Ban hành Công văn thông báo tờ trình kết luận là
check_box Không phải là hình thức quản lý hành chính nhà nước
Là hình thức quản lý hành chính nhà nước không mang tính pháp lý
Là hình thức quản lý hành chính ít mang tính pháp lý
Là hình thức quản lý hành chính nhà nước mang tính pháp lý
Ban hành nghị định của Chính phủ
Theo thủ tục hành chính
Theo thủ tục lập pháp
Theo thủ tục tố tụng
Theo thủ tục tư pháp
Ban hành văn bản dưới luật
check_box Là hoạt động quản lý hành chính nhà nước
Là hoạt động điều hành pháp luật
Là hoạt động xây dựng pháp luật
Là hoạt động lập pháp
Biện pháp Cưỡng chế hành chính
check_box Có thể áp dụng đối với cá nhân, tổ chức không vi phạm hành chính
Chỉ áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vì lợi ích quốc gia
Chỉ áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật
Chỉ áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính
Biện pháp xử lý hành chính
Là biện pháp cưỡng chế hành chính áp dụng đối với công dân Việt Nam
Là biện pháp cưỡng chế hành chính có thể áp dụng đối với người nước ngoài
Là biện pháp hành chính khác
Là biện pháp xử phạt hành chính
Biện pháp xử lý hành chính khác
Áp dụng với cả công dân Việt Nam và người nước ngoài
Chỉ áp dụng đối với công dân nước ngoài.
Chỉ áp dụng với công dân các nước châu Á
Không áp dụng đối với công dân nước ngoài.
Biện pháp xử lý hành chính khác không áp dụng đối với công dân nước ngoài.
check_box Đúng
Sai
Biện pháp xử lý hành chính khác là biện pháp cưỡng chế hành chính chỉ áp dụng đối với cá nhân vi phạm hành chính.
Đúng
Sai
Biểu hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước
check_box Sự phụ thuộc của cơ quan hành chính cấp dưới cấp địa phương đối với cơ quan hành chính nhà nước cấp trên cấp trung ương; sự phụ thuộc của cơ quan hành chính với cơ quan quyền lực cùng cấp; sự phân cấp; sự hướng về cơ sở và sự phụ thuộc hai chiểu của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Sự phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước và sự hướng về cơ sở
Sự phụ thuộc của cơ quan hành chính ở địa phương
Sự phụ thuộc của cơ quan hành chính nhà nước với cơ quan quyền lực cùng cấp
Biểu hiện của tính chủ động sáng tạo trong quản lý hành chính nhà nước trong các hoạt động?
check_box Lập quy, áp dụng pháp luật
Ban hành văn bản duwois luật
Áp dụng pháp luật
Tuyên truyền pháp luật
Bộ máy hành pháp gồm
check_box Chính phủ, Bộ và cơ quan ngnag bộ, Ủy ban nhân dân các cấp
Chính phủ, cơ quan thuộc hính phủ, bộ, Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các cấp
Chính phủ, bộ và các cơ vị cơ sở trực thuộc cơ quan hành chính nhà nước
Chính phủ, bộ, Ủy ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ
Là đại biểu quốc hội
Là người chịu trách nhiệm trước thủ tướng Chính phủ
Là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước
Là thành viên của chính phủ
Bộ, cơ quan ngang bộ là cơ quan hành chính nhà nước
Hoạt động theo chế độ thủ trưởng 1 người
Hoạt động theo chế độ thủ trưởng một người và chế độ thủ trưởng tập thể
Hoạt động theo chế độ thủ trưởng tập thể
Không hoạt động theo chế độ thủ trưởng một người
Cá nhân công dân có thể ủy quyền cho người khác
Thực hiện quyền khiếu nại
Thực hiện quyền kiến nghị, phản ánh
Thực hiện quyền tố cáo
Cá nhân khi đạt đến độ tuổi nhất định theo qui định của Luật hành chính .
Có năng lực chủ thể quan hệ pháp luật hành chính
Có thể có năng lực hành vi hành chính
Luôn có năng lực chủ thể quan hệ pháp luật hành chính
Luôn có năng lực hành vi hành chính
Cá nhân khi đạt đến độ tuổi theo quy định của pháp luật hành chính
Có năng lực chủ thể quan hệ pháp luật hành chính
Có năng lực hành vi hành chính
Có năng lực pháp luật hành chính
Có thể có năng lực hành vi hành chính
Cá nhân, tổ chức có quyền nộp tiền phạt nhiều lần khi bị xử phạt vi phạm hành chính.
check_box Đúng
Sai
Các biện pháp cưỡng chế hành chính gồm
check_box Xử phạt hành chính, khắc phục hậu quả, ngăn chặn và đảm bảo xử lý hành chính, xử lý hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính, phòng ngừa hành chính
Xử phạt hành chính, xử lý hành chính
Ngăn chặn và đảm bảo xử lý hành chính và phòng ngừa hành chính
Xử phạt hành chính, phòng ngừa hành chính
Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
Có thẩm quyền ban hành văn bản luật
Có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chính
Không có thẩm quyền ban hành văn áp dụng pháp luật
Không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chính
Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
Không phải cơ quan giúp việc của Ủy ban nhân dân
Là cơ quan hành chính nhà nước
Là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân
Là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân
Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
check_box Là cơ quan tham mưu của Ủy ban nhân dân các cấp
Là cơ quan hành chính nhà nước
Là tổ chức hành chính địa phương
Là đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan hành chính
Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân là các cơ quan hành chính có thẩm quyền chuyên môn ở địa phương.
check_box Sai
Đúng
Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân là cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở địa phương.
check_box Sai
Đúng
Các hình thức xử lý kỷ luật đối với công chức
Đồng thời là các hình thức xử lý kỷ luật áp dụng đối với cán bộ
Đồng thời là hình thức xử lý kỷ luật đối với viên chức
Không đồng thời là hình thức kỷ luật Cán bộ
Không đồng thời là hình thức xử lý kỷ luật đối với viên chức
Các hình thức xử lý kỷ luật đối với công chức đồng thời là các hình thức xử lý kỷ luật áp dụng đối với cán bộ
check_box Sai
Đúng
Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước
Chỉ được qui định tại hiến pháp
Chỉ được quy định tại các văn bản luật
Đều được qui định tại Hiến pháp 2013
Được quy định tại Hiến pháp và văn bản luật
Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước đều được qui định tại Hiến pháp 2013.
Đúng
Sai
Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước là
check_box Nguyên tắc Hiến định và nguyên tắc được ghi nhận trong các văn bản luật và dưới luật
Nguyên tắc được ghi nhận tại các văn bản luật và dưới luật
Nguyên tắc hiến định
Là những nguyên tắc được quy định tại Hiến pháp và các văn bản luật và dưới luật
Các quyết định của tòa án có thể được ban hành theo thủ tục hành chính.
Đúng
Sai
Các quyết định hành chính do cơ quan hành chính nhà nước ban hành
Đều là nguồn của luật hành chính.
Đều là văn bản áp dụng
Đều là văn bản quy phạm
Vừa là văn bản quy phạm vừa là văn bản áp dụng
Các sở, phòng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện
Là cơ quan hành chính nhà nước
Là cơ quan quản lý hành chính nhà nước
Là cơ quan quyền lực nhà nước
Là cơ quan tham mưu thuộc Ủy ban nhân dân
Các tổ chức chính trị xã hội
Có thẩm quyền ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật
Có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ở trung ương có quyền phối hợp với các cơ quan nhà nước để ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Các tổ chức chính trị xã hội có thẩm quyền ban hành văn bản qui phạm pháp luật.
check_box Sai
Đúng
Các tổ chức phi chính phủ là tổ chức xã hội
Được thành lập để hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ
Hoạt động không nhất thiết ở lĩnh vực dịch vụ
Hoạt động trong lĩnh vực chính trị
Thành lập hoạt động ở mọi lĩnh vực
Các tổ chức xã hội
Chỉ hoạt động trên cơ sở pháp luật
Đều hoạt động trên cơ sở điều lệ
Hoạt động trên cơ sở điều lệ và pháp luật
Hoạt động trên cơ sở pháp luật
Các tổ chức xã hội
Chỉ được thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật mà không có quyền ký kết
Có quyền ký kết nhưng không được thực hiện thỏa thuận quốc tế
Có quyền ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật.
Không có quyền ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật
Các tổ chức xã hội
Có thể không có điều lệ
Đều có điều lệ
Đều có điều lệ và pháp luật điều chỉnh riêng
Đều có luật điều chỉnh riêng
Các tổ chức xã hội
Có quyền trình dự thảo dự án luật trước Quốc hội
Có xây dựng và ban hành Luật
Không có quyền trình dự thảo dự án luật trước quốc hội
Không có quyền trình dự thảo dự án luật trước quốc hội nhưng một số tổ chức chính trị xã hội ở trung ương thì có thể có quyền này
Các tổ chức xã hội nghề nghiệp
Hội được thành lập bởi dấu hiệu nghề nghiệp
Là tổ chức chính trị xã hội
Là tổ chức được hình thành theo sáng kiến của nhà nước
Là tổ chức tự quản ở cơ sở
Các tổ chức xã hội nghề nghiệp là đoàn thể quần chúng được hình thành bởi dấu hiệu nghề nghiệp
check_box Sai
Đúng
Các tổ chức xã hội ở Việt Nam hiện nay:
check_box Tỏ chức chính trị, tổ chwucs chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề ngiệp, các đoàn thể quần chúng được hình thành bởi những dấu hieujej nhất định và các tổ chức tự quản
Tổ chwucs chính trị và các đoàn thể quần chúng được hình thành bởi những dấu hiệu nhất định
Tổ chwucs chính trị xã hội và các tổ chức tự quản
Tổ chức chính trị và tổ chức chính trị xã hội
Cán bộ có các đặc điểm
check_box Tất cả các đáp án
Làm việc tại tổ chức chính trị, chính trị xã hội, cơ quan nhà nước
Được hình thành từ bầu cử để đảm nhận chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ
Là công dân Việt nam, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước
Cán bộ giữ chức vụ trong các cơ quan nhà nước
Được hình thành từ bầu cử
Được hình thành từ bổ nhiệm
Được hình thành từ thi tuyển
Được hình thành từ tuyển dụng
Cán bộ và công chức vi phạm pháp luât
check_box Bị xử lý kỷ luật khác nhau
Có thể xử lý kỷ luật như nhau
Đều bị xử lý kỷ luật như nhau
Đều được miễn xử lý kỷ luật trong một số trường hợp giông snhau
Cán bộ, công chức phạm tội bị tòa án có thẩm quyền tuyên áp dụng hình phạt tù
Bị kỷ luật cách chức
Bị kỷ luật hạ bậc lương
Có thể không bị kỷ luật buộc thôi việc
Luôn bị kỷ luật Buộc thôi việc
Cán bộ, công chức phạm tội bị tòa án có thẩm quyền tuyên áp dụng hình phạt tù luôn bị xử lý kỷ luật với hình thức Buộc thôi việc
check_box Đúng
Sai
Cán bộ, công chức sử dụng văn bằng chứng chỉ giả
Sẽ bị khiển trách
Sẽ bị phạt tiền
Sẽ bị xử lý hình sự
Sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức buộc thôi việc
Cán bộ, công chức sử dụng văn bằng chứng chỉ giả sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức buộc thôi việc
check_box Đúng
Sai
Cán bộ, công chức vi phạm pháp luật
Có thể không bị xử lý kỷ luật
Không thể bị xử lý hành chính
Luôn bị xử lý hành chính
Luôn bị xử lý kỷ luật
Cán bộ, công chức vi phạm pháp luật luôn bị xử lý kỷ luật
check_box Sai
Đúng
Căn cứ làm phát sinh thủ tục hành chính chỉ là những sự kiện
Do cá nhân tổ chức thực hiện
Do cá nhân, tổ chức hoặc chủ thể quản lý hành chính nhà nước thực hiện
Do cơ quan nhà nước thực hiện
Do cơ quan tư pháp thực hiện
Cảnh cáo, phạt tiền
check_box Là hình thức xử phạt chính
Vừa là hình thức phạt chính, vừa là hình thức xử phạt bổ sung.
Là các hình thức phạt độc lập
Là hình thức phạt chủ yếu và thông dụng trong thực tiễn quản lý hành chính nhà nước
Cấp giấy chứng nhận kết hôn cho công dân là
check_box hoạt động áp dụng quy phạm pháp luật hành chính
Hoạt động áp dụng pháp luật mang tính pháp lý khác
hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chính
Hoạt động ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật hành chính
Cấp giấy phép cho chủ phương tiện cơ giới
Không phải hoạt động áp dụng quy phạm pháp luật hành chính
Là hoạt động áp dụng quy phạm pháp luật hành chính
Là hoạt động ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật hành chính
Là hoạt đông ban hành văn bản quy phạm
Cấp giấy phép cho chủ phương tiện cơ giới là hoạt động áp dụng qui phạm pháp luật hành chính..
Đúng
Sai
Cấp giấy phép lái xe cho chủ phương tiện cơ giới
Là hoạt động ban hành văn bản áp dụng qui phạm pháp luật hành chính
Là hoạt động ban hành văn bản dưới luật
Là hoạt động ban hành văn bản luật
Là hoạt động cấp văn bản, giấy tờ có giá trị pháp lý
Cấp giấy phép lái xe cho chủ phương tiện cơ giới là hoạt động ban hành văn bản áp dụng qui phạm pháp luật hành chính.
Đúng
Sai
Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước
Mới là chủ thể quan hệ pháp luật hành chính
Mới tiến hành hoạt động quản lý hành chính nhà nước
Mới tiến hành hoạt động tố tụng
Mới tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc phụ thuộc hai chiều
Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước mới có thẩm quyền
Ban hành các văn bản qui phạm pháp luật hành chính
Giải quyết tranh chấp hành chính
Mới có thẩm quyền tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc phụ thuộc hai chiều
Quản lý hành chính nhà nước
Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước mới tiến hành hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
Đúng
Sai
Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương .
Mới tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc thủ trưởng 1 người
Mới tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc phụ thuộc hai chiều
Mới tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc thủ trưởng tập thể
Mới tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc thủ trưởng tập thể kết hợp người đứng đầu
Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương mới tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc phụ thuộc hai chiều.
Đúng
Sai
Chỉ cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung
Mới có chức năng quản lý hành chính nhà nước
Mới có quyền ban hành các quyết định hành chính áp dụng
Mới có quyền ban hành các quyết định hành chính quy phạm
Mới có thẩm quyền quản lý hành chính nhà nước
Chính phủ ban hành Nghị định để qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cho Bộ, cơ quan ngang bộ
Là hoạt động giao quyền
Là hoạt động phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước
là hoạt động phân cấp, ủy quyền và giao quyền
Là hoạt động ủy quyền
Chính phủ ban hành Nghị định để qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cho Bộ, cơ quan ngang bộ
Không phải là biểu hiện của sự phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước
Là biểu hiện của việc giao quyền
Là cấp trên phân quyền cho cấp dưới
Là việc ủy quyền trong quản lý hành chính nhà nước
Chính phủ ban hành Nghị định để qui định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cho Bộ, cơ quan ngang bộ là hoạt động phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước.
Đúng
Sai
Chính phủ có thể ban hành nghị quyết .
Với tư cách là quyết định hành chính cá biệt
Với tư cách là quyết định hành chính chủ đạo
Với tư cách là văn bản nguồn của Luật hành chính
Với tư cách là văn bản quy phạm pháp luật hành chính
Chính phủ có thể ban hành nghị quyết với tư cách là quyết định hành chính chủ đạo.
Đúng
Sai
Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp
check_box Là cơ quan hành chính có thẩm quyền chung
Là cơ quan hành chính có thảm quyền cao nhất trong bộ máy hành chính
Là cơ quan hành chính có thẩm quyền theo địa giới hành chính
Là cơ quan hành chính có thẩm quyền chuyên môn
Cho thôi việc là hình thức xử lý kỷ luật áp dụng đối với công chức.
Đúng
Sai
Cho thôi việc là hình thức xử lý kỷ luật.
Áp dụng đối với cán bộ
Áp dụng đối với công chức
Áp dụng đối với viên chức
Không phải là hình thức xử lý kỷ luật
Chủ thể quản lý hành chính
check_box Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức có thẩm quyền, cá nhân, tổ chức được trao quyền quản lý hành chính nhà nước
Cán bộ công chức
Cá nhân, tổ chức được trao quyền quản lý hành chính nhà nước
Cơ quan hành chính nhà nước;
Chủ thể quản lý hành chính nhà nước có thẩm quyền áp dụng tất cả các bi ện pháp cưỡng chế nhà nước.
Đúng
Sai
Chủ thể tiến hành thủ tục hành chính là
check_box chủ thể quản lý hành chính nhà nước tiến hành
tất cả các cơ quan nhà nước tiến hành
Do các cá nhân, tổ chức tiến hành
các cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước tiến hành
Chủ tịch UBND cấp huyện
check_box Có thể là công chức
Là cán bộ
Luôn là cán bộ
Là công chức
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp
Có thẩm quyền ban hành văn bản luật
Có thẩm quyền ban hành văn bản nguồn của luật Hành chính
Có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chính
Không có thẩm quyền ban hành văn bản nguồn của luật hành chính
Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp không có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính qui phạm.
check_box Đúng
Sai
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Có quyền góp vốn nếu được sự đồng ý của lãnh đọa cấp trên
Có quyền góp vốn với cá nhân khác để thành lập quỹ tín dụng tư trên địa bàn huyện do mình quản lý.
Có thể có quyền trong một số trường hợp
Không có quyền góp vốn với cá nhân khác để thành lập quỹ tín dụng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chỉ có thẩm quyền xử phạt một người đến 50 triệu đồng
Chỉ có thẩm quyền xử phạt tổ chức đến 50 triệu đồng
Có thẩm quyền xử phạt công dân N vi phạm hành chính với mức phạt hơn 50 triệu đồng
Không có thẩm quyền xử phạt công dân N vi phạm hành chính với mức phạt hơn 50 triệu đồng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Chỉ là cán bộ
Là cán bộ
Là công chức
Vừa là công chức vừa là cán bộ
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền góp vốn với cá nhân khác để thành lập quỹ tín dụng tư trên đại bàn huyện do mình quản lý
check_box Đúng
Sai
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ban hành quyết định xử phạt công dân N với mức phạt trên 50 triệu đồng.
check_box Đúng
Sai
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể là công chức.
check_box Đúng
Sai
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:
Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của mình
Đề nghị cấp trên cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Đề nghị cấp trên cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của mình
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên có thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới.
check_box Sai
Đúng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền áp dụng biện pháp Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc Buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép khi xử lý vi phạm hành chính.
check_box Đúng
Sai
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có thẩm quyền phạt
check_box Lớn hơn 50 triệu đồng đồng đối với cá nhân thực hiện nhiều vi phạm hành chính hoặc đối với tổ chức vi phạm hành chính
Phạt 100.000 đồng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính
Tối đa là 50 triệu đồng đối với người vi phạm hành chính
Phạt không quá 50 triệu đồng đồng đối với cá nhân vi phạm hành chính
Cơ quan hành chính
luôn có chức năng quản lý hành chính nhà nước
Luôn là chủ thể quản lý hành chính nhà nước
Luôn là chủ thể thực hiện thủ tục hành chính.
Luôn là đối tượng quản lý hành chính
Cơ quan hành chính nàh nước là chủ thể quan trọng, chủ yếu trong quan hệ pháp luật hành chính.
check_box Đúng
Sai
Cơ quan hành chính nhà nước
Có thể là chủ thể lập pháp
Có thể là chủ thể tiến hành tố tụng
Là chủ thể chủ yếu thực hiện thủ tục hành chính
Là chủ thể duy nhất có chức năng quản lý hành chính nhà nước
Cơ quan hành chính nhà nước
Hoạt động theo chế độ lãnh đạo cá nhân người đứng đầu
Hoạt động theo chế độ lãnh đạo tập thể
Hoạt động theo chế độ lãnh đạo tập thể và chế độ lãnh đạo cá nhân người đứng đầu
Không hoạt động theo chế độ lãnh đọa cá nhân người đứng đầu
Cơ quan hành chính nhà nước
Là chủ thể quản lý hành chính nhà nước trong quan hệ pháp luật hành chính
Là chủ thể quan trọng, chủ yếu trong quan hệ pháp luật hành chính.
Là chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hành chính
Là đối tượng quản lý hành chính
Cơ quan hành chính nhà nước
Có chức năng quản lý hành chính nhà nước và chức năng khác
Có thể có chức năng tư pháp
Không phải là cơ quan duy nhất có chức năng quản lý hành chính nhà nước
Là cơ quan duy nhất có chức năng quản lý hành chính nhà nước
Cơ quan hành chính nhà nước là cơ quan duy nhất có chức năng quản lý hành chính nhà nước.
check_box Đúng
Sai
Cơ quan quyền lực nhà nước là chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính.
Đúng
Sai
Cơ quan tòa án là chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính.
Đúng
Sai
Cơ sở để truy cứu trách nhiệm hành chính
Là cá nhân vi phạm
Là mức độ thiệt hại
Là tổ chức vi phạm
Là vi phạm hành chính
Cơ sở để xử phạt hành chính là
check_box Vi phạm hành chính
Thiệt hại xảy ra trên thực tế
Hậu quả do hành vi nguy hiểm gây ra
Tính chất, mức độ vi phạm
Cơ sở để xử phạt hành chính là vi phạm hành chính.
check_box Đúng
Sai
Cơ sở pháp lý của thủ tục hành chính?
check_box Được quy định bởi pháp luật hành chính
Được quy định bởi các văn bản quy phạm pháp luật hành chính do cơ quan hành chính nhà nước ban hành
Được quy định bởi quy phạm hành chính tại các văn bản Luật
Được quy định bởi các văn bản quy phạm pháp luật hành chính dưới luật
Công chức bị xử lý kỷ luật
check_box Có thể không phải thành lập Hội đồng kỷ luật
Luôn không thành lập hội đồng kỷ luật
Luôn phải thành lập Hội đồng kỷ luật
Phải thành lập hội đồng kỷ luật
Công chức có những đặc điểm:
check_box Là công dân Việt Nam, được hình thành từ bổ nhiệm tuyển dụng, đảm nhận công vụ, chức vụ tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách và một phần thu của đơn vị sự nghiệp công lập
Là việc tại các cơ quan nhà nước
Là công dân Việt Nam, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách
Hình thành từ bổ nhiệm, tuyển dụng, đảm nhận chức vụ, công vụ thường xuyên
Công chức có thể góp vốn
Để hưởng lợi nhuận mà không tham gia quản lý vào các công ty trách nhiệm hữu hạn, bệnh viện tư, trường học tư.
Vào cơ quan nhà nước
Vào đơn vị sự nghiệp công lập
Vào tất cả các tổ chức kinh tế
Công chức có thể góp vốn để hưởng lợi nhuận vào các công ty trách nhiệm hữu hạn, bệnh viện tư, trường học tư
Đúng
Sai
Công chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị xã hội
Có thể là ban lãnh đạo hoặc người đứng đầu đơn vị đó
Là ban lanh đạo của đơn vị đó
Là cấp phó của người đứng đầu đơn vị đó
Là người đứng đầu của đơn vị đó
Công chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị xã hội là người đứng đầu đơn vị đó.
check_box Sai
Đúng
Công chức làm việc trong cơ quan nhà nước
Được luân chuyển để đảm nhận một công việc khác phù hợp với năng lực cá nhân.
Được luân chuyển nhưng chỉ áp dụng đối với công chức lãnh đạo
Được luân chuyển trong một số trường hợp nhất định
Không được luân chuyển
Công chức trúng tuyển trong các kỳ thi tuyển .
Chưa được xếp vào ngạch công chức
Được xếp vào ngạch cán sự
Được xếp vào ngạch công chức
Được xếp vào ngạch công chức tập sự
Công dân có quyền khiếu nại đối với .
Các quyết định hành chính áp dụng pháp luật do cơ quan hành chính ban hành
Các quyết định hành chính do cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền ban hành
Các văn bản quy phạm pháp luật
Tất cả quyết định hành chính do các cơ quan nhà nước ban hành
Công dân là chỉ thể của quan hệ pháp luật hành chính khi
check_box Thực hiện quyền, thực hiện nghĩa vụ, sử dụng quyền, vi phạm pháp luật
Thực hiện nghĩa vụ
Khi vi phạm pháp luật
Thực hiện quyền
Công dân thực hiện quyền khiếu nại trong quản lý hành chính nhà nước
Là biểu hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước
Là hình thức công dân tham gia vào quản lý hành chính nhà nước
Là việc bảo đảm quyền công dân
Là việc nhà nước trao quyền quản lý hành chính nhà nước cho công dân
Công dân thực hiện quyền khiếu nại trong quản lý hành chính nhà nước
Là biểu hiện công dân tham gia vào quản lý hành chính nhà nước trực tiếp
Là quyền con người của công dân
Là quyền hạn chế của công dân
Là quyền tự do của công dân
Công dân thực hiện quyền khiếu nại trong quản lý hành chính nhà nước là biểu hiện công dân tham gia vào quản lý hành chính nhà nước trực tiếp.
Đúng
Sai
Công dân Việt Nam là
check_box cá nhân mang quốc tịch Việt
cá nhân sinh sống ở nước ngoài nhưng cha mẹ là người Việt Nam
Cá nhân sinh sống trên lãnh thổ Việt nam có cha hoặc mẹ là người nước ngoài
Cá nhân đang sinh sông trên lãnh thổ Việt Nam
Cưỡng chế hành chính
Chỉ áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính
Có thể áp dụng đối với cá nhân, tổ chức không vi phạm hành chính
Có thể không áp dụng đối với người vi phạm hành chính
Không áp dụng đối với người không vi phạm hành chính
Cưỡng chế hành chính chỉ được áp dụng
Đối với cả đối tượng không vi phạm hành chính
Đối với đối tượng có hành vi vi phạm hành chính
Tổ chức vi phạm hành chính
Với mọi cá nhân, tổ chức
Cưỡng chế hành chính có thể áp dụng đối với cá nhân, tổ chức không thực hiện hành vi vi phạm hành chính.
Đúng
Sai
Cưỡng chế hành chính có thể được áp dụng ngay cả khi không có vi phạm hành chính xảy ra.
Đúng
Sai
Cưỡng chế hành chính được áp dụng khi
check_box Có hành vi vi phạm hoặc trong trường hợp vì lợi ích quốc gia, vì lý do an ninh quốc phòng
Vì lợi ích quốc gia vì lý do an ninh quốc phòng
Có vi phạm hành chính
Có hành vi vi phạm pháp luật
Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính có thể áp dụng đối với người không thực hiện hành vi vi phạm hành chính.
check_box Đúng
Sai
Đặc điểm cơ quan hành chính nhà nước
Luôn lệ thuộc vào cơ quan quyền lực
Không thống nhất về cơ cấu tổ chức
Được pháp luật quy định thẩm quyền
Có chức năng quản lý hành chính nhà nước; có hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập; tạo thành hệ thống thống nhất; được đảm bảo bởi nguồn nhân lực chủ yếu là công chức
Đặc điểm các nguyên tắc chính trị xã hội
check_box Tính hiến định, tính giai cấp,Tính chính trị
Được quy định tại Hiến pháp năm 2013
Luôn mang tính chính trị
Thể hiện rõ nét bản chất nhà nước
Đặc điểm các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước
check_box Tính pháp lý, tính khách quan khoa học, tính giai cấp, tỉnh ổn định và tính hệ thống
Tính ổn định tương đối
Tính pháp lý và tính giai cấp
Tính hệ thống
Đặc điểm quản lý hành chính
check_box Tính quyền uy, chủ động sáng tạo, chấp hành điều hành; thường xuyên liên tục
Tính quyền uy và tính tổ chức
Tính tổ chức và sức mạnh cưỡng chế
Tính chủ động, sáng tạo
Đoàn luật sư Việt Nam
check_box là tổ chức xã hội nghề nghiệp
Là tổ chức được hình thành bởi dấu hiệu nghề nghiệp
Là tổ chức quan trọng nhất của hệ thống chính trị
Là tổ chức tự quản
Hành vi vi phạm hành chính
check_box Là hành vi không phải là tộ phạm
Có thể là vi phạm kỷ luật
Có thể là tội phạm
Có thể là hành vi kỷ luật
Hình thức áp dụng những biện pháp tổ chức trực tiếp
Là hình thức quản lý hành chính nhà nước ít mang tính pháp lý
Là hình thức quản lý hành chính nhà nước không mang tính pháp lý
Là hình thức quản lý hành chính nhà nước mang tính pháp lý
Vừa là hình thức mang tính pháp lý vừa là hình thức không mang tính pháp lý
Hình thức thực hiện những hoạt động mang tính pháp lý khác
Là biểu hiện cấp giấy phép, công văn, giấy tờ
Là biểu hiện của hoạt động áp dụng pháp luật khác
Là biểu hiện của hoạt động ban hành văn bản quy phạm
Là biểu hiện hoạt động áp dụng thủ tục hành chính
Hình thức thực hiện những hoạt động mang tính pháp lý khác là biểu hiện của hoạt động áp dụng qui phạm pháp luật hành chính.
Đúng
Sai
Hoạt động ban hành nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
check_box Là hình thức quản lý hành chính nhà nước mang tính pháp lý
Là hình thức quản lý hành chính nhà nước mang tính chấp hành điều hành trực tiếp
Là hình thức quản lý hành chính nhà nước thông dụng
Là hình thức quản lý hành chính nhà nước không mang tính pháp lý
Hoạt động ban hành văn bản áp dụng quy phạm pháp luật hành chính
Chỉ được thực hiện bởi cá nhân
Chỉ được thực hiện bởi cơ quan hành chính nhà nước
Được thực hiện bởi cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước
Đươc thực hiện bởi tất cả các chủ thể quản lý hành chính nhà nước
Hoạt động kiểm tra của Đảng đối với việc thực hiện pháp luật
Không mang tính quyền lực nhà nước
Mang tính giai cấp
Mang tính nhân dân
Mang tính quyền lực nhà nước
Hội Luật Gia Việt Nam
check_box Là đoàn thể quần chúng được hình thành bởi những thành viên có chung dấu hiệu nghề nghiệp
Là đoàn thể quần chúng được hình thành bởi những thành viên có chung nghề luật sư
Là tổ chức tự quản
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp
Hội luật gia Việt Nam .
Là hội được hình thành bởi dấu hiệu nghề nghiệp
Là tổ chức chính trị xã hội
Là tổ chức tự quản
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp
Hội luật gia Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp.
check_box Sai
Đúng
Hội nhà văn Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp.
check_box Sai
Đúng
Hội nhà văn Việt Nam là.
Đoàn thể quần chúng được hình thành bởi những thành viên có chung nghề nghiệp
Là tổ chức chính trị xã hội
Là tổ chức do nhà nước sáng kiến thành lập
Một tổ chức xã hội nghề nghiệp
Hội thanh niên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội.
Là đoàn thể quần chúng được hình thành bởi dấu hiệu độ tuổi
Là tổ chức chính trị
Là tổ chức chính trị - xã hội
Là tổ chức xã hội nghề nghiệp
Hội thanh niên Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội.
check_box Sai
Đúng
Khấu trừ một phần lương của cá nhân vi phạm hành chính là hình thức xử phạt hành chính,
check_box Sai
Đúng
Khi hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính người có thẩm quyền không được áp dụng bất kỳ biện pháp cưỡng chế hành chính nào.
Đúng
Sai
Khi tham gia vào quan hệ pháp luật các tổ chức xã hội
Có thể nhân danh nhà nước khi được trao quyền
Có thể nhân danh tổ chức, cá nhân khác
Luôn nhân danh chính tổ chức mình.
Luôn nhân danh Nhà nước
Khi tham gia vào quan hệ pháp luật các tổ chức xã hội luôn nhân danh chính tổ chức mình.
check_box Đúng
Sai
Khi thực hiện một hành vi vi phạm pháp luật công chức phải chịu tối đa
1 dạng trách nhiệm pháp lý
2 dạng trách nhiệm pháp lý
3 dạng trách nhiệm pháp lý.
4 dạng trách nhiệm pháp lý
Khi thực hiện một hành vi vi phạm pháp luật công chức phải chịu tối đa ba dạng trách nhiệm pháp lý
check_box Đúng
Sai
Khi vi phạm hành chính, một người:
Có thể vừa bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo vừa bị áp dụng hình thức phạt tiền nếu thực hiện 1 hành vi vi phạm.
Có thể vừa bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo vừa bị áp dụng hình thức phạt tiền nếu thực hiện nhiều hành vi vi phạm.
Không thể vừa bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo vừa bị áp dụng hình thức phạt tiền
Luôn vừa bị áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo vừa bị áp dụng hình thức phạt tiền
Khi xử phạt hành chính người có thẩm quyền .
Cần xem xét yếu tố thiệt hại
Chỉ xem xét yếu tố thiệt hại khi cần thiết
Có thể xem xét yếu tố thiệt hại hoặc không
Không cần xem xét yếu tố thiệt hại
Kiểm tra, giám sát của tổ chức xã hội đối với việc thực hiện pháp luật
Là hoạt động được nhà nước trao quyền
Là hoạt động không mang tính quyền lực nhà nước
Là hoạt động không nhân danh tổ chức xã hội
Là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước
Lập biên bản vi phạm hành chính
Bắt buộc khi cần thiết
Chỉ là thủ tục bắt buộc khi xử phạt hình thức xử phạt tiền có mức phạt 250.000đ đối với cá nhân, và 500.000 đồng đối với tổ chức trở lên
Không bắt buộc khi xử phạt hành chính
Là thủ tục bắt buộc khi xử phạt hành chính
Lập biên bản vi phạm hành chính là thủ tục bắt buộc đối với mọi trường hợp xử phạt vi phạm hành chính.
Đúng
Sai
Luật Cán bộ, công chức
check_box Không phải là quyết định hành chính
Không phải là nguồn của Luật Hành chính
Là quyết định hành chính
Là nguồn của Luật hành chính đồng thời là quyết định hành chính
Luật hành chính điều chỉnh bằng
check_box phương pháp mệnh lệnh đơn phương xuất phát từ quan hệ quyền uy phục tùng
phương pháp mệnh lệnh bất bình đẳng
phương pháp thỏa thuận.
phương pháp mệnh lệnh đơn phương
Luật xử lý vi phạm hành chính là
Là quyết định hành chính đồng thời là nguồn của Luật Hành chính
Quyết định hành chính
Văn bản nguồn của Luật Hành chính
Văn bản quy phạm dưới luật
Mọi Nghị định của Chính phủ
Có thể là nguồn của luật hành chính
Luôn chứa đựng quy phạm pháp luật hành chính
Luôn là nguồn của Luật hành chính
Luôn là văn bản áp dụng pháp luật
Mối quan hệ giữa Bộ, cơ quan ngang bộ với Ủy ban nhân dân cấp
Là quan hệ giữa cơ quan hành chính có thẩm quyền chuyên môn ở trung ương với cơ quan hành chính có thẩm quyền chung cấp dưới trực tiếp
Là quan hệ giữa hai cơ quan hành chính có thẩm quyền chúng
Là quan hệ giữa hai cơ quan hành chính có thẩm quyền chuyên môn
Là quan hệ giữa hai cơ quan nhà nước cùng cấp
Mối quan hệ giữa Bộ, cơ quan ngang bộ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Là mối quan hệ pháp luật hành chính
Là quan hệ cấp trên với cấp dưới
Là quan hệ dân sự
Là quan hệ tổ chức bộ máy nhà nước
Mối quan hệ giữa Bộ, cơ quan ngang bộ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là quan hệ pháp luật hành chính.
Đúng
Sai
Mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính có thẩm quyền chung cấp trên với cơ quan hành chính có thẩm quyền chung cấp dưới trực tiếp
Là mối quan hệ mà giữa hai chủ thể chỉ lệ thuộc nhau về hoạt động.
Là quan hệ giữa hai cơ quan hành chính chỉ lệ thuộc về tổ chức
Là quan hệ giữa hai cơ quan hành chính có thẩm quyền quản lý theo ngành
Là quan hệ giữa hai cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung
Mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính có thẩm quyền chung cấp trên với cơ quan hành chính có thẩm quyền chung cấp dưới trực tiếp .
Là mối quan hệ chỉ lệ thuộc về hoạt động
Là mối quan hệ chỉ lệ thuộc về tổ chức
Là mối quan hệ có sự lệ thuộc cả về tổ chức và hoạt động
Là mối quan hệ không lệ thuộc về tổ chức
Mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính có thẩm quyền chung cấp trên với cơ quan hành chính có thẩm quyền chung cấp dưới trức tiếp là mối quan mà giữa hai chủ thể chỉ lệ thuộc thuộc nhau về hoạt động.
Đúng
Sai
Mọi quyết định hành chính đều là
Đối tượng của khiếu kiện hành chính
Đối tượng của khiếu nại hành chính
Quyết định hành chính chủ đạo
Văn bản quản lý hành chính nhà nước.
Mọi quyết định hành chính đều là đối tượng của khiếu nại hành chính.
Đúng
Sai
Mọi quyết định hành chính qui phạm đều là
Không là nguồn của luật hành chính
Nguồn của luật hành chính
Quyết định hành chính chủ đạo
Quyết định hành chính dưới luật
Mọi quyết định hành chính qui phạm đều là nguồn của luật hành chính.
Đúng
Sai
Mọi tổ chức xã hội được thành lập
Luôn được nhà nước phê chuẩn
Phải được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
Phải được nhà nước thông qua
Phải được nhà nước thừa nhận, phê chuẩn hoặc thông qua
Năng lực hành vi hành chính của cá nhân
Do hiến pháp qui định
Do pháp luật quy định
Do pháp luật và thực tế xác nhận
Năng lực hành vi là khả năng thực tế của cá nhân mà pháp luật thừa nhận và ghi nhận trong luật
Ngân hàng nhà nước Việt Nam .
Không phải là cơ quan hành chính nhà nước
Là cơ quan hành chính nhà nước
Là cơ quan thuộc Chính phủ
Là doanh nghiệp nhà nước kinh doanh tiền tệ
Ngân hành nhà nước Việt nam là cơ quan hành chính nhà nước.
Đúng
Sai
Nghị quyết của Đảng
Có thể chứa đựng quy phạm pháp luật hành chính
Có thể là nguồn của Luật Hành chính
Không phải là nguồn của Luật hành chính
Là nguồn của Luật hành chính
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp
Có thể là quyết định hành chính chủ đạo
Là quyết định hành chính cá biệt
Là quyết định hành chính chủ đạo
Là quyết định hành chính quy phạm
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp là quyết định hành chính chủ đạo.
Đúng
Sai
Nghị quyết của Quốc hội
Có thể là nguồn của Luật Hành chính
Là quyết định hành chính
Là văn bản áp dụng pháp luật
Luôn là nguồn của Luật Hành chính
Người có năng lực trách nhiệm hành chính
Chỉ tham gia vào quan hệ xử phạt hành chính
Không được tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính
Là chủ thể tham gia mọi quan hệ pháp luật
Là người có năng lực chủ thể tham gia quan hệ pháp luật hành chính.
Người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính bằng cách khấu trừ một phần lương là:
Biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt
Biện pháp đảm bảo thi hành quyết định xử phạt
Biện pháp xử phạt
Biện pháp xử phạt bổ sung
Người có thẩm quyền có thể áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo và hình thức phạt tiền đối với trường hợp vi phạm hành chính của công dân
check_box Đúng
Sai
Người có thẩm quyền có thể áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo với hình thức phạt tước quyền sử dụng giấy phép đối với cá nhân thực hiện một hành vi vi phạm hành chính.
check_box Sai
Đúng
Người có thẩm quyền có thể áp dụng hình thức xử phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính bằng cách khấu trừ một phần lương.
check_box Sai
Đúng
Người có thẩm quyền xử phạt hành chính luôn đồng thời có thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính.
Đúng
Sai
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Có thể là công dân Việt Nam
Là công dân nước ngoài
Là công dân Việt Nam
Vừa là công dân nước ngoài vừa là công dân Việt Nam
Nguồn của Luật Hành chính Việt Nam
check_box Là văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ban hành , chứa đựng quy phạm pháp luật hành chính
Là văn bản quy phạm pháp luật
Là văn bản Luật và văn bản dưới luật
Là văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật
Phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước là
check_box Là biểu hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ
Là việc phân công quyền lực của cấp trên xuống cấp dưới
Là việc giao quyền của cấp trên xuống cấp dưới
Là việc ủy quyền của cấp trên xuống cấp dưới
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính là quyết định hành chính.
Đúng
Sai
Phương pháp cưỡng chế chỉ được áp dụng trong trường hợp đã sử dụng phương pháp thuyết phục nhưng không đạt được mục đích của quản lý hành chính nhà nước.
Đúng
Sai
Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính
Là cách thức tác động của chủ thể quản lý hành chính nhà nước lên đối tượng quản lý hành chính nhà nước
Là cách thức tác động của nhà nước lên cá nhân, tổ chức
Là cách thức tác động của nhà nước với công dân
là cách thức tác động của quy phạm pháp luật hành chính lên các quan hệ xã hội phát sinh trong quản lý hành chính nhà nước
Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính là cách thức tác động của chủ thể quản lý hành chính nhà nước lên đối tượng quản lý hành chính nhà nước.
Đúng
Sai
Phương pháp quản lý hành chính nhà nước
Là cách thức điều chỉnh của quy phạm pháp luật hành chính lên các quan hệ pháp luật hành chính
Là cách thức tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý
Là phương pháp bình đẳng và thỏa thuận
Là phương pháp mệnh lệnh đơn phương
Phương pháp quản lý hành chính nhà nước là
check_box Cách thức tác động của chủ thể quản lý hành chính nhà nước lên đối tượng quản lý
Cách thức thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của chủ thể quản lý hành chính nhà nước
Cách thức điều chỉnh của quy phạm pháp luật hành chính lên các quan hệ pháp luật hành chính
Các thức quản lý hành chính nhà nước của chủ thể quản lý hành chính nhà nước
Phương pháp quản lý hành chính nhà nước là cách thức điều chỉnh của qui phạm pháp luật hành chính lên các quan hệ xã hội phát sinh trong quản lý hành chính nhà nước.
Đúng
Sai
Quan hệ pháp luật giữa cơ quan hành chính nhà nước với công dân
Có thể là quan hệ pháp luật dân sự
Luôn không là quan hệ pháp luật dân sự
Luôn không là quan hệ pháp luật hành chính
Luôn là quan hệ pháp luật hành chính.
Quan hệ pháp luật hành chính
Được điều chỉnh bởi phương pháp bình đẳng
Được điều chỉnh bởi phương pháp hành chính
Được điều chỉnh bởi phương pháp kinh tế
Được điều chỉnh bởi phương pháp mệnh lệnh đơn phương
Quan hệ quản lý giữa Bộ tài chính với UBND thành phố Hà nội
check_box Biểu hiện của nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo địa phương
Là biểu hiện của sự phân cấp trong quản lý hành chính nhà nước
Mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới
Mối quan hệ giữa trung ương với địa phương
Quốc tịch thể hiện mối quan hệ
Giữa các nhà nước với nhau
Giữa nhà nước Việt Nam với một cá nhân
Giữa nhà nước với công dân của nhà nước đó
Giữa nhà nước với người nước ngoài
Quyết định hành chính
Không mang tính dưới luật
Mang tính dưới luật
Mang tính luật
Vừa mang tính luật vừa mang tính dưới luật
Quyết định hành chính
check_box là văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật do chủ thể quản lý hành chính ban hành khi thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước
Là văn bản luật và văn bản dưới luât
Chỉ là văn bản áp dụng pháp luật do chủ thể quản lý hành chính ban hành theo thủ tục hành chính
Là văn bản áp dụng quy phạm pháp luật hành chính
Quyết định hành chính bất hợp pháp là
check_box Vi phạm thẩm quyền ban hành hoặc nội dung ban hành hoặc vi phạm thủ tục ban hành
Là quyết định có nội dung bất hợp pháp
Là quyết định vi phạm thẩm quyền ban hành
Là quyết định vi phạm thủ tục ban hành
Quyết định hành chính cá biệt
Có thể là nguồn của luật hành chính
Không phải là nguồn của luật hành chính.
Là cơ sở để ban hành quyết định áp dụng khác
Là nguồn của của luật hành chính
Quyết định hành chính cá biệt không phải là nguồn của luật hành chính.
Đúng
Sai
Quyết định hành chính gồm:
check_box Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật trong lĩnh vực hành pháp
Văn bản cá biệt
Quyết định quy phạm và quyết định hành chính cá biệt
Văn bản quy phạm pháp luật và Văn bản áp dụng pháp luật
Quyết định hành chính mang tính dưới luật.
check_box Đúng
Sai
Quyết định kỷ luật công chức
check_box Là quyết định hành chính cá biệt
Là quyết định hành chính bị khởi kiện
Là văn bản dưới luật
Quyết định hành chính quy phạm
Quyết định xử lý kỷ luật luật sư của Đoàn luật sư là quyết định hành chính áp dụng pháp luật.
check_box Sai
Đúng
Quyết định xử lý kỷ luật luật sư là đối tượng của khiếu nại.
check_box Sai
Đúng
Quyết định, chỉ thị là quyết định hành chính
Do các chủ thể có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ban hành
Do cơ quan hành chính nhà nước ban hành
Do cơ quan quyền lực ban hành
Do cơ quan tư pháp ban hành
Sở, phòng
Là cơ quan độc lập với UBND
Là cơ quan giúp việc cho Ủy ban nhân dân
Là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân
Là cơ quan trợ giúp Ủy ban nhân dân
Sở, phòng trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Là cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn ở địa phương.
Là cơ quan quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
Là cơ quan quản lý hành chính nhà nước
Là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân
Sở, phòng ban là cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chuyên môn ở địa phương.
Đúng
Sai
Sở, phòng là cơ quan hành chính nhà nước
Có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật hành chính
Có thẩm quyền cấp phép
Có thẩm quyền chuyên môn ở địa phương.
Có thẩm quyền xử phạt
Sở, phòng, ban không phải là cơ quan hành chính nhà nước do vậy không có chức năng quản lý hành chính nhà nước.
check_box Đúng
Sai
Sở, phòng, ban…
Không phải là cơ quan hành chính nhà nước do vậy không có chức năng quản lý hành chính nhà nước
Là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Là cơ quan quyền lực nhà nước
Là cơ quan tư pháp
Tất cả các đại biểu Quốc hội
Có thể là cán bộ hoặc công chức
Đều là cán bộ
Đều là cán công chức
Đều là viên chức
Tất cả các đại biểu Quốc hội đều là cán bộ theo Luật Cán bộ, công chức.
check_box Sai
Đúng
Tất cả các hình thức quản lý hành chính nhà nước
Đều không mang tính pháp lý
Đều mang tính giai cấp
Đều mang tính pháp lý
Vừa mang tính pháp lý vừa không mang tính pháp lý
Tất cả các hình thức quản lý hành chính nhà nước đều mang tính pháp lý.
Đúng
Sai
Tất cả các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước
Đều chi phối hoạt động của bộ máy nhà nước
Đều thể hiện rõ nét bản chất nhà nước Việt Nam.
Không thể hiện bản chất nhà nước
Thể hiện một phần bản chất nhà nước
Tất cả các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước đều là
Là nguyên tắc được quy định trong Hiến pháp và văn bản pháp luật
Nguyên tắc Hiến định
Nguyên tắc quy định tại các văn bản dưới luật
Nguyên tắc quy định tại các văn bản luật
Tất cả các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước đều là nguyên tắc Hiến định.
Đúng
Sai
Tất cả các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước đều thể hiện rõ nét bản chất nhà nước Việt Nam.
Đúng
Sai
Tất cả các quan hệ pháp luật có sự tham gia của cơ quan hành chính nhà nước
Có thể là quan hệ pháp luật hành chính hoặc quan hệ pháp luật khác
Đều là quan hệ pháp luật hành chính
Là quan hệ pháp luật dân sự
Là quan hệ pháp luật hiến pháp
Tất cả các quan hệ pháp luật có sự tham gia của cơ quan hành chính nhà nước đều là quan hệ pháp luật hành chính.
check_box Sai
Đúng
Tất cả các tổ chức xã hội
Đều có điều lệ
Đều có điều lệ và pháp luật điều chỉnh riêng
Đều được nhà nước phê duyệt điều lệ
Đều hình thành theo nguyên tắc tự nguyện
Tất cả các tổ chức xã hội đều tổ chức và hoạt động theo điều lệ.
Đúng
Sai
Tất cả các văn bản luật
Có thể là nguồn của luật hành chính
Đều chứa đựng quy phạm pháp luật hành chính
Đều không phải là văn bản nguồn của luật hành chính
Đều là nguồn của luật hành chính
Tất cả công chức nhà nước đều được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
Có thể là cán bộ
Có thể là Viên chức hoặc công chức
Đều là công chức
Đều là viên chức
Tất cả những người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Có thể là công chức hoặc viên chức
Đều là cán bộ
Đều là công chức
Đều là viên chức.
Tất các các cơ quan hành chính nhà nước
Đều có cơ cấu tổ chức giống nhau
Đều là cơ quan thuộc Chính phủ
Đều sử dụng phương thức lãnh đạo kết hợp giữa lãnh đạo tập thể với lãnh đạo cá nhân người đứng đầu.
Đều tổ chức và hoạt động như nhau
Tất các các cơ quan hành chính nhà nước đều sử dụng phương thức lãnh đạo kết hợp giữa lãnh đạo tập thể với lãnh đạo cá nhân người đứng đầu.
Đúng
Sai
Tất các các quyết định hành chính cá biệt
Đều do cá nhân có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành
Đều do chủ thể quản lý hành chính nhà nước ban hành
Đều do cơ quan hành chính nhà nước ban hành
Đều do thủ trưởng cơ quan nhà nước ban hành
Tất các các quyết định hành chính cá biệt đều là đối tượng của khiếu kiện hành chính.
check_box Sai
Đúng
Tất các cơ quan hành chính nhà nước
Chỉ lệ thuộc với nhau về hoạt động
Chỉ lệ thuộc với nhau về tổ chức
Có thể lệ thuộc về tổ chức và hoạt động
Đều lệ thuộc với nhau về tổ chức và hoạt động.
Tất các cơ quan hành chính nhà nước đều lệ thuộc với nhau về tổ chức và hoạt động.
check_box Sai
Đúng
Thẩm phán
Có thể là chủ thể quản lý hành chính nhà nước
Không phải là chủ thể quản lý hành chính nhà nước
Là chủ thể của tư pháp
Là chủ thể lập pháp
Thẩm phán chủ tọa phiên tòa xử phạt hành vi gây rối trật tự phiên tòa .
Theo thủ tục hành chính
Theo thủ tục hành chính và thủ tục tư pháp
Theo thủ tục lập pháp
Theo thủ tục tư pháp
Thẩm quyền của Chính phủ
Là thẩm quyền của các thành viên chính phủ
Là thẩm quyền của Chính phủ và của thủ tướng chính phủ
Là thẩm quyền của người đứng đầu Chính phủ
Là thẩm quyền của thủ tướng chính phủ
Thanh tra Chính phủ
Là cơ quan hành chính chuyên ngành đặc biệt
Là cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản lý hành chính nhà nước về công tác thanh tra.
Là cơ quan tài phán
Là cơ quan thuộc Chính phủ
Thanh tra Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước có chức năng quản lý hành chính nhà nước về công tác thanh tra.
check_box Đúng
Sai
Thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức, viên chức .
Được tính từ khi cơ quan, đơn vị phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của công chức, viên chức
Được tính từ khi có vi phạm pháp luật
Được tính từ khi đơn vị cơ quan xác định có hành vi vi phạm
Được tính từ thời điểm xảy ra hành vi vi phạm
Thu hồi giấy phép là hình thức xử phạt hành chính.
check_box Sai
Đúng
Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
check_box Là thủ tục hành chính
Là thủ tục tố tụng hành chính
Là thủ tục tư pháp
Vừa là thủ tục hành chính vừa là thủ tục tố tụng
Thủ tục hành chính
Do Pháp luật dân sự quy định
Do pháp luật hành chính quy định
Do quy phạm hiến pháp quy định
Do quy phạm pháp luật quy định
Thủ tục hành chính
Chỉ được tiến hành bởi cá nhân có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước
Chỉ được tiến hành bởi chủ thể quản lý hành chính nhà nước
Chỉ được tiến hành bởi cơ quan hành chính
Chỉ được tiến hành bởi cơ quan nhà nước
Thủ tục hành chính
Là bảo đảm pháp lý đối với việc thực hiện thẩm quyền của các chủ thể quản lý hành chính nhà nước
Là hoạt động quản lý hành chính nhà nước
Là trình tự thực hiện quyền lập pháp
Là trình tự thực hiện quyền tư pháp
Thủ tục hành chính .
Chỉ có thể được khởi xướng bởi các chủ thể thực hiện thủ tục
Là thủ tục ban hành văn bản luật
Là thủ tục giải quyết vụ án hành chính
Là thủ tục nội bộ
Thủ tục hành chính có thể do cơ quan quyền lực tiến hành nhằm thực hiện chức năng lập pháp.
Đúng
Sai
Thủ tục hành chính có tính phong phú, đa dạng.
check_box Đúng
Sai
Thủ tục hành chính được ghi nhận bởi các qui phạm pháp luật hành chính do các cơ quan hành chính nhà nước ban hành.
Đúng
Sai
Thủ tục hành chính là phương tiện pháp lý để các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước.
Đúng
Sai
Thủ tục hành chính là thủ tục do các cơ quan hành chính nhà nước tiến hành.
Đúng
Sai
Thủ tục hành chính.
Do cơ quan lập pháp thực hiện
Do cơ quan tư pháp thực hiện
Là thủ tục do các cơ quan hành chính nhà nước tiến hành
Là thủ tục do chủ thể quản lý hành chính nhà nước thực hiện
Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền
Bãi bỏ văn bản quy phạm của Hội đồng nhân dân nếu văn bản đó trái với văn bản của Chính phủ
Đình chỉ thị hành văn bản quy phạm của Hội đồng nhân dân nếu văn bản đó trái với văn bản của Chính phủ
Hủy bỏ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân
Không có quyền tạm đình chỉ thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân
Thực hiện những tác động về nghiệp vụ kỹ thuật
Là hình thức đặc thù
Là hoạt động ít tính pháp lý
Là hoạt động không mang tính pháp lý
Là hoạt động mang tính pháp lý
Thực hiện quyền khiếu nại
check_box Là việc công dân tham gia quản lý hành chính nhà nước gián tiếp
Là việc công dân tham gia quản lý hành chính nhà nước trực tiếp
Là việc công dân đóng góp ý kiến vào quản lý hành chính nhà nươc
Là việc công dân tham gia quản lý hành chính nhà nước vừa trực tiếp vừa gián tiếp
Tính bị xử phạt của vi phạm hành chính .
Là theo luật xử lý vi phạm hành chính
Là việc cá nhân tổ chức vi phạm bị xử phạt trên thực tế
Là việc theo nghị định hành vi vi phạm đó bị xử phạt
Là việc xử phạt thực tiễn
Tính bị xử phạt của vi phạm hành chính là việc cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính đã bị xử phạt trên thực tế.
Đúng
Sai
Tính mệnh lệnh đơn phương trong phương pháp điều chỉnh của luật hành chính
check_box Là tính bất bình đẳng về ý chí giữa hai chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính
Là tính bất bình đẳng của cơ quan công quyền với cá nhân tổ chức
Là tính bất bình đẳng về thẩm quyền và quyền và nghĩa vụ của hai chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính.
Là tính bất bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của hai chủ thể trong quan hệ pháp luật hành chính
Tổ chức xã hội
Có chức năng chính trị
Có chức năng tố tụng
Có thể là chủ thể quản lý hành chính nhà nước
Không thể là chủ thể quản lý hành chính nhà nước
Tổ chức xã hội
Có quyền bầu cử
Có quyền gây quỹ hội trên cơ sở hội phí của hội viên
Có quyền ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật
Không có quyền gây quỹ hội trên cơ sở hội phí của hội viên
Tổ chức xã hội ban hành điều lệ
Quy định cơ cấu tổ chức và hoạt động của tổ chức đó
Quy định địa vị pháp lý cho các thành viên
Quy định quy chế pháp lý hành chính cho tổ chức đó.
Quy định quyền và nghĩa vụ pháp lý của các thành viên
Tổ chức xã hội chỉ là
Chủ thể không tiến hành thủ tục hành chính
Chủ thể tham gia vào thủ tục hành chính
Chủ thể thực hiện thủ tục hành chính
Chủ thể thực hiện thủ tục hành chính và có thể là chủ thể tham gia thủ tục hành chính
Tổ chức xã hội chỉ là chủ thể tham gia vào quan hệ thủ tục hành chính.
Đúng
Sai
Tổ chức xã hội có thể là chủ thể quản lý hành chính nhà nước.
Đúng
Sai
Tổ chức xã hội hoạt động đúng điều lệ là
Có thể là một nội dung của tuân thủ pháp luật
Không là một nội dung của tuân thủ pháp luật
Là một nội dung của tuân thủ pháp luật
Là nội dung của quản lý hành chính nhà nước
Tổ chức xã hội.
Được kinh doanh một số loại hình dịch vụ
Được thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật
Không được kinh doanh bất kỳ loại hình dịch vụ nào
Không được thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật
Tòa án có thể là chủ thể tiến hành thủ tục hành chính.
Đúng
Sai
Tòa án là cơ quan nhà nước
Có quyền tiến hành hoạt động quản lý hành chính nhà nước
Có thể có chức năng quản lý hành chính nhà nước
Không tiến hành hoạt động quản lý hành chính nhà nước
Tiến hành chức năng quản lý hành chính nhà nước
Tòa án nhân dân là
Chủ thể của tài phán hành chính trên thế giới
Chủ thể lập pháp
Chủ thể quản lý hành chính nhà nước
Chủ thể tư pháp và có thể là chủ thể quản lý hành chính nhà nước
Tòa án nhân dân là
Chủ thể thực hiện thủ tục hành chính
Không là chủ thể tiến hành tố tụng
Không phải là chủ thể thực hiện thủ tục hành chính
Là chủ thể lập pháp
Tổng cục, cục thuộc bộ
Là cơ quan chuyên môn
Là cơ quan giúp việc
Là cơ quan hành chính nhà nước
Là đơn vị thuộc Bộ
Trách nhiệm kỷ luật của công chức chỉ được áp dụng.
Khi công chức phạm tội
Khi công chức thực hiện hành vi vi phạm kỷ luật
Khi công chức vi phạm dân sự
Khi công chức vi phạm pháp luật
Tranh chấp hành chính
Chỉ giải quyết bởi cơ quan hành chính
Chỉ giải quyết theo thủ tục hành chính
Chỉ giải quyết theo thủ tục tố tụng hành chính
Có thể được giải quyết theo thủ tục tố tụng và bởi Tòa án
Tranh chấp hành chính
Có thể được giải quyết theo thủ tục hành chính
Có thể giải quyết theo thủ tục lập pháp
Được giải quyết theo thủ tục nội bộ
Luôn được giải quyết theo thủ tục hành chính
Tranh chấp hành chính luôn được giải quyết theo thủ tục hành chính.
check_box Sai
Đúng
Trong mọi trường hợp khi xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
Đều không phải thành lập hội đồng kỷ luật
Đều không phải tuân thủ thủ tục kỷ luật theo pháp luật hiện hành
Đều phải thành lập Hội đồng kỷ luật
Đều phải tuân thủ thủ tục kỷ luật theo pháp luật hiện hành
Trong mọi trường hợp khi xử lý kỷ luật cán bộ, công chức đều phải thành lập Hội đồng kỷ luật.
check_box Sai
Đúng
Trong mọi trường hợp người có thẩm quyền chỉ tịch thu những tang vật, phương tiện được sử dụng vào vi phạm hành chính thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính.
Đúng
Sai
Trong mọi trường hợp việc công chức chấp hành mệnh lệnh bất hợp pháp của cấp trên
Chỉ phải gánh chịu trách nhiệm của việc chấp hành mệnh lệnh đó nếu trước khi chấp hành không báo cáo cấp trên
Có thể phải gánh chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó
Đều phải gánh chịu hậu quả của việc chấp hành mệnh lệnh đó
Không phải gánh chịu trách nhiệm về hậu quả của việc chấp hành mệnh lệnh đó.
Trong mọi trường hợp việc công chức chấp hành mệnh lệnh bất hợp pháp của cấp trên đều không phải gánh chịu về hậu quả của việc thi hành mệnh lệnh đó
Đúng
Sai
Trong mọi trường hợp, việc xử lý kỷ luật công chức
Có thể không phải thành lập Hội đồng kỷ luật
Đều phải thành lập hội đồng kỷ luật.
Phải thành lập hội đồng bồi hoàn
Phải thành lập hội đồng tư vấn cho người đứng đầu
Trong quan hệ pháp luật hành chính luôn có một bên chủ thể
Là cơ quan hành chính nhà nước
Là công dân Việt Nam
Là đại điện cho quyền lực nhà nước
Là nhà nước
Văn bản qui phạm pháp luật có nội dung chứa đựng qui phạm pháp luật hành chính là
Là nguồn của Luật Hành chính
Là quyết định hành chính quy phạm
Là văn bản quản lý hành chính nhà nước
Quyết định hành chính
Văn bản qui phạm pháp luật có nội dung chứa đựng qui phạm pháp luật hành chính là quyết định hành chính qui phạm.
Đúng
Sai
Văn bản quy phạm pháp luật hành
Chính là hình thức biểu hiện của quyết định hành chính quy phạm
Là biểu hiện của hoạt động kiểm sát
Là biểu hiện của hoạt động xét xử
Là biểu hiện hoạt động lập pháp
Văn phòng Chính phủ
Là cơ quan giúp việc cho Chính phủ
Là cơ quan giúp việc cho thủ tướng
Là cơ quan hành chính nhà nước
Là cơ quan trực thuộc Chính phủ
Văn phòng Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước.
check_box Đúng
Sai
Vi phạm hành chính là
check_box Hành vi có tính trái pháp luật được luật hành chính bảo vệ
Hành vi trái pháp luật hình sự
Hành vi Có tính trái pháp luật đất đai
Hành vi có tính trái pháp luật hành chính
Việc áp dụng quy phạm pháp luật
Chỉ được thể hiện thông qua việc ban hành các loại giấy tờ có giá trị pháp lý
Được thể hiện bằng văn bản áp dụng hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật
Không được thể hiện thông qua hình thức căn bản giấy tờ có giá trị pháp lý
Luôn phải thông qua hình thức ban hành văn bản áp dụng.
Việc chuyển giao quyền lực nhà nước từ trung ương xuống địa phương
Là biểu hiện của nguyên tắc pháp chế
Là biểu hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ
Là biểu hiện của phân công trong quản lý hành chính
Là đặc tính của quản lý hành chính nhà nước
Việc chuyển giao quyền lực nhà nước từ trung ương xuống địa phương, từcấp trên xuống cấp dưới là biểu hiện của nguyên tắc tập trung dân chủ.
Đúng
Sai
Việc quản lý công chức cấp xã
Do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện
Do chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện
Do ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện
Do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện
Việc tuyển dụng công chức
Chỉ được thực hiện theo phương thức thi tuyển
Có thể bổ nhiệm trực tiếp
Được thực hiện theo thi tuyển hoặc xét tuyển
Được thực hiện theo xét tuyển
Việc tuyển dụng công chức chỉ được thực hiện theo phương thức thi tuyển.
check_box Sai
Đúng
Việc tuyển dụng viên chức
Được thực hiện thông qua ký kết hợp đồng làm việc
Thực hiện thông qua bổ nhiệm
Thực hiện thông qua thi tuyển
Thực hiện thông qua xét tuyển
Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý vi phạm pháp luật
Có thể cách chức
Không bị miễn nhiệm
Luôn bị miễn nhiệm
Luôn không bị giáng chức
Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà nội
check_box Là công chức
Có thể là công chức
Là viên chức
Là cán bộ

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập