Các bên bắt buộc phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với các hợp đồng lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên.
Đúng
Sai
Các bên chỉ có thể sửa đổi, bổ sung thỏa ước sau khi thực hiện được một thời gian theo quy định của pháp luật.
Đúng
Sai
Các bên có quyền thỏa thuận thay đổi nội dung hợp đồng lao động.
Đúng
Sai
Các bên phải ký kết hợp đồng lao động theo mẫu bắt buộc do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Đúng
Sai
Các doanh nghiệp có quyền quy định tiền lương tối thiểu để áp dụng trong doanh nghiệp, nhưng không được thấp hơn tiền lương tối thiểu do Nhà nước quy định.
check_box Đúng
Sai
Các doanh nghiệp có quyền xây dựng hệ thống thang, bảng lương riêng để sử dụng.
check_box Đúng
Sai
Các doanh nghiệp sử dụng lao động theo hình thức hợp đồng lao động đều bắt buộc phải ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Đúng
Sai
Các doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên đều bắt buộc phải ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Đúng
Sai
Các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
check_box Lao động suy giảm khả năng lao động 50% trở lên
Lao động suy giảm khả năng lao động 30% trở lên
Lao động suy giảm khả năng lao động 60% trở lên
Lao động suy giảm khả năng lao động 65% trở lên
Các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
check_box Lao động suy giảm khả năng lao động 51% trở lên
Lao động suy giảm khả năng lao động 30% trở lên
Lao động suy giảm khả năng lao động 60% trở lên
Lao động suy giảm khả năng lao động 65% trở lên
Các quy định của Bộ luật Lao động không chỉ áp dụng với người làm việc theo hợp đồng lao động mà còn áp dụng với một số đối tượng lao động khác.
Đúng
Sai
Cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên trong công việc nào sau đây:
check_box Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc
Bưng bê thường xuyên
Công việc cần kinh nghiệp cao và sự khéo léo
Công việc đòi hỏi 8 giờ 1 ngày
Cán bộ, công chức không phải là chủ thể của quan hệ pháp luật lao động.
Đúng
Sai
Chế độ nghỉ hàng năm chỉ áp dụng cho người lao động đã có thời gian làm việc trong doanh nghiệp đủ 12 tháng trở lên.
check_box Sai
Đúng
Chế độ phụ cấp là một chế độ đãi ngộ với người lao động.
check_box Sai
Đúng
Chỉ cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh (và tương đương) mới có quyền tuyên bố và xử lý thỏa ước lao động tập thể vô hiệu.
Đúng
Sai
Chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi bổ sung, gửi và công bố TƯLĐTT do NSDLĐ và tổ chức Công đoàn cùng chi trả.
Đúng
Sai
Chủ thể đại diện cho tập thể lao động là BCH công đoàn cơ sở hoặc BCH Công đoàn cấp trên trực tiếp.
Đúng
Sai
Chủ thể đại diện cho tập thể lao động trong quan hệ lao động tập thể là ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn cấp trêm cấp cơ sở
Đúng
Sai
Chức năng của Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
check_box Thanh tra chuyên ngành về lao động
Thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm
Thanh tra chuyên ngành về lao động và an toàn thực phẩm
Thanh tra về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động
Công đoàn có quyền tham gia trong phiên họp xét xử lý kỷ luật đối với người lao động.
Đúng
Sai
Cuộc đình công vi phạm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật thì bị coi là đình công bất hợp pháp.
check_box Sai
Đúng
Đại diện cho tập thể lao động trong thương lượng tập thể tại doanh nghiệp là BCH Công đoàn cơ sở.
Đúng
Sai
Địa điểm tổ chức thương lượng tập thể do NSDLĐ quyết định.
Đúng
Sai
Đối thoại tại nơi làm việc được tiến hành định kỳ 03 tháng một lần.
Đúng
Sai
Đối với hợp đồng không xác định thời hạn, các bên có quyền chấm dứt bất cứ lúc nào, không cần có căn cứ luật định.
Đúng
Sai
Hành vi nào bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động liên quan đến thành lập, gia nhập, hoạt động tổ chức công đoàn
Cản trở, gây khó khăn cho việc gia nhập công đoàn của người lao động
Cản trở, gây khó khăn cho việc gia nhập công đoàn của người lao động, Ép buộc người lao động trong hoạt động công đoàn, Yêu cầu người lao động không tham gia công đoàn
Ép buộc người lao động trong hoạt động công đoàn
Yêu cầu người lao động không tham gia công đoàn
Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng áp dụng trong trường hợp
Không hoàn thành công việc được giao trước đó
Người lao động có tiết lộ bí mật khinh doanh
Người lao động không nhận công việc được giao
Người lao động thường xuyên chuyển công việc cho người khác
Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng áp dụng trong trường hợp
Không hoàn thành công việc được giao trước đó
Người lao động có hành vi tham ô
Người lao động không nhận công việc được giao
Người lao động thường xuyên chuyển công việc cho người khác
Hòa giải viên lao động có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về hợp đồng học nghề.
Đúng
Sai
Hòa giải viên lao động không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
check_box Sai
Đúng
Hội đồng trọng tài do Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập.
check_box Đúng
Sai
Hội đồng Trọng tài lao động chỉ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
check_box Sai
Đúng
Hội đồng Trọng tài lao động có quyền giải quyết đình công.
check_box Sai
Đúng
Hợp đồng lao động bằng lời nói (miệng) áp dụng với các hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng.
Đúng
Sai
Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết
Đúng
Sai
Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày giao kết.
Đúng
Sai
Hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên được được xác lập bằng văn bản
Đúng
Sai
Hợp đồng lao động được tạm hoãn trong thời gian người lao động điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Đúng
Sai
Hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt khi người lao động bị tạm giữ, tạm giam.
Đúng
Sai
Hợp đồng lao động nếu thiếu điều khoản thử việc sẽ bị coi là bất hợp pháp.
Đúng
Sai
Hợp đồng lao động nếu thiếu một trong các nội dung chủ yếu thì bị coi là vô hiệu.
Đúng
Sai
Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ nếu người lao động giao kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền
Đúng
Sai
Khi bị xử lý kỷ luật sa thải, người lao động sẽ không được nhận trợ cấp thôi việc.
Đúng
Sai
Khi chấm dứt HĐLĐ do thay đổi cơ cấu, người sử dụng lao động phải lập phương án sử dụng lao động
Đúng
Sai
Khi chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải có trách nhiệm
Thanh toán đầy đủ quyền lợi trong thời gian 05 ngày hoặc kéo dài không quá 45 ngày
Thanh toán đầy đủ quyền lợi trong thời gian 07 ngày hoặc kéo dài không quá 30 ngày
Thanh toán đầy đủ quyền lợi trong thời gian 10 ngày hoặc kéo dài không quá 30 ngày
Thanh toán đầy đủ quyền lợi trong thời gian 15 ngày hoặc kéo dài không quá 45 ngày
Khi chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải có trách nhiệm.
Thông báo cho người lao động ít nhất trước 03 ngày hợp đồng xác định thời hạn hết hạn
Thông báo cho người lao động ít nhất trước 07 ngày hợp đồng xác định thời hạn hết hạn
Thông báo cho người lao động ít nhất trước 10 ngày hợp đồng xác định thời hạn hết hạn
Thông báo cho người lao động ít nhất trước 15 ngày hợp đồng xác định thời hạn hết hạn
Khi có sự tham gia của Ban chấp hành Công Đoàn, tranh chấp cá nhân có thể chuyển thành tranh chấp tập thể.
check_box Sai
Đúng
Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách, người sử dụng lao động phải trao đổi, thoả thuận bằng văn bản với tổ chức công đoàn.
Đúng
Sai
Khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người sử dụng phải bố trí công việc cũ cho người lao động.
Đúng
Sai
Khi không đồng ý với quyết định xử lý kỷ luật, NLĐ có quyền khiếu nại đến NSDLĐ.
Đúng
Sai
Khi không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, người lao động được hực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Đúng
Sai
Khi không ký kết thỏa ước lao động tập thể, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền
check_box Sai
Đúng
Khi làm thêm vượt quá thời giờ làm việc tiêu chuẩn, người lao động luôn được hưởng tiền lương làm thêm.
check_box Sai
Đúng
Khi một bên đề nghị ký kết thỏa ước lao động tập thể, bên kia phải chấp nhận việc ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Đúng
Sai
Khi một bên từ chối thương lượng, bên còn lại có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động.
Đúng
Sai
Khi ngừng việc, NLĐ luôn được hưởng lương ngừng việc.
check_box Sai
Đúng
Khi người lao động đang nghỉ việc riêng được sự đồng ý của ngưởi sử dụng lao động thì ngưởi sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
Đúng
Sai
Khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu, hợp đồng lao động sẽ chấm dứt
Đúng
Sai
Khi NLĐ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, NSDLĐ không được xử lý kỷ luật lao động.
Đúng
Sai
Khi sử dụng lao động dưới 15 tuổi, NSDLĐ phải ký kết HĐLĐ bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật và phải được sự đồng ý của NLĐ.
Đúng
Sai
Khi vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền.
check_box Đúng
Sai
Khi việc thương lượng tập thể đạt kết quả, các bên phải tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Đúng
Sai
Khi xây dựng nội quy lao động, NSDLĐ cần phải được sự đồng ý của tổ chức Công đoàn.
Đúng
Sai
Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên
Đúng
Sai
Không được xử lý kỷ luật lao động đối với lao động
Lao động làm trong môi trường độc hại
Lao động tự ý nghỉ việc dưới 1 ngày làm việc
Mất khả năng điều chỉnh hành vi của mình
Người say rượu, bia
Không được xử lý kỷ luật lao động đối với lao động đang trong thời gian
check_box Lao động nữ có thai
Lao động làm trong môi trường độc hại
Lao động tự ý nghỉ việc dưới 1 ngày làm việc
Lao động tự ý nghỉ việc dưới 3 ngày làm việc
Lao động làm việc ban đêm được trả tiền lương như thế nào?
check_box Được trả ít nhất bằng 30 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường
Được trả ít nhất bằng 10 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường
Được trả ít nhất bằng 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường
Được trả ít nhất bằng 50 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường
Lao động nữ được nghỉ 60 phút mỗi ngày mà vẫn hưởng đủ lương trong thời gian nào?
check_box Trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi
Trong thời gian đang mang thai
Trong thời gian hành kinh
Trong thời gian nuôi con ốm
Luật lao động Việt Nam chỉ điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động
Đúng
Sai
Mọi người lao động đều có quyền được nhận tiền thưởng hàng năm.
check_box Sai
Đúng
Mọi tranh chấp lao động cá nhân (không có yếu tố nước ngoài) đều được xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân cấp quận, huyện.
Đúng
Sai
Mọi tranh chấp lao động đều phải giải quyết thông qua thủ tục hòa giải tại hòa giải viên lao động.
check_box Sai
Đúng
Một người lao động trong một thời gian chỉ được hưởng một loại phụ cấp lương.
check_box Sai
Đúng
Một tranh chấp lao động bắt buộc phải có sự tham gia của tổ chức công đoàn mới được coi là tranh chấp lao động tập thể.
check_box Sai
Đúng
Mục đích của chế độ lương tối thiểu là bảo vệ quyền lợi cho người lao động, vì khi tham gia vào quan hệ lao động ít nhất họ cũng được đảm bảo mức sống tối thiểu.
Đúng
Sai
Nếu huy động người lao động làm thêm ngoài thời gian đã cam kết trong hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải được sự đồng ý của người lao động.
check_box Sai
Đúng
Nếu không đồng ý với việc giải quyết của Hòa giải viên lao động, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng Trọng tài lao động giải quyết.
check_box Sai
Đúng
Nếu quyền lợi của người lao động trong hợp đồng lao động thấp hơn các quy định của pháp luật lao động thì các quy định của pháp luật lao động sẽ được áp dụng để giải quyết quyền lợi cho người lao động.
Đúng
Sai
Ngày nghỉ lễ, tết là ngày nghỉ có hưởng lương.
check_box Đúng
Sai
Nghĩa vụ chuẩn bị Cơ sở kỹ thuật cho đối thoại nơi làm việc do
Ban chấp hành công đoàn
Ban thanh tra doanh nghiệp
Người lao động
Người sử dụng lao động
Ngoài căn cứ áp dụng sa thải quy định tại điều 126, NSDLĐ có thể tự quy định căn cứ để sa thải cho phù hơp với đơn vị sử dụng lao động
Đúng
Sai
Người giao kết hợp đồng bên phía người sử dụng lao động
check_box Người đại điện theo pháp luật theo quy định điều lệ doanh nghiệp
Bộ phận đảm nhiệm ký giao kết hợp đồng với người lao động
Người chỉ huy đứng đầu nhóm, phòng ban trong doanh nghiệp
Người chỉ huy đứng đầu nhóm, phòng ban trong doanh nghiệp hoặc bộ phận đảm nhiệm ký giao kết hợp đồng với người lao động
Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự thì HĐLĐ sẽ được tạm hoãn
Đúng
Sai
Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau 70 tuổi.
Đúng
Sai
Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi không được giao đúng công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng
Đúng
Sai
Người lao động có quyền được hưởng chế độ nghỉ hàng năm ngay cả khi làm việc không đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động.
check_box Đúng
Sai
Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết nào trong năm
check_box Tết dương lịch, tết âm lịch, Giỗ Tổ Hùng vương, Quốc Khánh

Giỗ Tổ Hùng vương
Quốc Khánh
Tết dương lịch, tết âm lịch
Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp
Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ, vợ chết hoặc chồng chết
Con kết hôn
Con kết hôn, kết hôn, bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ, vợ chết hoặc chồng chết
Kết hôn
Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong trường hợp con kêt hôn thì được bao nhiêu ngày
check_box Nghỉ 01 ngày
Nghỉ 02 ngày
Nghỉ 03 ngày
Nghỉ 04 ngày
Người lao động không tham gia đình công nhưng phải nghỉ việc thì được hưởng tiền lương ngừng việc.
check_box Đúng
Sai
Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên.
Đúng
Sai
Người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại được người sử dụng lao động trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và phải sử dụng trong quá trình làm việc theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
check_box Đúng
Sai
Người lao động làm việc trong môi trường lao động có nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm sẽ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật hoặc bằng tiền.
check_box Sai
Đúng
Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của chính phủ Việt Nam cấp.
Đúng
Sai
Người lao động nước ngoài muốn làm việc ở Việt Nam phải có giấy phép lao động.
Đúng
Sai
Người lao động nước ngoài phải từ đủ 18 tuổi trở lên.
Đúng
Sai
Người lao động và người sử dụng lao động phải ký hợp đồng thử việc trước khi làm việc chính thức
check_box Sai
Đúng
Người sử dụng lao động chỉ phải bồi thường cho người lao động bị suy giảm sức lao động từ 81% trở lên do bị tai nạn lao động.
check_box Sai
Đúng
Người sử dụng lao động có quyền quyết định hình thức kỷ luật lao động sau khi tham khảo ý kiến công đoàn.
Đúng
Sai
Người sử dụng lao động có quyền ủy quyền cho người khác xử lý kỷ luật lao động
Đúng
Sai
Người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động làm thêm trong mọi trường hợp.
check_box Sai
Đúng
Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn phải báo cho người lao động biết trước
check_box Ít nhất 45 ngày

Ít nhất 30 ngày
Ít nhất 40 ngày
Ít nhất 50 ngày
Người sử dụng lao động không được yêu cầu người lao động làm việc quá 8h/ngày.
check_box Sai
Đúng
Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.
Đúng
Sai
Người sử dụng lao động sử dụng bao nhiêu lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản
10 người
15 người
20 người
25 người
Nguyên tắc bảo vệ người lao động là nguyên tắc quan trọng nhất của Luật Lao động Việt Nam
check_box Đúng
Sai
Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động bao gồm
check_box Tôn trọng, đảm bảo các bên tự thương lượng, quyết định trong giải quyết tranh chấp lao động, đảm bảo sự tham gia của đại diện các bên, công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật
Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật
Đảm bảo sự tham gia của đại diện các bên
Tôn trọng, đảm bảo các bên tự thương lượng, quyết định trong giải quyết tranh chấp lao động
Những người đủ 15 tuổi đến 18 tuổi có quyền:
check_box Ký giao kết hợp đồng thông qua người đại diện pháp luật hoặc ủy quyền người đại diện pháp luật của người lao động
Ký giao kết hợp đồng thông qua anh, chị, em hoặc người thân của người lao động
Ký giao kết hợp đồng thông qua bố mẹ của người lao động
Trực tiếp ký giao kết hợp đồng
Những người lao động không phải là công đoàn viên trong đơn vị sử dụng lao động không có nhiệm vụ thực hiện thỏa ước do tổ chức công đoàn tham gia ký kết.
Đúng
Sai
Những người lao động không tán thành với nội dung thỏa ước lao động tập thể thì không có nghĩa vụ thực hiện thỏa ước tập thể khi có hiệu lực.
Đúng
Sai
Nội dung chủ yếu của thỏa ước lao động tập thể bao gồm các nội dung chủ yếu của thương lượng tập thể.
Đúng
Sai
Nội dung hợp đồng lao động bao gồm nội dung chủ yếu và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận không trái pháp luật.
Đúng
Sai
Nội dung hợp đồng lao động chỉ được thay đổi khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước về lao động.
Đúng
Sai
Nội dung lao động bao gồm những nội dung cơ bản nào
An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, Trật tự nơi làm việc, An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc
Trật tự nơi làm việc
Nội dung nào sau đây là nội dung chăm sóc sức khỏe cho người lao động
Bồi dưỡng hằng năm cho người lao động một khoản tiền để tự khám chữa bệnh
Dành một số ngày nghỉ nhất định để người lao động tự khám chữa bệnh
Hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động
Không có phương án nào đúng
Nội quy lao động không được phạt tiền để thay thế việc xử lý kỷ luật lao động
check_box Đúng
Sai
Nội quy lao động trái pháp luật thì trong thời hạn bao lâu cơ quan quản lý có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng lao động sửa, bổ sung và đăng ký lại
5 ngày
6 ngày
7 ngày
8 ngày
NSDLĐ có nghĩa vụ đăng ký thang, bảng lương trước khi đưa vào sử dụng trong doanh nghiệp
check_box Sai
Đúng
NSDLĐ có nghĩa vụ gửi thang, bảng lương cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh trước khi đưa thang, bảng lương vào áp dụng tại doanh nghiệp.
check_box Sai
Đúng
NSDLĐ có quyền đóng cửa tạm thời tại nơi làm việc bất kỳ lúc nào nếu như xét thấy cuộc đình công làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
check_box Sai
Đúng
NSDLĐ có thể trả tiền thay thế cho việc bồi dưỡng bằng hiện vật.
Đúng
Sai
NSDLĐ không được chậm trả lương cho NLĐ
check_box Sai
Đúng
NSDLĐ không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại.
Đúng
Sai
NSDLĐ phải chứng minh được lỗi của NLĐ khi xử lý kỷ luật lao động.
Đúng
Sai
Quan hệ giải quyết tranh chấp lao động không phải là quan hệ lao động
Đúng
Sai
Quan hệ giữa công chức và cơ quan nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật lao động Việt Nam
check_box Sai
Đúng
Quan hệ học nghề là quan hệ lao động.
Đúng
Sai
Quan hệ lao động là quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động
Đúng
Sai
Quan hệ việc làm là quan hệ pháp luật lao động.
Đúng
Sai
Quy định về việc cấm đình công nhằm hạn chế quyền đình công của người lao động
check_box Sai
Đúng
Quyết định xử lý kỷ luật lao động có thể bằng văn bản hoặc lời nói.
Đúng
Sai
Sau khi ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có nghĩa vụ đăng ký tại cơ quan lao động có thẩm quyền.
Đúng
Sai
Tạm đình chỉ công việc không phải là hình thức kỷ luật lao động
Đúng
Sai
Tạm đình chỉ công việc là một hình thức kỷ luật lao động
Đúng
Sai
Tập thể lao động là
Tập hợp bao gồm từ 02 người trở lên cùng làm việc cho 01 người sử dụng lao động
Tập hợp bao gồm từ 02 người trở lên cùng làm việc cho 01 người sử dụng lao động được người sử dụng lao động thừa nhận
Tập hợp người có tổ chức cùng làm việc cho 01 người sử dụng lao động do tổ chức công đoàn lãnh đạo
Tập hợp người cùng làm việc cho 1 người sử dụng lao động
Tập thể lao động là tập hợp có tổ chức của người lao động cùng làm việc cho một người sử dụng lao động hoặc trong một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức của người sử dụng lao động
Tất cả các thiệt hại phát sinh từ quan hệ lao động đều do luật Lao động điều chỉnh.
check_box Sai
Đúng
Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu
Chính phủ
Thanh tra lao động, tòa án nhân dân
Viện kiểm sát
Theo Luật lao động nhiệm vụ thanh tra nhà nước về lao động do cơ quan nào tiến hành
check_box Thanh tra Bộ lao động – thương binh và xã hội; Thanh tra Sở lao động – thương binh và xã hội
Thanh tra Bộ lao động – thương binh và xã hội
Thanh tra Sở lao động – thương binh và xã hội
Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện nơi có lao động làm việc
Thỏa thuận thử việc chỉ áp dụng với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật.
Đúng
Sai
Thỏa ước lao động tập thể chỉ có hiệu lực sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho đăng ký.
Đúng
Sai
Thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết.
Đúng
Sai
Thỏa ước lao động tập thể là căn cứ duy nhất để giải quyết tranh chấp lao động tập thể.
Đúng
Sai
Thỏa ước lao động tập thể là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất trong các văn bản nội bộ của doanh nghiệp.
Đúng
Sai
Thỏa ước tập thể đương nhiên hết hiệu lực khi hết thời hạn Thỏa thuận trong thỏa ước.
Đúng
Sai
Thời hạn công khai biên bản họp thương lượng tập thể cho tập thể và lấy ý kiến
10 ngày
15 ngày
20 ngày
30 ngày
Thời gian nghỉ điều trị tai nạn lao động là thời gian nghỉ có hưởng lương.
check_box Đúng
Sai
Thời gian tạm đình chỉ công việc do NSDLĐ và NLĐ tự thỏa thuận
Đúng
Sai
Thời hạn của TƯLĐTT do các bên thỏa thuận phụ thuộc vào tình hình thực tế tại đơn vị sử dụng lao động.
Đúng
Sai
Thời hạn hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công trong thời gian
check_box Không quá 03 ngày
Không quá 02 ngày
Không quá 04 ngày
Không quá 05 ngày
Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động được tính từ khi phát hiện ra hành vi vi phạm
Đúng
Sai
Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết TCLĐ tập thể về lợi ích là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm.
check_box Sai
Đúng
Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm.
check_box Sai
Đúng
Thủ tướng Chính phủ có quyền ra quyết định hoãn hoặc ngừng cuộc đình công.
check_box Sai
Đúng
Tiền lương của người lao động có thể trả bằng sản phẩm do NLĐ làm ra
check_box Sai
Đúng
Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó
Đúng
Sai
Tiền lương trong thời gian tạm thời điều chuyển người lao động làm công việc khác do hai bên thỏa thuận trên cơ sở quy định của pháp luật.
check_box Đúng
Sai
Tòa án nhân dân có quyền ra quyết định hoãn hoặc ngừng cuộc đình công.
check_box Sai
Đúng
Tranh chấp giữa người lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội là tranh chấp lao động
check_box Đúng
Sai
Trong giải quyết tranh chấp lao động hai bên có quyền nào sau đây
check_box Trực tiếp thông qua đại diện để tham gia vào quá trình giải quyết
Không cần chấp hành 1 phần bản án khi có hiệu lực nếu thấy không hợp lý
Không cung cấp chứng cứ tài liệu liên quan khi có yêu cầu
Vắng mặt khi thấy khi không thấy không cần thiết
Trong mọi trường hợp, nếu gây thiệt hại về vật chất cho doanh nghiệp người lao động đều phải bồi thường.
Đúng
Sai
Trong phiên họp xử lý kỷ luật đối với NLĐ dưới 18 tuổi phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật của NLĐ đó.
Đúng
Sai
Trong tất cả đơn vị sử dụng lao động buộc phải có nội quy lao động bằng văn bản.
Đúng
Sai
Trong thỏa ước lao động tập thể, ngoài nội dung chủ yếu theo quy định, các bên có quyền thỏa thuận những nội dung khác không trái pháp luật.
Đúng
Sai
Trong thời gian tạm đình chỉ công việc, hợp đồng lao động được tạm hoãn.
Đúng
Sai
Trong thời gian tạm đình chỉ công việc, NLĐ được tạm ứng tiền lương.
Đúng
Sai
Trong thời gian tạm đình chỉ công việc, NLĐ không được nhận lương
Đúng
Sai
Trong thời gian tham gia đình công, người lao động không được hưởng tiền lương.
Đúng
Sai
Trong trường hợp nào người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Người lao động đi nghĩa vụ quân sự
Người lao động nghỉ chế độ thai sản
Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng
Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
Đúng
Sai
Trước khi ban hành nội quy tại doanh nghiệp, NSDLĐ phải gửi nội quy lao động tới cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
Đúng
Sai
Trước khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động bắt buộc phải làm thử một thời gian theo quy định của pháp luật.
Đúng
Sai
Trường hợp đình công bất hợp pháp
check_box Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể
Đình công với số lượng dưới 10 người
Đòi quyền lợi liên quan đến chế độ nghỉ ngơi
Đòi quyền lợi liên quan đến đến tiền lương
Trường hợp đình công không do Công đoàn lãnh đạo không phải là đình công bất hợp pháp.
Đúng
Sai
Trường hợp nào người sử dụng lao động không được thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Người bị lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đang điều trị
Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý
Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, người bị lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp đang điều trị
Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
Trường hợp NLĐ bị chấm dứt vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hay chấm dứt vì lý do kinh tế, NLĐ được nhận trợ cấp mất việc làm.
Đúng
Sai
Về bản chất quan hệ thỏa ước lao động tập thể là quan hệ hợp đồng giữa công đoàn và người sử dụng lao động.
Đúng
Sai
Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể được tiến hành như việc ký kết thỏa ước lao động tập thể.
Đúng
Sai
Việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể hoàn toàn do sự tự nguyện của tập thể lao động và người sử dụng lao động.
Đúng
Sai
Việc xử lý kỷ luật lao động bị coi là trái pháp luật nếu vắng mặt đương sự.
Đúng
Sai

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
FB/www.ehou.online, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Facebook hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Facebook

Facebook hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Facebook hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Facebook

Facebook hỗ trợ học tập