Bước xác định vấn đề nghiên cứu và tên đề tài nằm trong giai đoạn nào?
check_box Chuẩn bị
Thu thập thông tin
Lập dự án
Xử lý và phân tích thông tin
Các cơ chế của hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội?
Cơ chế về mối quan hệ nhân quả giữa các hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật của cá nhân
Môi trường sống khác nhau của các cá nhân
Sự đa sắc tộc trong một quốc gia
Sự hiểu biết không đúng, không chính xác các quy tắc, yêu cầu của chuẩn mực pháp luật
Sự hiểu biết không đúng, không chính xác các quy tắc, yêu cầu của chuẩn mực pháp luật - Cơ chế về mối quan hệ nhân quả giữa các hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật của cá nhân
Các đặc trưng cơ bản của lối sống nông thôn?
Được hình thành trên cơ sở những điều kiện sinh hoạt vật chất nhất định
Là lối sống mang tính cộng đồng xã hội rất cao
Phong cách giao tiếp, ứng xử mang tính chân tình, cởi mở, chan hòa là một đặc trưng cơ bản của lối sống nông thôn.
Tất cả các phương án đều đúng
Các dấu hiệu của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam
Kinh tế vượt trội hơn so với nông thôn
Số lượng các thành phố, thị xã, thị trấn ( lớn, vừa và nhỏ) trong mạng lưới đô thị cũng tăng lên đáng kể cùng với sự phát triển kinh tế xã hội ở đô thị
Tỷ lệ dân cư đô thị thường xuyên tăng
Tỷ lệ dân cư đô thị thường xuyên tăng - Số lượng các thành phố, thị xã, thị trấn ( lớn, vừa và nhỏ) trong mạng lưới đô thị cũng tăng lên đáng kể cùng với sự phát triển kinh tế xã hội ở đô thị
Văn hóa đô thị đa dạng, phong phú
Các hình thức thực hiện pháp luật?
Làm theo pháp luật
Thi hành pháp luật
Tuân theo pháp luật
Tuân theo pháp luật - Thi hành pháp luật
Vận dung pháp luật
Các loại chuẩn mực bất thành văn?
Chuẩn mực chính trị
Chuẩn mực pháp luật
Chuẩn mực phong tục tập quán
Chuẩn mực thẩm mỹ
Chuẩn mực thẩm mỹ - Chuẩn mực phong tục tập quán
Các loại chuẩn mực bất thành văn?
check_box Tất cả các phương án đều đúng.
Chuẩn mực phong tục tập quán
Chuẩn mực đạo đức
Chuẩn mực thẩm mỹ
Các loại chuẩn mực xã hội bất thành văn?
Chuẩn mực đạo đức
Chuẩn mực phong tục tập quán
Chuẩn mực thẩm mỹ
Tất cả các phương án đều đúng.
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính cơ động xã hội?
Giới tính
Tất cả các phương án đều đúng
Thâm niên nghề nghiệp
Trình độ học vấn
Các nhân tố qui định những nét đặc thù của lối sống đô thị Việt Nam hiện nay:
Điều kiện kinh tế - xã hội
Là sự biến đổi cơ cấu xã hội – nghề nghiệp của cư dân đô thị
Sự chuyển đổi định hướng giá trị của các nhóm xã hội
Tất cả các phương án đều đúng
Các phương pháp thu thập thông tin trong điều tra xã hội học là?
Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
Phương pháp phân tích tài liệu
Phương pháp quan sát
Tất cả các phương án đều đúng
Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành lối sống nông thôn
Cách thức sử dụng thời gian nhàn rỗi
Địa bàn cư chú nông thôn
Khoa học - kỹ thuật
Lao động nghề nông
Lao động nghề nông - Địa bàn cư chú nông thôn
Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành lối sống nông thôn
Cách thức sử dụng thời gian nhàn rỗi
Địa bàn cư trú nông thôn
Khoa học - kỹ thuật
Lao động nghề nông
Lao động nghề nông - Địa bàn cư trú nông thôn
Các yếu tố cấu thành đô thị?
Dân cư đô thị
Kinh tế - xã hội
Môi trường xã hội đô thị
Yếu tố không gian vật chất
Yếu tố không gian vật chất - Kinh tế, xã hội
Câu hỏi đóng trong quá trình xây dựng bảng câu hỏi trong điều tra xã hội học?
Là câu hỏi chưa có phương án trả lời,, người được hỏi phải tự đưa ra ý kiến riêng của mình
Là câu hỏi đã liệt kê sẵn phương án trả lời để cho người được hỏi lựa chọn.
Là câu hỏi là loại câu hỏi đưa ra nội dung cụ thể để nhằm kiểm tra tính trung thực của người được hỏi.
Là câu hỏi mà người hỏi phát phiếu để cho người được hỏi trả lời
Câu hỏi mở khi xây dựng bảng câu hỏi trong điều tra xã hội học?
Là loại câu hỏi có liệt kê sẵn các phương án trả lời khác nhau để người trả lời tự lựa chọn phương án riêng của mình
Là loại câu hỏi đã liệt kê sẵn phương án trả lời
Là loại câu hỏi được đưa ra nội dung và có gợi ý trả lời
Là loại câu hỏi là loại câu hỏi chưa có phương án trả lời, người hỏi phải đưa ra phương án riêng của mình
Câu hỏi mở khi xây dựng bảng câu hỏi trong điều tra xã hội học?
Là loại câu hỏi chưa có phương án trả lời, người được hỏi phải đưa ra phương án riêng của mình
Là loại câu hỏi có liệt kê sẵn các phương án trả lời khác nhau để người trả lời tự lựa chọn phương án riêng của mình
Là loại câu hỏi đã liệt kê sẵn phương án trả lời
Là loại câu hỏi được đưa ra nội dung và có gợi ý trả lời
Câu hỏi mở khi xây dựng bảng câu hỏi trong điều tra xã hội học?
Là loại câu hỏi chưa có phương án trả lời, người hỏi phải đưa ra phương án riêng của mình
Là loại câu hỏi có liệt kê sẵn các phương án trả lời khác nhau để người trả lời tự lựa chọn phương án riêng của mình
Là loại câu hỏi đã liệt kê sẵn phương án trả lời
Là loại câu hỏi được đưa ra nội dung và có gợi ý trả lời
Câu: “ Sức quyến rũ của xã hội học là ở chỗ cách giải thích vấn đề của nó khiến cho chúng ta có thể nhìn thế giới mà chúng ta đang sống suốt cả đời mình dưới một ánh sáng mới” là của nhà xã hội học nào viết?
check_box Berger
C Marx
Max Weber
Auguste Comte
Chủ thể của dư luận xã hội là?
Cộng đồng người hay nhóm người mang dư luận xã hội
Là các giai cấp tầng lớp khác nhau, đối lập nhau về lợi ích
Là cộng đồng người lớn, nhỏ khác nhau
Là ý kiến của cá nhân
Chuẩn mực thẩm mỹ không đúng khi?
check_box Mang tính tự do
Mang tính khái quat
Đảm bảo tính điều hòa
Mang tính lợi ích
Chức năng cơ bản của xã hội học là?
Chức năng nhận thức
Chức năng thực tiễn
Tất cả các phương án đều đúng
Chức năng cơ bản của xã hội học là?
Chức năng dự báo
Chức năng nhận thức
Chức năng nhận thức và  thực tiễn
Tất cả các phương án đều đúng
Chức năng của dư luận xã hội?
Điều hòa các mối quan hệ
Giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội
Giáo dục cá nhân
Tất cả các phương án đều đúng
Chức năng của xã hội học pháp luật không phải nhằm?
check_box Nhấn mạnh vấn đề đấu tranh giai cấp, xung đột xã hội
Để duy trì, bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, các nhóm xã hội và của mỗi cá nhân, đảm bảo cuộc sống bình thường của xã hội
Điều hòa giải quyết các xung đột xã hội
Giáo dục, định hướng cho các cá nhân, thành viên của xã hội –ý thức đúng đắn về điều hay, lẽ phải, những; việc nên làm và những việc không nên làm; về hành vi pháp luật hợp pháp và hành vi pháp luật bất hợp pháp
Chức năng của xã hội học pháp luật là ?
Chức năng bảo vệ
Chức năng giáo dục
Điều hòa, giải quyết các xung đột
Tất cả các phương án đều đúng.
Chức năng của xã hội học pháp luật là ?
Chức năng bảo vệ
Chức năng giáo dục
Điều hòa, giải quyết các xung đột
Giám sát và tư vấn
Chức năng của xã hội học tội phạm khác với chức năng của các ngành xã hội học chuyên biệt khác là?
check_box Chức năng dự báo
Chức năng nhận thức
Chức năng thực tiễn
Chức năng giáo dục
Cơ cấu xã hội đô thị bao gồm những bộ phận chủ yếu là?
Cơ cấu xã hội – giai cấp
Cơ cấu xã hội – lãnh thổ
Cơ cấu xã hội – nghề nghiệp
Cơ cấu xã hội – nhân khẩu
Tất cả các phương án đều đúng
Cơ cấu xã hội nào là nguyên nhân dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội khác nhau?
check_box Cơ cấu nghề nghiệp
Cơ cấu giai cấp
Cơ cấu lãnh thổ
Cơ cấu dân tộc
Cơ cấu xã hội nào là nguyên nhân nảy sinh các cuộc đấu tranh giành quyền lực và lợi ích trong lịch sử?
check_box Cơ cấu giai cấp
Cơ cấu nhân khảu
Cơ cấu lãnh thổ
Cơ cấu dân tộc
Cơ cấu xã hội?
Là cỗ máy lớn trong đó có nhiều chi tiết mát nhỏ tạo thành
Là kết cấu và hình thức tổ chức xã hội bên trong của một hệ thống xã hội nhất định, là sự thống nhất của các nhân tố, các mối liên hệ và các thành phần cơ bản của xã hội
Là mô hình của các mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản trong hệ thống xã hội
Là một phần của hệ thống xã hội
Có câu: “Phép vua còn thua lệ làng” Vậy thiết chế nào quan trọng nhất?
check_box Nhà nước
Gia đình
dòng họ
làng xóm
Cơ động xã hội theo chiều dọc?
Là sự thay đổi vị thế của một cá nhân trong suốt cuộc đời của họ
Là sự trao đổi vị thế xã hội của một số người cho những người khác cùng tầng xã hội
Là sự vận động của cá nhân hay nhóm xã hội trên cùng thang bậc của xã hội
Là sự vận động xã hội của cá nhân hay nhóm xã hội từ vị trí xã hội này tới vị trí xã hội khác không cùng tầng với họ, có sự cao hơn và thấp hơn về thang giá trị
Cơ động xã hội trong cùng thế hệ:
Là cơ động trên cùng mặt bằng xã hội của cá nhân trong cơ cấu xã hội
Là cơ động xã hội theo chiều dọc và chiều ngang của cá nhân trong xã hội
Là quá trình chuyển giao vị trí xã hội giữa các thế hệ
Là quá trình vận động xã hội của cá nhân trong suốt cuộc đời của họ
Đăc điểm không giống nhau giữa phương pháp phỏng vấn và phương pháp Ankét?
Có thể không tiếp xúc trực tiếp với đối tượng
Là phương pháp nghiên cứu định lượng
Được triển khai trên qui mô rộng
Sử dụng bảng hỏi
Đây không phải là nội dung của dư luận xã hội?
check_box Phản ánh về một sự việc, sự kiện hay hiện tượng có thể có thật, không có thật hoặc chỉ có một phần sự thật được lan truyền từ người này sang người khác chủ yếu bằng con đường truyền miệng
Phản ánh những nhu cầu ngày càng tăng của con người trong thực tế đời sống xã hội
Phản ánh các vấn đề kinh tế, đường lối chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước
Phản ánh các vấn đề chính trị, thời sự, đường lối chính sách đối nội,đối ngoại của Đảng và nhà nước
Điều kiện của hiện tượng tội phạm?
Là các hành vi tội ác do các hiện tượng siêu nhiên tạo ra để trừng phạt con người
Là các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, cơ cấu xã hội và sự tác động của môi trường xung quanh làm phát sinh hiện tượng tội phạm
Là tập hợp các ảnh hưởng xã hội, sự kiện xã hội, quá trình xã hội tác động trực tiếp đấn đến hiện tượng tội phạm
Là tổng thể các nhân tố, các ảnh hưởng xã hội hay quá trình xã hội trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra môi trường xã hội thuận lợi cho sự hình thành, phát sinh, phát triển hiện tượng tội phạm.
Định nghĩa về dư luận xã hội?
Dư luận xã hội là tập hợp các ý kiến, thái độ có tính chất phán xét, đánh giá của các nhóm xã hội hay của xã hội nói chung trước những vấn đề mang tính thời sự, có liên quan tới lợi ích chung, thu hút được sự quan tâm của nhiều người và được thể hiện trong các nhận định hoặc hành động thực tiễn của họ.
Là sự biểu hiện trạng thái, ý thức xã hội của một cộng đồng người nào đó
Là tổng thể các ý kiến, trong đó chủ yếu là các ý kiến thể hiện sự đánh giá, sự nhận định của các nhóm xã hội lớn, nhỏ đối với các vấn đề của đời sống xã hội, động chạm đến lợi ích của họ
Là trạng thái ý thức của công chúng, hàm chứa trong đó thái độ minh bạch hoặc ẩn dấu của các cộng đồng xã hội đối với những vấn đề, sự kiện xảy ra.
Định nghĩa về hiện tượng tội phạm?
Hiện tượng tội phạm là một hiện tượng xã hội - pháp lý luôn ở trạng thái động, xuất hiện trong xã hội có giai cấp, là thể thống nhất các tội phạm được thực hiện trong một xã hội nhất định và ở một thời kỳ nhất định, có các nguyên nhân, các đặc điểm định lượng (thực trạng) và định tính (tính chất, cơ cấu) của nó, đồng thời, có tính độc lập tương đối.
Là khái niệm dùng để chỉ thực trạng, cơ cấu, diễn biến của một loại tội phạm hay một nhóm các tội phạm cụ thể xẩy ra ở một khu vực nhất định.
Là khái niệm nghiên cứu hành vi phạm tội được thực hiện bởi con ngư\ời cụ thể, trong đó hội tụ đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm của một loại tội phạm cụ thể
Là một hành vi nguy hiểm cho xã hội, trái với pháp luật hình sự, có lỗi và phải chịu hình phạt
Định nghĩa về xã hội học tội phạm là một ngành xã hội học chuyên biệt nghiên cứu?
Bản chất xã hội và bản chất pháp lý - hình sự của hiện tượng tội phạm và các biện pháp phòng chống hiện tượng tội phạm
Môi trường hoạt động phát sinh tội phạm
Nhân thân người phạm tội
Những quy luật và tính quy luật của quá trình phát sinh, phát triển, các nguyên nhân, điều kiện làm xuất hiện hiện tượng tội phạm và các biện pháp đấu tranh phòng chống hiện tượng tội phạm.
Đối tượng của dư luận xã hội là?
Là các sự kiện hiện tượng xã hội xảy ra
Là mọi thực tế xã hội
Là sự kiện, hiện tượng xã hội mang tính thời sự, phù hợp với trình độ hiểu biết của công chúng, liên quan đến lợi ích chung, được công chúng quan tâm
Là thái độ đánh giá của công chúng trước mọi thực tế xã hội
Đối tượng mà dư luận xã hội không quan tâm đến?
check_box Tương lai của trái đất 1000 năm sau
Giá cả thị trường
Vấn đề kinh tế
Vệ sinh an toàn thực phẩm
Đối tượng nghiên cứu của xã hội học đô thị ?
Nghiên cứu cơ cấu xã hội đô thị
Nghiên cứu lỗi sống đô thị
Quá trình đô thị hóa
Tất cả các phương án đều đúng
Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học là?
Là khoa học nghiên cứu hành vi xã hội của con người
Là khoa học nghiên cứu hệ thống xã hội
Là khoa học nghiên cứu những qui luật chung liên quan đến sự tồn tại, phát triển của xã hội, nghiên cứu các mối quan hệ tương tác giữa các thành phần của xã hội.
Là khoa học nghiên cứu xã hội loài người
Đối tượng nghiên cứu của xã hội học nông thôn không phải là?
check_box Nghiên cứu các nguyên nhân sâu xa, khách quan và các điều kiện kinh tế-xã hội dẫn tới hiện tượng tội phạm
Vấn đề giữ gìn, bảo vệ sinh thái, môi trường tự nhiên ở nông thôn trong điều kiện áp dụng các thành tựu khoa học- kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp
Các đặc điểm xã hội và yêu cầu cấp bách phải đẩy mạnh quá trình đô thị hóa nông thôn
Các đặc điểm, khuynh hướng và ảnh hưởng xã hội của làn sóng di dân và từ nông thôn ra các vùng đô thị
Đối tượng nghiên cứu của xã hội học pháp luật:
Nghiên cứu hệ thống pháp luật, mục đích xã hội của các qui phạm pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật trong việc đảm bảo sự kiểm soát xã hội và tổ chức xã hội.
Nghiên cứu những qui luật và tính qui luật của quá trình phát sinh, tồn tại, hoạt động của pháp luật trong đời sống xã hội và trong mối liên hệ với các chuẩn mực xã hội.
Nghiên cứu những qui luật và tính qui luật của quá trình phát sinh, tồn tại, hoạt động của pháp luật trong đời sống xã hội và trong mối liên hệ với các chuẩn mực xã hội. - Nghiên cứu hệ thống pháp luật, mục đích xã hội của các qui phạm pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật trong việc đảm bảo sự kiểm soát xã hội và tổ chức xã hội.
Nghiên cứu pháp luật trong mối quan hệ với các hiện tượng xã hội khác trong xã hội
Nghiên cứu quá trình hình thành pháp luật trong sự phát triển của xã hội
Đôi tượng nghiên cứu của xã hội học tội phạm?
Đề xuất và xây dựng các biện pháp đấu tranh phòng, chống hiện tượng tội phạm.
Nghiên cứu các nguyên nhân sâu xa, khách quan và các điều kiện kinh tế - xã hội dẫn tới hiện tượng tội phạm.
Nghiên cứu hiện tượng tội phạm với tư cách là một hiện tượng xã hội
Tất cả các phương án đều đúng
Dư luận xã hội là?
check_box Sản phẩm của tư duy phán xét của cá nhân mang nó
Những hoạt động đặc thù, có tính chất chuyên biệt oặc có sự phối kết hợp giữa các cơ quan chức năng của nhà nước
Chỉ là một tin tức về một sự việc, sự kiện hay hiện tượng có một phần sự thật được lan truyền từ người náy sang người khác chủ yếu bằng con đường truyền miệng
Một hiện tượng xã hội-pháp lý luôn ở trạng thái động, xuất hiện trong xã hội có giai cấp
Giai đoạn tiến hành thu thập thông tịn trong điều tra xã hội học phải thực hiện mấy bước? Là các bước nào?
3 bước
4 bước
5 bước
6 bước
Hành vi sai lệch-thụ động –tíêu cực?
check_box Là hành vi vô ý vi phạm, phá vỡ hiệu lực của các chuẩn mực pháp luật tiến bộ, phù hợp đang phổ biến, thịnh hành và được công nhận rộng rài trong xã hội.
Là hành vi vô ý vi phạm, phá vỡ sự tác động của các chuẩn mực pháp luật đã lạc hậu, lỗi thời không còn phù hợp
Là hành vi cố ý vi phạm, phá vỡ hiệu lực của các chuẩn mực pháp luật hiện hành mang tính chất tiến bộ, phù hợp đang phổ biến, thịnh hành và được Nhà nước, xã hội thừa nhận rộng rài
Là hành vi vô ý không mong muốn vi phạm, phá vỡ tính ổn định, sự tác động của các chuẩn mực pháp luật
Hãy phân biệt đâu là nhóm xã hội trong các ví dụ sau đây?
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Một trăm sinh viên đang ngồi trong lớp
Tập thể công nhân trong một xí nghiệp
Tất cả các phương án đều đúng
Khái niệm dùng để chỉ quá trình diễn ra những thay đổi căn bản về lịch sử, trên các phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội của xã hội, thể hiện ở sự phát triển lớn mạnh của các đô thị, sự gia tăng dân cư đô thị và sự phổ biến lối sống đô thị tới toàn xã hội là?
check_box Khái niệm đô thị hóa
Khái niệm lối sống đô thị
Khái niệm đô thị
Khái niệm cơ cấu đô thị
Khi xây dựng bảng câu hỏi trong điều tra xã hội học cần phải sử dụng các loại câu hỏi?
Câu hỏi đóng
Câu hỏi kết hợp
Câu hỏi mở
Tất cả các phương án đều đúng
Làng (thiết chế chính trị - xã hội ở nông thôn)?
Là một cộng đồng kinh tế, vừa là một cộng đồng văn hóa của nông thôn.
Là một hình thức tổ chức cư trú cơ bản mang tính cộng đồng của người Việt, được hình thành từ xa xưa trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc
Là những người cùng họ hàng, tổ tiên với nhau
Tất cả các phương án đều đúng
Lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học đại cương là?
Nghiên cứu các lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội
Nghiên cứu các yếu tố cơ bản của xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa, lối sống, nông thôn và đô thị
Nghiên cứu hệ thống lý thuyết và xây dựng các phạm trù, khái niệm liên quan đến xã hội học.
Nghiên cứu những qui luật chung của sự tồn tại, phát triển của xã hội và mối quan hệ tương tác giữa các thành phần của xã hội
Một cuộc điều tra xã hội học sẽ kết thúc?
Sau khi đã hoàn thành giai đoạn phân tích thông tin và đưa ra kết luận về nội dung điều tra
Sau khi đã hoàn thành giai đoạn xử lý các thông tin thu được trong quá trình điều tra.
Sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin của đối tượng điều tra.
Sau khi đã xác định đầy đủ các dữ liệu về đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu và mục đích nghiên cứu.
Một số nguyên nhân và điều kiện của hiện tượng tội phạm ở nước ta trong giai đoạn hiện nay?
Các cơ quan bảo vệ pháp luật còn thiếu kiên quyết và nghiêm khắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật và công nghệ phát triển nhanh chóng.
Tất cả các phương án đều đúng
Việt Nam đang trên con đường phát triển, hội nhập ngày càng sâu rộng với cộng đồng quốc tế;
Một số nội dung nghiên cứu cơ bản của xã hội học nông thôn gồm:
Các thiết chế chính trị - xã hội ở nông thôn
Cơ cấu xã hội nông thôn
Tất cả các phương án đều đúng
Văn hóa và lối sống nông thôn
Một trong các bước hình thành dư luận xã hội là
check_box Giai đoạn tranh luận có tính chất tập thể về các vấn đề quan trọng
Giai đoạn đánh giá tác động của dư luận xã hội
Giai đoạn chuẩn bị hình thành dư luận xã hội
Giai đoạn thu thập thông tin của dư luận xã hội
Một trong các yếu tố cấu thành đô thị là?
check_box Kinh tế - xã hội
Tôn giáo
Dân tộc
Con người
Một trong những đặc trưng cơ bản của lối sống đô thị là?
check_box Tính tích cực chính trị-xã hội của cư dân tương đối cao
Hoạt động giao tiếp xã hội còn hạn chế
Nhu cầu văn hóa- giáo dục thấp
Tính cơ động nghề nghiệp-xã hội và cơ động không gian xã hội chưa cao
Nghiên cứu hiện tượng tội phạm ?
Là mô hình nghiên cứu hiện tượng tội phạm dựa theo sự phân tích cơ cấu xã hội – giai cấp
Là mô hình nghiên cứu hiện tượng tội phạm dựa theo sự phân tích cơ cấu xã hội, giai cấp - Là mô hình nghiên cứu hiện tượng tội phạm dựa vào sự phân tầng xã hội cùng với quá trình phân hóa giàu nghèo trong xã hội
Là mô hình nghiên cứu hiện tượng tội phạm dựa vào nghiên cứu cơ cấu kinh tế đô thị
Là mô hình nghiên cứu hiện tượng tội phạm dựa vào phân tích cơ cấu lứa tuổi và giới tính
Là mô hình nghiên cứu hiện tượng tội phạm dựa vào sự phân tầng xã hội cùng với quá trình phân hóa giàu nghèo trong xã hội
Người đứng đầu dòng họ được gọi là
check_box Trưởng tộc
Trưởng họ
Gia trưởng
Trưởng bản
Người sáng lập ra Xã hội học?
C Marx
Auguste Comte
E. Durkheim
Max Weber
Nhà Xã hội học nào được coi là cha đẻ của xã hội học tiến hóa?
Auguste Comte
H. Spencer
Max Weber
E. Durkheim
Nhà Xã hội học nào được coi là người sáng lập trường phái xã hội học Pháp?
Talcott Parsons
E. Durkheim
V. Pareto
Auguste Comte
Nhóm tội phạm nào xâm hại đường lối, chính sách, cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước?
check_box Tội phạm kinh tế
Tội phạm quốc sự
Tội phạm hình sự
Tội phạm tệ nạn xã hội
Nhóm xã hội?
Là khái niệm dùng để chỉ sự liên kết giữa các cá nhân với nhau dựa trên cơ sở địa vị xã hội của mọi người, vị trí của họ trong cơ cấu kinh tế - xã hội của xã hội, các nhu cầu, sở thích hoặc định hướng giá trị của họ.
Là một cộng đồng người trong đó có mối liên hệ qua lại giữa các thành viên trong cộng đồng đó
Là một tập hợp người ngẫu nhiên giữa các cá nhân trong xã hội
Là một tổ chức bao gồm từ hai người trở lên, trong đó có sự liên hệ với nhau rất mật thiết
Những hoạt động cụ thể nhằm ứng dụng xã hội học nông thôn trong công tác quản lý xã hội nông thôn gồm:
Nghiên cứu xã hội học nông thôn phục vụ công tác xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung.
Tất cả các phương án đều đúng
Tiến hành các cuộc điều tra xã hội học về những vấn đề xã hội đang đặt ra ở nông thôn nói chung, trên từng địa bàn nông thôn nói riêng mà các nhà quản lý quan tâm.
Tổng hợp, phân tích các tài liệu, số liệu thực nghiệm xã hội học làm căn cứ thực tiễn để điều chỉnh chính sách xã hội, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đó.
Những đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là đặc điểm của phương pháp quan sát khoa học trong xã hội học?
Không cần tuân theo mục đích, nhiệm vụ xác định nào cả.
Không có sự ghi chép thông tin, mà nó phụ thuộc vào trí nhớ của người quan sát.
Mang tính ngẫu nhiên,  tình cờ
Tất cả các phương án đều đúng
Những đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là đặc điểm của phương pháp quan sát khoa học trong xã hội học?
Kết quả của sự quan sát được mặc nhiên chấp nhận mà không cần biết nó có độ tin cậy đến đâu.
Phụ thuộc vào mục đích nghiên cứu tương ứng với các nhiệm vụ dã được xác định
Phụ thuộc vào mục đích nghiên cứu tương ứng với các nhiệm vụ dã được xác định - Tất cả các thông tin, tài liệu quan sát được ghi chép lại thành biên bản hay nhật ký quan sát theo một hệ thống và trình tự nhất định;
Sự quan sát mang tính ngẫu nhiên,tình cờ, không tuân theo một kế hoạch nào cả.
Tất cả các thông tin, tài liệu quan sát được ghi chép lại thành biên bản hay nhật ký quan sát theo một hệ thống và trình tự nhất định;
Những đặc trưng cơ bản của lối sống đô thị:
Các hoạt động sống và sinh hoạt, nhất là hoạt động sinh hoạt gia đình phụ thuộc cao độ vào hệ thống dịch vụ công cộng và thị trường.
Hoạt động giao tiếp xã hội - một mặt cơ bản của lối sống đô thị - cũng có nhiều điểm khác biệt với hoạt động giao tiếp xã hội ở nông thôn
Nhu cầu văn hóa - giáo dục tương đối cao, cách thức sử dụng thời gian nhàn rỗi diễn ra đa dạng dưới nhiều hình thức. Tính tích cực chính trị - xã hội của dân cư đô thị cũng tương đối cao
Tất cả các phương án đều đúng
Tính cơ động nghề nghiệp – xã hội và cơ động không gian – xã hội tại các đô thị tương đối cao
Những đối tượng nào không phải là vị thế xã hội?
check_box Người cao tuổi
Lớp trưởng
Nhân viên văn phòng
Bộ trưởng
Những nghiên cứu về tổ chức xã hội, cơ cấu xã hội, dư luận xã hội… là của các nhà xã hội học nước nào?
check_box Mỹ
Pháp
Đức
Anh
Những nội dung dưới đây, nội dung nào là đặc trưng của gia đình nông thôn truyền thống?
Gia đình nông thôn truyền thống giáo dục, dạy dỗ con cái một cách nghiêm khắc theo lễ nghĩa, gia phong và nếp sống lâu đời của dòng họ, làng xóm; ít khi chú ý đến ý kiến hay nguyện vọng của con cái
Gia đình truyền thống giám sát, kiểm soát chặt chẽ hành vi, hoạt động của phụ nữ trong gia đình, nhất là các con gái; trong khi hành vi của chồng và các con trai chịu sự kiểm soát ít chặt chẽ hơn
Tất cả các phương án đều đúng
Trong hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế gia đình, người đàn ông thường đóng vai trò trụ cột, chủ lực; trong khi người phụ nữ chỉ giữ vai trò nội trợ là chính.
Những nội dung dưới đây, nội dung nào là tiêu chí để căn cứ vào đó phân loại các nhóm tội phạm?
Nhóm tội phạm hình sự
Nhóm tội phạm kinh tế
Nhóm tội phạm quốc sự
Tất cả các phương án đều đúng
Những nội dung dưới đây, nội dung nào thuộc các biện pháp tiếp cận phòng ngừa xã hội ?
Là biện pháp nhằm truy tố, xét xử kẻ phạm tội, cải tạo, cảm hóa họ trở lại con đường hướng thiện, trở thành công dân có ích cho xã hội
Là biện pháp tiếp cận thông tin, cung cấp thông tin, trang bị, hướng dẫn, giải đáp các thông tin về pháp luật nói chung, pháp luật hình sự và các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động phòng chống tội phạm nói riêng.
Là theo đuổi mục đích phát hiện, xoá bỏ, vô hiệu hóa các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh hiện tượng tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác
Là tìm hiểu phát hiện đối tượng có mắc phải những khuyết tật về thể chất, trí lực nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân, điều kiện của hành vi phạm tội.
Những vấn đề có tính nguyên tắc trong nghiên cứu xã hội học tội phạm là ?
Phải căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tội phạm và các khái niệm có liên quan
Phải căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tội phạm và các khái niệm có liên quan - Phải căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự về cấu thành tội phạm của từng loại tội phạm cụ thể
Phải căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự về cấu thành tội phạm của từng loại tội phạm cụ thể
Phải căn cứ vào nguồn gốc, bản chất, thực trạng và diễn biến của hiện tượng tội phạm ở nước ta
Phải căn cứ vào truyền thống, đạo lý của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
Những ví dụ dưới đây, ví dụ nào thuộc nhóm tội phạm hình sự?
Các tội phạm về ma túy
Tội cướp giật tài sản
Tội giết người
Tội giết người - Tội cướp giật tài sản
Tội sản xuất, buôn bán hàng giả
Nội dung của chức năng dự báo trong xã hội học tội phạm?
Cung cấp các số liệu thông tin cần thiết cho các ngành khoa học khác nghiên cứu về tội phạm
Đề xuất và xây dựng các biện pháp xã hội có hiệu quả nhằm đấu tranh phòng chống hiện tượng tội phạm
Dự báo xu hướng vận động, biến đổi và phát triển của hiện tượng tội phạm.
Tập trung tìm hiểu nguồn gốc, nguyên nhân làm phát sinh vấn đề
Tập trung tìm hiểu nguồn gốc, nguyên nhân làm phát sinh vấn đề - Dự báo xu hướng vận động, biến đổi và phát triển của hiện tượng tội phạm.
Nội dung của dư luận xã hội là ?
Phản ánh các tập quán, phong tục, giá trị, chuẩn mực xã hội của cộng đồng
Phản ánh các vấn đề chính trị - thời sự, đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phản ánh các sự kiện chính trị, sinh hoạt chính trị quan trọng của đất nước.
Phản ánh các vấn đề chính trị - thời sự, đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phản ánh các sự kiện chính trị, sinh hoạt chính trị quan trọng của đất nước. - Phản ánh các vấn đề kinh tế, đường lối, chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước; phản ánh thực trạng của cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất của các giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau
Phản ánh các vấn đề kinh tế, đường lối, chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước; phản ánh thực trạng của cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất của các giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau
Phản ánh những hoàn cảnh sinh hoạt chính trị - xã hội của đất nước.
Nội dung không đúng về các yêu cầu có tính nguyên tắc trong nghiên cứu xã hội học tội phạm?
Phải căn cứ vào các thống kê hình sự và thống kê về các vụ việc vi phạm pháp luật do các cơ quan chức năng của nhà nước đưa ra
Phải xem xét phản ứng của dư luận xã hội và thái độ của các phương tiện thông tin đại chúng
Phải căn cứ vào các qui định của Bộ luật Hình sự về cấu thành tội phạm của từng loại tội phạm cụ thể
Phải căn cứ vào các qui định của Bộ luật Hình sự về hình phạt và các biện pháp tư pháp khác
Nội dung nào không phải là đặc điểm của nhóm xã hội?
check_box Rất đông người tập hợp ngẫu nhiên
Có mối liên hệ hữu cơ bên trong
Là tập hợp các cộng đồng người, được hình thành dựa trên cơ sở các dấu hiệu chung có liên quan đến đời sống xã hội
Là những người cùng giai cấp
Nội dung nào không phải là đặc trưng cơ bản của pháp luật?
check_box Tính quyết định xã hội
Tính qui định xã hội
Tính cưỡng chế
Tính chuẩn mực
Nội dung nào không phải là dấu hiệu của tội phạm có tổ chức-Maphia?
check_box Có tổ chức, là hình thức đồng phạm có sự cấu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm
Có sự sâm hại tới tính mạng, tài sản với tính chất đặc biệt quan trọng, như tổ chức ám sát, thủ tiêu các quan chức, chính khách quan trọng, hoạt động rửa tiền, buôn lậu ma túy xuyên quốc gia.
Luôn sử dụng các đối tượng phạm pháp hình sự chuyên nghiệp làm công cụ để gây án
Có sự móc nối, cấu kết và giữ mội liên hệ chặt chẽ với người có chức vụ, quyền lực cao trong bộ máy quyền lực nhà nước từ cấp địa phương đến cấp trung ương
Nội dung nào không phải là lý thuyết xã hội học về phân tầng xã hội?
check_box Lý thuyết thống kê
Lý thuyết dung hòa
Lý thuyết chức năng
Lý thuyết xung đột
Nội dung nào thuộc cơ chế thực hiện pháp luật?
Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền triển khai áp dụng pháp luật
Cơ chế tâm lý bắt chước và lây lan tâm lý trong thực hiện pháp luật
Hiểu biết pháp luật nên thực hiện pháp luật và thiếu hiểu biết pháp luật nên không thực hiện pháp luật
Tất cả các phương án đều đúng
Nội dung này không có tính cấp thiết trong đời sống đô thị Việt Nam hiện nay?
check_box Mở rộng diện tích các đô thị tương xứng với thế giới
Vấn đề nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho người nghèo
Vấn đề nhập cư từ nông thôn, thành phần nhập cư và các biện pháp quản lý
Việc quản lý, quy hoạch phát triển đô thị
Nội dung này không phải là đặc điểm cơ bản của chuẩn mực chính trị
check_box Thể hiện ý chí chung của cộng đồng xã hội, được các thành viên của nó thừa nhận, tuân thủ và thực hiện một cách tự nguyện
Chỉ giữ được vai trò, hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định
Chỉ giữ được vai trò, hiệu lực trong một giai đoạn lịch sử nhất định
Phải thông qua con đường pháp luật để thể hiện vai trò, tác dụng và hiệu lực của nó
Nội dung này không phải là đặc điểm của chuẩn mực tôn giáo
check_box Là các chủ trương, đường lối, cương lĩnh chính trị của giai cấp cầm quyền
Là chuẩn mực xã hội thành văn
Xuất phát từ niềm tin thiêng liêng, sâu sắc của con người vào sức mạnh thần bí của các lực lượng siêu tự nhiên
Là hệ thống các qui tắc, yêu cầu được xác lập dựa trên những tín điều,giáo lý tôn giáo
Nội dung này không phải là đặc trưng của lối sông gia đình đô thị?
check_box Phụ nữ kết hôn sớm
Cơ cấu, chức năng của gia đình biến đổi nhanh
Nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện chức năng giáo dục
Tính dân chủ trong gia đình cao it biểu hiện gia trưởng độc đoán
Nội dung này không phải là tiêu chí đánh giá “ Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”?
check_box Tỷ lệ Km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa.
Quản lý kiến trúc, quản lý đầu tư, xây dựng theo qui hoạch
Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao
Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và qui định của địa phương
Phân tầng xã hội ở nông thôn là?
Sự phân chia nơi cư trú của các cư dân nông thôn
Sự phân chia trình độ văn hóa của các cư dân nông thôn
Sự phân tầng về thu nhập và mức sống của cư dân nông thôn
Sự phân tầng về trình độ tay nghề của các cá nhân
Phân tầng xã hội?
Là sự phân chia các cá nhân có vị thế khác nhau trong xã hội
Là sự phân chia giàu – nghèo trong xã hội
Là sự phân chia thành các giai cấp khác nhau trong xã hội
Là sự phân nhỏ xã hội thành các tầng lớp khác nhau về địa vị kinh tế, địa vị chính trị, địa vị xã hội và sự khác biệt về nghề nghiệp, học vấn, nơi cư trú
Phương pháp Ankét trong thu thập thông tin phục vụ cho cuộc điều ra xã hội học?
Là hình thức hỏi – đáp gián tiếp dựa trên bảng câu hỏi được soạn trước
Là phương pháp nghiên cứu định tính cơ bản của đối tượng điều tra
Là việc đưa ra các phương án trả lời sẵn để người được hỏi lựa chọn
Là việc đưa ra nội dung điều tra để người được hỏi trả lời theo sự hiểu biết của mình
Phương pháp phỏng vấn được chia thành những loại nào?
Phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm xã hội
Phỏng vấn qua điện thoại
Phỏng vấn thường và phỏng vấn sâu
Phỏng vấn tiêu chuẩn hóa và phỏng vấn không tiêu chuẩn hóa
Tất cả các phương án đều đúng
Phương pháp thu thập thông tin nào cần phải sử dụng bảng hỏi?
check_box Phỏng vấn
Phân tích tài liệu
Quan sát
Thực nghiệm
Phương pháp thu thập thông tin nào không cần phải sử dụng bảng hỏi?
Phỏng vấn
Quan sát
Phân tích tài liệu
Thực nghiệm
Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam trải qua các thời kỳ chính?
Tất cả các phương án đều đúng
Thời kỳ phong kiến (từ năm 1858 trở về trước)
Thời kỳ thuộc địa (1858 – 1954)
Thời kỳ từ 1954 - 1975
Thời kỳ từ 1975 đến nay
Quá trình thu thập thông tin, điều tra viên cần phải đáp ứng mấy yêu cầu?
6 yêu cầu
4 yêu cầu
5 yêu cầu
3 yêu cầu
Quan điểm của Đảng và lãnh đạo Nhà nước ta hiện nay, coi trọng yếu tố nào nhất trong các yếu tố ảnh hưởng đến tính cơ động xã hội?
check_box Trình độ học vấn
Nguồn gốc xã hội giai cấp
Lứa tuổi và thâm niên nghề nghiệp
Giới tính
So sánh những điểm chung giữa xã hội học tội phạm và tội phạm học
Cùng có đối tượng nghiên cứu là hiện tượng tội phạm và tình hình tội phạm nói chung; nghiên cứu quá trình phát sinh, phát triển của tội phạm; các nguyên nhân, điều kiện và biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm.
Cùng có đối tượng nghiên cứu là hiện tượng tội phạm và tình hình tội phạm nói chung; nghiên cứu quá trình phát sinh, phát triển của tội phạm; các nguyên nhân, điều kiện và biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm. - Cùng giữ vai trò gợi ý, tư vấn cho nhà nước trong việc hoạch định, xây dựng chính sách pháp Luật Hình sự và khung hình phạt phù hợp với thực tiễn của hiện tượng tội phạm, tình hình tội phạm ở từng giai đoạn phát triển của xã hội.
Cùng giữ vai trò gợi ý, tư vấn cho nhà nước trong việc hoạch định, xây dựng chính sách pháp Luật Hình sự và khung hình phạt phù hợp với thực tiễn của hiện tượng tội phạm, tình hình tội phạm ở từng giai đoạn phát triển của xã hội.
Cùng nghiên cứu nguyên nhân và điều kiện của hiện tượng tội phạm cụ thể
Cùng tập trung nghiên cứu nhân thân người phạm tội trong sự phát sinh tội phạm ở môi trường gần và trực tiếp
Sự phân tầng xã hội ở nông thôn, về thực chất?
check_box Là phân tầng về thu nhập và mức sống với biểu hiện cụ thể, trực tiếp là sự phân hóa giàu nghèo.
Là phân tầng về về giai cấp
Là phân tầng đóng
Là phân tầng về địa vị chính trị-xã hội
Sự phân tích tài liệu trong quá trình điều tra xã hội học đòi hỏi phải chính xác, linh hoạt và bao hàm trong đó những yêu cầu sau?
Khi phân tích tài liệu phải trả lời được các câu hỏi theo yêu cầu đã đặt ra.
Phải có thái độ phê phán đối với tài liệu
Phải phân loại được tính chân thật hay giả dối của tài liệu
Tất cả các phương án đều đúng
Tác dụng của việc nghiên cứu dư luận xã hội?
Góp phần bảo vệ lợi ích của cộng đồng xã hội
Góp phần giữ gìn phong tục, tập quán của cộng đồng xã hội
Góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân - Góp phần tăng cường mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân
Góp phần tăng cường mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân
Theo quan điểm của nhà xã hội học Bungari thì thành phần nào sau đây không phải là thành phần cơ bản của cơ cấu xã hội?
check_box Hoạt động nghiên cứu khoa học
Hoạt động tái sinh sản xã hội
Hoạt động giao tiếp xã hội
Hoạt động lao động sản xuất ra của cải vật chất
Thiết chế chính trị ở nông thôn bao gồm?
Gia đình – dòng họ
Nhà nước
Phường hội – làng xóm
Tất cả các phương án đều đúng
Thiết chế dòng họ ở nông thôn?
Là cộng đồng dân cư được hình thành và phát triển tự nhiên trong tiến trình của lich sử
Là tập hợp những người có chung cội nguồn tổ tiên, huyết thống qua nhiều thế hệ, thường cư trú tập trung ở một làng hoặc một số làng lân cận.
Là tập hợp những người cùng chung thế hệ, cùng cư trú trong một làng, trong đó có qui định về tôn ti, trật tự và thứ bậc trong dòng họ.
Là tập hợp những người cùng làm chung một nghề truyền thống, cùng chung giá trị văn hóa dân gian của mỗi địa phương.
Thiết chế xã hội ?
Là hình thức tổ chức của cộng đồng và hình thức tổ chức của con người trong xã hội
Là một hợp bền vững các giá trị, chuẩn mực, vị thế, vai trò và nhóm xã hội vận động xung quanh một nhu cầu cơ bản của xã hội
Là một tổ chức xã hội nhất định của hoạt độn xã hội và quan hệ xã hội
Là những điều ràng buộc được xã hội chấp nhận và được cộng đồng xã hội phải tuân theo
Thiết chế xã hội ?
Là hình thức tổ chức của cộng đồng và hình thức tổ chức của con người trong xã hội
Là một hợp bền vững các giá trị, chuẩn mực, vị thế, vai trò và nhóm xã hội vận động xung quanh một nhu cầu cơ bản của xã hội
Là một tổ chức xã hội nhất đinh của hoạt độn xã hội và quan hệ xã hội
Là những điều ràng buộc được xã hội chấp nhận và được cộng đồng xã hội phải tuân theo
Thực chất của quá trình đô thị hóa là?
Những thay đổi có tính tích cực, tiến bộ nhằm đưa các vùng nông thôn hoang vắng, lạc hậu, nghèo nàn tiếp cận với đời sống, xã hội văn minh và hiện đại
Quá trình thay đổi hình thức tổ chức cư trú, lao động, sinh hoạt của con người
Sự phát triển của các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên toàn thế giới
Tất cả các phương án đều đúng
Tin đồn là?
Là sản phẩm của tư duy phán xét của các cá nhân mang nó
Là sự chuyển hóa của dư luận xã hội mà nên
Là ý kiến, quan điểm, thái độ của các cá nhân mang nó
Tin đồn chỉ là một tin tức về một sự việc, sự kiện, hay hiện tượng có thể có thật, không có thật hoặc chỉ có một phần sự thật được lan truyền từ người này sang người khác chủ yếu bằng con đường truyền miệng
Tính cơ động xã hội?
Là sự chuyển đổi nghề nghiệp của các cá nhân trong xã hội
Là sự chuyển đổi vị trí xã hội của các cá nhân từ giai cấp này sang giai cấp khác trong xã hội
Là sự dịch chuyển vị trí của nhóm xã hội trong cộng đồng xã hội
Là sự vận động xã hội của một các nhân hay nhóm xã hội từ vị trí xã hội này sang vị trí xã hội khác trong thang bậc xã hội
Trong điều tra xã hội học thường sử dụng các phương pháp phân tích tài liệu sau?
Phương pháp phân tích định lượng
Phương pháp phân tích hình thức hóa
Phương pháp phân tích truyền thống
Tất cả các phương án đều đúng
Trong thu thập thông tin xã hội thì phương pháp nào được sử dụng rộng rãi?
Quan sát
Phân tích tài liệu
Thực nghiệm
Phỏng vấn
Văn hóa nông thôn bao gồm?
Cấu trúc vật chất và các giá trị tinh thần của văn hóa nông thôn
Lối sống, sự giao tiếp và ứng xử của con người nông thôn
Phong tục, tập quán, lối sống của cộng đồng nông thôn
Văn hóa của một cộng đồng người trong phạm vi không gian xã hội nông thôn
Văn hóa nông thôn?
check_box Mang tính ổn định tương đối và chi phối hành vi ứng xử của con người nông thôn
Mang tính ổn định vĩnh cửu và chi phối hành vi ứng xử của con người nông thôn
Mang tính ổn định tương đối và chi phối toàn bộ hành vi ứng xử của con người nông thôn
Mang tính ổn định tuyệt đối và chi phối toàn bộ hành vi ứng xử của con người nông thôn
Vị thế xã hội?
Là khái niệm dùng để chỉ trách nhiệm của cá nhân đó xã hội
Là thứ bậc của cá nhân trong tổ chức xã hội
Là thước đo trình độ nghề nghiệp của cá nhân đó trong xã hội
Là vị trí của một cá nhân trong xã hội và mối quan hệ giữa cá nhân đó với những người xung quanh
Việc xử lý thông tin trong điều tra xã hội học?
Là ghi lại những kết quả nghiên cứu xã hội học bằng hệ thống các ký hiệu đã được lựa chọn và biểu đạt các kết quả đó trong những khái niệm khoa học
Là tập hợp, chọn lọc sắp xếp và phân loại thông tin theo từng nhóm dấu hiệu riêng
Là việc các số liệu thông tin đã được điều tra theo thứ tự về tầm quan trong của các thông tin đó.
Là việc phân tích kết quả thu được trong điều tra xã hội học
Xã hội học đô thị không nghiên cứu vế?
check_box Hệ thống các qui tắc yêu cầu đòi hỏi đối với hành vi xã hội của con người
Cơ cấu xã hội đô thị
Lối sống đô thi
Quá trình đô thị hóa
Xã hội học ra đời và phát triển qua mấy giai đoạn?
3 giai đoạn
4 giai đoạn
5 giai đoạn
6 giai đoạn
Xã hội học ra đời?
check_box Từ năm 1830 -1839
từ năm 1970 -1990
từ năm 1930 -1839
từ năm 1870 -1890
Xã hội học tội phạm khác với tội phạm học là?
check_box Nghiên cứu các nguyên nhân xã hội và điều kiện của hiện tượng tội phạm từ sự phân tích mô hình và cách thức tổ chức quản lý xã hội, các thiết chế xã hội và các chính sách xã hội
Nghiên cứu những nguyên nhân, điều kiện của tội phạm cụ thể
Nghiên cứu nhân thân người phạm tội trong sự phát sinh tội phạm ở môi trường gần và trực tiếp
Chú trọng khía cạnh pháp lý của tình hình tội phạm gắn với việc sử dụng các nội dung tri thức xã hội học
Xã hội học tội phạm là một ngành xã hội học?
check_box Chuyên biệt nghiên cứu những qui luật của quá trình phát sinh, phát triển của hiện tượng tội phạm trong xã hội, các nguyên nhân và điều kiện làm xuất hiện hiện tượng tội phạm và các biện pháp đấu tranh phòng chống hiện tượng tội phạm
Là hiện tượng xã hội-pháp lý luôn ở trạng thái động, xuất hiện trong xã hội có giai cấp, là thể thống nhất các tội phạm được thực hiện trong một xã hội nhất định và ở một thời kỳ nhất định,
Chuyên biệt nghiên cứu tình hình tội phạm, các nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm, nhân thân người phạm tội và phương hướng cũng như các biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm trong xã hội
Là hiện tượng xuất hiện trong xã hội có giai cấp, có các nguyên nhân, các đặc điểm định lượng và định tính của nó, đồng thời có tính độc lập tương đối
Xã hội nông thông là một ngành xã hội học chuyên biệt?
Nghiên cứu các vấn đề, sự kiện, hiện tượng xã hội và các quá trình xã hội diễn ra trong xã hội nông thôn với tư cách là một hệ thống mang tính chỉnh thể.
Nghiên cứu gia đình và dòng họ nông thôn
Nghiên cứu nguồn gốc, bản chất, các quy luật chung của sự tồn tại, hoạt động và phát triển của xã hội nông thôn
Nghiên cứu nguồn gốc, bản chất, các quy luật chung của sự tồn tại, hoạt động và phát triển của xã hội nông thôn - Nghiên cứu các vấn đề, sự kiện, hiện tượng xã hội và các quá trình xã hội diễn ra trong xã hội nông thôn với tư cách là một hệ thống mang tính chỉnh thể.
Nghiên cứu quá trình hình thành nền văn hóa và lối sống của cộng đồng dân cư nông thôn
Xác định hành vi sai lệch tích cực trong các loại sai lệch chuẩn mực pháp luật sau đây?
Là hành vi có tính toán cố ý phá vỡ hiệu lực của các chuẩn mực pháp luật.
Là hành vi không mong muốn vi phạm, phá vỡ tính ổn định, sự tác động của các chuẩn mực pháp luật
Là hành vi vô ý vi phạm, phá vỡ hiệu lực của các chuẩn mực pháp luật tiến bộ, phù hợp và được thừa nhận trong xã hội
Là những hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm, phá vỡ hiệu lực của các chuẩn mực pháp luật đã lạc hậu, lỗi thời không còn phù hợp với xã hội, không được nhà nước và xã hội thừa nhận
Xác định khái niệm hoạt động xây dựng pháp luật?
Là hoạt động soạn thảo, ban hành các luật, văn bản pháp luật, bao gồm từ: không nghiên cứu, soạn thảo, thông qua và công bố văn bản pháp luật
Là việc tạo ra các văn bản qui phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước và quản lý xã hội
Là việc trưng cầu ý kiến của toàn dân để thông qua các văn bản pháp luật quan trọng
Là việc tuyên truyền chủ trường, đường lối của Đảng và Nhà nước tới toàn xã hội
Xác định khái niệm hoạt động xây dựng pháp luật?
check_box Là hoạt động soạn thảo, ban hành các luật, văn bản pháp luật, bao gồm từ khâu nghiên cứu, soạn thảo, thông qua và công bố văn bản pháp luật
Là việc tuyên truyền chủ trường, đường lối của Đảng và Nhà nước tới toàn xã hội
Là việc tạo ra các văn bản qui phạm pháp luật phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước và quản lý xã hội
Là việc trưng cầu ý kiến của toàn dân để thông qua các văn bản pháp luật quan trọng
Xác định khái niệm sai lệch chuẩn mực pháp luật sau đây:
Là hành vi của cá nhân hay nhóm xã hội vi phạm các nguyên tắc, qui định của các chuẩn mực pháp luật
Là hành vi vô ý, không mong muốn, phá vỡ tính ổn định của các chuẩn mực pháp luật
Là sự cố ý vi phạm, phá vỡ hiệu lực của các chuẩn mực pháp luật tiến bộ, được xã hội thừa nhận
Là sự không hiểu biết của cá nhân, nhóm xã hội nên đã vi phạm các qui tắc, qui định của chuẩn mực pháp luật
Yêu cầu của việc tìm hiểu dư luận xã hội?
Tất cả các phương án đều đúng
Thông tin phải khách quan, chân thực
Thông tin phải tiêu biểu
Thông tin phải tổng hợp
Yếu tố không làm ảnh hưởng đến sự hình thành lối sống nông thôn?
check_box Đô thị hóa
Địa bàn cư trú
Cách thức sử dụng thời gian nhàn rỗi
Lao động nghề nông
Yếu tố không phải là tính chất cơ bản của dư luận xã hội?
check_box Tính thực tiễn
Tính khuynh hướng
Tính Lan truyền
Tính lợi ích

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập