Chi phí bảo quản, bảo dưỡng tài sản thuê khoán…
check_box Do bên thuê khoán phải trả.
Do bên cho thuê khoán phải trả.
Do bên cho thuê khoán và bên thuê khoán cùng chịu.
Tất cả các phương án đều sai.
A hứa cho B một chiếc máy tính. Tuy nhiên, sau đó do 2 bên có mâu thuẫn nên A không chuyển tài sản cho B:
check_box B không có quyền yêu cầu A trao tài sản vì hợp đồng tặng cho chưa có hiệu lực
A đương nhiên phải trao tài sản như đã hứa
B có quyền yêu cầu A trao tài sản vì hợp đồng tặng cho đã có hiệu lực
Nếu việc A không giao tài sản khiến cho B có thiệt hại thì A phải bồi thường thiệt hại cho B do vi phạm hợp đồng
Bên bán tài sản…
Chỉ là người có quyền định đoạt tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.
Chỉ là người đang thực tế chiếm hữu tài sản.
Là người được chủ sở hữu ủy quyền.
Phải là chủ sở hữu hoặc người có quyền bán tài sản.
Bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà nếu bên thuê không trả tiền thuê..
Khi bên cho thuê đã thông báo và nhắc nhở về việc bên thuê chậm thanh toán tiền nhà 3 lần.
Trong 3 tháng bất kỳ.
Trong 3 tháng liên tiếp.
Trong ba kỳ liên tiếp.
Bên có nghĩa vụ có quyền thực hiện nghĩa vụ…
Bất cứ lúc nào nếu không thỏa thuận về thời hạn.
Đúng thời hạn theo thỏa thuận.
Sau thời hạn nếu như có lý do chính đáng
Trước thời hạn nếu bên có quyền yêu cầu
Bên cung ứng dịch vụ…
Phải có tài khoản mở tại Ngân hàng.
Phải là cá nhân.
Phải là chủ thể có giấy phép hành nghề trong trường hợp pháp luật có quy định.
Phải là pháp nhân.
Bên mua sau khi dùng thử mà vật bị hao mòn thông thường dẫn đến suy giảm giá trị thì:
check_box Không phải chịu trách nhiệm
Phải chịu trách nhiệm đền bù toàn bộ phần giá trị bị suy giảm
Phải đến bù một phần giá trị bị suy giảm
Phải mua tài sản dùng thử đó
Bên nhận bảo đảm…
Chỉ có thể là cá nhân
Chỉ được sử dụng tài sản bảo đảm trong trường hợp bên bảo đảm đồng ý.
Được sử dụng tài sản bảo đảm trong thời hạn bảo đảm.
Không được sử dụng tài sản bảo đảm.
Bên nhận cầm cố…
Được bán tài sản cầm cố cho người thứ ba
Được cho người khác thuê tài sản cầm cố để bù trừ nghĩa vụ.
Được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố
Được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố nếu được bên cầm cố đồng ý.
Bên vận chuyển hành khách…
Có quyền từ chối vận chuyển hành khách khi hành khách bị say rượu và có hành vi hành hung người khác trên xe.
Có quyền từ chối vận chuyển hành khách khi hành khách không xuất trình được giấy tờ tùy thân.
Có quyền từ chối vận chuyển khi hành khách có mang theo hành lý là súc vật.
Không có quyền từ chối vận chuyển hành khách trong mọi trường hợp.
Biện pháp bảo đảm là:
check_box Biện pháp bổ sung cho nghĩa vụ chính
Biện pháp được sử dụng độc lập
Biện pháp phát sinh không cần có thỏa thuận trước trong hợp đồng
Biện pháp thay thế cho nghĩa vụ chính khi cần thiết
Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba…
Kể từ thời điểm bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản
Kể từ thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm
Kể từ thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc từ thời điểm bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản.
Kể từ thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm
Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba…
Kể từ thời điểm bên nhận bảo đảm chiếm giữ tài sản.
Kể từ thời điểm bên nhận bảo đảm nắm giữ tài sản.
Kể từ thời điểm đăng ký biện pháp bảo đảm, hoặc thời điểm bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm
Kể từ thời điểm đăng ký.
Biện pháp cầm cố bất động sản phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba…
Kể từ thời điểm các bên ký hợp đồng cầm cố
Kể từ thời điểm chuyển giao tài sản
Kể từ thời điểm đăng ký.
Kể từ thời điểm Tòa án công nhận
Biện pháp ký cược…
Có thể dùng để đảm bảo cho hợp đồng thuê động sản hoặc bất động sản
Dùng để đảm bảo cho hợp đồng thuê có đối tượng là bất động sản
Dùng để đảm bảo cho hợp đồng thuê tài sản là động sản
Dùng để đảm bảo cho hợp đồng vay tài sản
BLDS năm 2015 quy định bao nhiêu biện pháp bảo đảm?
06 biện pháp
07 biện pháp
08 biện pháp
09 biện pháp.
Bồi thường thiệt hại do tàu hỏa gây ra…
Là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.
Là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do tài sản gây ra.
Là trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Tất cả các phương án đều đúng.
Bù trừ nghĩa vụ…
Chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận.
Được áp dụng bởi Tòa án
Được thực hiện các bên đều có nghĩa vụ đối với nhau.
Được thực hiện khi các bên đều có nghĩa vụ đối với nhau và các nghĩa vụ cùng đến hạn.
Căn cứ phân chia thành hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù là:
check_box Tính chất có đi có lại về lợi ích của các chủ thể
Dựa vào mối liên hệ về quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên
Dựa vào thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng
Sự phụ thuộc lẫn nhau về hiệu lực giữa các hợp đồng
Căn cứ xác định mức lãi suất vay?
check_box Do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá giới hạn luật định
Do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 30%/năm của khoản tiền vay
Do các bên tự do thỏa thuận
Theo mức lãi suất ngân hàng tại thời điểm giao kết hợp đồng
Chi phí bán đấu giá tài sản do bên nào trả?
check_box Do người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản thỏa thuận
Do người mua được tài sản đấu giá trả
Do những người tham gia đấu giá trả
Luôn do người có tài sản đấu giá trả
Chi phí chuyển quyền sở hữu tài sản trong hợp đồng mua bán…
Do bên bán phải chịu
Do bên mua phải chịu.
Do thỏa thuận của các bên, nếu không có thỏa thuận thì bên bán phải chịu
Do thỏa thuận của các bên, nếu không có thỏa thuận thì bên mua phải chịu.
Chi phí vận chuyển tài sản bán đến địa điểm giao hàng do bên nào trả?
check_box Do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
Luôn do bên bán trả
Luôn do bên mua trả
Theo quy định cụ thể của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo tiêu chuẩn ngành nghề
Chi phí vận chuyển tài sản…
Bên bán luôn luôn phải chịu
Bên mua tài sản phải chịu chi phí vận chuyển
Do các bên thỏa thuận trong hợp đồng.
Nếu các bên không có thỏa thuận, bên mua phải chịu chi phí vận chuyển tài sản.
Chủ nhà thuê chủ thầu thi công đào móng xây nhà. Do không tiến hành chống đỡ cẩn thận nên đã làm cho nhà liền kề bị nghiêng lún. Ai phải bồi thường thiệt hại?
check_box Chủ nhà và chủ thầu phải liên đới bồi thường
Chỉ chủ nhà phải bồi thường
Chỉ chủ thầu phải bồi thường
Công nhân xây dựng
Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ không phải bồi thường thiệt hại khi:
check_box Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại
Có lỗi vô ý khi vận hành
Khi có lỗi vô ý trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật.
Không có lỗi
Chủ thể bị thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm…
Chỉ có cá nhân.
Chỉ có Nhà nước.
Chỉ có pháp nhân.
Là cá nhân hoặc pháp nhân
Chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại…
Được giảm nếu bên gây thiệt hại có đề nghị.
Được giảm nếu bên gây thiệt hại có lỗi vô ý và thiệt hại xảy ra quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt cũng như lâu dài của người phải bồi thường.
Không được thay đổi trong mọi trường hợp.
Luôn phải bằng thiệt hại đã xảy ra.
Chủ thể làm ô nhiễm môi trường mà gây thiệt hại thì phải bồi thường:
check_box Ngay cả khi không có lỗi.
Chỉ với lỗi vô ý khi vận hành quy trình sản xuất gây ô nhiễm
Khi có lỗi cố ý của người gây thiệt hại.
Tất cả các phương án đều đúng
Chủ thể nào phải chịu rủi ro đối với tài sản mua bán?
Bên bán chịu rủi ro đối với tài sản trước khi tài sản được giao cho bên mua, bên mua chịu rủi ro đối với tài sản kể từ thời điểm nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác
Bên bán phải chịu rủi ro đối với tài sản đem bán là bất động sản từ thời điểm giao kết hợp đồng
Do bên bán chịu.
Do bên mua chịu.
Chủ thể phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá yêu cầu tình thế cấp thiết…
Là người chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra.
Là người gây ra tình thế cấp thiết
Là người gây thiệt hại do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết và người gây ra tình thế cấp thiết.
Là người thực hiện hành vi gây thiệt hại vượt quá tình thế cấp thiết
Chủ thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra..
Là chính quyền địa phương nơi có cây cối đó.
Là chủ sở hữu của cây cối.
Là chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu, quản lý cây cối
Tất cả các phương án đều sai.
Công ty nước sạch SĐ cung cấp nước không đảm bảo chất lượng khiến người dùng bị bệnh đường ruột và đau mắt. Trong trường hợp này:
check_box Công ty SĐ phải bồi thường
Công ty SĐ chỉ phải bồi thường nếu có lỗi cố ý
Công ty SĐ không phải bồi thường do không cố ý
Người kiểm định nước của nhà máy phải bồi thường.
Đấu giá tài sản có thể được thực hiện bằng hình thức nào?
check_box Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.; Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Đấu giá trực tuyến
Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.
Đấu giá trực tuyến.
Địa điểm giao kết hợp đồng…
Do các bên thỏa thuận, trường hợp không có thỏa thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân bên đưa ra lời đề nghị.
Là nơi các bên thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng
Là nơi cư trú của bên đưa ra đề nghị giao kết nếu bên đưa ra đề nghị là cá nhân
Là trụ sở của pháp nhân nếu bên đưa ra đề nghị giao kết là pháp nhân
Địa điểm thực hiện nghĩa vụ…
Là nơi có bất động sản, nếu đối tượng của nghĩa vụ là bất động sản nếu không có thỏa thuận nào khác.
Là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền.
Là nơi đối tượng của nghĩa vụ đang tồn tại.
Là nơi mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng
Địa điểm trả lại tài sản gửi giữ…
Do bên gửi giữ yêu cầu.
Là nơi cư trú của bên giữ tài sản.
Là nơi cư trú của bên gửi tài sản
Là nơi gửi tài sản, nếu các bên không có thỏa thuận khác.
Điểm khác biệt giữa bổi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và phạt vi phạm hợp đổng:
check_box Phạt vi phạm hợp đồng phải được thỏa thuận trước trong hợp đồng; bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng không nhất thiết phải thỏa thuận trước
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phải được thỏa thuận trước trong hợp đồng; phạt vi phạm hợp đồng không nhất thiết phải thỏa thuận trước
Thiệt hại ngoài hợp đồng có mức độ nghiêm trọng ít hơn
Thiệt hại ngoài hợp đồng có mức độ nghiêm trọng lớn hơn
Điều khoản cơ bản của hợp đồng là:
check_box Điều khoản xác định nội dung chủ yếu của hợp đồng, nếu không có thì không thế giao kết hợp đồng được
Điều khoản do các bên thỏa thuận để tạo điều kiện cho quá trình thực hiện hợp đồng
Điều khoản được pháp luật quy định trước, dù các bên không thỏa thuận thì vẫn phải thực hiện
Điều khoản được xác lập đầu tiên nhằm đặt cơ sở cho việc giao kết hợp đồng
Điều kiện cơ bản để có thể áp dụng trách nhiệm bồi thường:
check_box Có thiệt hại thực tế xảy ra
Hành vi gây thiệt hại do lỗi cố ý
Không thuộc trường hợp bất khả kháng
Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân
Đối tượng của biện pháp bảo đảm là:
check_box Những lợi ích vật chất
Bất kỳ lợi ích hợp pháp nào do các bên thỏa thuận
Lợi ích về quyền nhân thân
Những lợi ích tinh thần
Đối tượng của biện pháp ký cược…
Là bất động sản
Là động sản.
Là tiền hoặc vật có giá trị
Là tiền.
Đối tượng của hợp đồng dịch vụ…
Là công việc không được thực hiện.
Là công việc phải thực hiện.
Là mọi công việc do các bên thỏa thuận trong hợp đồng
Là tài sản.
Đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản…
Là giấy tờ có giá.
Là mọi tài sản đáp ứng được yêu cầu của pháp luật.
Là quyền tài sản.
Là vật hữu hình.
Đối tượng của hợp đồng thuê khoán…
Là các tư liệu sản xuất kinh doanh.
Là mọi loại tài sản
Là nhà ở hoặc gia súc
Là vật đặc định không tiêu hao.
Đối tượng của hợp đồng vận chuyển hành khách là:
check_box Hoạt động vận chuyển
Bên vận chuyển
Hành khách
Quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển và hành khách
Đối tượng của hợp đồng vận chuyển hành khách…
Là công việc bảo toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của hành khách.
Là công việc chuyên chở hành khách và hành lý từ địa điểm nọ đến địa điểm kia.
Là hành khách được vận chuyển.
Là hành khách và hàng hóa của hành khách mang theo.
Đối tượng của nghĩa vụ là:
check_box Lợi ích mà chủ thể hướng tới
Những người tham gia vào quan hệ nghĩa vụ
Quan hệ giữa các bên khi thực hiện nghĩa vụ
Tài sản hoặc công việc phải thực hiện
Đối tượng của nghĩa vụ...
Là các tài sản
Là công việc hoặc tài sản đáp phù hợp với quy định của luật
Là công việc phải thực hiện và công việc không được thực hiện.
Là công việc phải thực hiện và tài sản
Giá trị của tài sản bảo đảm
check_box Có thể lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm
Do các bên xác định sau khi có vi phạm nghĩa vụ
Không liên quan đến nghĩa vụ chính
Phải luôn lớn hơn hoặc bằng nghĩa vụ được bảo đảm
Giá trị của tài sản bảo đảm…
Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm
Có thể nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm
Phải lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm
Phải lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm tại thời điểm xử lý tài sản bảo đảm
Giá trị tài sản bảo đảm…
Có giá trị bằng giá trị nghĩa vụ được bảo đảm
Có thể có giá trị lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.
Nhỏ hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.
Phải lớn hơn giá trị nghĩa vụ được bảo đảm.
Giao kết hợp đồng thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu…
Được coi là hợp đồng bằng hành vi.
Được coi là hợp đồng bằng lời nói.
Được coi là hợp đồng bằng văn bản.
Không được coi là hợp đồng.
Hai người có bất động sản liền kề nhau thỏa thuận một bên nhận của bên kia một khoản tiền để khỏi xây nhà cao che lấp nhà của bên kia trong thời hạn nhất định. Đối tượng của nghĩa vụ trong trường hợp này là?
check_box Công việc không được làm
Khoản tiền mà các bên trao nhận
Nhà của bên nhận tiền
Nhà của bên trả tiền
Hành khách đi máy bay có hành vi gây rối, cản trở công việc của nhân viên sân bay. Trong trường hợp này:
check_box Hãng hàng không có quyền từ chối chuyên chở hành khách và không phải trả lại cước phí vận chuyển.
Hãng hàng không có quyền từ chối chuyên chở hành khách và trả lại cước phí vận chuyển
Hãng hàng không vẫn phải chuyên chở do đây là phương tiện vận chuyển và không có quyền xử phạt.
Hãng hàng không vẫn phải phục vụ và có thể xử phạt vi phạm, nếu điều lệ vận chuyển có quy định
Hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra thiệt hại…
Bao gồm tất cả các phương án đã nêu.
Được xác định trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Là hành vi không thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật.
Là hành vi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn không đúng quy định của pháp luật.
Hậu quả pháp lý của hợp đồng mua bán tài sản…
Do các chủ thể tự thỏa thuận.
Do pháp luật quy định cụ thể.
Quyền sở hữu tài sản được chuyển từ bên bán sang bên mua
Quyền sử dụng tài sản được chuyển từ bên bán sang bên mua
Hình thức của hợp đồng vận chuyển hành khách…
Có thể bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể
Là vé xe khác
Luôn bằng lời nói
Phải được lập thành văn bản
Hình thức của hợp đồng…
Chỉ ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng trong trường hợp pháp luật có quy định.
Được thể hiện dưới dạng lời nói.
Không ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng.
Phải được thể hiện bằng văn bản, có công chứng hoặc chứng thực.
Hợp đồng có điều kiện thuộc loại hợp đồng nào trong các loại hợp đồng sau?
check_box Hợp đồng có đền bù.
Hợp đồng không có đền bù.
Hợp đồng trao đổi tài sản
Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.
Hợp đồng có điều kiện…
Là hợp đồng có điều khoản phạt vi phạm
Là hợp đồng có thỏa thuận về điều khoản bồi thường thiệt hại
Là hợp đồng mà việc thực hiện hợp đồng phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định
Vô hiệu khi điều kiện không xảy ra trên thực tế
Hợp đồng dân sự…
Là sự thỏa thuận giữa các bên về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.
Là sự thỏa thuận giữa các bên về việc phát sinh quyền dân sự
Là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự.
Là thỏa thuận giữa các bên nhằm chuyển giao quyền sở hữu tài sản.
Hợp đồng dịch vụ…
Là hợp đồng không có đền bù
Là hợp đồng phụ.
Là hợp đồng song vụ.
Là hợp đồng thực tế.
Hợp đồng gia công…
Là hợp đồng có đền bù
Là hợp đồng dịch vụ.
Là hợp đồng đơn vụ
Là hợp đồng thực tế
Hợp đồng mua bán tài sản…
Là hợp đồng có đối tượng là công việc
Là hợp đồng nhằm chuyển giao quyền sử dụng tài sản
Là hợp đồng song vụ.
Là hợp đồng thực tế.
Hợp đồng mượn tài sản…
Là hợp đồng chuyển giao quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.
Là hợp đồng có đền bù.
Là hợp đồng không đền bù.
Là hợp đồng ưng thuận.
Hợp đồng nào theo mẫu?
check_box Hợp đồng mua bán điện nước
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Hợp đồng mua bán xe ô tô
Hợp đồng ủy quyền
Hợp đồng phát sinh hiệu lực…
Từ thời điểm chứng thực hợp đồng
Từ thời điểm công chứng.
Từ thời điểm giao kết trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác
Từ thời điểm giao kết.
Hợp đồng song vụ…
Là hợp đồng mà có sự trao đổi về lợi ích giữa các bên.
Là hợp đồng mà mỗi bên có số lượng nghĩa vụ phải thực hiện bằng nhau.
Là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với bên thứ ba.
Là hợp đồng mà mỗi bên đểu có nghĩa vụ đối với nhau.
Hợp đồng tặng cho tài sản là loại hợp đồng nào?
check_box Hợp đồng không có đền bù
Hợp đồng có điều kiện
Hợp đồng song vụ
Hợp đồng ưng thuận
Hợp đồng thực tế là:
check_box Hợp đồng chỉ có hiệu lực khi các bên đã chuyển giao cho nhau đối tượng của hợp đồng
Hợp đồng làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên ngay tại thời điểm giao kết hợp đồng.
Hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng khác
Hợp đồng mà mỗi bên đều có quyền và nghĩa vụ thực tế đối với nhau
Hợp đồng thuê tài sản:
check_box Là hợp đồng song vụ
Hợp đồng đơn vụ
Hợp đồng không có đền bù
Hợp đồng không có điều kiện
Hợp đồng thuê tài sản…
Là hợp đồng không có đền bù.
Là hợp đồng phụ.
Là hợp đồng song vụ.
Là hợp đồng thực tế.
Hợp đồng thuê xe ô tô kèm theo cả lái xe…
Là hợp đồng dịch vụ.
Là hợp đồng thuê tài sản.
Là hợp đồng vận chuyển hành khách.
Tất cả các phương án đều sai.
Hợp đồng ủy quyền…
Là hợp đồng có mục đích chuyển giao quyền yêu cầu cho người thứ ba.
Là hợp đồng mà bên được ủy quyền nhân danh bên ủy quyền xác lập giao dịch với người thứ ba vì lợi ích của bên ủy quyền.
Là hợp đồng phụ.
Là phụ lục của hợp đồng.
Hợp đồng vận chuyển hành khách:
check_box Không nhất thiết phải bằng văn bản
Là hợp đồng đơn vụ
Là hợp đồng không có đền bù
Thuộc loại hợp đồng mẫu
Hợp đồng vô hiệu…
Có hậu quả pháp lý giống đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng.
Không làm chấm dứt các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng.
Không làm phát sinh hiệu lực từ thời điểm Tòa án xác định
Nếu vi phạm một trong các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng.
Khác biệt cơ bản giữa thế chấp tài sản và cầm cố tài sản là:
check_box Phạm vi tài sản thế chấp rộng hơn tài sản cầm cố
Giá trị tài sản cầm cố lớn hơn
Giá trị tài sản thế chấp lớn hơn
Phạm vi tài sản cầm cố rộng hơn tài sản cầm cố
Khi bên bán giao tài sản không đúng chủng loại…
Bên mua có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng
Bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Bên mua có quyền yêu cầu giao tài sản theo đúng chủng loại và bồi thường thiệt hại
Bên mua có quyền yêu cầu hủy bỏ hợp đồng và phạt vi phạm.
Khi bên bán giao vật ít hơn số lượng đã thỏa thuận, bên mua có quyền…
Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Nhận phần đã giao và xác định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn thiếu.
Nhận tài sản đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại
Nhận tài sản đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại; hoặc Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại; hoặc Nhận phần đã giao và xác định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn thiếu.
Khi bên bị thiệt hại cũng có lỗi…
Bên gây thiệt hại được miễn trách nhiệm bồi thường.
Không phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Sẽ không được bồi thường thiệt hại
Thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra
Khi bên có nghĩa vụ là pháp nhân chấm dứt tồn tại…
Nếu đối tượng của nghĩa vụ là tài sản thì nghĩa vụ không chấm dứt.
Nghĩa vụ đó chấm dứt
Nghĩa vụ không chấm dứt
Nghĩa vụ sẽ chấm dứt nếu nghĩa vụ chỉ dành cho pháp nhân thực hiện
Khi bên có quyền trong quan hệ nghĩa vụ là cá nhân chết…
Nghĩa vụ sẽ chấm dứt
Nghĩa vụ sẽ chấm dứt nếu quyền yêu cầu đó gắn với nhân thân của người chết.
Nghĩa vụ vẫn không chấm dứt
Quyền yêu cầu đó sẽ được chuyển giao cho người thừa kế.
Khi bên đặt cọc không chịu giao kết hợp đồng với bên nhận đặt cọc…
Tài sản đặt cọc được đem bán đấu giá
Tài sản đặt cọc được mang bán đấu giá nếu là vàng.
Tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc.
Tài sản đặt cọc sẽ thuộc sở hữu của bên nhận đặt cọc
Khi bên gây thiệt hại có lỗi vô ý…
Chỉ được giảm mức bồi thường nếu gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
Được giảm mức bồi thường nếu họ dưới 15 tuổi.
Không được giảm mức bồi thường.
Sẽ được giảm mức bồi thường
Khi bên thuê chậm trả tài sản…
Bên cho thuê vẫn phải chịu rủi ro đối với tài sản.
Phải chịu phạt vi phạm hợp đồng
Phải chịu phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại
Phải chịu rủi ro đối với tài sản thuê.
Khi biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba…
Bên nhận bảo đảm có quyền truy đòi tài sản bảo đảm
Bên nhận bảo đảm có quyền ưu tiên thanh toán từ việc xử lý tài sản bảo đảm
Bên nhận bảo đảm được quyền truy đòi tài sản bảo đảm và quyền ưu tiên thanh toán từ việc xử lý tài sản bảo đảm
Thì không thể thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản bảo đảm
Khi có nhiều người cùng gây thiệt hại:
check_box Những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại
Chỉ những người gây hại do lỗi cố ý phải bồi thường thiệt hại
Chỉ những người thành niên phải bồi thường thiệt hại
Người khởi xướng hành vi gây hại phải bồi thường toàn bộ thiệt hại
Khi có sự mâu thuẫn giữa ý chí chung của các bên với ngôn từ sử dụng trong hợp đồng thì:
check_box Ý chí chung của các bên được dùng để giải thích hợp đồng.
Chỉ căn cứ vào ngôn ngữ trong văn bản
Giải thích theo hướng có lợi cho bên thực hiện nghĩa vụ.
Giải thích theo tập quán tại địa điểm giao kết hợp đồng.
Khi con chưa thành niên dưới 15 tuổi gây thiệt hại…
Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp con dưới 15 tuổi đang trong thời gian học tập tại trường học thì trường học phải bồi thường.
Cha mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra.
Con chưa thành niên dưới 15 tuổi phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra.
Trường học phải bồi thường thiệt hại.
Khi đối tượng của nghĩa vụ là vật đặc định…
Bên có nghĩa vụ có thể dùng vật khác để thay thế việc thực hiện.
Bên có nghĩa vụ phải chuyển giao vật ở nơi cư trú của bên có quyền
Bên có nghĩa vụ phải chuyển giao vật tại nơi giao kết hợp đồng
Bên có nghĩa vụ phải giao đúng vật đó.
Khi giải thích hợp đồng theo mẫu…
Nếu có điều khoản bất lợi cho bên kia thì phải giải thích cho chiều hướng có lợi cho bên kia.
Nếu có điều khoản được hiểu theo nhiều nghĩa thì phải giải thích theo chiều hướng có lợi cho Nhà nước.
Nếu có điều khoản không rõ ràng thì phải giải thích theo chiều hướng có lợi cho bên đưa ra hợp đồng theo mẫu.
Nếu có điều khoản miễn trách nhiệm của bên đưa ra hợp đồng theo mẫu thì phải giải thích theo chiều hướng tăng trách nhiệm cho bên đưa ra hợp đồng theo mẫu.
Khi hợp đồng bị hủy bỏ…
Các bên phải thanh toán cho nhau giá trị của phần hợp đồng đã thực hiện.
Hợp đồng không có hiệu lực để từ thời điểm phía bên kia nhận được thông báo hủy bỏ.
Hợp đồng không phát sinh hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên phải hoàn trả cho nhau tất cả những gì đã nhận.
Tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ giao dịch bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.
Khi hợp đồng chính vô hiệu…
Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ đối với nhau.
Hợp đồng phụ có thể bị vô hiệu theo.
Hợp đồng phụ luôn luôn vô hiệu.
Tài sản là đối tượng của hợp đồng có thể bị tịch thu theo quy định của Luật.
Khi hợp đồng thuê, mượn tài sản thiếu một trong các điều khoản cơ bản thì:
check_box Hợp đồng không có hiệu lực
Hợp đồng có hiệu lực nếu các bên vẫn chấp nhận
Hợp đồng có hiệu lực nếu có hợp đồng phụ kèm theo
Hợp đồng có hiệu lực nếu có phụ lục kèm theo
Khi người bị mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại…
Bệnh viện phải bồi thường thiệt hại
Người giám hộ được dùng tài sản của người mất năng lực hành vi dân sự để bồi thường.
Người giám hộ phải bồi thường thiệt hại
Sẽ không phát sinh trách nhiệm bồi thường
Khi nguồn cao độ gây thiệt hại…
Chủ sở hữu phải bồi thường.
Chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường có thể là chủ sở hữu hoặc người chiếm hữu, sử dụng hợp pháp tài sản
Không ai phải chịu trách nhiệm bồi thường
Người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường
Khi nhiều người cùng gây thiệt hại…
Người gây thiệt hại chưa thành niên thì không phải chịu trách nhiệm bồi thường.
Sẽ phát sinh trách nhiệm liên đới bồi thường, mỗi người phải bồi thường tương ứng với mức độ lỗi
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại được chia đều theo phần cho mỗi người.
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại là riêng rẽ.
Khi phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì:
check_box Điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác
Cả hợp đồng và phụ lục hợp đồng đều không có hiệu lực.
Điều khoản này mặc nhiên không có hiệu lực
Toàn bộ phụ lục hợp đồng không có hiệu lực
Khi tài sản gây thiệt hại…
check_box Chủ sở hữu tài sản không phải bồi thường nếu chứng minh được mình không có lỗi.
Chủ sở hữu tài sản được giảm mức bồi thường.
Được coi là sự kiện bất khả kháng.
Không ai phải chịu trách nhiệm bồi thường.
Loại hợp đồng nào có thể thực hiện bằng lời nói?
check_box Hợp đồng đấu thầu và đấu giá hàng hóa
Hợp đồng đại lý
Hợp đồng mua bán hàng hóa
Hợp đồng mua bán với thương nhân nước ngoài
Loại tài sản không thuộc đối tượng của hợp đồng mượn tài sản:
check_box Nguyên nhiên, vật liệu
Bất động sản
Vật đặc định
Vật không tiêu hao
Lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng…
check_box Không là điều kiện làm phát sinh trách nhiệm BTTH trong trường hợp pháp luật có quy định.
Chỉ là điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận.
Chỉ là điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng nếu pháp luật có quy định.
Là điều kiện làm phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng.
Mức bồi thường thiệt hại vật chất do mồ mà bị xâm phạm…
Bao gồm cả tổn thất tinh thần
Bao gồm thiệt hại về danh dự của các con, cháu người chết
Bao gồm thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín của người chết
Là những chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại.
Mức bồi thường tổn thất về tinh thần trong trường hơp tính mạng bị xâm phạm…
Do các bên thỏa thuận, tối đa không được vượt quá 100 lần mức lương cơ sở
Do các bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận do Tòa án quyết định tối đa không vượt quá 100 lần mức lương cơ sở.
Là 100 lần mức lương cơ sở.
Tối đa là 60 lần mức lương cơ sở
Mục đích của hợp đồng thuê khoán…
Là chuyển giao quyền chiếm hữu tài sản thuê.
Là chuyển giao quyền khai thác công dụng của tài sản thuê.
Là chuyển giao quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thuê khoán.
Là chuyển giao quyền sở hữu tài sản thuê.
Mục đích của hợp đồng thuê tài sản…
check_box Là chuyển quyền sử dụng đối với tài sản có thời hạn.
Là chuyển giao quyền chiếm hữu đối với tài sản.
Là chuyển quyển sở hữu đối với tài sản.
Là chuyển quyền sử dụng tài sản vô thời hạn.
Mức lãi suất trong hợp đồng vay…
Do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá mức lãi suất do luật định.
Do các bên thỏa thuận.
Là điều khoản cơ bản của hợp đồng vay.
Phải bằng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay.
Mức lương cơ sở do Nhà nước quy định:
check_box Là căn cứ tính mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần trong trường hợp các bên không thỏa thuận được
Là mức chuẩn để quy đổi mức độ thiệt hại về tinh thần
Là mức chuẩn để tính mức thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm
Là mức chuẩn để tính mức thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm
Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định dựa trên…
Tiêu chí về độ tuổi và tình trạng tài sản của người gây thiệt hại
Tiêu chí về độ tuổi, tình trạng tài sản và khả năng nhận thức, làm chủ hành vi của người gây thiệt hại.
Tiêu chí về độ tuổi.
Tình trạng tài sản của người gây thiệt hại
Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng…
check_box Chỉ đặt ra đối với cá nhân gây thiệt hại.
Chỉ đặt ra đối với cá nhân gây thiệt hại đã chết.
Chỉ đặt ra đối với pháp nhân gây thiệt hại.
Tất cả các phương án đều sai.
Nếu bên mua chậm thanh toán tiền…
Chỉ phải trả số tiền chậm trả và không phải trả bất cứ khoản lãi nào.
Phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468
Phải trả lại tài sản mua bán cho bên bán tài sản.
Phải trả lãi theo lãi suất quá hạn do Ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm chậm trả.
Nếu các bên không có thỏa thuận thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ với đối tượng là bất động sản được xác định?
check_box Nơi có bất động sản
Nơi cư trú của bên có nghĩa vụ
Nơi cư trú của bên có quyền
Trụ sở của bên có quyền
Nếu các bên không có thỏa thuận thì địa điểm thực hiện nghĩa vụ với đối tượng là động sản được xác định?
check_box Nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền
Nơi cất giữ, bảo quản tài sản
Nơi cư trú của bên có nghĩa vụ
Trụ sở của bên có nghĩa vụ
Nếu hợp đồng có thỏa thuận về điều khoản phạt vi phạm, khi hành vi vi phạm nghĩa vụ xảy ra thì bên có quyền…
Được chọn mức cao nhất giữa tiền bồi thường thiệt hại và tiền phạt vi phạm.
Được quyền yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại (nếu có) và nộp tiền phạt.
Được yêu cầu bên vi phạm nộp tiền phạt vi phạm.
Tất cả phương án đều sai.
Nghĩa vụ được bảo đảm…
Bao gồm nghĩa vụ hiện tại và nghĩa vụ hình thành trong tương lai
Chỉ có thể là nghĩa vụ hiện tại
Chỉ có thể là nghĩa vụ hình thành trong tương lai
Có thể là nghĩa vụ hiện tại, nghĩa vụ trong tương lai hoặc nghĩa vụ có điều kiện.
Nghĩa vụ được bảo đảm…
Có thể là nghĩa vụ hiện tại hoặc nghĩa vụ hình thành trong tương lai
Có thể là nghĩa vụ hiện tại hoặc nghĩa vụ hình thành trong tương lai hoặc nghĩa vụ có điều kiện.
Là nghĩa vụ hiện tại
Là nghĩa vụ hình thành trong tương lai.
Nghĩa vụ là…
Hành vi pháp lý đơn phương
Hợp đồng dân sự.
Một quan hệ pháp luật dân sự.
Một quan hệ pháp luật hình sự.
Nghĩa vụ phân chia được theo phần…
Là nghĩa vụ mà đối tượng của nghĩa vụ có thể chia thành nhiều phần để thực hiện.
Là nghĩa vụ mà đối tượng của nghĩa vụ là công việc có thể chia làm nhiều phần để thực hiện
Là nghĩa vụ mà đối tượng của nghĩa vụ là vật chia được.
Phát sinh khi luật có quy định
Nghĩa vụ trả tiền…
Bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Chỉ phát sinh khi từ hành vi trái pháp luật gây thiệt hại
Được thực hiện khi bên có quyền yêu cầu
Được thực hiện khi các bên xác lập quan hệ hợp đồng
Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp:
check_box Không cố ý gây thiệt hại
Không có thỏa thuận bồi thường trong hợp đồng.
Mức độ thiệt hại nhỏ
Thiệt hại phát sinh hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.
Người gây thiệt hại phải bồi thường trong trường hợp:
check_box Dùng chất kích thích dẫn đến tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ hành vi
Bất khả kháng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác
Phòng vệ chính đáng
Tình thế cấp thiết
Người sử dụng chất kích thích gây thiệt hại cho người khác…
Chỉ phải bồi thường một phần thiệt hại
Không phải chịu trách nhiệm bồi thường
Luôn luôn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Sẽ không phải bồi thường nếu người khác cố ý cho dùng chất kích thích
Những người được hưởng tổn thất về tinh thần trong trường hợp tính mạng bị xâm phạm bao gồm…
Người bị xâm phạm về tính mạng.
Người được chỉ định trong di chúc của người chết.
Những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng với người chết.
Những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chết hoặc những người có quan hệ trực tiếp nuôi dưỡng với người chết.
Phụ lục của hợp đồng…
Là hợp đồng độc lập riêng biệt.
Là hợp đồng phụ.
Là một bộ phận của hợp đồng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã ký kết
Là một bộ phận thống nhất của hợp đồng để quy định chi tiết các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết
Phương thức xử lý tài sản bao gồm:
check_box Bán tài sản bảo đảm; nhận khoản tiền hoặc tài sản khác từ bên thứ ba; bán đấu giá tài sản
Bán tài sản bảo đảm; bán đấu giá tài sản bảo đảm để thu tiền về; tùy ý sử dụng tài sản theo nhu cầu của bên nhận bảo đảm
Bán tài sản bảo đảm; cầm cố tài sản bảo đảm; nhận khoản tiền hoặc tài sản khác từ bên thứ ba
Bán tài sản bảo đảm; thế chấp tài sản bảo đảm để thu về khoản tiền tương ứng với nghĩa vụ được bảo đảm
Quan hệ nghĩa vụ không bao gồm yếu tố cấu thành nào?
check_box Đối tượng
Chủ thể
Khách thể
Nội dung
Quyền của bên cầm cố…
Chỉ được bán tài sản cầm cố khi được bên cầm cố đồng ý hoặc theo quy định của luật.
Được bán tài sản cầm cố để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ
Được cho thuê tài sản cầm cố
Được sử dụng tài sản cầm cố
Quyền sở hữu đối với hoa lợi phát sinh từ tài sản thuê?
check_box Do chủ sở hữu của tài sản hưởng.
Do bên thuê hưởng.
Do người phát hiện đầu tiên được hưởng.
Được sung công quỹ Nhà nước.
Rủi ro đối với tài sản mượn…
Bên mượn phải chịu
Do bên cho mượn phải chịu
Mỗi bên phải chịu một nửa.
Theo thỏa thuận của các bên, trường hợp không có thỏa thuận bên cho mượn phải chịu
Rủi ro đối với tài sản thuê…
Do bên cho thuê phải chịu nếu không có thỏa thuận khác.
Do bên thuê phải chịu.
Do chủ sở hữu của tài sản phải chịu nếu không có thỏa thuận khác.
Tất cả phương án đều sai.
Rủi ro đối với tài sản trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần…
Do bên bán phải chịu.
Do bên mua phải chịu
Do các bên thỏa thuận trong hợp đồng
Không bên nào phải chịu.
Sư tử trong vườn bách thú gây thiệt hại cho du khách…
check_box Chủ thể đang chịu trách nhiệm quản lý trông coi phải bồi thường ngay cả khi không có lỗi.
Chủ thể đang chịu trách nhiệm quản lý trông coi chỉ phải bồi thường nếu có lỗi.
Không ai phải bồi thường.
Là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra.
Tài sản bảo đảm…
Chỉ có thể là vật
Có thể là vật hoặc giấy tờ có giá
Có thể thuộc sở hữu của bên có quyền hoặc của người thứ 3
Phải thuộc sở hữu của bên có quyền
Tài sản bảo đảm…
Có thể thuộc sở hữu của bên bảo đảm hoặc của người thứ 3.
Phải có giá trị lớn hơn nghĩa vụ được bảo đảm
Phải thuộc sở hữu của bên bảo đảm
Thuộc sở hữu của người có nghĩa vụ
Tài sản đang cho mượn…
Được thế chấp nếu bên thế chấp đã đòi lại tài sản mượn.
Không thể là đối tượng của biện pháp thế chấp.
Nếu là bất động sản sẽ là đối tượng của biện pháp thế chấp
Vẫn có thể là đối tượng của biện pháp thế chấp.
Tài sản hình thành trong tương lai..
Có thể là đối tượng của hợp đồng mua bán.
Không thể là đối tượng của hợp đồng mua bán.
Là tài sản chỉ hình thành sau khi chủ sở hữu của tài sản chết.
Là tài sản hình thành trước thời điểm xác lập hợp đồng
Tài sản nào không thể trở thành tài sản bảo đảm?
check_box Đất đai
Tài sản chưa hình thành vào thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm
Tài sản đang được tạo lập hợp pháp tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm
Tài sản đang trong quá trình hình thành tại thời điểm giao kết giao dịch bảo đảm
Tài sản thế chấp…
Có thể là động sản hoặc bất động sản
Là bất động sản và động sản phải đăng ký
Phải là bất động sản.
Phải là động sản phải đăng ký quyền sở hữu
Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:
check_box Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút
Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm
Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người chăm sóc cho người bị thiệt hại
Tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng
Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm không bao gồm:
check_box Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người ngăn chặn hành vi xâm phạm
Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.
Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.
Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.
Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm…
check_box Là chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng sức khỏe của người bị thiệt hại trước khi chết; chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng.
Là chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng sức khỏe của người bị thiệt hại trước khi chết và chi phí hợp lý cho việc mai táng.
Là chi phí mai táng và tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng.
Là những chi phí cho việc mai táng
Thiệt hại được bồi thường trong trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm…
Bao gồm chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại và thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại
Do Tòa án xác định
Là chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại.
Là thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại.
Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản…
Là thời điểm bên đề nghị ký vào hợp đồng.
Là thời điểm bên được để nghị ký vào hợp đồng.
Là thời điểm bên sau cùng ký vào hợp đồng
Là thời điểm các bên đã ký nháy vào tất cả các trang của hợp đồng.
Thời điểm thanh toán cước phí vận chuyển tài sản…
Ngay sau khi bên thuê đã nhận được tài sản thuê vận chuyển.
Ngay sau khi tài sản đã chuyển giao cho người có quyền nhận tài sản.
Ngay sau khi tài sản được chuyển lên phương tiện vận chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Ngay sau khi tài sản được vận chuyển đến đúng địa điểm.
Thời hạn của hợp đồng thuê tài sản…
Do bên cho thuê ấn định.
Do các bên thỏa thuận hoặc theo mục đích sử dụng tài sản thuê nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn.
Do pháp luật quy định.
Do Tòa án xác định trong trường hợp có tranh chấp.
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường…
Chỉ áp dụng trách nhiệm dân sự.
Phải có lỗi cố ý của người gây thiệt hại.
Pháp nhân gây thiệt hại nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Phát sinh ngay cả khi không có yếu tố lỗi.
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng không phát sinh…
Khi bên bị thiệt hại hoàn toàn có lỗi
Khi có sự đồng ý của bên bị thiệt hại
Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng
Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc thiệt hại hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại
Trong biện pháp thế chấp…
Tài sản thế chấp do bên nhận thế chấp nắm giữ, quản lý.
Tài sản thế chấp do bên thế chấp nắm giữ, quản lý.
Tài sản thế chấp được giao cho người thứ ba nắm giữ, quản lý.
Tài sản thế chấp phải là bất động sản
Trông coi hành lý trên đường vận chuyển…
Bên thuê vận chuyển hành khách phải trả thêm cước phí trông coi hành lý.
Là nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển.
Là nghĩa vụ của bên vận chuyển.
Là nghĩa vụ của cả hai bên.
Trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần…
Bên bán phải chịu rủi ro đối với tài sản.
Bên bán vẫn là chủ sở hữu tài sản.
Bên mua có quyền định đoạt tài sản.
Bên mua là chủ sở hữu tài sản từ thời điểm nhận vật.
Trong hợp đồng thuê khoán gia súc, khi gia súc sinh con trong thời hạn thuê khoán, nếu không có thỏa thuận khác thì:
check_box Bên thuê khoán được hưởng một nửa số gia súc sinh ra
Bên cho thuê khoán được hưởng 2/3 số gia súc sinh ra
Bên cho thuê khoán được hưởng toàn bộ số gia súc sinh ra
Bên thuê khoán được hưởng toàn bộ số gia súc sinh ra
Trong hợp đồng thuê tài sản…
Các bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thuê.
Các bên đều có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nếu bên kia vi phạm nghĩa vụ là điều kiện để đơn phương chấm dứt
Chỉ có bên cho thuê được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê.
Chỉ có bên thuê được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê.
Trong hợp đồng vận chuyển, nếu bên thuê vận chuyển nhận trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì:
check_box Bên thuê vận chuyển không được bồi thường.
Bên vận chuyển và bên thuê vận chuyển liên đới chịu trách nhiệm
Được quyền yêu cầu bên vận chuyển bồi thường
Thiệt hại được bù trừ vào phí vận chuyển trả cho bên vận chuyển
Trong thời gian chậm giao tài sản:
check_box Bên giữ phải chịu rủi ro đối với tài sản
Bên gửi trả tiền công và thanh toán các chi phí về bảo quản, kể từ thời điểm chậm giao
Hai bên liên đới chịu rủi ro đối với đối với tài sản
Hai bên liên đới chịu trách nhiệm đối với chi phí về bảo quản, kể từ thời điểm chậm giao
Trong thời hạn thuê khoán gia súc, khi có thiệt hại về gia súc thuê khoán do sự kiện bất khả kháng, nếu không có thỏa thuận khác thì:
check_box Bên thuê khoán phải chịu 1/2
Bên thuê khoán được phải chịu toàn bộ
Bên thuê khoán không phải chịu trách nhiệm
Bên thuê khoán phải chịu 2/3
Trong thời hạn thuê khoán…
Bên thuê khoán chỉ được cho thuê lại tài sản thuê khoán nếu có sự đồng ý của bên cho thuê khoán.
Bên thuê khoán có quyền cho người khác thuê lại tài sản để hưởng hoa lợi, lợi tức.
Bên thuê khoán được quyền bán tài sản thuê khoán và bồi thường thiệt hại cho bên cho thuê khoán.
Rủi ro xảy ra đối với tài sản thuê khoán do bên thuê khoán chịu.
Trong trường hợp bên vận chuyển hành khách chở quá số hành khách cho phép theo yêu cầu của khách, khi có những thiệt hại xảy ra:
check_box Chỉ có bên vận chuyển phải chịu vì không tuân thủ theo quy định vận chuyển
Cả hành khách và bên vận chuyển cùng phải chịu trách nhiệm, trong đó bên hành khách phải chịu 2/3 giá trị thiệt hại.
Cả hành khách và bên vận chuyển cùng phải chịu trách nhiệm, trong đó bên vận chuyển phải chịu 2/3 giá trị thiệt hại.
Chỉ bên hành khách phải chịu vì là bên đã đưa ra yêu cầu vận chuyển
Trường hợp danh dự, uy tín, nhân phẩm bị xâm phạm…
Bên gây thiệt hại không phải bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại.
Chỉ là căn cứ để xác định mức thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.
Mức bồi thường do các bên thỏa thuận, không thỏa thuận được có quyền yêu cầu Tòa án xác định tối đa không vượt quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định
Mức bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận, tối đa không vượt quá 10 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định
Trường hợp người bị thiệt hại mất khả năng lao động…
Chỉ được hưởng bồi thường liên quan đến chi phí cứu chữa, phục hồi sức khỏe
Được hưởng thời hạn bồi thường cho đến khi chết.
Không được bồi thường thiệt hại nếu có lỗi.
Không được hưởng bồi thường về tổn thất tinh thần
Trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật mà gây thiệt hại…
Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường
Chủ sở hữu và người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải liên đới bồi thường
Chủ sở hữu và người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải liên đới bồi thường nếu chủ sở hữu có lỗi trong việc quản lý tài sản
Người chiếm hữu nguồn nguy hiểm cao độ trái pháp luật phải bồi thường
Trường hợp nhiều người cùng gây ra thiệt hại…
check_box Phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường.
Mỗi người chỉ chịu trách nhiệm bồi thường tương ứng với mức độ lỗi của mình.
Người chủ mưu sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường
Phát sinh trách nhiệm bồi thường riêng rẽ.
Trường hợp thuê động sản…
Địa điểm trả lại tài sản do bên cho thuê xác định.
Địa điểm trả lại tài sản thuê là nơi cư trú của bên thuê.
Địa điểm trả lại tài sản thuê là nơi cư trú hoặc trụ sở của pháp nhân bên cho thuê, nếu các bên không có thỏa thuận khác.
Địa điểm trả lại tài sản thuê là UBND cấp cơ sở nơi giao kết hợp đồng.
Vi phạm nghĩa vụ giao vật đồng bộ trong hợp đồng mua bán…
Là giao thiếu các giấy tờ kèm theo hướng dẫn cách sử dụng vật.
Là giao thiếu các vật phụ kèm theo của vật đồng bộ.
Là giao vật có những phần, bộ phận không cùng chủng loại.
Là giao vật không đúng chủng loại như đã thỏa thuận.
Việc bán tài sản gửi giữ…
Chỉ được thực hiện nếu tài sản gửi giữ có nguy cơ hư hỏng và phải đảm bảo lợi ích cho bên gửi.
Được bên giữ thực hiện nếu tài sản gửi giữ có dấu hiệu hư hỏng.
Không cần sự đồng ý của bên gửi giữ.
Là quyền của bên giữ tài sản nếu đến hạn mà bên gửi giữ không đến lấy tài sản.
Việc thay đổi điều kiện bảo quản tài sản…
Bên nhận gửi giữ chỉ được thay đổi điều kiện bảo quản tài sản nếu cần thiết.
Là nghĩa vụ của bên nhận gửi giữ.
Là quyền của bên nhận gửi giữ
Phải được sự đồng ý của bên gửi giữ
Việc thay đổi mức bồi thường…
Cả hai bên đều có quyền yêu cầu khi một trong hai bên có lý do chính đáng
Cả hai bên đều có quyền yêu cầu khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế
Chỉ có bên bị thiệt hại có quyền yêu cầu.
Chỉ có bên gây thiệt hại được quyền yêu cầu.
Việc thuê lại tài sản…
Cần có quyết định cho phép của Tòa án.
Chỉ cần bên thuê lại được thông báo và đồng ý.
Là quyền của bên thuê.
Phải có sự đồng ý của bên cho thuê.
Việc xác định địa điểm giao kết hợp đồng…
Có ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng.
Có ý nghĩa trong việc giải thích hợp đồng.
Là nơi có bất động sản nếu đối tượng hợp đồng là bất động sản
Là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên được đề nghị giao kết hợp đồng.
Yếu tố không là căn cứ phát sinh nghĩa vụ?
check_box Quy tắc đạo đức
Quyđịnh của pháp luật
Sự thỏa thuận của các bên
Ý chí đơn phương của một bên

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập