A 30 tuổi…
Là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
Là người đã thành niên.
Là người mất năng lực hành vi dân sự nếu mắc bệnh tâm thần.
Nếu nghiện ma túy thì là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
A và B cùng bỏ tiền ra mua 1 cái ô tô. Hình thức sở hữu của X và Y đối với ô tô là…
Là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia.
Là sở hữu chung hợp nhất.
Là sở hữu chung theo phần.
Sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia.
Án lệ là nguồn của Luật Dân sự
check_box Sai
Đúng
Anh A mất lúc vợ đang mang thai, không để lại di chúc, khi phân chia di sản theo pháp luật, phải xử lý theo cách thức nào?
check_box Phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác cùng hàng thứ nhất được hưởng để nếu đứa con đó còn sống khi sinh ra sẽ được nhận.
Phải dành lại một phần di sản bằng ½ phần mà người thừa kế khác cùng hàng thứ nhất được hưởng để nếu đứa con đó còn sống khi sinh ra sẽ được nhận.
Phải chờ đến khi vợ anh A sinh con mới tiến hành việc phân chia di sản thừa kế.
Chia hết di sản cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất còn sống tại thời điểm anh A mất
Anh S đào giếng cho gia đình, tìm thấy 1 chiếc trống đồng cổ, theo pháp luật thì...
check_box Tài sản thuộc sở hữu nhà nước, anh S được thưởng theo quy định
Anh S và chính quyền địa phương sẽ tự thỏa thuận cách thức chia
Quy đổi giá trị tài sản ra tiền, anh S được 50%, còn lại thuộc Nhà nước
Anh S có quyền sở hữu tài sản sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ khai báo với chính quyền
Áp dụng luật dân sự là hoạt động của cơ quan NN có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp dân sự hay các việc dân sự
check_box Đúng
Sai
Áp dụng trực tiếp Bộ luật dân sự….
Là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ thể có thẩm quyền áp dụng BLDS để giải quyết các vụ, việc dân sự.
Là việc ban hành các văn bản dưới luật để hướng dẫn cách xử xự cho các chủ thề.
Là việc các chủ thể vận dụng pháp luật khi giao kết hợp đồng dân sự.
Là việc giải thích luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Bé C 9 tuổi là người…
Có năng lực hành vi dân sự một phần.
Được tự mình xác lập, thực hiện hợp đồng mua bán xe máy.
Không có năng lực hành vi dân sự.
Phải có người giám hộ
Cá nhân có quyền sở hữu mọi tài sản không bị giới hạn về quy mô và số lượng
Đúng
Sai
Cá nhân đạt độ tuổi tối thiểu là bao nhiêu thì có thể tham gia giao dịch dân sự?
check_box 6 tuổi
15 tuổi
18 tuổi
14 tuổi
Các bản án giám đốc thẩm dân sự của Tòa án nhân dân tối cao là nguồn của Luật Dân sự
check_box Sai
Đúng
Các căn cứ làm phát sinh quyền sở hữu của chủ thể này cũng đồng thời là các căn cứ làm chấm dứt quyền sở hữu của chủ thể khác
Đúng
Sai
Các căn hộ trong nhà chung cư là thuộc hình thức sở hữu chung hợp nhất không phân chia
check_box Sai
Đúng
Các nghĩa vụ của cá nhân chấm dứt khi người đó bị Tòa án tuyên bố mất tích
Đúng
Sai
Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được ưu tiên thanh toán theo thứ tự:
check_box Chi phí cho việc mai táng - Chi phí cho việc bảo quản di sản - Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước - Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân
Chi phí cho việc bảo quản di sản - Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước - Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân - Chi phí cho việc mai táng
Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước - Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân - Chi phí cho việc mai táng - Chi phí cho việc bảo quản di sản -
Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân - Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước - Chi phí cho việc mai táng - Chi phí cho việc bảo quản di sản
Các quyền khác đối với tài sản bao gồm…
Quyền hưởng dụng và quyền bề mặt
Quyền hưởng dụng và quyền sử dụng
Quyền hưởng dụng, quyền bề mặt và quyền đối với bất động sản liền kề.
Quyền sở hữu và quyền hưởng dụng
Các quyền khác đối với tài sản….
Chỉ tồn tại trên các bất động sản.
Có thể được thực hiện trên cả động sản và bất động sản.
Là quyền đối với bất động sản liền kề và quyền bề mặt
Là quyền thực hiện trên bất động sản liền kề và quyền địa dịch
Các tập quán được áp dụng để giải quyết tranh chấp dân sự…
Chỉ khi các bên thỏa thuận mới được coi là nguồn của luật dân sự
Là tập quán nơi xảy ra tranh chấp.
Phải do các bên thỏa thuận.
Phải là các tập quán có nội dung rõ ràng, xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể.
Cách thức chia thừa kế theo pháp luật cho những người cùng hàng thừa kế?
check_box Tất cả được hưởng phần thừa kế ngang nhau.
Căn cứ vào mức độ thân thiết của họ với người để thừa kế.
Theo công sức chăm sóc của mỗi người đối với tài sản thừa kế
Tùy theo phong tục tập quán của từng địa phương.
Căn cứ xác lập quan hệ pháp luật dân sự…
Là hành vi pháp lý đơn phương.
Là hợp đồng dân sự.
Là những sự kiện pháp lý.
Là thời hạn và thời hiệu.
Cây cối….
Có thể là động sản hoặc bất động sản
Là bất động sản.
Là động sản.
Là tài sản gắn liền với bất động sản.
Cha mẹ là giám hộ đương nhiên của con chưa thành niên
Đúng
Sai
Cha, mẹ …
Có thể là người giám hộ cho con mất năng lực hành vi dân sự.
Là giám hộ đương nhiên của con chưa thành niên.
Là người đại diện của con.
Là người giám sát việc thực hiện các giao dịch dân sự của con chưa thành niên.
Chị C 33 tuổi, bị bệnh tâm thần từ năm 17 tuổi…
Cần phải có người giám hộ
Là người bị bệnh mất năng lực hành vi dân sự nếu có quyết định tuyên bị mất năng lực hành vi dân sự của Tòa án.
Là người bị mất năng lực hành vi dân sự.
Là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi dân sự.
Chỉ có chủ sở hữu mới có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với tài sản
Đúng
Sai
Chỉ có chủ sở hữu mới có quyền kiện đòi đối với tài sản
Đúng
Sai
Chỉ có người thừa kế là cá nhân mới phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lạ
check_box Sai
Đúng
Chỉ có vợ chồng mới có quyền lập di chúc chung
check_box Đúng
Sai
Chi nhánh của pháp nhân cũng có tư cách pháp nhân
Đúng
Sai
Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân là…
Bộ phận độc lập không liên quan đến pháp nhân
Công ty con của pháp nhân.
Hoạt động độc lập với pháp nhân.
Là đơn vị phụ thuộc pháp nhân, không có tư cách pháp nhân
Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật là hành vi chiếm hữu không thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 183 BLDS 2005
Đúng
Sai
Chiếm hữu ngay tình…
Là việc chiếm hữu mà người chiếm hữu có căn cứ để tìn rằng mình có quyền đối với tài sản đang chiếm hữu
Là việc người mượn tài sản đang chiếm hữu tài sản mượn.
Là việc người nhận gửi giữ giữ tài sản.
Là việc người trộm cắp đang giữ tài sản trộm cắp.
Chiếm hữu tài sản do người khác bỏ quên…
Có thể là chiếm hữu hợp pháp nếu tuân thủ theo các điều kiện luật định.
là chiếm hữu bất hợp pháp.
là chiếm hữu hợp pháp.
Là hành vi được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật.
Chiếm hữu tài sản do người khác đánh rơi luôn là chiếm hữu hợp pháp
Đúng
Sai
Chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật…
Là hành vi chiếm hữu của chủ sở hữu tài sản.
Là hành vi chiếm hữu của người mất năng lực hành vi dân sự.
Là hành vi chiếm hữu của người trộm cắp tài sản.
Là hành vi chiếm hữu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 165 BLDS 2015.
Cho vay tài sản…
Không phải là hành vi định đoạt tài sản.
Là hành vi định đoạt tài sản không làm chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho chủ thể khác
Là hành vi định đoạt tài sản nhằm chuyển giao quyền sở hữu cho chủ thể khác.
Là hành vi pháp lý đơn phương.
Chọn nhận định đúng:
check_box Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia.
Cả tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng và tài sản chung của cộng đồng đều là tài sản thuộc sở hữu chung theo phần
Tài sản chung của cộng đồng là tài sản chung hợp nhất có thể phân chia.
Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia.
Chọn phương án đúng để hoàn thành khẳng định sau: Trẻ em từ 10 đến 14 tuổi …
check_box Được phép giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.
Không được tham gia giao dịch dân sự
Chỉ được giao dịch dân sự liên quan đến quyền nhân thân
Chỉ được giao dịch dân sự liên quan đến động sản
Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản
Đúng
Sai
Chủ sở hữu phải chịu rủi ro đối với tài sản trong mọi trường hơp
Đúng
Sai
Chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu tài sản…
Là giao dịch dân sự.
Là hành vi pháp lý đơn phương.
Là sự biến pháp lý.
Là thực hiện quyền định đoạt tài sản
Chủ sở hữu…
Chỉ có quyền hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.
Có quyền khai thác công dụng của tài sản và quyền bán tài sản.
Có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi từ tài sản.
Có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản và quyền tặng cho tài sản.
Chủ thể của quan hệ PLDS phải độc lập với nhau về tổ chức và tài sản
Đúng
Sai
Chủ thể quyền hưởng dụng…
Có thể cho thuê lại quyền hưởng dụng mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản.
Được bán, tặng cho quyền hưởng dụng.
Được tặng cho quyền hưởng dụng.
Không được cho thuê lại quyền hưởng dụng.
Cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định tuyên bố về tình trạng năng lực hành vi dân sự của cá nhân?
check_box Tòa án nhân dân
Cơ quan giám định tâm thần
Cơ quan công an
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan nhà nước ra quyết định giao quyền sử dụng đất cho cá nhân – đây là loại sự kiện pháp lý nào?
check_box Hành vi pháp lý
Xử sự pháp lý
Thời hạn
Sự biến pháp lý
Cơ quan, tổ chức có tên trong di chúc nhưng đã sáp nhập với cơ quan, tổ chức khác trước thời điểm mở thừa kế thì cơ quan tổ chức mới không có quyền hưởng di sản thừa kế
check_box Đúng
Sai
Con đã thành niên, có khả năng lao động khi bị cha/mẹ lập di chúc truất quyền hưởng di sản thừa kế thì không được hưởng di sản thừa kế
check_box Đúng
Sai
Con dâu không được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật của bố/mẹ chồng
check_box Đúng
Sai
Con ngoài giá thú không có quyền hưởng di sản thừa kế từ cha/mẹ đẻ của mình
check_box Sai
Đúng
Con nuôi của người chết…
Chỉ có quyền hưởng thừa kế theo di chúc
Chỉ có quyền hưởng thừa kế theo pháp luật
Có quyền hưởng thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.
Được quyền hưởng thừa kế khi các con ruột của người để lại di sản chết.
Con nuôi không được thừa kế thế vị khi cha mẹ nuôi chết trước người đã đẻ ra mình.
check_box Đúng
Sai
Con riêng với bố dượng…
Chỉ có thể là người thừa kế theo di chúc của nhau
Có quyền hưởng thừa kế của nhau
Có quyền hưởng thừa kế của nhau nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng như cha con.
Có quyền hưởng thừa kế thế vị của nhau.
Công bố các thông tin liên quan đến đời tư của một cá nhân là hành vi xâm phạm bí mật đời tư của cá nhân đó.
check_box Sai
Đúng
Công trình xây dựng gây thiệt hại cho chủ sở hữu các bất động sản liền kế không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu chứng minh đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật xây dựng và đã được cấp giấy phép xây dựng
check_box Sai
Đúng
Đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên chấm dứt…
Khi người chưa thành niên chết.
Khi người đại diện bị tuyên bố là mất tích.
Khi người đại diện chết.
Khi người đại diện mất năng lực hành vi dân sự
Di chúc bằng văn bản chỉ được công nhận hiệu lực nếu được công chứng hoặc chứng thực
check_box Sai
Đúng
Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực…
Chỉ có hiệu lực khi đem đi công chứng, chứng thực
Có hiệu lực nếu những người thừa kế chấp nhận.
Nếu đáp ứng đủ các điều kiện luật định vẫn có hiệu lực.
Sẽ vô hiệu
Di chúc chung của vợ chồng bị hủy bỏ khi một bên đã chết trước và người còn lại sửa đổi toàn bộ nội dung di chúc liên quan đến tài sản của mình.
check_box Sai
Đúng
Di chúc…
Không phải là hành vi pháp lý đơn phương.
Là giao dịch dân sự.
Là hành vi pháp lý đơn phương.
Là hợp đồng dân sự.
Di sản không có người thừa kế….
Nếu là động sản thì thuộc người đang chiếm hữu tài sản ; nếu là bất động sản thì thuộc về nhà nước
Sẽ thuộc sở hữu của người đang chiếm hữu hợp pháp tài sản
Sẽ thuộc sở hữu toàn dân.
Thuộc về UBND cấp xã nơi mở thừa kế.
Di sản thừa kế bị hạn chế phân chia….
Khi di sản là bất động sản.
Khi nó là tập hợp nhiều tài sản.
Theo ý chí của người để lại di sản hoặc theo sự thỏa thuận của tất cả những người thừa kế
Theo yêu cầu của một trong những người thừa kế.
Di sản thừa kế được phân chia ngay tại thời điểm mở thừa kế nếu một người thừa kế muốn như vậy
check_box Sai
Đúng
Di sản thừa kế là tài sản thuộc sở hữu riêng của người chết
check_box Đúng
Sai
Địa điểm mở thừa kế là địa điểm người để lại di sản thừa kế chết
check_box Sai
Đúng
Địa điểm mở thừa kế…
Là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản.
Là nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú của người để lại di sản
Là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người để lại di sản
Là nơi di chúc được công bố.
Diện tích hành lang, thang máy trong nhà chung cư…
Là tài sản thuộc hình thức sở hữu chung của cả Làng
Là tài sản thuộc hình thức sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia
Là tài sản thuộc hình thức sở hữu riêng của Làng
Là tài sản thuộc về sở hữu tập thể.
Doanh nghiệp A được nhà nước cho thuê đất, vậy doanh nghiệp này có quyền gì đối với mảnh đất đó?
check_box Quyền chiếm hữu và sử dụng.
Quyền chiếm hữu và định đoạt.
Quyền sở hữu và định đoạt.
Quyền sử dụng và định đoạt.
Doanh nghiệp tư nhân là hình thức sở hữu tư nhân
Đúng
Sai
Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự …
Là các quan hệ nhân thân
Là các quan hệ nhân thân phi tài sản
Là các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân
Là các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân dựa trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.
Động sản và bất động sản được sáp nhập với nhau thì tài sản mới tạo thành luôn thuộc về chủ sở hữu của tài sản là bất động sản
Đúng
Sai
Dựa trên quá trình hình thành của tài sản thì có:
check_box Tài sản hiện có và Tài sản sẽ hình thành trong tương lai
Động sản và Bất động sản
Vật quyền và Trái quyền
Vật, Tiền, Giấy tờ có giá, Quyền tàisản
E 17 tuổi…
Chỉ là đại diện theo ủy quyền của pháp nhân.
Có thể là người đại diện theo pháp luật.
Có thể là người đại diện theo ủy quyền.
Không thể là người đại diện theo ủy quyền.
Giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của Luật…
Luôn luôn vô hiệu.
Phải có quyết định của Tòa án tuyên vô hiệu mới vô hiệu.
Sau 2 năm các bên không khởi kiện yêu cầu Tòa tuyên vô hiệu thì giao dịch sẽ có hiệu lực.
Thời hiệu khởi kiện là 2 năm kể từ ngày xác lập giao dịch.
Giao dịch dân sự do người dưới 18 tuổi xác lập…
Có thể có hiệu lực pháp luật.
Khi người đó thành niên sẽ phát sinh hiệu lực.
Không vô hiệu nếu các bên đã thực hiện xong giao dịch.
Luôn luôn vô hiệu.
Giao dịch dân sự do người dưới 6 tuổi xác lập…
Có thể bị vô hiệu.
Là giao dịch vi phạm yếu tố tự nguyện và chủ thể.
Luôn vô hiệu.
Vô hiệu khi có đơn yêu cầu Tòa án tuyên vô hiệu.
Giao dịch dân sự do người không có thẩm quyền đại diện xác lập…
Luôn luôn vô hiệu.
Vẫn có hiệu lực.
Vẫn có thể có hiệu lực pháp luật.
Vô hiệu khi có yêu cầu tuyên vô hiệu của một bên trong quan hệ đại diện
Giao dịch dân sự được giao kết qua gmail…
Chỉ có giá trị khi nội dung của giao dịch đó được in ra giấy.
Có giá trị pháp lý nếu tuân thủ các quy định của luật về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự
Không có giá trị pháp lý.
Không phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên từ thời điểm giao kết
Giao dịch dân sự được xác lập do bị nhầm lẫn…
Bị vô hiệu khi bên bị lừa dối nộp đơn yêu cầu Tòa tuyên vô hiệu.
Có thể bị Tòa án tuyên vô hiệu.
Luôn luôn vô hiệu.
Vô hiệu khi bên bị nhầm lẫn biết về sự nhầm lẫn.
Giao dịch dân sự nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ với người thứ ba…
Đó là giao dịch vi phạm điều cấm của pháp luật.
Là giao dịch có yếu tố lừa dối.
Là giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo.
Là giao dịch vi phạm về chủ thể.
Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu thuộc hình thức nào?
check_box Giao dịch bằng văn bản
Giao dịch bằng lời nói
Giao dịch không xác định
Giao dịch bằng hành vi cụ thể
Giao dịch dân sự vi phạm điều kiện về hình thức…
Là giao dịch vô hiệu tương đối.
Sẽ không phát sinh hiệu lực pháp luật
Thời hiệu khởi kiện là 2 năm kể từ ngày xác lập giao dịch.
Vẫn có thể phát sinh hiệu lực pháp luật.
Giao dịch dân sự vô hiệu…
Nếu người xác lập giao dịch chết hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.
Nếu tài sản là đối tượng của giao dịch không còn.
Nếu vi phạm một trong các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự tại Điều 117 BLDS 2015
Nếu vi phạm tất cả các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự tại Điều 117 BLDS 2015
Giao dịch dân sự xác lập do bị lừa dối…
Có thể phát sinh hiệu lực pháp luật.
Hết hiệu lực khi bên bị ép buộc khởi kiện ra Tòa.
Không áp dụng thời hiệu khởi kiện.
Không phát sinh hiệu lực pháp luật.
Giao dịch dân sự xác lập do giả tạo…
Có thời hiệu tuyên vô hiệu là 2 năm.
Là giao dịch dân sự vô hiệu tương đối.
Là giao dịch dân sự vô hiệu tuyệt đối.
Vẫn có hiệu lực pháp luật.
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà…
Là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp để công nhận quyền sở hữu nhà của cá nhân, pháp nhân.
Là giấy tờ cam kết sử dụng nhà hợp pháp của chủ sở hữu.
Là một quyền tài sản
Là tài sản dưới dạng giấy tở có giá.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tở có giá
Đúng
Sai
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất…
Không phải là tài sản.
Là giấy tờ có giá.
Là tài sản dưới dạng vật.
Là vật cùng loại.
Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu…
Không phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm chứng thực nếu giao dịch đó bắt buộc phải chứng thực.
Không phát sinh hiệu lực pháp luật kể từ thời điểm các bên tuyên bố vô hiệu.
Không phát sinh hiệu lực từ thời điểm giao kết.
Không phát sinh hiệu từ thời điểm Tòa án thụ lý đơn yêu cầu tuyên bố giao dịch vô hiệu.
Hiến pháp là nguồn của mọi ngành luật, trong đó có Luật Dân sự
check_box Đúng
Sai
Hợp đồng thành lập tổ hợp tác là hợp đồng bao gồm hai bên
Đúng
Sai
Hợp đồng mua bán tài sản giữa người giám hộ với người được giám hộ…
Có hiệu lực pháp luật nếu được người giám sát việc giám hộ đồng ý.
Có hiệu lực pháp luật nếu mục đích của giao dịch hoàn vì lợi ích của người được giám hộ.
Có thể bị Tòa án tuyên vô hiệu.
Luôn luôn vô hiệu.
Hợp đồng tặng cho tài sản của người được giám hộ là vô hiệu
Đúng
Sai
Hợp tác xã là một loại pháp nhân
Đúng
Sai
Khác biệt giữa năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự:
check_box Năng lực pháp luật dân sự là khả năng cá nhân có quyền và nghĩa vụ dân sự, năng lực hành vi dân sự là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.
Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó 18 tuổi và chấm dứt khi người đó chết, năng lực hành vi có từ khi cá nhân sinh ra và chấm dứt khi người đó chết.
Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi người đó sinh ra và chấm dứt khi người đó chết, năng lực hành vi có từ khi cá nhân 18 tuổi và chấm dứt khi người đó chết.
Năng lực pháp luật dân sự là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự, năng lực hành vi dân sự là khả năng cá nhân có quyền và nghĩa vụ dân sự.
Khác biệt giữa người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người bị hạn chế năng lực hành vi:
check_box Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế năng lực hành vi do nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình
Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi do nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình; người bị hạn chế năng lực hành vi do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi.
Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế năng lực hành vi do chưa đủ mười tám tuổi.
Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi; người bị hạn chế năng lực hành vi do nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình.
Khẳng định nào là đúng?
check_box Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.
Di chúc phải có chứng thực của chính quyền địa phương
Di chúc phải luôn lập thành văn bản
Di chúc bắt buộc phải do người lập di chúc tự viết
Khi chồng đã nộp đơn xin ly hôn, Tòa án đã thụ lý và ra quyết định đem vụ án ra xét xử …
Nếu người vợ chết muốn được hưởng di sản thừa kế người chồng phải rút đơn xin ly hôn.
Nếu người vợ chết người chồng phải thực hiện nghĩa vụ mai táng mới được hưởng di sản thừa kế
Nếu người vợ chết người chồng vẫn được hưởng di sản thừa kế.
Nếu người vợ chết sẽ người chồng không được hưởng di sản thừa kế.
Khi chủ sở hữu thực hiện quyền đoạt…
Có thể phát sinh quyền sở hữu của chủ thể khác đối với tài sản
Không làm phát sinh quyền sở hữu của chủ thê khác đối với tài sản đó
Sẽ phát sinh quyền sở của chủ thể khác đối với tài sản đó
Tài sản sẽ không còn tồn tại.
Khi chủ thể quyền là pháp nhân, thời hạn thực hiện quyền hưởng dụng...
Đến khi pháp nhân chấm dứt nhưng tối đa là 30 năm
Tối đa là 10 năm
Tối đa là 20 năm
Tối đa là 30 năm
Khi có tranh chấp dân sự phát sinh cần giải quyết; không có QPPL quy định trực tiếp; các bên không thỏa thuận được về cách thức giải quyết nhưng có tập quán là nguồn của luật dân sự và có quy phạm khác để điều chỉnh quan hệ tương tự, phương án xử lý là:
check_box Áp dụng tập quán
Áp dụng tương tự pháp luật
Bên nguyên đơn có quyền quyết định lựa chọn áp dụng tương tự pháp luật hoặc tập quán để giải quyết.
Các bên có quyền thỏa thuận lựa chọn áp dụng tương tự pháp luật hoặc tập quán để giải quyết
Khi có tranh chấp xảy ra thuộc lĩnh vực điều chỉnh của luạt Dân sự, nếu không có quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh….
Các bên được phép thỏa thuận để giải quyết, nếu không thỏa thuận được thì tập quán được áp dụng nếu có tập quán điều chỉnh vấn đề đang tranh chấp.
Có thể áp dụng tương tự luật dân sự nếu tranh chấp đó thuộc phạm vi điều chỉnh của LDS.
Đều có thể áp dụng tương tự luật dân sự.
Được áp dụng tập quán để điều chỉnh.
Khi di chúc có nội dung không rõ ràng…
Di chúc vô hiệu.
Những người thừa kế theo di chúc cùng nhau giải thíc nội dung di chúc dựa trên ý nguyện trước đây của người chết.
Thì di chúc không phát sinh hiệu lực pháp luật.
Tòa án có quyền giải thích di chúc.
Khi di sản chưa được chia cho những người thừa kế, nghĩa vụ tài sản do người chết để lại….
Do người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.
Do những người thừa kế thực hiện sau khi nhận được di sản.
Do những người thừa kế trực tiếp thực hiện.
Không chủ thể nào phải thực hiện.
Khi định đoạt phần quyền của mình trong sở hữu chung theo phần có đối tượng là động sản phải đăng ký…
Các chủ sở hữu chung khác có quyền ưu tiên mua trong thời hạn 02 tháng
Phải dành quyền ưu tiên mua cho các đồng chủ sở hữu chung khác trong thời hạn 01 tháng
Phải dành quyền ưu tiên mua cho các đồng chủ sở hữu chung khác trong thời hạn 03 tháng
Thì được bán cho một người khác không phải là đồng chủ sở hữu.
Khi không có luật điều chỉnh tranh chấp dân sự thì….
Các bên được tự thỏa thuận để giải quyết tranh chấp. Thỏa thuận đó không được vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội
Được áp dụng án lệ
Được áp dụng tập quán
Được áp dụng tương tự pháp luật.
Khi không có luật trực tiếp để giải quyết tranh chấp dân sự và các bên không thỏa thuận được thì được áp dụng tập quán nếu…
Các bên không thỏa thuận được và có tập quán điều chỉnh vấn đề đó
Có tập quán tại nơi xảy ra tranh chấp.
Tập quán có nội dung rõ ràng, xác định quyền, nghĩa vụ của các bên và tập quán đó
Tập quán có nội dung rõ ràng, xác định quyền, nghĩa vụ của các bên và tập quán đó phải không trái với các nguyên tắc cơ bản của Bộ luật dân sự.
Khi không còn nhu cầu sử dụng lối đi qua bất động sản liền kề thì chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền sử dụng diện tích dành cho lối đi đó vào các mục đích khác
check_box Sai
Đúng
Khi một đồng chủ sở hữu chung chết không có người thừa kế, nếu tài sản chung là động sản phải đăng ký…
Thì phần quyền sở hữu chung đó thuộc về các đồng chủ sở hữu chung còn lại.
Thì phần quyền sở hữu chung đó thuộc về nhà nước.
Thuộc về người đang chiếm hữu tài sản
Thuộc về người đang mượn tài sản.
Khi một đồng sở hữu chung từ bỏ phần quyền sở hữu của mình thì phần quyền sở hữu đó được xác lập cho các đồng sở hữu chung còn lại
Đúng
Sai
Khi người bị Tòa án tuyên bố mất tích trở về….
Các quan hệ nhân thân được khôi phục.
Các quan hệ nhân thân mặc nhiên được khôi phục trừ trường hợp vợ hoặc chồng của người đó đã được ly hôn bằng quyết định có hiệu lực của Tòa án.
Các quan hệ tài sản được khôi phục.
Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân của người đó mặc nhiên được khôi phục.
Khi người hưởng dụng vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ…
Chủ sở hữu có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng chuyển quyền hưởng dụng
Chủ sở hữu tài sản có quyền đòi lại tài sản từ người hưởng dụng
Chủ sở hữu tài sản có quyền yêu cầu người hưởng dụng bồi thường thiệt hại.
Chủ sở hữu tài sản có quyền yêu cầu Tòa án truất quyền của người hưởng dụng.
Khi nhà chung cư bị tiêu hủy thì chủ sở hữu căn hộ bị chấm dứt quyền sở hữu đối với căn hộ và chấm dứt quyền sử dụng diện tích mặt đất của nhà chung cư đó
check_box Sai
Đúng
Khi nhặt được tài sản bị rơi, bỏ quên mà không biết ai là chủ sở hữu, người nhặt được tài sản phải làm gì?
check_box Thông báo hoặc giao nộp cho UBND cấp xã hoặc công an cơ sở gần nhất.
Có thể sở hữu tài sản nhưng phải ngay tình, công khai, minh bạch
Được toàn quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản.
Tìm người làm chứng xác nhận việc tìm thấy tài sản là vô tình rồi mới được sở hữu tài sản
Khi quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân bị xâm phạm…
Cá nhân, pháp nhân được thực hiện một số hành vi tự bảo vệ trong giới hạn luật định hoặc yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ.
Cá nhân, pháp nhân được thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình.
Cá nhân, pháp nhân phải yêu cầu Tòa án bảo vệ.
Cá nhân, pháp nhân phải yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ.
Khoản tiền thu được từ việc cho thuê nhà ở…
Là được lợi về tài sản.
Là hoa lợi của tài sản.
Là khoản lợi có được từ tài sản.
Là lợi tức thu được từ tài sản.
Luật Dân sự điều chỉnh…
Các quan hệ nhân thân
Các quan hệ nhân thân, phi tài sản
Các quan hệ tài sản
Các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân
Luật Hôn nhân và gia đình là nguồn của Luật Dân sự
check_box Đúng
Sai
Mọi quan hệ tài sản do LDS đều chỉnh đều mang tính đền bù tương đương.
check_box Sai
Đúng
Mọi quan hệ tài sản do Luật Dân sự điều chỉnh đều mang tính chất hàng hóa, tiền tệ
check_box Sai
Đúng
Mọi quy pháp pháp luật dân sự đều được cấu tạo bởi 3 yếu tố: giả định, quy định và chế tài
Đúng
Sai
Mọi tài sản của chủ sở hữu đều bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu
Đúng
Sai
Mọi tài sản gắn với đất đai đều là bất động sản
Đúng
Sai
Mọi tập quán đang tồn tại đều được áp dụng để giải quyết tranh chấp dân sự khi không có quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh
check_box Sai
Đúng
Mọi tranh chấp xảy ra nếu không có quy pháp pháp luật trực tiếp điều chỉnh thì đều có thể áp dụng tương tự luật dân sự
check_box Sai
Đúng
Một điều luật của Bộ luật dân sự…
Chỉ được cấu thành bởi giả định và chế tài.
Chỉ được cấu thành bởi quy định và chế tài.
Luôn được cấu tạo bởi 3 yếu tố: giả định, quy định và chế tài.
Tất cả các phương án đều sai.
Một người bị coi là đã chết khi…
Biệt tích khỏi nơi cư trú 5 năm liền trở lên.
Biệt tích khỏi nơi cư trú từ 5 năm liền trở lên, đã áp dụng đầy đủ thủ tục thông báo tìm kiếm, và có quyết định tuyên bị mất có hiệu lực của Tòa án.
Gặp tai nạn, thảm họa, thiên tai sau 2 năm mà không có tin tức xác thực là còn sống.
Không có tin tức xác thực là còn sống trong thời gian 7 năm
Một người bị coi là mất tích khi…
Biệt tích khỏi nơi cư trú từ 2 năm liền trở lên.
Có đơn yêu cầu tuyên người đó bị mất tích của người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan.
Có quyết định tuyên người đó bị mất tích có hiệu lực của Tòa án.
Không có tin tức xác thực về người đó trong 3 năm.
Một người có quyền tháo dỡ nhà, công trình xây dựng liền kề nếu chứng minh chúng có nguy cơ sập đổ sang nhà mình
Đúng
Sai
Một người không thể lập di chúc viết do không biết chữ thì có thể lập di chúc miệng
check_box Sai
Đúng
Năng lực chủ thể của pháp nhân mang tính chuyên biệt
Đúng
Sai
Năng lực chủ thể của pháp nhân…
Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.
Do Điều lệ của pháp nhân quy định.
Mang tính chuyên biệt.
Mang tính đa dạng.
Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân phát sinh ngay cả khi cá nhân mới tồn tại dưới dạng thai nhi
Đúng
Sai
Nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung di chúc mâu thuẫn nhau thì
check_box Chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.
Cả phần di chúc đã lập và phần bổ sung di chúc đều không có hiệu lực
Cả phần di chúc đã lập và phần bổ sung di chúc đều có hiệu lực
Chỉ phần di chúc đã lập có hiệu lực
Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC là nguồn của LDS.
Đúng
Sai
Nghĩa vụ trả nợ chấm dứt khi người vay chết
check_box Sai
Đúng
Nghiêm cấm việc dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để giải quyết các tranh chấp dân sự
check_box Đúng
Sai
Ngôi chùa ở Làng…
Thuộc hình thức sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia.
Thuộc hình thức sở hữu chung theo phần
Thuộc hình thức sở hữu riêng.
Thuộc hình thức sở hữu tập thể
Người bị bệnh tâm thần là người bị mất năng lực hành vi dân sự
Đúng
Sai
Người bị điếc….
Có thể nhờ người làm chứng cho việc lập di chúc .
Có thể tự mình lập di chúc.
Không có quyền lập di chúc.
Muốn lập di chúc phải được người làm chứng lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực.
Người bị kết án về hành vi cố ý xâm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản…
không được hưởng thừa kế.
Vẫn được hưởng di sản thừa kế
Vẫn được hưởng thừa kế trong trường hợp người để lại di sản biết về hành vi đó nhưng vẫn cho hưởng theo di chúc.
Vẫn được hưởng thừa kế trong trường hợp người để lại di sản cho hưởng theo di chúc
Người bị khiếm thính, khiếm thị là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
Đúng
Sai
Người bị mất năng lực hành vi dân sự có quyền lập di chúc thông qua người giám hộ
check_box Sai
Đúng
Người bị tuyên bố mất tích trở về mọi quyền lợi của họ được khôi phục mặc nhiên
Đúng
Sai
Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật ngay tình…
Có quyền sử dụng tài sản.
Có thể xác lập quyền sơ hữu theo thời hiệu đối với tài sản chiếm hữu.
Không thể trở thành chủ sở hữu của tài sản chiếm hữu.
Là chủ sở hữu tài sản
Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình cũng có quyền sủ dụng hợp pháp đối với tài sản chiếm hữu
Đúng
Sai
Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình là người chiếm hữu không có điều kiện để biết ai là chủ sở hữu của tài sản
Đúng
Sai
Người có quyền chiếm hữu tài sản…
Là chủ sở hữu hoặc chủ thể khác không phải chủ sở hữu tài sản.
là chủ sở hữu.
Là hành vi chiếm hữu
Là hành vi nắm giữ, quản lý tài sản.
Người có quyền sử dụng đất có quyền hưởng 50% giá trị của tài sản chôn giấu do người khác đã tìm thấy trên đất của mình
Đúng
Sai
Người có thể làm chứng cho việc lập di chúc:
check_box Quân nhân, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang
Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
Người đại diện của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự là người giám hộ
Đúng
Sai
Người đại diện theo pháp luật của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự…
Do Tòa án chỉ định trong quyết định tuyên hạn chế năng lực hành vi dân sự
Là cha đẻ, mẹ đẻ của người đó.
Là người giám hộ của người đó hoặc ngươi bị hạn chế năng lực hành vi tự lựa chọn.
Là vợ hoặc chồng của người đó.
Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân…
Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.
Được quy định trong quyết định thành lập hoặc trong Điều lệ của pháp nhân.
Là giám đốc của doanh nghiệp.
Là người chức vụ cao nhất của pháp nhân.
Người để lại di sản có quyền…
Để lại di sản cho động vật
Để lại một phần di sản dùng cho việc thờ cúng, di tặng
Để lại toàn bộ di sản dùng vào việc thờ cúng
Di tặng di sản cho các tổ chức khủng bố
Người đứng đầu chi nhánh của pháp nhân…
Không phải là thành viên pháp nhân.
Là đại diện theo pháp luật của pháp nhân.
Là đại diện theo ủy quyền của pháp nhân.
Là giám đốc của pháp nhân
Người được di tặng…
Chỉ có thể là cá nhân
Không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.
Phải là người thân thích của người để lại di sản
Phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng với phạm vi di sản được di tặng
Người giám hộ của người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi…
Có thể được Tòa án chỉ định hoặc do người đó lựa chọn.
Là cha ruột hoặc mẹ ruột.
Là người thân thích cảu người đó
Là người vợ hoặc chồng của người đó khi người vợ hoặc chồng có đủ điều kiện làm người giám hộ
Người giám hộ đương nhiên của người chưa thành niên…
Có thể là anh ruột, chị ruột,em ruột hoặc ông, bà nội; ông bà ngoại của người đó.
Là anh ruột, chị ruột, em ruột của người đó.
Là cha, mẹ của người đó.
Là ông, bà nội hoặc ông, bà ngoại của người đó.
Người giám hộ đương nhiên của vợ mất năng lực hành vi…
Là cha, mẹ của người mất năng lực hành vi.
Là chồng của người đó, nếu đủ điều kiện làm người giám hộ.
Là con cả đã thành niên của người bị mất năng lực hành vi dân sự.
Là con đã thành niên của người mất năng lực hành vi.
Người giám hộ không được quyền mua tài sản của người được giám hộ
Đúng
Sai
Người không biết chữ thì không có quyền lập di chúc bằng văn bản
check_box Sai
Đúng
Người nghiện ma túy, nghiện các chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản của gia đình thì có thể bị tuyên bố có mức độ năng lực hành vi dân sự nào?
check_box Hạn chế năng lực hành vi dân sự
Mất năng lực hành vi dân sự
Có năng lực hành vi dân sự một phần
Có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
Người phân chia di sản thừa kế…
Chỉ được nhận thù lao nếu trong di chúc cho phép.
Được nhận thù lao theo di chúc hoặc theo thỏa thuận của những người thừa kế.
Không được nhận thù lao cho việc phân chia di sản
Sẽ được nhận thù lao cho việc phân chia di sản.
Người phát hiện và giữ bò bị thất lạc…
Có thể được xác lập quyền sở hữu đối với con bò.
được xác lập quyền sở hữu đối với con bò khi hết thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hiện
Được xác lập quyền sở hữu đối với con bò khi hết thời hạn 6 tháng kể từ ngày phát hiện
Luôn luôn phải trả lại tài sản cho chủ sở hữu.
Người phát hiện và giữ vịt bị thất lạc…
Chỉ được hưởng hoa lợi do vị sinh ra khi chủ sở hữu cho phép.
Có thể được hưởng hoa lợi do vịt sinh ra trong thời hạn chiếm hữu.
Được xác lập quyền sở hữu đối với con vịt.
Luôn được hưởng hoa lợi do con vịt sinh ra trong thời hạn chiếm hữu.
Người phát hiện vật bị đánh rơi…
Chỉ được xác lập quyền sở hữu đối với vật đó khi đã thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ luật định
Được xác lập quyền sở hữu đối với vật đó tờ thời điểm nhặt được
Luôn phải trả lại cho chủ sở hữu tài sản
phải trả lại cho chủ sở hữu.
Người quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng có quyền bán tài sản đó nếu được tất cả những người thừa kế còn lại đồng ý
check_box Sai
Đúng
Người quản lý di sản thừa kế được xác lập quyền sở hữu đối với di sản thừa kế theo thời hiệu
check_box Sai
Đúng
Người quản lý di sản…
Là người đang trực tiếp nắm giữ di sản
Là người được người để lại di sản chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra để quản lý di sản.
Là những người thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật
Là những người thừa kế theo pháp luật.
Người thừa kế chỉ có thể là cá nhân
check_box Sai
Đúng
Người thừa kế chưa thành niên không phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại
check_box Sai
Đúng
Người thừa kế được xác lập quyền sở hữu đối với di sản…
Kể từ thời điểm có quyết định phân chia di sản của Tòa án
Từ thời điểm công bố di chúc.
Từ thời điểm mở thừa kế.
Từ thời điểm nhận tài sản.
Người thừa kế theo di chúc…..
Chỉ có thể là cá nhân.
Có thể là cá nhân hoặc pháp nhân.
Có thể là pháp nhân.
Là cá nhân trong phạm vi người thân thích với người để lại di sản.
Người từ đủ 15 đến 18 tuổi khi lập di chúc…
Không cần sự đồng ý của cha, mẹ nhưng phải có sự đồng ý của người giám hộ
Không cần sự đồng ý của cha, mẹ.
Phải được cha và mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc định đoạt tài sản trong di chúc.
Phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
Người từ đủ 18 tuổi trở lên là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Đúng
Sai
Nguồn bổ sung của luật dân sự là…
Bộ luật dân sự
Các nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật dân sự
Các tập quán và các án lệ.
Nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
Nguồn chủ yếu của luật dân sự là:
check_box Bộ luật dân sự
Án lệ
Hiến pháp
Hướng dẫn của Tòa án nhân dân Tối cao
Nguồn của luật dân sự bao gồm:
check_box Luật viết và các phong tục tập quán
Các chủ trương, đường lối của Đảng
Các quyết định quản lý chuẩn mực của bộ máy nhà nước
Đạo đức, truyền thống xã hội
Nguồn của Luật dân sự…
Gồm hiến pháp, bộ luật dân sự, các luật chuyên ngành; các văn bản hướng dẫn dưới luật và tập quán
Là Bộ luật dân sự
Là Bộ luật dân sự và các luật chuyên ngành
Là hiến pháp và Bộ luật dân sự
Nhà nước là chủ sở hữu đối với đất đai
check_box Sai
Đúng
Nhà thờ họ…
Là tài sản thuộc hình thức sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia
Là tài sản thuộc hình thức sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia.
Là tài sản thuộc hình thức sở hữu chung theo phần
Là tài sản thuộc hình thức sở hữu riêng.
Nhận định đúng về khả năng thực hiện giao dịch dân sự của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi:
check_box Người đó được tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản
Mọi giao dịch dân sự của người đó đều phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý
Giao dịch dân sự của người đó đều phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.
Người đó được tự mình xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự.
Nhận định đúng về năng lực pháp luật dân sự của cá nhân:
check_box Mọi cá nhân đều có năng lực pháp luật dân sự như nhau
Cá nhân có thể tự hạn chế năng lực pháp luật của chính mình
Ở mọi thời điểm lịch sử, năng lực pháp luật dân sự của cá nhân trong một quốc gia được quy định giống nhau
Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện thực tế của cá nhân có thể hưởng các quyền dân sự và thực hiện nghĩa vụ dân sự
Nhận định đúng về tập quán:
check_box Chỉ có những tập quán đáp ứng được những tiêu chí nhất định mới được coi là nguồn của luật dân sự.
Nguồn cơ bản của luật dân sự là tập quán
Các tập quán địa phương là nguồn quan trọng để giải quyết các tranh chấp dân sự
Toàn bộ tập quán đều được coi là nguồn của luật dân sự
Nhận định sai về hợp đồng dân sự?
check_box Hợp đồng dân sự đã được giao kết là không được sửa đổi
Hợp đồng đang được thực hiện cũng có thể bị tuyên bố vô hiệu.
Hợp đồng có thể bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện.
Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng.
Nhóm người được ưu tiên trước hết khi giải quyết thừa kế theo pháp luật là:
check_box Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
Ông nội, bà nội, bố đẻ, mẹ đẻ, con đẻ của người chết.
Ông nội, bà nội, bố đẻ, mẹ đẻ, con đẻ vợ, chồng của người chết.
Ông bà nội, vợ, chồng, con, cô dì chú bác ruột của người chết.
Những sự kiện xảy ra không phụ thuộc vào ý muốn của con người mà pháp luật dự liệu làm phát sinh các hậu quả pháp lý được gọi là:
check_box Sự biến pháp lý
Thời hạn
Hành vi pháp lý
Xử sự pháp lý
Nội dung không thuộc điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự:
check_box Giao dịch dân sự thuộc danh mục được nhà nước cho phép thực hiện.
Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện
Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập.
Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân không bao gồm:
check_box Quyền sở hữu đất đai theo quy định của pháp luật Việt Nam
Quyền tham gia quan hệ dân sự và có nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ đó.
Quyền sở hữu, quyền thừa kế và quyền khác đối với tài sản.
Quyền nhân thân không gắn với tài sản và quyền nhân thân gắn với tài sản.
Nội dung thuộc quyền định đoạt tài sản:
check_box Quyền từ bỏ quyền sở hữu đối với tài sản
Quyền bảo vệ tài sản
Quyền khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ tài sản
Quyền nắm giữ, quản lý tài sản
Nội dung thuộc quyền sử dụng tài sản:
check_box Hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.
Tặng, cho, từ bỏ quyền sở hữu.
Nắm giữ quản lý tài sản.
Thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu.
Ông A là chồng bà B…
Chỉ được thừa kế di sản cho bà B để lại theo di chúc
Luôn được hưởng thừa kế đối với di sản do bà B để lại
Nếu không từ chối hoặc không bị tước quyền hưởng di sản thì luôn được hưởng thừa kế do bà B để lại.
Sẽ không được hưởng thừa kế nếu bị truất quyền hưởng di sản theo di chúc của bà B
Ông X 4o tuổi, nghiện thuốc phiện …
Là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự nếu có quyết định tuyên hạn chế năng lực hành vi dân sự có hiệu lực của Tòa án
Là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
Là người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi nếu bị Tòa án tuyên.
Là người không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Ông X là giám đốc công ty, trong lúc say rượu đã ký một hợp đồng dân sự có nội dung bất lợi. Kết luận đúng về trường hợp này:
check_box Công ty có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.
Công ty có thể yêu cầu chính quyền địa phương tuyên bố hủy hợp đồng
Hợp đồng vẫn có giá trị, công ty phải thực hiện đúng cam kết
Hợp đồng đương nhiên vô hiệu vì người ký không làm chủ được hành vi
Phạm vi đại diện theo pháp luật của pháp nhân…
Do điều lệ của pháp nhân hoặc do pháp luật quy định.
Do tòa án quyết định trong trường hợp có tranh chấp.
Được xác định trong điều lệ của pháp.
Xác định theo nội dung hợp đồng ủy quyền.
Pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm bị tòa án tuyên bố phá sản
Đúng
Sai
Pháp nhân…
Luôn phải có điều lệ khi thành lập.
Nếu là pháp nhân phi thương mại thì không bắt buộc phải có điều lệ
Nếu là pháp nhân thương mại bắt buộc phải có điều lệ
Phải có điều lệ trong trường hợp luật định.
Phương pháp điều chỉnh của LDS là biện pháp tác động của chủ thể này đối với chủ thể kia trong quan hệ
Đúng
Sai
Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự là…
Do Tòa án quyết định.
Mệnh lệnh phục tùng
Tự do thỏa thuận, lựa chọn, định đoạt.
Tự do thỏa thuận, tự định đoạt kết hợp với mệnh lệnh phục tùng
Phương pháp giải quyết tranh chấp đặc trưng của Luật Dân sự?
check_box Hòa giải
Giáo dục, thuyết phục
Cưỡng chế
Mệnh lệnh, phục tùng
Quan hệ bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm…
Là quan hệ nhân thân gắn với tài sản.
Là quan hệ nhân thân.
Là quan hệ tài sản gắn với nhân thân.
Là quan hệ tài sản.
Quan hệ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm là quan hệ nhân thân do LDS điều chỉnh
check_box Sai
Đúng
Quan hệ bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch là đối tượng điều chỉnh của LDS
check_box Sai
Đúng
Quan hệ đại diện được xác lập…
Khi các bên có thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Khi các bên có thỏa thuận; theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.
Theo quy định của pháp luật.
Theo quyết định của Tòa án.
Quan hệ giám hộ chấm dứt khi người giám hộ bị chết
Đúng
Sai
Quan hệ giám hộ chấm dứt khi…
Khi có tranh chấp về việc giám hộ.
Khi phải thay đổi người giám hộ.
Người được giám hộ chết.
Người giám hộ chết.
Quan hệ hợp đồng là quan hệ tài sản thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự
check_box Đúng
Sai
Quan hệ nhân thân có đặc điểm nào?
check_box Không thể là đối tượng của các giao dịch dân sự
Mang tính đền bù tương đương.
Mang tính chất hàng hoá tiền tệ
Thể hiện ý chí của các chủ thể tham gia vào quan hệ đó
Quan hệ nhân thân được chia thành:
check_box Quan hệ nhân thân gắn với tài sản và quan hệ nhân thân không gắn với tài sản
Quan hệ nhân thân hợp pháp và quan hệ nhân thân bất hợp pháp
Quan hệ nhân thân xác định và quan hệ nhân thân không xác định
Quan hệ nhân thân tuyệt đối và quan hệ nhân thân tương đối
Quan hệ nhân thân gắn với tài sản là quan hệ nhân thân trị giá được thành tiền
check_box Sai
Đúng
Quan hệ nhân thân là quan hệ pháp luật tuyệt đối
check_box Đúng
Sai
Quan hệ nhân thân…
Chấm dứt khi cá nhân chết.
Chỉ có cá nhân mới có thể tham gia vào các quan hệ nhân thân.
Là quan hệ pháp luật tương đối.
Là quan hệ pháp luật tuyệt đối.
Quan hệ pháp luật dân sự hình thành ngay cả khi không có QPPL dân sự trực tiếp điều chỉnh.
check_box Đúng
Sai
Quan hệ pháp luật dân sự tuyệt đối…
Là quan hệ pháp luật chỉ có một chủ thể.
Là quan hệ pháp luật chỉ xác định được chủ thể mang quyền, tất cả các chủ thể khác đều là chủ thể có nghĩa vụ.
Là quan hệ pháp luật mà trong đó quyền của bên ngày là nghĩa vụ của bên kia.
Là quan hệ thừa kế.
Quan hệ pháp luật dân sự….
Chỉ phát sinh theo ý chí của các chủ thể.
Chỉ phát sinh từ các giao dịch dân sự.
Chỉ phát sinh từ các sự biến pháp lý.
Có thể phát sinh từ giao dịch dân sự, sự biến pháp lý và thời hiệu do BLDS quy định.
Quan hệ PLDS tuyệt đối là quan hệ mà trong đó quyền của một bên chỉ có giá trị đối với chủ thể phía bên kia của quan hệ
Đúng
Sai
Quan hệ tài sản có đặc điểm nào?
check_box Mang tính chất hàng hoá tiền tệ
Liên quan đến lợi ích tinh thần của các chủ thể
Không thể trị giá được thành tiền
Gắn liền đối với mỗi chủ thể xác định
Quan hệ tài sản do luật Dân sự điều chỉnh…
Có đối tượng có liên quan đến tài sản
Có đối tượng là các tài sản
Không mang tính đền bù
Mang tính đền bù tương đương
Quan hệ tài sản là đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự…
Có đối tượng có liên quan đến tài sản
Có đối tượng là các tài sản
Luôn luôn mang tính đền bù tương đương
Mang tính đền bù tương đương
Quy phạm pháp luật dân sự bao gồm…
Quy phạm định nghĩa và quy phạm tùy nghi.
Quy phạm mệnh lệnh và quy phạm định nghĩa.
Quy phạm mệnh lệnh và quy phạm tùy nghi.
Quy phạm mệnh lệnh, quy phạm định nghĩa và quy phạm tùy nghi
Quy phạm sau thuộc loại quy phạm nào: "Đại diện theo pháp luật của pháp nhân chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt"?
check_box Quy phạm mệnh lệnh
Quy phạm tùy nghi
Quy phạm tùy nghi lựa chọn
Quy phạm định nghĩa
Quỹ xã hội không có tư cách pháp nhân
Đúng
Sai
Quyền định đoạt tài sản…
Chỉ được thực hiện bởi chủ sở hữu.
Có thể được thực hiện bởi người không phải là chủ sở hữu.
Được thực hiện bởi chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền
Khi thực hiện làm chấm dứt sự tồn lại của tài sản
Quyền đối với bất động sản liền kề chấm dứt khi…
Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc quyền sở hữu của chủ thể.
Chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền chết
Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền chết
Khi có tranh chấp tại Tòa án
Quyền đối với bất động sản liền kề có thể được xác lập…
Theo địa thế tự nhiên, thông qua các giao dịch dân sự hoặc trong trường hợp luật định.
Theo địa thế tự nhiên.
Theo quy định của luật.
Theo thỏa thuận của các bên
Quyền hưởng cấp dưỡng là quyền tài sản
Đúng
Sai
Quyền hưỏng dụng tài sản…
Là một loại vật quyền.
Là quyền được khai thác công dụng trên mặt đất của chủ sở hữu
Là quyền được sử dụng tài sản.
Là quyền được xác lập trên bề mặt của mọi loại tài sản
Quyền hưởng dụng tài sản…
Chỉ được xác lập khi có sự thỏa thuận.
Chỉ được xác lập theo quy định của luật.
Có thể được xác lập theo thỏa thuận, theo di chúc hoặc theo quy định của Luật.
Có thể là đối tượng của mọi hợp đồng.
Quyền hưởng dụng…
Không phải là tài sản
Là một loại vật quyền.
Là quyền đối với hành vi của người khác.
Là trái quyền.
Quyền hưởng hoa lợi, lợi tức của tài sản…
Có thể thuộc về một chủ thể không phải chủ sở hữu tài sản.
Luôn thuộc về chủ sở hữu.
Thuộc về người nhận thế chấp tài sản.
Thuộc về người thuê tài sản.
Quyền nhân thân của cá nhân được quy định trong BLDS…
Có thể trị giá được bằng tiền và được chuyển giao thông qua giao dịch dân sự
Không thể chuyển giao thông qua giao dịch dân sự
Không thể trị giá được bằng tiền
Không thể trị giá được bằng tiền và không được chuyển giao thông qua giao dịch dân sự
Quyền nhân thân nào lần đầu tiên được ghi nhận trong Bộ luật dân sự 2015?
check_box Chuyển đổi giới tính
Quyền hiến, nhận mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác
Quyền của cá nhân đối với hình ảnh
Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín
Quyền sở hữu bao gồm:
check_box Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt.
Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền quyết định.
Quyền sở hữu, định đoạt và quyền khai thác.
Quyền định đoạt, quyền khai thác và quyền hưởng lợi.
Quyền sở hữu là quyền đối vật
check_box Đúng
Sai
Quyền sở hữu là vật quyền
Đúng
Sai
Quyền sở hữu trí tuệ là quyền nhân thân gắn với tài sản
check_box Sai
Đúng
Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề phải được đăng ký theo quy định của pháp luật
Đúng
Sai
Quyền ưu tiên mua khi phần quyền sở hữu chung được bán chỉ áp dụng đối với hình thức sở hữu chung theo phần
check_box Sai
Đúng
Quyền về lối đi…
Chỉ được xác lập do luật quy định
Được xác lập đối với những bất động sản liền nhau.
Là quyền của chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc được thực hiện trên một trong các bất động sản vây bọc
Sẽ được chuyển giao theo thỏa thuận
Quyền với lối đi qua bất động sản liền kề…
Có thể được xác lập theo thỏa thuân, theo quy định của luật hoặc theo di chúc.
Được xác lập theo di chúc.
được xác lập theo quy định của Luật
được xác lập theo thỏa thuận.
Quyền yêu cần bồi thường thiệt hại do danh dự bị xâm phạm…
Có thể chuyển giao thông qua hợp đồng.
Là quyền nhân thân tuyệt đối.
Là quyền tài sản gắn liền với nhân thân.
Quyền nhân thân gắn với tài sản.
Quyền yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm là quyền tài sản gắn với nhân thân.
check_box Đúng
Sai
Quyền yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm…
Là quyền nhân thân gắn với tài sản.
Là quyền nhân thân.
Là quyền tài sản gắn với nhân thân.
Là quyền tài sản.
Ranh giới giữa các bất động sản liền kề chỉ được xác định khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
check_box Sai
Đúng
Sau khi sáp nhập pháp nhân…
Pháp nhân bị sáp nhập chấm dứt tồn tại, quyền và nghĩa vụ của pháp nhân bị sáp nhập được chuyển giao cho pháp nhân nhận sáp nhập.
Pháp nhân bị sáp nhập chấm dứt tồn tại.
Pháp nhân nhận sáp nhập chấm dứt sự tồn tại.
Quyền và nghĩa vụ của pháp nhân được sáp nhậm chấm dứt kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục sáp nhập
Sinh viên N mua điện thoại và được cửa hàng cam kết hàng chính hãng, mới 100%, nhưng sau đó phát hiện toàn bộ linh kiện đã bị thay thế. Trong trường hợp này:
check_box N có quyền trả lại điện thoại với lý do giao dịch vô hiệu do bị lừa dối
Việc N trả điện thoại và lấy lại tiền hoàn toàn phụ thuộc vào cửa hàng
N phải chấp nhận vì đã không xem xét kỹ hàng trước khi mua
Cửa hàng không có trách nhiệm gì nữa vì hàng đã được thanh toán
Sổ hộ khẩu là giấy tờ có giá
Đúng
Sai
Sở hữu chung chấm dứt khi…
các đồng chủ sở hữu chung chết.
Một trong các chủ sở hữu chung tặng cho phần quyền của mình cho người khác.
Một trong các đồng chủ sở hữu chung từ bỏ phần quyền của mình
Tài sản chung không còn.
Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu chung hợp nhất
check_box Đúng
Sai
Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia
check_box Đúng
Sai
Sở hữu chung của vợ chồng…
Là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia.
Là sở hữu chung hợp nhất không thể phân chia
Là sở hữu riêng của vợ, chồng
Là sở hữu theo phần
Sở hữu của công ty Cổ phần…
Là hình thức sở hữu chung của các thành viên pháp nhân
Là hình thức sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia.
Là hình thức sở hữu riêng.
Là sở hữu chung theo phần
Sở hữu của công ty là sở hữu chung theo phần
Đúng
Sai
Sở hữu của hợp tác xã là sở hữu chung theo phần của các xã viên
check_box Sai
Đúng
Sở hữu hợp tác xã là hình thức sở hữu tập thể
check_box Đúng
Sai
Sổ tiết kiệm là giấy tờ có giá
Đúng
Sai
Sự biến pháp lý được phân chia thành:
check_box Sự biến tuyệt đối và sự biến tương đối
Sự biến tạm thời và sự biến lâu dài
Sự biến xác định và sự biến không xác định
Sự biến hợp pháp và sự biến bất hợp pháp
Sự biến pháp lý là…
Chỉ được áp dụng bởi Tòa án.
Những sự kiện bất khả kháng được pháp luật quy định.
Những sự kiện xảy ra không phụ thuộc vào ý chí con người nói chung và những người tham gia quan hệ dân sự nói riêng.
Những thảm họa, thiên tai xảy ra trong thực tiễn đời sống.
Sự kiện pháp lý được phân chia thành các loại gồm:
check_box Hành vi pháp lý, xử sự pháp lý, sự biến pháp lý, thời hạn
Hậu quả pháp lý, ý thức pháp lý, sự biến pháp lý, quan hệ nhân quả
Hậu quả pháp lý, xử sự pháp lý, sự biến pháp lý, quan hệ nhân quả
Hành vi pháp lý, ý thức pháp lý, sự biến pháp lý, thời hiệu
Tài sản chôn giấu, chìm đắm được tìm thấy luôn thuộc về người phát hiện
Đúng
Sai
Tài sản chung của hộ gia đình…
Thuộc hình thức sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia.
Thuộc hình thức sở hữu chung theo phần.
Thuộc hình thức sở hữu riêng của hộ gia đình
Thuộc hình thức sở hữu tập thể.
Tài sản của người bị Tòa án tuyên bố chết được chia cho những người thừa kế
Đúng
Sai
Tài sản được hình thành sau quá trình chế biến…
Là tài sản chung theo phần của người chế biến với người có nguyên vật liệu
Là tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất của người chế biến với người có nguyên vật liệu
Thuộc sở hữu của người chế biến
Thuộc sở hữu của người có nguyên vật liệu.
Tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân giữa vợ, chồng…
Có thể là tài sản riêng của vợ hoặc chồng.
Là sở riêng của người tạo ra tài sản đó.
Luôn là tài sản hợp pháp.
Luôn là tài sản thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng.
Tài sản là….
Quyền tài sản và giấy tờ có giá
Tiền, quyền tài sản, và giấy tờ có giá.
Vật và tiền.
Vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản
Tài sản nào không phải là bất động sản theo luật định?
check_box Gỗ, củi trên rừng
Cảng, bến thuyền
Ao hồ, đầm nước
Cây trồng ngắn ngày
Tài sản vô chủ…
Là tài sản đã bị chủ sở hữu bỏ quyên
Là tài sản đã bị chủ sở hữu đánh rơi.
Là tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu.
Là tài sản mà chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu
Tập quán được áp dụng trong giải quyết tranh chấp dân sự…
Là các phong tục, tập quán ở địa phương trên lãnh thổ Việt Nam
Là những chuẩn mực ứng xử của các cộng đồng dân cư.
Là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể.
Phải được ghi nhận trong văn bản quy phạm pháp luật
Thai nhi được hưởng di sản thừa kế nếu đã thành thai vào thời điểm mở thừa kế
check_box Sai
Đúng
Thành viên của hộ gia đình là tất cả những người có tên trong cùng một cuốn sổ hộ khẩu
Đúng
Sai
Thẻ sinh viên là tài sản
Đúng
Sai
Theo Bộ luật dân sự 2015, động sản là...
check_box Những tài sản không phải là bất động sản
Tài sản mà khi giao dịch không cần phải công chứng, chứng thực
Tài sản gắn liền với đất đai, nhà cửa
Tài sản có thể dịch chuyển được về vị trí
Thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với tài sản là thời điểm tài sản đó được chuyển giao
Đúng
Sai
Thời điểm có hiệu lực của di chúc là thời điểm di chúc được công bố
check_box Sai
Đúng
Thời điểm có hiệu lực của di chúc miệng và di chúc bằng văn bản là giống nhau
check_box Đúng
Sai
Thời điểm có hiệu lực của di chúc miệng…
Kể từ ngày lập di chúc miệng.
Là thời điểm bản ghi chép di chúc miệng được đem đi công chứng hoặc chứng thực
Là thời điểm người để lại di sản chết.
Sau 3 ngày, kể từ ngày bản ghi chép di chúc miệng được đem đi công chứng hoặc chứng thực.
Thời điểm mở thừa kế là thời điểm di chúc được công bố
check_box Sai
Đúng
Thời điểm mở thừa kế là:
check_box Thời điểm người có tài sản chết
Thời điểm mở di chúc
Thời điểm có thông báo về việc thừa kế
Thời điểm phân chia tài sản thừa kế
Thời điểm mở thừa kế…
Là thời điểm công khai di chúc.
Là thời điểm người để lại di sản chết
Là thời điểm những người thừa kế thỏa thuận phân chia di sản.
Là thời điểm phân chia di sản thừa kế
Thời điểm pháp sinh quyền và nghĩa vụ tài sản của người thừa kế…
Từ thời điểm bên có quyền yêu cầu khởi kiện người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại
Từ thời điểm công bố di chúc.
Từ thời điểm mở thừa kế.
Từ thời điểm người thừa kế nhận được di sản.
Thời gian xảy ra trở ngại khách quan…
Là khoảng thời gian do luật quy định.
Là khoảng thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự.
Là quãng thời gian bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được nghĩa vụ trước bên có quyền.
Là thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng
Thời hạn của quyền hưởng dụng…
Tối đa hết cuộc đời của người hưởng dụng đầu tiền nếu chủ thể quyền hưởng dụng là cá nhân
Tối đa là 10 năm
Tối đa là 20 năm.
Tối đa là 30 năm
Thời hạn hạn chế phân chia di sản…
Tối đa là 10 năm
Tối đa là 3 năm
Tối đa là 5 năm
Tối đa là 6 năm
Thời hiện khởi kiện vụ án dân sự được bắt đầu lại…
Khi bên có nghĩa vụ chết hoặc bị tuyên bố mất tích.
Khi bên có nghĩa vụ đã thừa nhận một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với người khởi kiện.
Khi bên có nghĩa vụ trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.
Khi bên có quyền gửi đơn khởi kiện đến Tòa án.
Thời hiện yêu cầu những người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại…
Là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế
Là 2 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.
Là 3 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.
Là 30 năm từ thời điểm mở thừa kế.
Thời hiệu khởi kiện không được áp dụng…
Đối với tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của luật Đất đai.
Đối với yêu cầu bảo vệ các quyền tài sản
Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng
Khi xảy ra trở ngại khách quan
Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự…
Có thể do các bên thỏa thuận.
Là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.
Là thời hạn mà kết thúc thời hạn đó chủ thể được hưởng quyền dân sự
Là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó chủ thể được miễn trừ việc thực hiện nghĩa vụ.
Thời hiệu khởi kiện yêu cầu Tòa tuyên giao dịch dân sự được xác lập do bị lừa dối vô hiệu…
Là 01 năm kể từ ngày xác lập giao dịch
Là 2 năm kể từ ngày người bị lừa dối biết về việc bị lừa dối.
Là 2 năm kể từ ngày xác lập giao dịch
Là 3 năm kể từ ngày xác lập giao dịch
Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ…
Do các bên thỏa thuận khi giao kết hợp đồng.
Do Tòa án quyết định khi có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp dân sự
Là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó người có nghĩa vụ dân sự được miễn thực hiện nghĩa vụ.
Luôn phụ thuộc vào đối tượng của nghĩa vụ
Thời hiệu yêu cầu thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại là 3 năm kể từ thời điểm đến hạn thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận trước đó giữa bên có quyền với người chết.
check_box Sai
Đúng
Tiền là vật cùng loại
Đúng
Sai
Tiền lãi là lợi tức do tiền mang lại
Đúng
Sai
Trách nhiệm dân sự của hộ gia đình và của tổ hợp tác là trách nhiệm vô hạn
Đúng
Sai
Trách nhiệm dân sự của pháp nhân là trách nhiệm vô hạn
Đúng
Sai
Trách nhiệm dân sự luôn luôn là trách nhiệm tài sản
check_box Sai
Đúng
Trách nhiệm tài sản của pháp nhân…
Là trách nhiệm của các thành viên sáng lập pháp nhân.
Là trách nhiệm của người đứng đầu pháp nhân.
Là trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi tài sản riêng của pháp nhân.
Là trách nhiệm vô hạn.
Trái phiếu doanh nghiệp…
Không phải là giấy tờ có giá.
Là giấy tờ có giá.
Là quyền tài sản.
Là sổ ghi nhận nợ của doanh nghiệp.
Trong áp dụng tương tự Luật Dân sự thì tập quán luôn được ưu tiên áp dụng trước
check_box Đúng
Sai
Trong mọi trường hợp hành vi gây thiệt hại đến tài sản của người khác là hành vi xâm phạm quyền sở hữu
Đúng
Sai
Trong mọi trường hợp người có ruộng, ao, hồ có quyền sở hữu đối với mọi vật nuôi dưới nước trong ruộng, ao, hồ của mình
check_box Sai
Đúng
Trong quan hệ dân sự, thời hạn…
Có thể do thỏa thuận của các hoặc theo quy định của Luật.
Do các bên thỏa thuận.
Do luật quy định.
Luôn phải được xác định cụ thể.
Trụ sở của pháp nhân là…
Nơi đặt chi nhánh hoặc văn phòng địa diện của pháp nhân.
Nơi đặt cơ quan điều hành của pháp nhân.
Nơi đặt văn phòng đại diện của pháp nhân.
Nơi thực hiện những hoạt động của pháp nhân.
Trường Đại học Y Hà Nội…
Không phải là chủ thể của quan hệ pháp luật Dân sự
Không phải là một pháp nhân.
Là pháp nhân phi thương mại.
Là pháp nhân thương mại.
Trường hợp di chúc phân chia di sản cho những người thừa kế theo tỷ lệ, thì tỷ lệ này được xác định…
Trên tổng giá trị di sản tại thời điểm khởi kiện yêu cầu phân chia di sản.
Trên tổng giá trị di sản tại thời điểm lập di chúc.
Trên tổng giá trị di sản tại thời điểm phân chia di sản.
Trên tổng giá trị di sản tại thời điểm xét xử sơ thẩm vụ án thừa kế.
Trường hợp không được ủy quyền cho người khác làm đại diện?
check_box Lập di chúc
Bán nhà
Chuyển quyền sử dụng đất
Nhận giải thưởng
Trường hợp nội dung di chúc không rõ ràng dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau và những người thừa kế theo di chúc không nhất trí về cách hiểu nội dung di chúc thì:
check_box Những người thừa kế có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết
Những người thừa kế có quyền yêu cầu Ủy ban nhân dân giải quyết
Di sản thừa kế được chuyển vào sở hữu của Nhà nước
Tiến hành chia thừa kế theo pháp luật
Từ bỏ quyền sở hữu là hành vi pháp lý đơn phương
Đúng
Sai
UBND cấp xã…
Có tư cách pháp nhân
Không có tư cách pháp nhân
Là pháp nhân phi thương mại
Là pháp nhân thương mại
Vật cùng loại và vật đặc định có thể chuyển hóa cho nhau
Đúng
Sai
Vật phụ là một bộ phận chi tiết không tách rời của vật chính
Đúng
Sai
Vật tiêu hao có thể là đối tượng của hợp đồng cho thuê nếu các bên có thỏa thuận
Đúng
Sai
Vật vô chủ là vật không xác định được ai là chủ sở hữu
check_box Sai
Đúng
Việc công bố các thông tin liên quan đến bí mật đời tư của cá nhân…
Bắt buộc phải có sự đồng ý của cá nhân đó
Là hành vi hợp pháp khi được cá nhân đó đồng ý.
Là hành vi xâm phạm bí mật đời tư của cá nhân đó.
Luôn là hành vi bất hợp pháp.
Việc định đoạt số phận pháp lý của tài sản phải do cá nhân có năng lực hành vi dân sự thực hiện
Đúng
Sai
Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân...
Luôn là hành vi trái pháp luật.
Một số trường hợp không cần sự đồng ý của người có hình ảnh.
Phải được sự đồng ý của cá nhân có hình ảnh.
Phải trả tiền cho người có hình ảnh.
Việc từ chối hưởng di sản…
Phải thể hiện bằng văn bản, người từ chối phải thể hiện ý chí trước thời điểm phân chia di sản
Phải thể hiện bằng văn bản, thời hạn từ chối là 02 năm kể từ thời điểm mở thừa kế
Phải thể hiện bằng văn bản, thời hạn từ chối là 03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế
Phải thể hiện bằng văn bản, thời hạn từ chối là 06 tháng kể từ thời điểm mở thừa kế.
Vợ là giám hộ đương nhiên của chồng mất năng lực hành vi dân sự
Đúng
Sai
X 30 đi xe máy vượt đèn đỏ bị công an giao thông lập biên bản phạt tiền…
Là quan hệ dân sự -hành chính.
Là quan hệ hình sự
Là quan hệ pháp luật thuộc lĩnh vực điều chỉnh của luật dân sự.
Là quan hệ pháp luật thuộc lĩnh vực điều chỉnh của luật hành chính..
Xét về tuổi, người ở độ tuổi nào được quy định là có năng lực hành vi không đầy đủ?
check_box Đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi
Từ đủ 80 tuổi.
Đủ 1 tuổi đến dưới 6 tuổi
Từ 0 tuổi đến dưới 6 tuổi
Xử sự pháp lý…
Có thể là giao dịch dân sự.
Được hình thành từ sự thỏa thuận giữa các bên chủ thể.
Là hành vi không nhằm phát sinh hậu quả pháp lý nhưng do quy định của luật, hậu quả pháp lý được phát sinh
Là hành vi thể hiện ý chí đơn phương của một bên chủ thể.
Ý chí của các chủ thể trong QHPLDS mang tính tuyệt đối
Đúng
Sai
Ý chí của chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự….
Không được thể hiện
Mang tính tương đối.
Mang tính tuyệt đối
Vừa mang tính tuyệt đối, vừa mang tính tương đối.
Yếu tố không được coi là căn cứ xác định diện thừa kế:
check_box Quan hệ kết nghĩa
Quan hệ hôn nhân
Quan hệ nuôi dưỡng
Quan hệ huyết thống

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập