“Kiềm chế, đối trọng, chế ước lẫn nhau” là biểu hiện của nguyên tắc nào trong tổ chức bộ máy nhà nước?
Bình đẳng, tự nguyện.
Phân chia quyền lực.
Tập trung quyền lực.
Vừa hợp tác, vừa đấu tranh.
Ai là chủ thể trong quan hệ vợ chồng?
Cả hai vợ chồng
Chồng
Người thứ ba
Vợ
Anh/ chị là một pháp nhân, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Bản chất pháp luật mang những thuộc tính gì?
check_box Vừa mang tính giai cấp, vừa mang tính xã hội
Không mang cả hai thuộc tính trên
Tính giai cấp
Tính xã hội
Bạn chọn phương án nào là tối ưu?
check_box Pháp luật phải tốt, thực hiện pháp luật phải nghiêm, Kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật phải chặt, tòa án phải áp dụng đúng pháp luật.
Kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật phải chặt
Pháp luật phải tốt (có chất lượng)
Thực hiện pháp luật phải nghiêm
Bạn có thể chối bỏ nghĩa vụ công dân của mình không? Vì sao
Có thể
Không thể
Tôi trả tiền thuê người khác thực hiện nghĩa vụ đó
Bạn đánh giá về mặt nào việc nhiều gia đình ở thành phố Điện Biên Phủ dành nhà mình cho khách du lịch ở miễn phí trong thời gian Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên?
Đạo đức
Kinh tế
Pháp luật
Bạn lựa chọn phương án nào?
Chỉ cần giáo dục đạo đức, không cần giáo dục ý thức pháp luật
Chỉ cần giáo dục ý thức pháp luật, không cần giáo dục đạo đức
Giáo dục ý thức pháp luật kết hợp với giáo dục đạo đức
Không cần phải giáo dục đạo đức.
Bất kỳ một tập thể người nào cũng là một pháp nhân, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Bất kỳ tập quán xã hội nào cũng đều là nguồn (hình thức) của pháp luật, đúng hay sai ?
Đúng
Sai
Biểu hiện chủ yếu của quyền lực Nhà nước là:
Giai cấp thống trị nắm chính quyền.
Nền tảng kinh tế.
Sức mạnh cưỡng chế.
Tổ chức rộng lớn.
Biểu hiện cụ thể của thực hiện pháp luật:
check_box Xử sự trong phạm vi của qui định pháp luật
Hành vi đạo đức
Hành vi rà soát, đối chiếu quy định pháp luật
Không có ý nghĩ vi phạm quy định pháp luật
Bộ máy nhà nước của các nước trên thế giới được tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tắc phổ biến nào?
Bình đẳng, tự nguyện.
Phân chia quyền lực.
Tập trung quyền lực.
Vừa hợp tác, vừa đấu tranh.
Bộ máy nhà nước là do giai cấp nào nắm giữ?
Giai cấp bị trị
Giai cấp nô lệ
Giai cấp thống trị
Không xác định được
Bộ máy nhà nước là:
Hệ thống các cơ quan nhà nước.
Hệ thống các tổ chức CT-XH.
Kiến trúc thượng tầng xã hội.
Toàn bộ hạ tầng cơ sở.
Cá nhân cũng là pháp nhân, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Cá nhân là chủ thể của quan hệ pháp luật, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Cách xử sự mà pháp luật bắt buộc một bên phải thực hiện trong quan hệ pháp luật là:
Chấp hành pháp luật.
Nghĩa vụ pháp lý
Quyền chủ thể
Sử dụng pháp luật.
Cái gì không phải là nguồn của pháp luật?
check_box Nghị quyết của Đảng
Tập quán pháp
Tiền án lệ
Văn bản qui phạm pháp luật
Cái gì là đối tượng điều chỉnh của pháp luật?
Quan hệ xã hội
Qui luật của tự nhiên
Tâm linh
Thiên nhiên
Cái gì là nguồn của pháp luật
check_box Tiền án lệ
Nghị quyết của Đảng
Thói quen
Văn kiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Cái gì là nguồn của pháp luật?
check_box Tập quán pháp
Phong tục
Tâm lý tư pháp
Thói quen
Cái gì là nguyên nhân của hành vi vi phạm pháp luật?
check_box Động cơ của chủ thể vi phạm pháp luật
Điều kiện khách quan của xã hội.
Hoàn cảnh cuộc sống của người vi phạm pháp luật.
Không biết
Cái gì sau đây không phải là nguồn (hình thức) của pháp luật?
check_box Nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam
Hiến pháp
Luật
Văn bản qui phạm pháp luật
Cái gì sau đây không phải là nguồn của pháp luật
check_box Công điện của Thủ tướng Chính phủ
Nghị dịnh của Chính phủ
Pháp lệnh
Thông tư của Bộ
Căn cứ nào phân biệt nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội khác?
Đặc điểm nhà nước.
Hình thức nhà nước.
Kiểu nhà nước.
Nguồn gốc nhà nước.
Cảnh sát giao thông ra quyết định xử phạt một người vi phạm giao thông là hình thức thực hiện pháp luật nào?
áp dụng pháp luật
sử dụng pháp luật
thi hành pháp luật
tuân thủ pháp luật
Cấu trúc của qui phạm pháp luật gồm những gì?
Các chế định pháp luật.
Hệ thống pháp luật
Phần giả định, phần qui định và phần chế tài.
Chế định pháp luật gồm:
Các quy phạm pháp luật có cấu trúc giống nhau, cùng điều chỉnh quan hệ xã hội theo một cách thức nhất định.
Các quy phạm pháp luật có cùng phạm vi điều chỉnh nhất định.
Các quy phạm pháp luật có cùng phương pháp điều chỉnh nhất định.
Các quy phạm pháp luật có những đặc điểm chung nhằm điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội.
Chỉ những quan hệ xã hội nào được pháp luật điều chỉnh mới là quan hệ pháp luật, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Chính phủ cũng làm công tác xét xử như tòa án, đúng hay sai?
Chính phủ là cơ quan lập pháp
Đúng
Sai
Chính phủ là cơ quan tư pháp, đúng hay sai?
Chính phủ là cơ quan lập pháp
Đúng
Sai
Chính phủ thực hiện chức năng nào
Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp
Tổ chức thi hành pháp luật
Tư pháp
Xét xử
Chủ thể quan hệ pháp luật cần phẩm chất gì?
Có trình độ cử nhân ngành luật
Năng lực cảm thụ pháp luật
Năng lực pháp luật
Năng lực thẩm mỹ
Chức năng nhà nước được thực hiện thông qua:
Bộ máy nhà nước.
Các điều lệ, quy chế.
Hệ thống chính trị.
Hệ thống pháp luật.
Chức năng và hình thức nhà nước được quy định bởi yếu tố nào của nhà nước?
Bản chất.
Đặc điểm.
Nguồn gốc hình thành.
Vị trí, vai trò.
Civil law là gì?
check_box Tên gọi hệ thống pháp luật ở các nước Châu Âu trên phần lục địa
Tên gọi hệ thống pháp luật của các nước Anh – Mỹ
Tên gọi hệ thống pháp luật Việt Nam
Tên gọi hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa
Có mấy kiểu pháp luật?
2
3
4
5
Cơ quan lập pháp trong bộ máy nhà nước là:
Chính phủ, nội các.
Quốc hội, nghị viện.
Ủy ban nhân dân.
Viện công tố.
Cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước là:
check_box Pháp luật.
Bộ máy nhà nước.
Chế độ kinh tế.
Thể chế chính trị.
Có thể bán phiếu bầu của mình cho người tranh cử đại biểu quốc hội được không?
Có thể, vì phiếu bầu cũng là hàng hóa.
Không thể
Nên thương mại hóa phiếu bầu
Có thể coi nghĩa vụ công dân của mình là tài sản đem bán được không?
Được
Không được
Common law là gì?
check_box Tên gọi hệ thống pháp luật của các nước Anh – Mỹ
Tên gọi hệ thống pháp luật ở các nước Châu Âu trên phần lục địa.
Tên gọi hệ thống pháp luật Việt Nam
Tên gọi hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa
Dân cư bị Nhà nước quản lý dựa trên cách thức nào?
Theo dòng máu
Theo giới tính
Theo lãnh thổ
Theo tuổi tác
Đâu không phải là chủ thể của quan hệ pháp luật?
Nhà nước
Pháp nhân
Tài sản
Thể nhân (cá nhân)
Đâu là dấu hiệu của pháp nhân theo qui định của Bộ luật Dân sự?
Có tài sản độc lập với tài sản của cá nhân, của tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.
Được thành lập dù hợp pháp hoặc bất hợp pháp.
Không cần phải có cơ cấu tổ chức cụ thể nào
Đâu là một chức năng của Quốc hội?
Cơ quan bổ trợ
Cơ quan đại diện
Cơ quan hàn lâm viện
Cơ quan phi chính phủ
Đâu là pháp nhân?
Bạn
Doanh nghiệp
Thầy giáo
Tôi
Để tạo ra sự đồng thuận xã hội trong xây dựng và thực hiện pháp luật, rất cần có yếu tố gì?
Chính trị.
Đạo đức.
Kinh tế.
Nhà nước.
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là nguồn (hình thức) của pháp luật, đúng hay sai?
check_box Sai
Đúng
Điều gì cấu thành năng lực chủ thể quan hệ pháp luật của pháp nhân?
Năng lực hành vi và năng lực pháp luật của pháp nhân
Sự hiểu biết về pháp luật
Sự hợp tác của pháp nhân với cá nhân
Tinh thần kinh doanh
Điều gì không phải là tác nhân làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật?
Hành vi của chủ thể
Ký hợp đồng mua bán
Sự kiện pháp lý
Ước mơ
Điều gì là cần thiết?
check_box Pháp luật phải tốt (có chất lượng)
Pháp luật kém (chất lượng thấp) cũng được
Tất cả các phương án
Thực hiện pháp luật kém cũng được
Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam là văn bản qui phạm pháp luật, đúng hay sai?
check_box Sai
Đúng
Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết/tham gia có phải là nguồn (hình thức) pháp luật áp dụng đối với nước ta không? Giải thích tại sao?
check_box Phải
Không phải
Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết/tham gia có thể được áp dụng như thế nào?
check_box Áp dụng trực tiếp toàn bộ hoặc một phần của điều ước
Không được áp dụng trực tiếp bất cứ điều ước quốc tế nào
Phải chuyển hóa tất cả các điều ước quốc tế thành qui phạm pháp luật quốc gia để áp dụng
Đối tượng điều chỉnh của pháp luật là gì?
check_box Quan hệ xã hội
Tâm linh
Thiên nhiên
Vật chất
Đối tượng nghiên cứu của Lý luận về Nhà nước và pháp luật là gì?
Khoa học tự nhiên
Khoa học xã hội
Những vấn đề chung về Nhà nước và pháp luật
Tự nhiên
Động cơ vi phạm pháp luật thuộc mặt nào của cấu thành vi phạm pháp luật
check_box Mặt chủ quan
Mặt khách quan
Mặt khách thể
Động lực nào trực tiếp thúc đẩy Nhà nước ra đời?
Đấu tranh giai cấp
Đấu tranh sinh tồn giữa các loài.
Lý luận khoa học về Nhà nước và pháp luật
Sự đa dang của các dân tộc, tôn giáo và sắc tộc
Dựa trên cơ sở nào để phân loại các loại vi phạm pháp luật?
check_box Mức độ nguy hiểm của vi phạm pháp luật.
Năng lực trách nhiệm của chủ thể.
Tính có lỗi của hành vi.
Tính trái pháp luật của hành vi.
Dưới chế độ xã hội nào không có pháp luật
check_box Công xã nguyên thủy
Chiếm hữu nô lệ
Phong kiến
Tư bản
Giải thích chính thức luật phải như thế nào?
check_box Phải tôn trọng mục đích của luật và hướng theo mục đích của luật.
Điều khoản nào cần phải giải thích thì chỉ căn cứ vào điều khản đó để giải thích
Không cần phải tôn trọng mục đích của luật
Giáo trình lý luận về Nhà nước và pháp luật là nguồn (hình thức) của pháp luât, đúng hay sai?
check_box Sai
Đúng
Giữa luật chung và luật chuyên ngành cùng điều chỉnh về một nội dung thì ưu tiên áp dụng luật nào?
Luật chung
Luật chuyên ngành
Tùy chọn
Hành pháp có nghĩa là gì?
Ban hành luật
Sửa đổi luật và thông qua luật
Tổ chức thi hành pháp luật
Xét xử
Hành vi nào là hành vi trái với pháp luật?
check_box Không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
Không làm cái việc mà pháp luật cấm
Không làm cái việc mà pháp luật cấm
Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm và không làm cái việc mà pháp luật cấm
Hành vi nào làm phát sinh quan hệ pháp luật?
Lời hứa của đôi tình nhân rằng họ sẽ kết hôn.
Tổ chức tiệc cưới như vẫn thường được tổ chức hiện nay.
Trai gái yêu nhau giới thiệu nhau với bố mẹ mình
Trao và nhận giấy đăng ký kết hôn vào ngày đăng ký kết hôn có hiệu lực pháp luật
Hành vi nào làm phát sinh quan hệ pháp luật?
Đề nghị ký kết hợp đồng
Đọc tin trên mạng Internet
Họp lớp học
Ký hợp đồng
Hành vi nào làm phát sinh quan hệ pháp luật?
Đề nghị ký kết hợp đồng
kết bạn
Kết hôn hoặc ly hôn
Quảng cáo
Hành vi trái pháp luật thực hiện trong hoàn cảnh bất khả kháng không bị coi là vi phạm pháp luật vì:
check_box Không có yếu tố lỗi.
Không có hậu quả
Không nguy hại
Không nguy hiểm.
Hành vi trái với pháp luật của người nào thực hiện mới có thể bị coi là hành vi vi phạm pháp luật hoặc phạm tội?
check_box Của người có năng lực hành vi, có năng lực chịu trách nhiệm pháp luật
Của bất kỳ ai không phụ thuộc vào năng lực hành vi và năng lực chịu trách nhiêm.
Của người không có năng lực hành vi
Hành vi trái với pháp luật là gì?
check_box Làm cái việc mà pháp luật cấm và Không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
Hành vi vi phạm pháp luật
Không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
Làm cái việc mà pháp luật cấm
Hành vi trái với pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật, đúng hay sai? Giải thích tại sao?
check_box Sai
Đúng
Hành vi vi phạm pháp luật có làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật không?

Không
Hành vi vi phạm pháp luật là hậu quả của điều gì?
check_box Lỗi của người vi phạm
Điều kiện khách quan của xã hội
Hoàn cảnh sống của người vi phạm
Kinh tế thị trường
Hết thảy mọi quan hệ xã hội đều đồng thời là quan hệ pháp luật, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Hình thức áp dụng pháp luật có đặc điểm riêng là:
check_box Do tổ chức, cá nhân có quyền lực NN thực hiện.
Thực hiện bằng cách không hành động.
Thực hiện pháp luật một cách thụ động.
Trao quyền thỏa thuận, lựa chọn cho các bên tham gia quan hệ pháp luật.
Hình thức nhà nước là kiểu nhà nước, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Hình thức pháp luật cơ bản, phổ biến nhất hiện nay là:
check_box Văn bản QPPL.
Quy phạm pháp luật.
Tập quán pháp.
Tiền lệ pháp.
Hoàn thành câu sau: Quyền lực … là một loại quyền lực công đặc biệt tách rời khỏi xã hội.
Chính trị.
Kinh tế.
Nhà nước.
Tư tưởng
Hoàn thiện nhận định về bản chất của pháp luật: Không có pháp luật chỉ mang tính giai cấp mà không mang ... và ngược lại.
check_box Tính xã hội
Tính dân chủ.
Tính hài hòa
Tính kinh tế
Hoạt động nào thuộc chức năng đối ngoại của nhà nước?
Bảo đảm trật tự xã hội.
Ký hiệp định thương mại.
Quản lý kinh tế.
Trấn áp các phần tử chống đối
Hoạt động nào thuộc chức năng đối nội của nhà nước?
Phân giới cắm mốc biên giới quốc gia.
Quan hệ bang giao quốc tế.
Xâm lược nước khác.
Xây dựng sân bay quốc tế.
Khách thể của quan hệ pháp luật là gì?
Là những lợi ích, giá trị mà chủ thể nhắm tới khi tham gia quan hệ pháp luật và vì lẽ đó quan hệ pháp luật giữa các chủ thể được xác lập
Năng lực chủ thể quan hệ pháp luật
Năng lực hành vi của chủ thể
Năng lực pháp luật của chủ thể
Khách thể quan hệ pháp luật là gì?
Là lợi ích và giá trị mà chủ thể quan hệ pháp luật hướng tới để đạt được
Năng lực hành vi của chủ thể
Năng lực pháp luật của chủ thể
Khái niệm chỉ cách thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước:
Bộ máy nhà nước.
Cấu trúc nhà nước.
Hình thức nhà nước.
Kiểu nhà nước.
Khẳng định nào là đúng?
check_box Pháp luật nước ngoài được áp dụng trong trường hợp các bên trong hoạt động thương mại có yếu tố nước ngoài thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài.
Pháp luật nước ngoài được áp dụng trong mọi trường hơp
Việc áp dụng pháp luật nước ngoài là tùy nghi lựa chọn
Khẳng định: “Pháp luật của các ông chỉ là ý chí của giai cấp các ông được đề lên thành luật”, C.Mác và Ph.Ănghen muốn đề cập đến vấn đề nào của pháp luật tư sản?
check_box Bản chất giai cấp của pháp luật
Bản chất xã hội của pháp luật
Tính cưỡng chế của pháp luật
Tính ý chí của pháp luật
Không thể áp dụng pháp luật nước ngoài trong trường hợp nào?
check_box Tùy nghi lựa chọn
Trong trường hợp các bên trong hoạt động thương mại có yếu tố nước ngoài thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài.
Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết/tham gia dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài để áp dụng
Trong trường hợp pháp luật Việt Nam dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài để áp dụng.
Lập pháp nghĩa là gì?
Áp dụng luật
Kiểm soát việc tuân theo luật
Làm luật và sửa đổi luật
Thực thi luật
Lấy Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam làm căn cứ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với tội phạm được không?
check_box Không được
Được
Lấy Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam làm căn cứ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với tội phạm là sai, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Lấy lời răn của Phật để truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với vi phạm pháp luật được không?
check_box Không được
Được
Liên banglà một kiểu nhà nước, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Lỗi của người cướp giật điện thoại di động của người khác thể hiện dưới hình thức nào ?
check_box Lỗi cố ý
Lỗi do nhầm lẫn
Lỗi vô ý
Lỗi của người vi phạm pháp luật là yếu tố thuộc mặt chủ quan hay thuộc mặt khách quan của vi phạm pháp luật?
Chẳng thuộc mặt khách quan cũng chẳng thuộc mặt chủ quan của vi phạm pháp luật
Thuộc mặt chủ quan
Thuộc mặt khách quan
Lỗi của người vi phạm pháp luật thuộc yếu tố nào của cấu thành vi phạm pháp luật
Khách thể của sự vi phạm pháp luật
Mặt chủ quan của vi phạm pháp luât
Mặt khách quan của vi phạm pháp luật
Lỗi như thế nào là lỗi vô ý
check_box Lỗi do sự cẩu thả trong suy nghĩa và trong hành động dẫn đến vi phạm pháp luật
Lỗi cố ý gián tiếp
Lỗi cố ý trực tiếp
Lỗi do nhầm lẫn
Lựa chọn phương án nào là tối ưu?
check_box Tòa án phải áp dụng đúng pháp luật
Chỉ cần thực hiện pháp luật nghiêm túc, toà án áp dụng pháp luật thế nào cũng được
Pháp luật tốt, toà án áp dụng pháp luật thế nào không quan trọng
Toà án không nhất thiết phải áp dụng đúng pháp luật
Lựa chọn phương án nào là tối ưu?
check_box Pháp luật tốt, thực hiện pháp luật nghiêm, kiểm tra thực hiện pháp luật phải chặt
Không cần kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật.
Pháp luật không tốt cũng được
Thực hiện pháp luật không nghiêm cũng được
Lý luận Nhà nước và pháp luật chỉ là sự phản ánh nhận thức của con người về nhà nước và pháp luật vào thế giới khách quan, Nếu không có Nhà nước và pháp luật thì có Lý luận về Nhà nước và pháp luật không?

Không
Lý luận về Nhà nước và pháp luật là biểu hiện của ý thức pháp luật đúng hay sai?
Đúng
Lý luận về Nhà nước và pháp luật không phải là biểu hiện của ý thức pháp luật.
Sai
Lý luận về Nhà nước và pháp luật là gì
Là hệ thống tri thức về Nhà nước và pháp luật được thực tiễn kiểm nghiệm rằng nó phản ánh đúng Nhà nước và pháp luật như trong thực tiễn.
Là nhận thức thống thương về Nhà nước và pháp luật
Là tư duy nghiên cứu Nhà nước và pháp luật đi từ cái chung đến cái riêng
Là tư duy nghiên cứu Nhà nước và pháp luật đi từ cái riêng đến cái chung
Lý luận về Nhà nước và pháp luật thể hiện ý thức pháp luật ở trình độ nào?
Ở trình độ tâm lý thường ngày
Trình độ cao nhất của tư duy về pháp luật (tư duy lý luận về pháp luật)
Trình độ hiểu biết thông thường về pháp luật.
Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật thể hiện ở điểm nào?
check_box Ở lối, động cơ và mục đích vi phạm pháp luật
Ở điều kiện của sự vi phạm pháp luật
Ở khách thể của vi phạm pháp luật
Ở quan hệ pháp luật
Mặt khách quan của vi phạm pháp luật thể hiện ở điểm nào?
check_box Ở hành vi vi phạm, quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm pháp luật và thiệt hại do hành vi ấy gây ra
Ở động cơ vi phạm pháp luật
Ở lỗi cố ý vi phạm pháp luật
Ở lỗi do nhầm lẫn
Mọi bản in hay mọi bản photo văn bản luật đều là nguồn (hình thức) của pháp luật, đúng hay sai?
check_box Sai
Đúng
Mỗi hành vi phạm tội phạm phải chịu mấy lần trách nhiệm pháp luật hình sự?
check_box Một lần
Ba lần
Hai lần
Tùy Tòa án quyết định
Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là tội phạm, đúng hay sai?
check_box Sai
Đúng
Mỗi hình thái kinh tế -xã hội đều có Nhà nước?
Đúng
Sai
Mỗi người đều là một pháp nhân, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Mỗi Nhà nước phong kiến là một kiểu nhà nước khác nhau, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Môn học Lý luận về Nhà nước và Pháp luật nghiên cứu những vấn đề gì?
Cách thức quản lý nhà nước và thể thức trình bày văn bản pháp luật
Kỹ thuật xây dựng Nhà nước và Pháp luật
Nghiệp vụ vận hành Nhà nước và pháp luật
Quy luật về sự xuất hiện, phát triển và vận động của Nhà nước và của pháp luật
Một dấu hiệu cơ bản của vi phạm pháp luật:
check_box Hành vi xác định.
Khách thể.
Mặt khách quan.
Sự biến rõ ràng.
Mục đích của truy cứu trách nhiệm pháp luật là gì?
check_box Là để bảo vệ trật tự pháp luật và lập lại trật tự pháp luật
Để chứng tỏ quyền uy của Toà án
Trả thù người vi phạm pháp luật
Mục đích học tập, nghiên cứu lý luận về Nhà nước và pháp luật là gì?
Để đáp ứng nhu cầu của cá nhân
Để hiểu biết đúng đắn và phát triển lý thuyết về Nhà nước và pháp luật, vận dụng sáng tạo lý luận ấy vào thực tiễn, phục vụ xã hội, phục vụ con người
Học vì noi gương người khác
Tìm kiếm việc làm
Mục đích nghiên cứu của môn học học Lý luận về Nhà nước và Pháp luật là:
Cải cách bộ máy quản lý nhà nước
Nâng cao chất lượng ban hành pháp luật
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
Nhận thức được quy luật vận động của Nhà nước và pháp luật
Năng lực chủ thể quan hệ pháp luật của thể nhân (cá nhân) có phụ thuộc vào năng lực hành vi của thể nhân không?

Không
Năng lực hành vi của cá nhân phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào?
Độ tuổi.
Kỹ năng.
Thể lực
Trình độ.
Năng lực hành vi của chủ thể quan hệ pháp luật là gì?
Là khả năng bằng hành động của mình, chủ thể tham gia quan hệ pháp luật, có các quyền và nghĩa vụ bắt nguồn từ quan hệ pháp luật mà mình tham gia.
Là năng lực pháp luật của chủ thể
Là những lợi ích mà chủ thể nhắm tới khi tham gia quan hệ pháp luật
Năng lực pháp luật của cá nhân có trong thời kỳ nào?
Sinh ra - cả sau khi mất đi.
Sinh ra - mất đi.
Trưởng thành - mất đi.
Trưởng thành - về hưu.
Năng lực pháp luật của pháp nhân chấm dứt từ khi nào?
Từ khi pháp nhân chấm dứt sự tồn tại của mình
Từ khi pháp nhân chưa thành lập
Từ khi pháp nhân tạm ngừng hoạt động
Từ khi pháp nhân thay đổi trụ sở
Năng lực pháp luật của pháp nhân phát sinh từ khi nào?
Trong quá trình hoạt động của pháp nhân.
Từ khi pháp nhân được thành lập
Từ sau khi pháp nhân giải thể
Từ trước khi pháp nhân được thành lập
Nếu bạn được yêu cầu thực hiện một nghĩa vụ pháp lý, bạn có thể trả tiền để thuê một người khác thực hiện nghĩa vụ đó được không?
Được, vì đó là việc có thể làm theo cơ chế thị trường.
Không được, vì điều đó trái với pháp luật và trái với đạo đức
Tất cả các phương án
Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể
Ngành luật bao gồm các chế định pháp luật, cũng có nghĩa là bao gồm các qui phạm pháp luật, đúng hay sai?
check_box Đúng
Sai
Nghĩ rằng sẽ ăn cắp một tài sản nào đó để bán lấy tiền tiêu sài có vi phạm pháp luật không? Giải thích tại sao?
check_box Không vi phạm pháp luật
Có vi phạm pháp luật
Đã vi phạm pháp luật
Người vi phạm đã thấy trước một cách rõ ràng hậu quả tai hại do hành vi trái pháp luật của mình có thể gây ra và hậu quả xảy ra là không thể tránh khỏi, nhưng mong muốn hậu quả ấy xảy ra để đạt được mục đích hành động của mình thể hiện lỗi dưới hình thức nào?
check_box Lỗi cố ý trực tiếp
Lỗi cố ý gián tiếp
Lỗi do nhầm lẫn
Lỗi vô ý
Người vi phạm pháp luật do bị nhầm lẫn có lỗi dưới hình thức nào?
check_box Lỗi do nhầm lẫn
Lỗi cố ý
Lỗi cố ý gián tiếp
Lỗi vô ý
Nguồn (hình thức) của pháp luật là gì?
check_box Hình thức pháp lý (có giá trị pháp luật) chứa đựng những qui phạm pháp luật hiện hành dùng để áp dụng.
Các trang mạng xã hội
Mọi bản dịch qui định pháp luật ra tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số
Sách giáo trình các môn khoa học pháp lý.
Nguyên nhân nào khiến Nhà nước xuất hiện?
Chúa sinh ra Nhà nước
Khoa học và công nghệ sáng tạo ra Nhà nước
Sự xuất hiện sở hữu tư nhân và sự phân chia xã hội thành giai cấp đối kháng
Thánh thần sinh ra Nhà nước
Nhà luật phải tìm và áp dụng những qui định pháp luật ở đâu?
check_box Trong các nguồn (hình thức) của pháp luật.
Trên các trang mạng xã hội
Trong các băng tiếng, băng hình.
Trong sách giáo khoa.
Nhà nước bảo vệ địa vị và lợi ích của giai cấp nào trong xã hội?
Giai cấp chiếm đa số
Giai cấp thống trị.
Mọi giai cấp.
Nhân dân lao động.
Nhà nước chỉ mang bản chất của giai cấp thống trị, đúng hay sai?
Đúng
Nhà nước không mang bản chất giai cấp nào.
Sai
Nhà nước chủ nô là kiểu nhà nước đầu tiên trong lịch sử loài người
Đúng
Là kiểu nhà nước sau cùng trong lịch sử
Sai
Nhà nước có chức năng cơ bản nào?
Ăn bám
Làm kinh tế
Sản xuất
Thống trị chính trị
Nhà nước có vị trí như thế nào trong hệ thống chính trị nói chung?
Điều phối.
Giám sát, phản biện.
Lãnh đạo.
Trung tâm.
Nhà nước cũng là một pháp nhân? Đúng hay sai?
Đúng
Sai
Nhà nước dân chủ là Nhà nước như thế nào?
Do nhân dân làm chủ
Do quan chức, công chức làm chủ
Nhân dân không được tham gia quản lý nhà nước
Quan liêu
Nhà nước do thượng đế sinh ra, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Nhà nước đơn nhất là một hình thức nhà nước?
Đúng
Là một kiểu nhà nước
Sai
Nhà nước là bộ phận nào của cấu trúc xã hội?
Cơ sở hạ tầng.
Kiến trúc thượng tầng.
Phương thức sản xuất.
Quan hệ sản xuất.
Nhà nước là hiện thân của “Ý niệm tuyệt đối” như Heghel khẳng định, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Nhà nước là sản phẩm của tự nhiên, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Nhà nước liên bang và Nhà nước đơn nhất là hai hình thức tổ chức nhà nước?
Đúng
Sai
Nhà nước mang bản chất giai cấp là sai, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Nhà nước mang bản chất giai cấp nào?
Giai cấp bị trị
Giai cấp nói chung chung.
Giai cấp thống trị
Không mang bản chất giai cấp nào
Nhà nước mang bản chất nào?
Giai cấp
Giai cấp thống trị
Phi giai cấp
Siêu giai cấp
Nhà nước pháp quyền là Nhà nước như thế nào?
Đứng ngoài pháp luật
Đứng trên pháp luật
Quản lý hành chính quan liêu
Tuân theo pháp luật và quản lý theo pháp luật
Nhà nước phong kiến Việt Nam và Nhà nước XHCN Việt Nam đều cùng một kiểu?
Đúng
Sai
Nhà nước quân chủ là một hình thức Nhà nước?
Đúng
Là một kiểu nhà nước
Sai
Nhà nước quân chủ là một kiểu nhà nước, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Nhà nước ra đời khi xã hội phát triển đến một giai đoạn lịch sử nhất định, đó là giai đoạn nào?
Giai đoạn hình thành chế độ công xã nguyên thủy
Giai đoạn xã hội chưa có chế độ sở hữu công cộng và dân cư được phân chia theo huyết thống
Giai đoạn xuất hiện sở hữu tư nhân và xã hội phân chia thành giai cấp đối kháng
Nhà nước thực hiện việc quản lý dân cư dựa theo tiêu chí nào?
Theo giới tính
Theo huyết thống
Theo lãnh thổ
Theo tôn giáo
Nhà nước tư sản và Nhà nước XHCN đều cùng một kiểu nhà nước?
Đúng
Sai
Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Nhà nước CHXHCN Việt Nam đều cùng là một kiểu?
Đúng
Sai
Nhà nước xuất hiện lần đầu tiên trong xã hội loài người khi nào?
Khi xã hội phân chia thành giai cấp đối kháng
Từ sau khi hình thành lý luận về Nhà nước
Từ trước khi có pháp luật
Nhà nước xuất hiện từ khi con người xuất hiện trên trái đất, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Những lợi ích vật chất, tinh thần mà các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật hướng tới là … của quan hệ pháp luật.
Chủ thể
Giá trị.
Khách thể
Nội dung
Nội dung nào không phải là đặc điểm cơ bản của Nhà nước?
Là tổ chức quyền lực công cộng đặc biệt
Nhà nước là tổ chức phi chính trị
Nhà nước phân chia dân cư theo lãnh thổ
Nhà nước thu thuế
Ở Việt Nam hiện nay, văn bản nào có giá trị pháp luật cao nhất trong số các văn bản sau đây?
check_box Hiến pháp
Bộ luật Hình sự
Bộ luật Lao động
Luật An toàn thực phẩm
Ở Việt Nam hiện nay, văn bản nào có giá trị và hiệu lực pháp luật cao hơn cả trong số các loại văn bản được nêu ra ở đây?
check_box Luật
Lệnh của Chủ tịch nước
Nghị định của Chính phủ
Pháp lệnh củaUBTV Quốc hội
Ở Việt Nam hiện nay, văn bản qui phạm pháp luật nào có giá trị pháp lý cao hơn cả trong các văn bản được nêu ra ở đây?
Văn bản qui phạm pháp luật của Bộ
Văn bản qui phạm pháp luật của Chính phủ
Văn bản qui phạm pháp luật của HĐND
Văn bản qui phạm pháp luật của UBND
Phải giải thích chính thức pháp luật như thế nào?
check_box Cần phải vận dụng toàn phần nội dung của văn bản pháp luật để giải thích
Điều khoản nào cần phải giải thích thì chỉ căn cứ vào điều khản đó để giải thích
Không cần đề ra nguyên tắc nào cho việc giải thích chính thức pháp luật
Không cần vận dụng toàn phần nội dung của văn bản pháp luật để giải thích
Pháp luật có nguồn gốc từ:
Chế độ kinh tế.
Mệnh lệnh, uy tín, kinh nghiệm.
Nhà nước.
Tập quán, đạo đức, tín điều tôn giáo.
Pháp luật có vai trò gì trong đời sống không?
Chỉ có vai trò ảo

Không
Pháp luật có vai trò giáo dục không?

Không
Pháp luật không tồn tại trong chế độ xã hội nào?
check_box Công xã nguyên thủy
Chiếm hữu nô lệ
Phong kiến
Tư sản
Pháp luật là gì?
check_box Những qui phạm xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung do Nhà nước đặt ra dưới dạng các nguồn luật và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh quan hệ xã hội
Bất kỳ qui tắc xã hội nào cũng đều là pháp luật
Mọi phong tục, tập quán
Thói quen
Pháp luật nước ngoài được áp dụng trong trường hợp nào?
Trong mọi trường hợp
Trong trường hợp các bên trong hoạt động thương mại có yếu tố nước ngoài thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài.
Tùy cơ ứng biến.
Pháp luật nước ngoài được áp dụng trong trường hợp nào?
Trong mọi trường hợp
Trong trường hợp pháp luật Việt Nam dẫn chiếu đến pháp luật người ngoài để áp dụng
Tùy nghi lựa chọn
Pháp luật nước ngoài được áp dụng trong trường hợp nào?
check_box Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết/tham gia dẫn chiếu đến pháp luật người ngoài để áp dụng
Trong mọi trường hợp
Tùy nghi lựa chọn
Pháp luật nước ngoài không được áp dụng trong trường hợp nào?
check_box Chủ thể tùy nghi lựa chọn
Trong mọi trường hợp
Trong trường hợp pháp luật Việt Nam dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài để áp dụng
Pháp luật xuất hiện từ bao giờ?
check_box Từ khi hình thành chế độ công xã nguyên thủy
Trước khi Nhà nước xuất hiện
Từ khi loài người xuất hiện
Phương pháp duy vật biện chứng được sử dụng trong nghiên cứu Nhà nước & pháp luật, biểu hiện ở việc:
Nghiên cứu nhà nước và pháp luật như những hiện tượng bất biến
Nghiên cứu nhà nước và pháp luật như những hiện tượng có mối liên hệ với nhau và với các hiện tượng khác của đời sống xã hội
Phân tích, so sánh Nhà nước và pháp luật với các hiện tượng khác trong xã hội.
Xem xét nhà nước và pháp luật như những hiện tượng độc lập
Phương pháp quy nạp sử dụng trong nghiên cứu Nhà nước & pháp luật, biểu hiện ở việc:
Đi từ cái chung, bản chất đến những vấn đề đơn lẻ về Nhà nước và pháp luật.
Đi từ vấn đề đơn lẻ, hiện tượng đến cái chung, bản chất của Nhà nước và pháp luật.
Đối chiếu nhà nước và pháp luật giữa các giai đoạn phát triển, giữa các quốc gia để tìm hiểu sự khác biệt.
Hệ thống hóa các tri thức về nhà nước và pháp luật trong toàn bộ kho tàng tri trức nhân loại
Quan hệ pháp luật của pháp nhân chấm dứt trong trường hợp nào?
Pháp nhân chấm dứt sự tồn tại của mình
Pháp nhân chuẩn bị thành lập
Pháp nhân đang tồn tại và hoạt động
Quan hệ vợ chồng chấm dứt trong trường hợp nào?
Khi vợ hoặc chồng chết
Ly hôn
Tất cả các phương án
Qui định về hình phạt thuộc phần nào trong cấu trúc của qui phạm pháp luật?
check_box Phần chế tài
Phần giả định
Tiêu đề của qui phạm pháp luật
Qui phạm pháp luật là gì?
Bất kỳ sự thỏa thuận nào của các bên tham gia quan hệ xã hội
Là những qui phạm xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành
Mọi qui luật của tự nhiên
Ý chí của thượng đế
Quốc hội (Nghị viện) là cơ quan nắm giữ quyền nào?
Hành pháp
Lập hiến và lập pháp
Tư pháp
Quốc hội được thành lập bằng cách nào?
Thông qua bầu cử
Thông qua bổ nhiệm
Thông qua kế vị (cha truyền con nối)
Thông qua xét tuyển
Quốc hội thực hiện chức năng nào?
Hành pháp
Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp
Tư pháp
Xét xử
Quy phạm xã hội nào có tính bắt buộc chung đối với mọi người?
check_box Quy phạm pháp luật.
Quy phạm chính trị.
Quy phạm đạo đức.
Quy phạm tôn giáo
Quyền lực nhà nước là quyền lực gì?
Quyền lực công cộng đặc biệt
Quyền lực siêu tự nhiên
Quyền lực thần bí
Quyền lực tư
Quyền và nghĩa vụ của Chủ thể quan hệ pháp luật là nội dung của quan hệ pháp luật?
check_box Đúng
Sai
Sự cẩu thả trong suy nghĩ và hành động dẫn đến vi phạm pháp luật thể hiện hình thức nào của lỗi?
Lỗi cố ý
Lỗi cố ý trực tiếp
Lỗi do nhầm lẫn
Lỗi vô ý
Sự giải thích chính thức pháp luật có giá trị áp dụng?
check_box Có giá trị áp dụng
Không có giá trị áp dụng
Tất cả các phương án
Sự kiện nào làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật?
Dự báo thời tiết
Lựa chọn đường đi ngắn nhất từ nhà tới trường
Sinh viên giao lưu trao đổi kinh nghiệm học tập
Sự mất tích của máy bay MH 370 của Malasyia
Tại sao nói Quốc hội là một diễn đàn?
Quốc hội không là một diễn đàn
Quốc hội quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội không cần thảo luận
Vì Quốc hội họp, các đại biểu Quốc hội thảo luận, chất vấn Thành viên Chính phủ…, để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
Tất cả các kiểu nhà nước đều cùng một hình thức ?
Đúng
Sai
Thai nhi nằm trong bụng mẹ là một chủ thể của quan hệ pháp luật, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Thế nào là bất khả kháng?
Bất khả kháng là quyền và nghĩa vụ của chủ thể quan hệ pháp luật
Bất khả kháng là tình huống không thể lường trước được, không sao ngăn chặn được, xảy ra bất thường, gây trở ngại cho quan hệ pháp luật
Tình huống hoàn toàn biết trước và giải quyết được
Tình huống không gây trở ngại gì cho quan hệ pháp luật
Thế nào là giải thích chính thức pháp luật?
Là sự giải thích của chuyên gia về pháp luật
Là sự giải thích của cơ quan ngôn luận
Là sự giải thích do cơ quan có thẩm quyền theo luật định thực hiện và việc giải thích đó có giá trị áp dụng
Là sự giải thích khoa học về pháp luật
Thế nào là hành vi vi phạm pháp luật và trái với pháp luật?
check_box Làm cái việc mà pháp luật cấm và/hoặc không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
Không làm cái việc mà pháp luật cấm
Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
Thế nào là hành vi vi phạm pháp luật?
Không biết
Không làm cái việc mà pháp luật cấm
Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
Trái với pháp luật
Thế nào là hành vi vi phạm pháp luật?
check_box Làm cái việc mà pháp luật cấm
Không làm cái việc mà pháp luật cấm
Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
Thế nào là vi phạm pháp luật?
check_box Không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm và/hoặc làm cái việc mà pháp luật cấm.
Không làm mọi việc mà pháp luật cấm
Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm và không làm cái việc mà pháp luật cấm
Làm mọi việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
Theo bạn, về mặt đạo đức, tại sao pháp luật không thể cho phép mua bán trẻ em?
Vì cho phép mua bán trẻ em là biến trẻ em thành hàng hóa, như mua bán nô lệ; đánh giá sai về giá trị con người của trẻ em và trái với đạo đức.
Vì pháp luật cấm buôn bán trẻ em và vì pháp luật cũng là đạo đức
Vì trẻ em là người lớn tương lai.
Theo Học thuyết Mác - Lênin, nguyên nhân nào dẫn đến sự ra đời của nhà nước?
Các tiền đề kinh tế - xã hội.
Chiến tranh, bạo lực.
Do Thượng đế sinh ra.
Phát triển từ gia đình.
Theo nội dung thuyết tam quyền phân lập, Chính phủ là cơ quan nắm giữ quyền nào?
Cả ba quyền
Hành pháp
Lập pháp
Tư pháp
Theo nội dung thuyết tam quyền phân lập, Quốc hội (Nghị viện) là cơ quan nắm giữ quyền nào?
Hành pháp
Hành pháp và tư pháp
Lập hiến và lập pháp
Tư pháp
Theo nội dung thuyết tam quyền phân lập, Tòa án là cơ quan nắm giữ quyền nào?
Cả ba quyền
Hành pháp
Lập pháp
Tư pháp
Theo phạm vi, ý thức pháp luật bao gồm:
Ý thức pháp luật của cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp
Ý thức pháp luật của đa số, ý thức pháp luật của thiểu số.
Ý thức pháp luật của Nhà nước, ý thức pháp luật của xã hội, và ý thức pháp luật của cá nhân.
Ý thức pháp luật ở cấp độ lý luận, ý thức pháp luật thông thường
Theo pháp luật hiện hành, Nội qui của Viện Đại học Mở Hà Nội là văn bản qui phạm pháp luật, đúng hay sai?
check_box Sai
Đúng
Theo pháp luật hiện hành, văn bản nào không phải là văn bản qui phạm pháp luật?
Bộ luật
Kết luận được ghi thành văn bản của Chủ tịch Quốc hội về Phiên họp của Quốc hội
Luật
Pháp lệnh
Theo pháp luật hiện hành, văn bản qui phạm pháp luật Việt Nam là văn bản nào?
check_box Văn bản do cơ quan nhà nước ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục do pháp luật qui định, trong đó có qui tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung để điều chỉnh quan hệ xã hội
Bất kỳ văn bản nào do cơ quan nhà nước ban hành
Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam
Văn bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Theo pháp luật hiện hành, văn bản nào là văn bản qui phạm pháp luật?
check_box Nghị định của Chính phủ
Văn bản chép tay tuyệt đối đúng nguyên văn một văn bản qui phạm pháp luật
Văn bản qui phạm pháp luật in trong sách giáo khoa của Viện Đại học Mở Hà Nội
Văn bảnanh/chịphoto được từ văn bản gốc.
Theo pháp luật hiện hành, văn bản nào là văn bản qui phạm pháp luật?
check_box Nghị định của Chính phủ
Biên bản Kỳ họp Quốc hội
Công văn của Bộ trưởng gửi đơn vị trực thuộc Bộ
Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ
Theo qui định của Bộ luật Dân sự, pháp nhân phải có tài sản như thế nào?
Chỉ bằng ngoại tệ mạnh
Chỉ bằng tiền Đồng Việt Nam
Độc lập vớitài sản của cá nhân và tài sản của tổ chức khác
Thời kỳ Công xã nguyên thủy, quản lý xã hội dựa vào:
Hệ thống chính trị.
Nhà nước.
Pháp luật.
Quy tắc đạo đức, tôn giáo
Tiền án lệ là nguồn phổ biến của hệ thống pháp luật nào?
check_box Common law
Hệ thống pháp luật Civil law
Hệ thống pháp luật Việt Nam
Pháp luật xã hội chủ nghĩa
Tiền đề xã hội dẫn đến sự ra đời của nhà nước là:
Các thị tộc, bộ lạc hình thành.
Cách mạng tư sản.
Xã hội có sự phân chia giai cấp.
Xã hội loài người xuất hiện.
Tiền lệ án có phải là một loại nguồn của pháp luật không?

Không
Tiền lệ pháp (án lệ) hiện nay vẫn được sử dụng phổ biến ở các nước có hệ thống:
check_box Pháp luật Anh – Mỹ.
Pháp luật châu Âu.
Pháp luật tôn giáo.
Pháp luật XHCN.
Tòa án thực hiện chức năng nào?
Hành pháp
Lập Hiến
Lập pháp
Xét xử
Tòa án thực hiện quyền tư pháp, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Tòa án thực hiện quyền hành pháp
Toà án thực hiện quyền lập pháp
Tòa án xét xử phải thế nào?
Phụ thuộc vào cấp ủy Đảng
Phụ thuộc vào chỉ đạo của Chính phủ
Phụ thuộc vào chỉ đạo của toà án cấp trên
Tòa án xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
Tòa án xét xử phải tuân theo nghị quyết của Đảng, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Tòa án xét xử phải tuân theo nguyên tắc nào?
Độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
Theo chỉ đạo của Chính phủ
Theo chỉ đạo của Quốc hội
Theo Nghị quyết của Đảng
Tòa án xét xử phụ thuộc vào cơ quan lập pháp, hành pháp, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Tội phạm hiếp dâm thể hiện lỗi dưới hình thức nào?
check_box Lỗi cố ý trực tiếp
Không có lỗi
Lỗi do nhầm lẫn
Lỗi vô ý
Trả tiền phí theo qui định cho người có nhiệm vụ thu gom rác là hành vi đạo đức hay là việc làm theo pháp luật?
Là hành vi đạo đức
Là việc làm theo pháp luật
Là việc làm tự nguỵện
Trạng thái tâm lý và ý chí của người vi phạm pháp luật là nội dung thuộc yếu tố nào của cấu thành vi phạm pháp luật
check_box Mặt chủ quan của vi phạm pháp luật
Mặt khách quan của vi phạm pháp luật
Thuộc khách thể của vi phạm pháp luật
Trao một ghế sinh viên đại học cho người trả giá cao nhất trong cuộc đấu gía vào trường có nên không?
Không nên, vì như thế là bất bình đẳng, không công bằng, trái với pháp luật và đạo đức.
Nên, vì thời nay là kinh tế thị trường, có thể mua bán việc vào học ở một trường đại học.
Tất cả các phương án
Trong chính thể cộng hòa, quyền lực tối cao của nhà nước thuộc về:
Giai cấp thống trị.
Một cơ quan đại diện.
Nhân dân lao động.
Vua, hoàng đế.
Trong hệ thống chí trị, tổ chức nào quyết định việc thành lập và hoạt động của các tổ chức khác?
Đảng phái chính trị.
Đoàn thể quần chúng.
Nhà nước.
Tổ chức chính trị - xã hội.
Trong lịch sử, chế độ xã hội nào chưa có nhà nước?
Chủ nghĩa tư bản.
Chủ nô.
Cộng sản nguyên thủy.
Phong kiến.
Trường học có nên hối lộ sinh viên để sinh viên học tốt hơn không?
Không được, vì như vậy là trái với đạo đức dạy và học và trái với pháp luật.
Không nên, vì chưa chắc hối lộ sẽ mang lại kết quả học tập tốt hơn
Nên, vì như thế có lợi cho sinh viên
Trường hợp nào là không vi phạm pháp luật (không phạm pháp)?
check_box Không làm cái việc mà pháp luật cấm
Không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm
Không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm và/hoặc làm cái việc mà pháp luật cấm.
Làm cái việc mà pháp luật cấm
Tương ứng với mỗi hình thái kinh tế - xã hội có giai cấp là:
Một chế độ chính trị
Một hình thức chính thể.
Một hình thức nhà nước
Một kiểu nhà nước
Văn bản luật là kết quả hoạt động của cơ quan:
check_box Lập pháp.
Hành pháp.
Thanh tra, kiểm tra.
Tư pháp.
Văn bản nào là nguồn (hình thức) của pháp luật?
check_box Bản gốc của một luật (có giá trị pháp lý)
Bản văn của một luật do sinh viên chụp để làm tài liệu học tập
Bản văn của một luật in trong phụ lục giáo trình của Khoa Luật Viện ĐHM Hà Nội
Văn bản luật do bạn chép tay
Văn bản qui phạm pháp luật dưới luật cũng là nguồn (hình thức) của pháp luật, đúng hay sai?
check_box Đúng
Sai
Văn bản quy phạm pháp luật là gì?
check_box Một trong những loại nguồn cơ bản (hình thức) của pháp luật
Là pháp luật bất thành văn
Là tập quán pháp
Văn phòng luật sư tư nhân có phải là một pháp nhân không?
Không phải
Phải
Về mặt đạo đức, có cần phệ phán người vứt rác bừa bãi ra nơi công cộng không? Tại sao?
Cần phệ phán.
Không ai rối hơi để phệ phán
Không nhất thiết phải phệ phán
Về mặt đạo đức, có nên thưởng cho mỗi sinh viên cứ 10.000 đồng nếu đọc hết một cuốn sách?
Không nên, vì nó không thúc đẩy động cơ thực sự của sinh viên. trong việc đọc sách
Nên vì nó khuyến khích văn hóa đọc
Tất cả các phương án
Về phương diện đạo đức, bạn ủng hộ hay không ủng hộ việc hình thành một thị trường mua bán thận người để chữa bệnh cho những người cần ghép thận?
Không ủng hộ
Tất cả các phương án
Ủng hộ
Vi phạm dân sự là vi phạm xâm hại đến nhóm quan hệ xã hội:
check_box Về tài sản và nhân thân.
Giữa cơ quan NN với người phạm tội.
Trong nội bộ các tổ chức chính trị-xã hội.
Trong quản lý nhà nước.
Vì sao không thể thuê người khác thực hiện nghĩa vụ công dân của mình?
Có thể thuê người khác thực hiện nghĩa vụ công dân của mình theo cơ chế thị trường
Có tiền thì mua được mọi thứ
Vì việc làm đó hạ thấp và thể hiện sự đánh giá sai về mặt đạo đức và pháp luật nghĩa vụ công dân
Vì sao mại dâm bị cấm ở Việt Nam?
Vì con người còn thiếu tự do
Vì lo sợ HIV/AIDS
Vì mại dâm là trái với đạo đức truyền thống và pháp luật hiện hành.
Vì sao người vị thành niên không được kết hôn?
Vì không có năng lực pháp luật
Vì người vị thành niên chưa đủ năng lực hành vi kết hôn theo qui định của pháp luật
Vì theo phong tục tập quán.
Vì sao nói Lý luận về Nhà nước là môn học cơ sở và cơ bản của Chương trình đào tạo cử nhân ngành luật
Vì nó cung cấp bộ công cụ nhận thức, tri thức nền tảng và tri thức có ý nghĩa phương pháp luận để nghiên cứu các môn khoa học pháp lý
Vì nó nghiên cứu về Nhà nước và pháp luật
Vì nó phản ánh đúng bản chất của Nhà nước và pháp luật
Vì sao qui phạm pháp luật được ưu tiên áp dụng so với qui phạm xã hội không phải là qui phạm pháp luật?
check_box Vì qui phạm pháp luật là chuẩn mực cơ bản và chính thức, bắt buộc phải thực hiện.
Tất cả các phương án
Vì qui phạm pháp luật có giá trị ngang bằng với mọi qui phạm xã hội khác
Vì sao vi phạm pháp luật lại nguy hiểm cho xã hội?
check_box Vì nó trực tiếp gây ra thiệt hại cho xã hội
Vì động cơ xấu xa của người vi phạm
Vì nó trái pháp luật
Vì nó trái với đạo đức
Viện Đại học Mở Hà Nội là một pháp nhân, đúng hay sai? Giải thích tại sao
Đúng
Không phải là pháp nhân
Sai
Xét theo lịch sử phát triển của Nhà nước, có mấy kiểu nhà nước?
1
2
3
4
Ý nghĩa của môn học đối với chương trình đào tạo của ngành luật?
Cung cấp hiểu biết và rèn luyện kỹ năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của đời sống.
Cung cấp nhận thức về định hướng, phương pháp, kỹ năng vận hành bộ máy nhà nước
Cung cấp tri thức nền tảng và tri thức có ý nghĩa phương pháp luận để tiếp cận các mộ khoa học pháp lý chuyên ngành
Rèn luyện kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật – một công cụ quan trọng cho hoạt động quản lý của nhà nước.
Ý thức pháp luật riêng của các cá nhân khác nhau thì khác nhau, đúng hay sai?
Đúng
Sai
Ý thức pháp luật của các cá nhân khác nhau đều giống nhau.
Ý thức pháp luật xuất hiện từ khi nào?
Sau khi pháp luật biến mất
Từ khi pháp luật xuất hiện.
Từ trước khi pháp luật xuất hiện
Yêu cầu chung đối với việc thi hành pháp luật là gì?
check_box Đúng thẩm quyền, đúng thủ tục, đúng thời hiệu
Chỉ cần đúng thẩm quyền là được
Chỉ cần đúng thời hiệu là đủ
Chỉ cần đúng thủ tục là đạt
Yêu cầu đối với việc thi hành pháp luật không bao gồm phải:
check_box Thỏa mãn ý chí của mọi chủ thể trong quan hệ pháp luật
Đúng thẩm quyền.
Đúng thời hiệu
Nghiêm chỉnh.
Yêu cầu thi hành pháp luật phải thế nào?
check_box Phải đúng thẩm quyền
Không cần phải đúng thẩm quyền
Tuỳ nghi thực hiện.
Yếu tố nào cấu thành vi phạm pháp luật?
check_box Bốn yếu tố: mặt chủ quan, mặt khách quan, chủ thể, khách thể của vi phạm pháp luật
Chỉ riêng chủ thể vi phạm pháp luật
Chỉ riêng mặt chủ quan của vi pham pháp luật
Chỉ riêng mặt khách quan của vi phạm pháp luật

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập