Các biện pháp bảo đảm đầu tư là
Những biện pháp do các bên thỏa thuận khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế
Những biện pháp được quy định trong các văn bản pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế
Những biện pháp được quy định trong các văn bản pháp luật nhằm tạo ra các lợi ích nhất định cho các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế
Những biện pháp được thể hiện trong các quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh
Các biện pháp hỗ trợ đầu tư là
Những biện pháp do các bên thỏa thuận khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế
Những biện pháp được quy định trong các văn bản pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế
Những biện pháp được quy định trong các văn bản pháp luật nhằm tạo ra các lợi ích nhất định cho các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế
Những biện pháp được thể hiện trong các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh
Các biện pháp ưu đãi đầu tư là
Những biện pháp do các bên thỏa thuận khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế
Những biện pháp được quy định trong các văn bản pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế
Những biện pháp được quy định trong các văn bản pháp luật nhằm tạo ra các lợi ích nhất định cho các nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào nền kinh tế
Những biện pháp được thể hiện trong các quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh
Chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội
check_box 60 ngày
15 ngày
30 ngày
45 ngày
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………………………….là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh”
Doanh nghiệp
Nhà đầu tư
Thương nhân
Tổ chức kinh tế
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………………..là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu”
Đặc khu Kinh tế
Khu chế xuất
Khu Công nghệ cao
Khu Kinh tế
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………….là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư”
Đầu tư
Đầu tư kinh doanh
Hoạt động đầu tư
Kinh doanh
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………………………..là khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh.”
Khu Chế xuất
Khu Công nghệ cao
Khu công nghiệp
Khu kinh tế
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………………….là cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”
Cơ quan cấp phép đầu tư
Cơ quan đăng ký đầu tư
Cơ quan đăng ký doanh nghiệp
Cơ quan đăng ký kinh doanh
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp.”
Khu chế xuất
Khu Công nghệ
Khu Công nghệ cao
Khu công nghiệp
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư”
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký vốn đầu tư
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Dự án đầu tư ……………………..là dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.”
Kinh doanh
Mở rộng
Mới
Phát triển
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn …………………………để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.”
Dài hạn
Trung hạn
trung hạn hoặc dài hạn
Trung hạn và dài hạn
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Hợp đồng ……………………….là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập tổ chức kinh tế”
Đối tác công tư
Hợp tác kinh doanh
Hợp tác liên doanh
Liên doanh
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Hợp đồng BCC được ký kết giữa các nhà đầu tư trong nước thực hiện theo quy định của pháp luật về…………………”.
Dân sự
Đầu tư
Kinh tế
Thương mại
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Nhà đầu tư là …………………………thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài..”
Cá nhân
Thương nhân
Tổ chức
Tổ chức, cá nhân
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được thành lập ……………………tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng
check_box Văn phòng điều hành
Chi nhánh hoạt động
Công ty đại diện
Pháp nhân
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị …………………….bằng biện pháp hành chính”
Quốc hữu hóa
Quốc hữu hóa hoặc bị tịch thu
Quốc hữu hóa và tịch thu
Tịch thu
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp……………………..”
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Phép đầu tư
Chủ đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là
Nhà đầu tư nước ngoài
Nhà đầu tư trong nước
Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Chủ thể của hợp đồng hợp tác kinh doanh là
check_box Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Nhà đầu tư nước ngoài
Nhà đầu tư trong nước
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Chức năng hoạt động của khu chế xuất là
check_box Sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu
Sản xuất hàng tiêu dùng nội địa
Sản xuất hàng xuất khẩu
Thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu
Chức năng hoạt động của khu công nghệ cao là
check_box Sản xuất công nghiệp, chế tạo hàng xuất khẩu, nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo nhân lực, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao
Sản xuất hàng công nghệ cao
Sản xuất hàng công nghiệp
Sản xuất hàng xuất khẩu
Chức năng hoạt động của khu công nghiệp là
Sản xuất hàng công nghiệp
Sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp
Sản xuất hàng tiêu dùng
Thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp
Cơ quan nào giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài?
check_box Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Công thương
Bộ Tài chính
Bộ Tư pháp
Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh là
check_box Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tổ chức thuộc Bộ, ngành; cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Đầu tư gián tiếp là
Hoạt động đầu tư mà người đầu tư không quan tâm tới việc quản lý, điều hành quá trình thực hiện và sử dụng các nguồn vốn đầu tư
Hoạt động đầu tư mà người đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện và sử dụng các nguồn vốn đầu tư
Hoạt động đầu tư mà người đầu tư vừa trực tiếp, vừa gián tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện và sử dụng các nguồn vốn đầu tư
Hoạt động đầu tư trong đó người bỏ vốn trực tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình sử dụng các nguồn vốn đầu tư
Đầu tư kinh doanh là
Việc nhà đầu tư bỏ các nguồn lực ở thời điểm hiện tại nhằm tìm kiếm lợi nhuận
Việc nhà đầu tư bỏ công sức ở thời điểm hiện tại nhằm tìm kiếm lợi nhuận
Việc nhà đầu tư bỏ công sức và tài sản ở thời điểm hiện tại nhằm tìm kiếm lợi nhuận
Việc nhà đầu tư bỏ tài sản ở thời điểm hiện tại nhằm tìm kiếm lợi nhuận
Đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư 2014 là
Việc nhà đầu tư bỏ công sức để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua các hình thức đầu tư
Việc nhà đầu tư bỏ tài sản để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua các hình thức đầu tư
Việc nhà đầu tư bỏ tài sản và công sức để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua các hình thức đầu tư
Việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua các hình thức đầu tư
Đầu tư là
Việc nhà đầu tư bỏ các nguồn lực ở thời điểm hiện tại nhằm đạt được kết quả tốt đẹp hơn trong tương lai
Việc nhà đầu tư bỏ công sức ở thời điểm hiện tại nhằm đạt được kết quả tốt đẹp hơn trong tương lai
Việc nhà đầu tư bỏ tài sản ở thời điểm hiện tại nhằm đạt được kết quả tốt đẹp hơn trong tương lai
Việc nhà đầu tư bỏ tài sản và công sức ở thời điểm hiện tại nhằm đạt được kết quả tốt đẹp hơn trong tương lai
Đầu tư lợi nhuận là
Hoạt động đầu tư sử dụng các nguồn lực để hướng tới các mục tiêu xã hội
Hoạt động đầu tư sử dụng các nguồn lực để kinh doanh thu lợi nhuận
Hoạt động đầu tư sử dụng các nguồn lực để vừa kinh doanh thu lợi nhuận, vừa không thu lợi nhuận
Hoạt động đầu tư sử dụng các nguồn lực nhưng không nhằm kinh doanh thu lợi nhuận
Đầu tư phát triển là
Hoạt động đầu tư trong đó nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư theo cách cho vay nhằm tìm kiếm lợi nhuận
Hoạt động đầu tư trong đó nhà đầu tư bỏ vốn, tài sản để mua hàng hóa, sau đó bán lại với giá cao hơn nhằm tìm kiếm lợi nhuận
Hoạt động đầu tư trong đó nhà đầu tư bỏ vốn, tài sản để thực hiện các hoạt động nhằm tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, làm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh và các lợi ích xã hội khác.
Hoạt động đầu tư trong đó nhà đầu tư bỏ vốn, tài sản để thực hiện các hoạt động nhằm tìm kiếm lợi nhuận
Đầu tư phi lợi nhuận là
Hoạt động đầu tư sử dụng các nguồn lực để hướng tới các mục tiêu xã hội
Hoạt động đầu tư sử dụng các nguồn lực để kinh doanh thu lợi nhuận
Hoạt động đầu tư sử dụng các nguồn lực để vừa kinh doanh thu lợi nhuận, vừa không thu lợi nhuận
Hoạt động đầu tư sử dụng các nguồn lực nhưng không nhằm kinh doanh thu lợi nhuận
Đầu tư ra nước ngoài là
check_box Việc nhà đầu tư đưa vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác từ Việt Nam ra nước ngoài để tiến hành hoạt động đầu tư.
Việc nhà đầu tư đưa vốn bằng tiền từ Việt Nam ra nước ngoài để tiến hành hoạt động đầu tư.
Việc nhà đầu tư đưa vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác từ nước ngoài vào Việt Nam để tiến hành hoạt động đầu tư.
Việc nhà đầu tư dùng vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là
Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư
Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư; thành lập tổ chức kinh tế có sự góp vốn của các nhà đầu tư
Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế có sự góp vốn của nhà đầu tư
Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế
Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là
Việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng tiền và các tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư nhằm tạo ra một tổ chức kinh tế mới
Việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng tiền và các tài sản khác để thực hiện hoạt động đầu tư nhưng không tạo ra một tổ chức kinh tế mới
Việc nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế
Việc nhà đầu tư mua lại một doanh nghiệp đang hoạt động
Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế là
Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư
Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư; thành lập tổ chức kinh tế có sự góp vốn của các nhà đầu tư
Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế có sự góp vốn của nhà đầu tư:
Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế khi tổ chức kinh tế đã được thành lập
Đầu tư theo hợp đồng gồm
check_box Đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư (PPP) và hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
Đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư (PPP)
Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
Đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao (BOT)
Đầu tư trong nước là
Hoạt động đầu tư mà các nguồn lực đầu tư được huy động từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài
Hoạt động đầu tư mà các nguồn lực đầu tư được huy động từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài và các tổ chức cá nhân trong nước
Hoạt động động đầu tư mà các nguồn lực đầu tư được huy động từ ngân sách nhà nước và từ các tổ chức, cá nhân trong nước
Hoạt động động đầu tư mà các nguồn lực đầu tư được huy động từ người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư về nước
Đầu tư trực tiếp là
Hoạt động đầu tư mà người đầu tư không quan tâm tới việc quản lý, điều hành quá trình thực hiện và sử dụng các nguồn vốn đầu tư
Hoạt động đầu tư mà người đầu tư trực tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện và sử dụng các nguồn vốn đầu tư
Hoạt động đầu tư mà người đầu tư vừa trực tiếp, vừa gián tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình thực hiện và sử dụng các nguồn vốn đầu tư
Hoạt động đầu tư trong đó người bỏ vốn không trực tiếp tham gia quản lý, điều hành quá trình sử dụng các nguồn vốn đầu tư
Dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?
Bộ quản lý chuyên ngành
Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?
Bộ quản lý chuyên ngành
Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Dự án chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?
Bộ quản lý chuyên ngành
Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên do cơ quan nào có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài?
check_box Quốc hội
Bộ quản lý chuyên ngành
Thủ tướng Chính phủ
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên do cơ quan nào có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài?
check_box Thủ tướng Chính phủ
Bộ quản lý chuyên ngành
Quốc hội
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?
check_box Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Bộ quản lý chuyên ngành
Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ
Dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động sau bao nhiêu tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư?
check_box 12 tháng
24 tháng
36 tháng
6 tháng
Dự án đầu tư không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Có quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu có nhu cầu
Có quyền dùng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Có quyền dùng giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Không có quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Dự án đầu tư là
Tập hợp đề xuất bỏ vốn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định
Tập hợp đề xuất bỏ vốn ngắn hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định
Tập hợp đề xuất bỏ vốn ngắn, trung hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định
Tập hợp đề xuất bỏ vốn trung, dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định
Dự án đầu tư mở rộng là
Dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư
Dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường
Dự án thực hiện lần đầu
Dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh
Dự án đầu tư mới là
Dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư
Dự án đầu tư phát triển dự án đang hoạt động đầu tư kinh doanh bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường
Dự án thực hiện lần đầu
Dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án hoạt động độc lập với dự án đang thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh
Dự án đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Có quyền dùng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Có quyền dùng giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Không phải thực hiện thủ tục đầu tư
Phải thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Dự án di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?
Bộ quản lý chuyên ngành
Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Dự án di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?
Bộ quản lý chuyên ngành
Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?
check_box Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Bộ quản lý chuyên ngành
Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ
Dự án Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?
check_box Thủ tướng Chính phủ
Bộ quản lý chuyên ngành
Quốc hội
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Dự án hưởng ưu đãi đầu tư là
Dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư
Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư
Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư và dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư
Mọi dự án đầu tư được thực hiện tại Việt Nam
Dự án lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên do cơ quan nào có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài?
check_box Thủ tướng Chính phủ
Bộ quản lý chuyên ngành
Quốc hội
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Dự án lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên do cơ quan nào có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài?
check_box Thủ tướng Chính phủ
Bộ quản lý chuyên ngành
Quốc hội
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Dự án sản xuất thuốc lá điếu do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?
Bộ quản lý chuyên ngành
Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Dự án Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?
Bộ quản lý chuyên ngành
Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?
Bộ quản lý chuyên ngành
Chính phủ
Quốc hội
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Dự án Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?
check_box Thủ tướng Chính phủ
Bộ quản lý chuyên ngành
Quốc hội
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Dự án xây dựng và kinh doanh sân gôn do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư?
Bộ quản lý chuyên ngành
Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ
Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh
Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế là
Việc nhà đâu tư góp vốn để mua lại toàn bộ 1 doanh nghiệp đang hoạt động
Việc nhà đâu tư góp vốn để mua phần vốn góp chi phối của 1 doanh nghiệp đang hoạt động
Việc nhà đâu tư góp vốn để thành lập tổ chức kinh tế
Việc nhà đâu tư góp vốn để trở thành chủ sở hữu của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh khi doanh nghiệp đã thành lập và đang hoạt động
Hậu quả pháp lý của việc đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là
Không ra đời 1 tổ chức kinh tế mới
Ra đời 1 tổ chức kinh tế 100% vốn của các nhà đầu tư
Ra đời 1 tổ chức kinh tế 100% vốn của các nhà đầu tư hoặc tổ chức kinh tế có sự góp vốn của các nhà đầu tư
Ra đời 1 tổ chức kinh tế có sự góp vốn của các nhà đầu tư
Hệ quả của việc đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh là
check_box Không thành lập tổ chức kinh tế
Thành lập tổ chức kinh tế 1 chủ hoặc nhiều chủ
Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư
Thành lập tổ chức kinh tế có sự góp vốn của các nhà đầu tư
Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký dưới hình thức
check_box Văn bản
Hành vi
Lời nói
Văn bản, lời nói hoặc hành vi
Khu chế xuất là
check_box Khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu
Khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng tiêu dùng nội địa
Khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu
Khu công nghiệp chuyên thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu
Khu chế xuất là khu
check_box Thành lập theo quyết định của Chính phủ
Thành lập theo quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thành lập theo quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành lập tự phát
Khu công nghệ cao là khu
Thành lập theo quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thành lập theo quyết định của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Thành lập tự phát
Khu công nghiệp là
Khu vực chuyên sản xuất hàng công nghiệp
Khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp
Khu vực có ranh giới địa lý xác định, phân biệt với các vùng lãnh thổ khác
Khu vực thường không có dân cư sinh sống
Khu kinh tế là
Khu vực chuyên sản xuất hàng công nghiệp
Khu vực chuyên sản xuất hàng xuất khẩu
Khu vực có ranh giới địa lý xác định
Khu vực có ranh giới địa lý xác định, gồm nhiều khu chức năng, được thành lập để thực hiện các mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quốc phòng, an ninh
Lĩnh vực đầu tư đối với hợp đồng đối tác công tư là
check_box Xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình kết cấu hạ tầng, cung cấp trang thiết bị hoặc dịch vụ công
Cung cấp trang thiết bị hoặc dịch vụ công
Mọi lĩnh vực
Xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình kết cấu hạ tầng
Lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài gồm
check_box Mọi lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại không cấm
Mọi lĩnh vực mà pháp luật nước sở tại không cấm
Mọi lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam không cấm
Một số lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại không cấm
Mức ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án là bao nhiêu % vốn đầu tư của dự án căn cứ vào quy mô, tính chất và tiến độ thực hiện của từng dự án?
check_box Từ 1% đến 3%
Từ 1% đến 5%
Từ 3% đến 5%
Từ 5% đến 7%
Nhà đầu tư đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài là
check_box Nhà đầu tư trong nước
Các nhà đầu tư đầu tư tại Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Nhà đầu tư nước ngoài
Nhà đầu tư nước ngoài được chuyển ra nước ngoài các loại tài sản nào sau đây?
- Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;- Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.
- Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;- Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;
- Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;- Thu nhập từ hoạt động đầu tư kinh doanh;- Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.
- Vốn đầu tư, các khoản thanh lý đầu tư;- Tiền và tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của nhà đầu tư.
Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục nào sau đây?
Đăng ký đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Đăng ký góp vốn
Đăng ký kinh doanh
Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp khu công nghiệp và thị trường nội địa
Bị hạn chế về hải quan
Bị hạn chế về hải quan và thuế quan
Bị hạn chế về thuế quan
Không bị hạn chế
Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải
check_box Thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư
Góp vốn vào doanh nghiệp dự án
Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh
Mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp dự án
Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thuộc về
check_box Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ
Quốc hội
Thủ tướng Chính phủ
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Thẩm quyền quyết định chủ trương thuộc về:
Quốc hội
Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhà đầu tư tùy từng dự án
Thủ tướng Chính phủ
Ủy ban nhân dân tỉnh
Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh là
check_box 5 ngày hoặc 15 ngày tùy từng trường hợp
15 ngày
3 ngày
5 ngày
Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là
check_box 5 ngày hoặc 15 ngày, tùy trường hợp phải quyết định hay không phải quyết định chủ trương đầu tư
15 ngày
3 ngày
5 ngày
Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
15 ngày
3 ngày
5 ngày
5 ngày hoặc 15 ngày
Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá bao nhiêu năm?
check_box 50 năm
60 năm
70 năm
99 năm
Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá bao nhiêu năm?
check_box 70 năm
100 năm
50 năm
99 năm
Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bảo lãnh
Doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ
Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng
Nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Nghĩa vụ thực hiện hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; những dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục đầu tư là tổ chức kinh tế:
Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh
Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài góp vốn nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên
Có tổ chức kinh tế do nhà đầu tu nước ngoài góp vốn nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên
Do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư 100% vốn điều lệ và tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 điều 23 Luật Đầu tư 2014
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư trong nước phải
Thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Thực hiện thủ tục đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; sau đó thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; nếu có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: thực hiện thủ tục đầu tư
Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tổ chức kinh tế đó có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ bao nhiêu % vốn điều lệ?
100%
49% trở lên
50% trở lên
51% trở lên
Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau được giải quyết thông qua
Toà án Việt Nam
Trọng tài nước ngoài
Trọng tài Việt Nam
Trọng tài Việt Nam hoặc Toà án Việt Nam
Trong quá trình thực hiện, các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh
check_box Thành lập Ban điều phối để thực hiện hợp đồng
Không thành lập Ban điều phối để thực hiện hợp đồng
Thành lập Ban kiểm soát để thực hiện hợp đồng
Thành lập Hội đồng quản trị để thực hiện hợp đồng
Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
check_box 15 ngày
20 ngày
30 ngày
40 ngày
Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
check_box 25 ngày
15 ngày
45 ngày
60 ngày
Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC?
03 ngày
07 ngày
15 ngày
30 ngày
Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành, nhà đầu tư nước ngoài gửi hồ sơ thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư nơi đặt văn phòng điều hành?
check_box 07 ngày
03 ngày
15 ngày
30 ngày
Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước?
check_box 03 ngày
05 ngày
07 ngày
09 ngày
Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư?
check_box 07 ngày
03 ngày
05 ngày
09 ngày
Trong trường hợp cần thiết, tổng thời gian giãn tiến độ đầu tư không quá bao nhiêu tháng?
12 thàng
24 tháng
36 tháng
6 tháng
Trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:
Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài
Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 điều 23 Luật Đầu tư
Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 điều 23 Luật Đầu tư
Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 điều 23 Luật đầu tư
Trường hợp thay đổi pháp luật theo hướng bất lợi hơn cho nhà đầu tư
Nhà đầu tư bị áp dụng quy định này
Nhà đầu tư bị áp dụng quy định này trong trường hợp thay đổi pháp luật vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường; không bị áp dụng nếu không rơi vào trường hợp trên
Nhà đầu tư không bị áp dụng quy định này
Nhà đầu tư không bị áp dụng quy định này, nhưng kèm theo điều kiện ràng buộc
Trường hợp thay đổi pháp luật theo hướng có lợi hơn cho nhà đầu tư
Nhà đầu tư chỉ được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới sau khi hết thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới
Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới, nhưng kèm theo điều kiện ràng buộc
Nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của văn bản pháp luật mới
Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư cao hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo mức nào?
Theo quy định cũ trong thời gian còn lại của dự án
Theo quy định mới cho toàn bộ thời gian của dự án
Theo quy định mới nếu gia hạn thời gian đầu tư của dự án
Theo quy định mới trong thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án
Trường hợp văn bản pháp luật mới được ban hành quy định ưu đãi đầu tư thấp hơn ưu đãi đầu tư mà nhà đầu tư đang được hưởng thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo mức nào?
Theo quy định cũ nếu gia hạn thời gian đầu tư của dự án
Theo quy định cũ trong thời gian còn lại của dự án
Theo quy định mới cho toàn bộ thời gian của dự án
Theo quy định mới trong thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án
Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài là:
49%
51%
Không hạn chế, trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật về cổ phần hóa và pháp luật có liên quan
Nhỏ hơn 49%
Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư trong nước là:
49%
51%
Không hạn chế
Không hạn chế, trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật chứng khoán, pháp luật về cổ phần hóa và pháp luật có liên quan
Vai trò của các biện pháp bảo đảm, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư là
Góp phần thu hút đầu tư trong, ngoài nước
Góp phần thu hút đầu tư trong, ngoài nước; Nhà nước chủ động cơ cấu lại nền kinh tế; tạo ra sự động bộ của hệ thống pháp luật đầu tư, phù hợp với thông lệ quốc tế
Nhà nước chủ động cơ cấu lại nền kinh tế
Tạo ra sự động bộ của hệ thống pháp luật đầu tư, phù hợp với thông lệ quốc tế

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập