Bản Hiếp pháp nào được gọi là Hiến pháp của cơ chế quan liêu bao cấp?
check_box Hiến pháp 1980
Hiến pháp 1946
Hiến pháp 1959
Hiến pháp 2013
Bộ luật Gia Long chia hình phạt đồ làm mấy bậc?
3 bậc
4 bậc
5 bậc
6 bậc
Bộ Quốc triều khám tụng điều lệ được ban hành ở triều đại phong kiến nào?
Triều Lê Trung Hưng
Triều Lý
Triều Nguyễn
Triêu Trần
Chính quyền đô hộ thời Pháp thuộc trước năm 40 quản lý đến cấp nào?
Huyện
Quận
Tất cả các cấp hành chính trên
Chính quyền đô hộ thời Pháp thuộc từ sau năm 43 quản lý đến cấp nào?
Huyện
Quận
Tất cả các cấp hành chính trên
Chính quyền đô hộ của phong kiến Trung quốc thời Bắc thuộc từ sau năm 43 quản lý đến cấp nào?
check_box Huyện
Tất cả các cấp hành chính trên
Quận
Chính quyền nào là chính quyền độc lập tự chủ của người Việt thời Bắc thuộc?
Chính quyền Hai Bà Trưng
Chính quyền họ Khúc
Nhà nước Vạn Xuân
Tất cả các chính quyền trên
Chính quyền nhà nước Âu Lạc thời Bắc thuộc có đặc điểm nào?
Chính quyền đô hộ của các triều đại phương Bắc là chính quyền duy nhất
Chính quyền độc lập tự chủ của người Việt là chính quyền quản lý toàn bộ xã hội Âu Lạc
Có hai chính quyền tồn tại song song
Chuộc tội bằng tiền là nguyên tắc của bộ luật nào thời phong kiến?
Các bộ luật Việt Nam thời phong kiến
Hoàng Việt luật lệ
Quốc triều hình luật
Quốc triều khám tụng điều lệ
Đời vua nào thời Hậu Lê, nhà nước đã kiểm soát được bộ máy chính quyền làng xã?
Lê Hiền Tông
Lê Thái Tổ
Lê Thái Tông
Lê Thánh Tông
Dưới thời Hậu Lê, đời vua nào nhà nước đã kiểm soát được bộ máy chính quyền làng xã?
Lê Hiền Tông
Lê Thái Tổ
Lê Thái Tông
Lê Thánh Tông
Đường lối cai trị của nhà nước phong kiến Việt Nam dựa trên những tư tưởng nào?
Tất cả các tư tưởng trên
Tư tưởng Nho giáo
Tư tưởng pháp trị và các tư tưởng truyền thống
Tư tưởng từ bi hỷ xả của đạo Phật
Hệ thống chính quyền của Pháp ở Việt Nam thời Pháp thuộc gồm những bộ phận nào?
check_box Tất cả các hệ thống chính quyền trên
Chính quyền ở Bắc kì
Chính quyền ở Trung kì, Nam kì
Toàn quyền Đông Dương
Hệ thống pháp luật phong kiến Việt Nam được hình thành từ các nguồn luật nào?
Lệ làng
Một số tập quán được ghi nhận trong các bộ luật
Tập quán chính trị được hình thành trong quá trình tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước
Tất cả các nguồn luật trên.
Hiến pháp 1992 có quy định nào trong lĩnh vực tư pháp?
check_box Thực hiện chế độ bổ nhiệm Thẩm phán
Duy trì chế độ bầu Thẩm phán
Quy định hệ thống cơ quan kiểm sát là cơ quan độc lập, không chịu sự giám sát của cơ quan nào.
Viện trưởng Viện kiểm sát không chịu trách nhiệm trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân
Hiến pháp năm 1946 đươc xây dựng dựa trên nguyên tắc nào?
check_box Tất cả các nguyên tắc trên
Đảm bảo quyền tự do dân chủ
Đoàn kết toàn dân, không phân biệt nòi giống, gái trai, giai cấp
Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân
Hiến pháp năm 1946 đươc xây dựng dựa trên nguyên tắc nào?
check_box Tất cả các nguyên tắc trên
Đảm bảo quyền tự do dân chủ
Đoàn kết toàn dân
Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân
Hoàng Việt luật lệ là bộ luật được xây dựng ở triều đại nào?
Triều Hậu Lê
Triều Lý
Triều Nguyễn
Triều Trần
Khái niệm “Nhà nước pháp quyền” lần đầu tiên được ghi vào văn kiện lần thứ mấy của Đảng?
check_box Lần thứ VII
Lần thứ V
Lần thứ VI
Lần thứ VIII
Kĩ thuật làm luật ở Việt Nam thời phong kiến có những đặc trưng nào?
Các bộ luật thường là bộ luật tổng hợp
Không có khái niệm và sự phân chia pháp luật thành các ngành luật.
Pháp luật được diễn giải bằng hình thức quy phạm luật hình
Tất cả các đặc trưng trên
Lệ “tứ bất” do nhà Nguyễn đặt ra gồm những yếu tố nào?
Bất Hoàng hậu
Bất phong vương và bất lập Trạng nguyên
Bất Tể tướng
Tất cả các yếu tố trên
Lê Thánh Tông tiến hành cải cách bộ máy nhà nước nhằm mục đích gì?
Nâng cao sự thể hiện và hiệu quả quyền lực của Hoàng đế
Tăng cường hiệu lực của bộ máy quan liêu
Tập trung quyền lực vào tay vua
Tất cả các mục đích trên
Luật lệ của chính quyền đô hộ ở Âu Lạc được bắt nguồn từ nguồn luật nào?
Luật tục của người Việt
Luật tục của người Việt và pháp luật phong kiến Trung Quốc
Pháp luật của Trung Quốc mang sang
Pháp luật thành văn
Luật pháp Âu Lạc thời Bắc thuộc điều chỉnh những lĩnh vực nào?
Luật hình
Luật lệ về dân sự và tài chính
Luật lệ về hôn nhân và gia đình
Tất cả các lĩnh vực trên
Nét đặc sắc của bộ Quốc triều hình luật trong quyền thừa kế tài sản là gì?
check_box Tất cả các ý trên
Con gái được hưởng tài sản thừa kế như con trai
Con gái trưởng có quyền thừa kế hương hỏa
Vợ có quyền thừa kế tài sản của chồng
Nguyên nhân nào dẫn đến việc hình thành thể chế lưỡng đầu Lê – Trịnh?
Do tương quan lực lượng giữa tập đoàn phong kiến Đàng Trong và Đàng Ngoài
Duy trì truyền thống từ thời Lê Trung Hưng bên cạnh vua có chúa
Tất cả các nguyên nhân trên
Tư tưởng chính danh Nho giáo
Nhà Lý đã sử dụng phương thức nào để tuyển dụng quan lại?
Khoa cử
Nộp tiền
Tất cả các phương thức tuyển dụng trên
Tuyển cử và nhiệm cử
Nhà nước phong kiến Việt Nam hình thành dựa trên chế độ sở hữu nào về ruộng đất?
Công hữu
Sở hữu làng xã
Sở hữu tư nhân
Tất cả các hình thức sở hữu trên
Nhà nước phong kiến Việt Nam hình thành trên cơ sở nền kinh tế nào?
Kinh tế công thương phát triển
Kinh tế nông nghiệp tự cấp tự túc
Kinh tế phát triển toàn diện
Nhà nước phong kiến Việt Nam tổ chức và hoạt động dựa trên những nguyên tắc nào?
Liên kết dòng họ
Nguyên tắc chính danh
Tất cả các nguyên tắc trên
Tôn quân quyền
Nhà nước quân chủ quý tộc Lý – Trần có những đặc điểm nào?
Các hoàng thân quốc thích là hậu thuẫn chính trị cho quyền lực của nhà vua
Phương thức tuyển dụng quan lại chủ yếu là nhiệm cử
Tất cả các đặc điểm trên
Thẩm quyền của nhà vua chưa được đề cao
Những lễ nghi nào của Nho giáo là nguồn hình thành hệ thống pháp luật phong kiến Việt Nam?
Lễ nghi triều chính
Lễ nghi trong gia đình
Lễ nghi trong xã hội
Tất cả các lễ nghi trên
Pháp luật của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc thể hiện dưới hình thức nào?
Pháp luật khẩu truyền
Pháp luật thành văn
Tập quán pháp
Tập quán pháp và pháp luật khẩu truyền
Pháp luật phong kiến Việt Nam có những đặc điểm nào?
check_box Tất cả các đặc điểm trên.
Có sự kết hợp hài hòa giữa lễ và luật
Thể hiện sự hòa đồng giữa pháp luật và đạo đức
Thể hiện sự kết hợp giữa luật và lệ
Pháp luật phong kiến Việt Nam quy định mức hình phạt rất nặng và dã man nhằm mục đích gì?
check_box Bảo vệ lễ nghi Nho giáo và các chuẩn mực đạo đức
Giáo dục
Mở rộng phạm vi truy cứu trách nhiệm hình sự
Răn đe
Pháp luật phong kiến VN quy định những trường hợp nào được miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?
Bất khả kháng hoặc lầm lỡ
Tất cả các trường hợp trên
Tự thú tội
Tự vệ chính đáng
Pháp luật Trung Quốc áp dụng ở Âu Lạc thời Bắc thuộc dựa vào những nguồn luật nào?
Các bộ luật của Trung Quốc được áp dụng ở Âu Lạc
Luật lệ của Thứ sử, Tiết độ sứ, thái thú cai trị ở Âu Lạc
Luật lệnh của Hoàng đế Trung Quôc
Tất cả các nguồn luật trên
Pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc được tạo nên từ những nguồn luật nào?
check_box Cả hai nguồn luật trên
Nguồn luật của Pháp
Nguồn luật phong kiến việt Nam
Phương thức tuyển dụng quan lại dưới triều Lý là phương thức nào?
Khoa cử
Nộp tiền
Tất cả các phương thức trên
Tuyển cử và nhiệm cử
Quốc triều khám tụng điều lệ quy định soát tụng gồm những phương thức nào?
Quan trên soát tụng quan dưới
Soát tụng hàng năm
Tất cả các phương thức trên
Thông qua việc xử lại án mà cấp dưới đã xử và có khiếu kiện
Theo Quốc triều hình luật, đối tượng nào được quyền thừa kế tài sản của chồng?
Con gái , con trai
Con gái trưởng có quyền thừa kế hương hỏa
Tất cả các đối tượng trên
Vợ
Thời Bắc thuộc đã để lại hệ quả gì về mặt nhà nước đối với người Việt?
Dập khuôn mô hình nhà nước phong kiến Trung Quốc
Tiếp thu kĩ thuật tổ chức nhà nước của Trung Quốc để tổ chức thiết chế nhà nước của mình.
Tổ chức lại bộ máy nhà nước theo hướng Hán hóa
Thời Bắc thuộc đã để lại những hậu quả gì cho người Việt?
Hệ tư tưởng Nho giáo được truyền bá vào Việt Nam
Kinh tế của người Việt được tạo điều kiện phát triển
Tất cả các hậu quả trên
Thúc đẩy các nhà nước độc lập tự chủ ra đời
Thời Bắc thuộc, pháp luật Âu Lạc có đặc điểm nào?
Áp dụng song song hệ thống luật tục của người Việt và pháp luật phong kiến Trung Quốc
Chính quyền đô hộ xây dựng hệ thống pháp luật mới ở Âu Lạc
Duy trì luật tục của người Việt
Luật pháp của phong kiến Trung Quốc được áp dụng là chủ yếu
Thời gian nào kết thúc thời Bắc thuộc ?
Năm 40
Năm 554
Năm 905
Năm 938
Thời kì từ năm 1969 – 1976,về địa vị pháp lý, Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam nắm quyền trên những lĩnh vực nào?
check_box Tất cả các quyền
Hành pháp
Lập pháp
Tư pháp
Thời Pháp thuộc, đối tượng nào được quyền lập di chúc?
check_box Tất cả các đối tượng trên.
Người chồng
Vợ cả nếu chồng đồng ý
Vợ thứ nếu chồng cho phép
Thời Pháp thuộc, không gian lãnh thổ , chính quyền nhà Nguyễn tồn tại ở những khu vực nào?
check_box Bắc kì và Trung kì
Bắc kì
Trên toàn lãnh thổ VN
Trung kì
Thời Pháp thuộc, Toàn quyền Đông Dương có những quyền nào trên đất nước ta?
check_box Tất cả các quyền
Hành pháp
Lập pháp
Tư pháp
Tổ chức chính quyền ở Đàng Trong bao gồm mấy cấp và là những cấp nào?
2 cấp
3 cấp
4 cấp
5 cấp
Tòa án thời pháp thuộc có những đặc điểm nào?
check_box Tất cả những đặc điểm trên
Có sự tách bạch giữ tố tụng dân sự và tố tụng hình sự
Hệ thống tòa án phức tạp và ít nhiều đã tiếp thu những yếu tố của nền tư pháp phương Tây
Tư pháp tách khỏi hành pháp
Tội nào trong những tội sau thuộc nhóm tội Thập ác?
check_box Mưu bạn (mưu phản bội)
Tội chức vụ
Tội nhân mạng
Tội trộm cướp
Trong các bộ luật sau, bộ luật nào chuyên về tố tụng?
Hoàng Việt luật lệ
Quốc triều hình luật
Quốc Triều khám tụng điều lệ
Tất cả các các bộ luật trên
Trong các triều đại phong kiến Việt Nam, triều đại nào phát triển nhất?
Triều Hậu Lê
Triều Lý
Triều Nguyễn
Triều Trần
Trong xã hội Văn Lang – Âu lạc, tầng lớp nào chiếm đa số và là lực lượng sản xuất chủ yếu?
check_box Nông dân công xã
Nô tì
Quý tộc
Tất cả các tầng lớp
Về thẩm quyền, tòa án Pháp xét xử những vụ án liên quan đến đối tượng nào?
check_box Tất cả các đối tượng trên
Chỉ là người Pháp
Người ngoại kiều
Người Việt sinh ra ở vùng đất thuộc địa
Về thẩm quyền, tòa án Pháp xét xử những vụ án liên quan đến đối tượng nào?
check_box Tất cả các đối tượng trên
Người ngoại kiều
Người Pháp
Người Việt sinh ra ở vùng đất thuộc địa
Xã hội Văn Lang gồm các tầng lớp nào?
Nô tì
Nông dân công xã
Quý tộc
Tất cả các tầng lớp trên
Xứ nào ở nước ta thời Pháp thuộc theo quy chế thuộc địa?
check_box Nam kì
Bắc kì
Cả 3 xứ
Trung kì
Yếu tố nào không phải là yếu tố thúc đẩy nhà nước đầu tiên của người Việt cổ ra đời sớm?
Mở rộng lãnh thổ
Sự hợp tác trong sản xuất
Trị thủy, thủy lợi
Tự vệ

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập