........................ là việc đàm phán, thỏa thuận giữa một bên là một hoặc nhiều tổ chức đại diện người lao động với một bên là một hoặc nhiều người sử dụng lao động hoặc tổ chức đại diện người sử dụng lao động nhằm xác lập điều kiện lao động, quy định về mối quan hệ giữa các bên và xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định
check_box Thương lượng tập thể
Hợp đồng lao động
Đối thoại tại nơi làm việc
Thỏa ước lao động tập thể
............................. là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
Hợp đồng lao động
Hợp đồng thử việc
Hợp đồng lao động xác định thời hạn
..................là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận
check_box Người sử dụng lao động
Người thuê mướn dịch vụ
Người lao động
Người bán dịch vụ
..................là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động
check_box Người lao động
Người thuê mướn dịch vụ
Người sử dụng lao động
Người bán dịch vụ
................là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng
check_box Hợp đồng lao động xác định thời hạn
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
Hợp đồng thử việc
Hợp đồng lao động
……….là người làm việc không trên cơ sở thuê mướn bằng hợp đồng lao động
check_box Người làm việc không có quan hệ lao động
Người lao động
Người được thuê thực hiện dịch vụ
Người làm công ăn lương
Ai là người có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động bằng hình thức sa thải trong trường hợp sau: Công ty A có người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc X. HĐLĐ giữa công ty A và anh K được ký kết bởi ông X làm đại diện cho công ty và anh K. Nội quy lao động quy định thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động là người đại diện theo PL của công ty. Ngày 02/11/2022, công ty ra QĐ sa thải K.
check_box Người đại diện theo PL của công ty
Chủ tịch hội đồng quản trị công ty
Trưởng phòng hành chính nhân sự
Người được ông X ủy quyền
Ban trọng tài lao động phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp trong thời hạn?
check_box Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được thành lập
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được thành lập
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thành lập
Các bên bắt buộc phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với các hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên.
Đúng
Sai
Các bên chỉ có thể sửa đổi, bổ sung thỏa ước sau khi thực hiện được một thời gian theo quy định của pháp luật.
Đúng
Sai
Các bên có quyền thỏa thuận thay đổi nội dung hợp đồng lao động.
Đúng
Sai
Các bên phải ký kết hợp đồng lao động theo mẫu bắt buộc do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Đúng
Sai
Các doanh nghiệp có quyền quy định tiền lương tối thiểu để áp dụng trong doanh nghiệp, nhưng không được thấp hơn tiền lương tối thiểu do Nhà nước quy định.
Đúng
Sai
Các doanh nghiệp có quyền xây dựng hệ thống thang, bảng lương riêng để sử dụng.
Đúng
Sai
Các doanh nghiệp sử dụng lao động theo hình thức hợp đồng lao động .......................
check_box Có thể ký TƯLĐTT khi thấy các bên thấy cần thiết
Phải ký TƯLĐTT khi có sử dụng từ 10 NLĐ trở lên
Đều bắt buộc phải ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Bắt buộc phải ký TƯLĐTT nếu NLĐ có yêu cầu
Các doanh nghiệp sử dụng lao động theo hình thức hợp đồng lao động đều bắt buộc phải ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Đúng
Sai
Các doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên đều bắt buộc phải ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Đúng
Sai
Các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
Lao động suy giảm khả năng lao động 30% trở lên
Lao động suy giảm khả năng lao động 50% trở lên
Lao động suy giảm khả năng lao động 60% trở lên
Lao động suy giảm khả năng lao động 65% trở lên
Các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
Lao động suy giảm khả năng lao động 30% trở lên
Lao động suy giảm khả năng lao động 51% trở lên
Lao động suy giảm khả năng lao động 60% trở lên
Lao động suy giảm khả năng lao động 65% trở lên
Các khoản thu nhập nào sau đây được xác định là tiền lương của NLĐ?
Mức lương và phụ cấp tiền lương
Mức lương theo công việc, phụ cấp lương, các khoản hỗ trợ như tiền ăn, xăng xe, điện thoại cho NLĐ
Mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác
Tất cả các khoản thu nhập của NLĐ tại nơi mình làm việc theo HĐLĐ
Các quy định của Bộ luật Lao động không chỉ áp dụng với người làm việc theo hợp đồng lao động mà còn áp dụng với một số đối tượng lao động khác.
Đúng
Sai
Các trường hợp thu hồi giấy phép lao động?
check_box Giấy phép lao động hết hiệu lực, Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định về lao động nước ngoài, Người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội
Người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội
Giấy phép lao động hết hiệu lực
Người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định về lao động nước ngoài
Cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên trong công việc nào sau đây:
Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc
Bưng bê thường xuyên
Công việc cần kinh nghiệp cao và sự khéo léo
Công việc đòi hỏi 8 giờ 1 ngày
Cán bộ, công chức không phải là chủ thể của quan hệ pháp luật lao động.
Đúng
Sai
Chế độ nghỉ hàng năm chỉ áp dụng cho người lao động đã có thời gian làm việc trong doanh nghiệp đủ 12 tháng trở lên.
Đúng
Sai
Chế độ phụ cấp là một chế độ đãi ngộ với người lao động.
Đúng
Sai
Chỉ cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh (và tương đương) mới có quyền tuyên bố và xử lý thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.
Đúng
Sai
Chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi bổ sung, gửi và công bố TƯLĐTT do ai chi trả
check_box NSDLĐ
NSDLĐ và tổ chức Công đoàn cùng chi trả.
Công đoàn cấp trên
Nguồi lao động
Chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi bổ sung, gửi và công bố TƯLĐTT do NSDLĐ và tổ chức Công đoàn cùng chi trả.
Đúng
Sai
Chủ thể đại diện cho tập thể lao động là BCH công đoàn cơ sở hoặc BCH Công đoàn cấp trên trực tiếp.
Đúng
Sai
Chủ thể đại diện cho tập thể lao động trong quan hệ lao động tập thể là ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn cấp trêm cấp cơ sở
Đúng
Sai
Chức năng của Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm
Thanh tra chuyên ngành về lao động
Thanh tra chuyên ngành về lao động và an toàn thực phẩm
Thanh tra về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động
Có những hình thức trả lương nào?
check_box Trả lương theo thời gian, sản phẩm và khoán
Trả lương theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong HĐLĐ
Trả lương theo thời gian và theo sản phẩm
Trả luowgn theo tháng, theo sản phẩm và khoán
Cơ quan có thể thực hiện việc đăng ký nội quy lao động?
check_box Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội khi được ủy quyền
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện khi được ủyquyền
Cơ quan, tổ chức nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân?
check_box Hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài, Tòa án nhân dân
Chỉ có hòa giải viên lao động
Chỉ có hội đồng trọng tài
Chỉ có Toà án nhân dân
Công đoàn có quyền tham gia trong phiên họp xét xử lý kỷ luật đối với người lao động.
Đúng
Sai
Công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi
check_box Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên,
Công việc thủ công mỹ nghệ
Công việc về mỹ thuật
Công việc nhẹ nhàng
Cuộc đình công vi phạm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật thì bị coi là đình công bất hợp pháp.
Đúng
Sai
Đại diện cho tập thể lao động trong thương lượng tập thể tại doanh nghiệp là BCH Công đoàn cơ sở.
Đúng
Sai
Địa điểm tổ chức thương lượng tập thể do ai quyết định?
check_box Các bên thỏa thuận
Người lao động
Người sử dụng lao động
Liên đoàn lao động cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
Địa điểm tổ chức thương lượng tập thể do NSDLĐ quyết định.
Đúng
Sai
Điểm nào sau đây không thuộc nghĩa vụ của người lao động theo quy định?
check_box Tham gia đoàn điều tra Tai nạn lao động tại doanh nghiệp
Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp.
Tuân thủ các giao kết về ATVSLĐ trong hợp đồng lao động
Chấp hành nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ
Đình công là ..........
check_box Sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của người lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động và do tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng tập thể là một bên tranh chấp lao động tập thể tổ chức và lãnh đạo
Sự ngừng việc một cách tự phát của NLĐ nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động
Sự làm việc không tích cực của NLĐ nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động
Sự ngừng việc tạm thời của người lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động
Độ tuổi tối đa tham gia quan hệ lao động là ....................
60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ.
62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ
60 tuổi
Pháp luật không quy định độ tuổi tối đa tham gia quan hệ lao động
Doanh nghiệp có thể gia nhập thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp khi.....................
check_box Khi có sự đồng thuận của tất cả người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp là thành viên của thỏa ước
Khi được tổ chức đại diện phía NSDLĐ có thẩm quyền ký TƯLĐTT ngành hoặc TƯLĐTT có nhiều DN đó đồng ý
Khi có trên 50% NLĐ trong doanh nghiệp đó đồng ý
Khi được Sở LĐTBXH nơi DN có trụ sở cho phép
Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành định kỳ 03 tháng một lần.
Đúng
Sai
Đối thoại tại nơi làm việc là việc ....................giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.
Đàm phán
Chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến
Thương lượng
Thảo luận
Đối tượng Luật lao động điều chỉnh chỉ bao gồm mối quan hệ lao động cá nhân và quan hệ lao động tập thể và....................
Quan hệ giữa viên chức với đơn vị sự nghiệp
Quan hệ thuê khoán công việc
Các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động
Quan hệ giữa công chức với cơ quan nhà nước
Đối với hợp đồng không xác định thời hạn, các bên có quyền chấm dứt bất cứ lúc nào, không cần có căn cứ luật định.
Đúng
Sai
Đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, tổ chức đại diện người lao động có quyền tiến hành thủ tục đình công khi nào?
check_box Hội đồng trọng tài lao động giải quyết không thành hoặc Hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc Hòa giải viên lao động không tiếnhành hòa giải
Hòa giải viên lao động hòa giải không thành
Hội đồng trọng tài lao động giải quyết không thành
Hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải
Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói khi nào?
check_box Đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng
Đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 năm
Đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng
Đối với hợp đồng lao động ký với giúp việc gia đình
Hành vi nào bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động liên quan đến thành lập, gia nhập, hoạt động tổ chức công đoàn
Cản trở, gây khó khăn cho việc gia nhập công đoàn của người lao động
Cản trở, gây khó khăn cho việc gia nhập công đoàn của người lao động, Ép buộc người lao động trong hoạt động công đoàn, Yêu cầu người lao động không tham gia công đoàn
Ép buộc người lao động trong hoạt động công đoàn
Yêu cầu người lao động không tham gia công đoàn
Hình thức kỷ luật lao động nào là nặng nhất được áp dụng đối với NLĐ có hành vi sử dụng ma túy tại nơi làm việc
check_box Sa thải
Cách chức
Khiển trách
Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng
Hình thức xử lý kỷ luật lao động bao gồm: ......
check_box Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc Cách chức; Sa thải
Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 03 tháng; Cách chức; Buộc thôi việc; Sa thải
Khiển trách; Cảnh cáo; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; Cách chức; Sa thải
Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; Cách chức; Buộc thôi việc; Sa thải
Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng áp dụng trong trường hợp
Không hoàn thành công việc được giao trước đó
Người lao động có tiết lộ bí mật khinh doanh
Người lao động không nhận công việc được giao
Người lao động thường xuyên chuyển công việc cho người khác
Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng áp dụng trong trường hợp
Không hoàn thành công việc được giao trước đó
Người lao động có hành vi tham ô
Người lao động không nhận công việc được giao
Người lao động thường xuyên chuyển công việc cho người khác
Hòa giải viên lao động có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về hợp đồng học nghề.
Đúng
Sai
Hòa giải viên lao động không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
Đúng
Sai
Hội đồng trọng tài do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập.
Đúng
Sai
Hội đồng Trọng tài lao động chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
Đúng
Sai
Hội đồng Trọng tài lao động có quyền giải quyết đình công.
Đúng
Sai
Hội đồng trọng tài lao động do chủ thể nào thành lập?
check_box Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Sở Lao động thương binh và xã hội phối hợp với Tổ chức công đoàn cơsở
Người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tạicơ sở
Hợp đồng lao động bằng lời nói (miệng) áp dụng với các hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng.
Đúng
Sai
Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết
Đúng
Sai
Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày giao kết.
Đúng
Sai
Hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên được được xác lập bằng văn bản
Đúng
Sai
Hợp đồng lao động được tạm hoãn trong thời gian người lao động điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Đúng
Sai
Hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt khi người lao động bị tạm giữ, tạm giam.
Đúng
Sai
Hợp đồng lao động nếu thiếu điều khoản thử việc sẽ bị coi là bất hợp pháp.
Đúng
Sai
Hợp đồng lao động nếu thiếu một trong các nội dung chủ yếu thì bị coi là vô hiệu.
Đúng
Sai
Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ nếu người lao động giao kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền
Đúng
Sai
Khách thể của quan hệ pháp luật lao động cá nhân là gì?
check_box Là sức lao động của người lao động trong quá trình lao động
Là tiền lương trả cho người lao động
Là sức lao động của người lao động
Là năng suất lao động
Khi bị điều chuyển sang thực hiện công việc khác so với HĐLĐ, nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ thì NSDLĐ phải đảm bảo ..........
check_box Giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu
Có thể trả cho NLĐ thấp hơn nhưng không dưới 70 % mức lương của công việc cũ
Thỏa thuận với NLĐ về mức lương
Giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong suốt quá trình điều chuyển
Khi bị xử lý kỷ luật sa thải, người lao động sẽ không được nhận trợ cấp thôi việc.
Đúng
Sai
Khi chấm dứt HĐLĐ do thay đổi cơ cấu, người sử dụng lao động phải lập phương án sử dụng lao động
Đúng
Sai
Khi chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải có trách nhiệm
Thanh toán đầy đủ quyền lợi trong thời gian 05 ngày hoặc kéo dài không quá 45 ngày
Thanh toán đầy đủ quyền lợi trong thời gian 07 ngày hoặc kéo dài không quá 30 ngày
Thanh toán đầy đủ quyền lợi trong thời gian 10 ngày hoặc kéo dài không quá 30 ngày
Thanh toán đầy đủ quyền lợi trong thời gian 15 ngày hoặc kéo dài không quá 45 ngày
Khi chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải có trách nhiệm.
Thông báo cho người lao động ít nhất trước 03 ngày hợp đồng xác định thời hạn hết hạn
Thông báo cho người lao động ít nhất trước 07 ngày hợp đồng xác định thời hạn hết hạn
Thông báo cho người lao động ít nhất trước 10 ngày hợp đồng xác định thời hạn hết hạn
Thông báo cho người lao động ít nhất trước 15 ngày hợp đồng xác định thời hạn hết hạn
Khi có sự tham gia của Ban chấp hành Công Đoàn, tranh chấp cá nhân có thể chuyển thành tranh chấp tập thể.
Đúng
Sai
Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách, người sử dụng lao động phải trao đổi, thoả thuận bằng văn bản với tổ chức công đoàn.
Đúng
Sai
Khi giao kết hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi ........
check_box Phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó
Người lao động dưới 15 tuổi có thể tự mình giao kết hợp đồng lao động
Phải yêu cầu người lao động viết cam kết
Có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói hoặc văn bản
Khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người sử dụng phải bố trí công việc cũ cho người lao động.
Đúng
Sai
Khi hợp đồng lao động có xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới?
check_box 30 ngày
15 ngày
60 ngày
45 ngày
Khi không đồng ý với quyết định xử lý kỷ luật, NLĐ có quyền khiếu nại đến NSDLĐ.
Đúng
Sai
Khi không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, người lao động được hực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Đúng
Sai
Khi không ký kết thỏa ước lao động tập thể, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền
Đúng
Sai
Khi làm thêm vượt quá thời giờ làm việc tiêu chuẩn, người lao động luôn được hưởng tiền lương làm thêm.
Đúng
Sai
Khi một bên đề nghị ký kết thỏa ước lao động tập thể, bên kia ..................
Bên kia phải ký thỏa ước lao động tập thể nếu có đủ 70% NLĐ đồng ý
Bắt buộc phải ký thỏa ước lao động tập thể
Có thể không chấp nhận đề nghị đó
Bên kia phải ký thỏa ước lao động tập thể nếu có đủ 50% NLĐ đồng ý
Khi một bên đề nghị ký kết thỏa ước lao động tập thể, bên kia phải chấp nhận việc ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Đúng
Sai
Khi một bên từ chối thương lượng, bên còn lại có quyền .......................
check_box Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền buộc bên kia đồng ý thương lượng
Yêu cầu cơ quan chức năng xử phạt vi phạm bên kia
Yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.
Tiến hành đình công
Khi một bên từ chối thương lượng, bên còn lại có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.
Đúng
Sai
Khi một thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp có phạm vi áp dụng chiếm bao nhiêu % thì người sử dụng lao động hoặc tổ chức đại diện của người lao động tại đó đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định mở rộng phạm vi áp dụng một phần hoặc toàn bộ thỏa ước đó đối với các doanh nghiệp cùng ngành, nghề, lĩnh vực trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
75%
50%
80%
60%
Khi ngừng việc, NLĐ luôn được hưởng lương ngừng việc.
Đúng
Sai
Khi người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động, chủ thể cóquyền xử lý kỷ luật là ai?
check_box Người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía NSDLĐ hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động
Phải là người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động
Phải là người đã đại diện người sử dụng lao động ký kết hợp đồng đốivới người sử dụng lao động
Phải là Trưởng phòng nhân sự của doanh nghiệp
Khi người lao động đang nghỉ việc riêng được sự đồng ý của ngưởi sử dụng lao động thì ngưởi sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
Đúng
Sai
Khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu, hợp đồng lao động sẽ chấm dứt
Đúng
Sai
Khi NLĐ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, NSDLĐ không được xử lý kỷ luật lao động.
Đúng
Sai
Khi phát hiện người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm, người sử dụng lao động tiến hành .......................
check_box Lập biên bản vi phạm và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên, người đại diện theo pháp luật của người lao động chưa đủ 15 tuổi.
Điều tra hành vi vi phạm kỷ luật lao động
Mở phiên họp xử lý kỷ luật lao động
Thông báo cho tổ chức đại diện NLĐ
Khi sử dụng lao động dưới 15 tuổi, NSDLĐ phải ký kết HĐLĐ bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của NLĐ.
Đúng
Sai
Khi sử dụng lao động dưới 15 tuổi, NSDLĐ phải ký kết HĐLĐ loại nào với họ?
HĐLĐ bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó
Tất cả các đáp án đều sai
Hợp đồng lao động bằng lời nói
Không cần giao kết hợp đồng lao động
Khi sử dụng người lao động cao tuổi, các bên phải lưu ý
check_box Không được sử dụng họ làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; họ có quyền thỏa thuận về việc rút ngắn thời giờ làm việc hàng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian
Không được sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội cho NLĐ cao tuổi
Người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian
Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên .................
check_box Thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn
Phải giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn
Có thể thỏa thuận để NLĐ làm công việc nặng nhọc, độc hại
Không cần giao kết hợp đồng lao động
Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất ......
check_box 03 ngày làm việc
14 ngày
01 tuần
05 ngày làm việc
Khi thỏa ước lao động tập thể bị tuyên bố vô hiệu thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên ghi trong thỏa ước lao động tập thể tương ứng với toàn bộ hoặc phần bị tuyên bố vô hiệu được giải quyết theo?
check_box Quy định của pháp luật và các thỏa thuận hợp pháp trong hợp đồng lao động
Theo thỏa ước lao động tập thể ngành
Theo thỏa thuận của hai bên
Theo hợp đồng lao động
Khi thỏa ước lao động tập thể hết thời hạn mà các vẫn đang tiếp tục thương lượng thì ...................
check_box TƯLĐTT cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày TƯLĐTT hết hạn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác
TƯLĐTT cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày TƯLĐTT hết hạn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác
TƯLĐTT cũ vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày TƯLĐTT hết hạn, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác
Thỏa ước không còn hiệu lực pháp luật
Khi vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền.
Đúng
Sai
Khi việc thương lượng tập thể đạt kết quả, các bên phải tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Đúng
Sai
Khi xây dựng nội quy lao động, NSDLĐ cần phải được sự đồng ý của tổ chức Công đoàn.
Đúng
Sai
Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên
Đúng
Sai
Không được xử lý kỷ luật lao động đối với lao động
Lao động làm trong môi trường độc hại
Lao động tự ý nghỉ việc dưới 1 ngày làm việc
Mất khả năng điều chỉnh hành vi của mình
Người say rượu, bia
Không được xử lý kỷ luật lao động đối với lao động đang trong thời gian
Lao động làm trong môi trường độc hại
Lao động nữ có thai
Lao động tự ý nghỉ việc dưới 1 ngày làm việc
Lao động tự ý nghỉ việc dưới 3 ngày làm việc
Lao động làm việc ban đêm được trả tiền lương như thế nào?
Được trả ít nhất bằng 10 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường
Được trả ít nhất bằng 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường
Được trả ít nhất bằng 30 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường
Được trả ít nhất bằng 50 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường
Lao động nữ được nghỉ 60 phút mỗi ngày mà vẫn hưởng đủ lương trong thời gian nào?
Trong thời gian đang mang thai
Trong thời gian hành kinh
Trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi
Trong thời gian nuôi con ốm
Luật lao động Việt Nam chỉ điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động
Đúng
Sai
Mọi đơn vị sử dụng lao động và tập thể người lao động ...................
Bất buộc phải ký thỏa ước lao động tập thể và đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Bất buộc ký thỏa ước lao động tập thể nếu sử dụng từ 10 NLĐ trở lên
Bắt buộc phải ký thỏa ước lao động tập thể
Có thể thỏa thuận ký kết hợp thoả ước lao động tập thể hoặc không
Mọi người lao động đều có quyền được nhận tiền thưởng hàng năm.
Đúng
Sai
Mọi tranh chấp lao động cá nhân (không có yếu tố nước ngoài) đều được xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân cấp quận, huyện.
Đúng
Sai
Mọi tranh chấp lao động đều phải giải quyết thông qua thủ tục hòa giải tại hòa giải viên lao động.
Đúng
Sai
Một người lao động trong một khoảng thời gian ...............
check_box Có thể được hưởng nhiều loại phụ cấp lương
Không thể vừa hưởng lương vừa hưởng phụ cấp lương
Chỉ được hưởng một loại phụ cấp lương
Có thể được hưởng nhiều loại phụ cấp lương nếu tiền lương không của NLĐ thấp hơn mức lương tối thiểu vùng
Một người lao động trong một thời gian chỉ được hưởng một loại phụ cấp lương.
Đúng
Sai
Một tranh chấp lao động bắt buộc phải có sự tham gia của tổ chức công đoàn mới được coi là tranh chấp lao động tập thể.
Đúng
Sai
Mức bồi thường mà NSDLĐ phải chi trả cho NLĐ bị tai nạn lao động không hoàn toàn do lỗi của chính NLĐ gây ra mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên là?
Ít nhất 30 tháng tiền lương
Ít nhất 15 tháng lương tối thiểu
Ít nhất 100 triệu đồng
Ít nhất 50 triệu đồng
Mức bồi thường mà NSDLĐ phải chi trả cho NLĐ bị tai nạn lao động không hoàn toàn do lỗi của chính NLĐ gây ra mà bị suy giảm từ 05-80% khả năng lao động là bao nhiêu?
check_box Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%
Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%
Ít nhất bằng 2 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,3 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%
Ít nhất bằng 2 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 2% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%
Mục đích của chế độ lương tối thiểu là bảo vệ quyền lợi cho người lao động, vì khi tham gia vào quan hệ lao động ít nhất họ cũng được đảm bảo mức sống tối thiểu.
Đúng
Sai
Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới trong khi NLĐ vẫn làm việc thì hợp đồng xác định thời hạn đã giao kết trở thành
Hợp đồng lao động có thời hạn 36 tháng
Hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng
Hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn
Nếu huy động người lao động làm thêm ngoài thời gian đã cam kết trong hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải được sự đồng ý của người lao động.
Đúng
Sai
Nếu không đồng ý với việc giải quyết của Hòa giải viên lao động, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng Trọng tài lao động giải quyết.
Đúng
Sai
Nếu quyền lợi của người lao động trong hợp đồng lao động thấp hơn các quy định của pháp luật lao động thì .........
check_box Các quy định của pháp luật lao động sẽ được áp dụng để giải quyết quyền lợi cho người lao động.
Các bên áp dụng theo hợp đồng nếu người lao động không có ý kiến gì
Các bên được áp dụng theo hợp đồng nếu tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đồng ý
Các bên vẫn được áp dụng theo hợp đồng lao động
Nếu quyền lợi của người lao động trong hợp đồng lao động thấp hơn các quy định của pháp luật lao động thì các quy định của pháp luật lao động sẽ được áp dụng để giải quyết quyền lợi cho người lao động.
Đúng
Sai
Ngày nghỉ lễ, tết là ngày nghỉ có hưởng lương.
Đúng
Sai
Nghĩa vụ chuẩn bị Cơ sở kỹ thuật cho đối thoại nơi làm việc do
Ban chấp hành công đoàn
Ban thanh tra doanh nghiệp
Người lao động
Người sử dụng lao động
Nghĩa vụ chứng minh trong xử lý kỷ luật lao động thuộc về người nào?
check_box Người sử dụng lao động có nghĩa vụ chứng minh lỗi của người lao động.
Người lao động có nghĩa vụ chứng minh mình không có lỗi.
Người đại diện của NLĐ có nghĩa vụ chứng minh NLĐ không có lỗi
Tổ chức Công đoàn có nghĩa vụ bảo vệ người lao động, chứng minh người lao động không có lỗi.
Ngoài các văn bản quy phạm pháp luật, nguồn của luật Lao động còn bao gồm những gì?
Biên bản cuộc họp của ban lãnh đạo doanh nghiệp
Không còn văn bản gì khác
Bản cam kết của người lao động không phù hợp với quy định pháp luật
Một số văn bản nội bộ của đơn vị sử dụng lao động
Ngoài căn cứ áp dụng sa thải quy định tại điều 126, NSDLĐ có thể tự quy định căn cứ để sa thải cho phù hơp với đơn vị sử dụng lao động
Đúng
Sai
Người giao kết hợp đồng bên phía người sử dụng lao động
Bộ phận đảm nhiệm ký giao kết hợp đồng với người lao động
Người chỉ huy đứng đầu nhóm, phòng ban trong doanh nghiệp
Người chỉ huy đứng đầu nhóm, phòng ban trong doanh nghiệp hoặc bộ phận đảm nhiệm ký giao kết hợp đồng với người lao động
Người đại điện theo pháp luật theo quy định điều lệ doanh nghiệp
Người lao động ....................
check_box Phải mình thực hiện công việc đã giao kết theo hợp đồng lao động
Có thể nhờ người khác thực hiện công việc theo HĐLĐ miễn là đáp ứng yêu cầu của công việc
Không được nhờ người khác thực hiện công việc trong bất kể hoàn cảnh nào
Được nhờ người khác thực hiện công việc không quá 03 ngày làm việc không cần sự đồng ý của NSDLĐ
Người lao động bị khấu trừ tiền lương trong trường hợp nào sau đây?
check_box Khi người lao động thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tài sản chongười sử dụng lao động theo quy định của BLLĐ 2019
hi người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo quy định về bảo hiểm xãhội và thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân
Khi người lao động bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động,đóng bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân
Khi người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo quy định về bảo hiểm xãhội
Người lao động bị khiển trách đương nhiên được xóa kỷ luật sau bao lâu?
check_box Sau 03 tháng kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động
Sau 03 năm kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động
Sau 01 tháng kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động
Sau 02 tháng kể từ ngày bị xử lý, nếu không tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động
Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải điều trị bao lâu mà khả năng lao động chưa phục hồi thì NSDLĐ được đơn phương chấm dứt HĐLĐ?
check_box 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn HĐLĐ đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng
12 tháng
06 tháng
01 năm
Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì HĐLĐ sẽ được tạm hoãn
Đúng
Sai
Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau 70 tuổi.
Đúng
Sai
Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau bao nhiêu tuổi
80 tuổi
Sau độ tuổi nghỉ hưu theo quy định
50 tuổi
70 tuổi
Người lao động chưa thành niên là ................
Người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi.
Người dưới 13 tuổi
Người dưới 15 tuổi
Người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi
Người lao động có các nghĩa vụ gì?
check_box Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác, Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động, Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động
Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp khác
Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động
Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động
Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi không được giao đúng công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng
Đúng
Sai
Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp nào sau đây:
Khi NSDLĐ không đóng BHXH cho NLĐ
Khi NSDLĐ không cung cấp đủ trang bị bảo hộ lao động
Khi NSDLĐ có hành vi yêu cầu làm thêm giờ quá định mức
Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động
Người lao động có quyền được hưởng chế độ nghỉ hàng năm ngay cả khi làm việc không đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động.
Đúng
Sai
Người lao động có thể ủy quyền giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp nào?
Khi được NSDLĐ đồng ý
Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên
Bất kỳ trường hợp nàp
Khi NLĐ bị ốm đau hoặc gặp lý do bất khả kháng không trực tiếp ký HĐLĐ được
Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết nào trong năm

Giỗ Tổ Hùng vương
Quốc Khánh
Tết dương lịch, tết âm lịch
Tết dương lịch, tết âm lịch, Giỗ Tổ Hùng vương, Quốc Khánh
Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp
Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ, vợ chết hoặc chồng chết
Con kết hôn
Con kết hôn, kết hôn, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ, vợ chết hoặc chồng chết
Kết hôn
Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp con kêt hôn thì được bao nhiêu ngày
Nghỉ 01 ngày
Nghỉ 02 ngày
Nghỉ 03 ngày
Nghỉ 04 ngày
Người lao động không tham gia đình công nhưng phải nghỉ việc thì được hưởng tiền lương ngừng việc.
Đúng
Sai
Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên.
Đúng
Sai
Người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại được người sử dụng lao động trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và phải sử dụng trong quá trình làm việc theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đúng
Sai
Người lao động làm việc trong môi trường lao động có nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm sẽ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật hoặc bằng tiền.
Đúng
Sai
Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của chính phủ Việt Nam cấp.
Đúng
Sai
Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên.
18 tuổi
15 tuổi
20 tuổi
22 tuổi
Người lao động nước ngoài muốn làm việc ở Việt Nam ...................
check_box Phải có giấy phép lao động trừ một số trường hợp được miễn giấy phép lao động
Bắt buộc phải có giấy phép lao động
Chỉ cần giấy phép lao động đối với một số công việc
Không cần có giấy phép lao động
Người lao động nước ngoài muốn làm việc ở Việt Nam phải có giấy phép lao động.
Đúng
Sai
Người lao động nước ngoài phải từ đủ 18 tuổi trở lên.
Đúng
Sai
Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí nào?
check_box Theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động.
Do ý chỉ của NSDLĐ quyết định trong từng trường hợp
Do NSDLĐ quyết định, tham khảo tổ chức công đoàn
Do hội đồng kỷ luật biểu quyết
Người lao động và người sử dụng lao động phải ký hợp đồng thử việc trước khi làm việc chính thức
Đúng
Sai
Người lao động.........................................
check_box Có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết
Chỉ được giao kết duy nhất một hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động
Được tự do giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động
Không được giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết
Người sử dụng lao động chỉ phải bồi thường cho người lao động bị suy giảm sức lao động từ 81% trở lên do bị tai nạn lao động.
Đúng
Sai
Người sử dụng lao động có các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến ..............
check_box Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Sở lao động – thương binh xã hội nơi có trụ sở chónh
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có trụ sở chính
Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt chi nhánh
Người sử dụng lao động có quyền quyết định hình thức kỷ luật lao động sau khi tham khảo ý kiến công đoàn.
Đúng
Sai
Người sử dụng lao động có quyền ủy quyền cho người khác xử lý kỷ luật lao động
Đúng
Sai
Người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động làm thêm trong mọi trường hợp.
Đúng
Sai
Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như thế nào
check_box Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp; Thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp; Trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao độngBồi thường hoặc trợ cấp cho NLĐ khi
Thanh toán chi phí y tế cho NLĐ
Bồi thường cho NLĐ một khoản tiền
Kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho NLĐ
Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn phải báo cho người lao động biết trước

Ít nhất 30 ngày
Ít nhất 40 ngày
Ít nhất 45 ngày
Ít nhất 50 ngày
Người sử dụng lao động được tạm đình chỉ công việc của người lao động khi nào?
check_box Vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh; và sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xem xét tạm đình chỉ công việc là thành viên
Vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh
Vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp nếu xét thấy để người laođộng tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh; và phải được sựđồng ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao độngđang bị xem xét tạm đình chỉ công việc là thành viên
Sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xem xét tạm đình chỉ công việc là thành viên
Người sử dụng lao động không được phép ..........
check_box Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động
Giữ lại hồ sơ xin việc của NLĐ
Giữ bản sao các giấy tờ, văn bằng chứng chỉ của NLĐ
Giữ lại giấy khám sức khỏe của NLĐ
Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động nữ trong những trường hợp nào?
check_box Lao động nữ đang mang thai, đang nghỉ hưởng chế độ khi sinh con theo qui định, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
Lao động nữ đang mang thai.
Lao động nữ đang nghỉ hưởng chế độ khi sinh con theo qui định.
Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
Người sử dụng lao động không được yêu cầu người lao động làm việc quá 8h/ngày.
Đúng
Sai
Người sử dụng lao động nào không được ủy quyền cho người khác khi ký kết hợp đồng lao động.
Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần
Người đại diện theo của công ty hợp danh
Giám đốc công ty TNHH một thành viên
Cá nhân sử dụng lao động
Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.
Đúng
Sai
Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại khi nào?
check_box Định kỳ ít nhất 01 năm một lần, Khi có yêu cầu của một hoặc các bên, Khi có vụ việc xảy ra tại nơi làm việc theo quy định
Khi có vụ việc xảy ra tại nơi làm việc theo quy định
Định kỳ ít nhất 01 năm một lần
Khi có yêu cầu của một hoặc các bên
Người sử dụng lao động sử dụng bao nhiêu lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản
10 người
15 người
20 người
25 người
Người sử dụng lao động tham gia thỏa ước phải gửi 01 bản thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan chuyên môn về lao động trong thời hạn bao nhiêu lâu?
check_box Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể được ký kết,
Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể được ký kết,
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể được ký kết,
Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể được ký kết,
Nguyên tắc bảo vệ người lao động là nguyên tắc quan trọng nhất của Luật Lao động Việt Nam
Đúng
Sai
Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động bao gồm
Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật
Đảm bảo sự tham gia của đại diện các bên
Tôn trọng, đảm bảo các bên tự thương lượng, quyết định trong giải quyết tranh chấp lao động
Tôn trọng, đảm bảo các bên tự thương lượng, quyết định trong giải quyết tranh chấp lao động, đảm bảo sự tham gia của đại diện các bên, công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật
Nhóm quan hệ nào sau đây không phải là đối tượng điều chỉnh chủ yếu của Luật lao động?
check_box Quan hệ giữa Công chức, viên chức với cơ quan nhà nước
Quan hệ giữa người làm việc không có quan hệ lao động với đơn vị sử dụng
Quan hệ giữa người làm việc theo hợp đồng lao động với người sử dụng lao động
Quan hệ giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động
Những người đủ 15 tuổi đến 18 tuổi có quyền:
Ký giao kết hợp đồng thông qua anh, chị, em hoặc người thân của người lao động
Ký giao kết hợp đồng thông qua bố mẹ của người lao động
Ký giao kết hợp đồng thông qua người đại diện pháp luật hoặc ủy quyền người đại diện pháp luật của người lao động
Trực tiếp ký giao kết hợp đồng
Những người lao động không phải là công đoàn viên trong đơn vị sử dụng lao động không có nhiệm vụ thực hiện thỏa ước do tổ chức công đoàn tham gia ký kết.
Đúng
Sai
Những người lao động không tán thành với nội dung thỏa ước lao động tập thể thì ....................
Có quyền yêu cầu ký kết lại thỏa ước lao động tập thể
Không có nghĩa vụ thực hiện thỏa ước tập thể khi có hiệu lực.
Có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về việc ký kết TƯLĐTT đó
Có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ thỏa ước lao động tập thể đang có hiệu lực
Những người lao động không tán thành với nội dung thỏa ước lao động tập thể thì không có nghĩa vụ thực hiện thỏa ước tập thể khi có hiệu lực.
Đúng
Sai
NLĐ A làm việc tại công ty X theo HĐLĐ xác định thời hạn 24 tháng. Tháng 10/2022, A muốn chuyển chỗ ở nên muốn xin nghỉ việc tại công ty X. Vậy A vần phải báo trước bao nhiêu ngày cho công ty?
03 ngày làm việc
Không cần báo trước
30 ngày
45 ngày
NLĐ A làm việc tại công ty X theo HĐLĐ không xác định thời hạn. Tháng 10/2022, A muốn chuyển chỗ ở nên muốn xin nghỉ việc tại công ty X. Vậy A vần phải báo trước bao nhiêu ngày cho công ty?
check_box 45 ngày
30 ngày
03 ngày làm việc
Không cần báo trước
Nội dung chủ yếu của thỏa ước lao động tập thể bao gồm các nội dung chủ yếu của thương lượng tập thể.
Đúng
Sai
Nội dung hợp đồng lao động bao gồm nội dung chủ yếu và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận không trái pháp luật.
Đúng
Sai
Nội dung hợp đồng lao động chỉ được thay đổi khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước về lao động.
Đúng
Sai
Nội dung lao động bao gồm những nội dung cơ bản nào
An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, Trật tự nơi làm việc, An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc
Trật tự nơi làm việc
Nội dung nào sau đây các bên có thể không cần thỏa thuận trong Hợp đồng lao động
Chế độ nâng bậc, nâng lương
Thời hạn của hợp đồng lao động
Công việc và địa điểm làm việc
Thỏa thuận về việc giữ gìn tài sản của đơn vị SDLĐ
Nội dung nào sau đây là nội dung chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Bồi dưỡng hằng năm cho người lao động một khoản tiền để tự khám chữa bệnh
Dành một số ngày nghỉ nhất định để người lao động tự khám chữa bệnh
Hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động
Không có phương án nào đúng
Nội dung nào sau đây phải có trong hợp đồng lao động
check_box Thời hạn của hợp đồng lao động
Thỏa thuận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu có
Thỏa thuận về việc giữ gìn tài sản của đơn vị SDLĐ
Thỏa thuận về việc đảm bảo thông tin của NSDLĐ
Nội quy lao động của doanh nghiệp có hiệu lực khi:
check_box Sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầyđủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp người sử dụng lao độngsử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy lao động bằng văn bản thìhiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động
Sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầyđủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp người sử dụng lao độngsử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy lao động bằng văn bản thìhiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động vàthỏa ước lao động tập thể
Sau 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầyđủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp người sử dụng lao độngsử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy lao động bằng văn bản thìhiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động
Sau 30 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầyđủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, trừ trường hợp người sử dụng lao độngsử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy lao động bằng văn bản thìhiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động vàthỏa ước lao động tập thể
Nội quy lao động không được phạt tiền để thay thế việc xử lý kỷ luật lao động
Đúng
Sai
Nội quy lao động trái pháp luật thì trong thời hạn bao lâu cơ quan quản lý có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng lao động sửa, bổ sung và đăng ký lại
5 ngày
6 ngày
7 ngày
8 ngày
NSDLĐ có nghĩa vụ đăng ký thang, bảng lương trước khi đưa vào sử dụng trong doanh nghiệp
Đúng
Sai
NSDLĐ có nghĩa vụ gửi thang, bảng lương cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh trước khi đưa thang, bảng lương vào áp dụng tại doanh nghiệp.
Đúng
Sai
NSDLĐ có quyền đóng cửa tạm thời tại nơi làm việc bất kỳ lúc nào nếu như xét thấy cuộc đình công làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
Đúng
Sai
NSDLĐ có thể trả tiền thay thế cho việc bồi dưỡng bằng hiện vật.
Đúng
Sai
NSDLĐ không được chậm trả lương cho NLĐ
Đúng
Sai
NSDLĐ không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại.
Đúng
Sai
NSDLĐ phải chứng minh được lỗi của NLĐ khi xử lý kỷ luật lao động.
Đúng
Sai
NSDLĐ phải thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời hạn nào?
check_box 05 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra TNLĐ công bố biên bản điều tra TNLĐ đối với các vụ TNLĐ chết người
15 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra TNLĐ công bố biên bản điều tra TNLĐ đối với các vụ TNLĐ chết người
10 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra TNLĐ công bố biên bản điều tra TNLĐ đối với các vụ TNLĐ chết người
20 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày Đoàn điều tra TNLĐ công bố biên bản điều tra TNLĐ đối với các vụ TNLĐ chết người
Ông L 02 hành vi vi phạm kỷ luật. Hành vi thứ nhất bị xử lý kỷ luật khiển trách. Hành vi thứ hai bị xử lý kỷ luật cách chức. Khi tiến hành xử lý kỷ luật cả 02 hành vi trên, ông L sẽ bị xử lý theo hình thức nào?
check_box Cách chức
Áp dụng cả hai hình thức kỷ luật là khiển trách và cách chức
Sa thải
Khiển trách
Phương pháp nào sau đây là một trong những phương pháp điều chỉnh của Luật lao động?
check_box Phương pháp thỏa thuận
Phương pháp cấm
Phương pháp xác lập những nguyên tắc mang tính định hướng
Phương pháp quyền uy, phục tùng
Phương pháp nào sau đây là một trong những phương pháp điều chỉnh của Luật lao động?
check_box Phương pháp thông qua sự đại điện của tổ chức đại diện NLĐ
Phương pháp quyền uy, phục tùng
Phương pháp xác lập những nguyên tắc mang tính định hướng
Phương pháp cấm
Phương pháp nào sau đây là một trong những phương pháp điều chỉnh của Luật lao động?
check_box Phương pháp mệnh lệnh
Phương pháp quyền uy, phục tùng
Phương pháp xác lập những nguyên tắc mang tính định hướng
Phương pháp cấm
Quan hệ bảo hiểm xã hội nào thuộc đối tượng điều chỉnh của luật lao động
Quan hệ khiếu nại khi cơ quan BHXH giải quyết sai chế độ cho NLĐ
Quan hệ đóng góp, tạo lập quỹ BHXH
Quan hệ thanh tra BHXH
Quan hệ chi trả trợ cấp BHXH cho NLĐ
Quan hệ giải quyết tranh chấp lao động không phải là quan hệ lao động
Đúng
Sai
Quan hệ giữa công chức và cơ quan nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật lao động Việt Nam
Đúng
Sai
Quan hệ học nghề là quan hệ lao động.
Đúng
Sai
Quan hệ lao động là quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động
Đúng
Sai
Quan hệ việc làm là quan hệ pháp luật lao động.
Đúng
Sai
Quy định về việc cấm đình công nhằm hạn chế quyền đình công của người lao động
Đúng
Sai
Quyết định xử lý kỷ luật lao động có thể bằng văn bản hoặc lời nói.
Đúng
Sai
Sau khi ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có nghĩa vụ đăng ký tại cơ quan lao động có thẩm quyền.
Đúng
Sai
Sau khi nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, Hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải trong bao lâu?
check_box 05 ngày
15 ngày
07 ngày
10 ngày
Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động và xảy ra khi nào?
check_box Xảy ra trong quá trình lao động, gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động
Xảy ra trong khoảng thời gian làm việc ghi trong hợp đồng lao động
Xảy ra khi người lao động đang làm việc tại nơi làm việc trong hợp đồng lao động
Xảy ra khi người lao động thực hiện các công việc ghi trong hợp đồng lao động
Tái phạm là trường hợp ........
check_box Người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật
Người lao động vi phạm kỷ luật lao động từ 2 lần trở lên trong 01 năm
Người lao động tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động khi chưa được xóa kỷ luật
Người lao động vi phạm kỷ luật lao động nhiều lần
Tạm đình chỉ công việc ........
Là một hình thức kỷ luật lao động
Chỉ được thực hiện nếu được sự đồng ý của tổ chức đại diện người laođộng tại cơ sở mà người lao động đang bị xem xét tạm đình chỉ công việc là thành viên
Thời hạn tối đa áp dụng là 105 ngày
Có thể được thực hiện khi xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽgây khó khăn cho việc xác minh
Tạm đình chỉ công việc không phải là hình thức kỷ luật lao động
Đúng
Sai
Tạm đình chỉ công việc là một hình thức kỷ luật lao động
Đúng
Sai
Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động không ápdụng trong trường hợp nào sau đây?
Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi
Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩavvụ Quân sự
Người lao động đang bị tam giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hìnhvsự
Khi người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận
Tập thể lao động là
Tập hợp bao gồm từ 02 người trở lên cùng làm việc cho 01 người sử dụng lao động
Tập hợp bao gồm từ 02 người trở lên cùng làm việc cho 01 người sử dụng lao động được người sử dụng lao động thừa nhận
Tập hợp người có tổ chức cùng làm việc cho 01 người sử dụng lao động do tổ chức công đoàn lãnh đạo
Tập hợp người cùng làm việc cho 1 người sử dụng lao động
Tập thể lao động là tập hợp có tổ chức của người lao động cùng làm việc cho một người sử dụng lao động hoặc trong một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức của người sử dụng lao động
Tất cả các thiệt hại phát sinh từ quan hệ lao động đều do luật Lao động điều chỉnh.
Đúng
Sai
Thẩm quyền quyết định và công bố mức lương tối thiểu là cơ quan nào?
check_box Chính phủ
Bộ tài chính
Hội đồng tiền lương quốc gia
Bộ lao động thương binh và xã hoioj
Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu
Chính phủ
Thanh tra lao động, tòa án nhân dân
Viện kiểm sát
Theo Luật lao động nhiệm vụ thanh tra nhà nước về lao động do cơ quan nào tiến hành
Thanh tra Bộ lao động – thương binh và xã hội
Thanh tra Bộ lao động – thương binh và xã hội; Thanh tra Sở lao động – thương binh và xã hội
Thanh tra Sở lao động – thương binh và xã hội
Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện nơi có lao động làm việc
Thỏa thuận thử việc chỉ áp dụng với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật.
Đúng
Sai
Thỏa ước lao động tập thể ...................
Là một trong các căn cứ để giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
Chỉ là căn cứ để giải quyết tranh chấp lao động khi pháp luật lao động không có quy định
Không được dùng để giải quyết tranh chấp lao động
Là căn cứ duy nhất để giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
Thỏa ước lao động tập thể chỉ có hiệu lực sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho đăng ký.
Đúng
Sai
Thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ
check_box Ngày do 2 bên thỏa thuận và được ghi trong TƯ, nếu trong TƯ không ghi ngày hiệu lực thì TƯ có hiệu lực kể từ ngày các bên ký kết
Ngày hai bên ký kết.
Ngày kế tiếp của ngày ký kết
Do hai bên thỏa thuận
Thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết.
Đúng
Sai
Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp chỉ được ký kết khi có bao nhiêu % người lao động của doanh nghiệp biểu quyết tán thành
60%
100%
50%
70%
Thỏa ước lao động tập thể được ký kết bởi ai?
check_box Đại diện hợp pháp của các bên thương lượng
Phải là chủ tịch Công đoàn và Người đứng đầu doanh nghiệp
Đại diện hợp pháp của các bên thương lượng và bắt buộc phải có công chứng viên làm chứng
Một người lao động do TTLĐ bầu ra và người sử dụng lao động
Thỏa ước lao động tập thể là căn cứ duy nhất để giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
Đúng
Sai
Thoả ước lao động tập thể là một văn bản
check_box Thoả thuận trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động về các điều kiện lao động, quyền lợi và nghĩa vụ hai bêntrong quan hệ lao động
Ký kết giữa hai bên về các điều kiện lao động và các quyền, nghĩa vụ qua lại
Ký kết trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng giữa công đoàn với người sử dụng laođộng về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ lao động
Ký kết giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động về các quyền vànghĩa vụ qua lại giữa hai bên về các quan hệ lao động
Thỏa ước lao động tập thể là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong các văn bản nội bộ của doanh nghiệp.
Đúng
Sai
Thỏa ước tập thể đương nhiên hết hiệu lực khi hết thời hạn Thỏa thuận trong thỏa ước.
Đúng
Sai
Thời hạn công khai biên bản họp thương lượng tập thể cho tập thể và lấy ý kiến
10 ngày
15 ngày
20 ngày
30 ngày
Thời gian làm việc của người lao động chưa đủ 15 tuổi không đượcvượt quá .... trong 01 ngày và .... trong 01 tuần?
03 giờ; 20 giờ
04 giờ; 20 giờ
05 giờ; 20 giờ
06 giờ; 20 giờ
Thời gian nghỉ điều trị tai nạn lao động là thời gian nghỉ có hưởng lương.
Đúng
Sai
Thời gian tạm đình chỉ công việc do NSDLĐ và NLĐ tự thỏa thuận
Đúng
Sai
Thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên là .....
check_box Không quá 60 ngày
Không quá 180 ngày
Không quá 40 ngày
Không quá 30 ngày
Thời gian, địa điểm và cách thức lấy ý kiến biểu quyết đối với dự thảo thỏa ước lao động tập thể do bên nào quyết định?
Do NSDLĐ quyết định
Do hai bên thỏa thuận
Do tổ chức đại diện người lao động quyết định
Do cơ quan quản lý NN về lao động cấp tỉnh quyết định
Thời hạn của giấy phép lao động là
06 năm
07 năm
02 năm
05 năm
Thời hạn của thỏa ước lao động tập thể .................
Ít nhất là 02 năm
do các bên thỏa thuận phụ thuộc vào tình hình thực tế tại đơn vị sử dụng lao động
Từ 01 đến 03 năm
Có thể từ 06 đến 03 năm
Thời hạn của TƯLĐTT do các bên thỏa thuận phụ thuộc vào tình hình thực tế tại đơn vị sử dụng lao động.
Đúng
Sai
Thời hạn hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công trong thời gian
Không quá 02 ngày
Không quá 03 ngày
Không quá 04 ngày
Không quá 05 ngày
Thời hạn tạm đình chỉ công việc theo quy định hiện hành là bao lâu?
check_box Không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt không được quá 90 ngày
Không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt thì được gia hạn thêm không quá 90 ngày
Do người sử dụng lao động quyết định
Tối đa 105 ngày trong trường hợp đặc biệt
Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động được tính từ khi phát hiện ra hành vi vi phạm
Đúng
Sai
Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là ............
06 tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm
09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
09 tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm
06 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết TCLĐ tập thể về lợi ích là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm.
Đúng
Sai
Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm.
Đúng
Sai
Thủ tướng Chính phủ có quyền ra quyết định hoãn hoặc ngừng cuộc đình công.
Đúng
Sai
Thương lượng tập thể được tiến hành theo nguyên tắc nào
Tự nguyện, hợp tác, Thiện chí, bình đẳng, Công khai, minh bạch
Tự nguyện, hợp tác
Công khai, minh bạch
Thiện chí, bình đẳng
Tiền lương của người lao động có thể trả bằng sản phẩm do NLĐ làm ra
Đúng
Sai
Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó
Đúng
Sai
Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc không được thấp dưới .....
check_box 85% mức lương của công việc đó
50% mức lương của công việc đó
65% mức lương của công việc đó
70% mức lương của công việc đó
Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việclà?
check_box Tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồnglao động
Tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề trước thời điểm đóng bảo hiểmthất nghiệp
Tiền lương của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm
Tiền lương của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc
Tiền lương trong thời gian tạm thời điều chuyển người lao động làm công việc khác do hai bên thỏa thuận trên cơ sở quy định của pháp luật.
Đúng
Sai
Tòa án nhân dân có quyền ra quyết định hoãn hoặc ngừng cuộc đình công.
Đúng
Sai
Tổng thời gian làm thêm được quy định như thế nào?
check_box Không quá 40 giờ trong 01 tháng
Không quá 8giờ trong 01 ngày
Không quá 10 giờ trong 01 ngày
Không quá 48 giờ trong 01 tháng
Tranh chấp giữa người lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội là tranh chấp lao động
Đúng
Sai
Tranh chấp lao động cá nhân nào do Tòa án nhân dân giải quyết mà không bắt buộc phải hòa giải tại Hòa giải viên lao động
check_box Tranh chấp giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động
Tranh chấp về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao động
Tranh chấp về tiền lương
Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải được giải quyết ..................... trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết hoặc tiến hành thủ tục đình công.
check_box Tại Tòa án nhân dân hoặc Hội đồng trọng tài lao động giải quyết
Bởi chủ tịch UBND cấp huyện
Bởi chủ tịch UBND cấp tỉnh
Thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động
Trong giải quyết tranh chấp lao động hai bên có quyền nào sau đây
Không cần chấp hành 1 phần bản án khi có hiệu lực nếu thấy không hợp lý
Không cung cấp chứng cứ tài liệu liên quan khi có yêu cầu
Trực tiếp thông qua đại diện để tham gia vào quá trình giải quyết
Vắng mặt khi thấy khi không thấy không cần thiết
Trong mọi trường hợp, nếu gây thiệt hại về vật chất cho doanh nghiệp người lao động đều phải bồi thường.
Đúng
Sai
Trong phiên họp xử lý kỷ luật đối với NLĐ dưới 15 tuổi phải có sự tham gia của .....
check_box Người đại diện theo pháp luật của NLĐ đó.
Luật sư của NLĐ
Tổ chức Công đoàn
Tổ chức đại diện tập thể lao động ở cơ sở
Trong phiên họp xử lý kỷ luật đối với NLĐ dưới 18 tuổi phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật của NLĐ đó.
Đúng
Sai
Trong tất cả đơn vị sử dụng lao động buộc phải có nội quy lao động bằng văn bản.
Đúng
Sai
Trong thỏa ước lao động tập thể, ngoài nội dung chủ yếu theo quy định, các bên có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái pháp luật.
Đúng
Sai
Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động
Được nhận nguyên lương
Được tạm ứng 75% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc
Không được nhận lương
Được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc
Trong thời gian tạm đình chỉ công việc, hợp đồng lao động được tạm hoãn.
Đúng
Sai
Trong thời gian tạm đình chỉ công việc, NLĐ được tạm ứng tiền lương.
Đúng
Sai
Trong thời gian tạm đình chỉ công việc, NLĐ không được nhận lương
Đúng
Sai
Trong thời gian tham gia đình công, người lao động không được hưởng tiền lương.
Đúng
Sai
Trong thời gian thử việc, NLĐ và NSDLĐ có quyền ......
Hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết nhưng phải thanh toán tiền lương thử việc cho NLĐ những ngày không được đi làm
Hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết nhưng phải báo trước cho bên kia ít nhất 03 ngày làm việc
Hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường
Hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết nhưng phải báo trước cho bên kia ít nhất 15 ngày
Trong trách nhiệm vật chất, người lao động phải bồi thường toàn bộ theo thời giá thị trường khi nào?
check_box Người lao động làm mất dụng cụ, tài sản của người sử dụng lao động
Người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trịkhông quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được ápdụng tại nơi người lao động làm việc
Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gâythiệt hại tài sản của người sử dụng lao động
Người lao động làm hư hỏng thiết bị, dụng cụ do sơ suất với giá trị khôngquá 10 tháng lương tối thiểu vùng hoặc tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mậtcông nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động dosơ suấ
Trong trường hợp nào người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Người lao động đi nghĩa vụ quân sự
Người lao động nghỉ chế độ thai sản
Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng
Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, người sử dụng lao động phải ......
check_box Tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
Lấy ý kiến bằng chữ ký của toàn bộ NLĐ
Lấy ý kiến bằng văn bản của toàn bộ NLĐ
Tham khảo ý kiến của Liên đoàn lao động cấp huyện
Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
Đúng
Sai
Trước khi ban hành nội quy tại doanh nghiệp, NSDLĐ phải gửi nội quy lao động tới cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
Đúng
Sai
Trước khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động bắt buộc phải làm thử một thời gian theo quy định của pháp luật.
Đúng
Sai
Trường hợp các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng trọng tài lao động thì trong thời gian Hội đồng trọng tài lao động đang tiến hành giải quyết tranh chấp, các bên ....
check_box Không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết
Bắt buộc phải thực hiện theo Quyết định giải quyết của HĐTT, không được quyền yêu cầu TAND giải quyết
Được quyền Đình công
Được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết
Trường hợp đình công bất hợp pháp
Đình công với số lượng dưới 10 người
Đòi quyền lợi liên quan đến chế độ nghỉ ngơi
Đòi quyền lợi liên quan đến đến tiền lương
Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể
Trường hợp đình công không do Công đoàn lãnh đạo không phải là đình công bất hợp pháp.
Đúng
Sai
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm .......... lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn
check_box 01
04
03
02
Trường hợp làm việc theo ca, người lao động phải được nghỉ ít nhất bao lâu trước khi chuyển sang ca làm việc khác
check_box 12 giờ
15 giờ
10 giờ
24 giờ
Trường hợp một trong các bên trong tranh chấp lao động tập thể về quyền không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì các bên có quyền ...............
check_box Yêu cầu Tòa án giải quyết
Yêu cầu Hòa giải viên lao động giải quyết
Yêu cầu Sở LĐTBXH giải quyết
Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết
Trường hợp nào hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng vẫn được coi là hợp đồng lao động?
check_box Có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên
Có thỏa thuận nội dung về việc tuân thủ nội quy lao động
Có quy định về giờ giấc làm việc
Có nội dung về tiền lương, tiền công
Trường hợp nào người đủ 15 tuổi nhưng không được tham gia quan hệ lao động?
check_box Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị pháp luật cấm hành nghề
Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Người khuyết tật
Người không có cha mẹ
Trường hợp nào người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương?
check_box Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng
Trường hợp NLĐ làm hư hỏng dụng cụ của NLĐ
Trường hợp NLĐ làm mất dụng cụ, thiết bị của NLĐ
Trường hợp NLĐ gây tiêu hao vật tư quá mức cho phép
Trường hợp nào người sử dụng lao động không được thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Người bị lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đang điều trị
Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý
Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, người bị lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đang điều trị
Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
Trường hợp nào NLĐ được xét giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động?
check_box Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ thì có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn
Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau khi chấp hành được 1/3 thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ thì có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn
NLĐ bị xử lý kỷ luật không tái phạm trong vòng 04 tháng
NLĐ bị xử lý kỷ luật không tái phạm trong vòng 03 tháng
Trường hợp nào sau đây NSDLĐ không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ?
Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động
Người lao động nữ mang thai; người lao động đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi
Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên
Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn tạm hoãn HĐLĐ
Trường hợp nào sau đây xác định là đình công không hợp pháp?
check_box Đình công không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích
Khi tranh chấp lao động tập thể đã được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định
Chủ thể tổ chức và lãnh đạo đình công là tổ chức đại diện người lao động
Khi cuộc đình công có quy mô lớn
Trường hợp NLĐ bị chấm dứt vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hay chấm dứt vì lý do kinh tế, NLĐ được nhận trợ cấp mất việc làm.
Đúng
Sai
Trường hợp thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành quy định về quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động khác nhau thì thực hiện theo nội dung nào
check_box Theo nội dung có lợi nhất cho người lao động
Theo nội dung của thỏa ước lao động tập thể ngành/TƯLĐTT có nhiều doanh nghiệp
Theo nội dung của Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp
Theo quy định pháp luật lao động về vấn đề đó
Về bản chất quan hệ thỏa ước lao động tập thể là quan hệ hợp đồng giữa công đoàn và người sử dụng lao động.
Đúng
Sai
Việc điều chuyển NLĐ sang làm công việc khác so với HĐLĐ không được kéo dài quá bao lâu?
300 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm, nếu quá phải được NLĐ đồng ý bằng văn bản
50 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm, nếu quá phải được NLĐ đồng ý bằng văn bản
45 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm, nếu quá phải được NLĐ đồng ý bằng văn bản
60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm, nếu quá phải được NLĐ đồng ý bằng văn bản
Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể được tiến hành như thế nào
check_box Như việc ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Không được sửa đổi, bổ sung
Hai bên họp thỏa thuận rồi tiến hành sửa đổi, bổ sung
NGười sử dụng lao động tự sửa đổi, bổ sung
Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể được tiến hành như việc ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Đúng
Sai
Việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể hoàn toàn do sự tự nguyện của tập thể lao động và người sử dụng lao động.
Đúng
Sai
Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào ................
check_box Lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động
Lỗi của NLĐ
Mức độ thiệt hại mà NLĐ gây ra
Hoàn cảnh của NLĐ
Việc xử lý kỷ luật lao động bị coi là trái pháp luật nếu vắng mặt đương sự.
Đúng
Sai

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập