“Tất cả sinh viên trường ĐH MỞ Hà nội đều phải học môn Lôgíc học, nhưng không phải trường Đại học nào ở nước ta cũng coi Lôgíc học là môn bắt buộc”. Nhận định trên có vi phạm quy luật nào của Lôgíc hình thức hay không? Hãy chọn phương án đúng:
Không vi phạm quy luật nào cả
Vi phạm quy luật loại trừ cái thứ ba
Vi phạm quy luật đồng nhất
Vi phạm quy luật không mâu thuẫn
Ai là người sáng lập lôgíc hình thức?
P. Bêcơn
Arixtốt
Lép-Nít
Hê-ghen
Các trường hợp nẩy sinh phán đoán xác suất:
check_box Tất cả các phương án đều đúng.
Khi chưa có giải pháp chắc chắn về một vấn đề nào đó.
Trong trình bày khoa học hiện nay còn chưa thể trả lời một cách xác thực.
Trong trình bày khoa học người lập luận chưa có am hiểu đầy đủ về một sự kiện nào đó.
Cho các định nghĩa sau. Hãy chỉ ra một định nghĩa quá hẹp
Tuồng là một loại hình nghệ thuật truyền thống..
Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng mà không cắt nhau.
Khí trơ là nguyên tố hoá học không tham gia phản ứng hoá học với các nguyên tố khác.
Kinh tế chính trị học là khoa học nghiên cứu về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.
Cho định nghĩa khái niệm: "Lôgíc học là khoa học nghiên cứu về tư duy”.Định nghĩa trên vi phạm quy tắc nào trong các quy tắc định nghĩa khái niệm. Hãy chọn phương án đúng:
Định nghĩa quá rộng.
Không vi phạm quy tắc nào cả.
Định nghĩa vừa quá rộng, vừa quá hẹp
Định nghĩa quá hẹp
Cho luận ba đoạn sau:Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhauHình vuông không phải là tam giác đềuHình vuông không có ba cạnh bằng nhauHỏi : luận ba đoạn thuộc loại hình nào?
P...............M
M...............P
M..............PS............M M................S M..............S S................M
P............M
Cho suy luận: “Hàng hoá nào cũng là sản phẩm của lao động, vật này không phải là sản phẩm của lao động, nên vật này không phải là hàng hoá”Hỏi: Suy luận trên nếu không hợp lôgíc thì vi phạm quy tắc nào? Hãy chọn phương án đúng:
M¯ không chu diên ở một tiền đề nào cả
Thuật ngữ không chu diên ở tiền đề mà chu diên ở kết luận
Có nhiều hơn ba thuật ngữ
Suy luận hợp lôgíc
Cho suy luận: “Hàng hoá nào cũng là sản phẩm của lao động, vật này là sản phẩm của lao động, nên vật này là hàng hoá”Hỏi: Suy luận trên nếu không hợp lôgíc thì vi phạm quy tắc nào? Hãy chọn phương án đúng:
check_box M¯ không chu diên ở một tiền đề nào cả
Hai tiền đề đều là phán đoán riêng
Thuật ngữ không chu diên ở tiền đề mà chu diên ở kết luận
Suy luận hợp lôgíc
Cho suy luận: “Mọi kim loại đều dẫn điện, Đồng dẫn điện nên đồng là kim loại”. Hỏi: Suy luận trên nếu không hợp lôgíc thì vi phạm quy tắc nào? Hãy chọn phương án đúng:
Suy luận hợp lôgíc
Có nhiều hơn ba thuật ngữ
Thuật ngữ không chu diên ở tiền đề mà chu diên ở kết luận
M¯ không chu diên ở một tiền đề nào cả
Chọn câu đúng:
check_box Luận đề là phán đoán mà tính chân thực của nó cần được chứng minh.
Luận đề là phán đoán mà tính chân thực của nó đã được chứng minh.
Luận đề là phán đoán mà tính chân thực của nó dùng để chứng minh.
Luận đề là phán đoán mà tính chân thực của nó không cần phải chứng minh.
Chọn câu đúng:
check_box Luận cứ là những phán đoán chân thực dùng để chứng minh luận đề
Luận cứ là những phán đoán chân thực dùng để chứng minh chứng cứ
Luận cứ là những phán đoán chân thực dùng để chứng minh chính nó
Luận cứ là những phán đoán chân thực dùng để chứng minh luận chứng
Chọn câu đúng:
check_box Chứng minh trực tiếp là phép chứng minh trong đó tính chân thực của luận đề được trực tiếp rút ra từ các luận cứ.
Chứng minh trực tiếp là chứng minh tính chân thực của luận đề trên cơ sở lập luận trực tiếp từ luận chứng.
Chứng minh trực tiếp là chứng minh tính chân thực của luận đề trên cơ sở lập luận trực tiếp từ chứng cứ.
Chứng minh trực tiếp là chứng minh tính chân thực của luận cứ trên cơ sở lập luận trực tiếp từ luận đề.
Chọn câu đúng:
check_box Chứng minh bằng phản chứng là thao tác logic: Thừa nhận tính chân thực của luận đề và của phản luận đề; lập luận liên kết các luận cứ quy về sự đồng nhất; loại bỏ phản luận đề và thừa nhận luận đề.
Chứng minh bằng phản chứng là thao tác logic: Thừa nhận tính chân thực của phản luận đề; lập luận lien kết các luận cứ quy về sự mâu thuẫn; loại bỏ phản luận đề và thừa nhận luận đề.
Chứng minh bằng phản chứng là thao tác logic: Thừa nhận tính không chân thực của phản luận đề; lập luận liên kết các luận cứ quy về sự mâu thuẫn; loại bỏ phản luận đề và thừa nhận luận đề.
Chứng minh bằng phản chứng là thao tác logic: Thừa nhận tính chân thực của luận đề; lập luận liên kết các luận cứ quy về sự thống nhất; loại bỏ phản luận đề và thừa nhận luận đề.
Chọn câu đúng:
check_box Luận cứ phải: chân thực, đã được chứng minh
Luận cứ phải: chân thực; phụ thuộc vào luận đề; không vòng quanh, không mâu thuẫn, có liên hệ với luận đề, phải đầy đủ.
Luận cứ phải: chân thực; độc lập với luận đề; không vòng quanh, không mâu thuẫn, có liên hệ với luận chứng, phải đầy đủ.
Luận cứ phải: chân thực; phụ thuộc vào luận đề; không vòng quanh, không mâu thuẫn, không liên hệ với luận đề, phải đầy đủ.
Chọn câu đúng:
check_box Chứng minh gián tiếp là chứng minh tính chân thực của luận đề bằng cách chứng minh tính giả dối của phản luận đề. Có hai cách chứng minh gián tiếp: phản chứng và loại suy.
Chứng minh gián tiếp là chứng minh tính chân thực của luận đề bằng cách chứng minh tính giả dối của phản luận đề. Có ba cách chứng minh gián tiếp.
Chứng minh gián tiếp là chứng minh tính chân thực của luận đề bằng cách chứng minh tính giả dối của chính luận đề. Có hai cách chứng minh gián tiếp: phản chứng và loại suy.
Chứng minh gián tiếp là chứng minh tính chân thực của luận đề bằng cách chứng minh tính giả dối của phản luận đề. Có bốn cách chứng minh gián tiếp.
Chọn đáp án đúng:
check_box Luận chứng là thao tác logic để liên kết luận cứ với luận đề
Luận chứng là phán đoán liên kết luận đề và luận cứ
Luận chứng chính là chứng cứ nhằm để chứng minh luận đề
Luận chứng là phán đoán nhằm trả lời câu hỏi: chứng minh bằng cái gì.
Chứng minh phân liệt là chứng minh:
Dựa trên cơ sở phép loại trừ các khả năng giả dối dẫn đến khẳng định một khả năng duy nhất chân thực là luận đề
Trực tiếp dựa trên cơ sở phép loại trừ các khả năng giả dối dẫn đến khẳng định một khả năng duy nhất chân thực là luận đề
Gián tiếp dựa trên cơ sở phép loại trừ các khả năng giả dối dẫn đến khẳng định một khả năng duy nhất chân thực là luận đề
Tất cả đều đúng
Chứng minh trực tiếp là phép chứng minh trong đó:
Tính chân thực của luận đề được gián tiếp rút ra từ các luận cứ.
Tất cả đều đúng.
Tính chân thực của luận đề được rút ra từ các luận cứ.
Tính chân thực của luận đề được trực tiếp rút ra từ các luận cứ.
Có khách hàng nhận định: “Sản phẩm của doanh nghiệp A rất tốt, vì nó được sản xuất bằng nguyên liệu tốt”. Hỏi: Nhận định của khách hàng này trực tiếp vi phạm quy luật lôgíc nào trong các quy luật sau:
Quy luật loại trừ cái thứ ba.
Quy luật lý do đầy đủ.
Quy luật cấm mâu thuẫn.
Quy luật đồng nhất.
Có người định nghĩa: “Ôtô là phương tiện giao thông cơ giới”.Hỏi: Định nghĩa trên vi phạm quy tắc nào trong các quy tắc định nghĩa ghi dưới đây.
Định nghĩa không được luẩn quẩn.
Định nghĩa phải cân đối.
Định nghĩa không được phủ định.
Định nghĩa phải rõ ràng, chính xác, ngắn gọn
Công thức cấu tạo các phán đoán trong lôgíc biện chứng là “vừa có vừa không”:
Nó là một hình thức phản ánh bản chất mâu thuẫn của sự vật vào trong các khái niệm
Thể hiện tính chất mâu thuẫn biện chứng của phán đoán
Diễn tả trong tư tưởng sự vận động, biến hoá phát triển của sự vật
Tất cả đều đúng
Đặc trưng của các quy luật của lôgíc hình thức là:
check_box Phản ánh quan hệ giữa các tư tưởng, các đơn vị cấu thành tư tưởng mà bản thân chúng phản ánh mặt ổn định tương đối của các sự vật, hiện tượng khách quan.
Tất cả đều đúng.
Phản ánh quan hệ giữa các tư tưởng, các đơn vị cấu thành tư tưởng mà bản thân chúng phản ánh mặt vận động, biến đổi của các sự vật, hiện tượng chủ quan.
Phản ánh quan hệ giữa các tư tưởng, các đơn vị cấu thành tư tưởng mà bản thân chúng phản ánh mặt vận động, biến đổi của các sự vật, hiện tượng khách quan.
Diễn dịch là phương pháp tư duy:
Tất cả đều đúng
Đi từ tri thức về cái riêng đến tri thức về cái chung
Đi từ tri thức về cái riêng đến tri thức về cái chung và ngược lại
Đi từ tri thức về cái chung đến tri thức về cái riêng
Định nghĩa sau đây đã sai vì đã vi phạm quy tắc nào?“Hàng hoá là vật phẩm do lao động làm ra”
check_box Định nghĩa phải cân đối
Định nghĩa không được luẩn quẩn
Định nghĩa không được phủ định
Định nghĩa phải rõ ràng, chính xác, ngắn gọn
Định nghĩa sau đây sai vì đã vi phạm quy tắc nào?“Sinh viên không phải là học sinh”
Định nghĩa không được phủ định
Định nghĩa phải cân đối
Định nghĩa phải rõ ràng, chính xác, ngắn gọn
Định nghĩa không được luẩn quẩn
Định nghĩa sau đây vi phạm quy tắc định nghĩa nào?“Dịch vụ là một lĩnh vực kinh doanh”
Quy tắc định nghĩa phải rõ ràng (tường minh)
Quy tắc định nghĩa không được quanh quẩn
Quy tắc định nghĩa phải cân đối
Quy tắc định nghĩa không được phủ định
Giả thuyết chung là những giả định:
check_box Có căn cứ khoa học về nguyên nhân hay quy luật vận động phát triển của một lớp sự vật hiện tượng
Có căn cứ khoa học về quy luật vận động phát triển của một lớp sự vật hiện tượng
Tất cả đều đúng.
Có căn cứ khoa học về sự vận động phát triển của một lớp sự vật hiện tượng
Hai khái niệm: “Người lao động” & “Người bị bóc lột lao động làm thuê” có các quan hệ sau. Hãy xác định câu trả lời Đúng
Giao nhau
Mâu thuẫn
Bao hàm
Ngang hàng
Hai khái niệm: “Nguyên đơn” & “Người khởi kiện” có các quan hệ sau. Hãy xác định câu trả lời Đúng
Giao nhau
Bao hàm
Tách rời
Đồng nhất
Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất về các hình thức của tư duy:
Phán đoán, suy lý, biểu tượng
Khái niệm, tri giác, biểu tượng
Khái niệm, phán đoán, suy lý
Khái niệm, phán đoán, cảm giác
Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất. Lôgíc học nghiên cứu:
Nội dung mà sự vật khách quan phản ánh vào trong tư tưởng
Tư tưởng đạt tới mức độ nào về sự vật khách quan
Lôgíc học là khoa học nghiên cứu về các hình thức và quy luật của tư duy nhằm nhận thức đúng đắn thế giới khách quan
Cấu tạo tư tưởng trong quá trình phản ánh sự vật khách quan
Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất: Muốn phân chia khái niệm phải vạch ra được:
Thuộc tính bản chất của đối tượng
Tập hợp các thuộc tính bản chất của đối tượng
Không câu nào đúng
Thuộc tính của đối tượng làm cơ sở cho sự phân chia
Hãy chọn câu phát biểu đúng:
Định nghĩa xây dựng là định nghĩa mà trong đó chỉ rõ phương thức phát sinh của riêng sự vật cần định nghĩa
Định nghĩa xây dựng là định nghĩa mà trong đó chỉ rõ phương thức tạo thành, phương thức phát sinh của riêng sự vật cần định nghĩa chứ không thuộc về một sự vật khác nào đó
Định nghĩa xây dựng là định nghĩa mà trong đó chỉ rõ phương thức tạo thành của riêng sự vật cần định nghĩa
Không câu nào đúng
Hãy xác định trường hợp tính chu diên của S và P cùng đúng trong các phán đoán sau:
Các doanh nghiệp tư nhân không được nhà nước cấp vốn. (S+…………….P+)
Một số rau xanh ở Hà nội là rau sạch. (S-………………..P+)
Mọi doanh nghiệp đều chịu sự quản lý của nhà nước. (S-………………P-)
Có những dãy phố ở Hà nội không phải là phố cổ. (S+……………………P-)
Kết cấu logic của chứng mình bao gồm các phần sau. Hãy chọn câu đúng:
Luận đề, chứng cứ, luận cứ và chứng minh
Luận đề, luận chứng, luận cứ và chứng cứ
Luận đề, luận cứ và luận chứng
Luận đề, luận cứ, luận chứng và chứng minh
Khái niệm “Doanh nghiệp” được phân chia thành: “Doanh nghiệp lớn”; “Doanh nghiệp vừa”; “Doanh nghiệp nhỏ”; “Doanh nghiệp tư nhân”.Hãy xác định những quy tắc mà sự phân chia nói trên đã vi phạm
Các bộ phận thu được sau khi phân chia phải loại trừ nhau
Không được thay đổi cơ sở phân chia
Vi phạm cả 3 quy tắc.
Phân chia phải cân đối
Khái niệm “phương tiện giao thông” được phân chia thành các khái niệm:“Phương tiện giao thông đường thuỷ” - “Phương tiện xe lửa” - “Phương tiện máy bay”.Hỏi: Cách phân chia khái niệm như trên vi phạm quy tắc nào trong các quy tắc phân chia khái niệm được ghi dưới đây:
Các thành phần phân chia phải loại trừ nhau.
Phân chia phải theo một cơ sở nhất định.
Vi phạm tất cả các phương án
Phân chia phải cân đối.
Lập luận là phương thức:
Tất cả đều đúng.
Giải thích mối liên hệ giữa luận cứ và luận đề
Giải thích mối liên hệ giữa luận cứ và luận đề của sự vật
Giải thích mối liên hệ lôgíc giữa luận cứ và luận đề
Lập luận sau đây vi phạm quy luật lôgic nào: “Bởi tất cả hàng hoá đều có giá trị sử dụng, nên có thể khẳng định rằng: mọi vật có giá trị sử dụng thì chắc chắn là hàng hoá”.
Vi phạm quy luật lý do đầy đủ
Vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn
Vi phạm quy luật loại trừ cái thứ ba
Vi phạm quy luật đồng nhất
Lịch sử phát triển của khoa học là lịch sử đấu tranh liên tục giữa hai mặt đối lập:
check_box Tất cả đều đúng
Để từ sai lầm thành chân lý
Để chuyển từ không biết thành biết
Để nắm chắc chân lý
Loại hình thứ hai của luận ba đoạn:
Tất cả đều đúng
Thuật ngữ giữa M là tân từ trong tiền đề lớn và là chủ từ trong tiền đề nhỏ
Thuật ngữ giữa M là tân từ trong trong cả hai tiền đề
Thuật ngữ giữa M là chủ từ trong cả hai tiền đề
Loại hình thứ nhất của luận ba đoạn:
check_box Thuật ngữ giữa M là chủ từ ở tiền đề lớn và là tân từ ở tiền đề nhỏ.
Tất cả đều đúng.
Thuật ngữ giữa M là tân từ trong cả hai tiền đề.
Thuật ngữ giữa M là chủ từ trong cả hai tiền đề.
Luận ba đoạn sau có giá trị gì?Mọi người có học vấn là người có văn hoáBình là người có học vấnDo đó, Bình là người có văn hoá
Là luận ba đoạn sai
Đúng quy tắc nhưng sai tiền đề
Là luận ba đoạn đúng
Đúng tiền đề nhưng sai quy tắc
Nếu phân chia khái niệm “ ánh sáng” thành 3 khái niệm “ánh sáng nhân tạo”, “ánh sáng mặt trời”, “ánh sáng mặt trăng” là vi phạm quy tắc phân chia khái niệm sau đây::
Vi phạm tất cả các phương án
Các thành phần phân chia phải loại trừ nhau
Phân chia theo một cơ sở nhất định
Phân chia phải cân đối
Nguyên tắc toàn diện của lôgíc biện chứng xuất phát từ cơ sở khách quan:
check_box Tất cả đều đúng
Cơ sở của sự liên hệ qua lại giữa các sự vật và hiện tượng là tính thống nhất vật chất của thế giới
Mối liên hệ phổ biến của sự vật không chỉ mang tính khách quan, tính phổ biến mà còn mang tính đa dạng nhiều vẻ
Thế giới là một chỉnh thể thống nhất, trong đó các sự vật, hiện tượng và quá trình cấu thành thế giới vừa tách biệt nhau vừa liên hệ qua lại, thâm nhập và chuyển hoá lẫn nhau
Nguyên tắc toàn diện của lôgíc biện chứng yêu cầu xem xét sự vật, hiện tượng:
check_box Tất cả các phương án đều đúng.
Trong mối quan hệ qua lại giữa các bộ phận, giữa các yếu tố, các thuộc tính khác nhau của chính sự vật đó.
Trong mối liên hệ qua lại giữa các sự vật đó với sự vật khác.
Trong mối liên hệ đa dạng, nhiều vẻ của sự vật.
Những khái niệm có quan hệ đồng nhất là những khái niệm chỉ cùng một đối tượng:
Chúng có ngoại diên trùng nhau, nhưng nội hàm có chỗ khác nhau
Chúng có ngoại diên hoàn toàn trùng nhau, nhưng nội hàm có chỗ khác nhau
Tất cả đều đúng
Chúng có một phần ngoại diên trùng nhau, nhưng nội hàm có chỗ khác nhau
Những quy luật của lôgíc hình thức:
check_box Phản ánh những mối liên hệ cơ bản, tất yếu, bản chất giữa các đơn vị cấu thành của tư tưởng hay giữa các tư tưởng với nhau
Phản ánh những mối liên hệ, bản chất giữa các đơn vị cấu thành của tư tưởng hay giữa các tư tưởng với nhau
Phản ánh những mối liên hệ tất yếu, bản chất giữa các đơn vị cấu thành của tư tưởng hay giữa các tư tưởng với nhau
Tất cả đều đúng
Phân chia khái niệm “Sinh viên” thành các khái niệm:“Sinh viên nữ” - “Sinh viên các nước Châu á” - “Sinh viên giỏi” - “Sinh viên yếu”.Hỏi: Phép phân chia khái niệm như trên vi phạm quy tắc nào:
Các thành phần phân chia phải loại trừ nhau.
Phân chia phải cân đối.
Phân chia phải cùng cơ sở.
Cả 3 quy tắc đều trên đều bị vi phạm.
Phân chia phán đoán theo dạng thức bao gồm:
check_box Phán đoán xác suất và phán đoán xác thực.
Phán đoán xác xuất, phán đoán xác thực và phán đoán phân liệt.
Phán đoán xác xuất, phán đoán xác thực, phán đoán phân liệt và phán đoán có điều kiện.
Không câu nào đúng.
Phân chia phán đoán xác thực được chia thành:
check_box Tất cả các phương án đều đúng.
Phán đoán tất yếu.
Phán đoán hiện thực.
Phán đoán khách quan
Phán đoán sau đây là loại phán đoán nào:Nhà kinh doanh là người có vốn và là người có tri thức.
Phán đoán tương đương.
Phán đoán liên kết (hội).
Phán đoán điều kiện (kéo theo).
Phán đoán phân liệt (tuyển).
Phân tích các hình thức của tư duy bắt đầu từ khái niệm, vì:
Khái niệm là tế bào, là nguyên liệu cơ bản để xây dựng quá trình nhận thức khoa học, là sự tổng kết, là kết quả của khái quát những thuộc tính, những đặc điểm bản chất, những mối liên hệ có tính quy luật của sự vật, hiện tượng.
Khái niệm không phản ánh kết quả của khái quát những thuộc tính, những đặc điểm bản chất của sự vật, hiện tượng.
Khái niệm là tế bào, là nguyên liệu cơ bản để xây dựng quá trình nhận thức khoa học.
Khái niệm là sự tổng kết, là kết quả của khái quát những thuộc tính, những đặc điểm bản chất, những mối liên hệ có tính quy luật của sự vật, hiện tượng.
Phép phân chia khái niệm sau đây sai vì đã vi phạm quy tắc nào:Hàng hoá gồm hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu, hàng tiêu dùng.
Phân chia phải cân đối.
Phân chia phải cùng một cơ sở.
Phân chia phải liên tục.
Các khái niệm thành phần phải loại trừ nhau.
Phép phân chia khái niệm sau đây sai vì đã vi phạm quy tắc nào:Khái niệm Thị trường hàng hoá được phân thành Thị trường hàng thực phẩm, Thị trường hàng dược phẩm và Thị trường thuốc.
Các khái niệm thành phần phải loại trừ nhau.
Phân chia phải cân đối.
Phân chia phải liên tục
Phân chia phải cùng một cơ sở.
Phương pháp biến đổi kèm theo được áp dụng trong các trường hợp:
Khi kết hợp hiện tượng biến đổi có trước với hiện tượng cần nghiên cứu
Khi không thể tách hiện tượng biến đổi có trước với hiện tượng cần nghiên cứu
Khi có thể tách hiện tượng biến đổi có trước với hiện tượng cần nghiên cứu.
Tất cả đều đúng
Phương pháp giống nhau duy nhất là phương pháp:
Dựa trên nguyên nhân nẩy sinh ra một hiện tượng mà các hoàn cảnh có trước đều giống nhau ở một hoàn cảnh duy nhất.
Dựa trên nguyên nhân nẩy sinh ra một hiện tượng giống nhau ở một hoàn cảnh duy nhất.
Tất cả đều đúng.
Dựa trên nguyên nhân nẩy sinh ra của một hiện tượng nào đó.
Phương pháp nghiên cứu những khái niệm, phạm trù và các hình thức của tư duy trong quá trình vận động phát triển là:
check_box Đặc trưng của lôgíc biện chứng, sự khác nhau căn bản giữa lôgíc biện chứng và lôgíc hình thức.
Sự khác nhau căn bản giữa lôgíc biện chứng và lôgíc hình thức.
Tất cả các phương án đều đúng.
Sự giống nhau căn bản giữa lôgíc biện chứng và lôgíc hình thức.
Phương pháp tổng hợp biện chứng trong tư duy khác với phương pháp tổng hợp trong lôgíc hình thức ở chỗ:
check_box Đem các mặt bản chất, kết hợp lại theo mối liên hệ bên trong để tạo thành cái toàn thể, từ đó làm bộc lộ bản chất của sự vật hiện tượng, là tổng hợp các mặt đối lập, đem lại nhận thức được bản chất, xu hướng vận động của sự vật một cách toàn diện, sâu sắc, đúng đắn
Đó là tổng hợp các mặt đối lập, đem lại nhận thức được bản chất, xu hướng vận động của sự vật một cách toàn diện, sâu sắc, đúng đắn
Đem các mặt bản chất, kết hợp lại theo mối liên hệ bên trong để tạo thành cái toàn thể, từ đó làm bộc lộ bản chất của sự vật hiện tượng
Đem các mặt bản chất, kết hợp lại theo mối liên hệ bên trong để tạo thành cái toàn thể, từ đó làm bộc lộ bản chất của sự vật hiện tượng
Phương pháp tư duy siêu hình xem phát triển:
Chỉ là sự tăng lên hay giảm đi thuần tuý về chất
Không có sự thay đổi về chất
Chỉ là sự tăng lên hay giảm đi thuần tuý về lượng
Chỉ là sự tăng lên hay giảm đi thuần tuý về lượng, không có sự thay đổi về chất
Phương thức bác bỏ?
Bác bỏ luận cứ.
Tất cả đều đúng.
Bác bỏ hình thức chứng minh.
Bác bỏ luận đề.
Quan sát là phương pháp xác định:
Tất cả đều đúng.
Các thuộc tính các quan hệ của sự vật, hiện tượng riêng lẻ trong điều kiện tự nhiên vốn có của chúng.
Các thuộc tính, các quan hệ của sự vật, hiện tượng trong điều kiện tự nhiên vốn của của chúng.
Các tính chất, các quan hệ của sự vật, hiện tượng trong điều kiện tự nhiên vốn của của chúng.
Quy luật đồng nhất được phát biểu như sau:
check_box Trong quá trình lập luận mọi tư tưởng phải được diễn đạt chính xác, phải có nội dung, muốn vậy, mọi tư tưởng phải đồng nhất với chính nó.
Trong quá trình lập luận mọi tư tưởng phải được diễn đạt chính xác, phải có nội dung, muốn vậy, mọi tư tưởng phải không đồng nhất với chính nó.
Trong quá trình lập luận mọi tư tưởng phải được diễn đạt chính xác, muốn vậy, mọi tư tưởng phải đồng nhất với chính nó.
Tất cả đều đúng.
Quy luật phi mâu thuẫn lôgíc được phát biểu như sau:
Hai phán đoán trong đó một phán đoán khẳng định và một phán đoán phủ định về cùng một đối tượng tư tưởng trong cùng một mối quan hệ, tại cùng một thời điểm thì đồng thời là chân thật
Tất cả đều đúng
Hai phán đoán trong đó một phán đoán khẳng định và một phán đoán phủ định về cùng một đối tượng tư tưởng trong cùng một mối quan hệ, tại cùng một thời điểm thì không thể đồng thời là chân thật
Hai phán đoán trong đó một phán đoán khẳng định và một phán đoán phủ định về cùng một đối tượng tư tưởng trong cùng một quan hệ thì không thể đồng thời là chân thật
Quy luật phủ định của phủ định vạch rõ tính chất của sự phát triển của mọi sự vật hiện tượng, xác định:
Mối quan hệ giữa cái cũ, cái đang suy tàn và cái mới, cái đang nẩy sinh, trong nó một cái gì đối lập với bản chất của mình, khác với bản chất của mình, chính cái khác đó là cái phủ định nó, là cái có sẵn của nó để phát triển biến hoá
Trong nó một cái gì đối lập với bản chất của mình, khác với bản chất của mình, chính cái khác đó là cái phủ định nó, là cái có sẵn của nó để phát triển biến hoá
Mối quan hệ giữa cái cũ, cái đang suy tàn và cái mới, cái đang nẩy sinh
Trong nó một cái gì giống với bản chất của mình, chính cái khác đó là cái phủ định nó, là cái có sẵn của nó để phát triển biến hoá
Quy nạp không hoàn toàn là loại suy luận:
check_box Trong đó kết luận chung về lớp đối tượng nào đó được rút ra trên cơ sở nghiên cứu một số đối tượng của lớp ấy.
Tất cả đều đúng.
Về lớp đối tượng nào đó được suy luận trên cơ sở nghiên cứu một số đối tượng của lớp ấy.
Về lớp đối tượng nào đó được rút ra trên cơ sở nghiên cứu một số đối tượng của lớp ấy.
Quy nạp là phương pháp tư duy:
Đi từ tri thức về cái chung đến tri thức về cái riêng...
Đi từ tri thức về cái riêng đến tri thức về cái chung...
Tất cả đều đúng
Đi từ tri thức về cái chung đến tri thức về cái riêng và ngược lại .....
Sơ đồ của suy luận sau thuộc phép quy nạp gì? :a có Pb có Pc có P………..………n có Pa, b, c, ……n thuộc S____________________Kết luận: Mọi S có tính P
check_box Suy luận quy nạp hoàn toàn
Suy luận quy nạp kết hợp giữa quy nạp hoàn toàn và không hoàn toàn
Suy luận quy nạp phổ thông
Suy luận quy nạp khoa học
Suy luận “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm” thuộc loại suy luận quy nạp nào dưới đây:
Suy luận quy nạp khoa học
Suy luận quy nạp phổ thông
Suy luận quy nạp hoàn toàn
Suy luận quy nạp kết hợp giữa quy nạp hoàn toàn và không hoàn toàn
Suy luận “Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa” thuộc loại suy luận quy nạp nào dưới đây:
Suy luận quy nạp khoa học
Suy luận quy nạp phổ thông
Suy luận quy nạp hoàn toàn
Suy luận quy nạp kết hợp giữa quy nạp hoàn toàn và không hoàn toàn
Suy luận hai đoạn là một hình thức của suy luận ba đoạn trong đó:
check_box Một bộ phận nào đó hoặc tiền đề lớn hoặc tiền đề nhỏ hoặc kết luận không được thể hiện
Hoặc tiền đề lớn, hoặc tiền đề nhỏ không được thể hiện
Hoặc tiền đề lớn hoặc kết luận không được thể hiện
Tất cả đều đúng
Suy luận sau có vi phạm quy tắc nào trong các quy tắc sau của tam đoạn luận không?Mọi nhà kinh doanh đều phải đóng thuếÔng A phải đóng thuếÔng A là nhà kinh doanhCác quy tắc:
Phải có một tiền đề là phán đoán chung
Thuật ngữ M phải chu diên ít nhất một lần
Từ 2 tiền đề là phán đoán phủ định không suy ra được câu kết luận
Có 3 thuật ngữ
Suy luận sau có vi phạm quy tắc nào trong các quy tắc sau của tam đoạn luận không?Một số hàng mỹ phẩm là hàng ngoại nhậpCó những hàng mỹ phẩm giá rất caoMột số hàng ngoại nhập giá rất cao
check_box Có một tiền đề là phán đoán phủ định thì kết luận là phán đoán là phán đoán phủ định.
Có 3 thuật ngữ
Có ít nhất một tiền đề là phán đoán chung.
Từ hai tiền đề là phán đoán phủ định không rút ra được kết luận.
Suy luận sau có vi phạm quy tắc nào trong các quy tắc sau của tam đoạn luận không?Vật chất luôn luôn vận độngBánh mỳ là vật chất Bánh mỳ luôn luôn vận độngCác quy tắc:
check_box Có 3 thuật ngữ
Phải có một tiền đề là phán đoán chung
Thuật ngữ M phải chu diên ít nhất một lần
Từ 2 tiền đề là phán đoán phủ định không suy ra được câu kết luận
Suy luận sau thuộc phương pháp suy luận quy nạp gì?A có m, n, p, q, rB có m, n, p, q----------------------------------R cũng là thuộc tính của B
check_box Phương pháp quy nạp tương tự
Phương pháp quy nạp tương hợp
Phương pháp quy nạp phần dư
Phương pháp quy nạp sai biệt
Suy luận sau thuộc phương pháp suy luận quy nạp gì?XAB – PQRA – QB – R---------------------------X là nguyên nhân của P
Phương pháp quy nạp phần dư
Phương pháp quy nạp tương tự
Phương pháp quy nạp tương hợp
Phương pháp quy nạp sai biệt
Suy luận sau thuộc phương pháp suy luận quy nạp gì?XAB – PX’AB – P’X’’AB – P’’---------------------------X là nguyên nhân của P
check_box Phương pháp quy nạp tương tự
Phương pháp quy nạp phần dư
Phương pháp quy nạp sai biệt
Phương pháp quy nạp tương hợp
Suy luận sau thuộc phương pháp suy luận quy nạp gì?XAB – PXCD – PXEF – PXKL – PPQ – KHÔNG P---------------------------X là nguyên nhân của P
Phương pháp quy nạp sai biệt
Phương pháp quy nạp phần dư
Phương pháp quy nạp tương hợp
Phương pháp quy nạp tương tự
Suy luận sau thuộc phương pháp suy luận quy nạp gì?XAB – PXCD – PXEF – PXKL – PXPQ – P----------------------------------X là nguyên nhân của P
check_box Phương pháp quy nạp tương hợp
Phương pháp quy nạp phần dư
Phương pháp quy nạp sai biệt
Phương pháp quy nạp cộng biến
Thực chất của quá trình phân chia khái niệm:
Tất cả đều đúng
Phân chia nội hàm của khái niệm
Phân chia ngoại diên của khái niệm
Phân chia nội hàm và ngoại diên của khái niệm
Thực nghiệm là phương pháp nghiên cứu các sự vật hiện tượng trong đó can thiệp vào tình trạng tự nhiên và sự phát triển của chúng:
check_box Bằng cách tạo ra những điều kiện nhân tạo tách chúng ra từng bộ phận hoặc kết hợp chúng với các sự vật, hiện tượng khác.
Bằng cách phân chia chúng ra từng bộ phận hoặc kết hợp chúng với các sự vật hiện tượng khác.
Tất cả đều đúng.
Bằng cách tách chúng ra từng bộ phận hoặc kết hợp chúng với các sự vật hiện tượng khác.
Trong các khái niệm sau, khái niệm nào có ngoại diên rộng nhất?
Giám đốc doanh nghiệp nhà nước
Cán bộ quản lý.
Giám đốc doanh nghiệp.
Người lao động.
Trong các nhận định sau, nhận định nào vi phạm quy luật cấm mâu thuẫn lôgíc?
Năm nay ở Hà nội giá vàng ổn định, chỉ có giá thực phẩm là tăng nhẹ.
Tháng 8 ở Hà nội nhiều mặt hàng không tăng giá, chỉ có giá gạo là tăng giá chút ít.
Doanh nghiệp A tháng 1 kinh doanh có lãi nhưng tháng 2 kinh doanh lại thua lỗ
Mọi loại xà phòng đều làm khô da bạn, riêng chỉ có xà phòng Lux làm da bạn trắng trẻo, mịn màng.
Trong lôgíc biện chứng, quá trình tư duy dẫn đến kết luận chính xác bằng con đường:
Tất cả đều đúng
Vạch ra những mâu thuẫn của hiện tượng đang nghiên cứu
Kiểm nghiệm lại một cách có phê phán những tài liệu xuất phát đã có, chứ không tin vào tài liệu có sẵn.
Chú trọng đến sự kiện mới
Trong lôgíc biện chứng, sự phủ định diễn ra dưới dạng:
Phủ định lý luận cũ và duy trì bảo tồn những mặt tích cực của cái cũ ấy
Sự thống nhất giữa phủ định và khẳng định, là “sự lọc bỏ”, “sự chưng cất”, qua đó thực hiện mối liên hệ giữa những bậc thang của sự phát triển nhận thức
Tất cả đều đúng
Sự kế thừa không ngừng và vô tận của sự phủ định những khái niệm, giả thuyết, quan điểm, lý thuyết khoa học đã được thừa nhận này bằng những chân lý khoa học khác
Trong nghiên cứu khoa học, quy nạp khoa học đóng vai trò to lớn vào việc:
check_box Tất cả đều đúng
Đề ra các giả thuyết khoa học
Tìm ra cái chung cái bản chất
Khám phá ra quy luật
Trong quy luật đồng nhất, tính xác định của tư tưởng thường bị vi phạm trong các trường hợp:
check_box Trong tranh luận khoa học, trước những vấn đề phức tạp không đủ năng lực giữ vững đối tượng
Có những trường hợp vi phạm luật đồng nhất do ngụy biện
Tất cả đều đúng
Thiếu hiểu biết về đối tượng nghiên cứu, do chỗ trong ngôn ngữ, nội dung khác nhau lại được diễn đặt bằng cùng một từ hay cụm từ
Việc nhận thức chất của sự vật thông qua việc nhận thức:
Các thuộc tính của sự vật
Các quan hệ của sự vật đó với sự vật khác
Tất cả đều đúng
Hình thức tổ chức kết cấu của sự vật
Xác định các khái niệm có quan hệ mâu thuẫn trong các cặp khái niệm sau:
“Hàng tiêu dùng” và “Thực phẩm”
“Sinh viên” và “Học sinh”
“Cao” và “Thấp”
“Có văn hoá” và “Vô văn hoá”
Xác định cặp khái niệm có quan hệ bao hàm (lệ thuộc) trong các cặp khái niệm sau:
“Sinh viên” và “Đảng viên”
“Hàng hoá” và “Sản phẩm của lao động”
“Trắng” và “Đen”
“Nhà quản lý” và “Nhà kinh doanh”
Xác định cặp khái niệm có quan hệ bao hàm trong các cặp khái niệm sau:
“Người quản lý” và “Giám đốc giỏi”.
“Chiến tranh chính nghĩa” và “Chiến tranh phi nghĩa”.
“Hàng tiêu dùng” và “Hàng Việt nam”.
“Hàng văn hoá phẩm” và “Hàng thực phẩm”.
Xác định cặp khái niệm có quan hệ đối lập trong các khái niệm sau:
Tiền mặt và vàng.
Xã hội cộng sản nguyên thuỷ và xã hội không phải cộng sản nguyên thuỷ.
Kinh doanh và lợi nhuận.
Giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.
Xác định cặp khái niệm có quan hệ đồng nhất trong các cặp khái niệm sau:
“Doanh nghiệp cơ khí” và “Doanh nghiệp thủ công”.
“Doanh nghiệp” và “Công ty lương thực”.
“Giám đốc” và “Cử nhân kinh tế”.
“Nhà tư bản” và “Kẻ bóc lột giá trị thặng dư”.
Xác định cặp khái niệm có quan hệ giao nhau trong các cặp khái niệm sau:
“Doanh nghiệp gốm sứ” và “Doanh nghiệp tư nhân”.
“Màu trắng” và “Màu đen”.
“Người lao động” và “Cử nhân kinh tế”.
“Thành phố có quảng trường Ba Đình” và “Thủ đô Hà nội”.
Xác định cặp khái niệm có quan hệ mâu thuẫn trong các cặp khái niệm sau:
“Người lao động” và “Nhà quản lý”.
“Người kinh doanh giỏi” và “Người kinh doanh không giỏi”.
“Giáo sư” và “Tiến sĩ”.
“Người giám đốc” và “Người kế toán trưởng”.
Xác định quan hệ đối lập trong các cặp khái niệm dưới đây:
“Thị trường tài chính” và “Thị trường sức lao động”
“Hàng lương thực” và “Hàng xuất khẩu”
“Ngành dịch vụ” và “Ngành du lịch”
“Thị trường hàng xuất khẩu” và “Thị trường hàng nhập khẩu”
Xây dựng tri thức kết luận của suy lý trong lôgíc biện chứng đòi hỏi:
Phải phân tích những mâu thuẫn của sự phát triển
Phải phân tích trạng thái mâu thuẫn trong quá khứ, hiện tại và tương lai của sự vật
Phải phân tích những mâu thuẫn của sự phát triển, phân tích trạng thái mâu thuẫn trong quá khứ, hiện tại và tương lai của sự vật
Phải phân tích trạng thái giống nhau trong quá khứ, hiện tại và tương lai của sự vật

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập