" Khả năng đối phó linh hoạt với mọi tình thế và lối ứng xử mềm dẻo" là đặc điểm tính cách của người Việt Nam được hình thành từ:
Điều kiện lịch sử và kinh tế nông nghiệp.
Hoàn cảnh địa lý và điều kiện lịch sử.
Hoàn cảnh địa lý và kinh tế nông nghiệp.
Kinh tế nông nghiệp và xã hội nông thôn.
" Phép vua thua lệ làng" là sản phẩm của :
Chủ nghĩa cục bộ địa phương.
Tính bảo thủ.
Tính tập thể.
Tính tự quản.
" Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” là sản phẩm của:
Chủ nghĩa cục bộ địa phương.
Tính bảo thủ.
Tính tập thể.
Tính tự quản.
" Tập tính kém hạch toán, không quen lường tính xa" là đặc điểm tính cách của người Việt được hình thành từ :
Điều kiện lịch sử.
Điều kiện tự nhiên.
Điều kiện xã hội.
Kinh tế tiểu nông.
" Tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng để vượt qua mọi khó khăn gian khổ" là đặc điểm tính cách của người Việt được hình thành từ :
Cả 3 phương án đều đúng.
Điều kiện địa lý.
Điều kiện kinh tế.
Điều kiện lịch sử.
"Lối sống mà một công xã hay bộ lạc tuân thủ được gọi là văn hoá" thuộc cách định nghĩa:
Cấu trúc.
Chuẩn mực.
Liệt kê.
Nguồn gốc.
"Văn hoá như là hành vi ứng xử có được mà mỗi thế hệ người cần phải nắm lại từ đầu" thuộc cách định nghĩa:
Cấu trúc.
Chuẩn mực
Nguồn gốc.
Tâm lý học.
“Càng gần trung tâm, ảnh hưởng của văn hóa gốc càng sâu đậm, càng xa trung tâm, ảnh hưởng của văn hóa gốc càng phai nhạt” là luận điểm được rút ra từ công cụ nghiên cứu:
Địa - văn hóa.
Giao lưu – tiếp biến văn hóa.
Nhân học – văn hóa.
Tọa độ văn hóa.
“Chủ nghĩa yêu nước” của người Việt Nam là sản phẩm của văn hóa:
Đô thị.
Làng xã.
Nhà nước – dân tộc.
Tộc người.
“Chúng tôi gọi tất cả những gì phân biệt giữa con người với động vật là văn hóa” thuộc cách định nghĩa:
Chuẩn mực.
Lịch sử
Nguồn gốc
Tâm lý học
“Quốc bản” trong văn hóa ẩm thực của người Việt Nam là:
check_box Nước mắm
Xì dầu
Tương Bần
Nước sốt
“Tác phong tùy tiện, kỷ luật không chặt chẽ” trong tính cách của người Việt Nam là sản phẩm của:
Cả ba phương án đều đúng.
Điều kiện lịch sử.
Hoàn cảnh địa lý.
Kinh tế nông nghiệp.
“Tính dung chấp” là lợi thế của văn hóa Việt Nam trong thời kỳ:
check_box Toàn cầu hóa
Tiền sử
Phong kiến
Cận đại
“Tính tập thể” của người Việt Nam là sản phẩm của văn hóa:
check_box Làng xã
Gia đình
Đô thị
Nhà nước – dân tộc
“Tính tự quản” của người Việt Nam là sản phẩm của văn hóa:
Đô thị.
Gia đình.
Làng xã.
Nhà nước – dân tộc.
“Vạc Phổ Minh” là sản phẩm của văn hóa:
check_box Phật giáo
Nho giáo
Thiên chúa giáo
Đạo giáo
“Văn hóa chỉ tổng thể những gì được tạo ra, hay được cải biến bởi hoạt động có ý thức hay vô thức của hai hay nhiều cá nhân tương tác với nhau và tác động đến lối ứng xử của nhau” thuộc cách định nghĩa:
Nguồn gốc
Chuẩn mực.
Tâm lý học
Lịch sử
“Văn hóa là các giá trị vật chất, xã hội của bất kỳ nhóm người nào (các thiết chế, tập tục, phản ứng cư xử…)” thuộc cách định nghĩa:
check_box Chuẩn mực
Cấu trúc.
Nguồn gốc.
Tâm lý học.
“Văn hoá là tổ hợp những phương thức hoạt động và niềm tin tạo thành trụ cột của cuộc sống chúng ta được kế thừa về mặt xã hội” thuộc cách định nghĩa:
Cấu trúc.
Lịch sử.
Liệt kê.
Tâm lý học.
“Văn hóa suy cho cùng là các phản ứng lặp lại ít nhiều có tổ chức của các thành viên xã hội” thuộc cách định nghĩa:
check_box Cấu trúc
Tâm lý học
Chuẩn mực
Liệt kê
“Vì lẽ sinh tồn cũng như vì mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là văn hoá” là định nghĩa của:
Đào Duy Anh.
Hồ Chí Minh.
Phan Ngọc.
UNESCO.
An nam tứ đại khí là 4 di sản của văn hóa:
Đạo giáo.
Nho giáo.
Phật giáo.
Thiên chúa giáo.
Bản sắc văn hóa là khái niệm dùng để chỉ:
Các yếu tố văn hóa phân biệt chủ thể văn hóa ở các cấp độ khác nhau.
Mọi yếu tố văn hóa.
Văn hóa của một cộng đồng.
Văn hóa của một tộc người.
Bản sắc văn hóa là những yếu tố văn hóa thuộc phạm trù:
Cái đơn nhất
Cái đặc thù
Cái phổ biến
Cái riêng
Biểu hiện ảnh hưởng của văn hóa phương Tây trong lĩnh vực giáo dục là ?
Cả 3 phương án đều đúng.
Sự xuất hiện các trường học.
Sự xuất hiện các Viện nghiên cứu.
Sự xuất hiện của các tri thức khoa học kỹ thuật.
Biểu hiện ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa trong lĩnh vực giáo dục là:
check_box Sự xuất hiện của chế độ khoa cử
Sự xuất hiện các Viện nghiên cứu
Sự xuất hiện các trường học
Sự xuất hiện của các tri thức khoa học kỹ thuật
Bữa ăn của người Việt Nam thể hiện tính:
Biện chứng.
Cả 3 phương án đều đúng.
Cộng đồng.
Tổng hợp.
Các tôn giáo Ấn Độ mà người Chăm đã tiếp nhận là:
check_box Bà la môn giáo, Hồi giáo và Phật giáo
Đạo giáo, Nho giáo và Phật giáo
Nho giáo, Hồi giáo và Phật giáo
Hồi giáo, Bà La môn giáo và Thiên Chúa giáo
Cách thức tổ chức làng xã Việt Nam truyền thống vừa đảm bảo được tôn ti trật tự và sự bình đẳng là:
check_box Theo các giáp
Theo huyết thống
Theo địa bàn cư trú
Theo sở thích và nghề nghiệp
Câu ca dao “Mình về ta chẳng cho về; Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ; Câu thơ ba chữ rành rành; Chữ Trung, chữ Hiếu, chữ Tình là ba” thể hiện sự ảnh hưởng của văn hóa:
check_box Nho giáo
Phật giáo
Đạo giáo
Thiên Chúa giáo
Câu ca dao “Người khôn ăn nói nửa chừng; Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo” thể hiện lối giao tiếp:
check_box Thận trọng, đắn đo cân nhắc kỹ càng
Coi trọng tình cảm
Coi trọng danh dự
Coi trọng sự hòa thuận
Câu ca dao: “Kinh đô cũng có người rồ; Man di cũng có sinh đồ, trạng nguyên” thể hiện nội dung của:
check_box Triết lý Âm – Dương
Thuyết Tam tài
Thuyết Ngũ Hành
Triết lý của Pythagoar
Câu ca dao: “Tháng Tám có chiếu vua ra; Cấm quần không đáy người ta hãi hùng; Không đi thì chợ không đông; Đi thì phải mượn quần chồng sao đang” thể hiện sự phản kháng với văn hóa:
check_box Trung Hoa
Nhật Bản
Ấn Độ
Phương Tây
Câu ca dao: “Trâu ta ăn cỏ đồng ta; Tuy rằng cỏ cộc nhưng mà cỏ thơm” là thể hiện của:
check_box Tính bảo thủ
Chủ nghĩa cục bộ địa phương
Tính tập thể
Tính tự quản
Câu thơ “Nhà em cách bốn quả đồi; Cách ba ngọn suối, cách đôi cánh rừng” thể hiện đặc điểm trong nghệ thuật ngôn từ của Việt Nam là:
check_box Tính biểu trưng
Tính biểu cảm
Tính linh hoạt
Tính tổng hợp
Câu tục ngữ “Ăn hết bị đòn, ăn còn mất vợ” thể hiện đặc điểm trong văn hóa ẩm thực của người Việt Nam là:
check_box Tính mực thước
Tính biện chứng
Tính tổng hợp
Tính linh hoạt
Câu tục ngữ “Ở bầu thì tròn; Ở ống thì dài” là biểu hiện đặc điểm tính cách:
check_box Khả năng đối phó linh hoạt với mọi tình thế và lối ứng xử mềm dẻo
Tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng
Tinh thần chịu đựng, vượt qua mọi gian khổ
Tinh thần dũng cảm
Chất liệu làm tranh ở Việt Nam thể hiện sự giao lưu với văn hóa Phương Tây là :
check_box Tranh Sơn Dầu
Tranh Sơn Mài
Tranh Lụa
Tranh Giấy
Chiếc áo dài của người phụ nữ Việt Nam là sản phẩm của :
Sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và văn hóa phương Tây.
Sự tiếp thu văn hóa phương Tây.
Sự tiếp thu văn hóa Trung Hoa.
Sự tiếp thu văn hóa truyền thống.
Chiếc xích lô của người Việt Nam là sản phẩm của:
Sự kết hợp giữa xe đạp và xe tay.
Xe đạp.
Xe máy.
Xe tay.
Chữ quốc ngữ là sản phẩm của :
Người Ấn Độ.
Người Phương Tây.
Người Trung Hoa.
Người Việt Nam.
Chùa ở Việt Nam là nơi thờ:
Cả ba phương án đều đúng.
Các vị anh hùng có công với nước.
Các vị thần.
Phật.
Cơ sở hình thành nên những phẩm chất nổi trội trong tính cách của người Việt là ?
Cả 3 phương án đều đúng.
Địa lý.
Kinh tế - xã hội.
Lịch sử.
Cơ sở hình thành nên tính dung chấp của văn hóa Việt Nam là ?
Cả 3 phương án đều đúng.
Địa lý.
Huyết thống.
Lịch sử.
Công cụ nghiên cứu văn hóa mang tính tổng hợp là:
Tọa độ văn hóa
Địa – văn hóa
Giao lưu – tiếp biến văn hóa
Nhân học văn hóa
Công cụ không được sử dụng để nghiên cứu Đại cương văn hóa Việt Nam là?
Địa - văn hóa.
Giao lưu – tiếp biến văn hóa.
Nhân học – văn hóa.
Tôn giáo.
Công cụ nghiên cứu được sử dụng phổ biến để nghiên cứu văn hóa dân gian và văn hóa tộc người là?
Các yếu tố văn hóa vật thể và phi vật thể.
Địa – văn hóa.
Giá trị văn hóa tinh thần.
Giá trị văn hóa vật chất và tinh thần.
Đặc điểm nổi bật trong kỹ thuật xây dựng tháp Chăm là:
check_box Được xây bằng gạch đỏ chồng khít lên nhau không có mạch hồ
Được xây bằng nhiều loại vật liệu
Được xây bằng gỗ
Được xây bằng đá
Đặc điểm nổi trội của bản sắc văn hóa Việt Nam là ?
Tính dung chấp.
Tính dung hòa.
Tính giản dị.
Tính nhẫn nhịn.
Đặc điểm phân biệt nghệ thuật hình khối của văn hóa Việt Nam với văn hóa phương Tây là ?
Tính biểu cảm.
Tính biểu trưng.
Tính linh hoạt.
Tính tổng hợp.
Đặc điểm văn hóa “Sùng bái mùa màng, sinh nở” được rút ra từ công cụ nghiên cứu:
Địa - văn hóa
Giao lưu – tiếp biến văn hóa
Nhân học văn hóa
Tôn giáo
Đặc điểm văn hóa “Tôn sùng phụ nữ và sự phồn thực” được rút ra từ công cụ nghiên cứu:
Địa văn hóa.
Giao lưu – tiếp biến văn hóa.
Nhân học văn hóa.
Tôn giáo.
Đạo Cao Đài là sự kết hợp giữa :
Văn hóa Ấn Độ với văn hóa phương Tây.
Văn hóa phương Đông với văn hóa phương Tây.
Văn hóa Trung Hoa với văn hóa Ấn Độ.
Văn hóa Trung Hoa với văn hóa phương Tây.
Đạo Hòa Hảo là sự kết hợp giữa :
Tín ngưỡng Phồn thực và Phật giáo.
Tín ngưỡng thờ Thành hoàng và Phật giáo.
Tín ngưỡng thờ Thổ công và Phật giáo.
Tín ngưỡng thờ Tổ tiên và Phật giáo.
Dấu ấn của tôn giáo Ấn Độ đậm nét nhất ở khu vực miền Trung của Việt Nam là?
Bà la môn giáo.
Hồi giáo.
Phật giáo đại thừa.
Phật giáo tiểu thừa.
Dấu ấn nông nghiệp trong văn hóa ẩm thực truyền thống của người Việt Nam được thể hiện trong:
check_box Cơ cấu bữa ăn
Cách thưởng thức món ăn
Cách sử dụng dụng cụ ăn
Cách chế biến món ăn
Dấu ấn nông nghiệp trong văn hóa mặc của người Việt được thể hiện trong:
Cả 3 phương án đều đúng.
Chất liệu.
Phong cách.
Trang phục.
Dấu ấn sâu đậm nhất của văn hóa Trung Hoa trong văn hóa Việt Nam là trong lĩnh vực :
Ẩm thực.
Giáo dục.
Kiến trúc.
Tôn giáo.
Để xác định đối tượng nghiên cứu của Đại cương văn hóa Việt Nam, các nhà văn hóa học sử dụng phương pháp:
Lịch sử.
Logic kết hợp với lịch sử.
Logic.
Qui nạp và diễn dịch.
Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của Việt Nam được UNESCO công nhận vào năm 2016 là:
check_box Tín ngưỡng Thờ Mẫu
Tín ngưỡng thờ Vua Tổ
Tín ngưỡng thờ Tứ Bất tử
Tín ngưỡng thờ Tổ tiên
Địa văn hóa là công cụ nghiên cứu văn hóa bằng:
Cả ba phương án đều đúng
Hoàn cảnh địa lý.
Không gian.
Thời gian.
Định nghĩa: “Văn hoá phản ánh và thể hiện một cách tổng quát và sống động mọi mặt của cuộc sống (của mỗi cá nhân và các cộng đồng) đã diễn ra trong quá khứ, cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao thế kỷ, nó đã cấu thành nên một hệ thống các giá trị, truyền thống, thẩm mỹ và lối sống mà dựa trên đó từng dân tộc khẳng định bản sắc riêng của mình” là của:
E.B.Tylor.
L.A.White.
L.A.White.
UNESCO.
Đô thị của Việt Nam hiện nay thực hiện chức năng chủ yếu là?
Chính trị.
Kinh tế.
Văn hóa.
Xã hội.
Đô thị truyền thống của Việt Nam phụ thuộc vào nông thôn, bị nông thôn hóa là vì:
Cả ba phương án đều đúng.
Chế độ phong kiến tập quyền.
Sự bao trùm của thể chế làng xã lên mọi thiết chế.
Tâm lý “trọng nông, ức thương”
Đô thị Việt Nam trong truyền thống được quản lý bởi:
check_box Nhà nước
Những người đứng đầu các phường nghề
Những người được cộng đồng dân cư của đô thị bầu ra
Cộng đồng dân cư sống ở đô thị
Đôi đũa được sử dụng trong bữa ăn của người Việt Nam thể hiện:
Cả ba phương án trên.
Tính biện chứng.
Tính linh hoạt.
Tính tổng hợp.
Đối tượng nghiên cứu Đại cương văn hóa Việt Nam là?
Các yếu tố tạo thành bản sắc văn hóa Việt Nam.
Các yếu tố văn hóa của Việt Nam.
Các yếu tố văn hóa mang tính khu vực.
Các yếu tố văn hóa mang tính nhân loại
Giao lưu – tiếp biến văn hóa là công cụ nghiên cứu văn hóa dựa trên lý thuyết:
Nhân học
Tâm lý học
Khuếch tán văn hóa
Xã hội - văn hóa
Hệ thống giao thông của Việt Nam bắt đầu được phát triển từ :
Thời Hậu Lê.
Thời Lý.
Thời Nguyễn.
Thời Pháp thuộc.
Kết quả của giao lưu giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa Ấn Độ ở thời kỳ đầu công nguyên là?
Cả 3 phương án đều đúng.
Hồi giáo.
Phật giáo đại thừa.
Phật giáo tiểu thừa.
Khái niệm văn hiến dùng để chỉ:
Các yếu tố văn hóa vật thể và phi vật thể.
Giá trị văn hóa tinh thần.
Giá trị văn hóa vật chất và tinh thần.
Giá trị văn hóa vật chất.
Khái niệm văn vật dùng để chỉ:
Các yếu tố văn hóa vật thể và phi vật thể.
Giá trị văn hóa tinh thần
Giá trị văn hóa vật chất và tinh thần.
Giá trị văn hóa vật chất.
Khoa thi đầu tiên của Việt Nam được tổ chức vào năm :
Năm 1070.
Năm 1073.
Năm 1074.
Năm 1075.
Kitô giáo bắt đầu được du nhập vào Việt Nam từ :
Thế kỷ 16.
Thế kỷ 17.
Thế kỷ 18.
Thế kỷ 19.
Lịch Âm dương mà người Việt Nam sử dụng được xây dựng:
Cả ba phương án đều đúng.
Theo chu kỳ của vòng quay mặt trăng.
Theo chu kỳ của vòng quay mặt trời.
Theo độ dài của ngũ hành.
Lịch được người Việt Nam sử dụng là:
check_box Lịch Âm - Dương
Lịch thuần Dương
Lịch Hindu
Lịch thuần Âm
Luận điểm “ Những cộng đồng sống trong cùng một khu vực lãnh thổ sẽ có những sinh hoạt văn hóa giống nhau” được rút ra từ công cụ nghiên cứu:
Địa - văn hóa.
Giao lưu – tiếp biến văn hóa.
Nhân học – văn hóa.
Tọa độ văn hóa.
Luận điểm “Văn hóa Việt Nam là sự thống nhất trong đa dạng” được rút ra từ công cụ nghiên cứu:
Địa - văn hóa.
Giao lưu – tiếp biến văn hóa.
Nhân học – văn hóa
Tọa độ văn hóa.
Luận điểm «Càng đi về phía Nam Việt Nam, tín ngưỡng thờ Thành Hoàng càng suy giảm» được giải thích trên cơ sở :
Cả ba phương án đều đúng.
Điều kiện địa lý.
Điều kiện lịch sử.
Lý thuyết giao lưu – tiếp biến văn hóa.
Nền giáo dục truyền thống của Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của :
Ấn Độ.
Mỹ.
Pháp.
Trung Hoa.
Nghệ thuật Cải lương là kết quả của giao lưu giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa:
check_box Phương Tây
Trung Hoa
Ấn Độ
Đông Nam Á
Ngôi nhà của người Việt Nam mang dấu ấn của:
Cả ba phương án đều đúng.
Môi trường sông nước.
Tính cộng đồng.
Tôn giáo.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng: trong một không gian địa lý có thể hàm chưa vô số không gian văn hóa khác nhau là do:
check_box Sự di cư của các cộng đồng người
Điều kiện địa lý
Điều kiện lịch sử
Điều kiện kinh tế
Nhạc cụ biểu hiện tính tổng hợp trong nghệ thuật thanh sắc của người Việt Nam là?
Đàn bầu.
Đàn pianô.
Đàn tranh.
Đàn Viôlông.
Nho giáo được đưa lên làm quốc giáo ở Việt Nam trong thời kỳ :
Đinh – Lê.
Hậu Lê.
Lý – Trần.
Nguyễn.
Phẩm chất  "Trọng tuổi tác, trọng người già " trong tính cách của người Việt Nam được tạo bởi:
Ảnh hưởng của Nho giáo.
Ảnh hưởng của Phật giáo.
Kinh tế nông nghiệp.
Sự lễ phép.
Phẩm chất “ Đề cao chủ nghĩa kinh nghiệm” trong tính cách của người Việt Nam được hình thành từ:
check_box Kinh tế nông nghiệp
Sự tôn trọng đối với những người cao tuổi
Sự ảnh hưởng của Phật giáo
Sự ảnh hưởng của Nho giáo
Phẩm chất “Giản dị, chất phác, ưa đơn giản, ghét cầu kỳ xa hoa” trong tính cách của người Việt Nam có cơ sở từ:
check_box Kinh tế nông nghiệp
Điều kiện lịch sử
Điều kiện địa lý
Điều kiện xã hội
Phạm vi nghiên cứu Đại cương văn hóa Việt Nam là văn hóa của:
Cộng đồng người sống trong lãnh thổ của nước CHXHCN Việt Nam.
Cộng đồng người Việt sinh sống trên thế giới.
Cộng đồng người Việt trong khu vực châu Á.
Cộng đồng người Việt trong khu vực Đông Nam Á.
Phật giáo đại thừa ở Việt Nam là sản phẩm của văn hóa:
Ấn Độ.
Chăm.
Khơme.
Trung quốc.
Phật giáo được đưa lên làm quốc giáo ở Việt Nam trong thời kỳ:
Đinh – Lê.
Hậu Lê.
Lý – Trần.
Nguyễn.
Phật giáo tiểu thừa ở Việt Nam là sản phẩm của giao lưu giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa:
check_box Trung Hoa
Khơme
Ấn Độ
Chăm
Quá trình thích nghi của con người với giới tự nhiên đã để lại dấu ấn trong văn hóa:
Nhân cách
Đô thị
Nhà nước – dân tộc
Làng xã
Quan hệ giao tiếp “trọng tình” là đặc trưng trong văn hóa của người Việt Nam có nguồn gốc từ:
check_box Kinh tế nông nghiệp
Điều kiện địa lý
Điều kiện xã hội
Điều kiện lịch sử
Số dòng thiền đã được du nhập từ Trung Hoa vào Việt Nam là?
check_box 4.
2.
3.
5.
Sự du nhập của văn hóa phương Tây làm thay đổi đô thị Việt Nam về :
Cả 3 phương án đều đúng.
Chức năng.
Qui mô.
Số lượng.
Sự kết hợp giữa Tín ngưỡng Sùng bái phụ nữ, Tín ngưỡng phồn thực và Đạo giáo phù thủy tạo thành:
check_box Tín ngưỡng Thờ Mẫu
Tín ngưỡng thờ Thành Hoàng
Tín ngưỡng thờ Thổ Công
Tín ngưỡng thờ Tứ Bất tử
Sự xuất hiện của thể loại báo chí ở Việt Nam là kết quả của giao lưu giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa:
check_box Phương Tây
Ấn Độ
Trung Hoa
Đông Nam Á
Tam giáo đồng nguyên ở Việt Nam là?
Đạo – Phật – Pháp.
Nho – Đạo – Pháp.
Nho – Đạo – Phật.
Nho – Phật – Pháp.
Thái độ « vừa cởi mở, vừa rụt rè » trong giao tiếp là của:
Người Mỹ.
Người Pháp.
Người Trung Quốc.
Người Việt Nam.
Theo triết lý Âm dương, khí âm và khí dương chính là?
check_box Yếu tố vật chất.
Nam và nữ.
Yếu tố tinh thần.
Vật chất và ý thức.
Thiền phái do người Việt Nam sáng lập ra là?
Thảo Đường.
Trúc Lâm.
Tỳ ni đa lưu chi.
Vô ngôn thông.
Thiền phái Trúc Lâm là sản phẩm của Phật giáo:
check_box Việt Nam
Thái Lan
Ấn Độ
Trung Hoa
Thuyền Rồng là biểu tượng quyền lực trong văn hóa đi lại của người:
check_box Việt Nam
Ấn Độ
Phương Tây
Trung Hoa
Tín ngưỡng phổ biến nhất ở Việt Nam là?
Phồn thực.
Thờ Thành Hoàng.
Thờ Thổ công.
Thờ Tổ tiên.
Tính dung chấp của văn hóa Việt Nam được xác định bằng công cụ nghiên cứu:
Cả ba phương án đều đúng.
Địa – văn hóa.
Giao lưu – tiếp biến văn hóa
Nhân học văn hóa.
Tính tập thể trong văn hóa Việt Nam là sản phẩm của:
Đô thị.
Gia đình.
Làng xã.
Nhà nước – dân tộc.
Tôn giáo Bà La môn của Ấn Độ được du nhập vào Việt Nam chủ yếu ở khu vực:
check_box Miền Trung
Miền Bắc
Nam Trung Bộ
Tây Nam Bộ
Tôn giáo được du nhập từ Trung Hoa vào Việt Nam là:
check_box Đạo giáo
Thiên Chúa giáo
Hồi giáo
Bà La môn giáo
Tôn giáo phổ biến nhất ở Việt Nam là?
Bà la môn giáo.
Đạo giáo.
Phật giáo.
Thiên chúa giáo.
Trong lịch sử Việt Nam, tôn giáo từng gắn với chủ nghĩa yêu nước là?
Bà la môn giáo.
Đạo giáo.
Phật giáo.
Thiên Chúa giáo.
Trong lịch sử Việt Nam, tôn giáo từng là cơ sở cho khối đại đoàn kết dân tộc là?
Đạo giáo.
Nho giáo.
Phật giáo.
Thiên Chúa giáo.
Trong quan hệ với nông thôn, đô thị Việt Nam truyền thống luôn:
check_box Bị nông thôn hóa, phụ thuộc vào nông thôn
Phát triển để dẫn dắt nông thôn
Phát triển cùng với nông thôn
Tách biệt với nông thôn
Trong thuyết Ngũ hành, con người thuộc về hành:
Hỏa.
Kim.
Mộc.
Thổ.
Trong thuyết Ngũ hành, màu trắng thuộc về hành:
Hỏa.
Kim.
Mộc.
Thủy.
Trong thuyết Ngũ Hành, màu vàng thuộc về hành:
check_box Thổ
Hỏa
Thủy
Mộc
Trong thuyết Ngũ hành, phương Bắc thuộc hành:
Hỏa.
Kim.
Thổ.
Thủy.
Trong thuyết Ngũ Hành, phương Nam thuộc hành:
check_box Hỏa
Kim
Thủy
Thổ
Trong thuyết Ngũ Hành, thế đất hình vuông thuộc hành:
check_box Thổ
Kim
Mộc
Hỏa
Trong thuyết Ngũ hành, vị cay thuộc về hành:
Hỏa.
Kim.
Mộc.
Thủy.
Trong thuyết Ngũ Hành, vị cay thuộc về hành:
check_box Kim
Thủy
Mộc
Thổ.
Trong văn hóa Việt Nam truyền thống, “Siêu làng” được quan niệm là:
check_box Nước
Đô thị
Tộc người
Dân tộc
Từ các công cụ nghiên cứu văn hóa, có thể rút ra kết luận:
Văn hóa Việt Nam mang tính kế thừa
Văn hóa Việt Nam mang tính phổ biến
Văn hóa Việt Nam mang tính đồng nhất
Văn hóa Việt Nam mang tính hỗn dung và tổng hợp
Văn hóa Chăm chịu ảnh hưởng sâu sắc của:
Bà la môn giáo.
Hồi giáo.
Nho giáo.
Phật giáo.
Văn hóa Óc Eo là sản phẩm của giao lưu giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa:
check_box Ấn Độ.
Phương Tây.
Đông Nam Á.
Trung Hoa.
Văn hóa Trung Hoa du nhập vào Việt Nam chủ yếu bằng con đường :
Chiến tranh.
Giao lưu chính trị.
Giao lưu kinh tế.
Giao lưu văn hóa.
Văn miếu là nơi thờ:
Ông tổ của nghề buôn bán.
Ông tổ của nghề dạy học.
Ông tổ của nghệ thuật.
Ông tổ của nghề y.
Vị Thần được thờ ở đình làng của người Việt Nam là:
check_box Thành Hoàng
Tứ Bất tử
Thánh Mẫu
Vua Tổ
Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện trên thế giới từ :
Cuối thế kỷ 19.
Cuối thế kỷ 20.
Đầu công nguyên.
Thế kỷ 17.

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập