“Đãi ngộ tối huệ quốc” và “Đãi ngộ quốc gia” là một nguyên tắc hay hai nguyên tắc của luật thương mại quốc tế?
Là hai
Là một
“Thương mại” và “Thương mại quốc tế” là những từ đồng nghĩa, đúng hay sai?
Đúng
Sai
ACV là gì?
Hiệp định về chống bán phá giá
Hiệp định về định giá hải quan của WTO
Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại
Hiệp định về nông nghiệp
AFTA là gì?
check_box Khu vực thương mại tự do ASEAN
Danh mục thuế quan ASEAN
Hàng rào thuế quan ASEAN
Liên doanh công nghiệp ASEAN
Bất kỳ quan hệ thương mại nào cũng là quan hệ thương mại có yếu tố nước ngoài, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Biện pháp nào không phải là biện pháp giải quyết tranh chấp trong ASEAN theo nghị định thư của hiến chương ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp trong ASEAN?
check_box Tòa án
Môi giới
Tham vấn
Trung gian
Các bên tranh chấp có thể thỏa thuận chọn qui tắc tố tụng trọng tài ULCITRAL để giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế được không?
check_box Có
Không
Các biện pháp vệ sinh động vật, thực vật là gì?
Cắt giảm thuế quan
Cắt giảm trợ cấp của chính phủ
Tất cả các luật, nghị định, qui định, yêu cầu, thủ tục, kể cả tiêu chí sản phẩm cuối cùng đối với hàng hóa làm từ động vật, thực vật
Tự do hóa thương mại động vật, thực vật
Các nước thành viên WTO tham gia các hiệp định thương mại nhiều bên của WTO như thế nào?
Bắt buộc
Bắt buộc đối với một số hiệp định này, không bắt buộc đối với một số hiệp định khác
Bắt buộc đối với một số thành viên này, không bắt buộc đối với một số thành viên khác
Tự nguyên và thường phải thông qua đàm phán
Các thành viên WTO cam kết với Việt Nam như thế nào về hàng may mặc nhập khẩu từ Việt Nam?
check_box Không áp dụng hạn ngạch
Áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt
Áp dụng hạn ngạch
CEPT là gì?
check_box Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung dành cho khu vực thương mại tự do ASEAN
Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN
Khu vực đầu tư ASEAN
Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
Có mấy phương thức cung cấp dịch vụ trong thương mại quốc tế?
2
3
4
5
Cơ sở chủ yếu để xác định trị giá tính thuế hải quan là gì?
Do cơ quan hải quan quyết định
Do cơ quan thuế quyết định
Giá bán hàng hóa đó trên thị trường nhập khẩu
Giá thực trả cho hàng hóa xuất khẩu (giá trị giao dịch)
Có thể áp dụng loại nguồn pháp luật nào trong thương mại quốc tế?
Chỉ có thể áp dụng điều ước quốc tế
Chỉ có thể áp dụng pháp luật nước ngoài
Chỉ có thể áp dụng pháp luật trong nước
Có thể áp dụng điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và/hoặc pháp luật trong nước
Có thể đánh thuế hải quan theo phương pháp nào?
Có thể đánh thuế hải quan theo một trong ba phương pháp: Theo phần trăm giá trị hàng hóa; Theo đơn vị đo lường hàng hóa; Tính gộp theo phần trăm giá trị hàng hóa và phần thuế cứng đánh vào đơn vị sản phẩm không kể giá trị của sản phẩm đó
Theo đơn vị đo lường hàng hóa
Theo phần trăm giá trị hàng hóa
Tính gộp theo phần trăm giá trị hàng hóa và phần thuế cứng đánh vào đơn vị sản phẩm không kể giá trị của sản phẩm đó
Cộng đồng ASEAN gồm những phần cấu thành nào?
Cộng đồng chính trị - an ninh
Cộng đồng chính trị - an ninh; Cộng đồng kinh tế; Cộng đồng văn hóa - xã hội
Cộng đồng kinh tế
Cộng đồng văn hóa-xã hội
Công đồng kinh tế ASEAN phát triển theo xu hướng nào?
check_box Cả Asean sẽ trở thành một thị trường duy nhất
Bảo hộ thương mại của mỗi nước ngày càng được tăng cường
Cơ sở sản xuất ngày càng không thống nhất trong nội khối
Công đồng kinh tế ASEAN phát triển theo xu hướng nào?
check_box Tất cả các phương án
Lưu thông tự do thương mại dịch vụ
Lưu thông tự do thương mại hàng hóa
Lưu thông tự do tư bản, nhân tài và lao động có tay nghề trong khối
Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành các quyết định của trọng tài nước ngoài qui định việc áp dụng Công ước về công nhân và thi hành phán quyết của trọng tài trên cơ sở nguyên tắc nào?
check_box Trên cơ sở có đi có lại giữa các nước ký kết/tham gia công ước
Không có đáp án nào đúng
Trên cơ sở tham vấn của các luật sư
Cung cấp dịch vụ qua biên giới là:
Phương thức cung cấp dịch vụ sử dụng dịch vụ ngoài lãnh thổ quốc gia
Phương thức cung cấp dịch vụ sự hiện diện thể nhân
Phương thức cung cấp dịch vụ sự hiện diện thương mại
Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ một nước đến lãnh thổ của bất kỳ nước nào khác
Điều khoản trọng tài là một hình thức thỏa thuận trọng tài thương mại quốc tế, đúng hay sai?
check_box Sai
Đúng
GATS là gì?
Cũng là GATT
Hiệp định chung về thuế quan và thương mại của WTO
Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO
Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại
GATT có qui định về cắt giảm thuế quan hay không? Nhằm mục đích gì?
GATT có qui định về cắt giảm thuế quan. Nhằm để thúc đẩy tự do hóa thương mại quốc tế
GATT không qui định về cắt giảm thuế quan
GATT là gì?
Hiệp định chung về thuế quan và thương mại của WTO
Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO
Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại
Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết các doanh nghiệp nhà nước của mình hoạt động theo tiêu chí nào?
check_box Hoàn toàn theo tiêu chí thương mại
Theo định hướng xã hội chủ nghĩa
Theo tiêu chí phi lợi nhuận
Theo tiêu chí trợ cấp nhà nước
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết chính sách tài chính – tiền tệ của nước mình tuân theo những qui định nào?
check_box Qui định của WTO và của Quĩ tiền tệ quốc tế
Qui định của EU về đồng tiền chung
Theo thỏa thuận riêng rẽ song phương với từng nước
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết như thế nào về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại?
check_box Theo qui định của WTO, trong đó có hiệp định về giám định BTB
Theo các thỏa thuận thương mại song phương với từng nước
Theo cơ chế kinh tế thị trường
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết quản lý giá như thế nào?
check_box Phù hợp với các qui định của WTO về giá
Theo cơ chế kinh tế thị trường tự do
Theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Theo nguyên tắc lấy thu bù chi
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết thực hiện chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ như thế nào?
check_box Tuân thủ các qui định của WTO
Theo các thỏa thuận thương mại song phương với từng nước
Tùy theo từng đối tác thương mại mà Việt Nam quyết định sẽ áp dụng chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết thực hiện giám định trước khi giao hàng như thế nào?
check_box Theo qui định của WTO, trong đó có hiệp định về giám định trước khi giao hàng
Theo các thỏa thuận thương mại song phương với từng nước
Theo cơ chế kinh tế thị trường
Tùy theo từng đối tác thương mại mà Việt Nam quyết định sẽ áp dụng chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ
Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết về xác định trị giá tính thuế hải quan như thế nào?
check_box Thực hiện tính thuế hải quan theo qui định của WTO
Theo Công ước Tokyo năm 1974 về đơn giản hóa và hài hòa thủ tục hải quan
Tùy theo đối tác thương mại của Việt Nam
Hệ thống pháp luật nào là hệ thống pháp luật duy nhất điều chỉnh thương mại quốc tế?
Không có hệ thống pháp luật nào là duy nhất điều chỉnh thương mại quốc tế cả.
Luật quốc gia
Luật quốc tế
Tư pháp quốc tế
Hiệp định nào của ASEAN về hải quan là hiệp định hiện hành?
Hiệp định Hải quan ASEAN năm 1997
Hiệp định Hải quan ASEAN năm 2013
Hiệp địnhCEPT năm 1992
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được xác lập trên cơ sở nguyên tắc nào?
check_box Tất cả các phương án
Các bên mua, bán tự do thỏa thuận giao kết hợp đồng
Theo nguyên tắc đề nghị - chấp thuận (offer - acceptance)
Khi nào biện pháp tự vệ có thể được áp dụng trong thương mại quốc tế xuất hiện?
Khi cần thiết và trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức mà không thể lường trước được, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất trong nước
Khi nhập khẩu hàng hóa ít như có thể
Khi nhập khẩu hàng hóa nhiều như cần thiết
Khi nào Việt Nam hoặc Mỹ có thể không áp dụng chế độ đãi ngộ tối huệ quốc trong quan hệ thương mại giữa hai nước mà không vi phạm cam kết theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ?
check_box Khi mỗi bên không áp dụng chế độ đãi ngộ tối huệ quốc là phù hợp với nghĩa vụ của bên đó trong WTO
Khi bên này không đòi hỏi bên kia phải áp dụng và ngược lại
Khi Việt Nam gia nhập WTO
Khu vực nào là khu vực thương mại tự do và đặc khu kinh tế của Việt Nam?
check_box Khu chế xuất, khu thương mại tự do, khi công nghiệp và khu công nghiệp cao
Khu chế xuất
Khu công nghiệp
Khu công nghiệp cao
Luật quốc tế (Công pháp quốc tế) có điều chỉnh thương mại quốc tế không?

Không
Luật thương mại gồm lĩnh vực nào?
Pháp luật về các khía cạnh thương mại của đầu tư.
Pháp luật về thương mại dịch vụ
Pháp luật về thương mại hàng hóa.
Tất cả các phương án
Mức thuế suất thuế chống bán phá giá được Hiệp định về chống bán phá giá qui định như thế nào?
Do WTO quyết định từng trường hợp cụ thể
Không được vượt quá biên độ bán phá giá
Không giới hạn mức thuế suất
Tùy nghi quyết định
Mục tiêu của hiệp định về thương mại hàng dệt và may mặc là gì?
Để thương mại quốc tế hàng dệt và may mặc được tự do hóa và không phân biệt đối xử
Hạn chế mua bán hàng dệt và may mặc
Nâng cao chất lượng hàng dệt và may mặc
Ngăn chặn hàng giả
Ngày nay Nhà nước Việt Nam nắm độc quyền ngoại thương, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Nhãn hiệu hàng hóa là:
Bất cứ một dấu hiệu nào của dịch vụ
Bất cứ một dấu hiệu nào của hàng hóa
Bất cứ một dấu hiệu nào hoặc tổ hợp các dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác
Bất cứ tổ hợp các dấu hiệu nào của hàng hóa hoặc dịch vụ
Nước nào thuộc nhóm “ASEAN 4”?
check_box Việt Nam và Campuchia
Brunei và Singapore
Campuchia và Lào
Singapore và Việt Nam
Nước nào thuộc nhóm “ASEAN 6”?
Brunei và Singapore
Campuchia và Singapore
Lào và Singapore
Singapore và Lào
Nước này dành cho thương nhân, hàng hóa nước kia chế độ đãi ngộ không kém hơn sự đối xử theo pháp luật đối với thương nhân và hàng hóa nước mình là chế độ đãi ngộ gì?
Đãi ngộ quốc gia
Đãi ngộ tối huệ quốc
Tất cả các phương án
Nước này dành cho thương nhân, hàng hóa nước kia chế độ đãi ngộ không kém thuận lợi hơn sự đối xử thuận lợi nhất theo pháp luật mà nước này dành cho thương nhân, hàng hóa của bất kì nước thứ ba nào là chế độ đãi ngộ gì?
Đãi ngộ quốc gia
Đại ngộ tối huệ quốc
Không có phương án nào đúng
Vừa là chế độ đãi ngộ quốc gia, vừa là đãi ngộ tối huệ quốc
Phải làm gì để thực hiện được nguyên tắc không phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế?
Phải thực hiện đúng đắn nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc và nguyên tắc đãi ngộ quốc gia
Phải thực hiện nguyên tắc đãi ngộ quốc gia
Phải thực hiện nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc
Pháp luật hải quan có là một phần của luật thương mại quốc tế không? Tại sao?

Không
Pháp luật quốc gia có điều chỉnh thương mại quốc tế không?

Không
Pháp luật quốc tế về thương mại quốc tế của WTO phạm vi áp dụng trên qui mô không gian như thế nào?
Chỉ trong quan hệ song phương về thương mại quốc tế giữa hai nước
Trên qui mô khu vực
Trên qui mô toàn cầu
Pháp luật thương mại quốc tế hiện nay là gì?
Gồm một tổng hợp các nguyên tắc và qui phạm của các hệ thống pháp luật khác nhau điều chỉnh
Là một tổng hợp các qui định của chỉ một hệ thống pháp luật quốc tế
Là một tổng hợp các quy định của chỉ một hệ thống pháp luật quốc gia
Là tổng hợp các qui định của chỉ một hệ thống tư pháp quốc tế
Qui định kỹ thuật là một hàng rào kỹ thuật đối với thương mại quốc tế, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Qui tắc nào không phải là cơ chế giải quyết tranh chấp trong ASEAN theo nghị định thư của hiến chương ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp trong ASEAN?
Qui tắc hòa giải
Qui tắc tố tụng tại tòa án
Qui tắc trung gian
Qui tắc xuất xứ là gì trong thương mại quốc tế?
Là hàng rào kĩ thuật đối với thương mại
Là một đơn vị đo lường chất lượng hàng hóa
Là những luật, qui định dưới luật, quyết định hành chính chung do các nước áp dụng để xác định nước xuất xứ của hàng hóa
SCM là gì?
Hiệp định về chống bán phá giá
Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại
Hiệp định về nông nghiệp
Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng
Sở hữu trí tuệ có được luật thương mại quốc tế điều chỉnh hay không?

Không
Sử dụng dịch vụ ngoài lãnh thổ quốc gia là:
Phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới
Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ một nước đến lãnh thổ một nước đến lãnh thổ của bất kỳ nước nào khác
Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp trên lãnh thổ của một nước cho người tiêu dùng của bất kỳ nước nào khác
Phương thức dịch vụ - sự hiện diện thương mại
Sự hiện diện thể nhân là
Phương thức cung cấp dịch vụ - sử dụng dịch vụ ngoài lãnh thổ quốc gia
Phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới
Phương thức dịch vụ - sự hiện diện thương mại
Phương thức dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp bởi một người cung cấp của một nước thông qua sự hiện diện thể nhân của bất kỳ nước nào khác
Sự hiện diện thương mại là:
Phương thức cung cấp dịch vụ - sử dụng dịch vụ ngoài lãnh thổ quốc gia
Phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới
Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp bởi một người cung cấp của một nước thông qua sự hiện diện thương mại trên lãnh thổ của bất kỳ nước nào khác
Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ một nước đến lãnh thổ của bất kỳ nước nào khác
Tại sao Hiệp định về nông nghiệp của WTO qui định cắt giảm trợ cấp xuất khẩu hàng nông sản?
Vì có nhiều hàng nông sản còn dư lượng thuốc trừ sâu, độc hại đối với người tiêu dùng
Vì nhiều nơi trên thế giới còn thiếu lương thực và người dân đói nghèo
Vì sự trợ cấp của chính phủ đối với nông nghiệp và trợ cấp xuất khẩu nông sản được cho rằng sẽ hạn chế và bóp méo thị trường nông sản thế giới
Vì trợ cấp làm tăng chi phí đối với sản xuất nông nghiệp và hàng nông sản
TBT là gì?
Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại
Hiệp định về nông nghiệp
Hiệp định về thương mại hàng dệt và may mặc
Không có phương án nào đúng
Thành phần của Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO (DSB) gồm:
Đại diện các nước đang phát triển
Đại diện các nước phát triển nhất
Đại diện của các tổ chức khu vực thương mại tự do
Đại diện của tất cả các nước thành viên WTO
Thế nào là bán phá giá?
Bán hàng ngang với giá trị thông thường của hàng hóa đó
Bán hàng với giá cao hơn giá thực
Đưa hàng hóa của một nước khác vào lưu thông thương mại thấp hơn giá trị thông thường của hàng hóa đó
Thế nào là giám định hàng hóa trước khi xếp hàng?
Đơn giản đó chỉ là vấn đề thủ tục hải quan.
Là hoạt động tính thuế hải quan
Là việc kiểm tra hàng rào kĩ thuật đối với thương mại
Mọi hoạt động liên quan đến thẩm định số lượng, chất lượng hàng hóa, giá cả hàng hóa, phân loại hải quan hàng hóa xuất khẩu
Thế nào là hiệp định thương mại đa biên của WTO?
Không có phương án nào đúng
Là hiệp định không thể tách rời Hiệp định Marrakesh và ràng buộc tất cả các thành viên của WTO
Là hiệp định phụ trợ cho GATT
Là hiệp định thương mại nhiều bên của WTO
Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam ngoài thuế quan, Việt Nam có thể thu thêm phí và lệ phí hải quan để tăng thu cho ngân sách không?

Không
Tùy từng trường hợp cụ thể
Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, nhà cung cấp nước ngoài có được cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới cho tổ chức, cá nhân Việt Nam không?
check_box Có
Không
Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, nhà cung cấp nước ngoài được cung cấp dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam như thế nào?
check_box Được tự do lựa chọn hình thức hiện diện tại Việt Nam
Được cung cấp trên cơ sở có đi có lại
Không được cung cấp
Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, trong nghiên cứu phát triển, Việt Nam cho phép người nước ngoài nghiên cứu trong lĩnh vực nào?
check_box Khoa học tự nhiên
Cả khoa học xã hội và khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam, Việt Nam có cho phép nhà nghiên cứu nước ngoài nghiên cứu về thị trường trưng cầu ý dân ở Việt Nam không?

Không
Tùy từng trường hợp cụ thể
Theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ, hai bên ký kết có thỏa thuận dành cho nhau chế độ đãi ngộ tối huệ quốc không?
check_box Có
Không
Theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ, hai bên ký kết có thỏa thuận tuân thủ tiêu chuẩn pháp luật thương mại quốc tế không?
check_box Có
Chỉ tuân thủ tiêu chuẩn pháp luật thương mại quốc tế về dịch vụ thôi
Chỉ tuân thủ tiêu chuẩn pháp luật thương mại quốc tế về mua bán hàng hóa thôi
Không
Theo luật mẫu của UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế, hội đồng trọng tài có nghĩa là gì?
check_box Là trọng tài viên duy nhất hoặc hội đồng các trọng tài viên
Là đại diện bộ thương mại hoặc bộ công thương của các bên tranh chấp
Là đại diện của WTO
Theo Luật mẫu về trọng tài thương mại quốc tế, phán quyết của trọng tài được công nhận và thi hành như thế nào?
check_box Được công nhận và thi hành không phân biệt đối xử nơi mà phán quyết trọng tài được tuyên
Được công nhận và thi hành một cách phân biệt đối xử đối với bị đơn
Được công nhận và thi hành một cách phụ thuộc và phân biệt nơi mà phán quyết trọng tài được tuyên
Theo pháp luật Việt Nam, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế được thể hiện dưới hình thức nào?
check_box Tất cả các phương án
Bằng hành vi cụ thể
Bằng lời nói
Bằng văn bản
Thủ tục cấp phép nhập khẩu là gì?
Là bản thân việc cấp phép và các thủ tục hành chính tương tự khác.
Là hoạt động tính giảm định hải quan
Là thủ tục tố tụng
Thuế đối kháng là gì?
Khoản thuế riêng biệt được áp dụng nhằm mục đích triệt tiêu trợ cấp dành cho sản xuất hoặc xuất khẩu hàng hóa
Thuế chống bán phá giá
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thương mại quốc tế được điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật nào?
Pháp luật quốc gia
Pháp luật quốc tế (Công pháp quốc tế)
Tất cả các phương án
Tư pháp quốc tế
Thương mại quốc tế ngày nay chỉ có buôn bán duy nhất hàng hóa hữu hình, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Thương mại quốc tế ngày nay là thương mại hoàn toàn tự do (tự do tuyệt đối), đúng hay sai?
Đúng
Sai
Tiêu chuẩn kĩ thuật, thủ tục đánh giá tính hợp là hàng rào kĩ thuật đối với thương mại quốc tế, đúng hay sai?
Đúng
Sai
TRIM là gì?
Cũng là GATT
Hiệp định chung về thuế quan và thương mại của WTO
Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO
Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại
TRIP là gì?
Hiệp định chung về thuế quan và thương mại của WTO
Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO
Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại
Hiệp định về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại
TRIPS dẫn chiếu đến công ước nào?
Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật
Công ước Berne về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật & Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp
Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp
Công ước về chống phân biệt chủng tộc
TRIPS dẫn chiếu đến công ước nào?
Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp
Công ước về bảo hộ nạn nhân chiến tranh
Công ước về chống phân biệt chủng tộc
Công ước về luật biển
Trọng tài qui chế là :
check_box Trọng tài được tổ chức thành một trung tâm trọng tài và cung cấp dịch vụ liên quan đến việc tố tụng trọng tài chức và giám định
Trọng tài giám định
Trọng tài qui chế
Trọng tài vụ việc
Trọng tài vụ việc là:
check_box Trọng tài adhoc
Trọng tài được tổ chức thành một trung tâm trọng tài và cung cấp dịch vụ liên quan đến việc tố tụng trọng tài chức và giám định
Trọng tài qui chế
Tư pháp quốc tế có điều chỉnh thương mại quốc tế không?

Không
Vì sao mở cửa thị trường là một nguyên tắc của luật thương mại quốc tế?
Vì nếu mỗi nước đều đóng cửa thị trường thì thương mại quốc tế không thể thực hiện được
Vì người tiêu dùng không thích dùng hàng sản xuất trong nước
Vì người tiêu dùng sính dùng đồ ngoại
Việt Nam có cam kết về dịch vụ pháp lý theo qui định của WTO không?
check_box Có
Không
Việt Nam đã tham gia Công ước New York năm 1958 về công nhận và thi hành các quyết định của trọng tài nước ngoài vào năm nào?
check_box Đã tham gia từ năm 1995
Đã tham gia từ năm 1992
Đã tham gia từ năm 2010
Đã tham gia từ năm 2013
Vùng lãnh thổ hải quan riêng biệt và tự chủ có phải là một loại chủ thể pháp luật thương mại của WTO không?

Không
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa có được luật thương mại quốc tế điều chỉnh không? Tại sao?

Không

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập