Báo cáo của kế toán quản trị có yêu cầu gì?
Cung cấp thường xuyên liên tục
Đúng mục đích của nhà quản lý
Linh hoạt
Tất cả các phương án
Báo cáo sản xuất có mấy phương pháp lập?
1
2
3
4
Báo cáo sản xuất được lập với phương pháp xác định chi phí nào?
check_box Theo quá trình
Theo đơn đặt hàng
Tùy doanh nghiệp
Báo cáo sản xuất lập theo phạm vi nào?
Toàn chi nhánh
Toàn doanh nghiệp
Toàn ngành
Từng bộ phận sản xuất
Báo cáo sản xuất lập theo phương pháp bình quân so với theo phương pháp FIFO thì:
Chính xác hơn
Đơn giản hơn
Phức tạp hơn
Tốt hơn
Biến phí toàn bộ gồm:
check_box Tất cả các phương án
Biến phí bán hàng
Biến phí quản lý
Biến phí sản xuất
Biến phí tỷ lệ là :
Biến phí luôn tỷ lệ nghịch với mức độ hoạt động
Biến phí luôn tỷ lệ thuận trực tiếp với mức độ hoạt động
Biến phí luôn tỷ lệ thuận với mức độ hoạt động
Biến phí luôn tỷ lệ với mức độ hoạt động
Các bước phân tích thông tin thích hợp gồm mấy bước?
2
3
4
5
Các thước đo sử dụng trong kế toán quản trị là:
check_box Tất cả các phương án
Hiện vật
Thời gian
Tiền
Cách tách chi phí hỗn hợp bằng phương pháp cực đại cực tiểu gồm mấy bước?
check_box 4
2
3
5
Căn cứ quan trọng cho định giá bán là
check_box Chi phí
Doanh thu
Lợi nhuận
Tất cả các phương án
Căn cứ quan trọng nhất để thiết lập dự toán chi phí là:
Chi phí hao hụt
Chi phí thu mua
Định mức chi phí
Giá bán vật liệu
Chi phí biến đổi còn được gọi là:
check_box Chi phí khả biến
Chi phí bất biến
Chi phí hỗng hợp
Tất cả các phương án
Chi phí chênh lệch luôn là:
Thông tin cần thiết
Thông tin không cần thiết
Thông tin không thích hợp
Thông tin thích hợp
Chi phí chìm luôn là :
Thông tin cần thiết
Thông tin không cần thiết
Thông tin không thích hợp
Thông tin thích hợp
Chi phí cơ hội luôn là :
Thông tin cần thiết
Thông tin không cần thiết
Thông tin không thích hợp
Thông tin thích hợp
Chi phí gián tiếp có liên quan đến mấy đối tượng tập hợp chi phí?
1
2
3
Nhiều
Chi phí gốc là 500tr, tỷ lệ chi phí cộng thêm là 50%, vậy giá bán sẽ là:
1000 tr
250 tr
500 tr
750 tr
Chi phí gốc trong định giá bán thông thường theo biến phí toàn bộ gồm:
Biến phí sản xuất
Biến phí sản xuất, định phí sản xuất
Biến phí toàn bộ
Định phí sản xuất
Chi phí gốc trong định giá bán thông thường theo giá thành sản xuất gồm:
Biến phí sản xuất
Biến phí sản xuất, định phí sản xuất
Biến phí toàn bộ
Định phí sản xuất
Chi phí không giống nhau giữa các phương án là:
Thông tin không thích hợp
Thông tin cần thiết
Thông tin không cần thiết
Thông tin thích hợp
Chi phí nào sau đây thuộc cách phân loại theo yêu cầu lựa chọn phương án?
Chi phí chênh lệch
Chi phí chìm
Chi phí cơ hội
Tất cả các phương án
Chi phí trong kế toán quản trị sử dụng trên khía cạnh nào?
check_box Để nhận diện thông tin phục vụ ra quyết định
Để phản ánh vào báo cáo tài chính
Để tính hao phí thực tế
Tất cả các phương án
Chỉ tiêu nào khó xác định nhất khi xây dựng dự toán tiêu thụ?
Doanh thu
Đơn giá bán
Sản lượng
Tất cả các phương án
Chỉ tiêu nào thích hợp nghiên cứu C-V-P tại doanh nghiệp 1 mặt hàng?
check_box Tổng lãi trên biến phí
Kết cấu tiêu thụ
Tất cả các phương án
Tỷ suất LB
Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: “Chi phí hỗn hợp sẽ …. khi mức độ hoạt động tăng”.
check_box Tăng
Giảm
Không đổi
Tăng tỷ lệ thuận
Chọn phương án đùng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp hòa vốn khi tổng lãi trên biến phí …..định phí”.
check_box Bù đắp đủ
Bù đắp thiếu
Bù đắp thừa
Không rõ
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Dự toán báo cáo kết quả được thiết lập …. so với dự toán Bảng cân đối”.
Đồng thời
Sau
Trước
Tùy doanh nghiệp
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Dự toán tiêu thụ được thiết lập … so với dự toán sản lượng sản xuất”.
Đồng thời
Sau
Trước
Tùy doanh nghiệp
Chọn phương án đùng điền vào chỗ trống: “Tỷ suất lãi trên biến phí một mặt hàng sẽ….với mọi mức sản lượng”.
Giảm
Không đổi
Tăng
Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Với doanh nghiệp có nhiều sản phẩm hòa vốn phải dựa vào … để tính”
check_box Tất cả các phương án
Kết cấu tiêu thụ theo doanh thu
Tỷ lệ lãi trên biến phí
Có mấy cách định giá bán sản phẩm thông thường?
check_box 2 cách
3 cách
4 cách
5 cách
Có mấy cách vẽ đồ thị hòa vốn?
check_box 2
3
4
5
Có mấy nguyên tắc hướng dẫn xây dựng định mức chi phí
3
4
5
6
Có mấy trường hợp đặc biệt trong định giá bán?
2
3
4
5
Công suất hòa vốn càng nhỏ thì:
check_box Năng lực sản xuất càng dồi dào
Năng lực sản xuất càng kém
Năng lực sản xuất không đủ để hòa vốn
Năng lực sản xuất không phù hợp để sản xuất
Đặc điểm của sản phẩm trong xác định chi phí theo đơn đặt hàng là:
Đặc biệt
Dễ nhận diện
Giá trị cao
Tất cả các phương án
Đặc điểm của sản phẩm trong xác định chi phí theo quá trình là:
Đặc biệt
Dễ nhận diện
Sản xuất hàng loạt
Tất cả các phương án
Điểm hòa vốn là điểm:
check_box Tất cả các phương án
Doanh thu = Chi phí
LB=ĐP
Lợi nhuận = 0
Định giá bán dịch vụ không áp dụng với doanh nghiệp nào?
Doanh nghiệp du lịch
Doanh nghiệp may mặc
Doanh nghiệp sửa chữa, lắp ráp
Doanh nghiệp về tư vấn
Định giá bán sản phẩm mới cần chú ý gì?
check_box Tất cả các phương án
Giới thiệu sản phẩm ở nhiều địa điểm khác nhau
Lựa chọn giá bán hợp lý
Xác định giá bán theo biến phí toàn bộ
Định mức chi phí còn được gọi là:
Chi phí định mức
Chi phí gốc
Chi phí tiêu chuẩn
Chi phí tiêu chuẩn và chi phí định mức
Định mức chi phí dễ xây dựng nhất là:
Định mức lý thuyết
Định mức lý tưởng
Định mức lý tưởng và định mức lý thuyết
Định mức thực tế
Định mức chi phí nhân công trực tiếp được xác định trên cơ sở:
Định mức tiêu hao giờ công cho 1 sản phẩm
Định mức tiêu hao giờ công cho 1 sản phẩm và đơn giá định mức một giờ công
Đơn giá định mức một giờ công
Định mức lượng vật liệu tiêu hao tính bởi nội dung nào?
Lượng hao hụt vật liệu cho phép
Lượng vật liệu cần SX 1 sản phẩm
Lượng vật liệu tiêu hao cho sản phẩm hỏng
Tất cả các phương án
Định mức mà doanh nghiệp mong muốn xây dựng nhất là:
Định mức lý thuyết
Định mức lý tưởng
Định mức thực tế
Tất cả các phương án
Định phí bắt buộc sẽ:
Cắt giảm đến = 0
Giảm nhanh chóng trong ngắn hạn
Tăng lên nhanh chóng trong ngắn hạn
Tồn tại lâu dài
Định phí luôn:
Giảm
Không đổi
Không đổi trong một phạm vi phù hợp
Thay đổi theo quyết định của nhà quản trị
Định phí sản xuất phân bổ vào giá thành sản xuất có phân bổ hợp lý chi phí cố định theo tiêu thức nào?
Mức hoạt động dự kiến
Mức hoạt động kế hoạch
Mức hoạt động thực tế
Theo mức hoạt động chuẩn
Định phí tùy ý thường:
Giảm
Không đổi
Tăng
Thay đổi theo quyết định của nhà quản trị
Đồ thị hòa vốn dạng tổng quát vẽ bởi đường nào?
check_box Tất cả các phương án
Chi phí
Định phí
Doanh thu
Doanh nghiệp có biến phí chiếm tỷ trọng cao trong kết cấu chi phí thì tỷ suất lãi trên biến phí là:
check_box Thấp
Cao
Không liên quan
Trung bình
Doanh nghiệp có định phí chiếm tỷ trọng cao trong kết cấu chi phí thì tỷ suất lãi trên biến phí là:
check_box Cao
Không liên quan
Thấp
Trung bình
Doanh thu giống nhau giữa các phương án là:
check_box Thông tin không thích hợp
Thông tin cần thiết
Thông tin không cần thiết
Thông tin thích hợp
Doanh thu không chênh lệch luôn là:
check_box Thông tin không thích hợp
Thông tin cần thiết
Thông tin không cần thiết
Thông tin thích hợp
Đối tượng chủ yếu của kế toán quản trị là:
Nguồn hình thành Tài sản
Quá trình chi phí
Quá trình hoạt động của đơn vị
Tài sản
Đối tượng sử dụng chủ yếu của kế toán quản trị là:
Cơ quan quản lý cấp trên
Cơ quan Thuế
Đối tượng bên trong doanh nghiệp
Tất cả các phương án
Đòn bẩy kinh doanh còn được gọi là:
check_box Đòn cân định phí
Đòn bẩy doanh thu
Đòn bẩy lợi nhuận
Đòn cân doanh số
Đòn bẩy kinh doanh tính bởi công thức:
check_box Tất cả các phương án
LB/LN
Tốc độ tăng LN/tốc độ tăng DT
Dự toán nào cần được thiết lập đầu tiên trong hệ thống?
Dự toán chi phí
Dự toán sản lượng sản xuất
Dự toán tiền
Dự toán tiêu thụ
Dự toán sản lượng sản xuất lập căn cứ vào:
Chính sách bán hàng
Chính sách về tồn kho
Dự toán tiêu thụ
Dự toán tiêu thụ và chính sách về tồn kho
Dự toán sản xuất kinh doanh có mấy tác dụng?
2
3
4
5
Giá bán dịch vụ gồm:
Giá nhân công
Giá bán vật liệu
Giá bán vật liệu và giá nhân công
Giá bán sản phẩm dịch vụ thông thường xác định bằng:
Chi phí gốc + Chi phí cộng thêm
Giá dự đoán
Giá thị trường
Tất cả các phương án
Giá bán trong trường hợp đặc biệt là:
Giá bán cố định
Giá bán linh hoạt
Giá bán thấp nhấp
Không có phương án nào đúng
Giá nhân công tính dựa trên chi phí nào?
check_box Nhân công trực tiếp
Chi phí ngoài sản xuất
Sản xuất chung
Tất cả các phương án
Giá thành sản xuất theo biến phí gồm:
Biến phí sản xuất chung
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Chi phí nhân công trực tiếp
Tất cả các phương án
Giá thành toàn bộ theo biến phí gồm:
Biến phí bán hàng
Biến phí quản lý doanh nghiệp
Biến phí sản xuất
Tất cả các phương án
Giá thành toàn bộ và giá thành sản xuất toàn bộ là:
Đồng nhất
Hoàn toàn giống nhau
Hoàn toàn khác biệt
Tùy doanh nghiệp mà có thể giống hoặc khác
Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh có mấy loại dự toán cơ bản?
6
7
8
9
Kế toán có ý nghĩa cần thiết nhất với:
check_box Nhà quản lý
Chủ nợ
Người cung cấp
Tất cả các phương án
Kế toán quản trị có mấy nhiệm vụ?
2
3
4
5
Kế toán quản trị có mấy nhóm đối tượng chính?
2
3
4
5
Kế toán quản trị ra đời khi nào?
Khi có nên kinh tế kế hoạch hóa tập trung
Khi có nền kinh tế thị trường
Nền kinh tế thị trường phát triển cao
Tất cả các phương án
Kế toán quản trị theo dõi đối tượng kế toán Tài sản và nguồn vốn …
Chi tiết theo hướng dẫn của Bộ Tài chính
Chi tiết theo yêu cầu quản lý
Khái quát
Tổng hợp
Kế toán quản trị thường sử dụng mấy cách phân loại chi phí để phục vụ cho ra quyết định?
5
6
7
8
Kế toán tài chính và kế toán quản trị có điểm giống nhau là:
check_box Tất cả các phương án
Chung đối tượng
Dựa trên hệ thống ghi chép ban đầu của kế toán
Liên quan đến trách nhiệm của nhà quản lý cấp cao
Kết cấu chi phí là gì ?
check_box Mối quan hệ tỷ lệ giữa biến phí và định phí trong tổng chi phí
Mối quan hệ giữa biến phí và định phí
Mối quan hệ giữa mức tiêu thụ sản phẩm với tổng mức tiêu thụ
Tất cả các phương án
Khi biến phí đơn vị tăng thì sản lượng hòa vốn sẽ:
Giảm
Không đổi
Tăng
Thay đổi theo quyết định của nhà quản trị
Khi định phí tăng thì doanh thu hòa vốn sẽ:
Giảm
Không đổi
Tăng
Thay đổi theo quyết định của nhà quản trị
Khi doanh nghiệp không có hoạt động thì chi phí sản xuất biến đổi thường:
>0
<0
=0
≥0
Khi doanh nghiệp không có hoạt động thì Định phí thường:
>0
<0
=0
≥0
Khi giá bán đơn vị là 100.000, biến phí có tỷ lệ 60% giá bán thì lái trên biến phí là bao nhiêu?
100.000
40.000
50.000
60.000
Khi Giá trị dở dang đầu kỳ giảm 50.000, giá trị dở dang cuối kỳ giảm 50.000 thì giá thành sản xuất sẽ:
Giảm 50.000
Không đổi
Tăng 100.000
Tăng 50.000
Khi Giá trị dở dang đầu kỳ tăng 50.000, giá trị dở dang cuối kỳ giảm 50.000 thì giá thành sản xuất sẽ:
Giảm 50.000
Không đổi
Tăng 100.000
Tăng 50.000
Khi sản lượng tăng thì giá bán đơn vị hòa vốn sẽ:
Giảm
Không đổi
Tăng
Khi sản lượng tăng thì lãi trên biến phí đơn vị sẽ:
Giảm
Không đổi
Tăng
Tăng hoặc giảm
Lãi trên biến phí còn được gọi là:
Phần đóng góp
Số dư
Số dư đảm phí
Số dư đảm phí, phần đóng góp
Lãi trên biến phí tính cho:
Một đơn vị sản phẩm
Một mặt hàng
Tất cả các phương án
Toàn doanh nghiệp
Lập dự toán sản xuất kinh doanh nhằm giúp hoạt động sản xuất kinh doanh:
Mở rộng
Ổn định
Phát triển
Phù hợp
Lý do dự toán tiêu thụ đóng vai trò trung tâm là:
Do luật quy định
Do yêu cầu quản lý
Tất cả các phương án
Xuất phát từ việc nó chi phối các dự toán khác
Lý do nào không phải lý do phân biệt thông tin không thích hợp và thích hợp?
check_box Ra quyết định tuyệt đối chính xác
Giảm tình trạng quá tải thông tin
Tiết kiệm thời gian, chi phí
Tránh sử dụng nhầm thông tin
Lý do phân biệt kế toán thành kế toán quản trị và kế toán tài chính là do:
Cơ quan Thuế
Kế toán
Nhà quản lý
Yêu cầu của người sử dụng thông tin
Lý do phân biệt thông tin không thích hợp và thích hợp là:
Giảm tình trạng quá tải thông tin
Tất cả các phương án
Tiết kiệm thời gian, chi phí
Tránh sử dụng nhầm thông tin
Mô hình mô tả hoạt động của doanh nghiệp hiện nay có mấy mô hình?
1
2
3
4
Mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận gồm có mấy nhân tố?
check_box 5
4
6
7
Mối quan hệ CP- KL-LN nằm trong phương trình nào?
check_box LN=DT-CP
Tất cả các phương án
TỔNG PS NỢ = TỔNG PS CÓ
TS=NV
Mục đích lập báo cáo sản xuất nhằm đảm bảo:
check_box Tóm tắt tình hình sản xuất cho nhà quản trị
Đánh giá dở dang
Theo dõi về sản xuất
Thống kê tin tức về sản lượng
Mục đích nghiên cứu mối quan hệ CP-KL-LN nhằm:
check_box Khai thác khả năng tiềm tàng của doanh nghiệp nhằm tối đa hóa lợi nhuận
Cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý
Lập báo cáo kế hoạch
Tất cả các phương án
Mục đích phân loại chi phí thành chi phí cơ bản và chi phí chung là:
check_box Xác định phương hướng tiết kiệm chi phí, hạ giá thành
Tiết kiệm chi phí xử lý
Tiết kiệm công sức
Tiết kiệm thời gian
Mục đích sử dụng chủ yếu của thông tin kế toán quản trị là:
Chi tiết thông tin kế toán tài chính
Cung cấp số liệu cho cơ quan Thuế
Điều chỉnh số liệu kế toán tài chính
Lập kế hoạch và kiểm soát
Mục tiêu cơ bản của kế toán quản trị là gì?
Liên kết quá trình chi phí với mục tiêu tiêu dùng chi phí
Tất cả các phương án
Tối ưu hóa mối quan hệ chi phí – kết quả
Muốn tối đa hóa lợi nhuận thì:
check_box Tối đa hóa tổng lãi trên biến phí
Tối đa hóa định phí
Tối đa hóa doanh số
Tối đa hóa sản lượng
Nguyên tắc định giá bán sản phẩm thông thường có bao nhiêu nguyên tắc?
1 nguyên tắc
2 nguyên tắc
3 nguyên tắc
4 nguyên tắc
Nguyên tắc lập dự toán là xuất phát từ:
Cấp cơ sở
Cấp quản lý cao nhất
Cấp quản lý trung gian
Tất cả các phương án
Nội dung của dự toán SXKD:
Các bước để đạt mục tiêu
Đưa ra mục tiêu cần đạt
Đưa ra mục tiêu cần đạt và các bước để đạt mục tiêu
Phân loại chi phí theo đối tượng chịu chi phí gồm có mấy loại?
2
3
4
5
Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động còn gọi là:
Tất cả các phương án
Theo cách ứng xử
Theo mối quan hệ với Doanh thu
Theo mối quan hệ với sản lượng
Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động gồm có:
Chi phí biến đổi
Chi phí cố định
Chi phí hỗn hợp
Tất cả các phương án
Phân loại chi phí theo thời kỳ xác định lợi nhuận gồm:
check_box Chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ
Chi phí sản phẩm
Chi phí sản xuất
Chi phí thời kỳ
Phân loại theo chức năng gồm những chi phí nào?
check_box Chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất
Chi phí cơ hội
Chi phí ngoài sản xuất
Chi phí sản xuất
Phân loại theo khả năng kiểm soát chi phí có mấy loại?
check_box 2
3
4
5
Phần thị trường có thể diều chỉnh giảm khi thị trường bị thu hẹp gọi là gì?
check_box Vùng an toàn
Vùng hoạt động
Vùng lãi
Vùng lỗ
Phương pháp của kế toán quản trị so với kế toán tài chính?
Hoàn toàn đồng nhất
Ít hơn
Nhiều hơn
Phương pháp kế toán cơ bản nào sử dụng nhiều nhất trong kế toán quản trị?
Chứng từ
Tài khoản
Tính giá
Tổng hợp cân đối
Phương pháp nào sử dụng để tách chi phí hỗn hợp?
Bình phương bé nhất
Cực đại, cực tiểu
Đồ thị phân tán
Tất cả các phương án
Phương pháp xác định chi phí nào cần phải lập phiếu tính giá thành riêng
check_box Theo đơn đặt hàng
A & B
Theo quá trình
Tùy doanh nghiệp
Phương pháp xác định chi phí nào không cần phải lập phiếu tính giá thành riêng?
Theo đơn đặt hàng
Theo quá trình
Tùy doanh nghiệp
Phương thức xác định chi phí theo công việc còn gọi là xác định theo:
check_box Đơn đặt hàng
Công tác
Quá trình
Quy trình
Quy trình ra quyết định trên cơ sở phân tích thông tin thích hợp gồm mấy bước?
3
4
5
6
Quyết định ngắn hạn có mấy đặc điểm?
check_box 2
3
4
5
Sản phẩm mới thuộc loại hàng thiết yếu thì định giá bán theo chiến lược nào?
Cao
Cao rồi sau đó giảm dần
Thấp
Thấp rồi sau đó tăng giá dần
Sản phẩm mới thuộc loại hàng xa xỉ thì định giá bán theo chiến lược nào?
Cao
Cao rồi sau đó giảm dần
Thấp
Thấp rồi sau đó tăng giá dần
Sản phẩm thông thường là sản phẩm:
Chưa có bao giờ
Đã có nhưng thay đổi mẫu
Quen thuộc, đã có trên thị trường, không thay đổi mẫu mã
Tất cả các phương án
Theo đối tượng sử dụng thông tin kế toán được chia thành:
check_box Kế toán tài chính và quản trị
Kế toán doanh nghiệp và kế toán đơn vị sự nghiệp
Kế toán đơn và kép
Kế toán tổng hợp và chi tiết
Theo phương pháp FIFO khi lập báo cáo sản xuất cần tính những sản lượng nào?
check_box Tất cả các phương án
Sản lượng bắt đầu hoàn thành trong kỳ
Sản lượng tương đương dở dang cuối kỳ
Sản lượng tương đương dở dang đầu kỳ
Theo tài liệu lập thì định mức chi phí gồm mấy loại?
2
3
4
5
Thông tin để lập báo cáo kế toán quản trị được thu thập từ:
check_box Nhiều nguồn: chứng từ, sổ chi tiết, thông tin dự báo dự tính…
Báo cáo tài chính
Sổ kế toán chi tiết
Sổ kế toán tổng hợp
Thông tin không thích hợp là thông tin không thỏa mãn tiêu chuẩn:
check_box Tất cả các phương án
Có liên quan đến tương lai
Có sự khác biệt
Thông tin thích hợp được lựa chọn cho việc ra quyết định:
Dài hạn
Ngắn hạn
Tất cả các phương án
Trung hạn
Thông tin thích hợp là thông tin:
Có liên quan đến tương lai
Có liên quan đến tương lai và có sự khác biệt
Có sự khác biệt
Tiêu chuẩn chọn quyết định ngắn hạn là:
Chi phí thấp nhất
Chi phí thấp nhất hoặc thu nhập cao nhất
Thu nhập cao nhất
Tính chi phí cộng thêm trong trường hợp định giá bán theo biến phí toàn bộ sẽ dựa vào:
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Định phí sản xuất và ngoài sản xuất
Tất cả các phương án
Tính chi phí cộng thêm trong trường hợp định giá bán theo giá thành sản xuất sẽ dựa vào:
Chi phí bán hàng
Chi phí quản lý doanh nghiệp
Tất cả các phương án
Vốn đầu tư
Tính khấu hao thiết bị sản xuất là chi phí gì?
Chi phí chung
Chi phí cơ bản
Chi phí cơ bản và chi phí chung
Tổ chức kế toán tập hợp chi phí theo quá trình sản xuất kinh doanh còn gọi là xác định chi phí theo:
Công tác
Đơn đặt hàng
Quá trình
Quy trình
Tổng lãi trên biến phí thì:
check_box Tỷ lệ thuận so với doanh thu
Tỷ lệ nghịch so với doanh thu
Tỷ lệ so với doanh thu
Trình tự chung lập dự toán gồm có mấy bước?
1
2
3
4
Trong các chi phí sau chi phí nào không phải là chi phí cơ bản?
Công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất
Nhiên liệu cho chạy xe ô tô chở Giám đốc
Vật liệu chính để sản xuất sản phẩm
Vật liệu phụ để sản xuất sản phẩm
Trong cùng điều kiện như nhau nếu sản phẩm nào có tỷ suất lãi trên biến phí cao thì:
Lợi nhuận giảm
Lợi nhuận giảm nhanh khi doanh thu tăng
Lợi nhuận tăng
Lợi nhuận tăng nhanh hơn khi doanh thu tăng
Trong kế toán quản trị chi phí bao gồm:
Chi phí cơ hội
Chi phí đã chi ra
Chi phí dự tính
Tất cả các phương án
Tỷ trọng định phí cao trong tổng chi phí thì đòn bẩy kinh doanh sẽ:
Không rõ
Lớn
Nhỏ
Trung bình
Ứng dụng mối quan hệ CP - Khối lượng – Lợi nhuận trong quyết định:
check_box Tất cả các phương án
Thay đổi biến phí, doanh thu
Thay đổi định phí, doanh thu
Thay đổi định phí, giá bán, biến phí, doanh thu
Vai trò của kế toán quản trị gắn với giai đoạn nào của quá trình quản lý?
check_box Tất cả các giai đoạn
Giai đoạn kiểm tra, đánh giá
Giai đoạn lập kế hoạch
Giai đoạn tổ chức, thực hiện
Với doanh nghiệp thương mại chi phí sản phẩm gồm:
check_box Chi phí thu mua hàng hóa và giá mua hàng
Chi phí nguyên vật liệu
Chi phí thu mua hàng hóa
Giá mua hàng
Vùng an toàn được tính theo số nào?
check_box Tất cả các phương án
Số tương đối
Số tuyệt đối
Xét theo cơ sở số liệu tính giá thành có mấy loại giá thành:
2
3
4
5
Xét theo phạm vi tính toán chi phí có mấy loại giá thành?
check_box 5
1
3
7
Xét theo quá trình thực hiện thì kế toán quản trị gồm mấy nội dung?
check_box 4
2
3
5

Nếu bạn thấy tài liệu này có ích và muốn tặng chúng tớ 1 ly café
Hãy mở Momo hoặc ViettelPay và quét QRCode. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn với chúng tớ và là nguồn lực không nhỏ để duy trì website

Momo
ViettelPay

Không tìm thấy đáp án? Cần hỗ trợ hoàn thành môn học EHOU? Cần tư vấn về học trực tuyến hay bạn chỉ muốn góp ý?
zalo.me/Thế Phong, SĐT 08 3533 8593

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập

Cần hỗ trợ nhanh?
Truy cập Zalo hỗ trợ học tập tại ĐÂY.  Hoặc quét QRCode Zalo

Zalo hỗ trợ học tập