“Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Doanh nghiệp tư nhân ………………….góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần”
Có quyền
Có thể
Không được
Tự do
Bộ luật kinh tế được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua năm?
1956
1976
1992
Chưa được xây dựng
Các hành vi nào là bị cấm đối với Doanh nghiệp?
Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung, hồ sơ đăng kí doanh nghiệp hoặc không kịp thời với những thay đổi của hồ sơ đăng kí doanh nghiệp
Không đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho khách hàng
Sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ không theo đúng chất lượng và số lượng
Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật qui định
Các nguồn dưới đây, nguồn nào không thể hình thành tài sản của hợp tác xã?
Vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên
Vốn huy động của thành viên, hợp tác xã thành viên và vốn huy động khác
Vốn huy động từ phát cổ phần
Vốn, tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Chính sách nào dưới đây không phải là chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?
Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực
Miễn thuế thu nhập và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế
Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới
Chọn câu phát biểu SAI về Công ty TNHH một thành viên có chủ sỡ hữu là tổ chức.
Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm 1 hoặc một số người đại diện theo ủy quyền, nhiệm kì không quá 5 năm
Luôn luôn có hội đồng thành viên
Trường hợp 1 người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền, người đó làm chủ tịch công ty
Trường hợp có ít nhất 2 người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền, hội đồng thành viên gồm tất cả người đại diện theo ủy quyền
Chọn câu phát biểu sai:
check_box Cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, Chủ nhiệm HTX và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên
HTX có tư cách pháp nhân
Khi HTX giải thể, tài sản thuộc sở hữu của HTX do nhà nước hỗ trợ có thể không chia cho các thành viên của HTX
Thành viên HTX có thể góp vốn bằng tài sản
Chọn câu sai?
Trong quá trình hoạt động chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt đông kinh doanh của doanh nghiệp
Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của doanh nghiệp là do doanh nghiệp tự quyết định thực hiện
Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký
Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân ở các lĩnh vực kinh doanh do pháp luật quy định
Chọn đáp án đúng: “Công ty hợp danh có ít nhất bao nhiêu thành viên là chủ sở hữu công ty:….”.
2 thành viên
3 thành viên
4 thành viên
5 thành viên
Chọn phát biểu đúng:
check_box Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại của công ty cổ phần không được quyền biểu quyết
Công ty TNHH hai thành viên trở lên có từ 2 đến 70 thành viên
Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được giảm vốn điều lệ
Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các đơn vị thuộc công an nhân dân Việt Nam có quyền thành lập và quản lý công ty tại Việt Nam
Chọn phát biểu đúng:
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết được quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền biểu quyết
Cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông
Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm
Chọn phát biểu đúng:
Doanh nghiệp tư nhân được quyền phát hành chứng khoán
Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân
Mỗi cá nhân có thể được thành lập nhiều Doanh nghiệp tư nhân
Người điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu Doanh nghiệp tư nhân
Chọn phát biểu sai sau đây
check_box Doanh nghiệp tư nhân có thể góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.
Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
Chọn phát biểu sai:
check_box Thành viên ban kiểm soát của công ty cổ phần phải là cổ đông hoặc là người lao động của công ty cổ phần
Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi
Công ty TNHH 1 thành viên không được giảm vốn điều lệ
Thành viên hợp danh phải là cá nhân có trình độ chuyên môn
Chọn phát biểu sai:
Hợp tác xã phải có điều lệ HTX
HTX được quyền chia, tách, hợp nhất, sát nhập, giải thể và yêu cầu tuyên bố phá sản
HTX không có quyền mở chi nhánh, văn phòng đại diện
Khi gia nhập HTX, thành viên có thể góp sức theo qui định của điều lệ HTX
Chọn phát biểu sai:
Thành viên góp vốn có quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành nghề đã đăng ký của công ty
Thành viên góp vốn được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản
Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân
Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác
Chọn phát biểu sai:
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể phát hành chứng khoán để huy động vốn
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể phát hành trái phiếu để huy động vốn vay
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không thể phát hành chứng khoán để huy động vốn
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không thể phát hành cổ phần
Chọn phát biểu sai:
Công ty TNHH hai thành viên không được quyền phát hành cổ phần
Công ty TNHH một thành viên không thể giảm vốn điều lệ
Đối với một số ngành nghề có điều kiện, vốn điều lệ của công ty cổ phần phải cao hơn vốn pháp định
Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty
Chọn phát biểu sai:
Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi
Công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức không cần có kiểm soát viên
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần
Thành viên hợp danh của công ty hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………………………là cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”
check_box Cơ quan đăng ký đầu tư
Cơ quan đăng ký doanh nghiệp
Cơ quan đăng ký kinh doanh
Phòng đăng ký doanh nghiệp
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Luật kinh tế là tổng thể các quy phạm pháp luật mà với các quy phạm đó, nhà nước tác động vào các tác nhân tham gia đời sống kinh tế và các quy phạm liên quan đến mối tương quan giữa ………………………….và sự điều chỉnh của Nhà nước
check_box Sự tự do của từng cá nhân
Các cá nhân
Hoạt động của từng cá nhân
Sự phục tùng của các cá nhân
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “ Doanh nghiệp là tổ chức có…………., có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.”
Con dấu
Nhà đầu tư
Tên riêng
Thành viên
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này, có nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.”
check_box Hồ sơ hợp lệ
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Hồ sơ hợp pháp
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là phần chia nhỏ nhất vốn điều lệ của … được thể hiện dưới hình thức … và có thể bao gồm 2 loại …và .”
check_box Cổ phần / công ty cổ phần / cổ phiếu / cổ phần phổ thông / cổ phần ưu đãi
Phần vốn góp / chủ sở hữu công ty / cổ phiếu / cổ tức / trái phiếu
Vốn góp / các chủ sở hữu công ty / cổ phiếu / cổ phần phổ thông / cổ phần ưu đãi
Vốn pháp định / công ty hợp danh / cổ phần / cổ phần phổ thông / cổ phần ưu đãi
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp”
Tái cơ cấu doanh nghiệp
Tái cơ cấu kinh doanh
Tổ chức lại công ty
Tổ chức lại doanh nghiệp
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp”
check_box Tổ chức lại doanh nghiệp
Tái cơ cấu doanh nghiệp
Tái cơ cấu kinh doanh
Tổ chức lại công ty
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể”
Điều kiện kinh doanh
Tài sản
Vốn đầu tư
Vốn kinh doanh
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………. có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật khôn cấm”
check_box Mọi người
Chủ thể kinh doanh
Doanh nghiệp
Thương nhân
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………. là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng kí kinh doanh”
check_box Thương nhân
Chủ thể kinh doanh
Doanh nghiệp
Pháp nhân
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………….. thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật”
check_box Các chủ thể
Các doanh nghiệp
Các chủ thể kinh doanh
Các thương nhân
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………..là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.”
Cổ đông
Cổ đông phổ thông
Cổ đông sáng lập
Cổ phần
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…………….là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi”
Đầu tư
Đầu tư, Kinh doanh
Kinh doanh
Thương mại
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………….là thói quen được thừa nhận rộng rãi trong hoạt động thương mại trên một vùng, miền hoặc một lĩnh vực thương mại, có nội dung rõ ràng được các bên thừa nhận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại.”
Luật Kinh tế
Luật Thương mại
Pháp luật kinh tế
Tập quán thương mại
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………..về đăng ký doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.”
check_box Cơ sở dữ liệu quốc gia
Cơ sở dữ liệu
Cổng thông tin
Cổng thông tin quốc gia
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………………………là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh”
check_box Thành viên công ty
Chủ sở hữu công ty
Nhà đầu tư
Thành viên doanh nghiệp
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “……………………………là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.”
check_box Hồ sơ hợp lệ
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Hồ sơ đăng ký kinh doanh
Hồ sơ thành lập doanh nghiệp
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “………………………là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư”
check_box Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy chứng nhận đăng ký vốn đầu tư
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần ”
Cổ đông
Cổ đông phổ thông
Cổ đông sáng lập
Cổ đông ưu đãi
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.”
Chủ thể kinh doanh
Công ty
Doanh nghiệp
Thương nhân
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “…là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.”
Đầu tư
Hoạt động thương mại
Kinh doanh
Mua bán sản phẩm
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế … theo pháp luật”
Bình đẳng, hợp tác
Bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh
Bình đẳng, hợp tác và hoạt động
Cạnh tranh
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền … doanh nghiệp của mình. Khi đó, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp”
Bán
Cho thuê
Chuyển đổi
Giải thể
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền … đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”.
Điều hành
Quản lý
Quản lý và Điều hành
Quyết định
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Cổ đông sáng là cổ đông sở hữu ít nhất một …….và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.”
Cổ phần
cổ phần phổ thông
Cổ phiếu
Trái phiếu
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Công ty … không phải loại hình công ty đối vốn”
Cổ phần
Hợp danh
TNHH 1 thành viên
TNHH 2 thành viên
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Công ty … phải có ít nhất hai thành viên … là cá nhân”
Hợp danh /góp vốn
Hợp danh /hợp danh
TNHH 2 thành viên /góp vốn
TNHH 2 thành viên/sáng lập
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Công ty hợp danh phải có ít nhất … thành viên là chủ sở hữu công ty”
Ba
Bốn
Hai
Năm
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể … bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty cùng loại; chuyển đổi một phần quyền và nghĩa vụ của công ty sang công ty mới thành lập mà không chấm dứt sự tồn tại”
Chuyển đổi
Hợp nhất
Sáp nhập
Tách
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp ………….…tự do kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm”
check_box Có quyền
Có thể
Được phép
Thực hiện
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp có quyền lập ………………………….ở trong nước và nước ngoài”
check_box Chi nhánh, văn phòng đại diện
Chi nhánh
Đại lý
Văn phòng đại diện
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế … kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm”
check_box Có quyền
Được phép
Hoạt động
Thực hiện
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại …”
Chứng khoán
Cổ phiếu
Cổ phiếu và trái phiếu
Trái phiếu
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp tư nhân là do ... làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng … của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.
check_box Cá nhân/ toàn bộ tài sản
Tổ chức/ toàn bộ tài sản
Cá nhân/ một phần tài sản
Tổ chức/ toàn bộ tài sản
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp tư nhân là do ... làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng … của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.
Cá nhân/ một phần tài sản
Cá nhân/ toàn bộ tài sản
Tổ chức/ toàn bộ tài sản
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do ……………..làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”
Một cá nhân
Một cá nhân hoặc một tổ chức
Một công dân
Một tổ chức
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một ... làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.
Cá nhân
Cá nhân và tổ chức
Pháp nhân
Tổ chức
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Góp vốn là việc góp …….để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập”
Tài sản
Tiền
Tiền, vật
Tiền, vật và quyền tài sản
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Hoạt động thương mại là những hoạt động nhằm mục đích………”
check_box Sinh lời
Đầu tư
Đầu tư, Kinh doanh
Kinh doanh
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Hợp tác xã là ……………………..”
check_box Tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân.
Tổ chức kinh tế tập thể
Tổ chức kinh tế tập thể, có tư cách pháp nhân,
Tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành … của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã”.
Các công ty
Các doanh nghiệp
Các tổ chức thành viên
Tập đoàn
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là ………………..”
check_box Kiểm toán viên hoặc kế toán viên
Kế toán viên
Kiểm toán viên
Kiểm toán viên và Kế toán viên
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Loại hình … không thể chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên”.
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
Doanh nghiệp tư nhân
TNHH 1 thành viên
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Mọi người có quyền ………về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác”
Chiếm hữu
Định đoạt
Sở hữu
Sử dụng
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật …”
Cho phép
Không cấm
Quy định
Tất cả các phương án đều sai
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Ngành nghề … là những ngành nghề không được đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ”
Cấm kinh doanh
Hạn chế kinh doanh
Kinh doanh có điều kiện
Kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình ……………. được quy định tại Luật này; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các ……………… không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh..”
Chủ thể kinh doanh
Công ty
Đầu tư
Doanh nghiệp
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Nhà nước công nhận và bảo hộ ………………tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp”
Quyền chiếm hữu
Quyền đầu tư
Quyền sở hữu
Quyền sử dụng
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Nhà nước thực hiện …………….. có thời hạn về hoạt động thương mại đối với một số hàng hóa, dịch vụ hoặc tại một số địa bàn để bảo đảm lợi ích quốc gia.”
Bao cấp
Cung cấp
Độc quyền
Phân phối
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, … thành lập hợp tác xã”
Có mong muốn
Có nguyện vọng
Khởi xướng thành lập Hợp tác xã
Tham gia
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của ... không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp”
Chủ doanh nghiệp tư nhân
Cổ đông
Thành viên góp vốn
Thành viên hợp danh
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và …”
Giá trị quyền sở hữu trí tuệ
Giá trị Thương hiệu
Quyền sở hữu trí tuệ
Thương hiệu
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và …”
Không bị quốc hữu hóa
Không bị trưng mua
Không bị trưng thu
Tạo điều kiện đầu tư, kinh doanh
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tài sản hợp pháp của nhà đầu tư không bị quốc hữu hóa hoặc …………………….bằng biện pháp hành chính.”
check_box Bị tịch thu
Bị trưng dụng
Bị trưng mua
Bị trưng thu
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái…………………..”
check_box F, J, Z, W
F, J, Z
F, Z, J
J, Z, W
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ …………….”
check_box La-tinh
Hoa - Hán
La Mã
Tiếng Anh
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tên doanh nghiệp không được đặt trùng hoặc nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi …”
Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh
Thành phố thuộc tỉnh và thành phố thuộc Trung ương
Tỉnh, Thành phố thuộc Trung ương
Toàn quốc
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính,………………của doanh nghiệp
check_box Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
Chi nhánh
Địa điểm kinh doanh
Văn phòng đại diện
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên ……………………….do doanh nghiệp phát hành
check_box Giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm
Giấy tờ giao dịch
Hợp đồng
Tờ rơi quảng cáo
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải làm thủ tục … tài sản góp vốn cho công ty”
Chuyển đổi
Chuyển giao
Chuyển nhượng
Chuyển quyền sở hữu
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Thành viên góp vốn có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi………………..”
check_box Số vốn đã cam kết góp
Số vốn đã góp
Vô hạn
Vốn góp
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh có quyền ………….tiến hành kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty
check_box Nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác
Nhân danh cá nhân
Nhân danh công ty
Nhân danh người khác
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Thông báo mời họp Hội đồng thành viên được gửi trực tiếp đến từng thành viên của Hội đồng thành viên, có thể bằng……………..”
Điện thoại, fax, hoặc các phương tiện điện tử
Giấy mời
Giấy mời, điện thoại, fax, telex hoặc các phương tiện điện tử
Giấy mời, fax, telex, hoặc các phương tiện điện tử
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Toàn bộ ……………..được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tư nhân”.
Tài sản
Vốn
Vốn điều lệ
Vốn và tài sản
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào ... của doanh nghiệp tư nhân”.
Báo cáo tài chính
Sổ kế toán
Sổ kế toán và báo cáo tài chính
Sổ, sách kế toán
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Trong thời hạn hai năm kể từ ngày thành viên hợp danh …………………., thì người đó liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên”.
check_box Tự nguyện rút vốn khỏi công ty
Bị chết
Bị hạn chế năng lực hành vi
Chuyển nhượng một phần vốn góp của mình cho người khác
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Trong thời hạn hai năm kể từ ngày thành viên hợp danh …………………., thì người đó liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên”.
Bị chết
Bị khai trừ khỏi công ty
Chuyển nhượng một phần vốn góp của mình cho người khác
Tự nguyện rút vốn khỏi công ty
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Trong thời hạn hai năm kể từ ngày thành viên hợp danh tự nguyện rút vốn khỏi công ty, thì người đó … đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên”.
Chịu trách nhiệm
Không phải chịu trách nhiệm
Liên đới chịu trách nhiệm
Phải chịu trách nhiệm nếu có thỏa thuận với các thành viên còn lại
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, thành viên hợp danh mới ……………………..bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty,
check_box Cùng liên đới chịu trách nhiệm
Chịu trách nhiệm
Có thể chịu trách nhiệm
Không chịu trách nhiệm
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: ”Các nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải được gửi đến cho ……………….. cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị.
check_box Kiểm soát viên
Cổ đông lớn
Cổ đông ưu đãi biểu quyết
Cổ đông sáng lập
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh có quyền tham gia họp, thảo luận và biểu quyết tại Hội đồng thành viên về …………………………….
check_box Các vấn đề liên quan trực tiếp tới quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn
Định hướng hoạt động của công ty hợp danh
Bầu các chức vụ quản lý trong công ty hợp danh
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hợp danh
Chủ Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm như thế nào về các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp?
Chịu trách nhiệm hữu hạn
Chịu trách nhiệm một phần
Chịu trách nhiệm vô hạn
Không phải chịu trách nhiệm
Có bao nhiêu lọai hình công ty?
Công ty cổ phần, Công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên
Công ty cổ phần, Công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Công ty hợp danh
Công ty cổ phần, Công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Nhóm Công ty
Công ty cổ phần, Công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Nhóm Công ty và Doanh nghiệp tư nhân
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất là 6 tháng hoặc 1tỷ lệ khác nhỏ hơn qui định tại điều lệ công ty thì có quyền:
check_box Đề cử người vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát
Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát
Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty
Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty
Cổ đông nào trong công ty cổ phần không có quyền biểu quyết và dự đại hội cổ đông?
Cổ đông phổ thông/ cổ đông ưu đãi cổ tức
Cổ đông phổ thông/ cổ đông ưu đãi hoàn lại
Cổ đông ưu đãi cổ tức/ cổ đông ưu đãi hoàn lại
Cổ đông ưu đãi cổ tức/ cổ đông ưu đãi hoàn lại/ cổ đông ưu đãi biểu quyết
Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục ít nhất bao nhiêu lâu có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư hoặc kế toán và kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét các báo cáo hằng năm?
check_box 12 tháng
03 tháng
06 tháng
09 tháng
Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi nào dưới đây có quyền dự họp đại hội đồng cổ đông:
check_box Cổ phần ưu đãi biểu quyết
Cổ phần ưu đãi cổ tức
Cổ phần ưu đãi hoàn lại
Tất cả cổ phần ưu đãi đều không có quyền dự họp
Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất bao nhiêu % số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng có quyền tự mình khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị công ty?
check_box 1 %
10%
3 %
5 %
Cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông là lọai cổ phần nào?
check_box Cổ phần ưu đãi biểu quyết
Cổ phần phổ thông
Cổ phần ưu đãi cổ tức
Cổ phần ưu đãi hoàn lại
Cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm là loại cổ phần nào?
check_box Cổ phần ưu đãi cổ tức
Cổ phần phổ thông
Cổ phần ưu đãi biểu quyết
Cổ phần ưu đãi hoàn lại
Cổ phần nào trong công ty cổ phần không được chuyển nhượng trong trường hợp thông thường:
Cổ phần phổ thông
Cổ phần ưu đãi biểu quyết
Cổ phần ưu đãi cổ tức
Cổ phần ưu đãi hoàn lại
Cơ quan nào có quyền quyết định cao nhất trong công ty cổ phần?
check_box Đại hội đồng cổ đông
Ban kiểm soát
Hội dồng quản trị
Cơ quan nào có quyền quyết định cao nhất trong công ty cổ phần?
check_box Đại hội đồng cổ đông
Ban kiểm soát
Hội dồng quản trị
Ban kiểm soát
Cơ quan nào có quyền quyết định cao nhất trong HTX?
Ban chủ nhiệm
Đại hội thành viên
Đại hội xã viên
Hội đồng quản trị
Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố phá sản HTX?
check_box Tòa án
Ban chủ nhiệm HTX
Cấp ra quyết định thành lập
Đại hội xã viên
Cơ quan nào trong công ty TNHH 1 thành viên có quyền thông qua hợp đồng vay có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty?
check_box Chủ sở hữu
Chủ tịch công ty
Hội đồng thành viên
Tổng giám đốc
Công ty bị giải thể khi không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật doanh nghiệp trong thời hạn liên tục kéo dài trong?
3 tháng
4 tháng
5tháng
6 tháng
Công ty cổ phần A đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội nhưng có 1 chi nhánh tại Hải Phòng, 1 chi nhánh tại Đà Nẵng và 2 văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, trụ sở chính của công ty phải đặt ở đâu?
Đà Nẵng
Hà Nội
Hải Phòng
TP. Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần có ít nhất bao nhiêu thành viên?
2 thành viên
3 thành viên
4 thành viên
5 thành viên
Công ty cổ phần có tối thiểu bao nhiêu cổ đông?
check_box 3 cổ đông
2 cổ đông
4 cổ đông
5 cổ đông
Công ty Hợp danh có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được thông qua như thế nào?
check_box Hội đồng thành viên chấp thuận
2/3 số lượng thành viên hợp danh chấp thuận
3/4 số lượng thành viên hợp danh chấp thuận
Tất cả thành viên hợp danh chấp thuận
Công ty Hợp danh được giải thể trong trường hợp:
2/3 số lượng thành viên hợp danh chấp thuận
3/4 số lượng thành viên hợp danh chấp thuận
Hội đồng thành viên chấp thuận
Tất cả thành viên hợp danh chấp thuận
Công ty không được phát hành trái phiếu trong trường hợp sau đây:
Không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đó
Không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 1 năm liên tiếp trước đó
Không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 2 năm liên tiếp trước đó.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân của 2 năm liên tiếp trước đó không cao hơn mức lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu định phát hành
Công ty nào trong các công ty sau bắt buộc giám đốc phải là thành viên của công ty?
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
Công ty TNHH 1 thành viên
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải thành lập ban kiểm soát trong trường hợp:
Bắt buộc phải có ban kiểm soát
Có hơn 10 thành viên
Có hơn 11 thành viên
Có hơn 12 thành viên
Công ty trách nhiệm hữu hạn được phép phát hành:
Chứng khoán
Cổ phần
Cổ phiếu
Trái phiếu
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giảm vốn điều lệ theo cách hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong bao lâu?
check_box 24 tháng
12 tháng
36 tháng
Không giới hạn thời gian
Cuộc họp của Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên được tiến hành khi có ít nhất bao nhiêu thành viên dự họp?
1/2
1/3
2/3
3/4
Cuộc họp đại hội đồng CĐ triệu tập lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất bao nhiêu % tổng số cổ đông có quyền biểu quyết?
check_box 33%
45%
50%
75%
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất bao nhiêu % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết?
51%
55%
60%
65%
Đặc điểm của hành vi kinh doanh là:
Có mục đích tìm kiếm lợi nhuận
Được diễn ra trên thị trường
Hoạt động mang tính nghề nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Đại hội đại biểu thành viên HTX có trên 1000 thành viên phải có ít nhất bao nhiêu % tổng số đại biểu thành viên tham dự?
check_box Trên 200 đại biểu tham dự
20%
30%
50%
Đại hội đại biểu thành viên HTX có từ 100 đến 300 thành viên phải có ít nhất bao nhiêu % tổng số đại biểu thành viên tham dự?
20%
30%
50%
65%
Đại hội đại biểu thành viên HTX có từ 300 đến 1000 thành viên phải có ít nhất bao nhiêu % tổng số đại biểu thành viên tham dự?
20%
30%
50%
65%
Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần họp ít nhất:
check_box 1 lần 1 năm
2 lần 1 năm
3 lần 1 năm
4 lần 1 năm
Đại hội thành viên thường niên phải được họp trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính do hội đồng quản trị triệu tập?
01 tháng
02 tháng
03 tháng
04 tháng
Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật là:
Nghĩa vụ của Doanh nghiệp
Quyền của Doanh nghiệp
Quyền và Nghĩa vụ của Doanh nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Địa chỉ nào bắt buộc phải có đối với việc đăng ký doanh nghiệp?
Chi nhánh
Địa điểm kinh doanh
Trụ sở chính
Văn phòng đại diện
Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được quy định như thế nào?
Do Đại hội đồng cổ đông quyết định
Do Điều lệ công ty quyết định
Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam
Phải ở Trụ sở chính công ty
Doanh nghiệp bao gồm các loại hình nào?
Công ty hợp danh
Công ty TNHH, Công ty CP
Doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty CP
Doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ gì khi có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc của thành viên Hội đồng quản trị?
Báo cáo
Sửa đổi đăng ký doanh nghiệp
Thay đổi đăng ký doanh nghiệp
Thông báo
Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành mô hình doanh nghiệp nào?
Công ty cổ phần
Công ty Hợp danh
Công ty TNHH
Công ty TNHH và công ty cổ phần
Doanh nghiệp tư nhân được phép chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp nào?
check_box Công ty TNHH
Công ty Cổ phần
Công ty hợp danh
Không được phép chuyển đổi
Doanh nghiệp tư nhân được phép chuyển đổi sang loại hình:
Công ty Cổ phần
Công ty hợp danh
Công ty TNHH
Không được phép chuyển đổi
Doanh nghiệp tư nhân không có quyền:
Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
Phát hành chứng khoán
Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định
Tuyển dụng và thuê giám đốc
Đối tượng nào sau đây không đủ điều kiện trở thành thành viên HTX?
Cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam
Công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật
Người nước ngoài từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Đối với công ty Cổ Phần, cổ đông phổ thông phải thanh toán đủ số cổ phần cam kết trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?
120 ngày
30 ngày
60 ngày
90 ngày
Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải sở hữu ít nhất bao nhiêu % vốn điều lệ của công ty?
10%
15%
20%
Không quy định
Hình thức để công ty TNHH một thành viên tăng vốn điều lệ?
Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên để huy động thêm vốn góp của người khác
Công ty TNHH một thành viên không được tăng vốn điều lệ
Phát hành thêm cổ phiếu
Phát hành trái phiếu
Hoạt động nào sau đây không được coi là sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã cho thành viên hợp tác xã?
Chế biến sản phẩm của thành viên, hợp tác xã thành viên
Cung cấp tín dụng cho người có nhu cầu
Mua chung sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để phục vụ cho thành viên hợp tác xã
Mua sản phẩm, dịch vụ của thành viên hợp tác xã để bán ra thị trường
Hoạt động thương mại là những hoạt động nhằm mục đích?
Đầu tư
Đầu tư, Kinh doanh
Kinh doanh
Sinh lời
Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có:
check_box Không ít hơn 3 thành viên và không quá 11 thành viên nếu điều lệ công ty không có qui định khác
12 thành viên và có quyền quyết định tổ chức lại, giải thể công ty
15 thành viên và số thành viên phải thường trú ở Việt Nam do điều lệ công ty qui định
Không ít hơn 2 thành viên và không quá 9 thành viên nếu điều lệ công ty không có qui định khác
Hội đồng quản trị KHÔNG phải triệu tập họp bất thường đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau:
Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trong quyền của cổ đông
Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị kết thúc
Số thành viên hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật
Theo yêu cầu của ban kiểm soát
Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên:
Có không quá 11 thành viên
Có không quá 50 thành viên
Có từ 2 đến 11 thành viên
Không giới hạn thành viên
Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên bao nhiêu % tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận?
check_box 10%
15%
20%
5%
Hợp tác xã đăng ký kinh doanh ở cơ quan nào?
Ở cấp quận và huyện
Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ở cấp xã, phường
Ở hai cấp tỉnh và huyện
Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn là công ty bị:
Giải thể
Lâm vào tình trạng phá sản
Phá sản
Tạm ngừng kinh doanh
Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc:
2/3 số lượng thành viên hợp danh chấp thuận
3/4 số lượng thành viên hợp danh chấp thuận
Đa số thành viên hợp danh chấp thuận
Tất cả thành viên hợp danh chấp thuận
Kiểm soát viên của công ty TNHH một thành viên có nhiệm kỳ:
Không giới hạn
Không quá 1 năm
Không quá 3 năm
Không quá 5 năm
Liên hiệp Hợp tác xã đăng ký kinh doanh ở cơ quan nào?
Ở cấp quận và huyện
Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ở cấp xã, phường
Ở hai cấp tỉnh và huyện
Loại chứng khoán nào mà công ty trách nhiệm hữu hạn được phép phát hành để huy động vốn
check_box Trái phiếu
Chứng khoán
Cổ phần
Cổ phiếu
Loại giấy tờ nào sau đây không cần có trong hồ sơ đăng kí doanh nghiệp?
Danh sách thành viên, bản sao thẻ Đảng viên
Dự thảo Điều lệ
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
Văn bản xác nhận vốn pháp định đối với ngành nghề có yêu cầu
Loại hình doanh nghiệp nào do một cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình?
check_box Doanh nghiệp tư nhân
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
Công ty TNHH
Loại hình doanh nghiệp nào sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký?
Doanh nghiệp An ninh, quốc phòng
Doanh nghiệp công ích
Doanh nghiệp Nhà nước
Doanh nghiệp xã hội
Mỗi cá nhân được quyền thành lập bao nhiều doanh nghiệp tư nhân?
check_box Một
Ba
Hai
Không hạn chế số lượng
Mọi ưu đãi của cổ phần ưu đãi biểu quyết có thời hạn trong bao lâu?
check_box Trong 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Cổ phần ưu đãi biểu quyết không chuyển đổi thành cổ phần phổ thông
Sau 5 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Sau 5 năm kể từ ngày quyết định thành lập công ty
Nếu điều lệ công ty không quy định cụ thể, số lượng thành viên trong Hội đồng quản trị công ty cổ phần là bao nhiêu?
check_box Có từ 03 đến 11 thành viên
12 thành viên và có quyền quyết định tổ chức lại, giải thể công ty
15 thành viên và số thành viên phải thường trú ở Việt Nam
Có từ 2 đên 9 thành viên
Nếu điều lệ công ty không quy định thì: “Quyết định thông qua báo cáo tài chính hàng năm, tổng số lợi nhuận được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên” phải được tỉ lệ số thành viên hợp danh chấp thuận là bao nhiêu?
1/2
2/3
3/4
Tất cả thành viên hợp danh
Nếu Điều lệ công ty không quy định, cuộc họp Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất bao nhiêu % vốn điều lệ?
50%
51%
65%
75%
Nếu điều lệ công ty không quy định, quyết định chấp nhận thành viên hợp danh rút khỏi công ty phải có ít nhất bao nhiêu trên tổng số thành viên hợp danh chấp nhận?
1/3
100%
2/3
3/4
Nếu điều lệ HTX không quy định thì số lượng thành viên hội đồng quản trị tối đa là bao nhiêu người?
10
11
15
7
Nếu Điều lệ HTX không quy định, Hội đồng quản trị hợp tác xã họp định kỳ với thời gian là bao lâu?
check_box 3 tháng 1 lần
1 năm 1 lần
4 tháng 1 lần
6 tháng 1 lần
Nghị quyết của Hội đồng thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên được thông qua trong trường hợp nào?
check_box Khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành
Khi có 2/3 số thành viên dự họp tán thành
Khi có 3/4 số thành viên dự họp tán thành
Khi có một nửa số thành viên tán thành
Người sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần gọi là gì?
check_box Cổ đông
Cổ đông phổ thông
Cổ đông ưu đãi biểu quyết
Thành viên công ty
Người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần gọi là gì?
check_box Cổ đông
Cổ đông phổ thông
Cổ đông ưu đãi biểu quyết
Thành viên công ty
Nguồn của pháp luật kinh tế gồm:
Tập quán thương mại
Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật và tập quán thương mại
Văn bản quy phạm pháp luật; Điều ước quốc tế; Tập quán thương mại
Nhiệm kỳ của chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên diễn ra bao lâu?
Không quá 3 năm
Không quá 4 năm
Không quá 5 năm
Không quá 6 năm
Những loại hình doanh nghiệp nào có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật?
check_box Công ty cổ phần
Công ty Hợp danh
Doanh nghiệp tư nhân
Nhóm công ty
Những loại hình Doanh nghiệp nào sau đây có thể chuyển đổi lẫn nhau?
Công ty hợp danh và công ty cổ phần
Công ty hợp danh và nhóm công ty
Công ty TNHH và công ty cổ phần
Công ty TNHH và công ty hợp danh
Nội dung chính của quyền tự do kinh doanh bao gồm:
Quyền được bảo đảm sở hữu đối với tài sản
Quyền tự định đoạt trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp
Quyền tự do thành lập doanh nghiệp, tự do hợp đồng, tự do cạnh tranh lành mạnh
Tất cả các phương án đều đúng
Nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện là:
Chi nhánh
Địa điểm kinh doanh
Trụ sở chính
Văn phòng hoạt động
Phần vốn góp là tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung của công ty góp vào:…
Tổng số vốn của Doanh nghiệp
Vốn đăng ký
Vốn điều lệ
Vốn kinh doanh
Phát biểu nào sau đây về việc mua lại cổ phần là sai?
check_box Công ty thanh toán cổ phần trái quy định thì tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải hoàn trả cho công ty số tiền đó, trường hợp không hoàn trả được thì tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số tiền, tài sản chưa hoàn trả được
Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.
Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông nếu sau khi thanh toán hết số cổ phiếu được mua lại, công ty vẫn đảm bảo thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác
Công ty mua lại cổ phần của cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.
Phương pháp điều chỉnh trong luật kinh tế là:
Phương pháp bình đẳng và phương pháp tự nguyện
Phương pháp quyền uy phục tùng và phương pháp bình đẳng tự nguyện
Phương pháp quyền uy và phương pháp phục tùng
Tất cả các phương án đều sai
Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty là quyền và nhiệm vụ của cơ quan nào trong công ty cổ phần?
Ban kiểm soát
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị
Tổng giám đốc
Quyết định giải thể Công ty Hợp danh phải có tỷ lệ bao nhiêu tổng số thành viên hợp danh chấp thuận?
check_box Tất cả thành viên hợp danh chấp thuận
2/3 số lượng thành viên hợp danh chấp thuận
3/4 số lượng thành viên hợp danh chấp thuận
Hội đồng thành viên chấp thuận
Số lượng thành viên Ban kiểm soát trong công ty cổ phần là bao nhiêu?
check_box Có từ 3 đến 5 thành viên
Có không quá 7 thành viên
Do điều lệ công ty quy định
Không quá 3 thành viên
Số lượng thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bổ nhiệm được quy định như thế nào?
03 đến 05 thành viên
03 đến 07 thành viên
03M đến 11 thành viên
07 đến 11 thành viên
Số lượng thành viên tối đa của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là bao nhiêu?
11 thành viên
3 thành viên
50 thành viên
Không hạn chế
Số lượng thành viên tối thiểu của hợp tác xã là bao nhiêu?
10
5
7
Không giới hạn
Số vốn mà cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân phải góp vào vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên là gì?
Vốn điều lệ
Vốn góp
Vốn góp tối thiểu
Vốn thành viên
Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức chuyên nghiệp:
Định giá
Kiểm tra
Quy đổi
Thẩm định
Tài sản nào không được coi là tài sản không chia của hợp tác xã?
check_box Vốn, tài sản khác được huy động từ thành viên HTX
Khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia
Phần trích lại từ quỹ đầu tư phát triển hằng năm được đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia
Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất
Tài sản nào sau đây không thể thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành?
check_box Công sức của các thành viên
Quyền sử dụng đất
Tiền Việt Nam
Vàng
Thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên không phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty thực hiện hành vi sau đây:
Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép hoặc trích lục sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của công ty.
Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty
Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác.
Vi phạm pháp luật
Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên chỉ được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong bao lâu kể từ ngày chào bán?
15 ngày
20 ngày
30 ngày
40 ngày
Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi:
Số vốn đã cam kết góp
Số vốn đã góp
Số vốn thực góp
Toàn bộ tài sản của mình
Thành viên góp vốn không có quyền:
Chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác
Đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh
Được chia lợi nhuận hàng năm tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty
Được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản
Thành viên hội đồng quản trị có thể được bầu lại với tối đa bao nhiêu nhiệm kỳ?
check_box Không hạn chế
2 nhiệm kỳ
3 nhiệm kỳ
4 nhiệm kỳ
Theo Luật doanh nghiệp 2014, các cổ đông sáng lập phải đăng kí mua ít nhất bao nhiều % tổng số cổ phần phổ thông có quyền chào bán:
check_box 20%
10%
30%
50%
Theo Luật Doanh nghiệp 2014, đối với công ty TNHH một thành viên, khi tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm vốn của người khác, công ty phải đăng ký chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên trong bao lâu kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn:
10 ngày
15 ngày
25 ngày
30 tháng
Theo Luật Doanh nghiệp 2014, mỗi doanh nghiệp có thể có nhiều nhất bao nhiêu con dấu?
1
2
3
Tùy ý
Theo Luật Doanh nghiệp, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp,cơ quan đăng kí kinh doanh phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đó cho cơ quan thuế, thống kê:
15 ngày
20 ngày
30 ngày
5 ngày
Thời hạn cam kết góp vốn tối đa của thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên là bao lâu?
03 tháng
24 tháng
36 tháng
48 tháng
Thông báo mời họp Hội đồng thành viên được gửi trực tiếp đến từng thành viên của Hội đồng thành viên, có thể bằng:
check_box Giấy mời, điện thoại, fax, telex hoặc các phương tiện điện tử
Giấy mời, điện thoại, fax, hoặc các phương tiện điện tử
Giấy mời, điện thoại, fax, hoặc các phương tiện điện tử
Giấy mời, fax, telex, hoặc các phương tiện điện tử
Thông báo mời họp Hội đồng thành viên được gửi trực tiếp đến từng thành viên của Hội đồng thành viên, có thể bằng:
Giấy mời, điện thoại, fax, hoặc các phương tiện điện tử
Giấy mời, điện thoại, fax, telex hoặc các phương tiện điện tử
Giấy mời, fax, telex, hoặc các phương tiện điện tử
Tổ chức kinh doanh nào không có tư cách pháp nhân?
Công ty cổ phần
Công ty hợp danh
Công ty TNHH
Doanh nghiệp tư nhân
Tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng kí kinh doanh là:
Chủ thể kinh doanh
Doanh nghiệp
Pháp nhân
Thương nhân
Tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã là mô hình gì?
Công đoàn HTX
Liên hiệp HTX
Liên minh HTX
Tập đoàn HTX
Tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là gì?
Phần vốn góp
Tỷ lệ vốn góp
Vốn điều lệ
Vốn huy động
Trách nhiệm tài sản của các thành viên hợp danh được quy định như thế nào?
check_box Chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới
Chịu trách nhiệm hữu hạn
Chịu trách nhiệm liên đới
Không phải chịu trách nhiệm
Trách nhiệm tài sản của thành viên hợp danh được quy định như thế nào?
Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình
Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản đưa vào kinh doanh
Chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty
Chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty
Trong các loại hình tổ chức sau, loại hình tổ chức nào không cần thiết phải có giám đốc:
Công ty hợp danh
Công ty TNHH 1 thành viên
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Doanh nghiệp tư nhân
Trong công ty cổ phần, cổ tức có thể được chi trả bằng:
Tiền mặt
Tiền mặt hay cổ phần của công ty
Tiền mặt hay tài sản khác qui định tại điều lệ công ty
Tiền mặt, hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.
Trong công ty cổ phần, đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại như thế nào so với giá thị trường tại thời điểm mua lại?
check_box Thấp hơn hoặc bằng giá thị trường
Bằng hoặc cao hơn giá thị trường
Cao hơn giá thị trường
Thấp hơn giá thị trường
Trong công ty cổ phần, nếu điều lệ công ty không qui định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác, thì giá mua lại cổ phần ưu đãi như thế nào so với giá thị trường tại thời điểm mua lại?
Bằng hoặc cao hơn giá thị trường
Cao hơn giá thị trường
Thấp hơn giá thị trường
Thấp hơn hoặc bằng giá thị trường
Trong công ty Cổ Phần, phần trăm tổng số cổ phần phổ thông đã bán mà công ty có quyền mua lại không quá:
10 %
20 %
30 %
40%
Trong công ty cổ phần, quyền quyết định cao nhất thuộc về cơ quan nào?
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Đại hội đồng cổ đông
Giám đốc hoặc Tồng giám đốc
Hội đồng quản trị
Trong công ty Hợp danh, thành viên hợp danh là:
Cá nhân
Cá nhân hoặc tổ chức
Pháp nhân
Tổ chức
Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cuộc họp hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất bao nhiêu vốn điều lệ?
50%
60%
70%
75%
Trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên, nếu Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên thì nhóm thành viên sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ không có quyền:
Bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên
Có thể yêu cầu cơ quan đăng kí kinh doanh giám sát việc tổ chức và tiến hành họp Hội đồng thành viên
Khởi kiện Chủ tịch Hội đồng thành viên về việc không thực hiện đúng nghĩa vụ pháp lý
Triệu tập họp hội đồng thành viên
Trong công ty TNHH một thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên do ai chỉ định?
Do Chủ sở hữu công ty chỉ định
Do giám đốc hoặc tổng giám đốc chỉ định
Do Hội đồng thành viên chỉ định
Do Nhà nước chỉ định
Trong công ty TNHH, trường hợp thành viên bị mất năng lực hành vi dân sự thì xử lý như thế nào?
check_box Quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người giám hộ
Công ty mua lại phần vốn góp
Khai trừ khỏi công ty
Quyền và nghĩa vụ được công ty thực hiện
Trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp khi:
Được 100% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận
Được chủ tịch Hội đồng thành viên chấp thuận
Được số phiếu đại diện ít nhất 50% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận
Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận
Trong HTX, mỗi thành viên không được góp vốn quá bao nhiêu % vốn điều lệ?
10%
20%
30%
40%
Trong loại hình công ty nào dưới đây, thành viên chịu trách nhiệm vô hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ của công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh?
check_box Hợp danh
Cổ phần
TNHH 1 thành viên
TNHH 2 thành viên
Trong quá trình cho thuê doanh nghiệp, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?
check_box Phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật
Không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
Phải chịu trách nhiệm 1 phần
Phải chịu trách nhiệm liên đới với bên thuê
Trong quá trình cho thuê doanh nghiệp, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân như thế nào?
Không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
Phải chịu trách nhiệm 1 phần
Phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật
Phải chịu trách nhiệm nếu 2 bên thỏa thuận
Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp tư nhân không có quyền nào sau đây?
check_box Phát hành chứng khoán
Tuyển dụng và thuê giám đốc
Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu
Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định
Trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho HTX?
15 ngày
30 ngày
5 ngày
7 ngày
Trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu?
check_box 15 ngày
10 ngày
30 ngày
7 ngày
Trong trường hợp điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ cụ thể, Quyết định của hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất là bao nhiêu % vốn điều lệ chấp thuận?
100%
25%
50%
65%
Trong trường hợp điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên không quy định một tỷ lệ khác cụ thể, thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu bao nhiêu phần trăm vốn điều lệ có quyền yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành viên?
Trên 50%
Từ 10% đến 20%
Tử 10% trở lên
Từ 20% đến 25%.
Trong trường hợp nào HTX bắt buộc phải có Ban Kiểm soát:
Có thành viên là tổ chức sở hữu trên 50% Vốn điều lệ
Từ 11 thành viên trở lên
Từ 11 thành viên trở lên hoặc có thành viên là tổ chức sở hữu 20% vốn điều lệ
Từ 30 thành viên trở lên
Trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác, sau thời hạn bao lâu, kể từ ngày được chấp thuận, Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn mới phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty?
10 ngày
15 ngày
20 ngày
5 ngày
Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế.
check_box 10 ngày
15 ngày
5 ngày
7 ngày
Trường hợp Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên không có quy định khác, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch với những người liên quan trong thời hạn bao lâu kể từ ngày nhận được thông báo
check_box 10 ngày
15 ngày
30 ngày
7 ngày
Trường hợp nào hội đồng quản trị không phải triệu tập đại hội thành viên bất thường
Giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị không tổ chức được cuộc họp định kỳ sau hai lần triệu tập
Kết nạp thêm thành viên mới
Theo đề nghị của ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên
Trường hợp nào Hội đồng quản trị không phải triệu tập đại hội thành viên bất thường?
Giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị không tổ chức được cuộc họp định kỳ sau hai lần triệu tập
Theo đề nghị của giám đốc (Tổng giám đốc)
Theo đề nghị của ít nhất một phần ba tổng số thành viên, hợp tác xã thành viên.
Trường hợp nào sau đây được phép thành lập doanh nghiệp tư nhân?
Cá nhân người nước ngoài
Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các DN 100% vốn sở hữu nhà nước
Người đang chấp hành hình phạt tù
Sĩ quan, hạ sĩ quan trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam
Việc đăng ký doanh nghiệp của Doanh nghiệp chỉ cho phép ở cơ quan cấp:
Cấp quận và huyện
Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cấp xã, phường
Hai cấp tỉnh và huyện
Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ HTX được đại hội thành viên thông qua khi có ít nhất bao nhiều % tổng số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành?
check_box 75%
100%
50%
65%
Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào:
Điều lệ công ty
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Hợp đồng thành lập công ty
Sổ sách kế toán của công ty
Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để:
Đáp ứng điều kiện kinh doanh
Đầu tư, kinh doanh
Doanh nghiệp kinh doanh
Hoạt động doanh nghiệp

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập