp
Cộng hòa dân chủ chủ nô
Cộng hòa quý tộc chủ nô
Nền quân chủ chuyên chế chủ nô
Tính dân chủ của nhà nước ATen được thể hiện ở những điểm nào?
Nhà nước có chế độ cấp lương cho nhân viên chính quyền
Tất cả các ý trên
Thực hiện chế độ bỏ phiếu trực tiếp (bằng vỏ sò)
Tổ chức bộ máy nhà nước hoàn chỉnh
Tính dân chủ của nhà nước ATen được thể hiện:
Nhà nước có chế độ cấp lương cho nhân viên chính quyền
Tất cả các phương án đều đúng
Thực hiện chế độ bỏ phiếu bằng vỏ sò
Tổ chức bộ máy nhà nước hoàn chỉnh
Trạng thái cơ bản nhất trong quá trình ra đời và phát triển của các nhà nước phong kiến Châu Âu từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV?
check_box Trạng thái phân quyền cát cứ phong kiến
Nhà nước liên bang
Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Nhà nước thành bang
Trên cơ sở của nguyên tắc tam quyền phân lập, nhà nước tư sản mĩ được tổ chức không theo nguyên tắc nào?
Ba bộ phận có nhiệm kì khác nhau
Ba bộ phận có nhiệm kì như nhau.
Ba bộ phận có sự độc lập và kiềm chế lẫn nhau, bảo đảm cho chúng không loại trừ hoặc tiếm quyền của nhau.
Ba bộ phận của nhà nước có nguồn gốc hình thành khác nhau.
Triều đại nào ở Trung Quốc tư tưởng Đức trị đóng vai trò chủ đạo trong việc trị nước?
Nhà Đường
Nhà Hán
Nhà Minh
Nhà Tần
Trong các ngành luật sau, ngành luật nào là ngành luật mới được pháp luật tư sản thời hiện đại đưa vào sử dụng?
Luật dân sự
Luật hiến pháp tư sản.
Luật hình sự
Luật lao động
Trong các nhà nước phong kiến phương Đông, chính thể quân chủ chuyên chế tồn tại lâu dài do các yếu tố nào?
Chế độ tưu hữu ruộng đất phát triển mạnh
Đòi hỏi của công cuộc xâm lược bành trướng hoặc chống chính phục
Nhiệm vụ trị thủy – thủy lợi
Tập quán chính trị và tâm lí truyền thống
Tất cả các yếu tổ trên.
Trong các nhà nước tư sản sau, nhà nước nào theo hình thức chính thể Cộng hòa tổng thống?
check_box Nhà nước tư sản Mĩ
Nhà nước tư sản Anh
Nhà nước tư sản Nhật Bản
Nhà nước tư sản Pháp
Trong các nhà nước tư sản sau, nhà nước nào theo hình thức chính thể quân chủ -nghị viện?
Nhà nước tư sản Anh
Nhà nước tư sản Anh và Nhà nước tư sản Nhật Bản
Nhà nước tư sản Mĩ
Nhà nước tư sản Nhật Bản
Nhà nước tư sản Pháp
Trong các nhận định sau, nhận định nào là đúng?
Luật dân sự của các nước phương Tây cổ đại tiến bộ hơn phương Đông
luật hình sự của phương Tây tiến bộ hơn phương Đông cổ đại
Luật pháp ATen có sự phân biệt giữa tội cố ý và tội vô ý.
Pháp luật ATen coi quyền tư hữu là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm
Pháp luật ATen coi quyền tư hữu là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm – Luật pháp ATen có sự phân biệt giữa tội cố ý và tội vô ý - Luật dân sự của các nước phương Tây cổ đại tiến bộ hơn phương Đông
Trong lĩnh vực tố tụng của Lưỡng Hà, điều nào không được luật pháp quy định?
Chứng cứ phụ thuộc vào đẳng cấp, giới tính
Quy định rõ ràng trách nhiệm của thẩm phán.
Tòa xét xử công khai
Việc xét xử của tòa phải dựa trên chứng cứ.
Trong Luật La Mã thời kì cộng hòa hậu kì, người phụ nữ có quyền về tài sản như thế nào?
check_box Người phụ nữ có quyền tài sản tương đối bình đẳng với chồng
Bình đẳng
Người phụ nữ không có quyền gì đối với bất kì các loại tài sản
Người phụ nữ chỉ được giữ tài sản hồi môn
Trong nhà nước ATen, quyền lực cao nhất của nhà nước thuộc cơ quan nào?
Hội đồng 10 tướng sĩ
Hội đồng 500 người
Hội nghị công dân
Tòa bồi thẩm
Trong nhà nước Spar; thực chất quyên lực nằm trong tay cơ quan nào?
2 vua
Hội đồng 5 quan giám sát
Hội đồng trưởng lão
Hội nghị công dân
Trong pháp luật tư sản Anh thời cận đại, nguồn luật nào không có?
check_box Các bộ luật
Án lệ
Các đạo luật
Tiền lệ pháp
Trong thời kì cận đại, vai trò của cơ quan lập pháp rất lớn?
check_box Tất cả các phương án đều đúng
Đề cân bằng quyền lực giữa các tầng lớp tư sản
Để nhà nước tham gia quản lý vào quá trình sản xuất và trao đổi tư bản
Trong thời kì cổ đại, Trung Quốc tồn tại những triều đại nào?
Nhà Chu
Nhà Hạ
Nhà Hạ - Nhà Chu - Nhà Thương
Nhà Tần
Nhà Thương
Trong thời kì hiện đại, những quyền nào của luật tố tụng tư sản được phục hồi?
check_box Tất cả các quyền trên
Chế độ dự thẩm.
Nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
Nguyên tắc suy đoán vô tội;
Trong vương quốc Babylon cổ ở Lưỡng Hà cổ đại, quyền lực nhà vua được tuyên bố trong bộ luật nào?
check_box Bộ luật Hammurabi
Bộ luật Nippua
Bộ luật Manu
Bộ luật Esơnume
Trung tâm quyền lực của nhà nước tư sản Anh nằm ở cơ quan nào?
check_box Hạ nghị viện
Chính phủ
Nghị viện
Nhà vua
Văn kiện nào đặt cơ sở pháp lý ban đầu cho sự bền vững của chính thể quân chủ nghị viện Anh?
check_box Đạo luật về quyền hành 1689
Đạo luật 3 năm năm 1694
Đạo luật về Nghị viện năm 1911
Đạo luật không thay thế quan toà năm 1701
Văn kiện nào là cơ sở chính trị - pháp lý cơ bản đầu tiên thành lập chính quyền liên bang ở Mỹ?
check_box Các điểu khoản liên bang 1776
Hiến pháp 1787
Hiệp ước Véc- xai 1783
Tuyên ngôn độc lập 1776
Văn kiện nào tuyên bố xoá bỏ quyền lực của vua chúa phong kiến, khẳng định quyền bình đẳng, tự do của nhân dân ở nước Pháp?
check_box Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1789
Hiến pháp 1789
Tuyên ngôn độc lập 1776
Tuyên ngôn độc lập năm 1945
Vì sao các châu trưởng ở cấp châu trong hệ thống chính quyền địa ở Ai Cập cổ đại luôn do Pharaon bổ nhiệm và thường được luân chuyển giữa hai miền Thượng và Hạ Ai Cập?
check_box Ngăn ngừa tình trạng cát cứ
Làm cho hai vùng thượng và hạ Ai Cập không có sự khác biệt
Cho các châu trưởng được cai trị nhiều nơi
Khẳng định quyền năng của Pharaon với các châu trưởng
Viện nguyên lão có vai trò gì đối với địa vị và quyền lực của Hoàng đế La Mã vào thời kì đế chế?
check_box Phế lập Hoàng đế La Mã
Ngăn cản Hoàng đế La Mã đưa ra các dự luật
Là cơ quan giúp việc cho nhà vua
Có quyền lực tối cao, nhà vua không có quyền lực gì
Vương quyền kết hợp với thần quyền là đặc trưng của các nhà nước nào?
Các nhà nước phong kiến phương Đông
Các nhà nước phong kiến phương Tây
Tất cả các nhà nước phong kiến
Ý nào không phải là cơ sở hình thành nhà nước phong kiến Tây Âu?
Do mâu thuẫn giữa lãnh chúa thế tục và lãnh chúa tăng lữ
Người Giéc Manh tràn vào La Mã
Quan hệ sản xuất phong kiến được hình thành ở Tây Âu
Sự khủng hoảng của chế độ chiếm hữu nô lệ ở La Mã
Ý nào không phải là cơ sở hình thành xã hội chiếm hữu nô lệ ở phương Tây?
Kinh tế phát triển
Mâu thuẫn giai cấp phát triển gay gắt
Mâu thuẫn giai cấp phát triển không gay gắt
Xã hội phân hóa nhanh
Ý nào không phải là đặc điểm cơ bản của pháp luật phương Đông cổ đại?
Các hình phạt dã man
Các quan hệ xã hội đã được luật hóa
Ranh giới giữa hình sự - dân sự rất mờ nhạt.
Trọng hình, khinh dân
Ý nào không phải là đặc điểm của chế độ đẳng cấp Vác-na ở Ấn Độ
Là sự cách biệt và khác biệt lớn giữa các đẳng cấp trong lĩnh vực nghề nghiệp, địa vị xã hội, quan hệ hôn nhân và địa vị pháp lí
Là sự chế định hóa chế độ đẳng cấp bằng pháp luật
Pháp luật không điều chỉnh chế độ đẳng cấp Vác-na
Ra đời sớm, tồn tại bền vững trong chế độ nô lệ và cả chế độ phong kiến
Ý nào không phải là đặc điểm của nhà nước tư sản thời cận đại?
Hình thức nhà nước khác nhau nhưng bản chất nhà nước tư sản giống nhau
Nhà nước TS ra đời không phải là kết quả chính trị cơ bản và trực tiếp của CMTS
Tổ chức bộ máy nhà nước tuân theo Luật hiến pháp tư sản
Vai trò, quyền hạn của nghị viện đều rất lớn
Ý nào không phải là đặc điểm nhà nước tư sản thời hiện đại?
Hệ thống chính trị tư sản ổn định.
Nhà nước tư sản không tham gia quản lý kinh tế.
Những nhà tư bản độc quyền trực tiếp giữ các chức vụ quan trọng trong tổ chức bộ máy nhà nước.
Vai trò và thực quyền của tổng thống, thủ tướng, của cơ quan hành pháp ngày càng được tăng cường.
Ý nào không phải là đặc thù của chế độ xã hội Ấn độ cổ đại?
Chế độ vác na ở Ấn Độ là chế độ đẳng cấp điển hình trong lịch sử thế giới cổ đại
Công xã nông thôn tồn tại lâu dài, vững chắc ở Ấn Độ
Ở Ấn Độ, nô lệ giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị và xã hội
Quan hệ nô lệ ở Ấn Độ là quan hệ nô lệ không phát triển.
Ý nào không phải là đặc trưng của nhà nước phong kiến Trung Quốc?
Luôn tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược để mở rộng lãnh thổ
Nhà nước luôn sử dụng Nho giáo làm hệ tư tưởng thống trị
Nhà nước phong kiến là chính thể quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Tính chuyên chế trong chính thể nhà nước không cao.
Ý nào không phải là mục tiêu của học thuyết Nho giáo ở Trung Quốc?
Bành trướng xâm lược ra bên ngoài bằng tư tưởng “bình thiên hạ”.
Coi việc bảo vệ lợi ích của toàn dân là mục tiêu cơ bản
Tạo ra thẻ chế xã hội ổn định trong trật tự gia đình, trong nhà nước.
Xây dựng một nhà nước quân chủ chuyên chế
Ý nào không phải là nét tương đồng giữa các nhà nước phương Đông và phương Tây cổ đại?
Các nhà nước đều theo hình thức chính thể quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Cơ sở kinh tế nhà nước dựa trên chế độ chiếm hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất
Cơ sở xã hội là hệ thống kết cấu giai cấp phức tạp.
Trong xã hội tồn tại 3 giai cấp cơ bản: Chủ nô, nô lệ và nông dân.
Ý nào không phải là nguyên nhân khiến pháp luật Tây Âu kém phát triển?
Các lãnh chúa phong kiến chỉ tập trung vào các cuộc chinh phạt lần nhau nên không có điều kiện xây dựng luật pháp.
Do tấc động mạnh mẽ của luật La Mã cổ đại đến xã hội phong kiến Tây Âu.
Tình trạng phân quyền cát cứ và kinh tế tự cung tự cấp kéo dài.
Trình độ dân trí của dân thấp.
Yếu tố nào không thúc đẩy nhà nước phương Tây ra đời sớm như ở các nước phương Đông?
check_box Trị thủy thủy lợi
Cải cách
Tự vệ
Chiến tranh
Yếu tố nào là quan trọng nhất thúc đẩy nhà nước phương Đông ra đời sớm?
Chế độ tư hữu ruộng đất phát triển
Điều kiện tự nhiên
Trị thủy, thủy lợi
Tự vệ
Yêu tố thúc đẩy các nhà nước ở phương Đông ra đời sớm là gì?
check_box Trị thủy thủy lợi và chiến tranh
Chiến tranh
Trị thủy thủy lợi
Cải cách
Yếu tố thúc đấy quá trình phong kiến hóa đưa đến sự ra đời của các nhà nước phong kiến Tây Âu là gì?
check_box Do sự xâm lược của người Giéc- manh
Do sự nổi dậy của nô lệ chống lại quý tộc
Do sự phát triển về kinh tế
Do tiến hành trị thủy thủy lợi

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập