Bản chất của báo cáo là:
check_box Phản ánh tình hình thực tế, trình bày kết quả thực hiện công việc
Bản giải trình thuyết phục lãnh đạo chấp nhận đề nghị
Bức thư công
Ghi nhận sự kiện thực tế
Bản chất của công văn là:
Bức thư công
Bản giải trình thuyết phục lãnh đạo chấp nhận đề nghị
Phản ánh thực tế công việc
Ghi nhận sự kiện thực tế
Bản chất của kế hoạch công tác là:
check_box Trình bày dự kiến công việc cần thực hiện trong thời gian nhất định
Ghi nhận sự kiện thực tế
Bản giải trình thuyết phục lãnh đạo chấp nhận đề nghị
Bức thư công
Bản chất của quy chế, quy định là:
Ghi nhận sự kiện thực tế
Bản giải trình thuyết phục lãnh đạo chấp nhận đề nghị
Bức thư công
Đặt ra quy tắc xử sự cho những đối tượng nhất định
Bản chất của tờ trình là:
Bản giải trình thuyết phục lãnh đạo chấp nhận đề nghị
Bức thư công
Phản ánh thực tế công việc
Ghi nhận sự kiện thực tế
Ban hành báo cáo nhằm các mục đích sau:
check_box Cung cấp thông tin về diễn biến của một công việc, một hoạt động của cơ quan, đơn vị; Giúp lãnh đạo có thông tin để ra quyết định quản lí đúng đắn; Định hướng cho hoạt động trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan đến công việc
Định hướng cho hoạt động trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan đến công việc
Giúp lãnh đạo có thông tin để ra quyết định quản lí đúng đắn.
Cung cấp thông tin về diễn biến của một công việc, một hoạt động của cơ quan, đơn vị
Ban hành quy chế, quy định nhằm các mục đích sau:
Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thực hiện công việc
Giúp lãnh đạo có thông tin để ra quyết định quản lí đúng đắn.
Cung cấp thông tin về diễn biến của một công việc, một hoạt động của cơ quan, đơn vị
Tạo khuôn khổ, trật tự cho hoạt động quản lý của mọi cơ quan, tổ chức
Báo cáo đột xuất phải đáp ứng yêu cầu nội dung:
check_box Ngắn gọn, rõ ràng
Phân tích chi tiết nội dung
Trình bày đầy đủ từ hoàn cảnh đến kết quả và đề xuất
Dài nhưng trọng tâm
Báo cáo là văn bản được ban hành để:
check_box Phản ánh tình hình thực tế, trình bày kết quả thực hiện công việc
Ghi nhận sự kiện thực tế
Trao đổi thông tin giữa các chủ thể
Giải trình thuyết phục lãnh đạo chấp nhận đề nghị
Báo cáo phải đáp ứng các yêu cầu:
check_box Đảm bảo tính kịp thời; Đảm bảo tính chính xác, trung thực; Đảm bảo tính cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm
Đảm bảo tính chính xác, trung thực
Đảm bảo tính kịp thời
Đảm bảo tính cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm
Báo cáo thống kê có thể hiện bằng hình thức:
check_box Lập bảng, điền những thông tin cần thiết trong bảng theo yêu cầu
Chỉ được sử dụng kết cấu chương, mục
Không được lập bảng, điền những thông tin cần thiết trong bảng theo yêu cầu (báo cáo thống kê)
Chỉ được sử dụng kết cấu phần, mục
Biên bản có vai trò:
Làm cơ sở để chủ thể quản lý giải quyết công việc đảm bảo tính chặt chẽ về thủ tục
Là chứng cứ để chủ thể giải quyết công việc
Hỗ trợ thông tin cho hoạt động quản lý
Hỗ trợ hoạt động kiểm tra trong nội bộ
Biên bản hội nghị là loại biên bản:
Ghi chép lại toàn bộ diễn biến của đại hội, hội nghị, cuộc họp
Phản ánh lại toàn bộ diễn biến của đại hội, hội nghị, cuộc họp
Phản ánh lại vụ việc khách quan xảy ra
Tường thuật lại lại vụ việc khách quan xảy ra
Biên bản hội nghị là văn bản hành chính được ban hành để:
Phản ánh tình hình thực tế
Phản ánh sự kiện thực tế
Giao dịch công tác
Ghi nhận diễn biến của hội nghị
Biên bản là văn bản hành chính có vai trò:
Là chứng cứ giúp chủ thể quản lý giao dịch công tác
Tà tài liệu để phản ánh tình hình thực tế
Là chứng cứ giúp chủ thể quản lý giải quyết công việc đảm bảo chặt chẽ về thủ tục
Là cơ sở giúp chủ thể quản lý giải quyết công việc đảm bảo sự chặt chẽ
Biên bản là văn bản hành chính được ban hành để:
Phản ánh thực tế trong hoạt động quản lý
Ghi nhận sự kiện thực tế
Phản ánh tình hình thực tế
Phản ánh tình hình thực tế
Biên bản vụ việc là loại biên bản:
Phản ánh lại toàn bộ diễn biến của đại hội, hội nghị, cuộc họp
Phản ánh lại vụ việc khách quan xảy ra
Tường thuật lại lại vụ việc khách quan xảy ra
Ghi nhận lại vụ việc khách quan xảy ra
Biên bản vụ việc là văn bản hành chính có mục đích:
Phản ánh sự kiện thực tế
Đặt ra quy tắc xử sự nội bộ
Ghi nhận diễn biến của vụ việc cụ thể
Trình bày dự kiến công việc
Căn cứ vào mức độ hoàn thành công việc cần báo cáo, báo cáo được chia thành:
check_box Báo cáo tổng kết, báo cáo sơ kết
Báo cáo ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
Báo cáo tháng, quý, năm
Báo cáo thường kỳ và báo cáo bất thường
Căn cứ vào nội dung thông tin được phản ánh, báo cáo được chia thành:
check_box Báo cáo tổng hợp, chuyên đề
Báo cáo tháng, quý, năm
Báo cáo ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
Báo cáo thường kỳ và báo cáo bất thường
Căn cứ vào nội dung và tính chất pháp lý, quy chế bao gồm:
Quy chế ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
Quy chế đặt ra quy tắc nội bộ và quy chế đặt ra quy phạm pháp luật
Báo cáo tổng hợp, chuyên đề
Quy chế thường kỳ và báo cáo bất thường
Căn cứ vào thời gian phản ánh tình hình, báo cáo được chia thành:
check_box Báo cáo thường kỳ và báo cáo bất thường
Báo cáo tổng hợp, chuyên đề
Báo cáo tháng, quý, năm
Báo cáo ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
Căn cứ vào thời gian, kế hoạch công tác được phan loại thành:
check_box Kế hoạch công tác trung, dài hạn; Kế hoạch công tác ngắn hạn; Kế hoạchcông tác tuần, tháng, sáu tháng, năm,3 năm, 5 năm
Kế hoạchcông tác tuần, tháng, sáu tháng, năm,3 năm, 5 năm
Kế hoạch công tác ngắn hạn
Kế hoạch công tác trung, dài hạn
Căn cứ vào tính chất/lĩnh vực, kế hoạch công tác được phan loại thành:
check_box Có kế hoạch ngân sách, bộ máy, nhân sự, xây dựng, giáo dục…
Kế hoạch công tác tuần, tháng, sáu tháng, năm
Kế hoạch công tác trung hạn
Kế hoạch công tác ngắn hạn
Chữ ký của Giám đốc Công ty TNHH A trong Tờ trình được trình bày như sau:
GIÁM ĐỐC
TM.HĐQTGIÁM ĐỐC
KT.CÔNG TYGIÁM ĐỐC
TM. CÔNG TYGIÁM ĐỐC
Công văn do các chủ thể ngang cấp ban hành để:
Đề nghị phối hợp, giải quyết công việc
Phúc đáp đề nghị của các cơ quan, tổ chức
Giao dịch, trao đổi ý kiến; Đề nghị phối hợp, giải quyết công việc; Phúc đáp đề nghị của các cơ quan, tổ chức
Giao dịch, trao đổi ý kiến
Công văn do cấp dưới ban hành để:
Công văn đề nghị, xin ý kiến giải quyết công việc
Công văn tiếp thu, phê bình
Công văn trình cấp trên đề án, kế hoạch
Công văn trình cấp trên đề án, kế hoạch; Công văn đề nghị, xin ý kiến giải quyết công việc; Công văn tiếp thu, phê bình
Công văn do cấp trên ban hành:
Công văn hướng dẫn thực hiện văn bản hoặc công việc
Công văn chấp thuận, cho phép
Công văn chỉ đạo, yêu cầu, đôn đốc, nhắc nhở
Công văn chỉ đạo, yêu cầu, đôn đốc, nhắc nhở; Công văn hướng dẫn thực hiện văn bản hoặc công việc; Công văn chấp thuận, cho phép
Công văn là văn bản hành chính được ban hành để:
Phản ánh tình hình thực tế
Ghi nhận sự kiện thực tế
Giao dịch chính thức giữa các cơ quan, tổ chức
Truyền tải thông tin trong quản lý
Công văn và tờ trình có điểm giống nhau là:
Đều do cấp dưới ban hành để đề xuất cấp trên chấp thuận đề nghị
Đều do cấp trên ban hành để đôn đốc cấp dưới
Đều do cấp trên ban hành để hướng dẫn cấp dưới
Đều do cấp trên ban hành để chỉ đạo cấp dưới
Đề mục số và ký hiệu của công văn do Phòng Nội vụ soạn thảo để Chủ tịch UBND huyện A ban hành được viết như sau:
Số:../CV-UBND
Số:../UBND-CV
Số: ./UBND-PNV
Số:….UB-CV
Dựa vào mục đích sử dụng, văn bản hành chính được chia thành:
Văn bản hành chính được sử dụng để đặt ra quy tắc xử sự nội bộ
Văn bản hành chính được sử dụng để giao dịch công tác
Văn bản hành chính được sử dụng để ghi nhận sự kiện
Văn bản hành chính được sử dụng để giao dịch công tác; Văn bản hành chính được sử dụng để ghi nhận sự kiện; Văn bản hành chính được sử dụng để đặt ra quy tắc xử sự nội bộ
Dựa vào tiêu chí chủ thể ban hành, công văn được phân loại thành:
Công văn do các chủ thể ngang cấp ban hành:
Công văn do cấp dưới ban hành
Công văn do cấp trên ban hành
Công văn do cấp trên ban hành, cấp dưới ban hành, ngang cấp ban hành
Hình thức của biên bản phải đáp ứng yêu cầu:
Đúng quy định của pháp luật
Đúng quy định của thông tư 01/2011/TT-BNV
Đảm bảo tính thẩm mĩ
Đúng quy định của văn bản pháp luật chuyên ngành
Hình thức của văn bản hành chính phải đáp ứng yêu cầu của:
Đảng Cộng sản Việt Nam
Pháp luật
Pháp luật, Văn phòng TW Đảng và Văn phòng TW Đoàn TNCSHCM
Tổ chức
Kế hoạch có những vai trò sau:
check_box Chủ động trong công việc, hợp lý; Giúp người lãnh đạo, quản lý xác định được mục tiêu mà cơ quan, tổ chức cần đạt được; Tiết kiệm được thời gian, chi phí, nhân lực
Tiết kiệm được thời gian, chi phí, nhân lực
Chủ động trong công việc, hợp lý
Giúp người lãnh đạo, quản lý xác định được mục tiêu mà cơ quan, tổ chức cần đạt được.
Kế hoạch công tác là văn bản được ban hành để:
check_box Trình bày dự kiến công việc cần thực hiện trong thời gian nhất định
Trao đổi thông tin giữa các chủ thể
Giải trình thuyết phục lãnh đạo chấp nhận đề nghị
Phản ánh tình hình thực tế, trình bày kết quả thực hiện công việc
Kế hoạch công tác phải đáp ứng một trong các yêu cầu:
check_box Nội dung của kế hoạch công tác phải cụ thể, thuyết phục
Đảm bảo tính lịch sự, trang trọng
Đảm bảo tính nghiêm túc
Đảm bảo tính khách quan
Kế hoạch công tác phải đáp ứng một trong các yêu cầu:
check_box Đảm bảo tiết kiệm được thời gian, công sức và tiết kiệm đến mức tối đa chi phí
Đảm bảo tính khách quan
Đảm bảo tính lịch sự, trang trọng
Đảm bảo tính nghiêm túc
Kế hoạch công tác phải đáp ứng một trong các yêu cầu:
check_box Phù hợp với chinh sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức
Đảm bảo tính khách quan
Đảm bảo tính lịch sự, trang trọng
Đảm bảo tính nghiêm túc
Kế hoạch công tác phải đáp ứng một trong các yêu cầu:
check_box Phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế ở cơ quan, tổ chức
Đảm bảo tính khách quan
Đảm bảo tính nghiêm túc
Đảm bảo tính lịch sự, trang trọng
Khi phân tích tình hình thực tế trong phần mở đầu của báo cáo tổng hợp cần:
check_box Khách quan
“Bôi đen” sự kiện
Tô hồng sự kiện
Trung thực
Khi soạn thảo phần mở đầu của báo cáo chuyên đề, người soạn thảo cần trình bày:
check_box Bối cảnh chung của việc thực hiện công việc; Các văn bản pháp luật của cấp trên làm căn cứ pháp lý; Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ
Bối cảnh chung của việc thực hiện công việc
Các văn bản pháp luật của cấp trên làm căn cứ pháp lý
Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ
Khi soạn thảo phần mở đầu kế hoạch công tác, người soạn thảo cần trình bày:
check_box Mục đích, yêu cầu
Các văn bản pháp luật của cấp trên làm căn cứ pháp lý
Bối cảnh chung của việc thực hiện công việc
Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ
Khi soạn thảo phần nội dung chính của quy chế nội bộ, người soạn thảo cần trình bày:
Bối cảnh chung của việc thực hiện công việc

Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ
Các văn bản pháp luật của cấp trên làm căn cứ pháp lý
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, Cơ cấu tổ chức bộ máy, chế độ làm việc
Khi soạn thảo phần nội dung chính của quy chế nội bộ, người soạn thảo cần trình bày:
check_box Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, Cơ cấu tổ chức bộ máy, chế độ làm việc
Những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ
Bối cảnh chung của việc thực hiện công việc
Các văn bản pháp luật của cấp trên làm căn cứ pháp lý
Khi trình bày nội dung, người viết báo cáo đột xuất có thể sử dụng kết cấu:
check_box Mục hoặc không tùy thuộc vào độ quan trọng, nghiêm trọng của vấn đề cần báo cáo
Phần, chương, mục
Điều, mục
Chương, điều
Ký hiệu công văn của Sở Tư pháp tỉnh do Văn phòng soạn thảo được viết như sau:
VP - STP
STP - VP
CV – STP
CV - VP
Ký hiệu công văn của Tập đoàn điện lực Việt Nam do Ban nhân sự soạn thảo được viết như sau:
CV - BNS
EVN - BNS
CV – EVN
BNS - EVN
Ký hiệu công văn của Ủy ban nhân dân xã A do Văn phòng soạn thảo được viết như sau:
UBND - VP
CV - UBND
VP - UBND
CV - VP
Ký hiệu của công văn bao gồm:
Chữ viết tắt tên đơn vị trực tiếp soạn thảo công văn nối chữ viết tắt tên chủ thể ban hành
Chữ viết tắt tên văn bản
Chữ viết tắt của tên văn bản nối chữ viết tắt tên chủ thể ban hành
Chữ viết tắt tên chủ thể ban hành nối với chữ viết tắt tên đơn vị trực tiếp soạn thảo công văn
Một trong những nội dung chính của kế hoạch công tác là:
check_box Kinh phí dự kiến; Phân công thực hiện; Kết quả nhiệm vụ.
Chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại
Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân
Chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ thời gian tới
Một trong những nội dung chính của quy định là:
Chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ thời gian tới
Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân
Các qui định về nguồn lực bảo đảm thực hiện văn bản
Chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại
Một trong những nội dung chính của quy định là:
Các qui định về chế tài
Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân
Chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ thời gian tới
Chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại
Ngôn ngữ của công văn đề xuất phải đáp ứng yêu cầu sau:
Nêu rõ lý do xác đáng, lời văn chặt chẽ, cầu thị
Từ ngữ lịch sự và có sự động viên, an ủi song làm bật tính nguyên tắc của công việc
Lời lẽ nghiêm khắc bảo đảm tính nghiêm túc nêu lý do kích thích sự nhiệt tình
Mềm dẻo, khiêm tốn, nêu bật được lý do khách quan, chủ quan có dẫn, có sự đề nghị xác minh kiểm tra qua chủ đề khác
Ngôn ngữ của công văn tiếp thu ý kiến phê bình phải đáp ứng yêu cầu sau:
Từ ngữ lịch sự và có sự động viên, an ủi song làm bật tính nguyên tắc của công việc
Nêu rõ lý do xác đáng, lời văn chặt chẽ, cầu thị
Mềm dẻo, khiêm tốn, nêu bật được lý do khách quan, chủ quan
Lời lẽ nghiêm khắc bảo đảm tính nghiêm túc nêu lý do kích thích sự nhiệt tình
Ngôn ngữ của công văn từ chối phải đáp ứng yêu cầu sau:
Từ ngữ lịch sự và có sự động viên, an ủi song làm bật tính nguyên tắc của công việc
Mềm dẻo, khiêm tốn, nêu bật được lý do khách quan, chủ quan
Lời lẽ nghiêm khắc bảo đảm tính nghiêm túc nêu lý do kích thích sự nhiệt tình
Nêu rõ lý do xác đáng, lời văn chặt chẽ, cầu thị
Ngôn ngữ trong biên bản phải đảm bảo:
Tính chính xác đúng ngữ pháp, đúng chính tả để ghi nhận đúng nội dung sự việc diễn ra
Tính phổ thông, dễ hiểu
Tính nghiêm túc, trang trọng
Tính lịch sự
Ngôn ngữ trong tờ trình phải đáp ứng yêu cầu sau:
Là văn phong nghị luận, diễn đạt phải nghiêm túc, trang trọng
Là văn phong điều khoản, diễn đạt phải rõ ràng, có lý lẽ chặt chẽ mang tính thuyết phục cao
Là văn phong nghị luận, diễn đạt phải rõ ràng, có lý lẽ chặt chẽ mang tính thuyết phục cao
Là văn phong nghị luận, diễn đạt phải rõ ràng, chính xác
Nội dung chính của báo cáo tổng hợp, người soạn thảo cần trình bày về:
check_box Kết quả đạt được của công việc; Hạn chế, tồn tại của công việc; Phương hướng, giải pháp trong thời gian tới
Phương hướng, giải pháp trong thời gian tới
Hạn chế, tồn tại của công việc
Kết quả đạt được của công việc
Nội dung của biên bản phải đáp ứng yêu cầu:
Tính trung thực
Tính kịp thời
Đầy đủ, chính xác, trung thực và khách quan
Tính chính xác, khách quan
Phần chữ ký trong biên bản tối thiểu phải:
Có một chữ ký
Có ba chữ ký
Có bốn chữ ký
Có hai chữ ký trở lên
Phần đánh giá hạn chế trong nội dung báo cáo, người viết cần:
check_box Chỉ ra một cách trung thực những mục tiêu chưa đạt được; Những khuyết điểm đã mắc phải; Những mặt công tác còn yếu kém và Nguyên nhân sâu xa của tình trạng
Chỉ ra một cách trung thực những mục tiêu chưa đạt được
Những khuyết điểm đã mắc phải
Những mặt công tác còn yếu kém và Nguyên nhân sâu xa của tình trạng
Phần đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, tổ chức trong báo cáo, người soạn thảo cần:
check_box Sơ kết hoặc tổng kết những mặt hoạt động, những công việc đã làm của cơ quan, đơn vị; Đánh giá các ưu, khuyết điểm nổi bật, những thành tích đã đạt được; Những vẫn đề còn hạn chế, tồn tại và Xây dựng phương hướng hành động trong thời gian tiếp theo
Sơ kết hoặc tổng kết những mặt hoạt động, những công việc đã làm của cơ quan, đơn vị
Những vẫn đề còn hạn chế, tồn tại và Xây dựng phương hướng hành động trong thời gian tiếp theo
Đánh giá các ưu, khuyết điểm nổi bật, những thành tích đã đạt được
Phần kết thúc của báo cáo đột xuất, người soạn thảo trình bày về:
check_box Ý kiến đề xuất, kiến nghị giải quyết vụ việc xảy ra hoặc xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên
Chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại
Những đề xuất với cơ quan, tổ chức cấp trên
Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân
Phần mở đầu của quy chế nội bộ, thông thường người soạn thảo phải trình bày về:
Lý do, mục đích ban hành quy chế
Những quy định chung, Phạm vi và đối tượng áp dụng, Nguyên tắc làm việc
Khái quát về hoàn cảnh của cơ quan, đơn vị
Thời gian, địa điểm diễn ra công việc
Phần mở đầu của quy định, thông thường người soạn thảo phải trình bày về:
Khái quát về hoàn cảnh của cơ quan, đơn vị
Lý do, mục đích ban hành quy chế
Những quy định chung, Phạm vi và đối tượng áp dụng, Nguyên tắc làm việc
Thời gian, địa điểm diễn ra công việc
Phần mở đầu trong báo cáo chuyên đề có thể được đặt tên là:
check_box Tình hình chung; Đánh giá chung; Đặc điểm, tình hình
Tình hình chung
Đặc điểm, tình hình
Đánh giá chung
Phần mở đầu trong biên bản hội nghị, người soạn thảo phải trình bày về:
Thời gian, địa điểm diễn ra hội nghị, thành phần tham dự
Thành phần tham dự
Mục đích lập biên bản
Lý do lập biên bản
Phần mở đầu trong biên bản vụ việc, người soạn thảo phải trình bày về:
Lý do lập biên bản
Thành phần tham dự
Thời gian, địa điểm diễn ra sự kiện thực tế, thành phần tham dự
Mục đích lập biên bản
Phần mục tiêu trong kế hoạch công tác phải đáp ứng được tiêu chí:
check_box Đơn giản, cụ thể, Đo lường được; Có khung thời gian hoàn thành và có thể đánh giá được sự hoàn thành trong khoảng thời gian đó ; Thực tiễn, có thể đo được chi phí-hiệu quả và tính hiện thực với những nguồn lực sẵn có
Có khung thời gian hoàn thành và có thể đánh giá được sự hoàn thành trong khoảng thời gian đó
Đơn giản, cụ thể, Đo lường được
Thực tiễn, có thể đo được chi phí-hiệu quả và tính hiện thực với những nguồn lực sẵn có.
Phần nội dung chính của báo cáo đột xuất phải trình bày
check_box toàn bộ sự việc bất thường xảy ra
Đặc điểm, tình hình
Đánh giá chung
Đánh gía tình hình
Đề xuất, kiến nghị cấp trên giải quyết
Quy chế, quy định là văn bản được ban hành để:
Tạo khuôn khổ, trật tự cho hoạt động quản lý của mọi cơ quan, tổ chức
Phản ánh tình hình thực tế, trình bày kết quả thực hiện công việc
Trao đổi thông tin giữa các chủ thể
Giải trình thuyết phục lãnh đạo chấp nhận đề nghị
Quy chế, quy định phải đáp ứng một trong các yêu cầu:
Về ngôn ngữ, văn phong diễn đạt đảm bảo diễn đạt ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, mạch lạc
Đảm bảo tính lịch sự, trang trọng
Đảm bảo tính khách quan
Đảm bảo tính nghiêm túc
Quy chế, quy định phải đáp ứng một trong các yêu cầu:
Về hình thức phải tuân theo quy định pháp luật, quy định của tổ chức
Đảm bảo tính nghiêm túc
Đảm bảo tính khách quan
Đảm bảo tính lịch sự, trang trọng
Quy chế, quy định phải đáp ứng một trong các yêu cầu:
Đảm bảo tính khách quan
Về nội dung phải đảm bảo tính hợp pháp và hợp lý
Đảm bảo tính lịch sự, trang trọng
Đảm bảo tính nghiêm túc
Số lượng thành viên có mặt và vắng mặt là:
Thông tin bắt buộc phải có trong mọi biên bản vụ việc
Thông tin bắt buộc phải có trong biên bản hội nghị
Thông tin bắt buộc phải có trong mọi biên bản
Thông tin có thể có tùy theo từng sự kiện
Số, ký hiệu là yếu tố hình thức:
Được trình bày chỉ trong biên bản hội nghị
Chỉ được trình bày trong biên bản vụ việc
Phải được trình bày trong mọi loại biên bản
Không được trình bày trong mọi loại biên bản
Tên cơ quan ban hành trong công văn của Công an huyện A được trình bày là:
CÔNG AN TỈNH BCÔNG AN HUYỆN A
HUYỆN ACÔNG AN HUYỆN
TỈNH BCÔNG AN HUYỆN
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ACÔNG AN HUYỆN
Thư ký đọc công khai nội dung biên bản là:
Thông tin có thể có trong biên bản vụ việc
Thông tin bắt buộc phải có trong biên bản hội nghị
Thông tin có thể có trong biên bản hội nghị
Thông tin bắt buộc phải có trong biên bản vụ việc
Tiêu chí để phân loại văn bản hành chính là:
Dựa vào chủ thể ban hành văn bản hành chính; Dựa vào tên loại văn bản hành chính; Dựa vào tiêu chí mục đích sử dụng và ban hành
Dựa vào tiêu chí mục đích sử dụng và ban hành
Dựa vào chủ thể ban hành văn bản hành chính
Dựa vào tên loại văn bản hành chính
Tờ trình bao gồm các loại:
Tờ trình độc lập và tờ trình đính kèm với văn bản khác
Tờ trình dự án, tờ trình công việc
Tờ trình đề án, tờ trình công việc
Tờ trình quy chế, tờ trình công việc
Tờ trình là văn ban hành chính thông dụng được sử dụng để:
Đề xuất và mong cấp trên phê duyệt một vấn đề mới phát sinh trong hoạt động của cơ quan
Ghi nhận sự kiện thực tế
Truyền tải thông tin trong hoạt động quản lý
Phản ánh tình hình thực tế
Trong nội dung biên bản hội nghị, phần quan trọng nhất là:
Mô tả quá trình xảy ra sự việc
Ý kiến phát biểu của các thành viên trong hội nghị
Thời gian, địa điểm xảy ra sự việc
Tình tiết, chứng cứ trên hiện trường
Trong nội dung biên bản vụ việc, phần quan trọng nhất là:
Mô tả quá trình xảy ra sự việc
Tình tiết, chứng cứ trên hiện trường
Thời gian, địa điểm xảy ra sự việc
Lời khai của các bên
Văn bản hành chính có chất lượng khi đảm bảo:
Tính hợp pháp và tính hợp lý
Phù hợp quy định của pháp luật (tính hợp pháp)
Phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng
Phù hợp quy định của tổ chức
Văn bản hành chính đáp ứng yêu cầu tính hợp lý khi:
Có nội dung phù hợp thực tiễn
Phù hợp thực tiễn, phải được ban hành kịp thời, phù hợp tên loại, bố cục lôgic
Phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng
Phù hợp quy định của tổ chức
Văn bản hành chính đáp ứng yêu cầu tính hợp pháp khi:
Có nội dung phù hợp thực tiễn
Phù hợp quy định của tổ chức
Phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng
Đúng thẩm quyền, nội dung hợp pháp, đúng thể thức và đúng thủ tục ban hành
Văn bản hành chính là văn bản:
Có nội dung là ý chí của chủ thể quản lý và thông tin hỗ trợ hoạt động quản lý của mọi tổ chức
Chỉ có nội dung là ý chí của tổ chức xã hội
Chỉ có nội dung là ý chí của Nhà nước
Chỉ có nội dung là ý chí của doanh nghiệp
Văn bản hành chính là văn bản:
Có vai trò hỗ trợ hoạt động quản lý của mọi tổ chức
Có vai trò hỗ trợ hoạt động quản lý của Nhà nước
Có vai trò hỗ trợ hoạt động quản lý của doanh nghiệp
Có vai trò hỗ trợ hoạt động quản lý của tổ chức xã hội
Văn bản hành chính là văn bản:
Mang tính chất hỗ trợ hoạt động quản lý mà không có tính chất bắt buộc thực hiện
Luôn mang tính chất quyền lực nhà nước
Không mang tính chất quyền lực nhà nước
Không mang tính chất bắt buộc thực hiện

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập